Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 75/2008/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Giá sửa đổi Nghị định 170/2003/NĐ-CP

Số hiệu: 75/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 75/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 170/2003/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH GIÁ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá (sau đây gọi tắt là Nghị định số 170/2003/NĐ-CP) như sau:

1. Sửa đổi Điều 1:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; nội dung, điều kiện và thẩm quyền quyết định biện pháp bình ổn giá; danh mục tài sản; hàng hóa; dịch vụ do nhà nước định giá; hiệp thương giá; thẩm định giá; kiểm soát các yếu tố hình thành giá; thẩm quyền định giá; đăng ký giá, kê khai giá; công khai thông tin về giá và quản lý nhà nước về giá”.

2. Sửa đổi Điều 2:

Điều 2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Điều 6 của Pháp lệnh Giá, bao gồm:

a) Xăng, dầu;

b) Xi măng;

c) Thép xây dựng;

d) Khí hóa lỏng;

đ) Phân bón hóa học;

e) Thuốc bảo vệ thực vật

g) Thuốc thú y: vac xin lở mồm long móng; vac xin cúm gia cầm; các loại kháng sinh: Oxytetracycline, Ampicilline, Tylosin, Enrofloxacin;

h) Muối;

i) Sữa;

k) Đường ăn (đường trắng và đường tinh luyện);

l) Thóc, gạo;

m) Thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định;

n) Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng;

o) Một số loại thức ăn chăn nuôi gia súc: ngô, đậu tương, khô dầu đậu tương.

2. Căn cứ tình hình kinh tế, xã hội, biến động giá cả trên thị trường và yêu cầu quản lý, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này để áp dụng trong từng thời kỳ.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quyết định danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá ngoài danh mục quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 1 Nghị định này để áp dụng tại địa phương từng thời kỳ”.

3. Sửa đổi Điều 3:

“Điều 3. Thẩm quyền quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, bao gồm:

a) Các biện pháp để điều chỉnh cung cầu hàng hóa;

b) Mua vào, bán ra hàng dự trữ quốc gia;

c) Kiểm soát hàng hóa tồn kho;

d) Các biện pháp tài chính, tiền tệ.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá trên phạm vi cả nước và khu vực, bao gồm:

a) Quy định giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá;

b) Kiểm soát các yếu tố hình thành giá;

c) Đăng ký giá, kê khai giá;

d) Công khai thông tin về giá.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ quyết định; đồng thời, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định bổ sung các biện pháp thực hiện bình ổn giá tại địa phương:

a) Các biện pháp theo thẩm quyền để điều hòa cung cầu hàng hóa, dịch vụ;

b) Các biện pháp tài chính, tiền tệ;

c) Đăng ký giá, kê khai giá;

d) Công khai thông tin về giá;

đ) Các biện pháp kinh tế, hành chính khác theo thẩm quyền.

4. Điều kiện quyết định danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá và áp dụng các biện pháp bình ổn giá.

Các biện pháp bình ổn giá quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với sản xuất và tiêu dùng;

b) Hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc các doanh nghiệp vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị thế độc quyền, lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường theo quy định của Luật Cạnh tranh để quy định giá gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc gây thiệt hại cho các doanh nghiệp khác;

c) Hàng hóa, dịch vụ có biến động tăng hoặc giảm bất thường về giá do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, địch họa, khủng hoảng kinh tế;

d) Các điều kiện bất thường khác gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo quy định tại Nghị định này”.

4. Sửa đổi Điều 7:

“Điều 7. Tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

1. Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, bao gồm:

a) Đất đai, mặt nước;

b) Rừng;

c) Tài nguyên quan trọng khác;

d) Nhà thuộc sở hữu nhà nước cho thuê hoặc bán. Nhà ở xã hội, nhà ở công vụ;

đ) Hàng dự trữ quốc gia.

e) Tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

g) Hàng hóa, dịch vụ được sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước; sản phẩm; dịch vụ công ích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch;

h) Hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của pháp luật;

i) Điện;

k) Dịch vụ chuyển tải điện; dịch vụ đấu nối lưới điện truyền tải, phân phối điện; dịch vụ điều độ hệ thống điện; dịch vụ điều hành giao dịch thị trường điện lực; các dịch vụ phụ trợ, điều tiết thị trường điện lực, tham gia thị trường điện;

l) Dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa; dịch vụ cất cánh, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; soi chiếu an ninh; phục vụ hành khách; dịch vụ khác tại cảng hàng không, sân bay;

m) Dịch vụ đối với thư cơ bản (thư thường) trong nước có khối lượng đến 20 gram; dịch vụ điện thoại nội hạt; dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích; dịch vụ bưu chính dành riêng;

n) Nước sạch cho sinh hoạt;

o) Dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trong đô thị, khu công nghiệp;

p) Dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng bằng đường sắt trong đô thị;

q) Thuốc phòng và chữa bệnh cho người do ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả;

r) Hàng hóa được trợ giá; trợ cước vận chuyển; dịch vụ vận chuyển, cung ứng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa;

s) Báo Nhân dân, báo cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 4 Điều 1 Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cho phù hợp để áp dụng trong từng thời kỳ.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong trường hợp cần điều chỉnh danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá quy định tại điểm 1 khoản 4 Điều 1 Nghị định này”.

5. Sửa đổi Điều 8:

“Điều 8. Thẩm quyền định giá

1. Thẩm quyền định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá được quy định như sau:

a) Chính phủ quyết định:

- Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

- Khung giá cho thuê đất, mặt nước;

- Nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng;

- Khung giá hoặc giá chuẩn nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để bán hoặc cho thuê. Khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

b) Thủ tướng Chính phủ quyết định:

- Phê duyệt biểu giá bán lẻ điện;

- Khung giá cho thuê nhà ở công vụ;

- Phê duyệt phương án giá cước dịch vụ đối với thư thường trong nước có khối lượng đến 20 gram và điện thoại nội hạt.

- Giá bán báo Nhân dân;

c) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định:

- Giá bán hoặc giá cho thuê tài sản của Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng không qua hình thức đấu giá; thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu, tự thực hiện, đặc biệt theo quy định của Luật Đấu thầu;

- Căn cứ vào phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, khung giá cho thuê mặt nước do Chính phủ quy định để hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá các loại đất cụ thể và đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại địa phương;

- Giá mua tối đa, giá bán tối thiểu hàng dự trữ quốc gia trong năm kế hoạch (trừ hàng dự trữ quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cơ yếu); chi phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia (bao gồm cả hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng, an ninh và cơ yếu);

- Giá sản phẩm, dịch vụ công ích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch; hàng hóa, dịch vụ sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu, tự thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và không qua hình thức đấu giá (trừ hàng hóa dịch vụ sản xuất, cung ứng theo đặt hàng; sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền định giá của các Bộ, ngành khác và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

- Khung giá cước vận chuyển hàng không nội địa;

- Giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ hoạt động bay; soi chiếu an ninh; phục vụ hành khách; khung giá dịch vụ khác tại cảng hàng không, sân bay theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;

- Khung giá nước sạch cho sinh hoạt;

- Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Miễn, giảm giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông trong trường hợp: thông tin khẩn cấp phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phục vụ các nhiệm vụ chính trị đặc biệt; phục vụ phòng, chống lụt, bão, thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và các thảm họa khác; phục vụ cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh và các thông tin khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp được miễn, giảm giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông sau khi thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Bộ trưởng Bộ Công thương căn cứ vào biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để hướng dẫn giá bán điện cụ thể cho các đối tượng tiêu dùng trong mạng lưới điện quốc gia; phê duyệt khung giá phát điện; khung giá bán buôn điện; quyết định giá dịch vụ truyền tải điện, đấu nối lưới điện truyền tải, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực; các giá dịch vụ phụ trợ, điều tiết thị trường điện lực, tham gia thị trường điện; phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo giá bán lẻ điện nông thôn, miền núi, hải đảo;

đ) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định:

- Giá cước dịch vụ đối với thư cơ bản (thư thường) trong nước có khối lượng đến 20 gram và điện thoại nội hạt sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án giá cước.

- Giá cước dịch vụ bưu chính công ích; dịch vụ viễn thông công ích; dịch vụ bưu chính dành riêng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Một số giá cước dịch vụ viễn thông chiếm thị phần khống chế của doanh nghiệp có thị phần khống chế, giá cước kết nối giữa các doanh nghiệp viễn thông và một số loại giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

e) Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định và công bố giá tối đa đối với các loại thuốc do ngân sách nhà nước và  bảo hiểm y tế chi trả theo quy định của Luật Dược;

g) Bộ trưởng Bộ Xây dựng căn cứ vào khung giá hoặc giá bán, giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách, giá thuê mua nhà ở xã hội, giá thuê nhà ở công vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định để hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá bán, giá cho thuê nhà ở cụ thể tại địa phương;

h) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá các loại rừng cụ thể tại địa phương căn cứ vào nguyên tắc và phương pháp xác định giá rừng do Chính phủ quy định;

i) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định giá hàng hóa, dịch vụ phục vụ quốc phòng do các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất, cung ứng theo đặt hàng, giao kế hoạch, chỉ định thầu của Bộ được thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước; quyết định giá hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng sau khi thống nhất về nguyên tắc với Bộ Tài chính, gửi quyết định giá về Bộ Tài chính để báo cáo và kiểm tra khi cần thiết; được phép tự tổ chức thẩm định giá theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đặc thù chuyên dùng phục vụ quốc phòng để quyết định giá mà không phải thuê doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện;

