Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Số hiệu: 16/2022/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 28/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Vi phạm hành chính về xây dựng quy định xử phạt tại Nghị định này bao gồm: hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, quản lý, phát triển nhà.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công trình khác quy định tại Nghị định này là công trình không thuộc đối tượng có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, công trình không thuộc đối tượng có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và không phải là nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện cùng một hành vi vi phạm hành chính tại nhiều công trình, hạng mục công trình thuộc một dự án mà chưa bị xử phạt và chưa hết thời hiệu xử phạt hành chính, nay bị phát hiện thì bị coi là vi phạm hành chính nhiều lần. Vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

3. Trong Nghị định này, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính được hiểu như sau:

a) Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp được gọi chung là tổ chức. Tổ chức có thể có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân;

b) Hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được gọi chung là cá nhân.

Điều 4. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền tối đa, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt

1. Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng đến 24 tháng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

3. Trong Nghị định này, mức phạt tiền tối đa được quy định như sau:

a) Trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản là 1.000.000.000 đồng;

b) Trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà là 300.000.000 đồng;

c) Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 24; điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 59, điểm a khoản 3 Điều 64, Điều 65, khoản 1 (trừ điểm e) Điều 70 Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể như sau:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường;

c) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm;

d) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng;

đ) Buộc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng;

e) Những biện pháp khác được quy định cụ thể tại Nghị định này.

5. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Chương VI Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Thẩm quyền phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân bằng 1/2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức.

Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, sản xuất vật liệu xây dựng.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, phát triển nhà.

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này được quy định như sau:

a) Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động xây dựng (trừ Điều 9, Điều 10, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Nghị định này) và các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 41, điểm b khoản 4 Điều 44, điểm a khoản 2 Điều 45, khoản 1 Điều 47, điểm a khoản 2 Điều 48, điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 55, khoản 3 Điều 57, điểm b khoản 1, điểm c, điểm đ, điểm e, điểm h, điểm i khoản 2 Điều 63 được tính từ ngày bàn giao công trình, hạng mục công trình theo quy định;

Đối với nhà ở riêng lẻ, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày hoàn thành công trình được ghi hợp đồng thi công xây dựng công trình (nếu có) hoặc ngày đưa công trình vào sử dụng;

b) Các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 44, điểm đ, điểm g khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 48, khoản 1 Điều 53, điểm d khoản 1, điểm đ khoản 3 Điều 55, điểm b khoản 1 Điều 58, điểm c khoản 2 Điều 59, điểm a khoản 1 Điều 60, điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 61, điểm a khoản 1 Điều 63, điểm c khoản 5 Điều 64, điểm d khoản 1 Điều 67, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 68, điểm d khoản 2 Điều 69 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ thời điểm đã thực hiện xong các hoạt động của hành vi vi phạm đó;

c) Các hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều 44, khoản 2 Điều 46, điểm a khoản 2 Điều 47, điểm b khoản 1 Điều 55, điểm c, điểm đ khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2, điểm a, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm h, điểm i khoản 3, điểm a, điểm b khoản 4 Điều 58, điểm b, điểm đ khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 59, điểm a, điểm b khoản 1, khoản 3, khoản 4, điểm a, điểm b khoản 5 Điều 64, điểm b, điểm h khoản 2 Điều 67, điểm a khoản 1 Điều 68 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày các bên thực hiện xong các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc văn bản giao dịch đã ký kết hoặc ngày thanh lý hợp đồng;

d) Các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 46, điểm a khoản 1 Điều 49, khoản 1 Điều 50, điểm a khoản 1 Điều 51, điểm a khoản 2 Điều 53 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày phải định kỳ thực hiện công việc định kỳ kiểm tra, đánh giá theo quy định;

đ) Các hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều 58, khoản 3 Điều 63 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày dự án đầu tư phải hoàn thành ghi trong quyết định đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định gia hạn tiến độ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 63 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày dự án xây dựng nhà ở có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền;

e) Hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều 67 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư;

g) Các hành vi quy định tại điểm e khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 67, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 69 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày Ban quản trị gửi văn bản đề nghị chuyển giao kinh phí bảo trì; hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều 67 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định; hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày ban quản trị có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ;

h) Hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 45 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày phê duyệt kế hoạch cấp nước;

i) Các hành vi quy định tại điểm a, điểm d khoản 1, điểm b, điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 61, khoản 1 Điều 62 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định;

k) Hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 44 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng; hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày hoàn thành việc sửa chữa, thay thế, lắp đặt mới nguồn sáng và các thiết bị chiếu sáng;

l) Hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 56 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày khởi công công trình;

m) Hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều 63 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày phương án tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

n) Hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 67 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày gửi kinh phí bảo trì theo quy định;

o) Các hành vi vi phạm về xây dựng quy định tại nghị định này mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n khoản này thì người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và các hồ sơ tài liệu có liên quan để xác định thời điểm tính thời hiệu xử phạt.

Điều 6. Xử phạt hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng quy định tại Nghị định này

Tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng quy định tại Nghị định này thì bị xử phạt hành chính theo hình thức, mức phạt đối với hành vi chống đối hoặc cản trở người thi hành công vụ được quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Mục 1. ĐỐI VỚI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH

Điều 7. Vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực khi tham gia một trong các hoạt động sau:

a) Khảo sát xây dựng;

b) Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;

c) Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

d) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

đ) Thiết kế kiến trúc, thẩm tra thiết kế kiến trúc;

e) Thi công xây dựng công trình;

g) Giám sát thi công xây dựng công trình;

h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

i) Kiểm định xây dựng;

k) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

2. Chủ đầu tư có sử dụng nhà thầu nước ngoài bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Để nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng khi chưa được cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định;

b) Để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định;

c) Để nhà thầu nước ngoài tạm nhập - tái xuất đối với những máy móc, thiết bị thi công xây dựng mà trong nước đáp ứng được theo quy định;

d) Để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện các công việc về xây dựng mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được theo quy định;

đ) Không thông báo cho các nhà thầu liên quan và cơ quan chuyên môn về xây dựng khi sử dụng nhà thầu nước ngoài thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc giám sát chất lượng xây dựng.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với dự án, công trình, hạng mục công trình có hành vi quy định tại điểm c, điểm e khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực với hành vi quy định tại điểm a, điểm c, điểm g, điểm h, điểm i và điểm k khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng và điểm b, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;

b) Buộc nhà thầu nước ngoài xin giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu nước ngoài khắc phục, thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu chính Việt Nam, sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo đúng quy định trong trường hợp dự án chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

d) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tái xuất máy móc, thiết bị thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

đ) Buộc thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu liên quan và cơ quan chuyên môn về xây dựng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.

Điều 8. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không phê duyệt hoặc phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không đúng, không đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

b) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

c) Không tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng sửa đổi, bổ sung trước khi nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng đối với các phần việc phải sửa đổi, bổ sung theo quy định;

d) Tổ chức lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng không đầy đủ, không đúng nội dung theo quy định;

đ) Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng khi chưa có nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt hoặc không phù hợp với các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt;

e) Không tổ chức giám sát khảo sát xây dựng hoặc giám sát khảo sát xây dựng không đầy đủ, không đúng nội dung theo quy định;

g) Không phê duyệt hoặc phê duyệt không đúng dự toán chi phí khảo sát đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

h) Để năng lực thực tế về nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường hoặc phòng thí nghiệm (nếu có) của nhà thầu khảo sát xây dựng không đảm bảo so với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tổ chức lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a, điểm d khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;

b) Buộc tổ chức lập hoặc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b, điểm đ khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;

c) Buộc tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng sửa đổi, bổ sung theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;

d) Buộc tổ chức giám sát khảo sát xây dựng hoặc giám sát khảo sát xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

đ) Buộc phê duyệt hoặc buộc phê duyệt lại dự toán với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này (áp dụng trong trường hợp chưa ký hợp đồng kinh tế với nhà thầu khảo sát);

e) Buộc bổ sung năng lực hoặc buộc lựa chọn tổ chức, cá nhân đảm bảo về năng lực với hành vi quy định tại điểm h khoản 3 Điều này trong quá trình đang thực hiện công tác khảo sát.

Điều 9. Vi phạm quy định về lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch không đúng yêu cầu, nguyên tắc, nội dung và thời gian quy định;

b) Không lấy ý kiến hoặc lấy ý kiến không đúng quy định của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điều chỉnh, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định;

c) Tổ chức lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) không phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tổ chức lập lại nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh, đồ án quy hoạch điều chỉnh, trình thẩm định phê duyệt đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch.

b) Buộc tổ chức lấy ý kiến bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch.

c) Buộc tổ chức lập lại bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng.

Điều 10. Vi phạm quy định về điều chỉnh quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch đô thị

1. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Điều chỉnh quy hoạch không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng;

b) Điều chỉnh quy hoạch không đúng căn cứ, điều kiện, nguyên tắc, trình tự điều chỉnh;

c) Điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) không phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng công trình;

b) Buộc điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng công trình.

Điều 11. Vi phạm quy định về hoạt động kiến trúc

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc đối với công trình yêu cầu phải thi tuyển.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập hồ sơ thiết kế kiến trúc và xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

b) Không tổ chức lập nhiệm vụ thiết kế kiến trúc và thiết kế kiến trúc theo quy định;

c) Tổ chức thiết kế kiến trúc không đúng quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng công trình;

b) Buộc lập lại hồ sơ thiết kế kiến trúc và xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thiết kế kiến trúc đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;

c) Buộc tổ chức lập lại nhiệm vụ thiết kế kiến trúc và thiết kế kiến trúc theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng.

Điều 12. Vi phạm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đối với công trình theo quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) Không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phương án công nghệ và phương án thiết kế không phù hợp theo quy định;

c) Không đảm bảo đủ vốn của dự án theo quy định;

d) Không đảm bảo hiệu quả tài chính hoặc hiệu quả kinh tế - xã hội đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

đ) Không phù hợp với nội dung chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

c) Buộc phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng quy định với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

d) Buộc lập lại dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này đối với dự án chưa khởi công xây dựng;

đ) Buộc lập và phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng đảm bảo phương án công nghệ và phương án thiết kế theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này đối với công trình chưa thi công xây dựng;

e) Buộc lập và phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng đảm bảo hiệu quả tài chính hoặc hiệu quả kinh tế - xã hội với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

g) Buộc lập và phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng phù hợp với nội dung chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.

Điều 13. Vi phạm quy định về thiết kế xây dựng (thiết kế triển khai ngay sau thiết kế cơ sở, thiết kế một bước) và dự toán xây dựng

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định đối với các công trình thuộc dự án có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;

b) Không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định;

c) Không tổ chức nghiệm thu hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức lập hoặc tổ chức lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình không phù hợp với chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc lập không đầy đủ các nội dung chính theo quy định;

b) Điều chỉnh thiết kế xây dựng mà không được thẩm định hoặc phê duyệt lại theo quy định khi thay đổi một trong các yếu tố: địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;

c) Phê duyệt thiết kế xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn áp dụng hoặc sử dụng tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực;

d) Phê duyệt thiết kế bước sau không phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu theo quy định của thiết kế bước trước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước;

đ) Phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng;

e) Phê duyệt thiết kế an toàn quá tiêu chuẩn quy định gây lãng phí đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Phê duyệt thiết kế xây dựng không đảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật hoặc xác định cấp đất, cấp đá không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất hoặc tính toán cự ly vận chuyển không phù hợp với kết quả khảo sát đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

b) Phê duyệt dự toán có nội dung áp dụng, vận dụng định mức không phù hợp với nội dung công việc hoặc số liệu sai lệch so với nội dung định mức áp dụng, vận dụng làm tăng chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

c) Phê duyệt dự toán có khối lượng không phù hợp với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, nhiệm vụ phải thực hiện của dự án, công trình, hạng mục công trình với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế và yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình;

d) Phê duyệt dự toán có một trong các nội dung sau: tính sai chi phí vận chuyển vật tư, vật liệu, tính sai chi phí đào đắp đất đá, tính sai khối lượng thi công, xác định giá vật tư, vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về quản lý giá xây dựng, không phù hợp với quy định tại thời điểm xác định dự toán xây dựng và mặt bằng giá thị trường nơi thực hiện xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

đ) Phê duyệt thiết kế, dự toán không tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu hoặc vật liệu xây không nung.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc tổ chức nghiệm thu hoặc nghiệm thu lại hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Buộc tổ chức lập hoặc tổ chức lập lại nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

đ) Buộc thẩm định hoặc phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

e) Buộc phê duyệt lại thiết kế xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

g) Buộc phê duyệt lại thiết kế bước sau phù hợp với thiết kế bước trước hoặc nhiệm vụ thiết kế với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;

h) Buộc phê duyệt lại chỉ dẫn kỹ thuật với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

i) Buộc phê duyệt lại dự toán, dự toán gói thầu với hành vi quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 Điều này trong trường hợp chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng kinh tế để làm căn cứ điều chỉnh giá gói thầu;

k) Buộc điều chỉnh thiết kế, dự toán theo tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng.

Điều 14. Vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện dự án đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo quy hoạch đô thị hoặc chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Chậm bàn giao công trình, hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư phát triển khu đô thị theo tiến độ đã được phê duyệt.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Để chủ đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư xây dựng không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tiến độ dự án đã được phê duyệt;

b) Thay đổi chủ đầu tư cấp 1 mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;

c) Không tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ đô thị đảm bảo phục vụ nhu cầu của dân cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án cho đến khi chuyển giao cho chính quyền hoặc các tổ chức, doanh nghiệp quản lý dịch vụ chuyên nghiệp;

d) Không chuyển giao quản lý hành chính theo quy định;

đ) Chủ đầu tư dự án khu đô thị không thực hiện giám sát, kiểm tra kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp người dân tự xây dựng nhà ở trong khu đô thị trái phép; sử dụng công trình sai công năng và vi phạm các quy định về sử dụng nhà ở theo Luật Nhà ở.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện dự án đầu tư phát triển khu đô thị tuân theo quy hoạch đô thị với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với dự án đang thi công xây dựng;

b) Buộc chủ đầu tư cấp 1 yêu cầu chủ đầu tư thứ cấp thực hiện dự án đúng quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc xin ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

d) Buộc tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ đô thị đảm bảo phục vụ nhu cầu của dân cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

đ) Buộc làm thủ tục chuyển giao quản lý hành chính theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

e) Buộc chủ đầu tư dự án khu đô thị thực hiện giám sát, kiểm tra người dân tự xây dựng nhà ở trong khu đô thị theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.

Điều 15. Vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công (kèm theo bản sao giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng) cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình và cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định;

b) Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

c) Không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ một trong các nội dung: tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng hoặc gửi thông báo khởi công không theo mẫu quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình mà thiếu một trong các điều kiện sau đây (trừ trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ):

a) Mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án;

b) Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

c) Biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt.

4. Trường hợp khởi công xây dựng mà không có giấy phép xây dựng theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Nghị định này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bàn giao mặt bằng xây dựng theo tiến độ dự án với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc ký hợp đồng thi công xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Buộc có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 16. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng

1. Xử phạt hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

2. Xử phạt đối với hành vi không công khai giấy phép xây dựng tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3. Xử phạt đối với hành vi không thực hiện thủ tục để điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

4. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình và giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

5. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

6. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

7. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

8. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

9. Xử phạt đối với hành vi xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt như sau:

a) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

10. Xử phạt đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung như sau:

a) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

11. Đối với các công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì xử phạt theo quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

12. Xử phạt hành vi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sau khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính (trước khi ban hành quyết định xử phạt) dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính được quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều này thì mức phạt cụ thể như sau:

a) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

13. Xử phạt đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều này mà tái phạm nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

a) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 950.000.000 đồng đến 1.000.0000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

14. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 12 và điểm a khoản 13 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 06 tháng đến 09 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 12 và điểm b khoản 13 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 09 tháng đến 12 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 12, điểm c khoản 13 Điều này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 12, khoản 13 Điều này.

15. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc che chắn theo quy định và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có) với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc gia hạn giấy phép xây dựng hoặc buộc công khai giấy phép xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

c) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với các hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 9, khoản 10, khoản 12, khoản 13 Điều này.

16. Đối với hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này mà đang thi công xây dựng thì ngoài việc bị phạt tiền theo quy định còn phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 81 Nghị định này.

17. Trường hợp xây dựng không đúng giấy phép xây dựng được cấp nhưng không thuộc trường hợp phải điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng thì không bị coi là hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Điều 17. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có) cho các nhà thầu liên quan theo quy định;

b) Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng không đầy đủ theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng hoặc biển báo không đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định trong trường hợp công trình đang thi công;

b) Không tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không kiểm tra dẫn đến năng lực thực tế về nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng không đảm bảo so với hồ sơ dự thầu;

b) Không có kết quả kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường của nhà thầu;

c) Không báo cáo về biện pháp đảm bảo an toàn đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định trong trường hợp thi công xây dựng công trình có vùng nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng;

d) Không bố trí đủ nhân lực phù hợp để thực hiện giám sát thi công xây dựng, quản lý an toàn trong thi công xây dựng;

đ) Để tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực thực hiện thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt;

b) Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công xây dựng công trình không gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi đến thời hạn theo quy định;

c) Không kiểm tra để chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng hoặc thiết bị lắp đặt vào công trình;

d) Để nhà thầu sử dụng vật liệu xây dựng không công bố hợp quy vào công trình đối với những vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy theo quy định;

đ) Không mua bảo hiểm công trình theo quy định;

e) Không tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình khẩn cấp mà không có lệnh khẩn cấp theo quy định.

7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu xây không nung.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thông báo bằng văn bản về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có) cho các nhà thầu liên quan với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 3 Điều này;

c) Buộc lắp đặt biển báo đầy đủ nội dung tại công trường xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

d) Buộc tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

đ) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng bố trí nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng đảm bảo so với hồ sơ dự thầu với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

e) Buộc có kết quả kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường của nhà thầu với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

g) Buộc báo cáo về biện pháp đảm bảo an toàn đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định trong trường hợp thi công xây dựng công trình có vùng nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng với hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

h) Buộc bố trí đủ nhân lực phù hợp để thực hiện giám sát thi công xây dựng và quản lý an toàn trong thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;

i) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình theo đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

k) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình nộp gia hạn bảo lãnh hợp đồng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

l) Buộc chủ đầu tư kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng hoặc thiết bị lắp đặt vào công trình theo đúng thiết kế và hợp đồng thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 5 Điều này;

m) Buộc chủ đầu tư kiểm tra, xác định lại chất lượng công trình đối với hạng mục công trình đã đưa vật liệu xây dựng không công bố hợp quy vào công trình, với hành vi quy định tại điểm d khoản 5 Điều này;

n) Buộc mua bảo hiểm công trình với hành vi quy định tại điểm đ khoản 5 Điều này trong trường hợp công trình đang thi công xây dựng;

o) Buộc tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng với hành vi quy định tại điểm e khoản 5 Điều này;

p) Buộc xin lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này;

q) Buộc đảm bảo tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung đối với phần công trình còn lại chưa thi công với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này.

Điều 18. Vi phạm quy định về nghiệm thu công trình xây dựng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nghiệm thu không đúng trình tự, thủ tục quy định;

b) Không gửi văn bản đến cơ quan chuyên môn về xây dựng đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đưa bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nghiệm thu khi khối lượng công việc chưa thực hiện hoặc khối lượng nghiệm thu lớn hơn khối lượng thực tế đã thực hiện đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

b) Công trình đã nghiệm thu nhưng không đảm bảo về chất lượng công trình.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chủ đầu tư phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc trong thời gian từ 01 tháng đến 03 tháng, chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu bộ phận công trình, hạng mục công trình đã đưa vào sử dụng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Buộc tổ chức nghiệm thu lại theo thực tế thi công và buộc thu hồi số tiền đã nghiệm thu, thanh toán sai về tài khoản chủ đầu tư với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

d) Buộc khắc phục chất lượng công trình theo đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Điều 19. Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP, lập quyết toán vốn đầu tư xây dựng

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người quyết định đầu tư cho phép);

b) Điều chỉnh hợp đồng không đúng quy định về trình tự thủ tục, thẩm quyền, điều kiện được điều chỉnh hợp đồng xây dựng;

c) Mức tạm ứng hợp đồng vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng theo quy định;

d) Thanh toán hợp đồng xây dựng không đúng số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán hoặc thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

đ) Quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt khi ký hợp đồng xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng đang thực hiện;

b) Buộc thực hiện đúng giá trúng thầu khi giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đối với hợp đồng đang thực hiện;

c) Buộc điều chỉnh hợp đồng theo đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với hợp đồng đang thực hiện;

d) Buộc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng vượt tỷ lệ phần trăm hoặc thu hồi toàn bộ giá trị tạm ứng hợp đồng về tài khoản của chủ đầu tư với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này đối với hợp đồng đang thực hiện;

đ) Buộc thực hiện thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng theo quy định với hành vi quy định tại điểm d, điểm đ khoản 2 Điều này;

e) Buộc trong thời hạn 01 tháng phải hoàn thành việc lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng, trình người quyết định đầu tư phê duyệt với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 20. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì, khai thác, sử dụng công trình xây dựng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xác định thời gian bảo hành công trình không đủ theo thời gian quy định của pháp luật;

b) Không phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định;

c) Không tổ chức giám sát, nghiệm thu việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm bảo hành của nhà thầu;

b) Không tổ chức lập quy trình bảo trì công trình xây dựng hoặc không thực hiện bảo trì công trình theo đúng quy trình được duyệt;

c) Không lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hằng năm theo quy định;

d) Không lập hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định;

đ) Không bàn giao, bàn giao chậm hoặc bàn giao không đầy đủ quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt cho chủ sở hữu, đơn vị quản lý sử dụng công trình;

e) Không lập dự toán chi phí bảo trì trong kế hoạch bảo trì được duyệt theo quy định đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình đối với công trình đã hết tuổi thọ theo thiết kế quy định;

b) Không thực hiện quan trắc công trình theo quy định;

c) Sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã hết hiệu lực để thực hiện bảo trì;

d) Không tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình hoặc không gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

đ) Không thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa, áp dụng biện pháp khẩn cấp hoặc báo cáo theo quy định khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

e) Không thực hiện một trong các nội dung sau: gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng (nếu có) trước khi xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng công trình, không báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, kết quả sửa chữa công trình (nếu có) với cơ quan có thẩm quyền đối với công trình hết thời hạn sử dụng;

g) Không tổ chức phá dỡ công trình tạm khi đưa công trình chính của dự án đầu tư xây dựng vào khai thác sử dụng hoặc khi hết thời gian tồn tại của công trình.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện giám sát, nghiệm thu việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Buộc xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm bảo hành của nhà thầu với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

d) Buộc lập quy trình bảo trì hoặc thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

đ) Buộc lập kế hoạch bảo trì xây dựng công trình hằng năm theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

e) Buộc lập hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

g) Buộc chủ đầu tư phải bàn giao đầy đủ quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

h) Buộc chủ sở hữu, đơn vị quản lý và sử dụng công trình thực hiện lập dự toán chi phí bảo trì trong kế hoạch bảo trì được duyệt theo quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này;

i) Buộc tổ chức đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình hoặc buộc gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

k) Buộc thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa, áp dụng biện pháp khẩn cấp hoặc buộc báo cáo theo quy định khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;

l) Buộc thực hiện gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng (nếu có) trước khi xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng công trình, báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, kết quả sửa chữa công trình (nếu có) với cơ quan có thẩm quyền với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này;

m) Buộc chủ đầu tư phá dỡ công trình tạm theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này.

Điều 21. Vi phạm quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định;

b) Không lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng hoặc lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thực hiện việc lưu trữ hoặc bổ sung đầy đủ danh mục tài liệu lưu trữ với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 22. Vi phạm quy định khi xảy ra sự cố công trình

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không hoặc chậm khai báo khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, sự cố gây mất an toàn lao động;

b) Không lập hồ sơ sự cố công trình theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố công trình hoặc tự ý phá dỡ, thu dọn hiện trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

b) Không xử lý và khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, sự cố gây mất an toàn lao động.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập hồ sơ sự cố công trình với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố công trình với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

d) Buộc xử lý và khắc phục hậu quả với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 23. Vi phạm quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Trường hợp nhà thầu tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực là chủ đầu tư thì tùy theo phạm vi nhiệm vụ được giao, nhà thầu tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án bị xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi quy định từ Điều 7 đến Điều 22 của Nghị định này.

