Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2710/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 2710/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Xuân Liêm
Ngày ban hành: 10/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2710/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP , ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định và quán lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 4052/SXD- KTXD ngày 06/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các quy định tại Quyết định này, để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

1. Trường hợp tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực và chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật giá gói thầu theo đơn giá ca máy được công bố tại Quyết định này trên cơ sở đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án.

2. Các gói thầu xây dựng đã đóng thầu hoặc đã lựa chọn được nhà thầu hoặc đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và nội dung hợp đồng đã ký kết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc công bố giá ca máy thi công cho hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, CNTT, CN.(M7.5)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Liêm

 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TỈNH THANH HÓA

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng.

2. Giá ca máy được xác định trên cơ sở yêu cầu quản lý sử dụng máy và thiết bị thi công xây dựng, các định mức hao phí tính giá ca máy và mặt bằng giá của địa phương.

II. NỘI DUNG CHI PHÍ TRONG GIÁ CA MÁY

1. Nội dung chi phí trong giá ca máy.

1.1. Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số các khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy.

1.2. Giá ca máy chưa bao gồm chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, nước, khí nén và các loại công tác xây dựng thực hiện tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành thử của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và các loại thiết bị tương tự. Các chi phí này được lập dự toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí gián tiếp của dự toán công trình.

2. Giá ca máy trong bảng này bao gồm các thành phần chi phí sau:

Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:

CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK (1)

Trong đó:

- CCM: giá ca máy (đồng/ca);

- CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca);

- CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca);

- CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);

- CNC: chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);

- CCPK: chi phí khác (đồng/ca).

- Giá ca máy được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

- Định mức các hao phí và dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy gồm: Số ca làm việc của máy trong năm; định mức khấu hao, sửa chữa; tiêu hao nhiên liệu - năng lượng; nhân công điều khiển máy và định mức chi phí khác được xác định theo Phụ lục số 02 Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

- Giá nhiên liệu, năng lượng: Giá (trước thuế) các loại xăng, dầu, điện hoặc khí nén (đ/lít, đ/Kwh, đ/m3) tính theo mức giá tại thời điểm tháng 7/2020 tại tỉnh Thanh Hóa cụ thể như sau:

* Xăng không chì E5 RON 92: 13.209,09 đ/lít.

* Dầu Diezel 0,05%S: 11.227,27 đ/lít.

* Điện: 1.685,00 đ/Kwh (giờ bình thường - Cấp điện áp dưới 6KV).

- Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của thợ điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại Phụ lục số 02 Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy được tính trong Bảng giá ca máy là đơn giá nhân công Khu vực II của Quyết định số 2215/QĐ-UBND .

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc khu vực I, khu vực III, khu vực IV của Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, thì chi phí tiền lương thợ điều khiển máy thi công được tính bổ sung chênh lệch giữa chi phí tiền lương thợ điều khiển tại khu vực I, khu vực III, khu vực IV với mức lương tính trong Bảng giá ca máy và thiết bị thi công (khu vực II).

III. CÁC CƠ SỞ ĐỂ TÍNH GIÁ CA MÁY

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

- Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương Quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

- Quyết định số 1228/PLXTH-QĐ ngày 27/6/2020 của Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa về giá bán lẻ niêm yết các mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

IV. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Chủ đầu tư sử dụng giá ca máy đã được công bố tại Quyết định này làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình. Trường hợp các loại máy và thiết bị thi công xây dựng không có trong công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình hoặc trường hợp dự án đầu tư thuộc địa bàn hai tỉnh thì Chủ đầu tư tổ chức xây dựng giá ca máy của công trình theo nguyên tắc và phương pháp quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, trình người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt áp dụng cho dự án, công trình và gửi về cơ quan chuyên môn của địa phương và Bộ Xây dựng để phục vụ quản lý.

2. Khi xác định đơn giá xây dựng công trình để lập dự toán xây dựng công trình trên cơ sở định mức kinh tế do Bộ Xây dựng, UBND tỉnh công bố, Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tại Quyết định này thì tại thời điểm lập dự toán giá ca máy được bổ sung điều chỉnh hai khoản chi phí sau:

2.1. Chi phí nhiên liệu - năng lượng được tính bổ sung chênh lệch giữa giá nhiên liệu - năng lượng tại thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu - năng lượng được tính trong Bảng giá ca máy do UBND tỉnh công bố.

2.2. Chi phí tiền lương thợ điều khiển được tính bổ sung chênh lệch giữa chi phí tiền lương thợ điều khiển tại thời điểm lập dự toán và chi phí tiền lương thợ điều khiển được tính trong Bảng giá ca máy do UBND tỉnh công bố.

3. Trong quá trình thực hiện Bảng giá ca máy và thiết bị thi công này, nếu có vướng mắc đề nghị các ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phản ánh (bằng văn bản) về Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa để tập hợp, trình cấp có thẩm quyền giải quyết./.

 

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TỈNH THANH HÓA

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /   /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

MÃ HIỆU

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU NĂNG LƯƠNG 1 CA

THÀNH PHẦN - CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY

GIÁ CA MÁY

TRONG ĐÓ

TỔNG SỐ

Chi phí nhiên liệu năng lượng

Tiền lương

 

 

 

 

 

 

 

MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

M101.0000

MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN

 

 

 

 

 

M101.0100

Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:

 

 

 

 

 

M101.0101

0,40 m3

43,00 lít diezel

1x4/7

497.256

233.388

1.187.394

M101.0102

0,50 m3

51,00 lít diezel

1x4/7

589.769

233.388

1.382.442

M101.0103

0,65 m3

59,00 lít diezel

1x4/7

682.281

233.388

1.661.384

M101.0104

0,80 m3

65,00 lít diezel

1x4/7

751.666

233.388

1.823.982

M101.0105

1,25 m3

83,00 lít diezel

1x4/7

959.820

233.388

2.498.208

M101.0106

1,60 m3

113,00 lít diezel

1x4/7

1.306.742

233.388

3.140.845

M101.0107

2,30 m3

138,00 lít diezel

1x4/7

1.595.845

233.388

3.696.733

M101.0108

3,60 m3

199,00 lít diezel

1x4/7

2.301.254

233.388

5.843.556

M101.0115

Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực

83,00 lít diezel

1x4/7

959.820

233.388

3.197.315

M101.0116

Máy đào 1,60 m3 gắn đầu búa thủy lực

113,00 lít diezel

1x4/7

1.306.742

233.388

3.640.498

M101.0200

Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu:

 

 

 

 

 

M101.0201

0,8 m3

57,00 lít diezel

1x4/7

659.153

233.388

1.683.310

M101.0202

1,25 m3

73,00 lít diezel

1x4/7

844.179

233.388

2.423.720

M101.0300

Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu

 

 

 

 

 

M101.0301

0,40 m3

59,00 lít diezel

1x5/7

682.281

274.408

1.659.382

M101.0302

0,65 m3

65,00 lít diezel

1x5/7

751.666

274.408

1.829.151

M101.0303

1,20 m3

113,00 lít diezel

1x5/7

1.306.742

274.408

3.017.689

M101.0304

1,60 m3

128,00 lít diezel

1x5/7

1.480.204

274.408

3.316.022

M101.0305

2,30 m3

164,00 lít diezel

1x5/7

1.896.511

274.408

4.247.422

M101.0400

Máy xúc lật - dung tích gầu:

 

 

 

 

 

M101.0401

0,65 m3

29,00 lít diezel

1x4/7

335.359

233.388

931.747

M101.0402

1,25 m3

47,00 lít diezel

1x4/7

543.512

233.388

1.554.757

M101.0403

1,65 m3

75,00 lít diezel

1x4/7

867.307

233.388

2.051.409

M101.0404

2,30 m3

95,00 lít diezel

1x4/7

1.098.589

233.388

2.509.900

M101.0405

3,20 m3

134,00 lít diezel

1x4/7

1.549.588

233.388

3.707.130

M101.0500

Máy ủi - công suất:

 

 

 

 

 

M101.0501

75,0 CV

38,00 lít diezel

1x4/7

439.435

233.388

979.885

M101.0502

110,0 CV

46,00 lít diezel

1x4/7

531.948

233.388

1.452.172

M101.0503

140,0 CV

59,00 lít diezel

1x4/7

682.281

233.388

1.892.649

M101.0504

180,0 CV

76,00 lít diezel

1x4/7

878.871

233.388

2.282.732

M101.0505

240,0 CV

94,00 lít diezel

1x4/7

1.087.025

233.388

2.809.020

M101.0506

320,0 CV

125,00 lít diezel

1x4/7

1.445.511

233.388

3.661.305

M101.0600

Máy cạp tự hành - dung tích thùng:

 

 

 

 

 

M101.0601

9,00 m3

132,00 lít diezel

1x6/7

1.526.460

325.329

3.057.067

M101.0602

16,0 m3

154,00 lít diezel

1x6/7

1.780.870

325.329

3.568.416

M101.0603

25,0 m3

182,00 lít diezel

1x6/7

2.104.665

325.329

4.255.478

M101.0700

Máy san tự hành - công suất:

 

 

 

 

 

M101.0701

110,0 CV

39,00 lít diezel

1x5/7

451.000

274.408

1.498.267

M101.0702

140,0 CV

44,00 lít diezel

1x5/7

508.820

274.408

1.686.254

M101.0703

180,0 CV

54,00 lít diezel

1x5/7

624.461

274.408

2.105.986

M101.0800

Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng:

 

 

 

 

 

M101.0801

50 Kg

3,00 lít xăng

1x3/7

40.420

196.612

258.417

M101.0802

60 Kg

3,50 lít xăng

1x3/7

47.156

196.612

269.420

M101.0803

70 Kg

4,00 lít xăng

1x3/7

53.893

196.612

278.306

M101.0804

80 Kg

5,00 lít xăng

1x3/7

67.366

196.612

292.533

 

Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh:

 

 

 

 

 

M101.0901

9 T

34,00 lít diezel

1x4/7

393.179

233.388

1.009.990

M101.0902

16 T

38,00 lít diezel

1x4/7

439.435

233.388

1.101.981

M101.0903

18 T

42,00 lít diezel

1x4/7

485.692

233.388

1.163.741

M101.0904

25 T

55,00 lít diezel

1x4/7

636.025

233.388

1.320.251

 

Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh:

 

 

 

 

 

M101.1001

8 T

19,00 lít diezel

1x4/7

219.718

233.388

938.115

M101.1002

15 T

39,00 lít diezel

1x4/7

451.000

233.388

1.443.704

M101.1003

18 T

53,00 lít diezel

1x4/7

612.897

233.388

1.750.380

M101.1004

20 T

61,00 lít diezel

1x4/7

705.410

233.388

1.912.131

M101.1005

25 T

67,00 lít diezel

1x4/7

774.794

233.388

1.984.616

 

Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh:

 

 

 

 

 

M101.1101

6,0 T

20,00 lít diezel

1x4/7

231.282

233.388

583.559

M101.1102

8,5 T

24,00 lít diezel

1x4/7

277.538

233.388

676.003

M101.1103

10 T

26,00 lít diezel

1x4/7

300.666

233.388

783.749

M101.1104

12 T

32,00 lít diezel

1x4/7

370.051

233.388

1.013.178

M101.1200

Máy lu chân cừu tự hành - trọng lượng tĩnh:

 

 

 

 

 

M101.1201

12 T

29,00 lít diezel

1x4/7

335.359

233.388

1.365.516

M101.1202

20 T

61,00 lít diezel

1x4/7

705.410

233.388

2.175.130

M102.0000

MÁY NÂNG CHUYỂN

 

 

 

 

 

M102.0100

Cần trục ô tô - sức nâng:

 

 

 

 

 

M102.0101

3,0 T

25,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 lái xe nhóm 9

289.102

437.288

990.274

M102.0102

4,0 T

26,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 lái xe nhóm 9

300.666

437.288

1.025.238

M102.0103

5,0 T

30,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 lái xe nhóm 9

346.923

437.288

1.095.524

M102.0104

6,0 T

33,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 lái xe nhóm 9

381.615

437.288

1.203.638

M102.0105

10,0 T

37,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 lái xe nhóm 9

427.871

437.288

1.425.688

M102.0106

16,0 T

43,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 lái xe nhóm 9

497.256

437.288

1.582.656

M102.0107

20,0 T

44,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 lái xe nhóm 9

508.820

437.288

1.729.392

M102.0108

25,0 T

50,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 lái xe nhóm 10

578.205

451.526

1.927.587

M102.0109

30,0 T

54,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 lái xe nhóm 10

624.461

451.526

2.102.369

M102.0110

40,0 T

64,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 lái xe nhóm 10

740.102

451.526

2.628.668

M102.0111

50,0 T

70,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 lái xe nhóm10

809.486

451.526

3.239.591

M102.0200

Cần cẩu bánh hơi - sức nâng:

 

 

 

 

 

M102.0201

6,0 T

25,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

289.102

558.717

1.221.400

M102.0202

16,0 T

33,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

381.615

558.717

1.356.692

M102.0203

25,0 T

36,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

416.307

558.717

1.565.266

M102.0204

40,0 T

50,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

578.205

558.717

2.323.392

M102.0205

63 T

61,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

705.410

558.717

2.619.917

M102.0206

80 T

67,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

774.794

558.717

2.360.178

M102.0207

90 T

69,00 lít diezel

1x4/7+1x7/7

797.922

616.710

3.657.842

M102.0208

100 T

74,00 lít diezel

1x4/7+1x7/7

855.743

616.710

4.437.853

M102.0209

110 T

78,00 lít diezel

1x4/7+1x7/7

901.999

616.710

5.237.984

M102.0210

130 T

81,00 lít diezel

1x4/7+1x7/7

936.691

616.710

5.973.851

M102.0300

Cần cẩu bánh xích - sức nâng:

 

 

 

 

 

M102.0301

5 T

32,00 lít diezel

1x4/7+1x5/7

370.051

507.796

1.212.328

M102.0302

10 T

36,00 lít diezel

1x4/7+1x5/7

416.307

507.796

1.412.867

M102.0303

16 T

45,00 lít diezel

1x4/7+1x5/7

520.384

507.796

1.667.171

M102.0304

25 T

47,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

543.512

558.717

1.942.878

M102.0305

28 T

49,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

566.640

558.717

2.157.031

M102.0306

40 T

51,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

589.769

558.717

2.649.113

M102.0307

50 T

54,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

624.461

558.717

2.862.568

M102.0308

63 T

56,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

647.589

558.717

2.935.700

M102.0309

80 T

58,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

670.717

558.717

3.180.991

M102.0310

100 T

59,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

682.281

558.717

3.629.607

M102.0311

110 T

63,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

728.538

558.717

4.063.065

M102.0312

130 T

72,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

832.615

558.717

5.205.344

M102.0313

150 T

83,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

959.820

558.717

5.722.197

M102.0314

250 T

141,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

1.630.537

558.717

17.509.339

M102.0315

300 T

155,00 lít diezel

1x4/7+1x6/7

1.792.434

558.717

24.931.615

M102.0400

Cần trục tháp - sức nâng:

 

 

 

 

 

M102.0401

5,0 T

42,00 kWh

1x3/7+1x5/7

74.309

471.020

977.482

M102.0402

10,0 T

60,00 kWh

1x3/7+1x5/7

106.155

471.020

1.258.983

M102.0403

12,0 T

68,00 kWh

1x3/7+1x5/7

120.309

471.020

1.402.447

M102.0404

15,0 T

90,00 kWh

1x3/7+1x5/7

159.233

471.020

1.551.079

M102.0405

20,0 T

113,00 kWh

1x3/7+1x5/7

199.925

471.020

1.755.753

M102.0406

25,0 T

120,00 kWh

1x3/7+1x6/7

212.310

521.941

2.212.863

M102.0407

30,0 T

128,00 kWh

1x3/7+1x6/7

226.464

521.941

2.571.228

M102.0408

40,0 T

135,00 kWh

1x3/7+1x6/7

238.849

521.941

2.802.185

M102.0409

50,0 T

143,00 kWh

1x4/7+1x6/7

253.003

558.717

3.541.341

M102.0410

60,0 T

198,00 kWh

x4/7+1x6/7

350.312

558.717

4.276.790

M102.0500

Cần cẩu nổi:

 

 

 

 

 

M102.0501

Kéo theo - sức nâng 30 T

81,00 lít diezel

T.ph2.1/2+3 thợ máy (2x2/4+1x3/4)+1thợ điện 2/4+1 Thủy thủ 2/4

936.691

1.734.807

5.096.964

M102.0502

Tự hành - sức nâng 100 T

118,00 lít diezel

T.tr1/2+T.pII.1/2+4 thợ máy (3x2/4+1x4/4)+1 thợ điện3/4+1 Thủy thủ 2/4

1.364.563

2.440.518

7.462.533

M102.0600

Cổng trục - sức nâng:

 

 

 

 

 

M102.0601

10 T

81,00 kWh

1x3/7+1x5/7

143.309

471.020

1.030.819

M102.0602

20 T

90,00 kWh

1x3/7+1x6/7

159.233

521.941

1.253.481

M102.0603

30 T

90,00 kWh

1x3/7+1x6/7

159.233

521.941

1.290.896

M102.0604

50 T

123,00 kWh

1x3/7+1x7/7

217.618

579.934

1.407.552

M102.0605

60 T

144,00 kWh

1x3/7+1x7/7

254.772

579.934

1.477.226

M102.0606

90 T

180,00 kWh

1x3/7+1x7/7

318.465

579.934

1.669.422

M102.0701

Cẩu lao dầm K33-60

233,00 kWh

1x3/7+4x4/7+1x6/7

412.235

1.455.493

4.676.851

M102.0702

Thiết bị nâng hạ dầm 90 t

232,00 kWh

1x3/7+2x4/7+1x6/7

410.466

988.717

4.475.915

M102.0703

Hệ thống xe goong di chuyển dầm (gồm mô tơ điện 3,5 kW và con lăn)

16,00 kWh

1x4/7

28.308

233.388

275.938

M102.0800

Cầu trục - sức nâng:

 

 

 

 

 

M102.0801

30 T

48,00 kWh

1x3/7+1x6/7

84.924

521.941

807.963

M102.0802

40 T

60,00 kWh

1x3/7+1x6/7

106.155

521.941

854.400

M102.0803

50 T

72,00 kWh

1x3/7+1x6/7

127.386

521.941

905.768

M102.0804

60 T

84,00 kWh

1x3/7+1x7/7

148.617

579.934

1.036.256

M102.0805

90 T

108,00 kWh

1x3/7+1x7/7

191.079

579.934

1.153.544

M102.0806

110 T

132,00 kWh

1x3/7+1x7/7

233.541

579.934

1.334.479

M102.0807

125 T

144,00 kWh

1x3/7+1x7/7

254.772

579.934

1.433.831

M102.0808

180 T

168,00 kWh

1x3/7+1x7/7

297.234

579.934

1.656.151

M102.0809

250 T

204,00 kWh

1x3/7+1x7/7

360.927

579.934

1.939.957

M102.0900

Máy vận thăng - sức nâng:

 

 

 

 

 

M102.0901

0,8 T

21,00 kWh

1x3/7

37.154

196.612

359.652

M102.0902

2 T

32,00 kWh

1x3/7

56.616

196.612

417.196

M102.0903

3 T

39,00 kWh

1x3/7

69.001

196.612

468.686

M102.1000

Máy vận thăng lồng - sức nâng:

 

 

 

 

 

M102.1001

3 T

47,00 kWh

1x3/7

83.155

196.612

738.038

M102.1100

Tời điện - sức kéo:

 

 

 

 

 

M102.1101

0,5 T

4,00 kWh

1x3/7

7.077

196.612

208.308

M102.1102

1,0 T

5,00 kWh

1x3/7

8.846

196.612

211.383

M102.1103

1,5 T

5,50 kWh

1x3/7

9.731

196.612

222.470

M102.1104

2,0 T

6,30 kWh

1x3/7

11.146

196.612

231.260

M102.1105

3,0 T

11,00 kWh

1x3/7

19.462

196.612

251.618

M102.1106

3,5 T

12,00 kWh

1x3/7

21.231

196.612

256.978

M102.1107

5,0 T

14,00 kWh

1x3/7

24.770

196.612

268.989

M102.1200

Pa lăng xích - sức nâng:

 

 

 

 

 

M102.1201

3,0T

 

1x3/7

 

196.612

204.380

M102.1202

5,0T

 

1x3/7

 

196.612

206.472

M102.1300

Kích nâng - sức nâng:

 

 

 

 

 

M102.1301

10 T

 

1x4/7

 

233.388

238.279

M102.1302

30 T

 

1x4/7

 

233.388

239.554

M102.1303

50 T

 

1x4/7

 

233.388

243.807

M102.1304

100 T

 

1x4/7

 

233.388

253.588

M102.1305

200 T

 

1x4/7

 

233.388

262.519

M102.1306

250 T

 

1x4/7

 

233.388

277.156

M102.1307

500 T

 

1x4/7

 

233.388

328.385

M102.1308

Hệ kích nâng 25 T (máy bơm dầu thủy lực 3 kW)

6,00 kWh

1x4/7

 

233.388

360.319

M102.1400

Kích thông tâm

 

 

 

 

 

M102.1401

RRH - 100 T

 

1x4/7

 

233.388

317.327

M102.1402

YCW - 150 T

 

1x4/7

 

233.388

245.821

M102.1403

YCW - 250 T

 

1x4/7

 

233.388

252.525

M102.1404

YCW - 500 T

 

1x4/7

 

233.388

288.587

M102.1501

Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60t, 6c)

29,00 kWh

1x4/7+1x5/7

51.308

507.796

817.149

M102.1601

Kích sợi đơn YDC - 500 T

 

1x4/7

 

233.388

254.841

M102.1700

Trạm bơm dầu áp lực- công suất:

 

 

 

 

 

M102.1701

40 MPa (HCP-400)

14,00 kWh

1x4/7

24.770

233.388

293.006

M102.1702

50 MPa (ZB4 - 500)

20,00 kWh

1x4/7

35.385

233.388

310.345

M102.1800

Xe nâng - chiều cao nâng:

 

 

 

 

 

M102.1801

12 m

25,00 lít diezel

1x1/4+1x3/4 Lái xe nhóm 9

289.102

437.288

1.165.842

M102.1802

18 m

29,00 lít diezel

1x1/4+1x3/4 Lái xe nhóm 9

335.359

437.288

1.337.150

M102.1803

24 m

33,00 lít diezel

1x1/4+1x3/4 Lái xe nhóm 9

381.615

437.288

1.511.716

M102.1900

Xe thang - chiều dài thang:

 

 

 

 

 

M102.1901

9 m

25,00 lít diezel

1x1/4+1x3/4 Lái xe nhóm 9

289.102

437.288

1.295.003

M102.1902

12 m

29,00 lít diezel

1x1/4+1x3/4 Lái xe nhóm 9

335.359

437.288

1.537.296

M102.1903

18 m

33,00 lít diezel

1x1/4+1x3/4 Lái xe nhóm 9

381.615

437.288

1.755.288

M103.0000

MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG

 

 

 

 

 

M103.0100

Máy đóng cọc tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa:

 

 

 

 

 

M103.0101

1,2 T

56 lít diezel

1x5/7

647.589

274.408

1.874.705

M103.0102

1,8 T

59,00 lít diezel

1x5/7

682.281

274.408

2.000.685

M103.0103

3,5 T

62,00 lít diezel

1x5/7

716.974

274.408

2.857.025

M103.0104

4,5 T

65,00 lít diezel

1x5/7

751.666

274.408

3.206.473

M103.0105

8,0 T

146,00 lít diezel

1x5/7

1.688.357

274.408

12.124.595

M103.0200

Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa:

 

 

 

 

 

M103.0201

1,2 T

24 lít diezl+14,0 kWh

1x5/7

302.308

274.408

1.056.061

M103.0202

1,8 T

30 lít diezl+14,0 kWh

1x5/7

371.692

274.408

1.351.182

M103.0203

2,5 T

36 lít diezl+25kWh

1x5/7

460.539

274.408

1.573.071

M103.0204

3,5 T

48 lít diezl+25 kWh

1x5/7

599.308

274.408

1.817.883

M103.0205

4,5 T

63 lít diezl+34 kWh

1x5/7

788.692

274.408

2.229.139

M103.0206

5,5 T

78 lít diezl+34 kWh

1x5/7

962.154

274.408

2.626.855

M103.0300

Máy búa rung tự hành, bánh xích - công suất:

 

 

 

 

 

M103.0301

60 kW

40 lít diezl+159 kWh

1x5/7

743.874

274.408

2.237.546

M103.0302

90 kW

51 lít diezl+240 kWh

1x5/7

1.014.389

274.408

4.108.864

M103.0400

Búa rung - công suất:

 

 

 

 

 

M103.0401

40,0 kW

108,00 kWh

 

191.079

 

300.670

M103.0402

50,0 kW

135,00 kWh

 

238.849

 

372.362

M103.0403

170,0 kW

357,00 kWh

 