k) Bộ trưởng Bộ Công an quyết định giá hàng hóa, dịch vụ phục vụ an ninh chính trị, trật tự xã hội do các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an sản xuất, cung ứng theo đặt hàng, giao kế hoạch, chỉ định thầu của Bộ được thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước; quyết định giá hàng dự trữ quốc gia về an ninh chính trị, trật tự xã hội sau khi thống nhất về nguyên tắc với Bộ Tài chính, gửi quyết định giá về Bộ Tài chính để báo cáo và kiểm tra khi cần thiết; được phép tự tổ chức thẩm định theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đặc thù chuyên dùng phục vụ an ninh chính trị, trật tự xã hội để quyết định giá mà không phải thuê doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện;

l) Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định giá hàng dự trữ quốc gia về cơ yếu sau khi thống nhất về nguyên tắc với Bộ Tài chính, gửi quyết định giá về Bộ Tài chính để báo cáo và kiểm tra khi cần thiết; được phép tự tổ chức thẩm định giá theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đặc thù chuyên dùng phục vụ cơ yếu để quyết định giá mà không phải thuê doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện;

m) Thủ trưởng Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia căn cứ vào giá tối đa, tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định để quyết định mức giá mua, giá bán cụ thể với hàng dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính;

n) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:

- Giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt do Nhà nước tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách trong đô thị, khu công nghiệp;

- Giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng đường sắt trong đô thị;

- Giá bán báo của cơ quan ngôn luận Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi có quyết định của Nhà nước về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước;

- Căn cứ vào khung giá hoặc giá chuẩn do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ quy định và hướng dẫn của các Bộ để quyết định giá những tài sản, hàng hóa, dịch vụ sau đây áp dụng tại địa phương:

+ Giá các loại đất;

+ Giá cho thuê đất, thuê mặt nước;

+ Giá rừng, giá cho thuê các loại rừng;

+ Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá bán hoặc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để làm việc hoặc sử dụng vào các mục đích khác; giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; giá cho thuê nhà ở công vụ;

+ Giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế nhưng không được cao hơn biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

+ Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ ngân sách địa phương và trung ương; mức giá hoặc khung giá bán lẻ hàng hóa được trợ giá, trợ cước vận chuyển; giá cước vận chuyển cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo;

+ Giá nước sạch cho sinh hoạt;

+ Giá sản phẩm, dịch vụ công ích được sản xuất theo đặt hàng, giao kế hoạch; giá hàng hóa, dịch vụ được sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước thuộc ngân sách địa phương thực hiện theo phương thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu, tự thực hiện, theo quy định của Luật Đấu thầu và không qua hình thức đấu giá.

2. Trường hợp có sự thay đổi thẩm quyền định giá quy định tại điểm 1 khoản 5 Điều 1 Nghị định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

6. Sửa đổi tiết b khoản 1 Điều 10:

“b) Giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính do cơ quan quản lý trực tiếp của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng phương án giá trình Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp quản lý thẩm định, sau đó Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đó có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Tài chính quyết định”.

7. Sửa đổi Điều 11:

“Điều 11. Điều kiện tổ chức hiệp thương giá

Việc tổ chức hiệp thương giá được thực hiện đối với các hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định giá;

- Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế;

- Theo đề nghị của một trong hai bên mua, bán khi các bên này không thỏa thuận được giá mua, giá bán để ký hợp đồng”.

8. Sửa đổi Điều 12:

“Điều 12. Thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá

1. Bộ Tài chính tổ chức hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ, có phạm vi ảnh hưởng trong cả nước và khu vực đáp ứng các quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này hoặc yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

2. Sở Tài chính tổ chức hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này, có phạm vi ảnh hưởng trong địa phương hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Việc hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ cụ thể mà pháp luật chuyên ngành có quy định thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó và quy định tại Nghị định này.

4. Bộ Tài chính quy định hồ sơ và thủ tục hiệp thương giá”.

9. Sửa đổi Điều 13:

“Điều 13. Kết quả hiệp thương giá

1. Kết quả hiệp thương giá được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh Giá. Trường hợp đã tổ chức hiệp thương giá mà hai bên mua và bán không thống nhất được mức giá thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá quyết định mức giá tạm thời để hai bên thi hành.

2. Quyết định giá tạm thời do cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương công bố có hiệu lực thi hành tối đa là 6 tháng. Trong thời gian thi hành quyết định giá tạm thời các bên được quyền thỏa thuận giá mua, giá bán.

Nếu các bên thỏa thuận được giá thì thực hiện theo giá thỏa thuận và có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương biết mức giá đã thỏa thuận, thời gian thực hiện.

Hết thời hạn 6 tháng, nếu các bên không thỏa thuận được giá thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức hiệp thương giá theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định này và trong thời gian tổ chức hiệp thương, các bên vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định giá tạm thời”.

