Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 05/2018/TT-BYT Danh mục thực phẩm phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Số hiệu: 05/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 05/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Điều 1. Ban hành danh mục

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Danh mục) được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Danh mục được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Nguyên tắc sử dụng Danh mục này như sau:

a) Các trường hợp chỉ liệt kê mã 2 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc chương 2 số này đều được áp dụng.

b) Các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng.

c) Các trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều được áp dụng.

d) Các trường hợp liệt kê chi tiết đến mã số 8 thì chỉ những mã 8 số đó mới được áp dụng.

đ) Các sản phẩm, hàng hóa được quy định trong Danh mục và thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này thì khi nhập khẩu doanh nghiệp phải cung cấp cho cơ quan hải quan các thông tin đầy đủ về hàng hóa nhập khẩu (thành phần, cấu tạo, công dụng, tài liệu kỹ thuật (nếu có)) và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo và sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích.

2. Đối với hàng hóa có tên trong Danh mục nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm hoặc không nhằm mục đích sử dụng làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thì không thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

3. Trường hợp hàng hóa chưa được áp mã số HS hoặc xảy ra tranh chấp liên quan đến mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xem xét lại để thống nhất trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để tạo điều kiện cho hàng hóa được thông quan thuận lợi, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục.

Điều 3. Điều khoản tham chiếu

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2018.

2. Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

3. Cục An toàn thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo - Văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, ATTP (03b), PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

DANH MỤC

THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM
(ban hành kèm theo Thông tư số ……../2018/TT-BYT ngày tháng năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Nhóm

Tên sản phẩm/ hàng hóa

Tên Tiếng Anh

Mã hàng hóa

GHI CHÚ

1

Nước uống đóng chai

Nước uống đóng chai

2201.90.90

Loại tinh khiết

2202.10.10

2

Nước khoáng thiên nhiên đóng chai

Nước khoáng thiên nhiên

2201.10.00

3

Đá thực phẩm

Nước đá thực phẩm

2201.90.10

4

Thực phẩm chức năng

4.1

Thực phẩm bổ sung

Supplemented Food

2106.90.73

4.2

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Health Supplement, Food Supplement, Dietary Supplement, Functional Food

2106.90

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa một hoặc nhiều chất hoặc hỗn hợp các chất sau:

- Vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzyme, probiotic và chất có hoạt tính sinh học khác;

- Chất có nguồn gốc tự nhiên, bao gồm động vật, khoáng vật và thực vật dưới dạng chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa;

- Các nguồn tổng hợp của những thành phần đề cập tại điểm a và điểm b trên đây

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe được trình bày ở dạng chế biến như viên nang, viên hoàn, viên nén, chế phẩm dạng cốm, bột, lỏng và các dạng bào chế khác và được phân liều (để sử dụng) thành các đơn vị liều nhỏ.

4.3

Thực phẩm dinh dưỡng y học; hoặc Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt

Food for Special Medical Purposes, Medical Food

1901.10.91

Thực phẩm dinh dưỡng y học còn gọi là thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt (Food for Special Medical Purposes, Medical Food) là loại thực phẩm có thể ăn bằng đường miệng hoặc bằng ống xông, được chỉ định để điều chỉnh chế độ ăn của người bệnh và chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

1901.90.11

1901.90.91

2106.90.96

4.4

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt

Food for Special Dietary Uses

2005.10

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (Food for Special Dietary Uses) dùng cho người ăn kiêng, người già và các đối tượng đặc biệt khác theo quy định của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX) là những thực phẩm được chế biến hoặc được phối trộn theo công thức đặc biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn đặc thù theo thể trạng hoặc theo tình trạng bệnh lý và các rối loạn cụ thể của người sử dụng. Thành phần của thực phẩm này phải khác biệt rõ rệt với thành phần của những thực phẩm thông thường cùng bản chất, nếu có.

2104.20

2007.10.00

2106.90

4.4.1

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi

infant fomula (for children up to 12 months of age)

1901.10

1901.90.11

1901.90.19

2106.90

4.4.2

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi

fomulas for special medical purposes intended for infants (up to 12 months of age)

2106.90.81; 2106.90.89; 1901.10.10; 1910.10.20; 1901.10.91

2106.90.99

1901.10.91

1901.90.11

4.4.3

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

folow up fomula for infant from 6th months on and young children up to 36 months of age

1901.10

1901.90.11

1901.90.19

2106.90

4.4.4

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

procesed cereal- based foods for infant from 6th months and young children up to 36 months of age

1901.10

1901.90.11

1901.90.19

2104

2106.90

4.4.5

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt dùng cho người ăn kiêng, người già và các đối tượng đặc biệt khác theo quy định của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế

2106.90

5

Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

2106.90.71; 2106.90.72; 2106.90.73; 2106.10.00

6

Phụ gia thực phẩm

Carbon thực vật

Vegetable carbon

3203.00.10

Phẩm màu

Màu bắp cải đỏ

Anthocyanins (Red cabbage colour)

3203.00.10

Phẩm màu

Acid succinic

Succinic acid

2917.19.00

Chất điều chỉnh độ acid

Kali hydro sulfat

Potassium hydrogen sulfate

2833.29.90

#N/A

DL-Alanin

DL - Alanine

2921.19.00

Chất điều vị

Glycin

Glycine

2922.49.00

Chất điều vị

Glycyrrhizin

Glycyrrhizin

2942.00.00

Chất điều vị, chất tạo ngọt

Acesulfam kali

Aspartame-acesulfame salt

2934.99.90

Chất tạo ngọt

Potassium

Chất tạo ngọt

Acetic And Fatty Acid Esters Of Glycerol

Acetic And Fatty Acid Esters Of Glycerol

3824.99.99

Chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Acetylated Distarch Adipat

Acetylated Distarch Adipat

3505.10.90

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Acetylated Distarch Phosphat

Acetylated Distarch Phosphate

3505.10.90

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Acetylated oxydized starch

Acetylated oxydized starch

2942.00.00

Chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Acid acetic băng

Acetic acid, Glacial

2915.21.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất bảo quản

Acid adipic

Adipic acid

2917.12.90

Chất điều chỉnh độ acid

Acid alginic

Alginic acid

3913.10.00

Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dầy

Acid ascorbic (L-)

Ascorbic Acid (L-)

2936.27.00

Chất chống oxy hóa, chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột

Acid benzoic

Benzoic Acid

2916.31.00

Chất bảo quản

Acid citric

Citric Acid

2918.14.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa, chất tạo phức kim loại

Acid cyclamic

Cyclamic acid

2921.30.00

Chất tạo ngọt

Acid erythorbic (acid isoascorbic)

Erythorbic Acid (Isoascorbic Acid)

2936.27.00

Chất chống oxy hóa

Acid formic

Formic acid

2915.11.00

Chất bảo quản

Acid fumaric

Fumaric Acid

2917.19.00

Chất điều chỉnh độ acid

Acid gluconic

Gluconic acid

2918.16.00

Chất điều chỉnh độ acid

Acid glutamic (L(+)-)

