Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2353/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 31/10/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Ngày 31/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2353/QĐ-BTC ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy.

Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy ban hành kèm Quyết định 2353/QĐ-BTC quy định giá tính lệ phí trước bạ với các loại xe ô tô, xe máy trên thị trường.

Theo đó, Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy bao gồm 07 Bảng:

Bảng 1: Ô tô chở người từ 09 người trở xuống

- Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu

- Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bảng 2: Ô tô pick up, ô tô tải van gồm:

- Ô tô pick up, ô tô tải van nhập khẩu.

- Ô tô pick up, ô tô tải van sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bảng 3: Ô tô chở người từ 10 người trở lên.

Bảng 4: Ô tô vận tải hàng hóa (trừ ô tô pickup, ô tô tải van)

Bảng 5: Ô tô sản xuất trước năm 2000

Bảng 6: Xe máy gồm:

- Xe máy nhập khẩu.

- Xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bảng 7: Xe máy sản xuất trước năm 2000

Quyết định 2353/QĐ-BTC có hiệu lực ngày 06/11/2023 và thay thế các văn bản sau:

- Quyết định 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy;

- Quyết định 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy;

- Quyết định 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy;

- Quyết định 452/QĐ-BTC ngày 31/03/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy;

- Quyết định 1238/QĐ-BTC ngày 21/08/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2353/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ vào Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-BTC ngày 10/10/2023 về ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy.

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; các Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019, Quyết định số 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019, Quyết định 452/QĐ-BTC ngày 31/03/2020 và Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2023.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục trưởng Chi cục thuế, Chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, KBNN các tỉnh,
TP trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tài chính,
Cục Quản lý công sản, Tổng cục thuế;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT. TCT (VT. DNNCN).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Mai Xuân Thành

MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 2353/QD-BTC

 Hanoi, October 31, 2023

 

DECISION

ON ISSUANCE OF SCHEDULE OF CAR AND MOTORCYCLE PRICES FOR REGISTRATION FEE DETERMINATION

MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law on Fees and Charges dated November 25, 2015;

Pursuant to Decree No. 10/2022/ND-CP dated January 15, 2022 of the Government on registration fees;

Pursuant to Government's Decree No. 14/2023/ND-CP dated April 20, 2023 on functions, tasks, powers, and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to Circular No. 13/2022/TT-BTC dated February 28, 2022 of the Minister of Finance on elaboration of Decree No. 10/2022/ND-CP dated January 15, 2022 of the Government on registration fees;

At the request of the Director General of the General Department of Taxation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Issue together with this Decision the Schedule of car and motorcycle prices for registration fee determination.

Article 2. This Decision annuls Decision No. 618/QD-BTC of April 9, 2019 of the Minister of Finance on issuance of the Schedule of car and motorcycle prices for registration fee determination; Decision No. 1112/QD-BTC dated June 28, 2019, Decision No. 2064/QD-BTC dated October 25, 2019, Decision No. 452/QD-BTC dated March 31, 2020 and Decision No. 1238/QD-BTC dated August 21, 2020 of the Minister of Finance on amendments to the Schedule of car and motorcycle prices for registration fee determination issued together with Decision No. 618/QD-BTC dated April 9, 2019.

Article 3. This Decision comes into force as of November 6, 2023.

Article 4. Director General of the General Department of Taxation, Director of the Tax Policy Department, Director of the Legal Department, Chief of Office of the Ministry of Finance, Director of the Tax Department of provinces and centrally affiliated cities, Chiefs of Tax Sub-Departments, Regional Tax Departments under the Tax Department of provinces and cities and relevant organizations and individuals shall implement this Decision./.

 

 

 

ON BEHALF OF MINISTER
DIRECTOR GENERAL OF GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
Mai Xuan Thanh

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.134

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!