Mục 2. ĐỐI VỚI NHÀ THẦU, CHỦ ĐẦU TƯ (TRONG TRƯỜNG HỢP TỰ THỰC HIỆN), TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Điều 24. Vi phạm quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây:

a) Hoạt động xây dựng không đủ điều kiện hành nghề theo quy định;

b) Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hiệu lực hoặc hoạt động sai chứng chỉ hành nghề;

c) Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam mà không thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây:

a) Giao cho người không có chứng chỉ hành nghề phù hợp hoặc không đủ điều kiện hành nghề tương ứng với loại, cấp công trình đảm nhận đối với các chức danh theo quy định;

b) Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định;

c) Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực hoặc chứng chỉ năng lực hết hiệu lực theo quy định.

3. Ngoài việc bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này, nhà thầu nước ngoài còn bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Mượn, cho mượn, thuê hoặc cho thuê chứng chỉ hành nghề để hoạt động xây dựng;

b) Tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam mà không có giấy phép hoạt động xây dựng;

c) Không liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định;

d) Không lập Văn phòng điều hành sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng; không đăng ký hoặc không thông báo địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail, dấu, tài khoản, mã số thuế của Văn phòng điều hành theo quy định;

đ) Sử dụng lao động là người nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam nhưng không phải là chuyên gia quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật và người có tay nghề cao mà Việt Nam không đủ khả năng đáp ứng;

e) Không thực hiện hợp đồng liên danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam đã được xác định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng;

g) Không phân định cụ thể nội dung, khối lượng hoặc giá trị phần công việc của nhà thầu Việt Nam trong liên danh hoặc của nhà thầu phụ Việt Nam;

h) Không thực hiện đăng kiểm chất lượng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng nhận thầu hoặc không thực hiện đăng kiểm an toàn đối với thiết bị thi công xây dựng và phương tiện giao thông liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

i) Vi phạm chế độ báo cáo theo quy định trong giấy phép hoạt động xây dựng.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp không có chứng chỉ năng lực, đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp chứng chỉ năng lực hết hiệu lực với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng đến 12 tháng với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động xây dựng tại Việt Nam từ 12 tháng đến 24 tháng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả (đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng):

a) Buộc hoạt động xây dựng đảm bảo đủ điều kiện theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc thay thế người có đủ điều kiện năng lực hoặc có chứng chỉ hành nghề phù hợp với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc làm thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

d) Buộc nhà thầu nước ngoài thành lập Văn phòng điều hành sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng hoặc buộc bổ sung việc đăng ký hoặc thông báo thông tin theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

đ) Buộc nhà thầu làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động nước ngoài với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;

e) Buộc nhà thầu thực hiện đúng cam kết theo giấy phép hoạt động xây dựng được cấp với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này;

g) Buộc nhà thầu nước ngoài bổ sung nội dung, khối lượng hoặc giá trị cụ thể phần công việc của nhà thầu Việt Nam trong liên danh hoặc của nhà thầu phụ Việt Nam với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;

h) Buộc thực hiện đăng kiểm theo quy định với hành vi quy định tại điểm h khoản 3 Điều này;

i) Buộc nhà thầu thực hiện chế độ báo cáo theo quy định với hành vi quy định tại điểm i khoản 3 Điều này.

Điều 25. Vi phạm nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà thầu không thực hiện đúng nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thực hiện đúng nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối với trường hợp đang thực hiện theo hợp đồng.

Điều 26. Vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, sử dụng số liệu, tài liệu trong hoạt động xây dựng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài mà chưa được người quyết định đầu tư chấp thuận.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng kết quả thí nghiệm của tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không đủ điều kiện năng lực theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng hoặc sử dụng sai quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng sai tiêu chuẩn hoặc áp dụng tiêu chuẩn đã hết hiệu lực.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy kết quả thí nghiệm hoặc số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này đối với các công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

b) Buộc sử dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này đối với các công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng.

Điều 27. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nhân lực, thiết bị, phòng thí nghiệm không phù hợp với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt;

b) Phiếu kết quả thí nghiệm không đáp ứng các nội dung theo quy định;

c) Không lưu trữ mẫu khảo sát hoặc tài liệu khảo sát theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập nhiệm vụ khảo sát hoặc không lập phương án kỹ thuật khảo sát;

b) Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng;

c) Lập nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng hoặc loại hình khảo sát;

d) Thực hiện khảo sát khi chưa có nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt;

đ) Thực hiện khảo sát không theo nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt hoặc vi phạm trình tự khảo sát theo quy định;

e) Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định;

g) Không sử dụng bản đồ địa hình hoặc sử dụng bản đồ địa hình không phù hợp với từng loại đồ án quy hoạch xây dựng;

h) Không thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung trong trường hợp bản đồ khảo sát địa hình chưa phù hợp với hiện trạng, không được lập bởi cơ quan có tư cách pháp nhân tại thời điểm lập quy hoạch xây dựng hoặc chỉ có bản đồ địa chính.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo tài liệu, số liệu khảo sát không đúng thực tế khảo sát hoặc không đúng quy định dẫn tới phải điều chỉnh thiết kế.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc sử dụng nhân lực, thiết bị, phòng thí nghiệm phù hợp với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

b) Buộc thí nghiệm lại với phiếu kết quả thí nghiệm có đầy đủ các nội dung theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

d) Buộc lập lại nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và khảo sát lại với hành vi quy định tại điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

đ) Buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này đối với trường hợp chủ đầu tư chưa nghiệm thu kết quả khảo sát.

Điều 28. Vi phạm quy định về lập quy hoạch xây dựng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lập nhiệm vụ quy hoạch vượt quá thời gian quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bố cục bản vẽ, ký hiệu bản vẽ không đúng theo quy định;

b) Sử dụng bản đồ địa hình không đúng quy định để phục vụ lập đồ án quy hoạch.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập nhiệm vụ quy hoạch không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Không lấy ý kiến quy hoạch hoặc lấy ý kiến không đúng về đối tượng, hình thức và thời gian theo quy định;

c) Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hoặc hồ sơ lấy ý kiến về nhiệm vụ, đồ án quy hoạch không đầy đủ theo quy định;

d) Hồ sơ đồ án quy hoạch không được cơ quan thẩm định quy hoạch đóng dấu xác nhận sau khi có quyết định phê duyệt;

đ) Không gửi hồ sơ quy hoạch đã được phê duyệt về cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng để lưu giữ theo quy định.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thuyết minh, thành phần bản vẽ trong đồ án quy hoạch không đúng nội dung hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Không có hồ sơ thiết kế đô thị, quy định quản lý theo đồ án hoặc hồ sơ không đầy đủ bản vẽ, nội dung theo quy định;

c) Lập quy hoạch xây dựng không thống nhất và không phù hợp với quy hoạch có cấp độ cao hơn.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc sử dụng bản đồ địa hình đúng quy định để lập lại đồ án quy hoạch với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch;

b) Buộc lập lại nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hoặc hồ sơ lấy ý kiến với hành vi quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch;

c) Buộc tổ chức lấy ý kiến bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch;

d) Buộc gửi hồ sơ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt về cơ quan quản lý quy hoạch lưu giữ với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch;

đ) Buộc lập lại thuyết minh, bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng, hồ sơ thiết kế đô thị với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch.

Điều 29. Vi phạm quy định về thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, dự toán xây dựng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thẩm tra dự án do mình lập hoặc công trình do mình thiết kế;

b) Báo cáo kết quả thẩm tra không chính xác.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy kết quả thẩm tra với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập lại kết quả thẩm tra với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đối với công trình xây dựng đang thi công.

Điều 30. Vi phạm quy định về thiết kế (thiết kế triển khai ngay sau thiết kế cơ sở, thiết kế một bước) và dự toán xây dựng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định;

b) Điều chỉnh thiết kế xây dựng không đúng quy định;

c) Thực hiện bước thiết kế tiếp theo không phù hợp với bước thiết kế trước đã được phê duyệt.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chỉ định nhà sản xuất, cung cấp vật liệu, vật tư và thiết bị xây dựng trong nội dung thiết kế xây dựng của công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

b) Không quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong hồ sơ thiết kế đối với công trình bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung hoặc không đảm bảo tỷ lệ vật liệu xây không nung theo quy định hoặc không tuân thủ các quy định về sử dụng vật liệu khác cho công trình;

c) Thiết kế an toàn quá mức quy định đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

d) Xác định cấp đất, cấp đá không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất hoặc tính toán cự ly vận chuyển không phù hợp với kết quả khảo sát đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

đ) Áp dụng, vận dụng định mức không phù hợp với nội dung công việc hoặc số liệu sai lệch so với nội dung định mức áp dụng, vận dụng làm tăng chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

e) Xác định giá vật tư, vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về quản lý giá xây dựng, không phù hợp với quy định tại thời điểm xác định dự toán xây dựng và mặt bằng giá thị trường nơi thực hiện xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

g) Tính sai khối lượng, lập dự toán có khối lượng không đúng với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế hoặc không có bản vẽ thiết kế các công trình phụ trợ nhưng đưa khối lượng vào dự toán để tính chi phí xây dựng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hồ sơ thiết kế không đầy đủ các tiêu chuẩn, tính năng sử dụng của thiết bị, vật tư, cấu kiện;

b) Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình thiếu kết quả khảo sát địa chất hoặc không căn cứ vào kết quả khảo sát địa chất công trình hoặc không phù hợp với kết quả khảo sát theo quy định;

c) Không sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với công trình theo quy định phải sử dụng;

d) Thiết kế không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy nổ; ứng phó với biến đổi khí hậu và các điều kiện an toàn khác;

đ) Không thực hiện hoặc thực hiện giám sát tác giả không đúng, không đầy đủ theo quy định;

e) Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

b) Buộc điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

c) Buộc thực hiện bước thiết kế tiếp theo phù hợp với bước thiết kế trước đã được phê duyệt với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

d) Buộc đưa vào thiết kế, dự toán chủng loại, tỷ lệ vật liệu xây không nung theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

đ) Buộc lập lại dự toán theo đúng quy định với hành vi quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 2 Điều này áp dụng đối với công trình, hạng mục công trình chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng kinh tế;

e) Buộc thiết kế lại theo kết quả khảo sát địa chất công trình với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

g) Buộc thực hiện giám sát tác giả theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

h) Buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng.

Điều 31. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng

1. Xử phạt đối với hành vi thi công xây dựng không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

2. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3. Xử phạt nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư công trình đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 16 Nghị định này như sau:

a) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ năng lực hoặc chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc che chắn theo quy định và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có) với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 32. Vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có sổ nhật ký an toàn lao động hoặc sổ nhật ký không ghi chép đầy đủ theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Để người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân tham gia lao động trong thi công xây dựng công trình;

b) Không lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định, không lập các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao;

c) Sử dụng thiết bị thi công không có giấy tờ lưu hành, vận hành theo quy định, không kiểm định hoặc đã hết thời gian kiểm định, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nội dung ghi trong giấy tờ lưu hành, vận hành, kiểm định;

d) Không có biển cảnh báo đề phòng tai nạn hoặc không bố trí người hướng dẫn tại những vị trí nguy hiểm trên công trường;

đ) Không bố trí hoặc bố trí người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động không được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

e) Không hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường;

g) Không lập, trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp đảm bảo an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện trong vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình;

h) Không có quy định cụ thể biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong biện pháp thi công.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm quy định về phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng;

b) Không mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả (đối với công trình đang thi công xây dựng):

a) Buộc lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định, lập các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao với các hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc sử dụng thiết bị thi công có đầy đủ giấy tờ lưu hành, vận hành, được kiểm định theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

c) Buộc có biển cảnh báo đề phòng tai nạn, bố trí người hướng dẫn tại những vị trí nguy hiểm trên công trường với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

d) Buộc bố trí người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động, huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động cho người lao động với hành vi quy định tại điểm đ, điểm e khoản 2 Điều này;

đ) Buộc lập, trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp đảm bảo an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện trong vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình với hành vi quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;

e) Buộc quy định cụ thể biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong biện pháp thi công với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này;

g) Buộc thực hiện đúng phương án, giải pháp phá dỡ theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

h) Buộc mua bảo hiểm theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Điều 33. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không hoàn trả mặt bằng, không di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và tài sản khác của nhà thầu ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao (trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác);

b) Không có nhật ký thi công hoặc nhật ký thi công lập không đúng quy định;

c) Không tiếp nhận và không quản lý mặt bằng xây dựng, không bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình, không thực hiện quản lý công trường theo quy định;

d) Sử dụng chi phí về an toàn lao động không đúng quy định;

đ) Không báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan;

e) Không tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình theo quy định hoặc lập không phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không trình chủ đầu tư chấp thuận một trong các nội dung sau:

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật;

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình, biện pháp thi công;

c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

d) Tiến độ thi công xây dựng công trình.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập bản vẽ hoàn công theo quy định;

b) Không xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình theo quy định;

c) Không bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

d) Không tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng;

đ) Sử dụng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác thí nghiệm hoặc không trực tiếp thực hiện công tác thí nghiệm theo quy định.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng vật liệu, cấu kiện dùng cho công trình không có hồ sơ quản lý chất lượng hoặc hồ sơ quản lý chất lượng không đầy đủ theo quy định;

b) Thi công sai hợp đồng xây dựng, sai giấy phép xây dựng, sai thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt hoặc sai chỉ dẫn kỹ thuật;

c) Thiếu kết quả thí nghiệm thử nghiệm, kiểm định vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu của thiết kế được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng công trình;

d) Không thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận hoặc không thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động, chạy thử liên động theo kế hoạch đã được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đề nghị nghiệm thu.

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu hoặc lập hệ thống quản lý thi công xây dựng không phù hợp với quy mô, tính chất của công trình;

b) Hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu không nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng công trình;

c) Không dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình khi phát hiện có sai sót, khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố công trình;

d) Không dừng thi công công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động;

đ) Không khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phải hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và tài sản khác của nhà thầu ra khỏi công trường với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc ghi nhật ký thi công đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

c) Buộc tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị, mốc giới công trình với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

d) Buộc sử dụng đúng quy định chi phí về an toàn lao động với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

đ) Buộc báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

e) Buộc lập hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;

g) Buộc trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

h) Buộc trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

i) Buộc trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

k) Buộc trình chủ đầu tư chấp thuận tiến độ thi công xây dựng công trình với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng.

l) Buộc lập bản vẽ hoàn công theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

m) Buộc xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

n) Buộc bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

o) Buộc tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

p) Buộc sử dụng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác thí nghiệm và trực tiếp thực hiện công tác thí nghiệm theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

q) Buộc hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

r) Buộc thi công theo hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình và chỉ dẫn kỹ thuật với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

s) Buộc thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo quy định hoặc thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo quy định trước khi đề nghị nghiệm thu với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

t) Buộc lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

u) Buộc lập hệ thống quản lý chất lượng nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng công trình với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

v) Buộc dừng thi công xây dựng và khắc phục các sai sót, khiếm khuyết, sự cố theo quy định để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công với hành vi quy định tại điểm c, điểm d khoản 5 Điều này;

x) Buộc khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình với hành vi quy định tại điểm đ khoản 5 Điều này.

Điều 34. Vi phạm quy định về quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định;

b) Không sử dụng phần mềm trực tuyến quản lý cơ sở dữ liệu kiểm định để cập nhật cơ sở dữ liệu đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng đã được kiểm định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

b) Buộc sử dụng phần mềm trực tuyến quản lý cơ sở dữ liệu kiểm định để cập nhật cơ sở dữ liệu với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 35. Vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định;

b) Ký hồ sơ nghiệm thu khi không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hoặc không phù hợp với lĩnh vực hành nghề, loại công trình, hạng hoặc thời hạn hành nghề theo chứng chỉ được cấp;

c) Không lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm sai lệch kết quả giám sát;

b) Để nhà thầu thi công thi công sai giấy phép xây dựng, sai thiết kế đã được phê duyệt hoặc thi công không đúng chủng loại, quy cách vật liệu xây dựng hoặc thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt;

c) Để nhà thầu thi công không sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định;

d) Nghiệm thu công việc xây dựng không đúng theo quy định;

đ) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình không độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện việc giám sát thi công theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

b) Buộc lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

c) Buộc hủy và lập lại kết quả giám sát đúng thực tế thi công với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

d) Buộc nhà thầu thi công thi công đúng giấy phép xây dựng, thiết kế đã được phê duyệt hoặc thi công đúng chủng loại, quy cách vật liệu xây dựng hoặc thi công đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

đ) Buộc sử dụng vật liệu xây không nung phù hợp theo quy định đối với phần còn lại của công trình với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

e) Buộc nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

g) Buộc thay thế nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình độc lập với các nhà thầu khác với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này với gói thầu đang thi công xây dựng.

Điều 36. Vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng công trình xây dựng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình theo quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nghiệm thu khối lượng, công việc chưa thực hiện hoặc nghiệm thu khối lượng, công việc nhiều hơn công việc thực tế thi công;

b) Nghiệm thu không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc không theo yêu cầu của thiết kế công trình;

c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng khi chưa có văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức bàn giao công trình cho chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy bỏ kết quả nghiệm thu với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này và thu hồi giá trị đã thanh toán vượt về tài khoản của chủ đầu tư với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc có văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

c) Buộc nghiệm thu theo quy định với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 37. Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng có một trong các hành vi sau đây:

a) Ký kết hợp đồng thầu phụ không đúng quy định đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

b) Hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc ký hợp đồng thầu phụ đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hợp đồng xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 38. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành công trình gửi chủ đầu tư.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không lập quy trình bảo trì hoặc lập quy trình bảo trì không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành công trình gửi chủ đầu tư theo quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập quy trình bảo trì theo quy định với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Buộc thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 39. Vi phạm quy định về lưu trữ

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Nhà thầu khảo sát, thiết kế không lưu trữ hồ sơ khảo sát, thiết kế xây dựng công trình theo quy định;

b) Nhà thầu giám sát không lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình liên quan đến công việc giám sát theo quy định;

c) Nhà thầu thi công xây dựng không lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo quy định;

d) Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không lưu trữ hồ sơ thí nghiệm, phiếu nhận mẫu và phiếu kết quả thí nghiệm theo quy định;

đ) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng không lưu trữ hoặc lưu trữ hồ sơ khóa học không đúng quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 40. Vi phạm quy định về kiểm định, thí nghiệm, đào tạo trong hoạt động xây dựng

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về kiểm định sau đây:

a) Thực hiện kiểm định chất lượng không đúng trình tự, thủ tục quy định;

b) Báo cáo kết quả kiểm định không chính xác;

c) Thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng sau đây:

a) Thực hiện thí nghiệm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc không đủ điều kiện năng lực theo quy định;

b) Cung cấp phiếu kết quả thí nghiệm không đúng hoặc không đầy đủ nội dung quy định;

c) Cung cấp khống các số liệu kết quả thí nghiệm hoặc cung cấp số liệu sai lệch so với kết quả thí nghiệm.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập lại kết quả kiểm định đúng với thực tế với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện lại thí nghiệm và cung cấp kết quả thí nghiệm đúng và đầy đủ nội dung theo quy định với hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này.

Chương III

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điều 41. Vi phạm các quy định về sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine (sau đây viết tắt là amiăng trắng)

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng amiăng trắng để sản xuất vật liệu xây dựng sau:

a) Sử dụng amiăng trắng không có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng để sản xuất tấm lợp;

b) Nồng độ sợi amiăng trắng trong khu vực sản xuất vượt quá mức quy định.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi đầu tư mới hoặc mở rộng cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy sản phẩm hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng và toàn bộ thiết bị vi phạm với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Chương IV

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP, THOÁT NƯỚC

Điều 42. Vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng khai thác nước ngầm, nguồn cấp nước phục vụ sản xuất nước sạch, hành lang an toàn tuyến ống nước thô, đường ống truyền tải nước sạch và các công trình kỹ thuật như sau:

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây.

a) Vi phạm các quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng nước ngầm;

b) Vi phạm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn tuyến ống nước thô, đường ống truyền tải nước sạch;

c) Vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn các công trình kỹ thuật thuộc hệ thống cấp nước.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn nguồn cấp nước, không xây dựng đới phòng hộ vệ sinh khu vực lấy nước, hệ thống công trình cấp nước.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu với các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc bảo vệ an toàn nguồn cấp nước, buộc xây dựng đới phòng hộ vệ sinh khu vực lấy nước, hệ thống công trình cấp nước với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 43. Vi phạm quy định về ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, kế hoạch phát triển cấp nước

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

b) Không lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước hằng năm và dài hạn trong vùng phục vụ của đơn vị theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với cơ quan có thẩm quyền theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước hằng năm và dài hạn theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 44. Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng mạng lưới cấp nước

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và định kỳ theo quy định tới chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước ở địa phương và trung ương.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo kịp thời cho các khách hàng sử dụng nước có biện pháp dự trữ nước trong thời gian khôi phục dịch vụ cấp nước;

b) Thiết kế, xây lắp, bảo trì, sử dụng và kiểm tra các thiết bị của khách hàng sử dụng nước đấu nối vào mạng lưới cấp nước của đơn vị cấp nước không bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật;

c) Vi phạm quy định chất lượng dịch vụ tại điểm đấu nối đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

d) Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng mạng lưới cấp nước.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không bảo đảm áp lực nước tối thiểu của các họng cứu hỏa theo tính toán của mạng lưới đường ống;

b) Cung cấp nước sạch cho sinh hoạt không bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quy định.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện các biện pháp cấp nước tạm thời hoặc biện pháp cấp nước tạm thời không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân ở khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian khắc phục sự cố;

b) Không lắp đặt hệ thống các trụ cứu hỏa theo quy định.

5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Gây ô nhiễm nước sạch chưa sử dụng, phát tán chất độc hại và các bệnh truyền nhiễm, bệnh dễ lây lan trong mạng lưới cấp nước;

b) Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước mà không có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc báo cáo theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc thiết kế, xây lắp, bảo trì, sử dụng và kiểm tra các thiết bị của khách hàng sử dụng nước đấu nối vào mạng lưới cấp nước của đơn vị cấp nước phải bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Buộc đảm bảo chất lượng dịch vụ tại điểm đấu nối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

đ) Buộc bảo đảm áp lực nước tối thiểu của các họng cứu hỏa theo tính toán của mạng lưới đường ống với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

e) Buộc cung cấp nước sạch bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

g) Buộc thực hiện các biện pháp cấp nước tạm thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân ở khu vực bị ảnh hưởng theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

h) Buộc lắp đặt hệ thống các trụ cứu hỏa theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

i) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của hệ thống cung cấp nước sạch với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

k) Buộc xin ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển nhượng quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

Điều 45. Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch cấp nước

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tham gia hoạt động cấp nước không tuân theo quy hoạch cấp nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đầu tư xây dựng công trình cấp nước không phù hợp với kế hoạch phát triển cấp nước đã được phê duyệt;

b) Không đầu tư phát triển mạng phân phối, đấu nối tới các khách hàng sử dụng nước khi đã có kế hoạch phát triển cấp nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tuân theo quy hoạch cấp nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc đầu tư xây dựng công trình cấp nước phù hợp với kế hoạch phát triển cấp nước đã được phê duyệt với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc đầu tư phát triển mạng phân phối, đấu nối tới các khách hàng sử dụng nước với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 46. Vi phạm quy định về hợp đồng dịch vụ cấp nước

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức việc kiểm định thiết bị đo đếm nước theo đúng yêu cầu và thời hạn do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa đơn vị cấp nước bán buôn và đơn vị cấp nước bán lẻ khi không được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận bằng văn bản.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tổ chức việc kiểm định thiết bị đo đếm nước với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận bằng văn bản hợp đồng dịch vụ cấp nước với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 47. Vi phạm quy định về sử dụng hệ thống thoát nước

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi đấu nối hệ thống thoát nước của công trình vào hệ thống thoát nước chung không đúng các quy định của thỏa thuận đấu nối.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không quản lý tài sản được đầu tư từ nguồn vốn của chủ sở hữu công trình thoát nước và xử lý nước thải theo hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đã ký kết;

b) Không bảo vệ an toàn, hiệu quả và tiết kiệm trong quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải theo quy định;

c) Không xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước;

d) Không thiết lập cơ sở dữ liệu, quản lý các hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước do mình quản lý hoặc không phối hợp với đơn vị cấp nước hoặc không trực tiếp tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước theo quy định;

đ) Không cung cấp thông tin thỏa thuận đấu nối cho các đối tượng có nhu cầu;

e) Không bảo đảm duy trì ổn định dịch vụ thoát nước theo quy định;

g) Không báo cáo định kỳ theo quy định tới chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước ở địa phương và trung ương.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đấu nối đúng quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo quy định với hành vi tại điểm c khoản 2 Điều này;

c) Buộc thiết lập cơ sở dữ liệu, quản lý các hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước do mình quản lý hoặc buộc phối hợp với đơn vị cấp nước hoặc buộc trực tiếp tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước theo quy định với hành vi tại điểm d khoản 2 Điều này;

d) Buộc cung cấp thông tin thỏa thuận đấu nối cho các đối tượng có nhu cầu với hành vi tại điểm đ khoản 2 Điều này;

đ) Buộc bảo đảm duy trì ổn định dịch vụ thoát nước theo quy định với hành vi tại điểm e khoản 2 Điều này;

e) Buộc báo cáo định kỳ theo quy định tới chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước ở địa phương và trung ương với hành vi tại điểm g khoản 2 Điều này.

Điều 48. Vi phạm về quản lý cao độ liên quan đến thoát nước

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với đơn vị thoát nước không cung cấp cao độ của hệ thống thoát nước cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

a) Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đầu tư xây dựng công trình không tuân thủ cao độ nền đô thị đã được cung cấp;

b) Không xác định và không quản lý cao độ mực nước các hồ điều hòa, kênh mương thoát nước nhằm bảo đảm tối đa khả năng tiêu thoát, điều hòa nước mưa, chống úng ngập và bảo vệ môi trường;

c) Không quản lý cao độ các tuyến cống chính và cổng thu gom nước thải, nước mưa.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đơn vị thoát nước cung cấp cao độ của hệ thống thoát nước với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc quản lý cao độ theo quy định với hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 49. Vi phạm quy định về quản lý hệ thống hồ điều hòa

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ hoặc bờ hồ;

b) Không lập quy trình quản lý và các quy định khai thác, sử dụng hồ điều hòa;

c) Sử dụng, khai thác hồ điều hòa vào mục đích vui chơi, giải trí, nuôi trồng thủy sản, du lịch và dịch vụ khác mà không được cấp có thẩm quyền cho phép.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì mực nước ổn định cho hồ điều hòa.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ, bờ hồ theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập quy trình quản lý, khai thác, sử dụng hồ điều hòa đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 50. Vi phạm quy định về quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đầu mối, công trình trên mạng lưới thoát nước, độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của hệ thống hoặc không đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa, nạo vét, bảo trì và kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 51. Vi phạm quy định về quản lý hệ thống thoát nước mưa và tái sử dụng nước mưa

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với đơn vị quản lý hệ thống thoát nước mưa và tái sử dụng nước mưa có một trong các hành vi sau đây:

a) Để các tuyến cống, mương, hố ga không được nạo vét, duy tu, bảo trì định kỳ, đảm bảo dòng chảy theo thiết kế hoặc không thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu, cửa xả nước mưa hoặc không định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng lưới để đề xuất phương án thay thế, sửa chữa;

b) Không thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước mưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định;

c) Tái sử dụng nước mưa cho các mục đích khác nhau không đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước phù hợp.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nạo vét, duy tu, bảo trì tuyến cống, mương, hố ga định kỳ, đảm bảo dòng chảy theo thiết kế hoặc buộc kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu, cửa xả nước mưa hoặc buộc kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng lưới để đề xuất phương án thay thế, sửa chữa với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước mưa và tái sử dụng nước mưa với các hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 52. Vi phạm về thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thu gom, lưu giữ và vận chuyển bùn thải đến các điểm xử lý theo quy hoạch hoặc các địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xử lý và tái sử dụng bùn thải không tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng bùn thải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và các quy định về bảo vệ môi trường.

3. Trường hợp hành vi vi phạm liên quan đến xả thải bùn thải chưa qua xử lý ra môi trường hoặc đã xử lý nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành về xả thải ra môi trường hoặc không quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại đối với bùn thải có các thành phần nguy hại hoặc không có các giải pháp thu gom và xử lý bùn thải phù hợp khi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu gom, lưu giữ và vận chuyển bùn thải đến các điểm xử lý theo quy hoạch hoặc các địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường với hành vi quy định khoản 2 Điều này.

Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG, CÂY XANH ĐÔ THỊ, NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG

Điều 53. Vi phạm quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị không báo cáo định kỳ tới chính quyền đô thị và cơ quan chuyên môn về quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị do mình được giao.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn sáng và các thiết bị của hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị để đề xuất phương án sửa chữa và thay thế kịp thời;

b) Không sử dụng nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng hoặc dán nhãn tiết kiệm năng lượng của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật khi sửa chữa, thay thế, lắp đặt mới nguồn sáng và các thiết bị chiếu sáng tại các công trình xây dựng và công trình chiếu sáng đô thị có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

c) Thực hiện tổ chức chiếu sáng công cộng đô thị không theo đúng các quy trình kỹ thuật về chiếu sáng, không đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện, phòng, chống cháy nổ và thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc sử dụng nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng hoặc dán nhãn tiết kiệm năng lượng của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Buộc thực hiện tổ chức chiếu sáng công cộng đô thị theo đúng các quy trình kỹ thuật về chiếu sáng, đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện, phòng, chống cháy nổ và thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 54. Vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế quanh gốc cây;

b) Chăm sóc, cắt tỉa cây không tuân thủ quy trình kỹ thuật.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đổ chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh; đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh gốc cây;

b) Trồng cây xanh trên hè, dải phân cách, đường phố, nút giao thông hoặc khu vực công cộng không đúng quy định;

c) Trồng các loại cây trong danh mục cây cấm trồng hoặc cây trong danh mục cây trồng hạn chế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

d) Ngăn cản việc trồng cây xanh theo quy định;

đ) Trồng cây xanh đô thị không đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, không đúng chủng loại, tiêu chuẩn cây và bảo đảm an toàn.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, dịch chuyển, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh khi chưa được cấp phép.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu với hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều này;

b) Buộc trồng cây xanh đô thị đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, chủng loại, tiêu chuẩn cây với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.

Điều 55. Vi phạm quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có tường rào hoặc dải cây xanh cách ly bao quanh theo thiết kế được duyệt đối với các nghĩa trang trong đô thị hoặc trong khu dân cư nông thôn;

b) Chuyển nhượng phần mộ cá nhân đối với trường hợp theo quy định không được chuyển nhượng;

c) Lập, lưu trữ hồ sơ nghĩa trang không đầy đủ nội dung theo quy định;

d) Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ và không đúng định kỳ tình hình quản lý, sử dụng nghĩa trang theo quy định;

đ) Không ban hành và công khai đơn giá sử dụng dịch vụ nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định hiện hành;

e) Lưu giữ tro cốt không đúng nơi quy định hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Khoảng cách an toàn từ hàng rào nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tới khu dân cư, công trình công cộng không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng theo quy định;

b) Không đóng cửa nghĩa trang khi không còn diện tích sử dụng, gây ô nhiễm môi trường;

c) Sử dụng đất dành cho phần mộ cá nhân trong nghĩa trang vượt quá diện tích quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với đơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng có một trong các hành vi sau đây:

a) Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định;

b) Giao cho người không đủ điều kiện năng lực để vận hành lò hỏa táng;

c) Không lập quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng hoặc thực hiện quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng không đúng quy định đã được phê duyệt;

d) Không lập sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ các ca hỏa táng theo quy định;

đ) Không báo cáo tình hình hoạt động cơ sở hỏa táng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án có một trong các hành vi sau:

a) Đưa nghĩa trang, cơ sở hỏa táng vào sử dụng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện quy định;

b) Khoảng cách từ cơ sở hỏa táng được xây dựng ngoài nghĩa trang tới khu dân cư, công trình công cộng không đảm bảo quy định.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2, điểm a khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xây dựng tường rào hoặc dải cây xanh cách ly bao quanh theo thiết kế được duyệt đối với các nghĩa trang trong đô thị hoặc trong khu dân cư nông thôn với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;

b) Buộc thu hồi phần mộ cá nhân đã chuyển nhượng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc lập, lưu trữ hồ sơ nghĩa trang đầy đủ nội dung theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Buộc báo cáo đầy đủ và đúng định kỳ tình hình quản lý, sử dụng nghĩa trang theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

đ) Buộc ban hành và công khai đơn giá sử dụng dịch vụ nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định hiện hành với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

e) Buộc lưu giữ tro cốt đúng quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;

g) Buộc đóng cửa nghĩa trang theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

h) Buộc sử dụng đúng diện tích quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

i) Buộc đảm bảo đủ điều kiện năng lực theo quy định với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này;

k) Buộc lập quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng hoặc buộc thực hiện quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng đúng quy định đã được phê duyệt với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

l) Buộc lập sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ các ca hỏa táng theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

m) Buộc báo cáo tình hình hoạt động cơ sở hỏa táng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;

n) Buộc đáp ứng đủ điều kiện quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

o) Buộc đảm bảo khoảng cách từ cơ sở hỏa táng được xây dựng ngoài nghĩa trang tới khu dân cư, công trình công cộng không đảm bảo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Điều 56. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng công trình ngầm đô thị

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Trước khi thi công đấu nối công trình, chủ đầu tư không thông báo về kế hoạch, tiến độ thi công đấu nối công trình đến cơ quan, đơn vị thỏa thuận theo quy định;

b) Khi quan trắc thấy có yếu tố bất thường nhưng nhà thầu xây dựng không thông báo cho chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng và cơ quan thiết kế có các biện pháp xử lý kịp thời.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đấu nối kỹ thuật và đấu nối không gian không đảm bảo các yêu cầu theo quy định;

b) Khi thiết kế xây dựng công trình ngầm, chủ đầu tư xây dựng công trình ngầm không thỏa thuận với các đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật của đô thị hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình được đấu nối không gian (nếu có);

c) Không thực hiện quan trắc địa kỹ thuật theo quy định trong quá trình thi công và khai thác, sử dụng công trình ngầm đối với chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng;

d) Sử dụng hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật không có giấy phép hoặc không đúng mục đích;

đ) Vi phạm các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình ngầm.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, khu nhà ở không đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt;

b) Vi phạm hành lang an toàn và phạm vi bảo vệ công trình ngầm.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thông báo về kế hoạch, tiến độ thi công đấu nối công trình đến cơ quan, đơn vị thỏa thuận theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này;

c) Buộc thỏa thuận với các đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật của đô thị hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình được đấu nối không gian (nếu có) với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

d) Buộc thực hiện quan trắc địa kỹ thuật theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

đ) Buộc sử dụng hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật có giấy phép hoặc đúng mục đích với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

e) Buộc tuân thủ các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình ngầm với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

g) Buộc chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, khu nhà ở xây dựng các công trình theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

Điều 57. Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cản trở việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, nâng cấp trang thiết bị theo quy định;

b) Vi phạm các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đối với hành vi lắp đặt, quản lý, vận hành đường dây, cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng công cộng, đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng hoặc thiết bị vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không tuân thủ quy hoạch đô thị, không có giấy phép xây dựng theo quy định hoặc sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tuân thủ quy định về lắp đặt, vận hành, bảo trì, nâng cấp trang thiết bị với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện đúng các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc lắp đặt, quản lý, vận hành đúng quy định đối với đường dây, cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng công cộng, đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng, thiết bị vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

d) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Chương V

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN NHÀ

Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 58. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã mà không thành lập theo quy định;

b) Không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định;

c) Hợp đồng kinh doanh bất động sản không được lập thành văn bản hoặc lập hợp đồng kinh doanh bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định hoặc trái quy định của pháp luật;

d) Không cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu; không cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công, chất lượng công trình theo quy định;

đ) Thu các loại phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng có một trong các hành vi sau đây:

a) Ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà, công trình xây dựng mà không gắn quyền sử dụng đất với nhà, công trình xây dựng đó;

b) Không thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).

3. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định;

b) Kinh doanh bất động sản không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định;

c) Triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai mà không có hợp đồng với ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng hoặc nội dung hợp đồng bảo lãnh không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật;

đ) Thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng tiến độ thực hiện dự án theo thỏa thuận của các bên hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo quy định;

e) Ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua bất động sản;

g) Từ chối xác nhận mà không có lý do chính đáng hoặc xác nhận không đúng vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai theo quy định;

h) Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai không đúng quy định;

i) Không tuân thủ quy định về giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản trong trường hợp có quy định;

k) Trường hợp không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua hoặc không cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua nhà ở theo quy định thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

4. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định;

b) Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định;

c) Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc bị kê biên để đảm bảo thi hành án, bên nhận chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc không đủ năng lực tài chính theo quy định thì xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

d) Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài (đối với trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô) hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu hoặc chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định;

đ) Huy động vốn không đúng quy định;

e) Sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với dự án có vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm e khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc công khai đầy đủ, chính xác nội dung thông tin theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập hợp đồng theo đúng quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Buộc cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu; buộc cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại công trình theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

d) Buộc trả lại cho bên mua phần phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

đ) Buộc lập lại hợp đồng gắn với quyền sử dụng đất với nhà, công trình xây dựng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

e) Buộc thông báo cho các bên về các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có) với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

g) Buộc kinh doanh bất động sản đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

h) Buộc có hợp đồng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

i) Buộc thu tiền bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai theo đúng tiến độ dự án hoặc buộc hoàn trả lại bên mua phần giá trị hợp đồng thu vượt với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;

k) Buộc xác nhận theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;

l) Buộc chuyển nhượng hợp đồng đúng quy định với hành vi quy định tại điểm h khoản 3 Điều này;

m) Buộc tuân thủ quy định về giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản và hoàn trả phần giá trị thu vượt (nếu có) với hành vi quy định tại điểm i khoản 3 Điều này;

n) Buộc chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án theo quy định với hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này;

o) Buộc dừng bàn giao nhà, công trình xây dựng, hoàn thành việc xây dựng hoặc buộc hoàn thành nghiệm thu hoặc có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;

p) Buộc hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này;

q) Buộc sử dụng vốn huy động đúng mục đích đã cam kết với hành vi quy định tại điểm e khoản 4 Điều này.

Điều 59. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;

b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ;

c) Cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản;

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;

b) Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản hoặc không đầy đủ các nội dung chính theo quy định;

c) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

d) Sàn giao dịch bất động sản không có quy chế hoạt động hoặc hoạt động sai quy chế được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc hoạt động không có tên, địa chỉ theo quy định hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoạt động nhưng không thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

đ) Thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định.

3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản nhưng không đủ điều kiện theo quy định;

b) Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc có chứng chỉ hành nghề theo quy định khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, sửa chữa cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc thành lập doanh nghiệp theo quy định khi kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc buộc có đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

d) Buộc lập hợp đồng hoặc hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản đầy đủ các nội dung chính theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

đ) Buộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

e) Buộc trả lại cho bên nộp tiền các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

g) Buộc cung cấp thông tin về bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Điều 60. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng, kê khai thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không cung cấp, cung cấp không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn kê khai thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản cho cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định;

b) Cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp cho mình mà không được sự cho phép của cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định;

c) Không làm rõ, giải trình và chỉnh sửa theo quy định đối với nội dung thông tin thị trường bất động sản do mình cung cấp theo yêu cầu của cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

d) Làm sai lệch, hư hỏng hoặc thất thoát hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc gia và các địa phương theo quy định;

đ) Chiếm giữ, tiêu hủy trái phép thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc gia và các địa phương theo quy định;

e) Cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc gia và các địa phương theo quy định;

g) Không thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã cung cấp.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin dữ liệu về thị trường bất động sản cho cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc làm rõ, giải trình và chỉnh sửa thông tin về thị trường bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Buộc điều chỉnh sai lệch hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

d) Buộc trả lại hoặc khôi phục lại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

đ) Buộc thực hiện đúng quy định về khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;

e) Buộc thông báo về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã cung cấp theo quy định với hành vi quy định tại điểm g khoản 1 Điều này.

Điều 61. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học không đúng mẫu quy định;

b) Không gửi thông tin của cơ sở đào tạo về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính để đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định;

c) Không gửi thông tin của sàn giao dịch bất động sản về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính để đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định;

d) Không lưu trữ hồ sơ đào tạo hoặc hồ sơ liên quan đến từng kỳ thi sát hạch theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức kiểm tra, đánh giá hoặc xếp loại kết quả học tập cho học viên theo quy định;

b) Sử dụng đề thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản mà chưa được phê duyệt theo quy định;

c) Cho phép thí sinh không đủ điều kiện theo quy định mà vẫn được tham gia thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng tài liệu giảng dạy không phù hợp với chương trình khung theo quy định;

b) Không đảm bảo đủ thời lượng giảng dạy, chương trình theo quy định mà vẫn cấp giấy chứng nhận.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng kinh phí dự thi không đúng quy định;

b) Không quản lý bộ đề thi theo quy định hoặc làm lộ đề thi.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc gửi thông tin của sàn giao dịch bất động sản về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Buộc lưu trữ hồ sơ đào tạo hoặc hồ sơ liên quan đến từng kỳ thi sát hạch theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

c) Buộc phê duyệt đề thi theo quy định và tổ chức thi lại nếu đề thi đã tổ chức thi không đảm bảo chất lượng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

d) Buộc cơ sở đào tạo yêu cầu thí sinh bổ sung đầy đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp không bổ sung được đầy đủ điều kiện theo quy định thì buộc hủy chứng chỉ với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

đ) Buộc sử dụng tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

e) Buộc hủy giấy chứng nhận, đào tạo lại và cấp lại giấy chứng nhận mà không được thu thêm học phí với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Điều 62. Vi phạm quy định về đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư không đúng mẫu quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy giấy chứng nhận đã cấp không đúng mẫu và cấp lại giấy chứng nhận đúng mẫu với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN NHÀ

Điều 63. Vi phạm quy định về phát triển nhà ở

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở không chính xác, không trung thực, không đúng quy định hoặc không đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

b) Đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc tên các khu vực trong dự án không đúng quy định hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây:

a) Điều chỉnh một trong các nội dung sau: tiến độ thực hiện, loại nhà ở phải xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, tổng số lượng nhà ở, tỷ lệ các loại nhà, tổng mức đầu tư tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP trước khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định;

b) Không ưu tiên bố trí nhà ở thương mại trong dự án cho người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ trong dự án theo quy định;

c) Không xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư trong cùng khu vực được quy hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp hoặc bố trí nhà ở tại nơi khác cho người bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư khi triển khai thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp;

d) Không bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện được tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư ở nông thôn;

đ) Tự ý thay đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư và công trình phụ trợ (nếu có) đối với dự án sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư;

e) Không dành đủ diện tích xây dựng nhà ở xã hội theo quy định để cho thuê (đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê);

g) Không đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

h) Nhà ở xã hội được thiết kế, xây dựng không theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội;

i) Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị nhà ở không đúng mục đích sử dụng đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có hành vi chậm triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định.

4. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có hành vi không thực hiện triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu đô thị theo quy định.

5. Phạt tiền từ 260.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có hành vi không dành diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình triển khai dự án theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án hoặc tên các khu vực trong dự án theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc hủy bỏ kết quả điều chỉnh với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

d) Buộc chủ đầu tư ưu tiên bố trí nhà ở thương mại theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

đ) Buộc xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

e) Buộc chủ đầu tư sắp xếp, bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

g) Buộc xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư và công trình phụ trợ (nếu có) đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

h) Buộc dành đủ diện tích xây dựng nhà ở xã hội theo quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này;

i) Buộc đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định pháp luật với hành vi quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;

k) Buộc chủ đầu tư thực hiện theo đúng thiết kế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, diện tích xây dựng nhà ở xã hội theo quy định với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

l) Buộc chậm nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chủ đầu tư phải khởi công xây dựng nhà ở xã hội theo quy định với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

m) Buộc chủ đầu tư triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này;

n) Buộc chủ đầu tư phải dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

Điều 64. Vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đúng điều kiện quy định;

b) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng theo quy định;

c) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bên thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện chuyển đổi, bán, cho thuê lại không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

b) Bên thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội bán, cho thuê lại, cho mượn nhà trong thời gian thuê, thuê mua hoặc bán lại nhà không đúng quy định.

3. Xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nhà ở có yếu tố nước ngoài như sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê nhà ở mà không có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở;

b) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện thanh toán tiền mua, thuê mua nhà ở không thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

c) Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi dùng nhà ở để cho thuê, làm văn phòng hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải để ở.

4. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 260.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai (trừ trường hợp có quy định khác) không đúng quy định.

5. Phạt tiền từ 260.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi vi phạm quy định về bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài sau đây:

a) Bán nhà ở vượt quá số lượng cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu theo quy định;

b) Bán nhà ở cho người nước ngoài mà theo quy định thuộc khu vực không cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài được sở hữu;

c) Không gửi thông tin (bằng thư điện tử và bằng văn bản) để đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã bán, cho thuê hoặc cho thuê mua không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đúng điều kiện với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc thu hồi nhà ở xã hội và buộc hoàn trả bên mua, bên thuê mua số tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này;

c) Buộc thu hồi lại nhà thuộc sở hữu nhà nước đã thực hiện chuyển đổi, bán, cho thuê lại không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

d) Buộc thu hồi nhà ở xã hội với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

đ) Buộc thu hồi số tiền giao dịch không thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

e) Buộc bên cho thuê hủy bỏ việc cho thuê với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

g) Buộc thu hồi lại số lượng nhà đã bán cho người nước ngoài và hoàn trả toàn bộ chi phí mà bên mua đã trả và bồi thường thiệt hại cho bên mua đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều này.

Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ

Điều 65. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với người thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, thuê nhà ở xã hội có một trong các hành vi sau đây:

a) Tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở;

b) Sử dụng nhà ở không đúng mục đích ghi trong hợp đồng thuê nhà ở.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với người thuê nhà ở công vụ có một trong các hành vi sau đây:

a) Không sử dụng nhà vào mục đích để ở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mình và các thành viên trong gia đình trong thời gian thuê;

b) Tự ý cải tạo, sửa chữa hoặc phá dỡ nhà ở công vụ;

c) Cho thuê lại hoặc ủy quyền quản lý nhà ở công vụ;

d) Không trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu với các hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc sử dụng nhà đúng mục đích với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc thu hồi lại nhà ở công vụ với hành vi quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều này.

Điều 66. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà biệt thự

1. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thay đổi một trong các yếu tố sau đây đối với nhà biệt thự thuộc nhóm một: hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng hoặc chiều cao;

b) Thay đổi kiến trúc bên ngoài đối với biệt thự thuộc nhóm 2.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 67. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với chủ đầu tư

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh vũ trường;

b) Không mở tài khoản hoặc mở tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định;

c) Không có hoặc chậm có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu nhưng không đủ số người tham dự theo quy định;

d) Không có văn bản thông báo hoặc thông báo không đầy đủ thông tin cho Sở Xây dựng nơi có dự án biết về tên tài khoản, số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền kinh phí bảo trì;

đ) Không lập kế hoạch bảo trì hằng năm hoặc lập kế hoạch bảo trì hằng năm không đúng quy định;

e) Không có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư biết để theo dõi sau khi đã bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư.

2. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tính toán sai kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư so với quy định;

b) Không ghi trong hợp đồng thông tin về tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện tích khác của nhà chung cư;

c) Không gửi hoặc chậm gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư dưới hình thức có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn nơi có nhà ở mua bán, thuê mua;

d) Không đóng tài khoản kinh phí bảo trì đã lập sau khi bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư;

đ) Không công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định;

e) Không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng đối tượng nhận kinh phí bảo trì và lãi suất tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định;

g) Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư không đủ điều kiện, năng lực theo quy định;

h) Bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 260.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây:

a) Không bố trí diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định;

b) Quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định;

c) Không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định;

d) Không lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định.

4. Phạt tiền từ 260.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung hoặc tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp;

b) Áp dụng cách tính diện tích căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng sai quy định;

c) Không đóng hoặc đóng không đầy đủ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư vào tài khoản đã lập theo quy định đối với diện tích căn hộ, phần diện tích khác mà chủ đầu tư giữ lại không bán hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng;

d) Không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị nhà chung cư theo quy định;

đ) Sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phải kinh doanh đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc mở tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại hội nghị nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Buộc có văn bản thông báo đầy đủ thông tin về mở tài khoản gửi tiền kinh phí bảo trì theo quy định cho Sở Xây dựng với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

đ) Buộc lập kế hoạch bảo trì hằng năm đúng quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

e) Buộc có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư biết để theo dõi sau khi đã bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;

g) Buộc tính toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

h) Buộc ghi trong hợp đồng thông tin về tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

i) Buộc gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đúng quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

k) Buộc đóng tài khoản kinh phí bảo trì theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

l) Buộc công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

m) Buộc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này;

n) Buộc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đủ điều kiện, năng lực theo quy định với hành vi quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;

o) Buộc bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư đúng quy định với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này;

p) Buộc bố trí diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

q) Buộc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

r) Buộc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

s) Buộc lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

t) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

u) Buộc áp dụng cách tính diện tích căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

v) Buộc đóng đầy đủ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư vào tài khoản đã lập theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

x) Buộc bàn giao đầy đủ hoặc bàn giao đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;

y) Buộc sử dụng kinh phí bảo trì đúng quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này.