Glutamic Acid (L(+)-)

2922.42.10

Chất điều vị

Acid guanylic

Guanylic Acid, 5'-

2934.99.10

Chất điều vị

Acid hydrocloric

Hydrochloric acid

2806.10.00

Chất điều chỉnh độ acid

Acid inosinic

Inosinic Acid,5’-

2934.99.90

Chất điều vị

Acid lactic (L-, D- và DL-)

Lactic acid, L-, D- and DL-

2918.11.00

Chất điều chỉnh độ acid

Acid malic

Malic Acid (DL-)

2918.19.00

Chất điều chỉnh độ acid

Acid orthophosphoric

Orthophosphoric Acid

2809.20.39

Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày

Acid propionic

Propionic Acid

2915.50.00

Chất bảo quản

Acid sorbic

Sorbic Acid

2916.19.00

Chất bảo quản

Acid tartric

Tartaric Acid (L (+)-)

2918.12.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxi hóa, chất điều vị, chất tạo phức kim loại

Acid thiodipropionic

Thiodipropionic acid

2915.90.90

Chất chống oxy hóa

Alpha amylase từ:

Alpha amylases from:

Enzym, chất xử lý bột

- Aspergillus orysee var.

- Aspergillus orysee var.

3507.90.00

Enzym, chất xử lý bột

- Bacillus licheniformis

- Bacillus licheniformis

3507.90.00

Enzym, chất xử lý bột

- Bacillus megaterium expressed in Bacillus subtilis

- Bacillus megaterium expressed in Bacillus subtilis

3507.90.00

Enzym, chất xử lý bột

- Bacillus stearothermophilus

- Bacillus stearothermophilus

3507.90.00

Enzym, chất xử lý bột

- Bacillus Bacillus stearothermophilus expressed in Bacillus subtilis

- Bacillus Bacillus stearothermophilus expressed in Bacillus subtilis

3507.90.00

Enzym, chất xử lý bột

- Bacillus subtilis

- Bacillus subtilis

3507.90.00

Enzym, chất xử lý bột

Alpha-Tocopherol

d-alpha-Tocopherol

2936.28.00

Chất chống oxy hóa

Amoni adipat

Ammonium adipate

2917.12.90

Chất điều chỉnh độ acid

Amoni alginat

Ammonium alginate

3913.10.00

Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dầy

Amoni carbonat

Ammonium carbonate

2836.99.10

Chất tạo xốp, chất điều chỉnh độ acid

Amoni clorid

Ammonium Chloride

2827.10.00

Chất xử lý bột

Amoni hydro carbonat

Ammonium hydrogen carbonate

2836.99.90

Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất tạo xốp

Amoni lactat

Ammonium lactate

2918.11.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột

Amoni polyphosphat

Ammonium polyphosphates

2835.39.90

Chất tạo phức kim loại, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày

Amonium acetat

Ammonium acetate

2915.29.90

Chất điều chỉnh độ acid

Amonium dihydrogen phosphat

Ammonium dihydrogen phosphate

2835.29.90

Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày

Ascorbyl palmitat

Ascorbyl Palmitate

2915.70.10

Chất chống oxy hóa

Ascorbyl stearat

Ascorbyl Stearate

2915.70.30

Chất chống oxy hóa

Aspartam

Aspartame

2924.29.10

Chất điều vị, chất tạo ngọt

Azodicacbonamid

Azodicarbonamide

2927.00.10

Chất xử lý bột

Beta-caroten tổng hợp

Beta-Carotene (Synthetic)

2936.90.00

Phẩm màu

Beta-Caroten, Blakeslea trispora

Beta-Caroten, Blakeslea trispora

2936.90.00

Phẩm màu

Bone phosphat

Bone phosphate

2835.29.90

Chất tạo phức kim loại, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày

Bột cellulose

Powdered cellulose

3912.90.90

Chất độn, chất chống đông vón, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất làm bóng, chất ổn định, chất làm dầy

Bột Konjac

Konjac flour

0712.90.90

Chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dầy

Bột talc

Talc

2526.20.10

Chất chống đông vón, chất làm bóng, chất làm dầy

Brilliant black

Brilliant black

3204.11.90

Phẩm màu

Brilliant blue FCF

Brilliant Blue FCF

3204.11.90

Phẩm màu

Butyl hydroxy anisol (BHA)

Butylated Hydroxyanisole

2909.30.00

Chất chống oxy hóa

Butyl hydroxy toluen (BHT)

Butylated Hydroxytoluene

2907.19.00

Chất chống oxy hóa

Các muối amoni của acid phosphatidic

Ammonium salts of Phosphatidic acid

2835.29.90

Chất nhũ hóa

Các muối calci citrat

Calcium Citrates

2918.15.10

Chất làm rắn chắc, chất điều chỉnh độ acid

Calci 5’guanylat

Calcium 5’guanylate

2934.99.10

Chất điều vị

Calci 5’-inosinat

Calcium 5’-inosinate

2934.99.10

Chất điều vị

Calci 5’-ribonucleotid

Calcium 5’- ribonucleotides

2934.99.10

Chất điều vị

Calci acetat

Calcium Acetate

2915.29.90

Chất điều chỉnh độ acid, chất bảo quản, chất ổn định

Calci alginat

Calcium alginate

3913.10.00

Chất làm dầy, chất chống tạo bọt, chất độn, chất mang, chất tạo bọt, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Calci ascorbat

Calcium Ascorbate

2918.15.90

Chất chống oxy hóa

Calci benzoat

Calcium Benzoate

2916.31.00

Chất bảo quản

Calci carbonat

Calcium Carbonate

2836.50.10

Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất mang, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất ổn định

Calci cyclamat

Calcium cyclamate

2933.59.90

Chất tạo ngọt

Calci dihydro diphosphat

Calcium dihydrogen diphosphate

2835.26.00

Chất chống đông vón, chất nhũ hóa, chất ổn định

Calci gluconat

Calcium Gluconate

2918.16.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất làm rắn chắc, chất tạo phức kim loại

Calci glutamat

Calcium di-L- Glutamate

2922.42.90

Chất điều vị

Calci polyphosphat

Calcium polyphosphates

2835.39.90

Chất tạo phức kim loại, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày

Calci silicat

Calcium Silicate

2842.10.00

Chất chống đông vón, chất ổn định

Calci sorbat

Calcium Sorbate

2916.19.00

Chất bảo quản

Carbon dioxyd

Carbon dioxyde

2811.21.00

Chất tạo khí carbonic

Kali gluconat

Potassium Gluconate

2918.16.00

Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất ổn định

Lecitin

Lecithin

2923.10.00

Chất chống oxy hóa, chất nhũ hóa

Magnesi di-L glutamat

Magnesium di-L glutamate

2922.42.90

Chất điều vị

Magnesi gluconat

Magnesium gluconate

2918.16.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất làm rắn chắc, chất ổn định

