Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 32/CT-TTg năm 2017 thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Chỉ thị 5764/CT-BNN-KH năm 2017 xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, 3 năm 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 4. Chỉ thị 13/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa
 5. Chỉ thị 12/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành vượt mức mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2017 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 6. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường triển khai biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết do thành phố Hà Nội ban hành
 7. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai
 8. Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2017 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên biển do tỉnh Nghệ An ban hành
 10. Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2017 về tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Bộ Y tế ban hành
 13. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành
 14. Chỉ thị 1034/CT-KTNN năm 2017 chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo trùng lắp do Kiểm toán nhà nước ban hành
 15. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật lao động, công đoàn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 16. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 17. Chỉ thị 11/CT-UBND các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội năm 2017
 18. Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020
 20. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 21. Chỉ thị 12/CT-UBND về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2017 do tỉnh Lào Cai ban hành
 22. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do tỉnh Quảng Nam ban hành
 23. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 24. Chỉ thị 10/CT-UBND về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017 do thành phố Hà Nội ban hành
 25. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 26. Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2017 về đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 27. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020
 28. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về tăng cường giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn do tỉnh Nghệ An ban hành
 29. Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 30. Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. Chỉ thị 24/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 32. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Hưng Yên ban hành
 33. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật do tỉnh Hưng Yên ban hành
 34. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin báo cáo do tỉnh Trà Vinh ban hành
 35. Chỉ thị 1921/CT-BGDĐT năm 2017 về tăng cường hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 36. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
 37. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 38. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em do tỉnh Cà Mau ban hành
 39. Chỉ thị 12/CT-UBND về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 40. Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2017 thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 41. Dự thảo Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 42. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức do tỉnh Sơn La ban hành
 43. Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2017 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện cam kết, thỏa thuận quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 44. Chỉ thị 1138/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy do tỉnh Kiên Giang ban hành
 45. Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2017 về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 46. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 47. Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2017 về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
 48. Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 49. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 thực hiện Luật Tiếp cận thông tin do tỉnh Trà Vinh ban hành
 50. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng do Thành phố Hà Nội ban hành
 51. Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2017 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 52. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Lai Châu ban hành
 53. Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 54. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Quảng Bình ban hành
 55. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin do tỉnh Hà Nam ban hành
 56. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 57. Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2017 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 58. Chỉ thị 09/CT-CTUBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2017
 59. Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và thi tuyển sinh trung học phổ thông năm 2017 do tỉnh Nghệ An ban hành
 60. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật đảm bảo an toàn thực phẩm do tỉnh Nghệ An ban hành
 61. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 62. Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 63. Chỉ thị 07/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017 và triển khai trong công tác đầu tư công do tỉnh Bình Dương ban hành
 64. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về tăng cường giải pháp xử lý và hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 65. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 66. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009 do thành phố Hà Nội ban hành
 67. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
 68. Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tỉnh Hưng Yên và tuyển sinh đại học, cao đẳng
 69. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Cà Mau ban hành
 70. Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2017 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 71. Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2017 về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công thương giai đoạn 2017-2020
 72. Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành
 73. Chỉ thị 685/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 74. Chỉ thị 14/CT-TTg về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 75. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 76. Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017
 77. Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 78. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn do tỉnh Lai Châu ban hành
 79. Chỉ thị 3199/CT-BNN-TCTL năm 2017 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 80. Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
 81. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về quản lý bảo đảm an toàn, an ninh hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 82. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ do tỉnh Lào Cai ban hành
 83. Chỉ thị 02/CT-UBND tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh các cấp học năm 2017 do tỉnh Bến Tre ban hành
 84. Chỉ thị 04/CT-UBND về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 85. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 86. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật do thành phố Hải Phòng ban hành
 87. Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017
 88. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành
 89. Chỉ thị 3005/CT-BNN-TY năm 2017 về tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 90. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 91. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 92. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập do tỉnh Lào Cai ban hành
 93. Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện do Bộ Công thương ban hành
 94. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động do tỉnh Lào Cai ban hành
 95. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 96. Chỉ thị 01/CT-BXD đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 do Bộ Xây dựng ban hành
 97. Directive No. 13/CT-TTg dated April 04, 2017, on increasing the use of domestically produced supplies and commodities during the bidding process for state-funded capital investment projects and recurring purchase
 98. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp do tỉnh Lào Cai ban hành
 99. Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 100. Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2017 về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành