Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 04/2007/TT-BTM hoạt động XK NK gia công thanh lý hàng NK tiêu thụ sản phẩm DN vốn đầu tư nước ngoài hướng dẫn Nghị định 108/2006/NĐ-CP

Số hiệu: 04/2007/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 04/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2007/TT-BTM

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, GIA CÔNG, THANH LÝ HÀNG NHẬP KHẨU VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUY NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2006/NĐ-CP NGÀY 22/09/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Sau khi thống nhất với các bộ có liên quan, Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Thông tư này hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm; nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện và các hàng hoá khác phục vụ cho hoạt động đầu tư; gia công hàng hoá; thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

- Hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Thương mại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Xuất khẩu

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền trực tiếp xuất khẩu hoặc uỷ thác xuất khẩu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất.

- Đối với hàng hoá thuộc diện xuất khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại, hàng hoá xuất khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

2. Nhập khẩu

a) Hàng hóa nhập khẩu

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết và các hàng hoá khác để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối với hàng hoá thuộc diện nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại, hàng hoá nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo qui định tại Nghị đinh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

b) Điều kiện nhập khẩu

- Hàng hoá để tạo tài sản cố định và hàng hóa nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với mục tiêu hoạt động, quy mô của dự án đầu tư.

- Hàng hoá nhập khẩu làm mẫu phục vụ cho mục đích giảng dạy hoặc trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các phòng trưng bày, gian hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy mô đào tạo hoặc quy mô của phòng trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

3. Một số hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khác

a) Tạm nhập, tái xuất

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tạm nhập các hàng hoá sau để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:

+ Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu để thực hiện hợp đồng gia công hoặc để phục vụ hoạt động sản xuất theo hình thức thuê, mượn;

+ Hàng hoá để trưng bày tại các hội chợ, triển lãm, các phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoặc để nghiên cứu sản xuất, làm mẫu cho giảng dạy, đào tạo, huấn luyện;

+ Sản phẩm đã xuất khẩu để bảo hành, sửa chữa hoặc thay thế sau đó tái xuất khẩu.

- Đối với hàng tạm nhập khẩu thuộc diện có giấy phép của Bộ Thương mại, hoặc thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo qui định tại Nghị đinh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

- Hàng tạm nhập khẩu nếu tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 và phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn tạm nhập, tái xuất được thực hiện theo thoả thuận của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với bên đối tác và phải đăng ký tại cơ quan hải quan.

b) Tạm xuất, tái nhập

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tạm xuất, tái nhập các hàng hoá sau để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:

+ Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, khuôn mẫu, nguyên vật liệu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ngoài, để thực hiện hợp đồng gia công, hoặc để bảo hành, sửa chữa, thay thế;

+ Hàng hóa để trưng bày tại hội chợ, triển lãm.

- Hàng tạm xuất khẩu thuộc diện có giấy phép của Bộ Thương mại, hoặc thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục xuất khẩu thực hiện theo qui định tại Nghị đinh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

- Hàng tạm xuất khẩu nếu tiêu thụ tại thị trường nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn tạm xuất, tái nhập thực hiện theo thoả thuận của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với đối tác nước ngoài và phải đăng ký thời hạn tại cơ quan hải quan.

c) Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu tại chỗ hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam theo các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng xuất khẩu, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người mua hàng là thương nhân nước ngoài;

+ Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác có nhu cầu nhập khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng nhập khẩu với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người bán hàng là thương nhân nước ngoài.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện nhập khẩu tại chỗ máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư để tạo tài sản cố định, nguyên vật liệu cho sản xuất theo các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng nhập khẩu với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng của thương nhân Việt Nam, trong đó quy định rõ việc nhận hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người bán hàng là thương nhân nước ngoài.

+ Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng xuất khẩu, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người mua hàng là thương nhân nước ngoài;

d) Nhập khẩu hàng hoá để tiếp thị, khuyến mại

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa cùng chủng loại với sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất để tiếp thị, giới thiệu sản phẩm phục vụ cho hoạt động đầu tư và để khuyến mại cho việc tiêu thụ sản phẩm thì đăng ký kế hoạch nhập khẩu tại Bộ Thương mại.

4. Thanh lý hàng nhập khẩu

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hoá nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hoá nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu hủy.

b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện thanh lý bao gồm:

- Vật tư, thiết bị dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp;

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu và các hàng hoá khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động;

- Tài sản của doanh nghiệp sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động.

c) Điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu:

Hàng nhập khẩu chỉ được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển:

+ Hết thời gian khấu hao;

+ Bị hư hỏng;

+ Để thu hẹp quy mô sản xuất hoặc thay đổi mục tiêu hoạt động;

+ Để thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới.

- Đối với nguyên vật liệu và các hàng hoá khác:

+ Dư thừa, tồn kho;

+ Không đảm bảo chất lượng;

+ Không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Gia công

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận gia công, gia công lại sản phẩm phù hợp với mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể:

- Được nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, nhận gia công và gia công lại cho thương nhân trong nước.

- Được thuê gia công trong nước, đặt gia công ở nước ngoài một hoặc nhiều công đoạn sản xuất mà máy móc, thiết bị của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa đáp ứng được về số lượng hoặc chất lượng.

b) Hàng hoá gia công phải không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được ký hợp đồng gia công sau khi được Bộ Thương mại cấp giấy phép.

c) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động gia công sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp và bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa

a) Việc mua bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Hàng hoá do doanh nghiệp chế xuất mua hoặc bán với thị trường nội địa phải không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006. Hàng hoá thuộc diện quản lý theo giấy phép hoặc quản lý chuyên ngành phải được Bộ Thương mại hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận bằng văn bản mới được mua hoặc bán vào thị trường nội địa.

b) Quan hệ mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất và thị trường nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan, không phải làm thủ tục phê duyệt kế hoạch nhập khẩu tại các Ban quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế, Khu thương mại.

c) Việc nhượng bán phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý môi trường.

d) Việc mua văn phòng phẩm, hàng hoá từ thị trường nội địa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất không phải làm thủ tục hải quan mà chỉ cần đăng ký với các Ban quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế, Khu thương mại.

7. Tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp bán buôn, bán lẻ hoặc thông qua đại lý để tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp không bị giới hạn về địa bàn tiêu thụ và sự kiểm soát của Nhà nước về giá bán hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý giá thì phải áp dụng theo khung giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố. Trường hợp hàng hoá thuộc diện phân phối theo quy định riêng của Nhà nước thì thực hiện theo các quy định đó.

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong đó có quy định được làm đại lý bán sản phẩm sản xuất tại Việt Nam cho doanh nghiệp khác thì tiếp tục được làm đại lý tiêu thụ sản phẩm. Đối với các trường hợp khác, Bộ Thương mại xem xét từng trường hợp cụ thể.

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC

1. Hồ sơ, thủ tục đối với xuất khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, thanh lý hàng nhập khẩu, miễn thuế hàng nhập khẩu

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, miễn thuế hàng nhập khẩu, thanh lý hàng nhập khẩu đã được miễn thuế nhập khẩu tại cơ quan hải quan.

Việc thanh lý hàng nhập khẩu đã chịu thuế nhập khẩu do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định trên cơ sở phù hợp với điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu nêu tại khoản c mục 4 phần II Thông tư này.

Việc thanh lý hàng nhập khẩu thuộc quyền kinh doanh nhập khẩu dành riêng cho các doanh nghiệp thương mại nhà nước chỉ được phép thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại.

b) Hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

c) Hồ sơ thanh lý hàng nhập khẩu đã được miễn thuế nhập khẩu gửi cơ quan hải quan bao gồm:

- Thanh lý vật tư, thiết bị nhập khẩu dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản:

+ Công văn đề nghị thanh lý (kèm theo danh mục hàng đề nghị thanh lý), trong đó nêu rõ hình thức thanh lý.

- Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và hàng hoá khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động:

+ Công văn đề nghị thanh lý của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ hình thức thanh lý và danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư và các hàng hoá khác đề nghị thanh lý;

+ Bản kê khai khấu hao máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển hoặc biên bản giám định máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển bị hư hỏng;

- Thanh lý máy móc, thiết bị, vật tư và các hàng hoá khác sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động:

+ Công văn đề nghị thanh lý của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ hình thức thanh lý và danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư và các hàng hoá khác đề nghị thanh lý;

+ Bản kê khai khấu hao máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển hoặc biên bản giám định máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển.

+ Quyết định của cơ quan cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư chấp thuận việc giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp;

+ Phương án thanh lý tài sản.

d) Hồ sơ thanh lý hàng nhập khẩu thuộc quyền kinh doanh nhập khẩu dành riêng cho các doanh nghiệp thương mại nhà nước gửi Bộ Thương mại bao gồm:

+ Công văn đề nghị thanh lý của doanh nghiệp kèm theo danh mục hàng hoá đề nghị thanh lý;

+ Giải trình nêu lý do thanh lý và hình thức thanh lý cụ thể (nếu thanh lý theo hình thức tiêu huỷ thì nêu cụ thể phương án tiêu huỷ, nếu nhượng bán, cho, biếu, tặng thì nêu cụ thể đối tượng nhượng bán, cho, biếu tặng).

đ) Hồ sơ nhập khẩu hàng hoá để tiếp thị, khuyến mại gửi Bộ Thương mại bao gồm:

- Công văn đề nghị nhập khẩu kèm theo danh mục hàng hóa nhập khẩu (tên hàng, số lượng, trị giá);

- Báo cáo giải trình về việc nhập khẩu hàng hóa để tiếp thị, khuyến mại (nêu rõ căn cứ để xác định số lượng, trị giá đề nghị nhập khẩu).

- Văn bản xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (đối với nhu cầu nhập khẩu để khuyến mại).

- Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Thời hạn giải quyết của Bộ Thương mại

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Bộ Thương mại có văn bản trả lời doanh nghiệp việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bãi bỏ các Thông tư số 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999, số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000, số 26/2001/TT-BTM ngày 4/12/2001 và Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 6/1/2005 của Bộ Thương mại./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- BQL KCN, KCX, KCNC các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Thương mại;
- Lưu: VT, KHĐT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 04/2007/TT-BTM

Hanoi, April 04, 2007

 

DECISION

GUIDING THE IMPORT, EXPORT, PROCESSING AND LIQUIDATION OF IMPORTED GOODS AND CONSUMPTION OF PRODUCTS OF FOREIGN-INVESTED ENTERPRISES PROVIDED FOR IN THE GOVERNMENTS DECREE NO. 108/2006/ND-CP DATED SEPTEMBER 22, 2006, WHICH DETAILS AND GUIDES THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE INVESTMENT LAW

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Governments Decree No. 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Governments Decree No. 108/2006/ND-CP dated September 22, 2006, detailing and guiding the implementation of a number of Articles of the Investment Law;
Pursuant to the Governments Decree No. 12/2006/ND-CP dated January 23, 2006, detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods purchase and sale and goods purchase and sale agency, processing and transit with foreign countries,
After reaching agreement with concerned ministries, the Ministry of Trade gives guidance on procedures for import, export, processing and liquidation of imported goods and for consumption of products of foreign-invested enterprises under the Investment Law as follows:

I. GOVERNING SCOPE AND SUBJECTS OF APPLICATION

- This Circular guides procedures for export of products; import o machines, equipment, materials, supplies, spare parts, components and other goods in service of investment activities; goods processing; liquidation of imported goods and consumption of products of enterprises with 100% foreign capital, joint-venture enterprises or foreign parties to business cooperation contracts (collectively referred to as foreign-invested enterprises).

- This Circular does not govern goods purchase and sale activities and other directly related activities of foreign-invested enterprises provided for in the Commercial Law.

II. GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Foreign-invested enterprises may directly export, or entrust the export of, their products.

- For goods exported under the Trade Ministry's permits or exported goods subject to line management, export procedures are as stipulated in Decree No. 12/2006/ND-CP dated January 23, 2006.

2. Import

a) Imported goods

- Foreign-invested enterprises may directly import, or entrust the import of, machines, equipment, materials, supplies, spare parts, components, details, detail assemblies or other goods for carrying out investment activities in accordance with investment projects' objectives specified in their investment licenses or investment certificates.

- For goods imported under the Trade Ministry's permits or imported goods subject to line management, import procedures are as stipulated in Decree No. 12/2006/ND-CP dated January 23, 2006.

b) Import conditions

- Goods used for the formation of fixed assets and goods imported in service of production activities of foreign-invested enterprises must be suitable to the operation objectives and size of investment projects.

- Imported goods used as samples for teaching purposes, for display or introduction at show-rooms or stands of foreign-invested enterprises must be suitable to training scales or sizes of show-rooms to exhibit or display products.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a) Temporary import for re-export

- Foreign-invested enterprises may temporarily import for executing their investment projects in Vietnam the following goods:

+ Machines, equipment,

+ Goods for display at trade fairs, exhibitions or show-rooms, for production research or use as samples for teaching or training;

+ Products which have been exported for warranty, repair or replacement and then re-exported.

- For goods which are temporarily imported under the Trade Ministry's permits or are subject to line management, import procedures are as stipulated in Decree No. 12/2006/ND-CP dated January 23, 2006.

- If selling temporarily imported goods in the Vietnamese market, foreign-invested enterprises shall abide by the provisions of Decree No. 12/2006/ND-CP dated January 23, 2006, and fulfill tax obligations in accordance with law.

- The duration of temporary import for re-export shall be agreed by foreign-invested enterprises and their partners and registered at customs offices.

b) Temporary export for re-import foreign-invested enterprises may temporarily export for re-import for executing their investment projects in Vietnam the following goods:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Goods for display at trade fairs or exhibitions.

- For goods which are temporarily exported under the Trade Ministry's permits or are subject to line management, export procedures are as stipulated in Decree No. 12/2006/ND-CP dated January 23, 2006.

- If selling temporarily exported goods in foreign markets, foreign-invested enterprises shall fulfill tax obligations in accordance with law.

The duration of temporary export for re-import shall be agreed by foreign-invested enterprises and their foreign partners and registered at customs offices.

c) On-spot import and export

- Foreign-invested enterprises may conduct on-spot export of their goods produced in Vietnam if they meet the following conditions:

+ Foreign-invested enterprises shall sign on-spot export contracts clearly stating that the delivery of goods in Vietnam is designated by goods purchasers being foreign traders;

+ Vietnamese traders or other foreign-invested enterprises that wish to conduct on-spot import shall sign import contracts with the foreign traders that have signed contracts on purchase of goods of on-spot exporting enterprises, clearly stating that the delivery of goods in Vietnam is designated by goods sellers being foreign traders.

- Foreign-invested enterprises may conduct on-spot import of machines, equipment, tools or supplies for the formation of fixed assets or production materials if they meet the following conditions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Vietnamese traders or foreign-invested enterprises shall sign on-spot export contracts clearly stating that the delivery of goods in Vietnam is designated by goods purchasers being foreign traders;

d) Import of goods for marketing or sales promotion

When foreign-invested enterprises which have investment licenses or investment certificates wish to import goods of the same type with their products for marketing or introduction in service of their

Investment activities and for sales promotion for the consumption of their products, they shall register their import plans with the Ministry of Trade.

4. Liquidation of imported goods

a) Foreign-invested enterprises may liquidate imported goods, including machines, equipment, means of transport, materials, supplies and other imported goods under their ownership, by exporting, selling in the Vietnamese market, donating or destroying them.

b) Imported goods subject to liquidation include:

- Supplies or equipment redundant after completion of capital construction of an enterprise;

- Machines, equipment, means of transport, materials and other goods of an operative enterprise;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c) Conditions for liquidation of imported goods:

Imported goods may be liquidated only when they satisfy one of the following conditions:

- For machines, equipment and means of transport:

+ Their depreciation duration has expected;

+ They are broken down;

+ They are liquidated for the purpose of narrowing the scale of production or changing the objectives of operation;

+ They are replaced with new ones.

- For materials and other goods:

+ They are redundant or left in stock;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ They are no longer suitable to production and business activities of an enterprise.

5. Processing

a) Foreign-invested enterprises may undertake processing or re-processing of products according to the objectives indicated in their investment licenses or investment certificates. Specifically:

- They may under take processing of products for foreign traders or undertake processing and re-processing of products for domestic traders.

- They may hire domestic processing or order overseas processing in one or several production steps for which their machines or equipment fail to satisfy quantitative or qualitative requirements.

b) To be-processed goods must not be on the list of goods banned or suspended from export, banned or suspended from import. For goods imported or exported under permits, foreign-invested enterprises may sign processing contracts only after obtaining permits from the Ministry of Trade.

c) Foreign-invested enterprises may conduct processing activities only after having completed capital construction investment for the establishment of enterprises and commenced production and business activities.

6. Goods purchase and sale between export-processing enterprises and the domestic market

a) Goods purchase and sale between export-processing enterprises and the domestic market must comply with Article 15 of the Government's Decree No. 108/2006/ND-CP dated September 22, 2006. Goods, which are purchased and sold between export-processing enterprises and the domestic

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c) The sale of wastes or scraps collected during the course of production must comply with guidance of an environment management agency.

d) Stationery or goods purchased from the domestic market for day-to-day activities of export- processing zones are not required to go through customs procedures but their purchase shall be registered with management boards of export-processing zones, industrial parks, hi-tech parks, economic zones or trade zones.

7. Consumption of products in the Vietnamese market

a) Foreign-invested enterprises may directly wholesale or retail, or sell through their agents, their products in Vietnam. The consumption of their products shall be neither restricted in geographical areas nor subject to state control of goods and service sale prices. For goods and services with their prices subject to state management, the price brackets publicized by a competent state agency shall be applied. For goods which are distributed under separate regulations of the State, those regulations shall be complied with.

b) Foreign-invested enterprises that have investment licenses or investment certificates which contain provisions allowing them to act as agents for selling products produced in Vietnam for other

III. DOSSIERS AND PROCEDURES

1. Dossiers and procedures for import, export, processing with foreign countries, liquidation of imported goods, or tax exemption for imported goods

a) Foreign-invested enterprises may directly carry out at customs offices procedures for import, export, processing with foreign countries, tax exemption for imported goods, or liquidation of imported goods for which import tax has been exempted.

Foreign-invested enterprises shall decide by themselves on the liquidation of imported goods for which import tax has been paid to meet the conditions for liquidation of imported goods specified in Clause c, Section 4, Part II of this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) Dossiers of import, export, processing with foreign countries, or import tax exemption are as provided by the customs law.

c) A dossier of liquidation of imported

- For liquidation of imported supplies or equipment left redundant after completion of capital construction:

+ A written request for the liquidation (enclosed with a list of to be-liquidated goods), clearly stating the form of liquidation.

For liquidation of machines, equipment, means of transport or other goods of an operative enterprise:

+ The enterprise's written request for the liquidation, clearly stating the form of liquidation and list of to be-liquidated machines, equipment, means of transport, supplies or other goods;

+ A depreciation declaration of machines, equipment or means of transport, or a report on the assessment of broken machines, equipment of means of transport.

- For liquidation of machines, equipment, supplies and other goods after the issuance of a decision on dissolution or operation termination of a foreign-invested enterprise:

+ The enterprise's written request for the liquidation, clearly stating the form of liquidation and list of to be-liquidated machines, equipment, means of transport, supplies or other goods;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ A decision of the investment license- or investment certificate-granting agency approving the dissolution or operation termination of the enterprise;

+ An asset liquidation plan.

d) A dossier of liquidation of imported goods belonging to the exclusive import right of a state commercial enterprise, addressed to the Ministry of Trade, comprises:

+ The enterprise's written request for the liquidation, enclosed with a list of to be-liquidated goods;

+ A report stating the reasons and forms of liquidation (if goods are to be destroyed, the destruction plan must be specified; if goods are sold or donated, purchasers or donees must be indicated).

e) A dossier of import of goods for marketing or sales promotion, addressed to the Ministry of Trade, comprises:

- A written request for the import, enclosed with a list of imported goods (appellations of goods, quantity, value);

- A report on the import of goods for marketing or sales promotion (clearly stating the grounds for determination of the quantity and value of to be-imported goods);

- A document certifying the registration of the marketing program (for import of goods for marketing);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Dossier-processing time limit for the Ministry of Trade

Within 5 working days after receiving a complete dossier, the Ministry of Trade shall give a written reply stating its approval or disapproval of the enterprise's request.

IV. IMPLEMENTATION PROVISIONS

1. This Circular takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

2. To annul the Trade Ministry's Circulars No. 23/1999/TT-BTM dated July 26, 1999; No. 22/2000/TT-BTM dated December 15, 2000; No. 26/2001/TT-BTM dated December 4, 2001; and No. 01/2005/TT-BTM dated January 6, 2005.

 

 

FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Le Danh Vinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 hướng dẫn Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư về xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


58.834

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!