Magnesi hydroxy carbonat

Magnesium Hydroxyde Carbonate

2836.99.90

Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất mang, chất ổn định màu

Magnesi hydroxyd

Magnesium hydroxyde

2816.10.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất ổn định màu

Magnesi lactat, DL-

Magnesium lactate, DL-

2918.11.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột

Magnesi silicat

Magnesium Silicate

2842.10.00

Chất chống đông vón

Magnesi sulfat

Magnesium sulfate

2833.21.00

Chất làm rắn chắc, chất điều vị

Magnesi trisilicat

Magnesium Trisilicate

2842.10.00

Chống đông vón

Monoamoni glutamat

Monoammonium Glutamate

2922.42.90

Chất điều vị

Monokali glutamat

Monopotassium L- Glutamate

2922.42.90

Chất điều vị

Mononatri glutamat

Monosodium L- Glutamate

2922.42.20

Chất điều vị

Muối và este của cholin

Choline salts and estes

2923.10.00

Chất nhũ hóa

Natri gluconat

Sodium Gluconate

2918.16.00

Chất tạo phức kim loại, chất làm dầy, chất ổn định

Natri hydro carbonat

Sodium hydrogen carbonate

2836.30.00

Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất tạo xốp

Natri hydro sulfat

Sodium hydrogen sulfate

2833.19.00

Chất điều chỉnh độ acid

Natri hydroxyd

Sodium Hydroxyde

2815.11.00

Chất điều chỉnh độ acid

2815.12.00

#N/A

Natri lactat

Sodium Lactate

2918.11.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa, chất độn, chất giữ ẩm, chất làm dầy

Natri nitrat

Sodium nitrate

2834.29.90

Chất giữ mầu, chất bảo quản

Natri nitrit

Sodium nitrite

2834.10.00

Chất bảo quản

Natri ortho-phenylphenol

Sodium ortho- Phenylphenol

2907.19.00

Chất bảo quản

Natri polyphosphat

Sodium polyphosphate

2835.31.00

Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất ổn định, chất làm dày

Natri propionat

Sodium Propionate

2915.50.00

Chất bảo quản

Natri saccharin

Sodium saccharin

2925.11.00

Chất tạo ngọt

Natri sesquicarbonat

Sodium sesquicarbonate

2836.99.90

Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất tạo xốp

Nhôm hydroxyd

Aluminium hydroxyde

2818.30.00

#N/A

Oxyd sắt đen

Iron oxyde, Black

2821.10.00

Phẩm màu

Oxyd sắt đỏ

Iron oxyde, Red

2821.10.00

Phẩm màu

Oxyd sắt vàng

Iron oxyde, Yellow

2821.10.00

Phẩm màu

Polydextrose

Polydextroses

1702.30.10

Chất độn, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dầy

Propylen glycol

Propylene Glycol

2905.32.00

Chất làm ẩm

Riboflavin

Riboflavin

2936.23.00

Phẩm màu

Riboflavin từ Bacillus subtilis

Riboflavin from Bacillus subtilis

2936.23.00

Phẩm màu

Rong biển eucheuma đã qua chế biến

Processed eucheuma seaweed

1212.21.19

Chất độn, chất chống đông vón, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất làm bóng, chất ổn định, chất làm dầy

Saccharin

Saccharin

2925.11.00

Chất tạo ngọt

Sáp candelila

Candelilla Wax

1521.10.00

Chất làm bóng, chất mang, chất nhũ hóa, chất khí bao gói, chất làm dày

Sáp carnauba

Carnauba Wax

1521.10.00

Chất độn, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất mang, chất làm bóng

Sáp ong

Beeswax

1521.90.10

Chất làm bóng, chất mang, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dày

Săt (II) gluconat

Ferrous gluconate

2918.16.00

Chất ổn định màu

Siro sorbitol

Sorbitol Syrup

2905.44.00

Chất tạo ngọt, chất độn, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Sorbitan monolaurat

Sorbitan monolaurate

2905.44.00

Chất nhũ hóa

Sorbitan monooleat

Sorbitan monooleate

2905.44.00

Chất nhũ hóa

Sorbitan monopalmitat

Sorbitan monopalmitate

2905.44.00

Chất nhũ hóa

Sorbitan monostearat

Sorbitan monostearate

2905.44.00

Chất nhũ hóa

Sorbitan tristearat

Sorbitan tristearate

2905.44.00

Chất nhũ hóa

Sorbitol

Sorbitol

2905.44.00

Chất tạo ngọt, chất độn, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Tetrakali diphosphat

Tetrapotassium diphosphate

2835.39.90

Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất giữ ẩm, chất làm dày

Tetranatri diphosphat

Tetrasodium diphosphate

2835.39.90

Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất ổn định, chất làm dày

Thạch Aga

Agar

1302.31.00

Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dầy

Thaumatin

Thaumatin

2938.90.00

Chất điều vị, chất tạo ngọt

Thiếc clorid

Stannous chloride

2827.39.90

Chất Chống oxy hóa, chất ổn định màu

Tricalci orthophosphat

Tricalcium Orthophosphate

2835.25.90

Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại, chất làm dày

Triethyl citrat

Triethyl citrate

2918.15.90

Chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại

Trikali citrat

Tripotassium Citrate

2918.15.90

Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Trikali orthophosphat

Tripotassium Orthophosphate

2835.29.90

Chất nhũ hóa, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày

Trimagnesi orthophosphat

Trimagnesium Orthophosphates

2835.29.90

Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày

Trinatri citrat

Trisodium Citrate

2918.15.90

Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Trinatri diphosphat

Trisodium diphosphate

2835.29.10

Chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột

Trinatri orthophosphat

Trisodium Orthophosphate

2835.29.10

Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón

Turmeric

Turmeric

0910.30.00

Phẩm màu

Vàng

Gold

7108.11.00

* Có thay đổi (Chỉ sử dụng dạng bột, nguyên chất và thực phẩm)

Xylitol

Xylitol

2905.49.00

là xyltol tinh khiết

Zeaxathin tổng hợp

Zeaxathin, synthetic

3204.17.00

không chiết từ thực vật

Alitam

Alitame

2934

Chất tạo ngọt

Allura red AC

Allura Red AC

3204.17.00

Chất phẩm màu

Bạc

Silver

7106.10.00

Chất phẩm màu

Beet red

Beet red

3203.00.10

Chất phẩm màu

Benzoyl peroxyd

Benzoyl peroxyde

2916.32.00

Chất tẩy màu, chất xử lý bột, chất bảo quản

Beta-Apo-Carotenal

Carotenal, Beta-Apo- 8’-

3203.00.10

Chất phẩm màu

Beta-Cyclodextrin

Cyclodextrin, beta-

3505.10.90

Chất mang, chất ổn định, chất làm dày

Bromelain

Bromelain

3507.90.00

Enzym, chất điều vị, chất xử lý bột, chất ổn định

Brown HT

Brown HT

3203.00.10

Chất phẩm màu

Các acid béo

Fatty acids

3823.19.90

Chất chống tạo bột

Calci clorid

Calcium Chloride

2827.20.10

Chất làm rắn chắc,chất ổn định, chất làm dầy

2827.20.90

Calci dinatri etylen- diamin-tetra-acetat

Calcium disodium ethylenediamine tetra acetate

2921.21.00

Chất tạo phức kim loại, chất chống oxi hóa, chất ổn định màu, chất bảo quản

Calci ferroxyanid

Calcium Ferrocyanide

2837.20.00

Chất chống đông vón

Calci hydro sulfit

Calcium Hydrogen Sulphite

2832.20.00

Chất bảo quản, chất chống oxi hóa

Calci hydroxyd

Calcium Hydroxyde

2825.90.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất làm rắn chắc

Calci Iactat

Calcium Lactate

2918.11.00

Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột

Calci malat

Calcium DL- Malate

2917.19.00

Chất điều chỉnh độ acid

Calci nhôm silicat

Calcium Aluminium Silicate

2842.10.00

Chất chống đông vón

Calci propionat

Calcium propionate

2915.50.00

Chất bảo quản

Calci saccharin

Calcium saccharin

2925.11.00

Chất tạo ngọt

Calci stearoyl lactylat

Calcium stearoyl lactylate

2918.11.00

Chất nhũ hóa, chất xử lý bột, chất tạo bọt, chất ổn định

Calci sulfat

Calcium Sulphate

2833.29.90

Chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Canthaxanthin

Canthaxanthine

3203.00.10

Phẩm màu

Caramen nhóm I (không xử lý)

Caramel I- Plain

1702.90.40

Phẩm màu

Caramen nhóm II (xử lý sulfit)

Caramel II- Sulfite process

1702.90.40

Phẩm màu

Caramen nhóm III (xử lý amoni)

Caramel III - Ammonia Process

1702.90.40

Phẩm màu

Caramen nhóm IV (xử lý amoni sulfit)

Caramel IV - Ammonia Sulphite Process

1702.90.40

Phẩm màu

Carmin

Carmines

3204.17.00

Phẩm màu

Carmoisin

Azorubine (Carmoisine)

3204.17.00

Phẩm màu

Caroten tự nhiên (chiết xuất từ thực vật)

Natural Extracts (carotenes)

3203.00.10

Phẩm màu

Carrageenan và muối Na, K, NH4 của nó (bao gồm furcellaran)

Carrageenan and its Na, K, NH4 salts (includes furcellaran)

1302.39.10

Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dầy

Cellulose

Cellulose

3912.90.20

Chất ổn định

3912.90.90

Cellulose vi tinh thể

Microcrystalline cellulose

3912.90.20

Chất độn, chất chống đông vón, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo

3912.90.90

Chất chiết xuất từ annatto, bixin based

Annatto Extracts, bixin based

3203.00.10

Phẩm màu

Chất chiết xuất từ annatto, norbixin-based

Annatto extracts, norbixin-based

3203.00.10

Phẩm màu

Chất chiết xuất từ quillaia nhóm I

Quillaia extract type I

1302.19.90

Chất tạo bọt, chất nhũ hóa

Chất chiết xuất từ quillaia nhóm II

Quillaia extract type II

1302.19.90

Chất tạo bọt, chất nhũ hóa

Chất chiết xuất từ vỏ nho

Grape Skin Extract

3203.00.10

Phẩm màu

Clorophyl

Chlorophylls

3203.00.10

Phẩm màu

Cross-linked natri caboxymethyl cellulose

Cross-linked sodium caboxymethyl cellulose

3912.31.00

Chất ổn định, chất làm dầy

Curcumin

Curcumin

3203.00.10

Phẩm màu

Curdlan

Curdlan

2106.90

Chất làm rắn chắc, chất tạo gel, chất ổn định, chất làm dầy

Cyclodextrin

Cyclodextrin

3505.10.10

Chất làm dầy, chất ổn định

Dầu Castor

Castor oil

1515.30.10

Chất chống đông vón, chất mang, chất nhũ hóa, chất làm bóng

1515.30.90

Dầu đậu nành oxy hóa nhiệt tương tác với (mono-) diglycerid của các acid béo

Thermally oxydized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids

1518.00.14

Chất nhũ hóa

Dầu khoáng (dùng cho thực phẩm)

Mineral Oil, Food Grade

1518.00.14

Chất làm bóng

Dầu khoáng, độ nhớt cao

Mineral Oil, high viscosity

1518.00.14

Chất làm bóng, chất chống đông vón

Dầu khoáng, độ nhớt trung bình và thấp, nhóm 1

mineral oil, medium and low viscosity, class 1

1518.00.14

Chất làm bóng

Dextrin, tinh bột rang trắng, vàng

Dextrins, Roasted Starch

3505.10.10

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Diamoni hydro phosphat

Diammonium hydrogen phosphate

3105.10.20

Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày

3105.30.00

Dicalci diphosphat

Dicalcium diphosphate

2835.25.90

Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất giữ ẩm, chất làm dày

Dicalci orthophosphat

Dicalcium Orthophosphate

2835.26.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày

Dikali 5’-guanylat

Dipotassium 5’- guanylate

2934.99.90

Chất điều vị

Dikali diphosphat

Dipotassium diphosphate

2835.25.90

Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất làm dày

Dikali orthophosphat

Dipotassium Orthophosphate

2835.25.90

Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại

Dikali tactrat

Dipotassium Tartrate

2918.13.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Dilauryl thiodipropionat

Dilauryl thiodipropionate

2930.90.90

Chất chống oxy hóa

Dimethyl dicarbonat

Dimethyl dicarbonate

2920.90.00

Chất bảo quản

Dinatri 5’-guanyIat

Disodium 5’- guanylate

2922.42.20

Chất điều vị

Dinatri 5’-inosinat

Disodiuni 5’- inosinate

2922.49.00

Chất điều vị

Dinatri 5’-ribonucleotid

Disodium 5’- ribonucleotides

2934.99.90

Chất điều vị

Dinatri diphosphat

Disodium diphosphate

2835.39.90

Chất nhũ hóa, chất điều chỉnh độ acid

Dinatri ethylendiamintetraacetat (EDTA)

Disodium ethylenediaminetetra acetate

2922.49.00

Chất tạo phức kim loại, chất chống oxi hóa, chất ổn định màu, chất bảo quản

Dinatri monohydro citrat

Disodium monohydrogen citrate

2918.15.90

Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất làm dầy

Dinatri orthophosphat

Disodium hydrogen phosphate

2835.22.00

Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón

Dinatri tactrat

Disodium Tartrate

2918.13.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Dioxyd silic vô định hình

Silicon Dioxyde, Amorphous

2811.22.10

Chất chống đông vón, chất chống tạo bọt, chất mang

2811.22.90

Dioxyd titan

Titanium Dioxyde

2823.00.00

Phẩm màu

Distarch Glycerol

Distarch Glycerol

2905.45.00

Chất xử lý bột

Distarch Phosphat

Distarch Phosphate

2835.29.90

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

dl-alpha-Tocopherol

dl-alpha-Tocopherol

2936.28.00

Chất chống oxy hóa

Erythritol

Erythritol

2905.49.00

Chất điều vị, chất giữ ẩm, chất tạo ngọt

Erythrosin

Erythrosine

3204.19.00

Phẩm màu

Este của acid ricioleic với polyglycerol

Polyglycerol esters of interesterified ricioleic acid

2916.39.90

Chất nhũ hóa

Este của acid béo với propylen glycol

Propylene glycol esters of fatty acids

2916.39.90

Chất nhũ hóa

Este của glycerol với acid citric và acid béo

Citric and fatty acid esters of glycerol

2916.39.90

Chất nhũ hóa, chất chống oxy hóa, chất xử lý bột, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Este của glycerol với acid diacetyl tactaric và acid béo

