Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 554/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Trương Thanh Tùng
Ngày ban hành: 22/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-BTP ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 32/TTr-STP ngày 04 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh cập vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KSTTHC VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Thanh Tùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, BSUNG TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

Trình tự thực hiện; Thời gian giải quyết

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

TH TỤC HÀNH CHÍNH CP TNH

1.

Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mu số 04/TP-TTTM);

- Bản sao có chng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính đđối chiếu;

- Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: Số 01, đường Điu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp.

Bước 2: Trong thời hạn 14,5 ngày Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài.

Bước 3: Sau khi nhận được kết quả từ Sở Tư pháp, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ) Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm thông báo kết quả cho Trung tâm trọng tài Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Email.

* Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho Trung tâm trọng tài theo các hình thức sau:

- Trả trực tiếp cho Trung tâm trọng tài tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Trả kết quả qua đường bưu chính theo đề nghị của Trung tâm trọng tài (phí dịch vụ bưu chính do Trung tâm trọng tài chi trả).

2. Thời gian giải quyết:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;

- Sở Tư pháp: 14.5 ngày.

1.500.000 đồng (Phí thẩm định)

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh đnh s63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại.

 

2.

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mu số 05/TP-TTTM);

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Bản chính Quyết định thành lập Chi nhánh Trung tâm trọng tài;

- Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: Số 01, đường Điu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp.

Bước 2: Trong thời hạn 9.5 ngày Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.

Bước 3: Sau khi nhận được kết quả từ Sở Tư pháp, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ) Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm thông báo kết quả cho Trung tâm trọng tài Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Email.

* Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho Trung tâm trọng tài theo các hình thức sau:

- Trả trực tiếp cho Trung tâm trọng tài tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Trả kết quả qua đường bưu chính theo đề nghị của Trung tâm trọng tài (phí dịch vụ bưu chính do Trung tâm trọng tài chi trả).

2. Thời gian giải quyết:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;

- Sở Tư pháp: 9.5 ngày.

1.000.000 đồng (Phí thẩm định)

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật trọng tài thương mại.

 

3.

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mu số 05/TP-TTTM);

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Chi nhánh, trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: Số 01, đường Điu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp.

Bước 2: Trong thời hạn 9.5 ngày Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Bước 3: Sau khi nhận được kết quả từ Sở Tư pháp, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ) Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm thông báo kết quả cho Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Email.

* Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam theo các hình thức sau:

- Trả trực tiếp cho Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Trả kết quả qua đường bưu chính theo đề nghị của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (phí dịch vụ bưu chính do Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam chi trả).

2. Thời gian giải quyết:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;

- Sở Tư pháp: 9.5 ngày.

5.000.000 đồng (Phí thẩm định)

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại.

Sở Tư pháp

* Ghi chú: Nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


305

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109