10. Bổ sung vào sau Điều 22 các Điều 22a, Điều 22b, Điều 22c:

“Điều 22a. Kiểm soát các yếu tố hình thành giá

1. Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kiểm soát các yếu tố hình thành giá, bao gồm:

a) Hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Nhà nước;

b) Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá;

c) Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Thủ tục kiểm soát các yếu tố hình thành giá được tiến hành như sau:

a) Cơ quan có thẩm quyền quản lý giá được phân cấp theo quy định của pháp luật ra quyết định kiểm soát các yếu tố hình thành giá và gửi đến tổ chức, cá nhân được yêu cầu kiểm soát các yếu tố hình thành giá;

b) Cơ quan có thẩm quyền quản lý giá được phân cấp theo quy định của pháp luật có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp các tài liệu sau:

- Phương án tính giá hàng hóa, dịch vụ và mức giá hàng hóa, dịch vụ theo Quy chế tính giá chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành liên quan; các tài liệu, chứng từ phục vụ việc lập phương án giá;

- Tình hình lưu chuyển hàng hóa (tồn kho đầu năm, đầu quý, đầu tháng; nhập và xuất trong năm, trong quý, trong tháng; tồn kho cuối năm, cuối quý, cuối tháng) và cung ứng dịch vụ;

- Báo cáo tài chính năm liên quan đến việc kiểm soát các yếu tố hình thành giá;

- Tài liệu khác liên quan đến nội dung kiểm soát các yếu tố hình thành giá.

3. Thời hạn kiểm soát các yếu tố hình thành giá:

a) Thời gian một lần kiểm soát tối đa là 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kiểm soát các yếu tố hình thành giá. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian kiểm soát thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho tổ chức, cá nhân liên quan; thời hạn kiểm soát kéo dài không quá 05 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm soát lần đầu;

b) Trong thời hạn tối đa là 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày kết thúc kiểm soát các yếu tố hình thành giá, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành và gửi văn bản thông báo kết luận kiểm soát đến tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan.

4. Các hình thức xử lý:

Căn cứ kết quả kiểm soát, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo thẩm quyền và tùy theo mức độ vi phạm có thể xử lý theo một trong các hình thức sau:

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải mua, bán theo đúng giá mua, giá bán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc do doanh nghiệp quyết định trước khi tăng giá bất hợp lý;

b) Xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật;

c) Đình chỉ việc thực hiện hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân quyết định;

d) Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát các yếu tố hình thành giá quy định tại Nghị định này chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan có thẩm quyền kiểm soát các yếu tố hình thành giá:

a) Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá và hàng hóa, dịch vụ có biến động bất thường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước thuộc thẩm quyền quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá của Thủ tướng Chính phủ;

b) Các Bộ, ngành có trách nhiệm kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Bộ, ngành mình;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá thuộc thẩm quyền quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức sản xuất, kinh doanh khi nhận được yêu cầu bằng văn bản về kiểm soát các yếu tố hình thành giá của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về giá theo quy định tại điểm 5 khoản 10 Điều 1 Nghị định này có trách nhiệm phối hợp và cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ số liệu, tài liệu liên quan theo quy định tại điểm 2 khoản 10 Điều 1 Nghị định này;

đ) Bộ Tài chính ban hành Quy chế tính giá chung, thống nhất để hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức sản xuất, kinh doanh lập phương án giá và làm cơ sở thẩm định các phương án giá, kiểm soát các yếu tố hình thành giá.

Điều 22b. Đăng ký giá, kê khai giá

1. Đăng ký giá:

Đăng ký giá là việc các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký mức giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu với cơ quan quản lý nhà nước.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá ngoài danh mục quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này; quy định thủ tục, hồ sơ đăng ký giá và giám sát việc thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo vai trò quản lý nhà nước, phát huy quyền quyết định giá của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu quản lý trong điều kiện mới, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và phù hợp với thông lệ quốc tế.

2. Kê khai giá:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc kê khai giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của mình với cơ quan quản lý giá theo sự phân cấp của Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể việc kê khai giá.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá ngoài danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 22b được bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định này, chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền ở địa phương tổ chức thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa phương.

Điều 22c. Công khai thông tin về giá

1. Phạm vi công khai thông tin về giá

Cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tài sản, hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm công khai những thông tin về giá, bao gồm:

a) Các chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý giá của Nhà nước;

b) Các quyết định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Các mức giá do doanh nghiệp quyết định và các thông tin kinh tế - kỹ thuật liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

Những quy định công khai thông tin về giá không áp dụng đối với những thông tin không được phép công khai theo quy định của pháp luật.

2. Các hình thức công khai:

a) Họp báo;

b) Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Niêm yết giá theo quy định;

d) Các hình thức khác;

đ) Đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện khuyến mại giảm giá thực hiện theo quy định của Luật thương mại.

3. Trách nhiệm trong việc công khai thông tin về giá:

a) Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm công khai các văn bản về chế độ, chính sách giá, các quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền;

b) Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm công khai giá hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất, cung ứng;

c) Cơ quan thông tin, truyền thông có trách nhiệm đưa tin chính xác, khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin theo các quy định hiện hành”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Điều 3 Nghị định số 170/2003/NĐ-CP và những quy định trước đây về quản lý giá trái với quy định tại Nghị định này. Những quy định tại Nghị định số 170/2003/NĐ-CP không được sửa đổi tại Nghị định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KTTH (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 75/2008/ND-CP

Hanoi, June 9, 2008

 

DECREE

NO. 75/2008/ND-CP OF JUNE 9, 2008, AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 170/2003/ ND-CP OF DECEMBER 25, 2003. WHICH DETAILS THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE ORDINANCE ON PRICES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25. 2001 Law on Organization of the Government:
Pursuant to the April 26. 2002 Ordinance on Prices;
At the proposal of the Minister of Finance.

DECREES:

Article 1-To amend and supplement a number of articles of the Government's Decree No. 170/ 2003/ND-CP of December 25,2003, which details the implementation of a number of articles of the Ordinance on Prices (below referred to as Decree No. 170/2003/XD-CP for short) . as follows:

1. To amend Article 1 as follows:

'"Article 1- Governing scope

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To amend Article 2 as follows:

"Article 2.- List of goods and services subject to price stabilization

1. The list of goods and services subject to price stabilization as provided for in Article 6 of the Ordinance on Prices includes:

a/Petrol and oil:

b/ Cement:

c/ Construction steel;

d/ Liquefied gas;

e/ Chemical fertilizers:

f/ Plant protection drugs;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.of Oxytetracycline. Ampicilline Tylosin and Enrofloxacin:

h/ Salt; i/ Milk:

j/ Edible sugar (white sugar and refined sugar); k/ Paddy and rice;

1/ Human-use preventive and curative medicines on the Health Ministry's list of major curative medicines used at healthcare establishments;

m/ Charge for transporting passengers by rail, for hard-seat tickets;

n/ Animal feeds: maize, soybean and soybean oil cakes.

2. Based on the socio-economic situation, market price fluctuations and management requirements, the Prime Minister shall decide to adjust the list of goods and services subject to price stabilization specified in Clause 2. Article 1 of this Decree for application in each period.

3. Based on their local practical situation, presidents of People's Committees of provinces and centrally run cities (below referred to as presidents of provincial-level People's Committees) shall decide on a list of goods and services subject to price stabilization other than the list specified at Point 1. Clause 2. Article 1 of this Decree for application in their localities in each period."

3. To amend Article 3 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Prime Minister shall decide on. and publicize the application of. price stabilization measures for goods and services subject to price stabilization. including:

a/ Adjusting goods supply and demand:

b/ Purchasing or selling national -reserve commodities:

c/ Controlling goods in stock;

d/ Financial and monetary measures.

2. The Minister of Finance shall decide on. and publicize the application of. price stabilization measures nationally and regionally for goods and services on the list of those subject to price stabilization, including:

a/ Setting maximum and minimum prices and price brackets;

b/ Controlling price constituents;

c/ Price registration and declaration;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Presidents of provincial-level People's Committees shall organize the application of price stabilization measures decided by the Prime Minister and ministries and. at the same time, based on their local practical situation, specify additional price stabilization measures in their localities, such as:

a/ Measures to regulate the supply of and demand for goods and services according to their competence;

b/ Financial and monetary measures;

c/ Price registration and declaration;

d/ Publicizing information on prices:

e/ Other economic and administrative measures according to their competence.

4. Conditions on deciding on the list of goods and services subject to price stabilization and applying price stabilization measures

Price stabilization measures specified in Clause 3. Article 1 of this Decree may be applied in the following cases:

a/ Essential commodities and services for production and consumption;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Goods and services experiencing abnormal price fluctuations due to natural disasters, fires, epidemics, enemy sabotage or economic crises:

d/ Other abnormal conditions affecting socioeconomic development and people's life.

The Ministry of Finance shall guide conditions on the application of price stabilization measures in accordance with this Decree."

4. To amend Article 7 as follows:

"Article 7.- Assets, goods and services priced by the State

1. The list of assets, goods and services priced by the State includes:

a/ Land and water surface:

b/ Forests;

c/ Other important natural resources;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ National reserve commodities:

f/ State assets which are infrastructure works serving national and public interests;

g/ Goods and services produced under the State-placed orders: public-utility products and services ordered or planned by competent state agencies:

h/ Goods and services being state monopolies as provided for by law: i/ Electricity:

j/ Power transmission services: transmission-grid connection and electricity distribution services; electricity moderation services: services to administer electricity market transactions; services to support, regulate and participate in the electricity market;

k/ Domestic air transportation services; take off and landing services; services to operate inbound and outbound flights; services to support the assurance of flight activities: security screening: passenger services; and other services at airports and airfields;

1/ Services for domestic basic (normal) mails weighing up to 20 grams; local telephone services; public post and telecommunications services; and exclusive post services;

m/ Daily-life clean water:

n/ By-bus mass transit services in urban centers and industrial parks:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.p/ Human-use preventive and curative medicines, covered by the state budget and health insurance;

q/ Goods entitled to price or freight subsidies; services to transport and supply essential commodities and services for people in mountainous, deep-lying and remote areas;

r/ The Nhan Dan daily, and newspapers of. provincial-level Vietnam Communist Party Committees.

Pursuant to Point 1. Clause 4. Article 1 of this Decree, the Prime Minister shall adjust the list of assets, goods and services priced by the State as appropriate for application in each period.

When necessary, the Minister of Finance shall submit to the Prime Minister for decision the adjustment of the list of assets, goods and services priced by the State as specified at Point 1. Clause 4. Article 1 of this Decree."

5. To amend Article 8 as follows:

"Article 8.- Competence to price

1. Competence to price assets, goods and services priced by the State is prescribed as follows:

a/ The Government shall decide on:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Land and water-surface rent brackets;

- Principles and methods of pricing forests of all kinds;

- Price brackets or standard prices of state-owned houses for sale or lease. Price brackets of social houses for lease or hire-purchase.

b/ The Prime Minister shall decide on:

- Approval of electricity retail prices;

- Rent rate brackets for public-duty houses;

- Approval of service charge options for domestic normal mails weighing up to 20 grams and local telephone services;

- Sale price of the Nhan Dan daily;

c/ The Minister of Finance shall decide on:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Based on the methods of determining land prices and price brackets for land of different categories, and water-surface rent rate brackets specified by the Government, the Minister of Finance shall guide provincial-level People's Committees to decide on specific prices of land of different categories and unit prices of land and water-surface rents in localities:

- Maximum purchase prices and minimum sale prices of national reserve commodities in a plan year (except national reserve commodities for defense, security and cipher purposes); expenses for import, export and preservation of national reserve commodities (including those for defense, security and cipher purposes);

- Prices of public-utility products and services ordered or planned by competent state agencies: goods and services produced under the State-placed orders through contractor selection, contractor appointment or self-execution under the Bidding Law but not through auction (except goods and services produced and supplied under orders; public-utility products and services under the pricing competence of other ministries and branches and provincial-level People's Committees);

- Domestic air transportation charge brackets:

- Service charges for take off and landing: controlling inbound and outbound flights; supporting flight activities: security screening; passenger services; and other service charge brackets at airports and airfields under the Vietnam Civil Aviation Law:

- Price brackets for daily-life clean water;

- Prices of goods and services being state monopolies as provided for by law;

- After reaching agreement with the Ministry of Information and Communication, the Minister of Finance shall decide on exemption from or reduction of post and telecommunications service charges in the following cases: emergency information in service of defense, security and special political tasks: prevention and combat of floods, storms and natural disasters, salvage and rescue, and other catastrophes: emergency aid. prevention and control of epidemics, and other emergency information entitled to exemption from or reduction of post and telecommunications service charges according to the lav. on emergency circumstances;

d/ The Minister of Industry and Trade shall, based on electricity retail prices approved by the Prime Minister, guide specific sale prices of electricity for consumers within the national power grid; approve price brackets for electricity generation and wholesale; decide on service charges for power transmission, transmission-grid connection, electricity distribution, electricity moderation and administration of electricity market transactions: charges for services to support, regulate and participate in the electricity market; and coordinate with the Ministry of Finance and provincial-level People's Committees in directing electricity retail prices in rural, mountainous and island areas;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Service charges for domestic basic (normal) mails weighing up to 20 grams and local telephone services after the Prime Minister approves charge options;

Public post and telecommunications service charges as well as exclusive post service charges, after reaching agreement with the Minister of Finance;

Charges of some telecommunications services which occupy dominant market shares of enterprises having dominant market shares, connection charges between telecommunications enterprises and some other post and telecommunications service charges according to the Prime Minister's regulations;

f/ The Minister of Health shall coordinate with the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Trade and concerned agencies in guiding in detail the determination and publicization of maximum prices of medicines covered by the state budget and health insurance according to the

Pharmacy Law:

g/ Based on price brackets or sale prices and rent rates of state-owned houses for resettled people and policy beneficiaries, hire-purchase prices of social houses and lease prices of public-duty houses set by the Government or the Prime Minister, the Minister of Construction shall guide provincial-level People's Committees to decide on specific sale prices and rent rates of houses in localities;

h/ The Minister of Agriculture and Rural Development shall guide provincial-level People's Committees to decide on specific prices of forests of different kinds in localities based on the Government-prescribed principles and methods of pricing forests;

i/ The Minister of Defense shall decide on prices of state budget-covered goods and services for defense purposes produced and supplied by the Defense Ministry's enterprises as ordered, planned or designated by the Ministry: decide on prices of national reserve commodities for defense purposes after reaching in-principle agreement with the Ministry of Finance and send price decisions to the Ministry of Finance for reporting and examination when necessary; organize by themselves price appraisal according to law with regard to the procurement of specialized assets, goods and services for defense purposes in order to decide on prices without having to hire price appraisers;

j/ The Minister of Public Security shall decide on prices of state budget-covered goods and services for political security and social order purposes produced and supplied by the Public Security Ministry's enterprises as ordered, planned or designated by the Ministry; decide on prices of national reserve commodities for political security and social order purposes after reaching inprinciple agreement with the Ministry of Finance and send price decisions to the Ministry of Finance for reporting and examination when necessary; organize by themselves price appraisal according to law with regard to the procurement of specialized assets, goods and services for political security and social order purposes in order to decide on prices without having to hire price appraisers;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1/ Based on maximum and minimum prices decided by the Minister of Finance, heads of ministries and branches managing national reserve commodities shall decide on specific purchase and sale prices of national reserve commodities under their management and. at the same time, report them to the Minister of Finance;

m/ Presidents of provincial-level People's Committees shall decide on:

- Charges for by-bus mass transit services in urban centers and industrial parks the bidding for provision of which is organized by the State;

- Charges for by-train mass transit services in urban centers:

- Sale prices of newspapers of provincial-level Vietnam Communist Party Committees under the

State's decisions on state budget supports:

- Prices of the following assets, goods and services in their localities, based on once brackets

or standard prices set by the Government, the Prune Minister or ministries and guided by ministries:

+ Prices of land of different categories;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Forest prices and rent rates of forests of different kinds;

+ Sale prices or rent rates of state-owned houses: sale prices or rent rates of state-owned houses for resettled people and policy beneficiaries; sale prices or rent rates of state-owned houses for use as working offices or other purposes: lease or hire-purchase prices of social houses; and rent rates of public-duty houses;

+ Retail prices of daily-life electricity in rural, mountainous and island areas where investment in electricity activities is inefficient, which, however, must not exceed retail prices of electricity approved by the Prime Minister;

+ Price and freight subsidies for goods on the list of those eligible for price or freight subsidies covered by local and central budgets; prices or price brackets for retailing goods eligible for price or freight subsidies: freights for supplying essential commodities and services on the list of those eligible for price subsidies for people in mountainous, deep-lying, remote and island areas;

+ Prices of daily-life clean water;

+ Prices of public-utility products and services produced as ordered or planned; prices of local budget-covered goods and services produced under the State-placed orders through contractor selection, contractor appointment or self-execution under the Bidding Law but not through auction.

2. In case of a change in the pricing competence defined at Point 1. Clause 5. Article 1 of this Decree, the Minister of Finance shall submit such change to the Prime Minister for consideration and decision."

6. To amend Item b. Clause 1 of Article 10 as follows:

"b/ Agencies directly managing production and business establishments or production and business establishments shall formulate options on asset, goods and service prices decided under the Finance Minister's competence and submit those options to line ministries for appraisal, which shall then request in writing the Ministry of Finance to make decision."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."Article 11.- Conditions for holding price consultations

Price consultations must be held for goods and services satisfying the following conditions:

- Goods and services are not listed as those priced by the State;

- Important monopoly goods and services are produced and supplied under specific conditions, and the purchaser and seller are interdependent and irreplaceable in a market where competition is restricted;

- At the proposal of either the purchaser or seller failing to reach agreement on purchase and sale prices for signing contracts."

8. To amend Article 12 as follows:

"Article 12.- Competent to hold price consultations

1 The Ministry of Finance shall hold price consultations for goods and services which are nationally and regionally influential under Clause 7. Article 1 of this Decree or at the request of the Prime Minister or the head of a ministerial-level or government-attached agency.

2. Provincial-level Finance Services shall hold price consultations for goods and services which satisfy the conditions specified in Clause 7. Article

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Price consultations for specific goods and services which are governed by a specialized law must comply with that specialized law and this Decree.

4. The Ministry of Finance shall specify dossiers of and procedures for price consultations."

9. To amend Article 13 as follows:

"Article 13.- Price consultation results

1. Price consultation results comply with Article 12 of the Ordinance on Prices. In case price consultations have been held but the purchaser and seller fail to reach agreement on prices, the state agency competent to hold price consultations shall decide on temporary prices for compliance by the purchaser and seller.

2. A temporary price decision publicized by the agency competent to hold price consultations is valid for up to 6 months. During the implementation of that decision, the purchaser and seller may reach agreement on purchase and sale prices.

If the purchaser and seller can reach agreement on prices, they shall apply the agreed prices and report such prices and the duration for their application to the agency competent to hold price consultations.

Past the 6-month time limit, if the purchaser and seller cannot reach agreement on prices, the competent agency shall hold price consultations under Clause 8. Article 1 of this Decree. During price consultation, the purchaser and seller shall continue complying with temporary price decisions."

10. To add the following Articles 22a. 22b and 22c to Article 22:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Goods and services on the list of those subject to control of price constituents include:

a/ Goods and services priced by the State:

b/ Goods and services on the list of those subject to price stabilization:

c/ Goods and services proposed by the Prime Minister, ministers or presidents of provincial-level People's Committees.