Diacetyl tartaric and Fatty acid esters of glycerol

2916.39.90

Chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Este của glycerol với acid lactic và các acid béo

Lactic and fatty acid esters of Glycerol

2916.39.90

Chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Este của mono và diglycrid của acid béo với acid tartaric

Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acid

2916.39.90

Chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Este của polyglycerol với acid béo

Polyglycerol esters of fatty acids

2916.39.90

Chất nhũ hóa

Este của sucrose với các axít béo

Sucrose Esters of fatty acids

2916.39.90

Chất nhũ hóa

Este methyl (hoặc Etyl) của acid Beta-Apo-8’- Carotenic

Beta-Apo-8’- Carotenic Acid, Methyl Or Ethyl Ester

3203.00.10

Phẩm màu

Ethyl maltol

Ethyl maltol

2932.99.90

Chất điều vị

Ethyl xenlulose

Ethyl cellulose

3912.39.00

Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất làm bóng, chất làm dầy

Ethylhydroxyethyl cellulose

Ethylhydroxyethyl cellulose

3912.39.00

Chất Nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Etyl pra-Hydroxybenzoat

Etyl pra- Hydroxybenzoate

2918.29.90

Chất bảo quản

Fast green FCF

Fast Green FCF

3212.90.21

Phẩm màu

Gama-Cyclodextrin,

Cyclodextrin, gama-

2940.00.00

Chất làm dầy, chất ổn định

Glucono delta-Lacton

Glucono Delta- Lactone

2940.00.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo xốp, chất ổn định

Glucose oxydase

Glucose oxydase

3507.90.00

Enzym, chất chống oxy hóa

Glycerol

Glycerol

2905.45.00

Chất làm dầy,chất giữ ẩm

Glycerol esters của nhựa cây

Glycerol esters of wood resin

3806.30.10

Chất nhũ hóa, chất ổn định

3806.30.90

3806.90.10

3806.90.90

Gôm arabic

Arabic Gum (Acacia Gum)

1301.20.00

Chất làm dầy, chất độn, chất nhũ hóa, chất mang, chất làm bóng, chất ổn định, chất làm dầy

Gôm cassia

Cassia Gum

1302.39.90

Chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất ổn định, chất làm dầy

Gôm đậu carob

Carob bean Gum

1302.39.90

Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất ổn định

Gôm gua

Guar Gum

1302.32.00

Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất ổn định

Gôm karaya

Karaya Gum

1302.39.90

Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất ổn định

Gôm tara

Tara Gum

1302.39.90

Chất làm dầy, chất gel, chất ổn định

Gôm tellan

Gellan Gum

1302.39.90

Chất làm dầy, chất ổn định

Gôm tragacanth

Tragacanth Gum

1302.39.90

Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất ổn định

Gôm xanthan

Xanthan Gum

1302.39.90

Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất ổn định

Hexamethylen tetramin

Hexamethylene tetramine

2933.99.90

Chất bảo quản

Hydroxylpropyl methyl xenlulose

Hydroxylpropyl methyl cellulose

3912.39.00

Chất nhũ hóa, chất làm bóng, chất ổn định, chất làm dầy

Hydroxylpropyl xenlulose

Hydroxylpropyl cellulose

3912.39.00

Chất làm dầy, chất độn, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất làm bóng, chất ổn định

Hydroxypropyl Distarch Phosphat

Hydroxypropyl Distarch Phosphate

3824.99.70

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Hydroxypropyl Starch

Hydroxypropyl Starch

3824.99.70

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Indigotin (Indigocarmin)

Indigotine

3203.00.10

Phẩm màu

Isomalt

Isomalt

2940.00.00

Chất tạo ngọt, chất chống đông vón, chất độn, chất làm bóng

Isopropyl citrat

Isopropyl citrates

2918.15.90

Chất tạo phức kim loại, chất chống oxi hóa, chất bảo quản

Kali 5’-inosinat

Potassium 5’- inosinate

2934.99.90

Chất điều vị

Kali acetal

Potassium acetate

2915.29.90

Chất điều chỉnh độ acid

Kali acetat (các muối)

Potassium acetates

2915.29.90

Chất điều chỉnh độ acid, chất ổn định

Kali adipat

Potassium adipate

2917.12.90

Chất điều chỉnh độ acid

Kali alginat

Potassium Alginate

3913.10.00

Chất làm dầy, chất độn, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Kali ascorbat