Điều 68. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư lập không đúng quy định;

b) Không báo cáo công khai về công tác quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

c) Không báo cáo tình hình quản lý vận hành tại hội nghị nhà chung cư; không lấy ý kiến góp ý của người sử dụng về việc cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không đủ điều kiện về năng lực, chức năng, quản lý vận hành nhà chung cư mà vẫn thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư;

b) Không đủ các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định;

c) Sử dụng người không có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư để thực hiện công việc chuyên môn theo quy định;

d) Quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định;

đ) Thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo hợp đồng bảo trì khi không đủ năng lực bảo trì theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc báo cáo công khai về công tác quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc báo cáo tình hình quản lý vận hành tại hội nghị nhà chung cư hoặc buộc lấy ý kiến góp ý của người sử dụng về việc cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Buộc đảm bảo đủ điều kiện về năng lực, chức năng, quản lý vận hành nhà chung cư với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

đ) Buộc đảm bảo đủ các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

e) Buộc sử dụng người có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

g) Buộc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành đúng quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

h) Buộc đảm bảo năng lực bảo trì khi thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.

Điều 69. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với ban quản trị nhà chung cư

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có văn bản yêu cầu chủ đầu tư để bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định;

b) Chậm hoặc không có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định;

c) Không có văn bản đề nghị chủ đầu tư chuyển giao kinh phí bảo trì theo quy định;

d) Không có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định;

đ) Nhận bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư khi chưa có biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định;

e) Không bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới theo quy định.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định;

b) Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung;

c) Tự quyết định mức giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư mà không thông qua hội nghị nhà chung cư;

d) Không báo cáo hội nghị nhà chung cư về việc thu, chi theo quy định;

đ) Thực hiện sai quy chế hoạt động hoặc quy chế thu chi tài chính đã được hội nghị nhà chung cư thông qua;

e) Không lập tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của cả tòa chung cư theo quy định;

g) Không thông báo công khai trên bảng tin của nhà chung cư về các khoản chi từ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định;

h) Không lập kế hoạch bảo trì hằng năm hoặc lập kế hoạch bảo trì hằng năm không đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc có văn bản đề nghị chủ đầu tư chuyển giao kinh phí bảo trì theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Buộc có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

đ) Buộc quyết toán số liệu kinh phí bảo trì trước khi nhận bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

e) Buộc bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới theo quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;

g) Buộc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

h) Buộc sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung nhà chung cư đúng công năng, mục đích quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

i) Buộc hủy bỏ quy định về giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư và tổ chức hội nghị nhà chung cư để thông qua giá dịch vụ quản lý, vận hành mới với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

k) Buộc báo cáo hội nghị nhà chung cư gần nhất về việc thu, chi theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

l) Buộc thực hiện theo quy chế hoạt động hoặc quy chế thu, chi tài chính đã được hội nghị nhà chung cư thông qua với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

m) Buộc lập tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này;

n) Buộc thông báo công khai trên bảng tin của nhà chung cư về các khoản chi từ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;

o) Buộc lập kế hoạch bảo trì hằng năm theo quy định với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này.

Điều 70. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với người sử dụng nhà chung cư

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Gây thấm, dột căn hộ chung cư không thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng của mình;

b) Sử dụng màu sắc sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư không đúng quy định về thiết kế, kiến trúc;

c) Kinh doanh hàng hóa nguy hiểm gây cháy nổ, dịch vụ sửa chữa xe có động cơ hoặc dịch vụ giết mổ gia súc;

d) Kinh doanh nhà hàng, karaoke, quán bar tại phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư nhưng không đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

đ) Hoạt động kinh doanh tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư theo quy định;

e) Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian xung quanh, lấn chiếm các phần thuộc sở hữu chung hoặc lấn chiếm các phần thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức;

b) Tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư;

c) Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng;

d) Sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc chuyển kinh doanh hàng hóa nguy hiểm gây cháy nổ ra khỏi địa bàn dân cư hoặc buộc không sử dụng dịch vụ sửa chữa xe có động cơ hoặc buộc không kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc ở khu vực nhà chung cư với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Buộc đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng cháy, chữa cháy theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

d) Buộc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích để ở với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;

đ) Buộc trả lại phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

e) Buộc sử dụng đúng phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

Điều 71. Vi phạm quy định về lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không lập, không lưu trữ hồ sơ nhà ở hoặc lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở không đầy đủ theo quy định đối với trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ nhà ở với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương VI

THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 72. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này bao gồm:

1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 73, Điều 74, Điều 75, Điều 76, Điều 78, Điều 79 và Điều 80 Nghị định này.

2. Công chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính về xây dựng quy định tại Nghị định này.

3. Công chức, viên chức, thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước ngành Xây dựng được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành độc lập hoặc thanh tra theo đoàn thanh tra.

4. Công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước về: hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, quản lý, phát triển nhà.

5. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 77 Nghị định này được lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Điều 73. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên xây dựng (hoặc thanh tra viên Giao thông vận tải - Xây dựng)

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.

3. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2.000.000 đồng.

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

Điều 74. Thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành

1. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Sở Xây dựng (hoặc Thanh tra Sở Giao thông vận tải - Xây dựng) có thẩm quyền xử phạt như sau:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng có thẩm quyền xử phạt như sau:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng đối với hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; đến 210.000.000 đồng đối với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính vi phạm có giá trị không vượt quá 1.000.000.000 đồng đối với các hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; đến 420.000.000 đồng đối với các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

Điều 75. Thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng (hoặc Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải - Xây dựng)

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200.000.000 đồng.

5. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

Điều 76. Thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền:

a) Đến 300.000.000 đồng đối với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà;

b) Đến 1.000.000.000 đồng đối với hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

5. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

Điều 77. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

Người có thẩm quyền xử phạt thuộc Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 Nghị định này theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Điều 78. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng.

3. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng.

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

Điều 79. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 200.000.000 đồng.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

5. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

Điều 80. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền:

a) Đến 300.000.000 đồng đối với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà;

b) Đến 1.000.000.000 đồng đối với hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

5. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

Chương VII

BIỆN PHÁP THI HÀNH

Điều 81. Trình tự thủ tục thực hiện quy định tại khoản 16 Điều 16 Nghị định này

Các hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều 16 Nghị định này thuộc trường hợp đủ điều kiện cấp phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng mà đang thi công thì xử lý như sau:

1. Người có thẩm quyền có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình. Trong thời hạn 90 ngày đối với dự án đầu tư xây dựng, 30 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh và có giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh.

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép, về thẩm định và bổ sung thêm hồ sơ chứng minh đã hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định thì người có thẩm quyền xử phạt ra văn bản thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản thông báo (tính theo dấu bưu điện) hoặc từ ngày có biên bản bàn giao thông báo, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có trách nhiệm thực hiện biện pháp buộc tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

3. Trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm xuất trình giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng, lập biên bản ghi nhận sự phù hợp của hiện trạng công trình với giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định.

4. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm chỉ được tiếp tục thi công xây dựng nếu biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình xác nhận hiện trạng công trình phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp, giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định.

Trường hợp hiện trạng công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định thì trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm buộc phá dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định.

5. Trong thời hạn đang đề nghị làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh mà tổ chức, cá nhân vi phạm tiếp tục thi công thì bị xử lý theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Nghị định này.

Tổ chức, cá nhân không thực hiện biện pháp buộc phá dỡ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 82. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp phải thu hồi nhà ở, thu hồi chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung chứng chỉ

Khi xử lý vi phạm hành chính có biện pháp khắc phục hậu quả thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều 59, điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm g khoản 6 Điều 64, điểm c khoản 3 Điều 65 Nghị định này thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Mục 1. QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN TIẾP

Điều 83. Hành vi vi phạm hành chính về xây dựng xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính như sau:

1. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc nhưng chưa lập biên bản vi phạm hành chính thì xử phạt theo quy định của nghị định có hiệu lực tại thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

2. Trường hợp đang thực hiện hoặc chưa thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì tiếp tục thực hiện theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định cưỡng chế đã ban hành.

Điều 84. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 79 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện như sau:

1. Hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng; xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; xây dựng sai thiết kế được phê duyệt, sai quy hoạch xây dựng được phê duyệt hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp theo quy định tại khoản 9 Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP nếu đáp ứng đủ 6 điều kiện sau đây:

a) Hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 04 tháng 01 năm 2008 và đã kết thúc trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 nhưng sau ngày 15 tháng 01 năm 2018 mới được người có thẩm quyền phát hiện hoặc đã được phát hiện trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 và đã có một trong các văn bản sau đây: biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả;

b) Không vi phạm chỉ giới xây dựng;

c) Không ảnh hưởng các công trình lân cận;

d) Không có tranh chấp;

đ) Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;

e) Nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hành vi vi phạm mà đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 nhưng không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm e khoản 1 Điều này, thì xử lý như sau:

Hành vi vi phạm được người có thẩm quyền phát hiện trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp nhưng đến ngày 15 tháng 01 năm 2018 cá nhân, tổ chức vi phạm vẫn chưa thực hiện việc nộp phạt (nếu có) và nộp số lợi bất hợp pháp, thì người có thẩm quyền xử phạt ban hành quyết định áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 15, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP thay thế biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

3. Số lợi bất hợp pháp mà cá nhân, tổ chức có hành vi quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp được xác định như sau:

a) Trường hợp xây dựng công trình nhằm mục đích kinh doanh: số lợi bất hợp pháp là tổng số m2 sàn xây dựng vi phạm nhân với đơn giá 1m2 theo hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký nhưng không được thấp hơn suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%;

b) Trường hợp xây dựng công trình không nhằm mục đích kinh doanh: số lợi bất hợp pháp là tổng số m2 sàn xây dựng vi phạm nhân với chi phí 1m2 sàn xây dựng theo dự toán được duyệt nhưng không được thấp hơn suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%;

c) Trường hợp không có hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký hoặc dự toán được duyệt: số lợi bất hợp pháp được xác định là tổng m2 sàn xây dựng vi phạm nhân với suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%;

d) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính áp dụng suất vốn đầu tư tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chịu trách nhiệm xác định số lợi bất hợp pháp phải nộp theo quy định tại điểm a, điểm b hoặc điểm c khoản này.

4. Không áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp tính theo tỷ lệ giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ.

5. Sau khi tổ chức, cá nhân vi phạm hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính và số lợi bất hợp pháp, có kết quả kiểm định chất lượng công trình thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm: có ý kiến xác nhận về Quy hoạch - Kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng.

Ngoài những giấy tờ theo quy định, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng còn phải bổ sung thêm giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nộp phạt và số lợi bất hợp pháp theo quy định (nếu có).

Sau khi tổ chức, cá nhân vi phạm hoàn thành các thủ tục nêu trên thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng theo quy định.

Mục 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 85. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

3. Bãi bỏ điểm b, điểm c khoản 5 Điều 17 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Điều 86. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 16/2022/ND-CP

Hanoi, January 28, 2022

 

DECREE

IMPOSING PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN CONSTRUCTION

Pursuant to Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to Law on Government Organization and Law on Local Governmental Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Imposing Penalties for Administrative Violations dated June 20, 2012; Law on amendment to the Law on Imposing Penalties for Administrative Violations dated November 13, 2020;

Pursuant to Law on Construction dated June 18, 2014; Law on amendments to Law on Construction dated June 17, 2020;

Pursuant to Law on Housing dated November 25, 2014;

Pursuant to Law on Real Estate Trading dated November 25, 2014;

Pursuant to Law on Urban Planning dated June 17, 2009;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Law on Investment dated June 17, 2020;

Pursuant to Law on Environmental Protection dated November 17, 2020;

At request of Minister of Construction;

The Government promulgates Decree imposing penalties for administrative violations in construction.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Decree prescribes administrative violations, penalty form and amount, remedial measures, and entitlement to produce offense notice and impose penalties for administrative violations.

Administrative violations in construction to be met with penalties under this Decree include: construction affairs, construction material production, technical infrastructure management, real estate trading, and housing management and development.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Domestic and foreign organizations and individuals committing administrative violations within Vietnamese territory, unless otherwise regulated by International agreement to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory.

2. Competent individuals entitled to produce offense notice of administrative violations, adopt remedial measures, and enforce penalties for administrative violations, and competent individuals entitled to impose penalties for administrative violations.

3. Other agencies, organizations, and individuals related to the imposing of penalties for administrative violations in accordance with this Decree.

Article 3. Definition

1. “other structure” mentioned under this Decree means a structure that is not required to have feasibility study of construction investment, structure that is not required to have economic-technical report and not a detached house of a family or individual.

2. “repeated violation” refers to the case where an organization or individual is found to have committed the same administrative violation at multiple construction sites and/or work items within the same project without being met with penalties and the prescriptive period for imposing penalties for those violations has not expired. Repeated violations shall be met with penalties for each violation.

3. “an organization or individual committing administrative violation” under this Decree is construed as follows:

a) A domestic organization, a foreign organization, or an enterprise shall be collectively referred to as an organization. An organization may or may not have juridical person;

b) A domestic household or community or individual, a foreign individual, or an overseas Vietnamese individual shall be collectively referred to as an individual.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Main forms of penalty:

a) Warnings;

b) Fine;

2. Additional forms of penalty:

a) Revocation of permit, certificate for completion of training, certificate of construction practice, or temporary suspension of operation for 3 to 24 months;

b) Confiscation of exhibits and instrument of administrative violations.

3. In this Decree, the maximum fine is regulated as follows:

a) VND 1.000.000.000 for construction and real estate trading;

b) VND 300.000.000 for construction material production, technical infrastructure management, and housing development and management;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

For every administrative violation, in addition to being met with penalties, organizations and individuals committing the violation may also be met with one or multiple of the following remedial measures:

a) Mandatory restoration to original state;

b) Mandatory adoption of environmental pollution remedial measures;

c) Mandatory dismantlement of structure or part of structure of the violation;

d) Mandatory recall of unqualified products and goods;

dd) Mandatory destruction of unqualified products and goods;

e) Other measures elaborated under this Decree.

5. The maximum fine imposed by entities mentioned under Chapter VI hereof applies to an administrative violation committed by an organization. The maximum fine imposed on an individual committing administrative violation by any entity shall equal half of that imposed on an organization committing administrative violation by the same entity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Prescriptive period for imposing penalties for administrative violations is 1 year for real estate trading, management of technical infrastructure, and production of construction materials.

Prescriptive period for imposing penalties for administrative violations is 2 year for housing construction, management, and development.

2. Starting date of prescriptive period mentioned under Clause 1 of this Article is regulated as follows:

a) The date on which the administrative violation ends and prescriptive period for imposing penalties starts for construction activities (except for Article 9, Article 10, Article 19, Article 20, Article 21 hereof) and violations under Clause 2 Article 41, Point b Clause 4 Article 44, Point a Clause 2 Article 45, Clause 1 Article 47, Point a Clause 2 Article 48, Point a Clause 1, Point a Clause 2 Article 55, Clause 3 Article 57, Point b Clause 1, Point c, Point dd, Point e, Point h, Point i Clause 2 Article 63 is the date on which the structure or work item is transferred as per the law;

For a detached house, the date on which the administrative violation ends is the construction completion date written under construction contract (if any) or the date on which the structure is brought into operation;

b) The date on which violations under Clause 1 Article 44, Point dd, Point g Clause 2 Article 47, Clause 1 Article 48, Clause 1 Article 53, Point d Clause 1, Point dd Clause 3 Article 55, Point b Clause 1 Article 58, Point c Clause 2 Article 59, Point a Clause 1 Article 60, Point b, Point c, Point d Clause 1 Article 61, Point a Clause 1 Article 63, Point c Clause 5 Article 64, Point d Clause 1 Article 67, Point b, Point c Clause 1 Article 68, Point d Clause 2 Article 69 end shall be the date on which the violation has been done;

c) The date on which violations under Point b Clause 5 Point 44, Clause 2 Point 46, Point a Clause 2 Point 47, Point b Clause 1 Point 55, Point c, Point dd Clause 1, Point a, Point b Clause 2, Point a, Point d, Point dd, Point e, Point h, Point i Clause 3, Point a, Point b Clause 4 Point 58, Point b, Point dd Clause 2, Point b Clause 3 Point 59, Point a, Point b Clause 1, Clause 3, Clause 4, Point a, Point b Clause 5 Point 64, Point b, Point h Clause 2 Point 67, Point a Clause 1 Point 68 end shall be the date on which the parties fulfill obligations under signed contracts or transaction documents or the date on which the contract is finalized;

d) The date on which violations under Clause 1 Article 46, Point a Clause 1 Article 49, Clause 1 Article 50, Point a Clause 1 Article 51, Point a Clause 2 Article 53 ends shall be the date on which periodic inspection and assessment are conducted;

dd) The date on which violations under Point c Clause 3 Article 58 and Clause 3 Article 63 end shall be the completion date of the investment project written under investment decision or document approving investment guidelines or decision extending progress issued by competent authority; the date on which violations under Point a and Point b Clause 2 Article 63 end shall be the date on which investment guidelines of the housing construction project are approved by a decision or document of competent authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) The date on which violations under Point e Clause 2, Point d Clause 3 Article 67, Point c, Point d Clause 1 Article 69 end shall be date on which the elected Management board request the handing over of maintenance expenditure in writing; the date on which violations under Point d Clause 4 Article 67 end shall be the date on which apartment building dossiers are handed over as per the law; the date on which violations under Point b Clause 1 Article 69 end shall be the date on which the elected Management board request the People’s Committee of district in writing to request the project developer to hand over the dossiers;

h) The date on which violations under Point b Clause 2 Article 45 end shall be the date on which water supply planning is approved;

i) The date on which violations under Point a, Point d Clause 1, Point b, Point c Clause 2, Point b Clause 3 Article 61, Clause 1 Article 62 end shall be the date on which certificate of course completion is issued as per the law;

k) The date on which violations under Point b Clause 2 Article 44 end shall be the date on which the equipment is transferred and brought into use; the date on which the violations under Point b Clause 53 end shall be the date on which repair, replacement, or new installation of lighting sources and equipment is completed;

l) The date on which violations under Point a Clause 1 Article 56 end shall be the commencement date of the structure;

m) The date on which violations under Point d Clause 2 Article 63 end shall be date on which relocation measures are approved by competent authority;

n) The date on which violations under Point c Clause 2 Article 67 end shall be the date on which maintenance expenditure is sent as per the law;

o) For violations under this Decree that are not mentioned under Point a, Point b, Point c, Point d, Point dd, Point e, Point g, Point h, Point i, Point k, Point l, Point m, or Point n of this Clause, competent individuals entitled to impose penalties shall rely on the Law on Imposing Penalties for Administrative Violations and relevant documents to determine the starting date of prescriptive period.

Article 6. Imposing penalties for resisting or obstructing individuals tasked with imposing penalties for administrative violations in construction mentioned under this Decree

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, FORMS OF PENALTY, AND REMEDIAL MEASURES IN CONSTRUCTION ACTIVITIES

Section 1. FOR INDIVIDUALS DECIDING TO INVEST, PROJECT DEVELOPERS, OR INDIVIDUALS OWNING, MANAGING, OR USING THE STRUCTURE

Article 7. Violation of regulations on selecting organizations and individuals for construction activities

1. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on selection of ineligible organizations or individuals for:

a) Construction surveying; or

b) Preparation of construction planning and design; or

c) Management of construction investment project; or

d) Design or assessment of construction design; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Construction work; or

g) Supervision of construction work; or

h) Management of construction investment; or

i) Construction inspection; or

k) Construction experimentation.

2. A project developer utilizing a foreign contractor shall be met with a fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 for:

a) Allowing the foreign contractor to engage in construction activities without obtaining construction permit as per the law; or

b) Allowing the foreign contractor to defy commitment under the joint venture contract signed with the Vietnamese contractor or failing to utilize Vietnamese contractors as subcontractors as per the law; or

c) Allowing the foreign contractor to temporarily import - re-export construction machinery or equipment that can be supplied from domestic sources as per the law; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Failing to inform relevant contractors and construction authorities about utilization of the foreign contractor as counsel for managing construction investment or supervising construction quality.

3. Additional forms of penalty:

Suspending construction activities for 3 to 6 months for projects, structures, and work items where violations under Point c or Point e Clause 1 of this Article occur.

4. Remedial measures:

a) Mandated selection of eligible organizations and individuals for violations under Points a, c, g, h, i, and k Clause 1 of this Article if the construction has not been commenced or if the construction is in progress and Points b, d, dd, and e Clause 1 of this Article if the construction has not been commenced;

b) Mandated application of the foreign contractor for construction permit for violations under Point a Clause 2 of this Article;

c) Mandated rectification and compliance of the foreign contract with commitment under joint venture contract signed with the Vietnamese main contractor or use of Vietnamese subcontractors as per the law if the project has not been commenced or if the project is in progress for violations under Point b Clause 2 of this Article;

d) Mandated re-export of construction machinery and equipment for violations under Point c Clause 2 of this Article;

dd) Mandated written notice issued to relevant contractors and construction authorities for violations under Point dd Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on failure to adequately store reports on construction surveying results as per the law.

2. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on failure to approve adequate reports on construction surveying results as per the law.

3. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to organize preparation or approval of construction surveying tasks;

b) Failing to organize preparation or approval of technical measures for construction surveying:

c) Failing to organize preparation and approval of revised construction surveying tasks before the contractors conduct construction surveying for work items that require revision as per the law;

d) Failing to organize adequate preparation or approval of construction surveying tasks as per the law;

dd) Approving technical measures for construction surveying without construction surveying tasks or without adhering to approved construction surveying tasks;

e) Failing to organize adequate supervision of construction surveying as per the law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Allowing capacity of personnel and surveying equipment on site or in laboratories (if any) to be unqualified according to approved technical measures for construction surveying.

4. Remedial measures:

a) Mandated organization of law compliant preparation or approval of construction surveying tasks for violations under Point a and Point d Clause 3 of this Article if the construction has not been commenced;

b) Mandated organization of law compliant preparation or approval of technical measures for construction surveying for violations under Point b and Point dd Clause 3 of this Article for construction that has not been commenced;

c) Mandated preparation and approval of revised construction surveying tasks for violations under Point c Clause 3 of this Article if construction has not been commenced;

d) Mandated organization of supervision of construction surveying or supervision of construction surveying for violations under Point e Clause 3 of this Article if construction is in progress;

dd) Mandated approval or re-approval of estimates for violations under Point g Clause 3 of this Article (if economic contract has not been signed with the surveying contractor);

e) Mandated capacity improvement or selection of capable organizations and individuals for violations under Point h Clause 3 of this Article if surveying work is in progress.

Article 9. Violation of regulation on preparing construction planning and urban planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Organizing preparation of planning tasks, planning schemes, revised planning tasks, or revised planning schemes in a manner unsatisfactory to requirements, principles, contents, and time;

b) Failing to adequately consult relevant agencies, organizations, individuals, or communities about planning tasks, planning schemes, revised planning tasks, and revised planning schemes as per the law;

c) Producing master planning, structural architectural measures, or technical infrastructure solutions in fundamental design in a construction investment project under 5 ha (or 2 ha for apartment building construction investment project) in a manner not suitable for construction zone planning.

2. Remedial measures:

a) Mandated reorganization of planning tasks, planning schemes, revised planning tasks, revised planning schemes, and submission for approval in accordance with Point a Clause 1 of this Article if planning has not been approved.

b) Mandated consultation with relevant agencies, organizations, individuals, or community for violations under Point b Clause 1 of this Article if planning has not been approved.

c) Mandated production of master planning, structural architectural measures, or technical infrastructure solutions to suit construction zone planning for violations under Point c Clause 1 of this Article if construction has not been commenced or is in progress.

Article 10. Violation of regulations on revised construction planning and revised urban planning

1. A fine ranging from VND 250.000.000 to VND 300.000.000 shall be imposed on:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Revising planning with incorrect basis, requirements, principles, or procedures for revision;

c) Revising master planning, structural architectural measures, or technical infrastructure solutions in fundamental design in a construction investment project under 5 ha (or 2 ha for apartment building construction investment project) in a manner not suitable for construction zone planning.

2. Remedial measures:

a) Mandated law compliant revision of construction planning for violations under Point a and Point b Clause 1 of this Article if construction has not been commenced or construction is in progress;

b) Mandated revision of master planning, structural architectural measures, and technical infrastructure solutions in accordance with construction zone planning for violations under Point c Clause 1 of this Article if construction has not been commenced or is in progress.

Article 11. Violation of regulations on architectural activities

1. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on failing to organize architectural plan competition for structure that requires so.

2. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

a) Producing architectural and construction design dossiers unsatisfactory to national technical regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Failing to organize architectural design in accordance with the law.

3. Remedial measures:

a) Mandated organization of architectural plan competition for violations under Clause 1 of this Article if construction has not been commenced;

b) Mandated preparation of architectural and construction design dossiers in accordance with national technical regulations; mandated architectural design for violations under Point a and Point c Clause 2 of this Article if construction has not been commenced;

c) Mandated preparation of architectural design tasks and mandated architectural design in accordance with regulations and law for violations under Point b Clause 2 of this Article if construction has not been commenced.

Article 12. Violation of regulation on preparation, appraisal, and approval of construction investment

1. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to organize preparation, appraisal, or approval of construction investment projects when construction investment project of a structure is required;

b) Failing to present the feasibility study of construction investment to construction authorities for approval as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on approving construction investment projects where:

a) The projects are not conforming to construction planning approved by competent authority; or

b) Technological solutions and design solutions are not suitable as per the law; or

c) Capital of the project cannot be guaranteed as per the law; or

d) Financial performance or socio-economic effectiveness of projects utilizing public investment, non-public investment state capital, or public-private partnership projects cannot be guaranteed; or

dd) The projects are not conforming to investment guidelines approved by competent authorities.

4. Remedial measures:

a) Mandated preparation, appraisal, or approval of construction investment guidelines for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated submission of feasibility study of construction investment to construction authorities for approval for violations under Point b Clause 1 of this Article if construction has not been commenced or is in progress; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Mandated preparation of construction investment projects conforming to planning approved by competent authorities for violations under Point a Clause 3 of this Article if projects have not been commenced; or

dd) Mandated preparation and approval of construction investment projects with adequate, law-compliant technological solutions and design solutions for violations under Point b Clause 3 of this Article if construction has not been commenced; or

e) Mandated preparation and approval of construction investment projects in a manner guaranteeing financial performance or socio-economic effectiveness for violations under Point d Clause 3 of this Article; or

g) Mandated approval and preparation of construction investment projects conforming to investment guidelines approved by competent authorities for violations under Point dd Clause 3 of this Article.

Article 13. Violation of regulation on construction design (design following fundamental design, one-step design) and construction estimate

1. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to approve construction design as per the law for structures within projects where feasibility study report of construction investment is required;

b) Failing to submit construction design to construction authorities for appraisal as per the law;

c) Failing to organize commissioning in a manner satisfactory to regulations and law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to organize preparation of construction design tasks in a manner satisfactory to investment guidelines or containing adequate details as per the law;

b) Revising construction design without obtaining reappraisal or reapproval as per the law when any of the following details is changed: engineering geology, design structural load, structural solutions, load-bearing structural components, or construction solutions that effect safety and load-bearing capacity of the structure;

c) Approving construction design in a manner not satisfactory to national technical regulations or applied standards or conforming to expired construction standards;

d) Approving design of the subsequent step in a manner unsatisfactory to primary details and configurations of the design of the previous step; approving construction drawing which is not conforming to design tasks in case of one-step design;

dd) Approving technical specifications without conforming to technical regulations applicable to the approved construction and requirements of construction design;

e) Approving safety design in manner exceeding the regulations thereby causing waste in case of construction utilizing public investment, non-public investment state capital, public-private partnership projects.

3. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on:

a) Approving construction design without meeting economic technical requirements or granting earth and rock in a manner not suitable for geological surveying results or calculating transport distance in a manner not suitable for surveying results for construction utilizing public investment, non-public investment state capital, public-private partnership projects;

b) Approving cost estimates which contain details or norms not suitable for work or contain data inconsistent with applied norms thereby increasing the cost estimates for construction utilizing public investment, non-public investment state capital, public-private partnership projects;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Approving projects that contain: (i) incorrect calculation of transport costs of materials and equipment, or (ii) incorrect calculation of costs for earth removal and relocation, or (iii) incorrect calculation of workload, or (iv) incorrect calculation of costs of materials, equipment, personnel, construction machinery in a manner unsatisfactory to applicable regulations on construction cost management, unsatisfactory to regulations applicable at the time of determining construction estimates and market price of location of the construction for projects utilizing public investment, non-public investment state capital, public-private partnership projects;

dd) Approving design or estimates in a manner disregarding regulations on use of materials or non-baked construction materials.

4. Remedial measures:

a) Mandated law-compliant approval of construction design for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated submission of construction design to construction authorities for appraisal for violation under Point b Clause 1 of this Article;

c) Mandated commissioning or re-commissioning of construction design dossiers for violations under Point c Clause 1 of this Article;

d) Mandated preparation or re-preparation of law-compliant construction and design tasks for violations under Point a Clause 2 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

dd) Mandated appraisal or approval of revised construction design for violations under Point b Clause 2 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

e) Mandated re-approval of construction design in order to conform to national technical regulations for violations under Point c Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Mandated re-approval of technical specifications for violations under Point dd Clause 2 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

i) Mandated re-approval of estimates, contract package estimates for violations under Points b, c, and d Clause 3 of this Article if contractor has not been selected or economic contract has not been signed to serve as the basis for revising contract package cost;

k) Mandated revision of design and estimates using percentage of non-baked construction materials for violations under Point dd Clause 3 of this Article if construction has not been commenced or is in progress.

Article 14. Violation of regulations on investment in urban development

1. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on:

a) Executing urban development investment area in a manner disregarding urban planning or slower than the progress approved by competent authorities;

b) Transferring structure or work items under construction investment projects or urban development investment projects in a manner slower than the approved progress.

2. A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on:

a) Allowing secondary investors to invest in construction in a manner disregarding detail construction planning or approved project progress;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Failing to organize provision of urban services in a manner satisfying demands of residence as per objectives of the projects until the date on which it is transferred to the government or professional service management enterprises;

d) Failing to transfer for administration as per the law;

dd) Failing to supervise, examine, and promptly inform competent authorities about cases where inhabitants build houses in urban areas illegally without permission; using structure for incorrect purposes and violating regulations and law on using houses as per the Law on Houses.

3. Remedial measures:

a) Mandated execution of urban development investment projects in a manner conforming to urban planning for violations under Point a Clause 1 of this Article for project in progress;

b) Mandated request of level-1 investors for project execution of secondary investors adhering to approved detail construction planning for violations under Point a Clause 2 of this Article;

c) Mandated application for written consent of competent authorities for violations under Point b Clause 2 of this Article;

d) Mandated provision of urban areas in a manner satisfying demands of inhabitants according to project objectives for violations under Point c Clause 2 of this Article;

dd) Mandated adoption of procedures for transfer for administration for violations under Point d Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Violation of regulations on construction commencement

1. A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to submit notice on commencement date (together with copies of construction permit, construction design dossiers) to local construction authorities where the structure is built and construction agencies as per the law;

b) Failing to notify local construction authorities in a timely fashion about the commencement date or failing to attach construction design dossiers with the notice for cases where construction permit is not required;

c) Failing to submit reports that contain all of the following information to construction agencies: name, address, name of structure, construction location, construction scale, expected progress after commencement or failing to submit commencement notice using the right form.

2. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed on commencing construction without (except for commencing construction of detached houses):

a) Construction premise for total or partial transfer depending on project progress;

b) Construction contract signed by project developers and the contractors;

c) Safety and environmental protection measures for construction process.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Commencement of construction without construction permit will be met with penalties in accordance with Clause 7 Article 16 hereof.

5. Remedial measures:

a) Mandated transfer of construction premises depending on project progress for violations under Point a Clause 2 of this Article;

b) Mandated signing of construction contracts between project developers and contractors for violations under Point b Clause 2 of this Article;

c) Mandated adoption of safety and environmental protection measures during construction process for violations under Point c Clause 2 of this Article.

Article 16. Violation of regulation on construction order

1. Imposing penalties for failing to install adequate safety net during construction process which leads to construction materials falling down neighboring areas or failing to place construction materials in the right place, to be specific:

a) A fine ranging from VND 3.000.000 to VND 5.000.000 shall be imposed in case of detached houses or other structures;

b) A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed in case of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed in case of detached houses;

b) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on construction of detached houses in sanctuaries, historical - cultural heritages, or other structures;

c) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed on construction of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

3. Impose penalties for failing to adopt procedures for revising or extending the construction permit as follows:

a) A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed in case of detached houses;

b) A fine ranging from VND 25.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed on construction of detached houses in sanctuaries, historical - cultural heritages, or other structures;

c) A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on construction of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

4. Impose penalties for organizing construction in manner not conforming to construction permit issued for repair, renovation or relocation, or term construction permit as follows:

a) A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed in case of detached houses;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A fine ranging from VND 70.000.000 to VND 90.000.000 shall be imposed on construction of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

5. Impose penalties for organizing construction in a manner violating regulations on construction quality assurance thereby causing depression, crack, or damage to technical infrastructure or neighboring structure or causing or potentially causing neighboring structure to collapse without causing damage to health or lives of other people as follows:

a) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed in case of detached houses;

b) A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on construction of detached houses in sanctuaries, historical - cultural heritages, or other structures;

c) A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on construction of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

6. Imposing penalties for organizing construction in a manner not conforming to the issued construction permit in case of new construction permit as follows:

a) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed in case of detached houses;

b) A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 70.000.000 shall be imposed on construction of detached houses in sanctuaries, historical - cultural heritages, or other structures;

c) A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on construction of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed in case of detached houses;

b) A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on construction of detached houses in sanctuaries, historical - cultural heritages, or other structures;

c) A fine ranging from VND 120.000.000 to VND 140.000.000 shall be imposed on construction of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

8. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on implementing construction in a manner not conforming to the approved construction design for cases where construction permit is exempted.

9. Impose penalties for implementing construction in a manner not conforming to approved construction planning or urban planning as follows:

a) A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed in case of detached houses;

b) A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on construction of detached houses in sanctuaries, historical - cultural heritages, or other structures;

c) A fine ranging from VND 160.000.000 to VND 180.000.000 shall be imposed on construction of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

10. Impose penalties for encroaching on area or space under legal management and ownership or other organizations and individuals or public spaces or common use area as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on construction of detached houses in sanctuaries, historical - cultural heritages, or other structures;

c) A fine ranging from VND 180.000.000 to VND 200.000.000 shall be imposed on construction of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

11. For structure built on land against land’s intended purposes as per land laws, impose penalties in accordance with decrees of the Government on imposing penalties for administrative violations in land.

12. Offenders who continue the administrative violations mentioned under Clause 4, Clause 6, Clause 7, Clause 8, Clause 9, and Clause 10 of this Article (before decisions imposing penalties are issued) after receiving the offense notice despite being requested by competent individuals to cease the administrative violations shall be met with fines as follows:

a) A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed in case of detached houses;

b) A fine ranging from VND 120.000.000 to VND 140.000.000 shall be imposed on construction of detached houses in sanctuaries, historical - cultural heritages, or other structures;

c) A fine ranging from VND 400.000.000 to VND 500.000.000 shall be imposed on construction of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

13. Offenders who repeat the administrative violations under Clause 4, Clause 6, Clause 7, Clause 8, Clause 9, and Clause 10 of this Article after having been met with penalties for previous violation and are not liable for criminal prosecution shall be met with fines as follows:

a) A fine ranging from VND 120.000.000 to VND 140.000.000 shall be imposed in case of detached houses;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A fine ranging from VND 950.000.000 to VND 1.000.0000.000 shall be imposed on construction of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

14. Additional forms of penalty:

a) Suspension of construction permit for 3 to 6 months (if any) for violations under Point a Clause 12 and Point a Clause 13 of this Article;

b) Suspension of construction permit for 6 to 9 months (if any) for violations under Point b Clause 12 and Point b Clause 13 of this Article;

c) Suspension of construction permit for 9 to 12 months (if any) for violations under Point c Clause 12 and Point c Clause 13 of this Article;

d) Confiscation of exhibits and instrument of administrative violations for violations under Clause 12 and Clause 13 of this Article.

15. Remedial measures:

a) Mandated installation of safety nets as per the law and rectification of environmental pollution (if any) for violations under Clause 1 of this Article;

b) Mandated adoption of procedures for revision or extension of construction permit or disclosure of construction permit for violations under Clause 2 and Clause 3 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16. For violations under Clause 4, Clause 6, Clause 7, and Clause 8 of this Article where construction is in progress, offenders must also comply with procedures under Article 81 hereof in addition to the fine.

17. The case where construction is implemented in a manner inconsistent with the issued construction permit and construction permit is not required to be revised as per the Law on Construction shall not be considered as construction against the issued construction permit.

Article 17. Violation of regulations on construction execution

1. Impose warnings for:

a) Failing to notify relevant contractors about tasks and powers of individuals in quality management system of investors or construction supervisor contractors (if any);

b) Failing to produce adequate construction completion dossiers as per the law.

2. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on failing to install adequate construction warning signs at the construction sites as per the law.

3. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to organize supervision of construction work as per the law if construction is in progress;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to inspect thereby causing insufficient capacity of personnel, construction equipment, construction laboratories, or quality management system of contractors compared to those under bidding documents;

b) Failing to produce inspection results of construction solutions, safety and environmental hygiene solutions of contractors;

c) Failing to submit reports on safety measures to construction agencies as per the law if danger zones in the construction sites pose great risk to community safety;

d) Failing to assign sufficient personnel to supervise construction progress and manage safety in construction;

dd) Allowing incompetent organizations or individuals to construct detached houses as per the law.

5. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to carry out inspection thereby causing inconsistency between implementation of the contractors and approved construction solutions;

b) Failing to carry out inspection thereby causing failure of the contractors to extend contract performance security in a timely fashion as per the law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Allowing the contractors to use materials that have not been declared for conformity in construction despite being mandated by the law to be declared for conformity;

dd) Failing to purchase construction insurance as per the law;

e) Failing to organize experiments to examine and inspect quality of structure, work items, and construction as per the law.

6. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on organizing construction of emergency structure without emergency order as per the law.

7. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on failure to comply with regulations on use of non-baked construction materials.

8. Remedial measures:

a) Mandated notification regarding tasks and powers of individuals in quality management system of project developers or construction supervisor contractors (if any) to relevant contractors for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated preparation of law-compliant construction completion dossiers for violations under Point b Clause 1 and Point b Clause 3 of this Article;

c) Mandated installation of adequate warning signs at the construction sites for violations under Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Mandated assignment of personnel, construction equipment, construction laboratories, or quality management system of the contractors by the contractors in a manner satisfactory to bidding documents at request of project developers for violations under Point a Clause 4 of this Article;

e) Mandated presentation of inspection results of construction solutions, safety and environmental hygiene solutions of contractors for violations under Point b Clause 4 of this Article;

g) Mandated submission of reports on safety measures to construction agencies as per the law in case danger zones of the construction pose great risk to community safety for violations under Point c Clause 4 of this Article;

h) Mandated assignment of adequate personnel to supervise construction activities and manage safety in construction for violations under Point d Clause 4 of this Article;

i) Mandated implementation of construction by contractors in a manner compliant with approved construction solution design for violations under Point a Clause 5 of this Article;

k) Mandated submission of contract performance security of the contractors for violations under Point b Clause 5 of this Article at request of project developers;

l) Mandated examination of materials, modules, construction products or equipment installed in the structure as per construction design and contract carried out by project developers for violations under Point c Clause 5 of this Article;

m) Mandated examination and re-verification of construction quality carried out by project developers for work items which contain materials that have not been declared for conformity for violations under Point d Clause 5 of this Article;

n) Mandated purchase of construction insurance for violations under Point dd Clause 5 of this Article for construction in progress;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

p) Mandated application for order for construction of emergency structure for violations under Clause 6 of this Article;

q) Mandated assurance of the percentage of non-baked materials for the remaining unimplemented sections of the structure for violations under Clause 7 of this Article.

Article 18. Violation of regulation on construction commissioning

1. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to commission in the right procedures as per the law;

b) Failing to request construction agencies to examine the commissioning affairs as per the law.

2. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on bringing structural components, work items, or construction into use without organizing commission as per the law.

3. A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on:

a) Commissioning workload which have not been implemented or workload which is greater than the workload which has been implemented for construction utilizing public investment, non-public investment state capital, public-private partnership projects;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

a) Mandated submission of request of project developers to competent authorities for inspection of commissioning affairs within 10 days from the date on which decisions imposing penalties for administrative violations for violations under Point b Clause 1 of this Article;

b) Mandated organization of commissioning of structural components and work items brought into use for within 1 to 3 months for violations under Clause 2 of this Article;

c) Mandated organization of commissioning for actual workload implemented and recall of the incorrectly commissioned or paid amount of money to accounts of project developers for violations under Point a Clause 3 of this Article;

d) Mandated rectification of structure quality as per the law for violations under Point b Clause 3 of this Article.

Article 19. Violation of regulation on construction contract for projects utilizing public investment, non-public investment state capital, PPP projects, and preparation of construction investment estimates

1. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on failing to use Vietnamese language in construction contract as per the law.

2. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on:

b) The case where the price under signed contract exceeds the winning bid price or the price according to negotiation results (except for workload outside of the contract package permitted by individuals deciding to invest);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The case where contract advance exceeds the regulated percentage or contract advance is made without advance payment bond as per the law;

d) The case payment for construction contract is made with incorrect number of installments, incorrect stage of payment, incorrect payment date, or incorrect payment deadline unless otherwise agreed upon by the parties;

dd) The case where statement or finalization of construction contract is not made in a timely manner as per the law.

3. A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on failing to submit settlement documents for construction investment to individuals deciding to invest for approval in a timely manner from the date on which the commissioning record of the structure has been signed and the structure has been brought into operation.

4. Remedial measures:

a) Mandated the use of Vietnamese language when signing construction contract for violation under Clause 1 of this Article if the contract is in effect;

b) Mandated compliance with the winning when the price under signed contract exceeds the successful bid or construction contract negotiation for violation under Point a Clause 2 of this Article if the contract is in effect;

c) Mandated contract revision for violations under Point b Clause 2 of this Article if the contract is in effect;

d) Mandated retrieval of contract advance that exceeds the percentage or retrieval of the entire contract advance to account of project developers for violations under Point c Clause 2 of this Article if the contract is in effect;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Mandated completion of settlement documents of construction investment and submission to individuals deciding to invest for approval within 1 month for violations under Clause 3 of this Article.

Article 20. Violation of regulations on maintenance, operation, and utilization of structure

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to determine sufficient maintenance time as per the law;

b) Failing to approve structure maintenance procedures as per the law;

c) Failing to organize supervision and commissioning of rectification and repair of construction contractors and/or construction material supplier contractors.

2. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to verify completion of maintenance responsibility of the contractors;

b) Failing to organize preparation of structure maintenance procedures or failing to maintain structure in accordance with approved procedures;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Failing to produce structure repair dossiers as per the law;

dd) Failing to adequately and promptly transfer approved structure maintenance procedures to structure owners or entities managing, utilizing the structure;

e) Failing to produce maintenance estimates in approved maintenance plan as per the law for construction utilizing public investment, non-public investment state capital, PPP projects.

3. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to examine, assess, control quality, or report to the authorities for consideration and approval of extension of useful life of structure whose useful life has expired as per the design;

b) Failing to perform construction monitoring as per the law;

c) Using expired technical regulations as the basis for maintenance work;

d) Failing to organize periodic assessment regarding load-bearing safety, operational safety, or failing to submit said assessment results to the authorities as per the law;

dd) Failing to examine, repair, adopt emergency measures, or report as per the law after discovering signs of danger, lack of safety in the structure or work items;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Failing to organize dismantlement of temporary structure once the primary structure of a project is brought into operation or once the registered period of the structure expires.

4. Remedial measures:

a) Mandated law compliant approval of structure maintenance procedures for violations under Point b Clause 1 of this Article;

b) Mandated supervision and commissioning of rectification and repair work of construction contractors, construction material supplier contractors for violations under Point c Clause 1 of this Article;

c) Mandated verification of completion of maintenance responsibility of contractors for violations under Point a Clause 2 of this Article;

d) Mandated development of maintenance procedures or mandated law compliant maintenance for violations under Point b Clause 2 of this Article;

dd) Mandated development of annual structure maintenance and const ruction plans for violations under Point c Clause 2 of this Article;

e) Mandated law compliant development of structure repair dossiers for violations under Point d Clause 2 of this Article;

g) Mandated full transfer of the approved structure maintenance procedures implemented by the project developers for violations under Point dd Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Mandated organization of load-bearing safety assessment and operational safety assessment or mandated submission of assessment results to the authorities for violations under Point d Clause 3 of this Article;

k) Mandated inspection, repair, adoption of emergency measures, or mandated submission of law compliant reports upon discovering signs of danger or lack of safety of the structure or work items for violations under Point dd Clause 3 of this Article;

l) Mandated reinforcement, renovation, or repair of any damage (if any) prior to considering and deciding on continuous use of the structure, submission of structure quality inspection, assessment, examination, and repair results (if any) to the authorities for violations under Point e Clause 3 of this Article;

m) Mandated dismantlement of temporary structure carried out by project developers for violations under Point g Clause 3 of this Article.

Article 21. Violation of regulation on document management and storage

1. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to adequately store scheme dossiers as per construction laws;

b) Failing to store structure completion dossiers or failing to adequately store documents as per the law.

2. Remedial measures: mandated storage or addition to documents in store for violations under Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to report construction incidents or occupational safety incidents in a timely manner;

b) Failing to produce law compliant structure incident dossiers.

2. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to organize protection of incident site or dismantling, cleaning up site of incident without permission of the authorities;

b) Failing to rectify and remediate consequences in case of construction incidents or incidents that cause lack of occupational safety.

3. Remedial measures:

a) Mandated submission of written reports to the authorities for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated preparation of structure incident dossiers for violations under Point b Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Mandated handling and remediation for violations under Point b Clause 2 of this Article.

Article 23. Violation of regulations on management of construction investment project

If consulting contractors for project management, project management boards for specialized construction projects, project management boards for area construction project act as project developers, depending on the assigned task, consulting contractors for project management and project management boards shall be met with penalties for administrative violations mentioned under Article 7 through Article 22 hereof.

Section 2. FOR CONTRACTORS, PROJECT DEVELOPERS (THAT IMPLEMENT CONSTRUCTION WORK BY THEMSELVES), AND OTHER ORGANIZATIONS, INDIVIDUALS ENGAGING IN CONSTRUCTION WORK

Article 24. Violation of regulation on construction eligibility

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on individuals engaging in construction work who:

a) Engage in construction work with insufficient eligibility for operation as per the law;

b) Engage in construction work without valid license of operation or engage in construction work in a manner contradicting the license of operation;

c) Are foreigners or overseas Vietnamese and engage in construction work in Vietnam without converting license of operation as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Assign individuals who lack the appropriate license of operation or eligibility to work on certain type, level of construction;

b) Engage in construction work without the appropriate eligibility as per the law;

c) Engage in construction work without valid certificate of eligibility as per the law.

3. In addition to the penalties under Clause 2 of this Article, the foreign contractors must also incur fines ranging from VND 50.000.000 to VND 70.000.000 for:

a) Borrowing, lending, hiring, or leasing license of operation for construction work;

b) Engaging in construction work in Vietnam without construction permit;

c) Refusing to establish joint venture with Vietnamese contractors or refusing to utilize Vietnamese secondary contractors as per the law;

d) Refusing to establish coordinating office after obtaining the construction permit; Refusing to register or disclose address, phone number, fax number, e-mail, seal, account, or TIN of the coordinating office as per the law;

dd) Employing foreign workers who are not experts in economic management, technical management or very high skilled workers which Vietnam cannot provide to do construction work in Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Failing to clearly define contents, workload, or value of workload of the Vietnamese contractors in a joint venture or Vietnamese secondary contractors;

h) Failing to perform quality register for imported materials, equipment as per the contracts or failing to perform safety register for construction equipment and traffic relating to business activities of the foreign contractors as per Vietnamese laws;

i) Violating report policies dictated in the construction permit.

4. Additional forms of penalty:

a) Suspension of construction work for 3 to 6 months for violations under Point b Clause 2 of this Article;

b) Suspension of construction work for 6 to 12 months for cases where certificate of eligibility is not available, suspension of construction work for 3 to 6 months for cases where certificate of eligibility expires for violations under Point c Clause 2 of this Article;

c) Suspension of license of operation for 6 to 12 months for violations under Point a Clause 3 of this Article;

d) Suspension of construction work in Vietnam for 12 to 24 months for violations under Point b Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures (for construction that has not commenced or is in progress):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Mandated assignment of individuals with sufficient capacity or license of operation for violations under Point a Clause 2 of this Article;

c) Mandated adoption of procedures for issuance of construction permit for violations under Point b Clause 3 of this Article;

d) Mandated establishment of coordinating office implemented by foreign contractors once construction permit has been issued or mandated additional registration or information disclosure for violations under Point d Clause 3 of this Article;

dd) Mandated adoption of outbound procedures for foreign workers carried out by project developers for violations under Point dd Clause 3 of this Article;

e) Mandated compliance of the project developers with construction permit for violations under Point e Clause 3 of this Article;

g) Mandated addition implemented by foreign contractors of contents, workload, or specific value of workload of Vietnamese contractors in joint venture or Vietnamese secondary contractors for violations under Point g Clause 3 of this Article;

h) Mandated law compliant registration for violations under Point h Clause 3 of this Article;

i) Mandated compliance of contractors with report policies for violations under Point i Clause 3 of this Article.

Article 25. Violation of details of bid or contracts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Remedial measures: Mandated compliance with the bid or contracts for violations under Clause 1 of this Article if the contract is being implemented.

Article 26. Violation of regulations on national technical regulations, applied standards, use of data and documents in construction activities

1. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed on using foreign standards without consent of individuals deciding on investment.

2. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on using experiment results of construction experimenting organizations that are ineligible as per the law.

3. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed on using data or documents that lack the legal basis.

4. A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on failing to employ or failing to employ the appropriate technical regulations, standards or failing to employ valid standards.

5. Remedial measures:

a) Mandated termination of experiment results or data, documents that lack legal basis for violations under Clause 2 and Clause 3 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

b) Mandated compliance with technical regulations for violations under Clause 4 of this Article if construction has not been commenced or is in progress.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on:

a) Utilizing personnel, equipment, or laboratories in a manner not suitable for the approved technical measures for construction surveying;

b) Producing inadequate experiment result forms;

c) Failing to store surveying samples or surveying documents as per the law.

2. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to produce surveying tasks or technical measures for surveying;

b) Producing technical measures for construction surveying not suitable for construction surveying tasks or not suitable for applied standards, technical regulations on construction surveying;

c) Producing surveying tasks or technical measures for construction surveying not suitable for type, class of construction or surveying model;

d) Surveying without approved surveying task or technical measures for construction surveying;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Failing to purchase professional liability insurance;

g) Failing to use geography map suitable for specific construction planning schemes;

h) Failing to conduct additional surveying when geography surveying maps are not appropriate or not produced by agencies with juridical person at the time in which construction planning is produced or when only cadastral maps are available.

3. A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on producing reports on surveying data, documents in a manner not consistent with the surveyed facts or not compliant with regulations and law thereby requiring the design to be revised.

4. Remedial measures:

a) Mandated the use of personnel, equipment, and laboratories suitable for approved technical measures for construction surveying for violations under Point a Clause 1 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

b) Mandated repetition of experiment with experiment result form containing adequate information for violations under Point b Clause 1 of this Article;

c) Mandated production of surveying tasks, technical measures for construction surveying for violations under Point a Clause 2 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

d) Mandated production of surveying tasks, technical measures for construction measures and repeated survey for violations under Points b, c, d, and đ Clause 2 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 28. Violation of regulations on producing construction planning

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on failing to meet the deadline for planning.

2. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to ensure compliance with regulations and law of drawing layout or legends;

b) Using geography maps in a manner contradicting the law for producing planning schemes.

3. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to produce adequate planning tasks as per the law;

b) Failing to consult adequate entities in adequate form and in adequate time about planning;

c) Failing to produce adequate documents for approval, inspection or documents consulting about planning tasks, schemes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Failing to submit approved planning dossiers to construction planning authority for storage as per the law.

4. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to ensure adequacy of presentation or components of drawings in the planning schemes;

b) Failing to produce urban planning design with adequate drawings and details and management regulations as per the law;

c) Failing to produce construction planning in a manner consistent and conforming to planning of higher levels.

5. Remedial measures:

a) Mandated law compliant use of geography maps for preparation of planning schemes for violations under Point b Clause 2 of this Article if planning has not been approved;

b) Mandated preparation of planning tasks, documents for inspection, approval or documents on consultation for violations under Point a and Point c Clause 3 of this Article if planning has not been approved;

c) Mandated consultation with relevant agencies, organizations, individuals, or community for violations under Point b Clause 3 of this Article if planning has not been approved;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Mandated preparation of presentation, drawings of construction planning schemes, and urban design dossiers for violations under Clause 4 of this Article if planning has not been approved.

Article 29. Violation of regulations on inspection of construction investment projects, construction design and estimates

1. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed on:

a) Appraisal of projects carried out by the creators or appraisal of structure carried out by the designers;

b) Submission of reports on incorrect appraisal results.

2. Remedial measures:

a) Mandated termination of appraisal results for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated repeated production of appraisal results for violations under Point b Clause 1 of this Article if construction is in progress.

Article 30. Violation of regulations on construction design (design implemented following fundamental design, one-step design) and estimates

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to produce law-compliant construction design dossiers;

b) Failing to revise construction design in a law-compliant manner;

c) Failing to execute subsequent design steps in a manner conforming to previous approved design steps.

2. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed on:

a) Designating producers and/or suppliers of construction materials, parts, and equipment to engage in construction design work of construction utilizing public investment, non-public investment state budget;

b) Failing to regulate the use of non-baked materials in design dossiers for construction that mandates the use of non-baked materials or failing to guarantee the percentage of non-baked materials as per the law or failing to fulfill regulations on the use of other materials for the construction;

c) Exceeding the budget for safety design for construction utilizing public investment, non-public investment state capital, PPP projects;

d) Granting earth and rock in a manner not suitable for geological surveying results or calculating transport distance in a manner not suitable for surveying results for construction utilizing public investment, non-public investment state capital, PPP project;

dd) Applying cost estimates which contain details or norms not suitable for work or contain data inconsistent with applied norms thereby increasing the cost estimates for construction utilizing public investment, non-public investment state capital, PPP projects;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Miscalculating the quantity, producing estimates which contain quantity inconsistent with the quantity calculated from design drawings, or including quantity in calculation for construction cost estimates despite failing to produce design drawings for auxiliary works for projects utilizing public investment, non-public investment state capital, PPP projects.

3. A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 70.000.000 shall be imposed on:

a) Failing include all standards and features of equipment, materials, and parts in design dossiers;

b) Failing to include geography surveying results in construction design dossiers, failing to rely on geography surveying results for development of construction design dossiers, or failing to ensure consistency between surveying results and construction design dossiers;

c) Failing to utilize sample design or typical design in construction as mandated by the law;

d) Failing to fulfill regulations on environmental protection, fire safety, climate change adaptation, and other safety conditions in the design;

dd) Failing to adequately perform designer's supervision as per the law;

e) Failing to purchase professional liability insurance.

4. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Mandated revision of construction design dossiers for violations under Point b Clause 1 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

c) Mandated implementation of subsequent steps suitable for the preceding design steps for violations under Point c Clause 1 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

d) Mandated inclusion of types, percentage of non-baked construction materials in design and estimates for violations under Point b Clause 2 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

dd) Mandated preparation of law compliant estimates for violation under Point d, Point dd, Point e, and Point g Clause 2 of this Article for structure, work items for which the contractors have not been selected or economic contracts have not been signed;

e) Mandated law compliant design using geography surveying results for violations under Point b Clause 3 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

g) Mandated law compliant designer’s supervision for violations under Point dd Clause 3 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

h) Mandated purchase of professional liability insurance for violations under Point e Clause 3 of this Article if construction has not been commenced or is in progress.

Article 31. Violation of regulation on construction order

1. Imposing penalties for failing to install adequate safety net during construction process which leads to construction materials falling down neighboring areas or failing to place construction materials in the right place, to be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed in case of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

2. Impose penalties for organizing construction in a manner violating regulations on construction quality assurance thereby causing depression, crack, or damage to technical infrastructure or neighboring structure or causing or potentially causing neighboring structure to collapse without causing damage to health or lives of other people as follows:

a) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed in case of detached houses;

b) A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on construction of detached houses in sanctuaries, historical - cultural heritages, or other structures;

c) A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on construction of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

3. Impose penalties on contractors who continue the construction for which the project developers have previously been met with offense notices for administrative violations under Clause 4, Clause 6, Clause 7, Clause 8, Clause 9, Clause 10 Article 16 hereof:

a) A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed in case of detached houses;

b) A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on construction of detached houses in sanctuaries, historical - cultural heritages, or other structures;

c) A fine ranging from VND 160.000.000 to VND 180.000.000 shall be imposed on construction of structures that require feasibility study of construction investment or economic - technical report on construction investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Revocation of certificate of eligibility or license of operation for 3 to 6 months for violations under Clause 3 of this Article;

b) Confiscation of exhibits and instrument of violations under Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures: Mandated installation of safety nets as per the law and rectification of environmental pollution (if any) for violations under Clause 1 of this Article.

Article 32. Violation of regulations on safety in construction

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on failing to keep a record of occupational safety conditions which must be fully recorded as per the law.

2. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed on:

a) Allowing employees to disregard safety measures or violate regulations on using tools and personal protective equipment in construction;

b) Failing to produce occupational safety inclusive plans, failing to establish detail safety measures for occupations with high possibility of occupational safety loss;

c) Using construction machinery without circulation, operation documents or using construction machinery which has not been registered or expired the registration period or failing to adequately comply with details specified under circulation license, operation, and registration documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Failing to assign employees who must be trained in occupational safety or construction engineering and meeting other regulations on occupational safety and hygiene;

e) Failing to instruct employees to identify risks that potentially lead to accidents and solutions for preventing accidents on construction sites;

g) Failing to produce and request project developers to approve safety measures for humans, construction, assets, equipment, and instruments within danger zones during construction;

h) Failing to elaborate safety and environmental hygiene measures for construction solutions.

3. A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 70.000.000 shall be imposed on:

a) Violating regulations on construction dismantlement solutions or measures;

b) Failing to purchase insurance for employees working on construction sites and civil liability insurance for third parties as per the law.

4. Remedial measures (if construction is in progress):

a) Mandated preparation of occupational safety inclusive plans, establishment of detail safety measures for work with high possibility of occupational safety loss for violations under Point b Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Mandated installation of warning signs for accidents, assignment of instructors at dangerous spots on construction sites for violations under Point d Clause 2 of this Article;

d) Mandated assignment of persons who will engage in management of occupational safety, provide training and guidelines on occupational safety for employees for violations under Point dd and Point e Clause 2 of this Article;

dd) Mandated preparation and submission of safety measures for humans, construction, assets, equipment, and instruments located within danger zones on construction sites during construction to project developers for approval for violations under Point g Clause 2 of this Article;

e) Mandated elaboration on safety and environmental hygiene measures in construction measures for violations under Point h Clause 2 of this Article;

g) Mandated adequate compliance with dismantlement measures, solutions for violations under Point a Clause 3 of this Article;

h) Mandated purchase of insurance for violations under Point b Clause 3 of this Article;

Article 33. Violation of regulations on construction execution

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to return premise, move materials, machinery, equipment, and other assets of contractors out of construction sites once the construction has been commissioned and transferred (except otherwise agreed upon in the contracts);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Failing to receive and manage construction premise, failing to manage coordinate and boundary markers, failing to manage construction site as per the law;

d) Failing to use occupational safety-related expenditure in a law compliant manner;

dd) Failing to report to project developers regarding progress, quality, workload, occupational safety, and construction environmental hygiene in accordance with construction contracts and other relevant law provisions;

e) Failing to produce and store construction management dossiers in a law compliant manner or failing to produce construction management dossiers corresponding to actual time to implementation on construction sites.

2. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on failing to request project developers to approve:

a) Plans for experimenting, inspection, assessing, testing, implementing test run, and measuring technical configurations of the structure depending on technical design and specification demands;

b) Solutions for inspection, controlling quality of materials, products, components, equipment used for construction and construction measures;

c) Plans for inspecting, commissioning construction affairs, commissioning construction stages or construction work items, commissioning completion of work items and construction;

d) Construction progress.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to produce law compliant as-built drawing;

b) Failing to identify danger zones in construction as per the law;

c) Failing designate personnel and construction machinery in accordance with construction contracts and relevant law provisions;

d) Failing to organize experiments, inspection, tests, and assessment for materials, components, construction products, construction equipment, and technological equipment before and during construction process depending on design and regulations on construction contracts;

dd) Failing to utilize capable construction laboratories for conducting experiment or failing to directly conduct experiments as per the law.

4. A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 70.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to use materials and components with adequate quality control dossiers;

b) Failing to adhere to construction contracts, construction permit, approved construction design, or technical specifications;

c) Lacking experiment, assessment results of materials, products, components, and equipment serving construction as required by technical regulations, applied standards, and requirements of design during construction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. A fine ranging from VND 70.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to produce and inform project developers and relevant entities about construction management system of the contractors or failing to product construction management system in a manner satisfactory to the scale and nature of the construction;

b) The construction management system of the contractor when it fails to specify organizational structure and responsibilities of each individual and department related to construction quality assurance;

c) Failing to cease construction work in case of any defect, error in construction quality or in case of construction incident;

d) Failing to suspend construction work immediately upon discovering risk of occupational accidents or incidents causing loss of occupational safety;

dd) Failing to rectify occupational accidents or incidents causing loss of occupational safety during construction process.

6. Remedial measures:

a) Mandated return of premise, relocation of materials, machinery, equipment, and other assets of the contractors from the construction site for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated law-compliant construction record for violations under Point b Clause 1 of this Article if construction is in progress;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Mandated law-compliant use of occupational safety expenses for violations under Point d Clause 1 of this Article if construction is in progress;

dd) Mandated submission of reports on progress, quality, workload, occupational safety, and environmental hygiene conditions in construction to project developers for violations under Point dd Clause 1 of this Article if construction is in progress;

e) Mandated preparation of law-compliant construction management dossiers matching with actual construction time on the construction site for violations under Point e Clause 1 of this Article;

g) Mandated presentation of plans for organizing experiments, inspecting, appraising, testing, carrying out a test run of monitor and measurement of technical parameters of construction to project developers for approval for violations under Point a Clause 2 of this Article if construction is in progress;

h) Mandated presentation of solutions for inspecting and controlling quality of materials, products, components, equipment used for the structures, and construction solutions to the project developers for approval for violations under Point b Clause 2 of this Article if construction is in progress;

i) Mandated presentation of plans for inspecting and commissioning construction work, commissioning construction stages or work items, commissioning completion of work items or structures to project developers for approval for violations under Point c Clause 2 of this Article if construction is in progress;

k) Mandated presentation of construction progress to project developers for approval for violations under Point d Clause 2 of this Article if construction is in progress.

l) Mandated preparation of as-built drawings for violations under Point a Clause 3 of this Article if construction is in progress;

m) Mandated identification of danger zones in construction for violations under Point b Clause 3 of this Article of construction is in progress;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

o) Mandated organization of experimentation, inspection, test, and assessment of materials, structures, construction products, construction equipment, and technology equipment before and during construction process according to the design and construction contracts for violations under Point d Clause 3 of this Article if construction is in progress;

p) Mandated the use of construction laboratories eligible for conducting experiments and mandated carrying out of experimentation for violations under Point dd Clause 3 of this Article if construction is in progress;

q) Mandated completion of quality control dossiers for violations under Point a Clause 4 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

r) Mandated assignment as per construction contracts, construction permit, construction design, and technical specifications for violations under Point b Clause 4 of this Article;

s) Mandated surveying and monitoring of construction or mandated carrying out of experiments and off-line, on-line test run prior to requesting commissioning for violations under Point d Clause 4 of this Article if construction is in progress;

t) Mandated establishment of quality control system appropriate for construction scale for violations under Point a Clause 5 of this Article if construction is in progress;

u) Mandated establishment of quality control system that clarifies organizational structures and responsibilities of individuals and departments related to construction quality control for violations under Point b Clause 5 of this Article if construction is in progress;

v) Mandated suspension of construction and rectification of errors, defects, and incidents in order to ensure safety prior to continuing with the construction for violations under Point c and Point d Clause 5 of this Article;

x) Mandated rectification of occupational accidents, incidents causing loss of occupational safety during construction for violations under Point d Clause 5 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to inspect for technical occupational safety of machinery and equipment that requires strict occupational safety as per the law;

b) Failing to use online software for managing inspection database in order to update data of machinery and equipment that requires strict occupational safety during construction and has been inspected.

2. Remedial measures:

a) Mandated inspection for technical occupational safety for equipment and machinery that requires strict occupational safety for violations under Point a Clause 1 of this Article if construction is in progress;

b) Mandated the use of online software for managing inspection database to update the database for violations under Point b Clause 1 of this Article.

Article 35. Violation of regulation on construction supervision

1. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to conduct construction supervision;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Failing to produce report on construction supervision as per the law.

2. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Fabricating supervision results;

b) Letting construction contractors to build without adhering to construction permit or approved design or use the incorrect type, forms of materials or build without adhering to approved construction solutions;

c) Letting construction contractors to not use non-baked materials as per the law;

d) Commissioning construction work in a manner not conforming to regulations and law;

dd) Failing to ensure that construction supervision contractors are separate from construction contractors, manufacturing, production, and supply contractors for construction materials, components, equipment for structures invested with public investment, non-public investment state capital, and PPP projects.

3. Remedial measures:

a) Mandated supervision of construction for violations under Point a Clause 1 of this Article if construction is in progress;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Mandated disposal and re-preparation of supervision results adhering to facts for violations under Point a Clause 2 of this Article if construction is in progress;

d) Mandated adherence by construction contracts to construction permit, approved design, or use of the correct construction material type or forms or adherence to approved construction solutions for violations under Point b Clause 2 of this Article if construction is in progress;

dd) Mandated the use of non-baked construction materials for the remaining sections of construction for violations under Point c Clause 2 of this Article if construction is in progress;

e) Mandated commissioning of construction work for violations under Point d Clause 2 of this Article;

g) Mandated replacement of construction supervision contractors independent of other contractors for violations under Point dd Clause 2 of this Article if construction package is being implemented.

Article 36. Violation of regulation on commissioning and settlement of construction workload

1. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed on prolonging completion time of dossiers and documents serving commissioning, settlement, and finalization of construction.

2. A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Commissioning workload that has not been implemented or commissioning more workload than the amount of workload actually implemented;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Commissioning completion of work items or construction without commissioning fire safety, environmental protection, and compliance with other regulations and law.

3. A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on transferring structures to owners or managing and using entities without organizing commissioning.

4. Remedial measures:

a) Mandated disposal of commissioning results for violations under Point a and Point b Clause 2 of this Article and recall of excessive payment to accounts of project developers for violations under Point a Clause 2 of this Article;

b) Mandated production of written fire safety commissioning record for violations under Point c Clause 2 of this Article;

c) Mandated commissioning for violations under Clause 3 of this Article.

Article 37. Violation of regulation on construction contracts

1. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Signing secondary contractor contracts in a manner not adhering to regulations and law for construction utilizing public investment, non-public investment state capital, PPP projects;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Remedial measures:

a) Mandated singing of secondary contractor contracts for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated the use of Vietnamese language in construction contracts for violations under Point b Clause 1 of this Article.

Article 38. Violation of regulation on maintenance of construction

1. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed on failing to produce report on completion of maintenance work and submit to project developers.

2. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on failing to produce maintenance procedures containing all basic details.

3. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on failing to fulfill maintenance obligations.

4. Remedial measures:

a) Mandated submission of reports on completion of maintenance work to project developers for violations under Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Mandated fulfillment of maintenance obligations for violations under Clause 3 of this Article.

Article 39. Violation of regulation on storage

1. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on:

a) Surveying, design contractors which fail to store construction surveying, design dossiers in a manner adhering to regulations and law;

b) Supervision contractors which fail to store construction dossiers relating to supervision work in a manner adhering to regulations and law;

c) Construction contractors which fail to store quality control dossiers in a manner adhering to regulations and law;

d) Organizing construction experiments without storing experimentation documents, sampling records, and experiment result records;

dd) Organizing professional construction training without storing adequate course dossiers.

2. Remedial measures: mandated storage of dossiers in a manner adhering to regulations and law for violations under Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed on:

a) Conducting quality control without adhering to procedures;

b) Submitting reports on incorrect inspection results;

c) Conducting quality control for construction under the offender’s supervision for construction utilizing public investment, non-public investment state capital, PPP projects.

2. A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Conducting experiments without obtaining certificate of eligibility for conducting construction experiments from competent authorities or without being eligible for doing so;

b) Providing incorrect or inadequate experiment result records;

c) Fabricating experiment results or providing incorrect experiment results.

3. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Mandated adequate execution of experiments and provision of adequate experiment results for violations under Point b and Point c Clause 2 of this Article.

Chapter III

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, PENALTIES, AND REMEDIAL MEASURES IN CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCTION

Article 41. Violation of regulation on production of construction materials utilizing white asbestos of serpentine group (hereinafter referred to as “chrysotile”)

1. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on using chrysotile to produce construction materials as follows:

a) Using chrysotile with unclear origin to produce roofing materials;

b) Using too much chrysotile in production areas.

2. A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on investing in new construction or expanding construction material manufacturing facilities that utilize chrysotile.

3. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Mandated adoption of environmental pollution remedial measures for violations under Point b Clause 1 of this Article;

c) Mandated restoration to original state or dismantlement of construction, parts of construction, and all equipment involved in the violation for violations under Clause 2 of this Article.

Chapter IV

ADMINISTRATIVE VIOLATION, PENALTIES, AND REMEDIAL MEASURES IN MANAGEMENT OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE

Section 1. VIOLATION OF REGULATION ON WATER SUPPLY AND DRAINAGE

Article 42. Violation of regulation on protection of safety zones of groundwater extraction wells, water sources serving clean water production, safety corridor of raw water pipelines, clean water transport pipelines, and technical infrastructure

1. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Violating regulations on protection of safety zones of groundwater extraction wells;

b) Violating regulations on protection of safety corridor of raw water pipelines and clean water pipelines;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on violation of regulations on protection of water supply sources, failure to construct water supply safeguard zones or water supply structure.

3. Remedial measures:

a) Mandated restoration to original state for violations under Clause 1 of this Article;

b) Mandated protection of water supply sources, construction of water supply safeguard zones and water supply structures for violations under Clause 2 of this Article.

Article 43. Violation of regulations on signing water supply service agreements or water supply development plans

1. A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to sign water supply service agreement with the authority as per the law;

b) Failing to produce and request competent authority to approve annual and long-term water supply development plan of the region as per the law.

2. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Mandated production and submission for approval of annual and long-term water supply development plan for violations under Point b Clause 1 of this Article.

Article 44. Violation of regulations on protection and use of water supply network

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on failing to submit irregular report at request or periodic report to local governments and water supply authorities in central and local governments.

2. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to promptly inform customers to preserve water during the period in which water supply service is to be restored;

b) Failing to ensure adherence to regulations or technical standards when designing, installing, maintaining, using, or inspecting equipment of customers which is connected to the water supply network of the water supply service providers;

c) Violating quality of service at the point of connection for clean water serving domestic purposes;

d) Violating regulations on protection and use of water supply network.

3. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failing to ensure quality of clean water according to technical regulations when supplying clean water for domestic purposes.

4. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to adopt temporary water supply measures in a manner sufficient for basic routines of inhabitants living in affected areas during the period in which incidents are being remediated;

b) Failing to install hydrant system in a law-compliant manner.

5. A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on:

a) Polluting clean and unused water, spreading toxic substances or infectious diseases or diseases that are infectious within water supply network;

b) Partially or wholly transferring the right to provide water supply service without consent of competent authorities as per the law.

6. Remedial measures:

a) Mandated submission of reports for violations under Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Mandated assurance of quality service at points of connection for violations under Point c Clause 2 of this Article;

d) Mandated restoration to original state for violation under Point d Clause 2 of this Article;

dd) Mandated maintenance of minimum water pressure of fire hydrants according to calculation of pipeline network for violations under Point a Clause 3 of this Article;

e) Mandated supply of clean water complying with technical regulations for violations under Point b Clause 3 of this Article;

g) Mandated adoption of temporary water supply measures in order to satisfy basic routines of inhabitants of affected areas as per applicable laws for violations under Point a Clause 4 of this Article;

h) Mandated installation of law-compliant fire hydrants for violations under Point b Clause 4 of this Article;

i) Mandated restoration to original state of clean water supply system for violations under Point a Clause 5 of this Article;

k) Mandated law-compliant application for approval of competent authorities regarding transfer of the right to provide water supply services for violations under Point b Clause 5 of this Article.

Article 45. Violation of regulations on water supply planning and plans

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

a) Investing in construction of water supply structures without conforming to approved water supply development plans;

b) Failing to invest in development of network for distributing and connecting with customers when water supply development plans have been approved by competent authorities.

3. Remedial measures:

a) Mandated compliance with water supply planning approved by competent authorities for violations under Clause 1 of this Article;

b) Mandated investment in water supply structures conforming to approved water supply plans for violations under Point a Clause 2 of this Article;

c) Mandated investment in development of network distributing, connecting with customers for violations under Point b Clause 2 of this Article.

Article 46. Violation of regulations on water supply service agreement

1. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on failing to organize inspection of water measurement instrument at request within the time limit prescribed by measurement authorities as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Remedial measures:

a) Mandated inspection of water measurement instrument for violations under Clause 1 of this Article;

b) Mandated submission of water supply agreement to competent authorities for consideration and written approval for violations under Clause 2 of this Article.

Article 47. Violation of regulation on use of water drainage system

1. A fine ranging from VND 60.000.000 to ND 80.000.000 shall be imposed on connecting water drainage system of the structure to general water drainage structure without adhering to connection agreement.

2. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to manage assets invested from funding sources of owners of water drainage and treatment structures in a manner conforming to the signed contracts for managing, operating water drainage systems;

b) Failing to ensuring safety, efficiency, and effectiveness in managing and operating water drainage and treatment systems as per the law;

c) Failing to develop and organize implementation of procedures for managing and operating water drainage systems;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Failing to provide information on connection agreement for requesting entities;

e) Failing to maintain stability of water drainage service in a law-compliant manner;

g) Failing to submit periodic report in a law-compliant manner to owners and regulatory authorities regarding water drainage in central and local governments.

3. Remedial measures:

a) Mandated law-compliant connection for violations under Clause 1 of this Article;

b) Mandated development and implementation of procedures for managing and operating water drainage structures for violations under Point c Clause 2 of this Article;

c) Mandated establishment of database and managing households connecting to water drainage system under the offender’s management or mandated cooperate with water supply service providers or mandated collection of service fees for violations under Point d Clause 2 of this Article;

d) Mandated provision of agreement information for requesting entities for violations under Point d Clause 2 of this Article;

dd) Mandated maintenance of water drainage service for violations under Point e Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 48. Violation regarding management of elevation related to water drainage

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on water drainage service providers that fail to provide information on elevation of water drainage system to requesting organizations and individuals.

2. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on:

a) Organizations, individuals, and households which invest in construction without complying with basic urban level that has been provided;

b) Failing to identify and failing to manage water elevation of detention basins, drainage canals in order to maximize rainwater drainage and regulation capacity, prevent flooding, and protect the environment;

c) Failing to manage elevation of primary sewers and rainwater, wastewater sewer.

3. Remedial measures:

a) Mandated provision of information on elevation of water drainage system carried out by water drainage service providers for violations under Point 1 of this Article;

b) Mandated law-compliant management of elevation for violations under Point b and Point c Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to dredge the basin and clean the lake bed or banks on a periodic basis;

b) Failing to produce management procedures and regulations on utilizing detention basis;

c) Failing to obtain permission of competent authorities for using detention basis for recreational, aquaculture, tourism purposes, or other purposes.

2. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on failing to maintain a stable water level of detention basins.

3. Remedial measures:

a) Mandated periodic dredging of lake bed, cleaning of lake bed and banks for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated preparation of procedures for managing and utilizing detention basis for violations under Point b Clause 1 of this Article.

Article 50. Violation of regulations on management and operation of wastewater drainage system

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Remedial measures: Mandated periodic inspection and assessment for violations under Clause 1 of this Article.

Article 51. Violation of regulations on management of rainwater drainage and reuse system

1. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on entities managing rainwater drainage and reuse systems which:

a) Fail to ensure that sewers, canals, manholes are dredged, maintained, preserved on a periodic basis, allow the flow as per design or fail to regularly inspect, maintain manhole covers, rainwater drainage and discharge gates, or fail to periodically inspect, assess quality of sewers, structures within the network to propose plans for replacement and repair;

b) Fail to establish management procedures for rainwater drainage system satisfactory to management and operation demands;

c) Reuse rainwater for different purposes without satisfying appropriate technical standards and regulations on water quality.

2. Remedial measures:

a) Mandated periodic dredging, maintenance, preservation of sewers, canals, manholes, assurance of flow by design or mandated inspection, maintenance of manhole covers, rainwater drainage and discharge gates or mandated inspection, assessment of sewers, structures within the network to propose plans for replacement and repair for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated establishment of management procedures for rainwater drainage and reuse system for violations under Point b and Point c Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on failing to collect, store, and transport sludge to treatment facilities as per planning or locations permitted by the authorities to treat in a manner satisfactory to environmental hygiene.

2. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on treating and reusing sludge without complying with regulations on sludge management and use issued by competent authorities and regulations on environmental protection.

3. In case violations involve discharging untreated sludge into the environment or failing to assure compliance with applicable regulations on discharge into the environment after treating or failing to manage hazardous waste in accordance with regulation on managing hazardous waste for sludge containing hazardous components or failing to adopt suitable solutions for collecting and treating sludge when investing in construction of wastewater treatment plants, impose penalties in accordance with the Decree imposing penalties for administrative violations in environmental protection.

4. Remedial measures:

a) Mandated collection, store, and transport of sludge to treatment locations as per planning or locations permitted by the authorities to carry out treatment in a manner satisfactory to environmental hygiene for violations under Clause 1 of this Article;

b) Mandated adoption of environmental pollution remedial measures for violations under Clause 2 of this Article.

Section 2. VIOLATION OF REGULATIONS ON LIGHTING, PUBLIC TREE, CEMETERY, CREMATORIUM MANAGEMENT

Article 53. Violation of regulations on management, operation, and use of the public lighting system

1. A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed on entities managing and operating public urban lighting system that fail to submit periodic reports on management and operation of public lighting system under their management to urban governments and specialized agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to periodically inspect and assess quality of light sources and equipment of the public lighting system in order to propose timely solutions for replacement and repair;

b) Failing to use light sources and lighting equipment licensed with Energy efficient certificate or labeled with energy efficient label issued by competent authorities when repairing, replacing, installing new light sources and lighting equipment at construction sites and urban lighting structures that utilize state budget;

c) Providing urban public lighting in a manner not complying with technical procedures for lighting, not guaranteeing safety and electricity efficiency, fire safety, and operation time of the urban public lighting system as per the law.

3. Remedial measures:

a) Mandated compliance with reporting policies for violations under Clause 1 of this Article;

b) Mandated the use of light sources and lighting equipment licensed with Energy efficient certificate or labeled with energy efficient label of competent authorities for violations under Point b Clause 2 of this Article;

c) Mandated provision of urban public lighting in a manner complying with technical procedures for lighting, guaranteeing safety and electricity efficiency, fire safety, and operation time of the urban public lighting system as per the law for violations under Point c Clause 2 of this Article.

Article 54. Violation of regulation on tree, park, and flower bed protection

1. A warning shall be issued for:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Caring or trimming trees without complying with technical procedures.

2. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed on:

a) Disposing of toxic substances or construction materials around trees; cooking, burning, building platforms or steps around tree trunks;

b) Planting trees on sidewalks, median strips, roads, traffic junctions, or public areas in a manner not complying with regulations and law;

c) Planting trees under list of prohibited trees or list of trees planted in limited number without permission of competent authorities;

d) Obstructing the planting of trees.

dd) Planting urban trees without complying with technical procedures, without planting the right cultivars, standards, and safety regulations.

3. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed on felling, relocating, digging around urban public trees or trimming roots without permission.

4. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Mandated planting of urban trees in accordance with technical procedures, with appropriate cultivars and standards for violations under Point dd Clause 2 of this Article.

Article 55. Violation of regulation on construction, management, and use of cemeteries and crematoriums

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to install surrounding walls or trees according to approved design for cemeteries situated in urban areas or rural residential areas;

b) Transferring personal burial plots for cases where such a transfer is not allowed;

c) Failing to produce and keep adequate cemetery dossiers as per the law;

d) Failing to submit report on management and use of cemeteries in an adequate and timely manner;

dd) Failing to issue and publicize fees of cemetery service and crematorium service as per applicable laws;

e) Failing to store ashes in appropriate locations or locations not approved by competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to ensure safety clearance from outer walls of cemeteries and crematoriums to residential areas and other public structures as per technical regulations regarding construction planning;

b) Failing to close cemeteries when there are no vacancies left, causing environmental pollution;

c) Using more land for individual grave plots than permitted.

3. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on cremation service providers which:

a) Operate without being eligible as per the law;

b) Assign ineligible personnel to operate the crematoriums;

c) Fail to produce management procedures for crematoriums or fail to adhere to the approved management procedures;

d) Fail to produce log of cases of cremation as per the law;

dd) Fail to submit reports on operation of crematoriums to competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Bring unqualified cemeteries or crematoriums into use;

b) Fail to ensure minimum safety clearance from crematoriums constructed outside of cemeteries to residential areas and public structures.

5. Additional forms of penalties:

Suspension from 9 to 12 months for violations under Point b Clause 2 and Point a Clause 4 of this Article.

6. Remedial measures:

a) Mandated construction of surrounding walls or trees according to approved design for cemeteries in urban areas or in rural urban areas for violations under Point a Clause 1 of this Article if construction is in progress;

b) Mandated recall of personal burial plots that have been transferred for violations under Point b Clause 1 of this Article;

c) Mandated preparation of cemetery logs for violations under Point c Clause 1 of this Article.

d) Mandated submission of adequate and timely reports on management and use of cemeteries for violation under Point d Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Mandated store of ashes for violations under Point e Clause 1 of this Article;

g) Mandated close down of cemeteries for violations under Point b Clause 2 of this Article;

b) Mandated adherence to permitted land area for violations under Point c Clause 2 of this Article;

i) Mandated assurance of eligibility for violations under Point a and Point b Clause 3 of this Article;

k) Mandated preparation of management procedures of crematoriums or mandated adoption of approved management procedures of crematoriums for violations under Point c Clause 3 of this Article;

l) Mandated preparation of logs of cremation cases for violations under Point d Clause 3 of this Article;

m) Mandated submission of reports on operation of crematoriums to competent authorities for violations under Point dd Clause 3 of this Article;

n) Mandated satisfaction of qualification for violations under Point a Clause 4 of this Article;

o) Mandated assurance of safety clearance from crematoriums constructed outside of cemeteries to residential areas and public structures for violations under Point b Clause 4 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 56. Violation of regulation on management and use of urban underground structure

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed on:

a) Project developers who fail to notify agencies and parties to the agreement of plans and connection progress prior to making connection;

b) Construction contractors who fail to notify project developers or managing and using entities and design authorities for promptly solutions upon detecting any irregularity during monitoring.

2. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Making technical connection and spatial connection without meeting requirements;

b) Project developers of underground construction who do not negotiate with urban technical infrastructure coordinators or owners or managers and users of structures that are spatially connected (if any) when designing underground construction;

c) Project developers or managers and users which fail to perform technical surveying during construction, extraction, and use of underground structures;

d) Using technical tunnels and trenches without license or for the incorrect purposes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

a) Project developers of new urban area projects, housing projects which do not invest in sewers, technical tanks, tunnels, trenches in order to situate and install technical lines and pipelines as per approved pipelines;

b) Violating safety corridor and underground structure protection clearance.

4. Remedial measures:

a) Mandated submission of notice regarding plans, and connection progress to agencies and parties to the agreements for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated restoration to original state for violations under Point a Clause 2 and Point b Clause 3 of this Article;

c) Mandated reaching of agreement with technical infrastructure coordinators of urban areas or owners or managers, users of structures that have been spatially connected (if any) for violations under Point b Clause 2 of this Article;

d) Mandated implementation of technical surveying for violations under Point c Clause 2 of this Article;

dd) Mandated the use of technical tunnel and trench systems with license or for the right purposes for violations under Point d Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Mandated law-compliant construction activities of project developers of new urban, housing projects for violations under Point a Clause 3 of this Article.

Article 57. Violation of regulation on management and common use of technical infrastructure

1. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on:

a) Obstructing the installation, operation, maintenance, or upgrade of equipment;

b) Violating regulations on management, extraction, use, and maintenance of common technical infrastructure.

2. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on installing, managing, operating telecommunication, electricity, public lighting lines, wires, water supply and drainage pipes, energy pipes, or equipment attached to common technical infrastructure in a manner unsatisfactory to regulations and law.

3. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on constructing common technical infrastructure without complying with urban planning, without construction permit, or without complying with construction permit.

4. Remedial measures:

a) Mandated compliance with regulation on installation, operation, maintenance, and upgrade of equipment for violations under Point a Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Mandated law-compliant installation, management, and operation of telecommunication, electricity, public lighting lines, wires, water supply and drainage pipes, energy pipes, or equipment attached to common technical infrastructure for violations under Clause 2 of this Article;

d) Mandated dismantlement of structures or part of structures for violations under Clause 3 of this Article.

Chapter V

ADMINSITRATIVE VIOLATIONS, PENALTIES, AND REMEDIAL MEASURES IN IMMOVABLE PROPERTY TRADING, HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Section 1. VIOLATION OF REGULATION ON IMMOVABLE PROPERTY TRADING

Article 58. Violation of regulation on immovable property trading

1. A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to establish enterprises or cooperatives as required by the law when trading immovable properties;

b) Failing to publicize adequate details regarding immovable property projects or housing construction projects as per the law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Failing to provide information on construction progress or the use of advance upon being requested; failing to permit the buyer or lease buyer to inspect construction progress and/or quality as per the law;

dd) Charging fees related to immovable property transfer in a manner not conforming to regulations and law.

2. A fine ranging from VND 120.000.000 to VND 160.000.000 shall be imposed project developers or owners of buildings, structures who:

a) Sign contracts for sale or lease purchase of buildings, structures without attaching land use right with the buildings or structures;

b) Fail to notify the buyer about restrictions to ownership of buildings and structures (if any).

3. A fine ranging from VND 400.000.000 to VND 600.000.000 shall be imposed on:

a) Trading immovable properties that are not qualified as per the law or not permitted to be traded as per the law;

b) Trading immovable properties in the incorrect scope of trade;

c) Carrying out construction of immovable property trading projects, housing construction investment projects that are behind on progress approved by competent authorities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Charging the buyers, the lease buyers of off-plan immovable properties at the incorrect progress of the projects according to agreements of the parties or charging more than the percentage of contract value;

e) Authorizing or assigning parties of cooperated investment, joint venture, connection, joint business, or capital contribution to sign contracts for sale, transfer, or lease purchase of immovable properties;

g) Refusing verification without justifiable reasons or failing to verify in the documents on transfer of contracts for sale, lease purchase of off-plan immovable properties;

h) Transferring contracts for lease purchase of built buildings, structures or transferring contracts for sale, lease purchase of off-plan houses in a manner not complying with regulations and law;

i) Failing to comply with applicable regulations on sale price, transfer price, lease price, lease purchase price of immovable properties;

k) In case the violations involve failing to adopt procedures for issuing certificate for land use right, ownership of houses and other assets attached to land to the buyers, the lease buyers or failing to provide relevant documents and legal instruments to the buyers, lease buyers as per the law, impose penalties for administrative violations in accordance with Decree imposing penalties for administrative violations in land.

4. A fine ranging from VND 800.000.000 to VND 1.000.000.000 shall be imposed on project developers of immovable property trading projects which:

a) Failing to adhere to procedures when transferring projects in part or in whole;

b) Failing to satisfy all requirements or conditions when transferring projects in part or in whole;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Transferring buildings, structures to customers without finishing houses, structures, technical infrastructures and social infrastructures according to progress specified in the approved projects, without connecting to the general infrastructure of the area, without finishing the surface area (when transferring basic buildings and structures), without commissioning or obtaining written approval of commissioning results of competent authorities for bringing houses, social infrastructures into use as per the law;

dd) Mobilizing capital in a manner not complying with regulations and law;

e) Using capital mobilized from organizations and individuals or advance of the buyers, lessees, lease buyers of off-plan immovable properties for purposes other than those in the agreement.

5. Additional forms of penalties: Suspension of immovable property trading operation for 3 to 6 months for projects where violations under Point a, Point b, and Point e Clause 3 of this Article occur.

6. Remedial measures:

a) Mandated adequate disclosure of information for violations under Point b Clause 1 of this Article;

b) Mandated law-compliant preparation of contracts for violations under Point c Clause 1 of this Article;

c) Mandated provision of information on construction progress or the use of advance upon being requested; mandated granting of permission for the buyers, lease buyers to physically inspect progress at construction site as per the law for violations under Point d Clause 1 of this Article;

d) Mandated refund of the illegal charges relating to transfer of immovable properties to the buyers for violations under Point dd Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Mandated submission to notice to the parties regarding limitations to ownership of buildings and structures (if any) for violations under Point b Clause 2 of this Article;

g) Mandated adherence to immovable property trading scope for violations under Point b Clause 3 of this Article;

h) Mandated preparation of contracts for guaranteeing financial obligations of project developers for violations under Point d Clause 3 of this Article;

i) Mandated collection of charges from the buyers, lease buyers of off-plan immovable properties in accordance with project progress or mandated refund of the excessive contract value for violations under Point dd Clause 3 of this Article;

k) Mandated law-compliant verification for violations under Point g Clause 3 of this Article;

l) Mandated law-compliant transfer of contracts for violations under Point h Clause 3 of this Article;

m) Mandated compliance with regulations and law on sale price, transfer price, lease price, and lease purchase price of immovable properties and refund of the excessive collectibles (if any) for violations under Point I Clause 3 of this Article;

n) Mandated law-compliant transfer of projects in part or in whole for violations under Point a and Point b Clause 4 of this Article;

o) Mandated suspension of building and structure transfer, finishing of construction or commissioning or obtaining of written approval of commissioning results issued by competent authorities for violations under Point d Clause 4 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

q) Mandated use of mobilized capital for the right purposes under the agreements for violations under Point e Clause 4 of this Article.

Article 59. Violation of regulation on provision of immovable property trading service

1. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Providing independent immovable property trading services without an effective real estate license as per the law;

b) Erasing or fabricating or otherwise altering the real estate license;

c) Leasing, lending, borrowing, or renting real estate license in order to engage in activities relating to immovable property trading;

d) Acting as both the brokers and the parties executing the contract in an immovable property trade.

2. A fine ranging from VND 120.000.000 to VND 160.000.000 shall be imposed on:

a) Providing immovable property trading service without establishing enterprises as per the law or not having sufficient number of employees having effective real estate license;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Immovable property trading broker service providers, immovable property trading platform service providers, or individuals engaging in independent immovable property trading service provision which fail to fulfill reporting policies as per the law;

d) Immovable property trading platforms that do not have operating regulations or operate against the regulations approved by competent authorities or operate without name, address or change name or address without notifying the authorities;

dd) Charging immovable property trading service fees that are not regulated by the law.

3. A fine ranging from VND 200.000.000 to VND 250.000.000 shall be imposed on:

a) Listing unqualified immovable properties on immovable properties trading platforms;

b) Failing to provide truthful documents and information on the immovable properties being brokered.

4. Additional forms of penalties:

a) Suspension of real estate license for 3 to 6 months for violations under Point c Clause 1 of this Article;

b) Suspension of operation of immovable property trading platforms for 6 to 9 months for violations under Point a Clause 2 and Point a Clause 3 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Mandated acquisition of real estate license when providing independent immovable property trading services for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated submission of fabricated, erased, or otherwise altered real estate license to competent authorities that issue the license for violations under Point b Clause 1 of this Article;

c) Mandated establishment of enterprises when providing immovable property trading services or mandated maintaining of sufficient number of employees issued with real estate license for violations under Point a Clause 2 of this Article;

d) Mandated production of contracts or contracts for provision of immovable property trading services containing all basic information as per the law for violations under Point b Clause 2 of this Article;

dd) Mandated compliance with reporting policies for violations under Point c Clause 2 of this Article;

e) Mandated refund of immovable property trading fees to the payers for violations under Point dd Clause 2 of this Article;

g) Mandated provision of information on immovable properties for violations under Point b Clause 3 of this Article.

Article 60. Violation of regulation on management, use, and declaration of information regarding houses and immovable property market

1. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Providing a third party data regarding houses and immovable property market received from competent authorities without permission of agencies managing housing and real estate information systems;

c) Failing to clarify, explain, and adjust information on immovable property market provided by the offenders at request of agencies managing housing and real estate information systems

d) Fabricating, damaging, or losing information or data on houses and immovable property market in the information system, national and local housing databases as per the law;

dd) Illegally appropriating or disposing information or data on housing and immovable property market within the information system, and national and local housing databases;

e) Obstructing extraction or use of information or data on housing and immovable property market within the information system, national and local housing databases;

g) Failing to promptly inform agencies managing the housing and real estate market information systems about error of provided information and system.

2. Remedial measures:

a) Mandated adequate provision of information and data on immovable property market to agencies managing the housing and real estate market information systems for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated clarification, explanation, and adjustment to information on immovable property market for violations under Point c Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Mandated return or restoration of information and data on housing and immovable property market for violations under Point dd Clause 1 of this Article;

dd) Mandated compliance with regulations on extraction and use of information and data on housing and immovable property market for violations under Point e Clause 1 of this Article;

e) Mandated notification on errors of provided information and data for violations under Point g Clause 1 of this Article.

Article 61. Violation of regulation on training for real estate brokerage and immovable property trading platform coordination

1. A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed on:

a) Issuing the incorrect form of certificate for course completion;

b) Failing to send information of training facilities to Ministry of Construction and Department of Construction where the head office is located in order to be uploaded on website;

c) Failing to send information of immovable property trading platform to Ministry of Construction and Department of Construction where the head office is located in order to be uploaded on website;

d) Failing to store training dossiers or documents relating to final exams.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to organize inspection, assessment, or ranking of studying results for learners;

b) Using final exam question sheets to issue real estate license without being approved;

c) Allowing ineligible individuals to participate in final exams for real estate license.

3. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

a) Using teaching materials not suitable for framework programs;

b) Failing to guarantee sufficient teaching and program duration before issuing real estate license.

4. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on:

a) Using examination expenditure in a manner not satisfactory to regulations and law;

b) Failing to oversee exam questions or disclosing exam questions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Mandated submission of information of immovable property trading platform to Ministry of Construction and Department of Construction for violations under Point c Clause 1 of this Article;

b) Mandated storage of training dossiers or documents relating to final exams for violations under Point d Clause 1 of this Article;

c) Mandated approval of exam questions and re-organization of exams if the previous exam is not up to quality for violations under Point b Clause 2 of this Article;

d) Mandated fulfillment of eligibility for participation in examination. If eligibility cannot be fulfilled, the certificate must be annulled for violations under Point c Clause 2 of this Article;

dd) Mandated use of teaching materials suitable with framework program for violations under Point a Clause 3 of this Article;

e) Mandated annulment of certificates, re-organization of training and re-issuance of certificate without charging additional fees for violations under Point b Clause 3 of this Article.

Article 62. Violation of regulation on training for apartment building coordination

1. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on issuing the incorrect form of certificate of completion of apartment building management and coordination course

2. Remedial measures: Mandated disposal of certificates that use the incorrect form and re-issuance of certificate using the right form for violations under Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 63. Violation of regulation on housing development

1. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on:

a) Failing to submit report, provide housing information in a truthful manner or in a manner satisfactory to regulations and law or in a manner compliant with request of competent authorities, failing to submit reports on implementation and results of housing construction projects to competent authorities;

b) Naming or adjusting name of housing construction projects or naming areas in the projects in a manner not conforming to regulations or not decided by competent authorities.

2. A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on project developers which:

a) Revise: implementation progress, type of houses to be built, total floor area, total number houses, percentage of buildings, or total investment of housing construction projects utilizing public investment, non-public investment state capital, PPP projects before competent authorities decide;

b) Fail to prioritize commercial housing in the projects for owners of cleared houses who wish to relocate in the project sites;

c) Fail to build houses to facilitate relocation in the area planned for construction of houses for employees in industrial parks or designate houses in other location for owners of cleared houses who wish to relocate when implementing industrial park infrastructure projects;

d) Fail to allocate land fund to serve individuals eligible for relocation in housing construction projects to serve relocation in rural areas;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Fail to reserve adequate area for construction of social houses in order to lease (for social housing construction projects not located in areas where social housing investment and construction projects must be produced in order to lease);

g) Fail to pay guarantee for housing transaction in accordance with regulations and law on immovable property trading;

h) Fail to adhere to applicable standards and regulations when designing and constructing social houses;

i) Use housing area and other equipment for the purposes other than those approved and accepted by competent authorities.

3. A fine ranging from VND 120.000.000 to VND 160.000.000 shall be imposed on project developers who are slow to invest in social housing construction using the land fund reserved for social housing development in commercial housing development projects in urban areas.

4. A fine ranging from VND 160.000.000 to VND 200.000.000 shall be imposed on project developers who fail to invest in social housing construction using the land fund reserved for social housing development in commercial housing development projects in urban areas.

5. A fine ranging from VND 260.000.000 to VND 300.000.000 shall be imposed on project developers who do not reserve residential land area which has been invested for construction of technical infrastructure in the projects in order to build social houses for commercial housing investment and construction projects in urban areas.

6. Remedial measures:

a) Mandated submission of reports on project execution to competent authorities for violations under Point a Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Mandated annulment of revision results for violations under Point a Clause 2 of this Article;

d) Mandated prioritization of commercial housing performed by project developers for violations under Point b Clause 2 of this Article;

dd) Mandated construction of houses to facilitate relocation for violations under Point c Clause 2 of this Article;

e) Mandated arrangement and allocation of land fund performed by project developers to serve production for violations under Point d Clause 2 of this Article;

g) Mandated construction of relocation houses and auxiliary structures (if any) in a manner adhering to construction standards for violations under Point dd Clause 2 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

h) Mandated reservation of sufficient area for construction of social houses for violations under Point e Clause 2 of this Article;

i) Mandated payment of guarantee for housing transaction for violations under Point g Clause 2 of this Article;

k) Mandated adherence of project developers to design approved by competent authorities and construction standards and regulations for violations under Point h Clause 2 of this Article if construction has not been commenced or is in progress;

l) Mandated commencement of social housing construction performed by project developers for violations under Clause 3 of this Article within 30 days from the date on which decisions imposing penalties for administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

n) Mandated reservation of land plot by project developers to develop social houses for violations under Clause 2 of this Article.

Article 64. Violation of regulation housing transaction management

1. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on:

a) Selling, leasing, lease purchasing state-owned houses with inappropriate authorization, for the incorrect buyers, or under incorrect conditions;

b) Selling, leasing, lease purchasing social houses to the incorrect buyers;

c) Selling, leasing, lease purchasing social houses without sufficient conditions as per the law.

2. A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on:

a) Converting, selling, subleasing without consent of the authorities when renting or rent purchasing state-owned houses;

b) Selling, subleasing, or lending social houses during rent, rent purchase, or sale while renting, rent purchasing, or purchasing social houses.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on leasing houses without notifying housing authorities of districts in writing where the houses are located;

b) A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on paying for purchase, lease purchase of houses via other than credit institutions legally operating in Vietnam;

c) A fine ranging from VND 160.000.000 to VND 200.000.000 shall be imposed on leasing houses, turning houses into office, or using houses for purposes other than residential purposes.

4. A fine ranging from VND 200.000.000 to VND 260.000.000 shall be imposed project developers of social housing investment projects who sign rent agreement for off-plan social houses in a manner not conforming to regulations and law (unless otherwise regulated by the law).

5. A fine ranging from VND 260.000.000 to VND 300.000.000 shall be imposed on project developers who:

a) Sell more houses than the quantity allowed to be owned by foreign individuals and organizations;

b) Sell houses to foreigners in areas where foreign organizations and individuals are not allowed to own houses;

c) Fail to send information on houses sold to foreign organizations and individuals (via electronic or written form) in order to upload on website of Department of Construction.

6. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Mandated appropriation of social houses and refund of social house purchase, lease, lease purchase price to the parties that purchase or rent purchase social houses for violations under Point b and Point c Clause 1 of this Article;

c) Mandated appropriation of state-owned houses which have been converted, sold, or subleased without consent of the authorities for violations under Point a Clause 2 of this Article;

d) Mandated appropriation of social houses for violations under Point b Clause 2 of this Article;

dd) Mandated recollection of payments made via other than credit institutions legally operating in Vietnam for violations under Point b Clause 3 of this Article;

e) Mandated cancellation of lease of the leasing parties for violations under Point c Clause 3 of this Article;

g) Mandated appropriation of houses sold to foreign individuals, refund of all payments paid by the buyers, and payment of damages for the buyers for violations under Point a and Point b Clause 5 of this Article.

Section 3. VIOLATION OF REGULATION ON HOUSING MANAGEMENT AND USE

Article 65. Violation of regulation on management and use of official residence, state-owned houses, and social houses

1. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on individuals renting, rent purchasing state-owned houses, renting official residence who:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Use houses for purposes other than those specified in rental agreement.

2. A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on individuals renting official residence who:

a) Fail to use houses for residential purposes and domestic needs of themselves and their family members during rental period;

b) Modify, renovate, or dismantle official residence without permission;

c) Sublease or authorize other individuals to manage official residence;

d) Fail to return official residence to the state when no longer eligible for renting houses as per the law.

3. Remedial measures:

b) Mandated restoration to original state for violations under Point a Clause 1 and Point b Clause 2 of this Article;

b) Mandated the use of official residence for the right purposes for violations under Point b Clause 1 and Point a Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 66. Violation of regulation on management and use of villas

1. A fine ranging from VND 250.000.000 to VND 300.000.000 shall be imposed on:

a) Altering any of the following factors of a group 1 villa: exterior shape or architecture, interior structure, building intensity, number of storey, or height;

b) Altering exterior architecture of a group 2 villa.

2. Remedial measures: Mandated restoration to original state for violations under Clause 1 of this Article.

Article 67. Violation of regulation management and use of apartment buildings of project developers

1. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on:

a) Operating dance bars;

b) Failing to open accounts for maintenance expenditure of common areas in apartment buildings in a manner conforming to regulations and law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Failing to adequately inform Departments of Construction where projects take place in writing about name accounts, number of accounts, credit institutions where the accounts are opened, and term of maintenance expenditure deposit;

dd) Failing to produce annual maintenance plans conforming to regulations and law;

e) Failing to inform Departments of Construction where apartment buildings are located in order to monitor after maintenance expenditure has been transferred to the elected Board of directors.

2. A fine ranging from VND 160.000.000 to VND 200.000.000 shall be imposed on:

e) Miscalculating maintenance expenditure of common areas of apartment buildings;

b) Failing to specify accounts for maintenance expenditure of common areas of apartment buildings in the contracts for sale, lease purchase of houses or other areas of apartment buildings;

c) Failing to make term deposit of maintenance expenditure for common areas of apartment buildings at local credit institutions where sold, purchased, or lease purchased houses are located;

d) Failing to close accounts for maintenance expenditure after transferring all maintenance expenditure to the elected Board of directors of apartment buildings;

d) Failing to publicize and disclose the use of operation expenditure, maintenance expenditure for common areas of apartment buildings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Choosing ineligible or incompetent entities to manage and operate apartment buildings;

h) Selling or leasing motor vehicle parking lots in apartment buildings in a manner not conforming to regulations and law.

3. A fine ranging from VND 200.000.000 to VND 260.000.000 shall be imposed on project developers who:

a) Fail to reserve area to use as community houses in accordance with standards and regulations;

b) Manage and use maintenance expenditure in a manner not conforming to regulations;

c) Fail to organize first-time apartment building meeting;

d) Fail to produce settlement record of maintenance expenditure.

4. A fine ranging from VND 260.000.000 to VND 300.000.000 shall be imposed on:

a) Repurposing common areas or repurposing non-residential areas in apartment buildings that serve mixed purposes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Failing to make adequate deposit to accounts for maintenance expenditure of common areas for flat area and other areas reserved by the project developers without being sold or lease purchased by the time the apartment buildings are transferred and brought into use;

d) Failing to transfer apartment building dossiers in an adequate or timely manner to the elected Boards of directors;

dd) Failing to use maintenance expenditure.

5. Remedial measures:

a) Mandated operation conforming to regulations and law for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated opening of maintenance expenditure of common areas of apartment buildings conforming to regulations and law for violations under Point b Clause 1 of this Article;

c) Mandated request for reorganization of apartment building meeting implemented by People’s Committees of communes for violations under Point c Clause 1 of this Article;

d) Mandated submission of documents notifying the opening of accounts for maintenance expenditure to Departments of Construction for violations under Point d Clause 1 of this Article;

dd) Mandated preparation of annual maintenance plans conforming to regulations for violations under Point dd Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Mandated calculation of maintenance expenditure of common areas of apartment buildings conforming to regulations and law for violations under Point a Clause 2 of this Article;

h) Mandated inclusion of details about accounts for maintenance expenditure of common areas of apartment buildings in the contracts for violations under Point b Clause 2 of this Article;

i) Mandated submission of maintenance expenditure of common areas of apartment buildings conforming to regulations and law for violations under Point c Clause 2 of this Article;

k) Mandated closure of accounts for maintenance expenditure for violations under Point d Clause 2 of this Article;

l) Mandated disclosure of the use of operation expenditure and maintenance expenditure of common areas of apartment buildings for violations under Point d Clause 2 of this Article;

m) Mandated transfer of maintenance expenditure of common areas of apartment buildings conforming to regulations and law for violations under Point e Clause 2 of this Article;

n) Mandated selection of eligible and competent entities for managing and operating apartment buildings for violations under Point g Clause 2 of this Article;

o) Mandated selling, leasing of motor vehicle parking lots in apartment buildings conforming to regulations and law for violations under Point h Clause 2 of this Article;

p) Mandated reservation of area serving as community houses in accordance with standards and regulations for violations under Point a Clause 3 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

r) Mandated organization of first-time apartment building meetings for violations under Point c Clause 3 of this Article;

s) Mandated production of settlement record of maintenance expenditure for violations under Point d Clause 3 of this Article;

t) Mandated restoration to original state or mandated dismantlement of structures, parts of structures violating the law for violations under Point a Clause 4 of this Article;

u) Mandated adoption of calculation of flat area or areas in apartment buildings other than common areas for violations under Point b Clause 4 of this Article;

v) Mandated adequate deposit of maintenance expenditure of common areas of apartment buildings to opened accounts for violations under Point c Clause 4 of this Article;

x) Mandated adequate or timely transfer of apartment building dossiers to the elected Boards of directors of apartment buildings for violations under Point d Clause 4 of this Article;

y) Mandated use of maintenance expenditure conforming to regulations and law for violations under Point dd Clause 4 of this Article.

Article 68. Violation of regulation on management and use of apartment buildings of entities managing and operating apartment buildings

1. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failing to submit public reports on management and operation of apartment buildings to the elected Boards of directors or at request of competent authorities;

c) Failing to submit reports on management and operation at apartment building meetings; failing to collect feedback of inhabitants about the provision of apartment building management and operation services.

2. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed on:

a) Managing and operating apartment buildings without being eligible for doing so;

b) Lacking professional departments specializing in management and operation of apartment buildings;

c) Employing individuals lacking certificate for professional training and education regarding apartment building management and operation affairs to perform professional work;

d) Manage and use maintenance expenditure in a manner not conforming to regulations;

dd) Maintaining common areas of apartment buildings as per contracts without being eligible for doing so.

3. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Mandated submission of public reports on management and operation of apartment buildings to the elected Boards of directors or at request of competent authorities for violations under Point b Clause 1 of this Article;

c) Mandated submission of reports on management and operation at apartment building meetings or mandated collection of feedback of inhabitants regarding provision of apartment building management and operation services for violations under Point c Clause 1 of this Article;

d) Mandated fulfillment of apartment building management and operation eligibility for violations under Point a Clause 2 of this Article;

dd) Mandated adequate organization of professional departments specializing in management and operation of apartment buildings for violations under Point b Clause 2 of this Article;

e) Mandated employment of individuals licensed with certificate for professional training and education regarding apartment building management and operation for violations under Point c Clause 2 of this Article;

g) Mandated management and use of maintenance expenditure of apartment buildings conforming to regulations and law for violations under Point d Clause 2 of this Article;

h) Mandated assurance of maintenance capability when maintaining common areas of apartment buildings for violations under Point dd Clause 2 of this Article.

Article 69. Violation of regulation on management and use of apartment buildings of elected Boards of directors of apartment buildings

1. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failing to request Chairpersons of People’s Committees of districts to request project developers to transfer dossiers when the project developers fail to transfer apartment building dossiers in a manner conforming to regulations and law;

c) Failing to request project developers in writing to transfer maintenance expenditure;

d) Failing to request People’s Committees of provinces where apartment buildings are located in writing to enforce transfer of maintenance expenditure for common areas by project developers;

dd) Receiving the transfer of maintenance expenditure of common areas of apartment buildings without the settlement record of maintenance expenditure;

e) Failing to re-transfer dossiers, records, and instruments under their management to the new elected Boards of directors.

2. A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed on:

a) Managing or using maintenance expenditure of common areas in a manner not conforming to regulations and law;

b) Repurposing common areas without permission;

c) Deciding on apartment building management and operation service fees without consulting apartment building meetings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Failing to adhere to operation regulations or financial regulations approved by apartment building meetings;

e) Failing to open accounts to receive maintenance expenditure of common areas of apartment buildings;

g) Failing to openly post expenses made from the maintenance expenditure for common areas of apartment buildings on notice boards of apartment buildings;

h) Failing to produce annual maintenance plans which contain adequate details.

3. Remedial measures:

a) Mandated request for project developers' transferring of apartment building dossiers for violations under Point a Clause 1 of this Article;

b) Mandated request for People’s Committees of districts’ requesting for project developers' transfer of apartment building dossiers for violations under Point b Clause 1 of this Article;

c) Mandated request for project developers’ transfer of maintenance expenditure for violations under Point c Clause 1 of this Article;

d) Mandated request for enforcement of project developers' transfer of maintenance expenditure for common areas of apartment buildings carried out by People’s Committees of districts where apartment buildings are located for violations under Point d Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Mandated transfer of dossiers, documents, and instruments under their instrument to new elected Boards of directors for violations under Point e Clause 1 of this Article;

g) Mandated management and use of maintenance expenditure of common areas of apartment buildings conforming to regulations and law for violations under Point a Clause 2 of this Article;

h) Mandated the use of common areas of apartment buildings for the right purposes and functions for violations under Point b Clause 2 of this Article;

i) Mandated annulment of regulations on apartment building management and operation service fees and organization of apartment building meetings to approve new management and operation service fees for violations under Point c Clause 2 of this Article;

k) Mandated production of reports on revenue and expenditure at next apartment building meetings for violations under Point d Clause 2 of this Article;

l) Mandated compliance with operation regulation or financial regulations approved by apartment building meetings for violations under Point dd Clause 2 of this Article;

m) Mandated opening of accounts to receive maintenance expenditure of common areas of apartment buildings conforming to regulations and law for violations under Point e Clause 2 of this Article;

n) Mandated public posting of expenses made from the maintenance expenditure for common areas of apartment buildings on notice boards of apartment buildings for violations under Point g Clause 2 of this Article;

o) Mandated preparation of annual maintenance plans conforming to regulations for violations under Point h Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed on:

a) Soaking or leaking water to apartment buildings that are not under their ownership, management, or use;

b) Using paint or decorating the exterior of the flats or apartment buildings in a manner conforming to regulations on design and architecture;

c) Selling hazardous, explosive commodities, providing repair services for motorized vehicles, or cattle slaughtering services;

d) Operating restaurants, karaoke venues, or bars in commercial sections of apartment buildings without satisfying soundproofing or fire safety requirements;

dd) Running business activities in areas not reserved for business activities of apartment buildings;

e) Using flats for purposes other than residential purpose.

2. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed on:

a) Illegally appropriating housing area; occupying surrounding space, occupying common areas or individual areas of other owners in any shape or form;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Using areas and equipment intended for common use for individual purposes;

d) Using common areas or service areas for the wrong purposes in mixed-use apartment buildings.

3. Remedial measures:

a) Mandated restoration to original state for violations under Point a, Point b Clause 1, Point a, Point b Clause 2 of this Article;

b) Mandated relocation of hazardous, explosive commodities out of residential areas or mandated suspension of repair services for motorized vehicles or suspension of cattle slaughtering services in apartment buildings for violations under Point c Clause 1 of this Article;

c) Mandated fulfillment of soundproofing and fire safety regulations for violations under Point d Clause 1 of this Article;

d) Mandated the use of apartment flats for residential purposes for violations under Point e Clause 1 of this Article;

dd) Mandated return of areas and equipment intended for common use for violations under Point c Clause 2 of this Article;

e) Mandated the correct use of common areas or service areas in mixed-use apartment buildings for violations under Point d Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed on failing to adequately produce or store housing dossiers when building houses for lease.

2. Remedial measures: Mandated adequate preparation and storage of housing dossiers for violations under Clause 1 of this Article.

Chapter VI

ENTITLEMENT TO PRODUCE OFFENCE NOTICE AND IMPOSE PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

Article 72. Entitlement to produce record of administrative violation

Competent individuals entitled to produce offence notice of administrative violations for violations mentioned under this Decree include:

1. Competent individuals mentioned under Articles 73, 74, 75, 76, 78, 79, and 80 hereof.

2. Public officials affiliated to People’s Committees of all levels assigned to inspect and discover administrative violations in construction specified under this Decree.

3. Public officials, officials, and inspectors affiliated to government construction inspectorate assigned to conduct independent inspection or specialized inspection or inspection in form of inspectorate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Competent individuals entitled to impose penalties under Article 77 hereof are entitled to produce offence notice for administrative violations under Article 6 hereof.

Article 73. Entitlement to impose penalties of construction inspectors (or transport - construction inspectors)

1. Issue a warning.

2. Impose a fine up to VND 1.000.000.

3. Confiscate exhibits and instrument of administrative violations whose value does not exceed VND 2.000.000.

4. Adopt remedial measures specified in Point a and Point b Clause 4 Article 4 hereof.

Article 74. Entitlement to impose penalties of heads of specialized inspectorate

1. Heads of specialized inspectorate of Inspectorates of Department of Construction (or Inspectorates of Department of Transport - Construction) are entitled to:

a) Impose a warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Suspend the license, certificate temporarily or suspend operation temporarily;

d) Confiscate exhibits and instrument of administrative violations whose value does not exceed VND 200.000.000;

dd) Adopt rectification measures specified in Clause 4 Article 4 of this Decree.

2. Heads of specialized inspectorate of Inspectorates of Ministry of Construction are entitled to:

a) Impose a warning;

b) Impose a fine of up to VND 500.000.000 for construction, immovable property trading; up to VND 210.000.000 for production of construction materials, management of technical infrastructure, and housing management and development;

c) Suspend the license, certificate temporarily or suspend operation temporarily;

d) Confiscate exhibits or instrument of administrative violations whose value does not exceed VND 1.000.000.000 for construction, immovable property trading; up to VND 420.000.000 for production of construction materials, management of technical infrastructure, and housing development and management;

dd) Adopt rectification measures specified in Clause 4 Article 4 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Issue a warning.

2. Impose a fine up to VND 100.000.000.

3. Suspend the license, certificate temporarily or suspend operation temporarily.

4. Confiscate exhibits and instrument of administrative violations whose value does not exceed VND 200.000.000.

5. Adopt rectification measures specified in Clause 4 Article 4 of this Decree.

Article 76. Entitlement to impose penalties of Chief inspector of Ministry of Construction

1. Issue a warning.

2. Impose a fine:

a) Up to VND 300.000.000 for production of construction materials, management of technical infrastructure, and housing management and development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Suspend the license, certificate temporarily or suspend operation temporarily.

4. Confiscate exhibits and instruments of administrative violations.

5. Adopt remedial measures specified in Clause 4 Article 4 hereof.

Article 77. Entitlement to impose penalties of the People’s Public Security

Competent individuals entitled to impose penalties affiliated to the People’s Public Security are entitled to impose penalties for violations under Article 6 hereof in accordance with the Decree imposing penalties for administrative violations in security, social order and safety.

Article 78. Entitlement to impose penalties of Chairpersons of People’s Committees of communes

1. Issue a warning.

2. Impose a fine up to VND 10.000.000.

3. Confiscate exhibits and instrument of administrative violations whose value does not exceed VND 20.000.000.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 79. Entitlement to impose penalties of Chairpersons of People’s Committees of districts

1. Issue a warning.

2. Impose a fine up to VND 200.000.000.

3. Suspend the license, certificate temporarily or suspend operation temporarily.

4. Confiscate exhibits and instruments of administrative violations.

5. Adopt remedial measures specified in Clause 4 Article 4 hereof.

Article 80. Entitlement to impose penalties of Chairpersons of People’s Committees of provinces

1. Issue a warning.

2. Impose a fine:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Up to VND 1.000.000.000 for construction and immovable property trading.

3. Suspend the license, certificate temporarily or suspend operation temporarily.

4. Confiscate exhibits and instruments of administrative violations.

5. Adopt remedial measures specified in Clause 4 Article 4 hereof.

Chapter VII

IMPLEMENTATION SOLUTIONS

Article 81. Procedures for implementing Clause 16 Article 16 hereof

If violations under Clause 4, Clause 6, Clause 7, and Clause 8 Article 16 hereof fall under cases eligible for issuance of construction permit or revision of construction permit or revision of construction design during construction process:

1. Competent individuals are responsible for producing offence notice and requesting offending organizations and individuals to cease all construction work. Within 90 days for construction investment projects and 30 days for detached houses from the date on which decisions imposing penalties for administrative violations are issued, offending organizations and individuals must submit application for issuance of construction permit or revised construction permit or revised construction design and obtain construction permit or revised construction permit or construction design.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Competent authorities are responsible for issuing construction permit or revised construction permit, construction agencies are responsible for inspecting revised construction design in accordance with regulations and law.

2. If offending organizations and individuals fail to present construction permit or revised construction permit or revised construction design which has been approved, competent individuals entitled to impose penalties shall request the offending organizations and individuals in writing to dismantle construction or parts of construction involved in the violation.

Within 15 days from the date on which the written request is sent (based on postal stamp) or from the date on which delivery record is produced, offending organizations and individuals are responsible for dismantling structures or parts of structures involved in the violations.

3. Within 5 days from the date on which offending organizations and individuals present construction permit or revised construction permit or revised construction design which has been approved, competent individuals entitled to impose penalties are responsible for inspecting conditions of the construction, producing record of conformity of construction conditions with construction permit or revised construction permit or revised construction design which has been approved.

4. Offending organizations and individuals shall only be allowed to proceed with construction work if inspection record verifies conformity of the construction with construction permit or revised construction permit or revised construction design which has been approved.

If the construction does not match with the conditions specified in construction permit or revised construction permit or revised construction design which has been approved, within 15 days from the date on which the record of inspection and verification of construction conditions is produced, offending organizations and individuals must dismantle the constructions or parts of the constructions that do not match with construction permit or revised construction permit or revised construction design which has been approved.

5. If offending organizations and individuals proceed with construction work during the period in which they are applying for construction permit or revised construction permit or revised construction design, they shall be met with actions in accordance with Clause 13 Article 16 hereof.

Organizations and individuals that fail to dismantle in accordance with Clause 2 and Clause 4 of this Article shall be enforced to do so in accordance with regulations on imposing penalties for administrative violations.

Article 82. Responsibilities of competent individuals entitled to impose penalties for administrative violations in cases where houses, fabricated or otherwise altered license must be recalled

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VIII

IMPLEMENTATION

Section 1. TRANSITION CLAUSES

Article 83. With respect to administrative violations in construction taking place before the effective date hereof, adopt regulations and law on imposing penalties for administrative violations as follows:

1. If administrative violations have concluded but offence notice has not been produced, impose penalties in accordance with regulations and law applicable at the time in which the violations conclude.

2. If decisions imposing penalties for administrative violations have not been fully implemented, continue to conform to decisions imposing penalties for administrative violations or decisions on enforcement.

Article 84. Starting from the effective date hereof, regulations under Clause 2, Clause 3, Clause 4, Clause 5 Article 79 of Decree No. 139/2017/ND-CP shall be implemented as follows:

1. Failing to adhere to construction permit; failing to obtain construction permit for cases that require construction permit; failing to adhere to approved design, approved planning, or approved urban planning in cases where construction permit is exempted shall also be met with mandated refund of illegal revenues in accordance with Clause 9 Article 13, Decree No. 121/2013/ND-CP in addition to penalties for administrative violations if all of the following conditions are met:

a) The violations occurred during the interval between January 4, 2008 and ended before January 15, 2018 but were only discovered by competent individuals after January 15, 2018 or were discovered before January 15, 2018 and one of the following documents was issued: notice of administrative offence, decision on imposing penalties for administrative violations, or decision on adoption of remedial measures;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Adjacent structures are not affected;

d) No dispute is present;

dd) Construction does not occur on land under legal ownership;

e) Conform to construction planning approved by competent authorities.

2. With respect to violations that meet conditions under Point a, Point b, Point c, Point d, and Point dd Clause 1 without meeting conditions under Point e Clause 1 of this Article:

If the violations were discovered by competent individuals before January 15, 2018 who have produced offence notice, issued decision imposing penalties for administrative violations, decision adopting mandated refund of illegal revenues and the offending organizations and individuals have not paid the fine (if any) and illegal revenues by January 15, 2018, competent individuals entitled to impose penalties shall issue decision adopting mandated dismantlement of constructions, parts of constructions involved in the violation for violations under Point d Clause 11 Article 15 of Decree No. 139/2017/ND-CP as a substitute for mandated refund of illegal revenues.

3. The illegal revenues to be paid by offending organizations and individuals under Clause 1 of this Article are determined as follows:

a) If the construction serves business purposes: the illegal revenues shall equal total m2 of illegally built floor area multiplied by unit price of 1 m2 according to sale or transfer contracts without being lower than investment of the same construction class issued by competent authorities multiplied by 50%;

b) If the construction does not serve business purposes: the illegal revenues shall equal total m2 of illegally built floor area multiplied by unit price of 1 m2 according to approved estimates without being lower than investment of the same construction class issued by competent authorities multiplied by 50%;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Competent individuals entitled to impose penalties for administrative violations shall adopt investment value at the time of issuing decisions imposing penalties for administrative violations and be responsible for determining illegal revenues under Point a, Point b, and Point c of this Clause.

4. Mandated refund of illegal revenues calculated based on value percentage of sections built illegally or without permit shall not be adopted for detached houses.

5. Once offending organizations and individuals have paid fine for administrative violations and the illegal revenues and quality control results are issued, competent regulatory authorities are responsible for providing remarks regarding planning - architecture, issuing construction permit, revising construction permit, or revising construction design.

In addition to documents required by the law, the application for issuance of construction permit, revision of construction permit, or revision of construction design must include documents verifying complete payment of fine and illegal revenues (if any).

Once offending organizations and individuals fulfill all abovementioned procedures, competent authorities shall consider and issue certificate of ownership of buildings, construction as per the law.

Section 2. IMPLEMENTATION

Article 85. Entry into force

1. This Decree comes into force from the day of signing.

2. This Decree replaces Decree No. 139/2017/ND-CP dated November 27, 2017 of the Government and Decree No. 21/2020/ND-CP dated February 17, 2020 of the Government on amendment to Decree No. 139/2017/ND-CP dated November 27, 2018 of the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 86. Responsibilities for implementation

Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant agencies are responsible for the implementation of this Decree.

 

 

PP. GOVERNMENT
ACTING PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Van Thanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


332.792

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70