2. Procedures for controlling price constituents are as follows:

a/ The agency with price management competence decentralized under law shall issue a decision to control price constituents and send it to organizations or individuals that have price constituents controlled;

b/ The agency with price management competence decentralized under law shall request in writing organizations or individuals to supply the following documents:

- Documents on options to calculate goods and service prices, and goods and service prices according to the Finance Minister's regulations on price calculation and specific guidance of concerned ministries and branches; and documents for making price options:

- Documents on the circulation of goods (goods in stock at the beginning of a year, quarter or month; goods warehoused and ex-warehoused in a year, quarter or month: goods in stock at the end of a year, quarter or month) and the provision of services;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Other documents related to the control of price constituents.

3.Duration for controlling price constituents;

a/ A control shall be conducted for up to 15 ministries and branches in. specifying lists of goods and sen ices subject to price registration other than the list specified in Clause 2, Article 1 of this Decree: prescribe dossiers of and procedures for price registration and supervise the adherence to the principles of ensuring the role of state management and promoting the pricing right of enterprises to meet management requirements in the new situation, protecting lawful interests of consumers and complying with international practice days after a competent agency issues a decision to control price constituents. When it is necessary to extend the control duration, the competent agency shall notify in writing the necessity of and reasons for such extension to concerned organizations and individuals: the extended control duration must not exceed 5 days after the first control finishes.

b/ Within 7 working days after finishing the control of price constituents, the competent agency shall promulgate and send written control conclusions to concerned organizations, individuals and agencies.

4. Forms of handling:

Based on control results, the competent agency shall, depending on the severity of violations, handle violations according to its competence in one of the following forms:

a/ Requesting concerned organizations or individuals to purchase or sell goods and services at the exact purchase or sale prices decided by competent state agencies or by enterprises before increasing prices unreasonably:

b/ Sanctioning administrative violations and claiming compensations for damage sufferers in accordance with law;

c/ Suspending the application of goods and service prices decided by concerned organizations or individuals;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Agencies competent to control price constituents:

a/ The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for. and coordinate with ministries, branches and provincial-level People's Committees in. controlling price constituents for goods and services priced by the Government, the Prime Minister or the Ministry of Finance; goods and services subject to price stabilization and goods and services with abnormal fluctuations affecting national socio-economic development for which price stabilization measures are decided and publicized by the Prime Minister:

b/ Ministries and branches shall control price constituents for goods and services priced by them:

c/ Provincial-level People's Committees shall direct local functional agencies to control price constituents for goods and services priced and goods and services on the list of those subject to price stabilization prescribed by them:

d/ When receiving written requests to control price constituents from price state management agencies defined at Point 5. Clause 10. Article 1 of this Decree, ministries, branches, provincial-level People's Committees, producers and traders shall coordinate with one another and promptly supply relevant data and documents which are accurate and complete under Point 2. Clause 10. Article 1 of this Decree;

e/ The Ministry of Finance shall promulgate a Regulation on price calculation to guide ministries, branches, localities, producers and traders to prepare price options and serve as a basis for appraising price options and controlling price constituents.

Article 22b.- Price registration and declaration

1. Price registration:

Price registration means that producers and traders register with state management agencies prices of goods and services subject to price stabilization as well as essential commodities and services.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Price declaration:

Producers and traders shall declare to price management agencies prices of goods and services priced by them as decentralized by the Government.

The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for. and coordinate with concerned ministries and branches in, providing specific guidance on price declaration.

3. Provincial-level People's Committees shall, based on local realities, specify lists of goods and services subject to price registration other than the list of goods and services specified in Clause 1, Article 22b added under Clause 10, Article 1 of this Decree, and direct competent functional local agencies to organize price registration and declaration for goods and services.

Article 22c- Publicity of price information

1. Scope of publicity of price information

Competent price state management agencies and producers and traders of assets, goods and services shall publicize price information, including:

a/ The State's price management guidelines, policies and measures:

b/ Price decisions issued by competent state agencies:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The provisions on publicity of price information do not apply to information which is not permitted to be publicized under law.

2. Form of publicity:

a/ At press conferences:

b/ On the mass media:

c/ Public posting under regulations:

d/ Other forms;

e/ For goods and service under sales promotion or price reduction programs, the provisions of the Commercial Law apply.

3. Responsibilities to publicize price information:

a/ State management agencies shall publicize documents on price regulations and policies as well as decisions on goods and service prices under their competence;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Mass media agencies shall report-accurate, objective and truthful information and be held responsible before law for such information according to current regulations."

Article 2.- Implementation provisions

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO"; to annul Article 3 of Decree No. 170/2003/ND-CP and previous regulations on price management which are contrary to this Decree. The provisions of Decree No. 170/2003/ND-CP which are not amended under this Decree remain effective.

2. The Ministry of Finance shall guide the implementation of this Decree.

3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial-level People's Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 09/06/2008 sửa đổi Nghị định 170/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Giá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.460

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!