02/06/2005 | 5767 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1679TCT/TNCN
V/v nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 558 CT-TTHT ngày 4/5/2005 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình hỏi về việc xác định một số khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2.1, Điểm 4.1 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính; Công văn số 508 TCT/TNCN ngày 17/2/2005 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2004;

Về khoản phụ cấp đứng lớp: Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 quy định khoản phụ cấp ưu đãi áp dụng đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trườgn công lập của nhà nước (theo các mức 30%, 35% và 40%), không quy định khaỏn phụ cấp “đứng lớp”. Nếu các giáo viên được hưởng khoản phụ cấp ưu đãi theo Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg nêu trên thì khoản phụ cấp này không thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Trường hợp các giáo viên hưởng khoản phụ cấp “đứng lớp” do các trường tự quy định thì khoản phụ cấp “đứng lớp” này phải cộng vào thu nhập thường xuyên để tính số thuế phải nộp theo chế độ.

Khoản thu nhập do dạy thêm giờ, vượt giờ của giáo viên phải cộng vào khoản thu nhập thường xuyên của cá nhân để tính số thuế phải nộp theo quy định.

Việc xác định thu nhập chịu thuế bình quân tháng và áp dụng biểu thuế để tính số thuế phải nộp năm 2004, đề nghị Cục Thuế thực hiện theo công văn số 508 TCT/TNCN ngày 17/2/2005 của Tổng cục Thuế hướng dẫn việc quyết toán thuế TNCN năm 2004.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Bình biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), TNCN, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1679TCT/TNCN, CONG VAN 1679TCT 2005, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI