Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2214/QĐ-TTg 2021 Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2021 2026

Số hiệu: 2214/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 28/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2214/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2021 - 2026

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Tiếp tục phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.

b) Gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đối với vùng đồng bằng

- 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống;

- 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 thiết chế văn hóa: Trung tâm văn hóa hoặc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 80% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao;

- 70% số đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Thiếu nhi; 100% đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;

- 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tiêu biểu;

- 70% thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

- 60% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật;

- 80% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc.

b) Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, biên giới

- 70% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống;

- 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 thiết chế văn hóa: Trung tâm văn hóa hoặc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 70% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao;

- 100% đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;

- 30% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị;

- 50% thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu; 60% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

- 50% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật;

- 60% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

a) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên để văn hóa thực sự là động lực, đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy tính gương mẫu, tự giác, tuân thủ pháp luật của cá nhân, cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng xã hội; có biện pháp ngăn chặn các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến xây dựng môi trường văn hóa.

b) Xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng; thúc đẩy các nội dung lành mạnh, tích cực, “thông tin tốt, câu truyện đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả. Xây dựng các tác phẩm văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục, có tính giáo dục dành cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên không gian mạng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường mạng.

c) Xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, an toàn ở địa bàn dân cư; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

d) Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thực sự là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng; giáo dục truyền thống gia đình, nếp sống văn hóa và chuẩn mực ứng xử cho các công dân. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.

đ) Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường, để mỗi trường học thực sự là môi trường giáo dục, rèn luyện về tri thức, lý tưởng, phẩm chất, và lối sống văn hóa; chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thông văn hóa và kỹ năng ứng xử xã hội văn minh, hướng con người có hoài bão, khát vọng vươn tới giá trị chân - thiện - mỹ, nhằm hoàn thiện nhân cách con người trong thời đại mới.

e) Tăng cường gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Khai thác, phát huy tối đa, hiệu quả các thiết chế công trình văn hóa hiện có; thực hiện việc nâng cấp, xây mới các công trình phù hợp với khả năng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật ở từng vùng, miền, địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức phục vụ lưu động.

g) Phát triển đa dạng các loại hình, câu lạc bộ về văn hóa, thể thao cơ sở. Duy trì, phát triển và đổi mới nội dung các liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, dân ca, dân vũ các dân tộc, phong trào thể dục, thể thao quần chúng, góp phần xây dựng cộng đồng nông thôn ổn định về chính trị, dân chủ, hòa thuận, nhân ái giàu bản sắc dân tộc, có môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn theo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

h) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh; phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xóa bỏ các tập quán lạc hậu, không phù hợp. Tạo điều kiện để nhân dân chủ động tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc, tổ chức các sinh hoạt văn hóa dân gian phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần phát huy năng lực sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; khu dân cư văn hóa, tiêu biểu

a) Nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, tiêu biểu.

b) Thực hiện nghiêm quy định xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, tiêu biểu; thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, tiêu biểu, bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai.

c) Phát huy vai trò Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát việc bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tiêu biểu; thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương văn hóa, tiêu biểu.

d) Nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách; giữ gìn khu phố sạch sẽ, văn minh; chăm lo đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.

đ) Giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên trước khi lập gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền cho thanh niên, vị thành niên chưa kết hôn về hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

e) Tổ chức hiệu quả các phong trào bảo vệ môi trường, nhất là hoạt động phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa; mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản thiên nhiên, tiêu dùng xanh và thân thiện môi trường; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa, qua đó gắn kết và phát huy vai trò của người dân, cộng đồng dân cư trong việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới

a) Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở khu dân cư gắn với việc xây dựng “xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em” góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

b) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực vận động nhân dân phát huy nội lực, chung tay cùng chính quyền các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn tại địa phương.

c) Lồng ghép hiệu quả các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng gia đình, khu dân cư theo hướng tiêu chí “tiêu biểu”.

d) Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhất là ở địa bàn khu dân cư; chú trọng việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong tổ chức Ngày hội. Nâng cao chất lượng việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Tuần lễ Di sản văn hóa Việt Nam” (18/11- 23/11) hàng năm.

4. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa

a) Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa (cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang) do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, theo các tiêu chuẩn cơ bản sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở;

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, theo các tiêu chuẩn cơ bản sau:

- Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển.

- Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp.

- Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động.

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c) Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội.

5. Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ

a) Gắn kết chặt chẽ văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy vai trò của các yếu tố văn hóa và nhân tố con người trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

b) Gắn việc xây dựng đời sống văn hóa thông qua thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư và các cuộc vận động, phong trào xã hội lớn: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn vệ sinh lao động”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Ngày vì người nghèo”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông...

c) Tiếp tục gắn kết thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể với các phong trào, cuộc vận động về: “Dạy tốt - Học tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp”, “Tuổi cao - Gương sáng”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, “Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Cựu Chiến binh gương mẫu”, “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị lực lượng vũ trang”; “Xây dựng con người văn hóa, môi trường văn hóa thời kỳ mới trong Quân đội nhân dân Việt Nam”...

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo

a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo: Đưa mục tiêu thực hiện Phong trào vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Kiện toàn tổ chức, hoạt động và bảo đảm điều kiện cho Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang gương mẫu thực hiện phong trào.

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp:

- Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào chủ động triển khai các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện phong trào theo các nội dung của Chương trình.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm.

- Thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất gắn với việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

- Ban Chỉ đạo các cấp tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa các mục tiêu, tiêu chí của phong trào vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong từng giai đoạn và hàng năm; bố trí kinh phí đầu tư phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả; chú trọng xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho triển khai thực hiện phong trào. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; tăng cường công tác quản lý, sử dụng, phát huy tối đa, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

2. Giải pháp về huy động nguồn lực

a) Tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

- Bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp; kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ; kinh phí khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào theo quy định pháp luật hiện hành.

- Các địa phương, bộ, ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách có cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

b) Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí ở nông thôn, theo quy định của pháp luật.

- Phát động rộng rãi các mô hình tổ chức, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lứa tuổi và nhu cầu của người dân ở các vùng, miền, địa bàn dân cư.

- Xây dựng cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng đời sống văn hóa; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao xã, thôn, làng, ấp, bản và tương đương.

3. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng

a) Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; gắn với phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua ở cơ sở. Chú trọng công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ phong trào phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện Phong trào trên các phương tiện truyền thông; tuyên dương cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào ở các cấp và toàn quốc.

c) Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của Đảng viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân; đề cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc thực hiện phong trào.

4. Giải pháp về nghiệp vụ

a) Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện cho Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp.

b) Tích cực và đổi mới công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền; tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển Phong trào.

c) Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại các Nghị quyết của Đảng về công tác văn hóa, các quyết định, kế hoạch hành động, chương trình, Đề án đã được phê duyệt có nội dung liên quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

d) Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng cho cán bộ, chuyên viên tham mưu và trực tiếp tham gia triển khai thực hiện phong trào các cấp, nhất là cấp cơ sở; bảo đảm phong trào được triển khai thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

đ) Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận, bài học kinh nghiệm về hiệu quả thực hiện Phong trào gắn với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua khác về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...; kịp thời bổ sung, sửa đổi nội dung, giải pháp thực hiện phong trào phù hợp với thực tiễn ở các địa phương, khu vực, vùng, miền.

e) Đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trên mạng xã hội, kiên quyết đấu tranh với những hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về văn hóa; đấu tranh, lên án mạnh mẽ các tệ nạn xã hội như: mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, tệ nạn mại dâm, cờ bạc, cá độ, xâm hại phụ nữ, trẻ em... gây bức xúc trong dư luận xã hội.

g) Giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo trong xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Kinh phí thực hiện Chương trình do ngân sách nhà nước đảm bảo, được cân đối trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, ngành và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; các nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan thành viên và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với điều kiện và thực tiễn của cơ quan, đơn vị; phối hợp tham gia với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào theo địa bàn được phân công.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo; tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang bộ hàng năm, giai đoạn; tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức triển khai thực hiện Phong trào.

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao chất lượng bình chọn, xét tặng các danh hiệu thi đua ở cơ sở cho gia đình, thôn, làng, ấp, bản, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố...; xây dựng môi trường văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời kỳ mới.

4. Các ban, bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì chỉ đạo triển khai thực hiện các phong trào, nội dung gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương: Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở; khơi dậy tiềm năng, phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện.

6. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

7. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các phong trào hành động cách mạng để hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; xây dựng Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tiền hôn nhân và tôn vinh, tuyên dương các gia đình trẻ tiêu biểu. Phối hợp với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, chính quyền các địa phương xây dựng và duy trì hoạt động của các thiết chế văn hóa, các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và phê duyệt kế hoạch 05 năm và hàng năm thực hiện Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026, phù hợp với yêu cầu và thực tiễn ở địa phương.

b) Quan tâm đầu tư và có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân ở các khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa thể thao cấp quốc gia và quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng các công trình thiết chế văn hóa.

d) Ban hành các quyết định cụ thể bảo đảm kinh phí đầu tư, hỗ trợ ngân sách nhà nước thực hiện phong trào; khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia phong trào.

đ) Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu văn hóa và khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể xuất sắc, tiêu biểu thực hiện phong trào theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg và các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, NC, KTTH, QHĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.684

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!