Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 144/2016/QH13 lùi hiệu lực bộ luật hình sự tố tụng cơ quan điều tra hình sự thi hành tạm giữ

Số hiệu: 144/2016/QH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 29/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 144/2016/QH13 về việc lùi thời hạn thi hành của Bộ luật hình sự 2015, Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 2015.

 

Theo đó, Nghị quyết số 144/2016/QH13 đưa ra các vấn đề quan trọng sau đây:
 
- Bổ sung dự án Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2015 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
 
- Lùi thời hạn thi hành của 04 Luật sau đến ngày Luật sửa đổi Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp các có lợi cho người phạm tội tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này:
 
+ Bộ luật hình sự 2015;
 
+ Bộ luật tố tụng hình sự 2015;
 
+ Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015;
 
+ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.
 
- Nghị quyết 144 hướng dẫn: vẫn tiếp tục áp dụng các Bộ luật, Luật, Nghị định hiện hành cho đến khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự có hiệu lực.
 
- Bên cạnh đó, Nghị quyết 144/QH13 còn hướng dẫn từ ngày 01/7/2016:
 
+ Thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại  khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 và Nghị quyết 109/2015/QH13.
 
+ Áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội nêu trên.
 
Nghị quyết 144/2016/QH13 có hiệu lực từ ngày 30/6/2016.

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 144/2016/QH13

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC LÙI HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM SỐ 94/2015/QH13 VÀ BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2016

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét Tờ trình số 1152/TTr-UBTVQH13 ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

1. Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khoá XIV tại kỳ họp thứ hai.

2. Lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này.

3. Tiếp tục áp dụng Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12); Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11; Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12); Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 98/2002/NĐ-CP và Nghị định số 09/2011/NĐ-CP của Chính phủ) cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

4. Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016:

a) Thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự; tiếp tục áp dụng khoản 2 Điều 1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109/2015/QH13;

b) Áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại điểm a khoản này;

c) Các quy định khác tại Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự và tại Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình s có ghi thời điểm “ngày 01 tháng 7 năm 2016” được lùi đến thời điểm “ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành”.

Điều 2

1. Giao Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành điểm a và điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị Quyết này.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 144/2016/QH13

Hanoi, June 29, 2016

 

RESOLUTION

ON STAY OF THE EFFECTIVE DATE OF PENAL CODE NO. 100/2015/QH13, CRIMINAL PROCEDURE CODE NO. 101/2015/QH13, LAW NO. 99/2015/QH13 ON ORGANIZATION OF CRIMINAL INVESTIGATION BODIES, LAW NO. 94/2015/QH13 ON CUSTODY AND TEMPORARY DETENTION, AND ADDITION OF THE DRAFT LAW AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF PENAL CODE NO. 100/2015/QH13 TO THE 2016 LAW- AND ORDINANCE-MAKING PROGRAM

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

After considering Proposal No. 1152/TTr-UBTVQH 13 of June 27, 2016 of the National Assembly Standing Committee;

RESOLVES:

Article 1.

1. To add the draft Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Penal Code No. 100/2015/QH13 to the 2016 law- and ordinance-making program and submit it to the XIVth National Assembly at its 2nd session.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To continue to apply Penal Code No. 15/1999/QH10 (which was amended and supplemented under Law No. 37/2009/QH12), Criminal Procedure Code No. 19/2003 QH11, Ordinance No. 23/2004/PL-UBTVQH11 on Organization of Criminal Investigation (which was amended and supplemented under Ordinance No. 30/2006/PL-UBTVQH11 and Ordinance No. 09/2009/PL-UBTVQH12), the Government’s Decree No. 89/1998/ND-CP. promulgating the Regulation on custody and temporary detention (which was amended and supplemented under the Government’s Decree No. 98/2002/ND-CP and Decree No. 09/2011/ND-CP) until the effective date of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Penal Code No. 100/2015/QH13.

4. From July 1, 2016:

a/ To implement the provisions favorable to offenders in Clause 3, Article 7 of Penal Code No. 100/2015/QH13. and at Point b, Clause l, Article 1 of Resolution No. 109/2015/QH13, on implementation of the Penal Code; and to continue to apply Clause 2, Article 1 and other provisions favorable to offenders in Resolution No. 109/2015/QH13;

b/ To apply the provisions of Criminal Procedure Code No. 101/2015/QH13 to implement the provisions favorable to offenders under Penal Code No. 100/2015/QH13, and Resolution No. 109/2015/QH13 at Point a of this Clause;

c/ Other provisions of Resolution No. 109/2015/QH13 on implementation of the Penal Code and of Resolution No. 110/2015/QH13 on implementation of the Criminal Procedure Code, which specify the effective date of July 1, 2016, shall be stayed until the date the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Penal Code No. 100/2015/QH13 takes effect.”

Article 2.

1. To assign the Supreme People’s Court to guide the implementation of Points a and b, Clause 4, Article 1 of this Resolution.

2. The National Assembly Standing Committee, Government, Supreme People’s Court, and Supreme People’s Procuracy shall, within the scope of their functions, tasks and powers, implement this Resolution.

Article 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Resolution was adopted on June 29, 2016, by the XIIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.-

 

 

CHAIRPERSON OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Thi Kim Ngan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 144/2016/QH13 về lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 sửa đổi vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngày 29/06/2016 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


121.230

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!