Potassium Ascorbate

2918.15.90

Chất chống oxy hóa

Kali benzoat

Potassium Benzoate

2916.31.00

Chất bảo quản

Kali bisulfit

Potassium Bisulphite

2832.20.00

Chất bảo quản, chất chống đông vón

Kali carbonat

Potassium carbonate

2836.40.00

Chất ổn định, chất chống oxy hóa

Kali clorid

Potassium Chloride

2827.39.90

Chất ổn định, chất điều vị, chất tạo gel, chất làm dầy

Kali diacetat

Potassium diacetate

2915.29.90

Chất điều chỉnh độ acid

Kali dihydro citrat

Potassium Dihydrogen Citrate

2918.15.90

Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại

Kali ferrocyanid

Potassium Ferrocyanide

2837.20.00

Chất chống đông vón

Kali hydroxyd

Potassium Hydroxyde

2815.20.00

Chất điều chỉnh độ acid

Kali hyrdro malat

Potassium hyrdrogen malate

2815.20.00

Chất điều chỉnh độ acid

Kali hyrogen carbonate

Potassium hyrogen carbonate

2836.40.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo xốp, chất ổn định

Kali lactat

Potassium Lactate

2918.11.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa

Kali malat

Potassium malate

2918.19.00

Chất điều chỉnh độ acid

Kali metabisulfit

Potassium Metabisulphite

2832.20.00

c x

Kali natri tartrat

Potassium sodium L(+)- Tartrate

2918.13.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Kali nhôm silicat

Potassium aluminium silicate

2842.10.00

Chất chống đông vón

Kali nitrat

Potassium nitrate

2834.21.00

Chất giữ màu, chất bảo quản

Kali nitrit

Postasium nitrite

2834.29.90

Chất bảo quản

Kali polyphosphat

Potassium polyphosphate

2835.39.90

Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất ổn định, chất làm dày

Kali propionat

Potassium propionate

2915.50.00

Chất bảo quản

Kali saccharin

Potassium saccharin

2925.11.00

Chất tạo ngọt

Kali silicat

Potassium silicate

2842.10.00

Chất chống đông vón

Kali sorbat

Potassium Sorbate

2916.19.00

Chất bảo quản

Kali sulfat

Potassium Sulfate

2833.29.90

Chất điều chỉnh độ acid

Kali sulfit

Potassium Sulphite

2832.20.00

Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tạo phức kim loại

Khí nitơ oxyd

Nitrous oxyde

2811.29.90

Chất khí đẩy, chất chống oxy hóa, chất tạo bọt, chất khí bao gói, chất khí đẩy

Khí clor

Chlorine

2801.10.00

Chất xử lý bột

Khí clor dioxyd

Chlorine dioxyde

2811.29.90

Chất xử lý bột

Khí nitơ

Nitrogen

2804.30.00

Chất khí đẩy, chất khí bao gói, chất khí đẩy

Khí propan

Propane

2711.12.00

Chất khí đẩy

Lactitol

Lactitol

2940.00.00

Chất nhũ hóa, chất tạo ngọt, chất làm dầy

Laurie argrinatethyleste

Laurie argrinateethylester

2915.90.20

Chất bảo quản

Lipase

Lipases

3507.90.00

Chất ổn định

Lutein from tagets erecta

Lutein from tagets erecta

3203.00.10

Phẩm màu

Lycopen chiết xuất từ cà chua

Lycopenes exytact from tomato

1302.39.90

Phẩm màu

Lycopen tổng hợp

Lycopenes, synthetic

1302.39.90

Phẩm màu

Lycopen, Blakeslea trispora

Lycopene, Blakeslea trispora

1302.39.90

Phẩm màu

Lysozym

Lysozyme

3507.90.00

Chất bảo quản

Magesi hydro phosphat

Magesium hydrogen phosphate

2835.29.90

Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày

Magnesi carbonat

Magnesium Carbonate

2519.10.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất ổn định màu

2836.99.90

Magnesi citrat

Magnesium citrate

2918.15.90

Chất điều chỉnh độ acid

Magnesi clorid

Magnesium Chloride

2827.31.00

Chất ổn định màu, chất làm rắn chắc, chất ổn định

Maltitol

Maltitol

2940.00.00

Chất độn, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất tạo ngọt

Maltol

Maltol

2940.00.00

Chất điều vị

Manitol

Mannitol

2905.43.00

Chất chống đông vón, chất độn, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất tao ngọt

Methyl Cellulose

Methyl Cellulose

3912.39.00

Chất làm dầy, chất độn, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dầy

Methyl ethyl xenlulose

Methyl Ethyl Cellulose

39123900

Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất ổn định

methyl pra- Hydroxybenzoat

methyl pra- Hydroxybenzoate

2916.31.00

Chất bảo quản

Mono magnesi orthophosphat

Monomagnesium orthophosphate

2835.29.90

Chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột

Mono và diglycerid của các acid béo

Mono- and Di- Glycerides of fatty acids

1520.00.90

Chất nhũ hóa, chất chống tạo bọt, chất ổn định

Monocalci orthophosphat

Monocalcium Orthophosphate

2835.26.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxi hóa, chất tạo phức kim loại

Monokali orthophosphat

Potassium dihydrogen phosphate

2835.24.00

Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất nhũ hóa, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất làm ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại

Monokali tartrat

Monopotassium Tartrate

2918.13.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Mononatri orthophosphat

Sodium dihydrogen phosphate

2835.22.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón

Mononatri tartrat

Monosodium Tartrate

2918.13.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

Monostarch phosphat

Monostarch Phosphate

3505.10.90

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Muối aspartam- acesulfame

Aspartame- acesulfame salt

2924.29.10

Chất tạo ngọt

Muối của acid myristic, palmitic và stearic (NH4, Ca, K, Na)

Salts of Myristic, Palmitic and Stearic acids (Ca, Na, K, NH4)

2915.70.10

Chất chống đông vón, chất nhũ hóa, chất ổn định

2915.70.30

2915.90.20

Muối của acid oleic (Ca, Na,K)

Salts of Oleic acid (Ca, Na, K)

2916.15.00

Chất chống đông vón, chất nhũ hóa, chất ổn định

Natamycin

Natamycin

2941.90.00

Chất bảo quản

Natri acetat

Sodium acetate

2915.29.10

Chất điều chỉnh độ acid, chất bảo quản, chất tạo phức kim loại

Natri adipat

Sodium adipate

2917.12.90

Chất điều chỉnh độ acid

Natri alginat

Sodium alginate

3913.10.00

Chất độn, chất chống đông vón, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất làm bóng, chất ổn định, chất làm dầy

Natri ascorbat

Sodium Ascorbate

2936.27.00

Chất chống oxy hóa

Natri benzoat

Sodium Benzoate

2916.31.00

Chất bảo quản

Natri cacboxymethyl cellulose

Sodium carboxymethyl cellulose

3912.31.00

Chất làm dầy, chất độn, chất nhũ hóa, chất làm bóng, chất ổn định, chất giữ ẩm, chất làm rắn chắc, chất tạo gel

Natri calci polyphosphat

Sodium calcium polyphosphate

2835.31.00

Chất tạo phức kim loại, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày

Natri carbonat

Sodium carbonate

2836.20.00

Chất tạo xốp, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón

Natri carbonxymethyl Cellulose, thủy phân bằng enzym

Sodium carcboxymethyl cellulose, enzymaticaly hyrolysed

3912.310.0

Chất ổn định, chất làm dầy

Natri cyclamat

Sodium cyclamate

2929.90.10

Chất tạo ngọt

Natri dihydro citrat

Sodium Dihydrogen Citrate

2918.15.90

Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất làm dầy

Natri DL-malat

Sodium DL-malate

2918.19.00

chất điều chỉnh độ acid, chất giữ ẩm

Natri erythorbat

Sodium erythorbate

2936.27.00

Chất chống oxy hóa

Natri ferrocyanid

Sodium Ferrocyanide

2837.20.00

Chất chống đông vón

Natri fumarat (các muối)

Sodium fumarates

2917.19.00

Chất điều chỉnh độ acid

Natri hydro sulfit

Sodium Hydrogen Sulfite

2832.10.00

Chất bảo quản, chất chống oxi hóa

Natri hyro DL-malat

Sodium hyrogen DL- malate

2918.19.00

Chất điều chỉnh độ acid

Natri metabisulfit

Sodium Metabisulphite

2832.10.00

chất điều chỉnh độ acid, chất giữ ẩm

Natri nhôm phosphat

Sodium Aluminium Phosphate-acidic

2835.29.90

Chất điều chỉnh độ acid

Natri nhôm silicat

Sodium Aluminosilicate

2842.10.00

Chất chống đông vón

Natri Riboflavin 5’- phosphat

Riboflavin 5’- phosphate sodium

2936.23.00

Phẩm màu

Natri sorbat

Sodium Sorbate

2916.19.00

Chất bảo quản

Nalri stearoyl lactylat

Sodium stearoyl lactylate

2915.70.30

Chất nhũ hóa, chất xử lý bột, chất tạo bọt, chất ổn định

Natri sulfat

Sodium sulfate

2833.19.00

Chất điều chỉnh độ acid

Natri sulfit

Sodium Sulfite

2832.10.00

Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tẩy màu, chất xử lý bột

Natri thiosulphat

Sodium Thiosulphate

2832.30.00

Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tạo phức kim loại

Neotam

Neotame

2922.49.00

Chất điều vị, chất tạo ngọt

Nhôm amoni sulphat

Aluminium Ammonium Sulphate

2833.22.10

Chất làm rắn chắc, chất điều chỉnh độ

2833.22.90

Nhôm kali sulphat

Aluminium Potassium Sulphate

2833.22.10

Chất điều chỉnh độ acid

2833.22.90

Nhóm lecithin

Lecithins

2923.20.10

Chất chống oxy hóa, chất nhũ hóa

Nhôm silicat

Aluminium Silicate

2842.10.00

Chất chống đông vón

Nhựa guaiac

Guaiac Resin

1301.90.90

Chất chống oxy hóa

Nisin

Nisin

2941.90.00

Chất bảo quản

Oligoeste typ 1 và typ 2 của sucrose

Sucrose oligoesters type I and type II

2915.90.90

Chất nhũ hóa, chất ổn định

Ortho-phenylphenol

Ortho-Phenylphenol

2907.19.00

Chất bảo quản

Oxyd calci

Calcium oxyde

2522.10.00

Chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột

2825.90.00

Oxyd Magnesi

Magnesium oxyde

2519.90.10

Chất chống đông vón

2519.90.90

Papain

Papain

3507.90.00

Enzym, chất điều vị

Parika oleoresin

Parika oleoresin

3301.90.90

Phẩm màu

Pectin

Pectins

1302.20.00

Chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất ổn định, chất làm dầy

Pentakali triphosphat

Pentapotassium triphosphate

2835.39.90

Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất ổn định, chất làm dày

Pentanatri triphosphat

Pentasodium triphosphate

2835.31.00

Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất ổn định, chất làm dày

Phosphated Distarch Phosphat

Phosphated Distarch Phosphate

3505.10.90

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Phức clorophyl đồng

Chlorophyll Copper Complex

3203.00.10

Phẩm màu

Phức clorophyl đồng (muối Natri, kali của nó)

Chlorophyll Copper Complex, Sodium And Potassium Salts

3203.00.10

Phẩm màu

Polydimethyl siloxan

Polydimethylsiloxane

3402.13.10

Chất Chống đông vón, chất chống tạo bọt, chất nhũ hóa

Polyetylen glycol

Polyethylene Glycol

3907.20.90

Chất chống tạo bọt, chất mang, chất nhũ hóa, chất làm bóng, chất làm dày

Polyoxyethylen (20) sorbitan tristearat

Polyoxyethylene (20) sorbitan tristearate

3402.13.90

Chất nhũ hóa

Polyoxyethylen (20) sorbitan monolaurat

Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate

3402.13.90

Chất nhũ hóa

Polyoxyethylen (20) sorbitan monopalmitat

Polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitate

3402.13.90

Chất nhũ hóa

Polyoxyethylen (20) sotbitan monostearat

Polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate

3402.13.90

Chất nhũ hóa

Polyoxyethylen (40) stearat

Polyoxyethylene (40) stearate

3402.19.90

Chất nhũ hóa

Polyoxyethylen (8) stearat

Polyoxyethylene (8) stearate

3402.13.90

Chất nhũ hóa

Polyoxyetylen (20) Sorbitan monooleat

Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monooleate

3402.13.90

Chất chống tạo bọt, chất nhũ hóa

Polyvinyl alcohol

Polyvinyl alcohol

3905.30.10

Chất làm bóng, chất làm dầy

Polyvinylpyrolidon

Polyvinylpyrrolidone

3905.99.10

Chất ổn định, chất nhũ hóa, chất làm bóng, chất làm dày

Polyvinylpyrolidon, không tan

Polyvinylpyrolidon, insoluble

3905.99.90

Chất ổn định màu, chất ổn định

Ponceau 4R

Ponceau 4R

3204.19.00

Phẩm màu

Propyl galat

Gallate, Propyl

2918.29.90

Chất chống oxy hóa

Propyl pra- Hydroxybenzoat

Propyl pra- Hydroxybenzoate

2918.29.90

Chất bảo quản

Propylen glycol alginat

Propylene glycol alginate

3913.10.00

Chất làm dầy, chất ổn định

Protease

Protease (A. orysee var.)

3507.90.00

Enzym, chất điều vị, chất xử lý bột, chất ổn định, chất làm bóng

Pullulan

Pullulan

3913.90.30

Chất làm bóng, chất làm dầy

Quinolin

Quinoline Yellow

3204.12.10

Phẩm màu

Sáp vi tinh thể

Microcrystalline Wax

2712.90.90

Chất làm bóng, chất tạo bọt

Sắt (II) lactat

Ferrous lactate

2918.11.00

Chất ổn định màu

Sắt amoni citrat

Ferric ammonium citrate

2918.15.90

Chất chống đông vón

Shellac

Shellac

1301.90.40

Chất làm bóng

Siro maltitol

Maltitol syrup

2940.00.00

Chất độn, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất tạo ngọt

Siro polyglycitol

Polyglycitol syrup

1702.20.00

Chất tạo ngọt

Starch acetate, Este hóa với Acetic anhydrid

Starch acetate, Esterified with Acetic anhydride

3505.10.90

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Starch acetate, este hóa với Vinyl Axetat

Starch acetate, Esterified with Vinyl Axetate

3505.10.90

Chất xử lý bột

Starch Natri Octenyl Succinat

Starch Sodium Octenyl Succinate

3505.10.10

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định

3505.10.90

Stearyl citrat

Stearyl citrate

2918.15.90

Chất nhũ hóa, chất chống oxi hóa, chất tạo phức kim loại

Steviol glycosid

Steviol glycosides

2938.90.00

Chất tạo ngọt

Sucralose

Sucralose

2940.00.00

Chất tạo ngọt

Sucroglyxerid

Sucroglycerides

3824.99.70

Chất nhũ hóa

Sucrose acetat isobutyrat

Sucrose acetate isobutyrate

2940.00.00

Chất nhũ hóa

Sulphua dioxyd

Sulfur Dioxyde

2811.29.20

Chất bảo quản, chất chống oxi hóa

Sunset yellow FCF

Sunset Yellow FCF

3204.12.90

Phẩm màu

Tartrazin

Tartrazine

3204.19.00

Phẩm màu

Tert-Butylhydroquinon (TBHQ)

Tertiary Butylhydroquinone

2907.29.90

Chất chống oxy hóa

Tinh bột đã được xử lý bằng acid

Acid-Treated Starch

3505.10.10

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định

3505.10.90

Tinh bột đã được xử lý bằng kiềm

Alkaline Treated Starch

3505.10.10

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định

3505.10.90

Tinh bột đã khử màu

Bleached Starch

3505.10.10

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định

3505.10.90

Tinh bột xử lý oxy hóa

oxydized Starch

3505.10.10

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định

3505.10.90

Tinh bột, xử lý bằng enzim

Enzyme-Treated Starches

3505.10.10

Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định

3505.10.90

Tocopherol concentrat (dạng hỗn hợp)

Tocopherol concentrate, mixed

2936.28.00

Chất chống oxy hóa

Triacetin

Triacetin

2915.39.90

Chất mang, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm

Triamoni citrat

Triammonium citrate

2918.15.90

Chất điều chỉnh độ acid

Tricalci citrat

Tricalcium Citrates

2918.15.10

Chất điều chỉnh độ acid, chất làm rắn chắc, chất tạo phức kim loại, chất ổn định

7

Hương liệu thực phẩm

7.1

Các chất tạo hương tự nhiên

Saffron (cây nghệ)

Saffron

0910.20.00

Nghệ (curcuma)

Turmeric (curcuma)

0910.30.00

Các chiết xuất từ cây vani

0905.10.00 & 0905.20.00

Hương khói tự nhiên và các chiết xuất của nó

2106.90.98

Hương liệu tự nhiên và các hương liệu giống tự nhiên

2106.90.98

Dầu nguyệt quế anh đào

3301.19.00

Hương bạc hà cay (Mantha piperita)

3301.24.00

Hương của cây bạc hà khác

3301.25.00

Hương quế

3301.29.10

Các dầu gia vị và chiết xuất từ gia vị

3301.90.90

Dầu hạnh nhân đắng

3301.90 90

Tinh dầu quả tự nhiên

3301.90.90

Dầu ớt

3301.90.90

Tinh dầu họ quả cam quýt

3301.12.00

chất tạo hương tự nhiên

3301.13.00

3301.19.00

7.2

Các chất tạo hương tổng hợp

Benzoin gum

1301.90.90

Limonen, d-

2902.19.00

Linalool

3301.19.00

Menthol

2906.11.00

Benzyl alcohol

2906.21.00

Metyl benzyl, alpha- alcohol

2906.21.00

Hương khói

3307.41.90

Anethole, trans-

2909.30.00

Anethol, beta-

2909.30.00

Eugenyl metyl ete

2909.30.00

Eugenol

2909.50.00

Benzadehyt

2912.21.00

Vanillin

2912.41.00

Etyl vanilin

2912.42.00

Inonon, alpha

2914.23.00

Inonon, beta

2914.23.00

Carvon, d-

2914.29.90

Carvon, l-

2914.29.90

Metyl naphtyl, beta-keton

2914.39.00

Etyl format

2915.13.00

Etyl axetat

2915.31.00

Amyl axetat

2915.39.90

Linalyl axetat

2915.39.90

Benzyl axetat

2915.39.90

Etyl laurat

2915.90.20

Alyl heptanoat

2915.90.90

Alyl hexanoat

2915.90.90

Etyl heptanoat

2915.90.90

Etyl nonanoat

2915.90.90

Benzyl benzoat

2916.31.00

Etyl lactat

2918.11.00

Metyl salixylat

2918.23.00

Etyl matylphenylglycidat

2918.29.10

Etyl phenylglycidat

2918.29.10

Metyl anthranilat

2922.43.00

Metyl N-metylanthranilat

2922.43.00

Nonalacton, gamma-

2932.20.00

Piperonal

2932.93.00

Etyl maltol

2932.99.90

Maltol

2932.99.90

Metyl phenylaxetat

2916.34.00

Quinin hydroclorua

2939.20.10

Undecalacton, gamma-

2932.20.00

8

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

8.1

Các tác nhân chống tạo bọt

Sản phẩm ankylen oxit

Alkylene oxide adduct

2910.90.00

Đimetylpolysiloxan

Dimethylpolysiloxan

3910

3402.13.90

Copolyme etylenoxit - propylen oxit

Ethylene oxide - propylene oxide copolymers

2910.20.00 & 2910.90.00

Metyl este của axit béo

Fatty acid methyl ester

3824.99.70

Este polyankylen glycol của axit béo (1-5 phân tử etylen oxit hay propylen oxit)

Fatty acid polyalkylene glycol ester (1-5 moles ethylene oxide or propylene oxide)

3824.99.70

Ete glycol - Ancol béo

Fatty alcohol-glycol ether

3823.70.90

HO-CH2-CH2-OR R=CnH2n+1, n=8-30

Dầu dừa đã hydrogen hóa

Hydrogenated coconut oil

1516.20.98

Dầu dừa đã qua hydro hóa

Dung dịch alpha metyl glycozit

Alpha - methyl glycoside water

2938.90.00

Ancol polyetoxyl hóa, biến tính

Polyethoxylated alcohols, modified

3402.13.90

Nếu tan hay phân tán trong nước

Copolyme polyglycol

Polyglycol

3907.20.90

3402.13.90

Nếu tan hay phân tán trong nước

Ancol bậc cao biến tính.

Modified higher alcohol

2207.20.11

2207.20.19

Polyme khối polypropylen polyetylen

Polypropylene- proethylene block polymer

3902.10.90

8.2

Các chất xúc tác

Nhôm

Alluminium

76

3815.19.00

Xúc tác có nền

Crôm

Chromium

3815.19.00

Xúc tác có nền

Đồng

Copper

3815.19.00

Xúc tác có nền

Đồng cromat

Copper chromate

2805.19.00

Đồng cromit

Copper chromite

2805.19.00

Mangan

Manganese

3815.19.00

Xúc tác có nền

Molipđen

Molybdenum

3815.19.00

Xúc tác nền

Niken

Nickel

3815.11.00

Xúc tác có nền

Palađi

Palladium

3815.12.00

Xúc tác có nền

Platin

Platinum

3815.12.00

Xúc tác có nền

Kali kim loại

Potassium metal

2805.19.00

Xúc tác có nền

Kali metylat (metoxit)

Potassium methylate (methoxide)

2905.19.00

Kali etylat (etoxit)

Potassium ethylat (ethoxide)

2905.49.00

Bạc

Silver

2805.19.00

Natri amid

Sodium amide

2842.90.90

Natri etylat

Sodium ethylate

2905.19.00

Natri metylat (metoxit)

Sodium methylate (methoxide)

2905.19.00

Axit triflometan sulfonic (CF3 SO3H)

Trifluoromethane sulfonic acid

2915.90.90

8.3

Các tác nhân làm trong/chất trợ lọc

Đất sét hấp phụ (tẩy màu, đất tự nhiên hay hoạt tính)

Absorbent clays (bleaching, natural, or activated earths)

3802.90.90

2507.00.00

Asbestos

Asbestos

3802.90.90

2524.90.00

Bentonit

Bentonite

3802.90.90

2508.10.00

Nhựa đivinylbenzen clometyl hóa và amin hóa

Chloromethylated aminated styrene - divinylbenzene resin.

3914.00.00

Điatomit

Diatomaceous earth

2512.00.00

Copolyme đivinylbenzen- etyl vinylbenzen

Divinylbenzen - ethylvinylbenzen copolymer

3914.00.00

Đất sét hoạt tính

Fulleris earth

3802.90.20

Nhựa trao đổi ion

Ion exchange resins (see ion exchange resins)

3914.00.00