Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 458/QĐ-BNN-HTQT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 14/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" GIAI ĐOẠN 2010-2013 DO TẬP ĐOÀN CHINFON TÀI TRỢ.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 8 năm 2009 Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác ngày 11 tháng 12 năm 2010 về việc thực hiện dự án "Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh" giai đoạn 2010-2013 giữa Tập đoàn Chinfon và Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn;

Căn cứ công văn số 284/SNN-KHTC ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hồ Chí Minh về việc cam kết tham gia phối hợp và đóng góp vốn đối ứng thực hiện dự án;

Xét đề nghị của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn tại công văn số 24/TTr-CSCL-KH ngày 21 tháng 01 năm 2011 về việc trình phê duyệt dự án "Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh" giai đoạn 2010-2013 do Tập đoàn Chinfon tài trợ.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án "Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh" giai đoạn 2010-2013 do Tập đoàn Chinfon tài trợ với các thông tin cơ bản sau:

1. Tên dự án: "Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh" giai đoạn 2010-2013.

2. Nhà tài trợ: Tập đoàn Chinfon

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT

4. Chủ dự án: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

5. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

6. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm (2011-2013)

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

a) Mục tiêu chung: Phát triển mô hình nông thôn kiểu mới tại hai xã Trung An và Nhuận Đức, huyện Củ Chi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân từ sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ và phương pháp quản lý tổ chức nông hộ tiên tiến, kết nối thị trường phục vụ nhu cầu nông sản và dịch vụ chất lượng cao của thành phố Hồ Chí Minh.

b) Các kết quả dự kiến của dự án : Hai tổ nhóm tại 2 xã Nhuận Đức và Trung An tại huyện Củ Chi được gắn với mô hình tổ chức hiệu quả, bền vững.

- Bộ tài liệu tập huấn về xây dựng tổ chức tổ nhóm, nâng cao năng lực quản lý và kinh doanh nông sản

- Bộ quy trình kỹ thuật tiên tiến cho các sản phẩm rau ăn trái và trái cây cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao

- Báo cáo nghiên cứu đánh giá hoàn thiện mô hình tổ nhóm sản xuất gắn kết sản xuất với thị trường

- Các sản phẩm phi vật chất của dự án là năng lực làm chủ của nông dân được cải thiện, tài nguyên con người được phát huy và hoạt động có tổ chức, có thể tự tổ chức quá trình phát triển của mình

c) Nội dung thực hiện: Gồm 3 hợp phần

- Hợp phần 1: Các hoạt động do Cơ sở phía Nam - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì

- Hợp phần 2: Các hoạt động do Tập đoàn Chinfon chủ trì

- Hợp phần 3: Các hoạt động do Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.

8. Tổng vốn của dự án:

Tổng vốn của dự án: 527.125 USD (Năm trăm hai mươi bảy nghìn một trăm hai mươi lăm đô la Mỹ) gồm:

a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: 300.000 USD

b) Vốn đối ứng và đóng góp của đối tượng thụ hưởng: Tổng cộng là 4.428.940.000 VND tương đương 227.125 USD.

Điều 2. Giao cho Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan liên quan, nhà tài trợ tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, nội dung của văn kiện dự án, Thỏa thuận đã được ký kết, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời quản lý thông tin theo đúng pháp luật. Chủ dự án có trách nhiệm quản lý tài chính, lập báo cáo quyết toán năm và quyết toán dự án hoàn thành gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm tra theo quy định hiện hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Tổ chức Cán bộ, Pháp chế, Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, UBND huyện Củ Chi, Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hồ Chí Minh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH & ĐT, TC;
- PACCOM (105A Quan Thánh);
- Lưu VT-HTQT (TH-NTNM 15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 458/QĐ-BNN-HTQT ngày 14/03/2011 về phê duyệt dự án "Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh" giai đoạn 2010-2013 do Tập đoàn Chinfon tài trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.463
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74