631.622

 

869.670

M103.0500

Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa:

 

 

 

 

 

M103.0501

1,8 Tt

42,00 lít diezel

T.ph2.1/2+3 thợ máy (2x2/4+1x3/4)+1 thợ điện 2/4+1 Thủy thủ 2/4

485.692

1.734.807

4.955.150

M103.0502

2,5 T

47,00 lít diezel

T.ph2.1/2+3 thợ máy (2x2/4+1x3/4)+1 thợ điện 2/4+1 Thủy thủ 2/4

543.512

1.734.807

5.110.784

M103.0503

3,5 T

52,00 lít diezel

T.ph2.1/2+3 thợ máy (2x2/4+1x3/4)+1 thợ điện 2/4+1 Thủy thủ 2/4

601.333

1.734.807

5.220.330

M103.0504

4,5 T

58,00 lít diezel

T.ph2.1/2+3 thợ máy (2x2/4+1x3/4)+1 thợ điện 2/4+1 Thủy thủ 2/4

670.717

1.734.807

5.967.476

M103.0600

Tàu đóng cọc C 96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:

 

 

 

 

 

M103.0601

7,5 T

162,00 lít diezel

T.tr1/2+T.pII.1/2+4 thợ máy (3x2/4+1x4/4)+1 thợ điện 3/4+1 Thủy thủ 2/4

1.873.383

2.440.518

12.699.127

M103.0700

Máy ép cọc trước - lực ép:

 

 

 

 

 

M103.0701

60 T

38,00 kWh

1x4/7

67.232

233.388

461.146

M103.0702

100 T

53,00 kWh

1x4/7

93.770

233.388

544.997

M103.0703

150 T

75,00 kWh

1x4/7

132.694

233.388

612.577

M103.0704

200 T

84,00 kWh

1x4/7

148.617

233.388

657.157

M103.0801

Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860t

756,00 kWh

1x3/7+1x4/7

1.337.553

430.000

12.381.431

M103.0901

Máy ép thủy lực (KGK - 130C4), lực ép 130 t

138,00 kWh

1x4/7

244.157

233.388

1.068.114

M103.1001

Máy cấy bấc thấm

48,00 lít diezel

1x4/7

555.076

233.388

1.691.967

M103.1100

Máy khoan xoay:

 

 

 

 

 

M103.1101

Máy khoan xoay 80kNm÷125kNm

52,00 lít diezel

1x6/7

601.333

325.329

4.694.671

M103.1102

Máy khoan xoay 150kNm÷200kNm

68,00 lít diezel

1x6/7

786.358

325.329

5.435.066

M103.1103

Máy khoan xoay > 200kNm÷300kNm

96,00 lít diezel

1x6/7

1.110.153

325.329

12.552.740

M103.1104

Máy khoan xoay > 300kNm÷400kNm

137,00 lít diezel

1x6/7

1.584.280

325.329

15.174.612

M103.1105

Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette)

 

 

 

 

489.536

M103.1201

Máy khoan tường sét

32,00 lít diezel và 171kwh

1x6/7

672.593

325.329

2.782.537

M103.1300

Máy khoan cọc đất

 

 

 

 

 

M103.1301

Máy khoan cọc đất (1 cần)

36,00 lít diezel và 167kwh

1x6/7

711.772

325.329

4.922.695

M103.1302

Máy khoan cọc đất (2 cần)

36,00 lít diezel và 167kwh

1x6/7

711.772

325.329

5.595.982

M103.1401

Máy cấp xi măng

 

 

 

 

13.946

M103.1500

Máy trộn dung dịch - dung tích:

 

 

 

 

 

M103.1501

750 lít

13,00 kWh

1x3/7

23.000

196.612

243.173

M103.1502

1000 lít

18,00 kWh

1x4/7

31.847

233.388

408.992

M103.1600

Máy sàng lọc - năng suất:

 

 

 

 

 

M103.1601

100 m3/h

21,00 kWh

1x4/7

37.154

233.388

489.476

M103.1700

Máy bơm dung dịch - năng suất:

 

 

 

 

 

M103.1701

15 m3/h

37,00 kWh

1x4/7

65.462

233.388

321.957

M103.1702

200 m3/h

50,00 kWh

1x4/7

88.463

233.388

357.795

M104.0000

MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

M104.0100

Máy trộn bê tông - dung tích:

 

 

 

 

 

M104.0101

250 lít

11,00 kWh

1x3/7

19.462

196.612

268.438

M104.0200

Máy trộn vữa - dung tích:

 

 

 

 

 

M104.0201

80,0 lít

5,00 kWh

1x3/7

8.846

196.612

228.723

M104.0202

150,0 lít

8,00 kWh

1x3/7

14.154

196.612

243.066

M104.0203

250,0 lít

11,00 kWh

1x3/7

19.462

196.612

257.514

M104.0300

Máy trộn vữa xi măng - dung tích:

 

 

 

 

 

M104.0301

1200 lít

72,00 kWh

1x4/7

127.386

233.388

489.741

M104.0302

1600 lít

96,00 kWh

1x4/7

169.848

233.388

580.211

M104.0400

Trạm trộn bê tông - năng suất:

 

 

 

 

 

M104.0401

16 m3/h

92,00 kWh

1x3/7+1x5/7

162.771

471.020

1.314.703

M104.0402

25 m3/h

116,00 kWh

1x3/7+1x5/7

205.233

471.020

1.702.335

M104.0403

30 m3/h

172,00 kWh

1x3/7+1x5/7

304.311

471.020

2.255.598

M104.0404

50 m3/h

198,00 kWh

1x3/7+1x5/7

350.312

471.020

2.999.020

M104.0405

60 m3/h

265,00 kWh

1x3/7+1x5/7

468.851

471.020

3.323.963

M104.0406

75 m3/h

418,00 kWh

2x3/7+1x5/7

739.547

667.632

4.370.636

M104.0407

90 m3/h

425,00 kWh

2x3/7+1x5/7

751.931

667.632

5.178.389

M104.0408

125 m3/h

446,00 kWh

2x3/7+1x5/7

789.086

667.632

5.827.833

M104.0409

160 m3/h

553,00 kWh

3x3/7+1x5/7

978.395

864.244

6.943.865

M104.0500

Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất:

 

 

 

 

 

M104.0501

35,0 m3/h

76,00 kWh

1x4/7

134.463

233.388

405.197

M104.0502

45,0 m3/h

97,00 kWh

1x4/7

171.617

233.388

451.632

M104.0600

Máy nghiền sàng đá di động - năng suất:

 

 

 

 

 

M104.0601

20,0 m3/h

315,00 kWh

1x3/7+1x4/7

557.314

430.000

2.421.465

M104.0602

25,0 m3/h

357,00 kWh

1x3/7+1x4/7

631.622

430.000

3.018.022

M104.0603

125,0 m3/h

630,00 kWh

1x3/7+1x4/7

1.114.628

430.000

7.044.116

M104.0700

Máy nghiền đá thô - năng suất:

 

 

 

 

 

M104.0701

14,0 m3/h

134,00 kWh

1x3/7+1x4/7

237.080

430.000

913.074

M104.0702

200,0 m3/h

840,00 kWh

1x3/7+1x4/7

1.486.170

430.000

4.015.665

M104.0800

Trạm trộn bê tông asphan - năng suất:

 

 

 

 

 

M104.0801

25 T/h

210,00 kWh

1x4/7+1x5/7+1x6/7

371.543

833.125

5.390.582

M104.0802

50 T/h

300,00 kWh

1x4/7+1x5/7+1x6/7

530.775

833.125

7.284.052

M104.0803

60 T/h

324,00 kWh

2x4/7+1x5/7+1x6/7

573.237

1.066.513

8.546.619

M104.0804

80 T/h

384,00 kWh

2x4/7+2x5/7+1x6/7

679.392

1.340.921

9.718.611

M104.0805

120 T/h

714,00 kWh

2x4/7+2x5/7+1x6/7

1.263.245

1.340.921

11.114.619

M105.0000

MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘ

 

 

 

 

 

M105.0100

Máy phun nhựa đường - công suất:

 

 

 

 

 

M105.0101

190 CV

57,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Lái xe nhóm 9

659.153

437.288

2.324.224

M105.0200

Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất:

 

 

 

 

 

M105.0201

65 t/h

34,00 lít diezel

1x3/7+1x5/7

393.179

471.020

2.178.607

M105.0202

100 t/h

50,00 lít diezel

1x3/7+1x5/7

578.205

471.020

2.641.839

M105.0203

130 cv - 140 cv

63,00 lít diezel

1x3/7+1x5/7

728.538

471.020

3.807.101

M105.0301

Máy rải Novachip 170 cv

79,00 lít diezel

1x3/7+1x5/7

913.563

471.020

13.511.250

M105.0401

Máy rải cấp phối đá dăm, năng suất 50 m3/h - 60 m3/h

30,00 lít diezel

1x3/7+1x5/7

346.923

471.020

2.712.467

M105.05402

Máy rải xi măng SW16TC (16m3)

57,00 lít diezel

1x3/7+1x5/7

659.153

471.020

8.524.618

M105.0500

Máy cào bóc

 

 

 

 

 

M105.0501

Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C

92,00 lít diezel

1x4/7+1x5/7

1.063.896

507.796

3.749.436

M105.0502

Máy cào bóc tái sinh, Wigent 2400

340,00 lít diezel

1x4/7+1x7/7

3.931.791

616.710

31.754.022

M105.0503

Máy cào bóc tái sinh, công suất > 450 HP

523,00 lít diezel

1x4/7+1x7/7

6.048.020

616.710

23.464.730

M105.0601

Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A

 

1x4/7

 

233.388

276.806

M105.0701

Lò nấu sơn YHK 3A, lò nung keo

11,00 lít diezel

1x4/7

127.205

233.388

618.872

M105.0801

Máy rót mastic

4,00 lít xăng

1x4/7

53.893

233.388

325.473

M105.0901

Thiết bị nấu nhựa 500 lít

 

1x4/7

 

233.388

307.826

M105.1001

Máy rải bê tông SP500

73,00 lít diezel

1x3/7+1x5/7

844.179

471.020

5.420.438

M106.0000

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

 

 

 

 

 

M106.0100

Ô tô vận tải thùng - trọng tải:

 

 

 

 

 

M106.0101

1,5 T

7,00 lít xăng

1x2/4 Lái xe nhóm 9

94.313

215.000

445.633

M106.0102

2 T

12,00 lít xăng

1x2/4 Lái xe nhóm 9

161.679

215.000

524.439

M106.0103

2,5 T

13,00 lít xăng

1x2/4 Lái xe nhóm 9

175.153

215.000

561.718

M106.0104

5 T

25,00 lít diezel

1x2/4 Lái xe nhóm 9

289.102

215.000

754.198

M106.0105

7 T

31,00 lít diezel

1x2/4 Lái xe nhóm 9

358.487

215.000

920.207

M106.0106

10 T

38,00 lít diezel

1x2/4 Lái xe nhóm 9

439.435

215.000

1.133.137

M106.0107

12 T

41,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

474.128

255.085

1.229.836

M106.0108

15 T

46,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

531.948

255.085

1.543.595

M106.0109

20 T

56,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

647.589

255.085

1.661.075

M106.0110

32 T

62,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 10

716.974

263.390

2.381.576

M106.0200

Ô tô tự đổ - trọng tải:

 

 

 

 

 

M106.0201

2,5 T

19,00 lít xăng

1x2/4 Lái xe nhóm 9

255.992

215.000

690.430

M106.0202

5 T

41,00 lít diezel

1x2/4 Lái xe nhóm 9

474.128

215.000

919.243

M106.0203

7 T

46,00 lít diezel

1x2/4 Lái xe nhóm 9

531.948

215.000

1.231.009

M106.0204

10 T

57,00 lít diezel

1x2/4 Lái xe nhóm 9

659.153

215.000

1.530.615

M106.0205

12 T

65,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

751.666

255.085

1.687.921

M106.0206

15 T

73,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

844.179

255.085

1.726.550

M106.0207

20 T

76,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

878.871

255.085

1.788.388

M106.0208

22 T

77,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

890.435

255.085

1.828.814

M106.0209

25 T

81,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 10

936.691

263.390

1.921.304

M106.0210

27 T

86,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 10

994.512

263.390

2.087.475

M106.0300

Ô tô đầu kéo - công suất:

 

 

 

 

 

M106.0301

150 cv

30,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

346.923

255.085

846.195

M106.0302

200 cv

40,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

462.564

255.085

1.054.867

M106.0303

272 cv

56,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 10

647.589

263.390

1.737.556

M106.0304

360 cv

68,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 10

786.358

263.390

1.910.765

M106.0400

Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:

 

 

 

 

 

M106.0401

6 m3

43,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Lái xe nhóm 9

497.256

437.288

1.679.002

M106.0402

10,7 m3

64,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Lái xe nhóm 9

740.102

437.288

2.884.850

M106.0403

14,5 m3

70,00 lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Lái xe nhóm 10

809.486

451.526

3.512.749

M106.0500

Ô tô tưới nước - dung tích:

 

 

 

 

 

M106.0501

4 m3

20,00 lít diezel

1x2/4 Lái xe nhóm 9

231.282

215.000

782.517

M106.0502

5 m3

23,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

265.974

255.085

877.765

M106.0503

6 m3

24,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

277.538

255.085

949.533

M106.0504

7 m3

26,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

300.666

255.085

1.054.404

M106.0505

9 m3

27,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

312.230

255.085

1.179.815

M106.0506

16 m3

35,00 lít diezel

1x3/4 Lái xe nhóm 9

404.743

255.085

1.485.313

M106.0600

Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:

 

 

 

 

 

M106.0601

2 m3

19 lít diezen

1x2/4 Lái xe nhóm 9

219.718

215.000

818.394

M106.0602

3 m3

27 lít diezen

1x3/4 Lái xe nhóm 9

312.230

255.085

1.027.419

M106.0700

Ô tô bán tải - trọng tải:

 

 

 

 

 

M106.0701

1,5 T

18,00 lít xăng

1x2/4 Lái xe nhóm 9

242.519

215.000

815.797

M106.0800

Rơ mooc - trọng tải:

 

 

 

 

 

M106.0801

15 T

 

 

 

 

143.429

M106.0802

30 T

 

 

 

 

218.019

M106.0803

40 T

 

 

 

 

257.501

M106.0804

60 T

 

 

 

 

289.308

M106.0805

100 T

 

 

 

 

465.768

M106.0806

125 T

 

 

 

 

521.710

M106.0900

Xe bồn chuyên dụng

 

 

 

 

 

M106.0901

30 T

93 lít diezen

1x3/4 Lái xe nhóm 10

1.075.460

263.390

1.563.447

M106.0902

Xe bồn 13-14m3 (chở bitum, polymer)

35 lít diezen

1x1/4 +1x3/4 Lái xe nhóm 9

404.743

437.288

5.202.266

M107.0000

MÁY KHOAN ĐẤT ĐÁ

 

 

 

 

 

M107.0100

Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan:

 

 

 

 

 

M107.0101

D ≤ 42 mm (động cơ điện-1,2 kW)

5,00 kWh

1x3/7

8.846

196.612

223.139

M107.0102

D ≤ 42 mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén)

 

1x3/7

 

196.612

223.497

M107.0103

D ≤ 42 mm (khoan SIG - chưa tính khí nén)

 

1x3/7

 

196.612

308.340

M107.0104

Búa chèn (truyền động khí nén - chưa tính khí nén)

 

1x3/7

 

196.612

203.219

M107.0200

Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:

 

 

 

 

 

M107.0201

D75-95 mm

 

1x3/7+1x4/7

 

430.000

1.235.926

M107.0202

D105-110 mm

 

1x3/7+1x4/7

 

430.000

1.285.093

M107.0300

Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan:

 

 

 

 

 

M107.0301

D 45 mm (2 cần - 147 cv)

84,00 lít diezel

1x4/7+1x7/7

971.384

616.710

10.255.772

M107.0302

D 45 mm (3 cần - 255 cv)

138,00 lít diezel

1x4/7+1x7/7

1.595.845

616.710

14.845.341

M107.0400

Máy khoan néo - độ sâu khoan:

 

 

 

 

 

M107.0401

H 3,5 m (80 cv)

38,00 lít diezel

1x4/7+1x7/7

439.435

616.710

10.644.544

M107.0500

Máy khoan ROBBIN, đường kính khoan:

 

 

 

 

 

M107.0501

D 2,4 m (250 kW)

675,00 kWh

1x4/7+1x7/7

1.194.244

616.710

38.042.185

M107.0600

Tổ hợp dàn khoan neo, công suất:

 

 

 

 

 

M107.0601

9 kW

16,00 kWh

1x4/7

28.308

233.388

2.186.696

M107.0700

Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy:

 

 

 

 

 

M107.0701

YG 60

28,00 lít diezel

1x3/7+1x4/7

323.795

430.000

1.638.531

M107.0800

Máy khoan dẫn vào đá chuyên dụng HCR1200-EDII

 

 

 

 

 

M107.0801

HCR1200-EDII

332,00 lít diezel

1x4/7

3.839.278

233.388

8.421.929

M108.0000

MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC

 

 

 

 

 

M108.0100

Máy phát điện lưu động - công suất:

 

 

 

 

 

M108.0101

37,5 kVA

24,00 lít diezel

1x3/7

277.538

196.612

540.404

M108.0102

62,5 kVA

36,00 lít diezel

1x3/7

416.307

196.612

720.566

M108.0103

93,75 kVA

45,00 lít diezel

1x4/7

520.384

233.388

911.451

M108.0104

150kVA

76,00 lít diezel

1x4/7

878.871

233.388

1.336.831

M108.0105

250 kVA

106,00 lít diezel

1x4/7

1.225.794

233.388

1.699.038

M108.0200

Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất:

 

 

 

 

 

M108.0201

600 m3/h

46,00 lít xăng

1x4/7

619.771

233.388

1.239.734

M108.0300

Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất:

 

 

 

 

 

M108.0301

240 m3/h

28,00 lít diezel

1x4/7

323.795

233.388

734.065

M108.0302

360 m3/h

35,00 lít diezel

1x4/7

404.743

233.388

882.897

M108.0303

420 m3/h

38,00 lít diezel

1x4/7

439.435

233.388

990.644

M108.0304

540 m3/h

44,00 lít diezel

1x4/7

508.820

233.388

1.104.637

M108.0305

600 m3/h

47,00 lít diezel

1x4/7

543.512

233.388

1.210.515

M108.0306

660 m3/h

50,00 lít diezel

1x4/7

578.205

233.388

1.316.731

M108.0307

1200 m3/h

75,00 lít diezel

1x4/7

867.307

233.388

2.055.332

M108.0308

1260 m3/h

78,00 lít diezel

1x4/7

901.999

233.388

2.208.581

M108.0400

Máy nén khí, động cơ điện - năng suất:

 

 

 

 

 

M108.0401

5 m3/h

2,00 kWh

0,5x3/7

3.539

98.306

105.379

M108.0402

300 m3/h

86,00 kWh

1x3/7

152.156

196.612

497.535

M108.0403

600 m3/h

125,00 kWh

1x4/7

221.156

233.388

768.794

M109.0000

MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY

 

 

 

 

 

M109.0100

Sà lan - trọng tải:

 

 

 

 

 

M109.0101

200 T

 

 

 

 

542.108

M109.0102

250 T

 

 

 

 

677.592

M109.0103

400 T

 

 

 

 

891.221

M109.0104

600 T

 

 

 

 

1.048.501

M109.0105

800 T

 

 

 

 

1.464.574

M109.0106

1000 T

 

 

 

 

1.723.004

M109.0200

Phao thép - trọng tải:

 

 

 

 

 

M109.0201

60 T

 

 

 

 

115.189

M109.0202

200 T

 

 

 

 

200.603

M109.0203

250 T

 

 

 

 

210.600

M109.0301

Pông tông

 

 

 

 

252.697

M109.0400

Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải:

 

 

 

 

 

M109.0401

5 T

44,00 lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2

508.820

341.463

1.086.970

M109.0402

40 T

131,00 lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thủy thủ 3/4

1.514.896

663.587

2.992.209

M109.0500

Ca nô - công suất:

 

 

 

 

 

M109.0501

12 cv

3,00 lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2

34.692

341.463

459.201

M109.0502

23 cv

5,00 lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2

57.820

341.463

490.473

M109.0503

30 cv

6,00 lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2

69.385

341.463

507.175

M109.0504

54 cv

10,00 lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2+1t.thủ 2/4

115.641

621.463

860.842

M109.0505

75 cv

14,00 lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2+1t.thủ 2/4

161.897

621.463

946.890

M109.0506

150 cv

23,00 lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 máy I 1/2+1t.thủ2/4

265.974

893.308

1.446.566

M109.0700

Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất:

 

 

 

 

 

M109.0701

75 cv

68,00 lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2+2 Thợ máy (1x2/4+1x3/4)+1 Thợ điện 2/4+2 Thủy thủ 2/4

786.358

1.783.587

2.765.926

M109.0702

150 cv

95,00 lít diezel

1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 Thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4)

1.098.589

2.127.313

3.686.454

M109.0703

250 cv

148,00 lít diezel

1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 Thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4)

1.711.485

2.127.313

4.171.860

M109.0704

360 cv

202,00 lít diezel

1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 Thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4)

2.335.946

2.127.313

5.130.215

M109.0705

1200 cv

714,00 lít diezel

1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4 + 1x2/4) + 4 Thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)

8.256.761

3.216.408

18.168.540

M109.0800

Tàu cuốc sông- công suất:

 

 

 

 

 

M109.0801

495 cv

520,00 lít diezel

1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 Thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)

6.013.327

5.056.024

17.811.731

M109.0900

Tàu cuốc biển - công suất:

 

 

 

 

 

M109.0901

2085 cv

1751,00 lít diezel

1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 Thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)

20.248.723

5.101.210

45.423.036

M109.1000

Tàu hút - công suất:

 

 

 

 

 

M109.1001

585 cv

573,00 lít diezel

1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 Thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)

6.626.224

3.835.466

15.285.004

M109.1002

1200 cv

1008,00 lít diezel

1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 2 Thủy thủ (1x3/4 + 1x4/4)

11.656.604

4.767.869

27.557.361

M109.1003

4170 cv

3211,00 lít diezel

1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 4 Thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)

37.132.296

5.988.427

94.812.056

M109.1100

Tàu hút bụng tự hành - công suất:

 

 

 

 

 

M109.1101

1390 cv

1446,00 lít diezel

1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 Thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)

16.721.675

4.123.621

28.228.121

M109.1102

5945 cv

5232,00 lít diezel

1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 Thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)

60.503.324

4.161.276

106.211.910

M109.1200

Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích gầu:

 

 

 

 

 

M109.1201

17 m3

2663,00 lít diezel

1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 Thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)

30.795.174

5.056.024

61.857.356

M109.1300

Máy xáng cạp - dung tích gầu:

 

 

 

 

 

M109.1301

1,25 m3

70,00 lít diezel

1x5/7

809.486

274.408

2.457.249

M109.1401

Trạm lặn

 

1 thợ lặn cấp I 1/2 + 1 thợ lặn 2/4

 

950.588

1.078.358

M110.0000

MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRONG HẦM

 

 

 

 

 

M110.0100

Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu:

 

 

 

 

 

M110.0101

0,9 m3

52,00 lít diezel

1x4/7

601.333

233.388

3.259.405

M110.0102

1,65 m3

65,00 lít diezel

1x4/7

751.666

233.388

3.773.467

M110.0200

Máy cào đá, động cơ điện - năng suất:

 

 

 

 

 

M110.0201

3 m3/ph

248,00 kWh

1x3/7

438.774

196.612

1.379.007

M110.0300

Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm:

 

 

 

 

 

M110.0301

Tời ma nơ - 13 kW

43,00 kWh

1x4/7

76.078

233.388

333.054

M110.0302

Xe goòng 3 T

 

1x4/7

 

233.388

257.018

M110.0303

Đầu kéo 30 T

37,00 lít diezel

1x4/7

427.871

233.388

2.701.996

M110.0304

Quang lật 360 T/h

27,00 kWh

1x4/7

47.770

233.388

470.369

M110.0400

Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất:

 

 

 

 

 

M110.0401

135 cv

45,00 lít diezel

1x4/7

520.384

233.388

1.256.371

M111.0000

MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP NGẦM

 

 

 

 

 

M111.0100

Máy và thiết bị khoan đặt đường ống:

 

 

 

 

 

M111.0101

Máy nâng TO-12-24, sức nâng 15 t

53,00 lít diezel

1x4/7+1x7/7

612.897

616.710

2.324.642

M111.0102

Máy khoan ngang UĐB-4

33,00 lít xăng

1x4/7+1x7/7

444.618

616.710

1.850.698

M111.0200

Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm:

 

 

 

 

 

M111.0201

Máy khoan ngầm có định hướng

201,00 Kwh

1x4/7+1x7/7

355.619

616.710

5.782.959

M111.0202

Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng khi khoan qua sông nước)

2,00 Kwh

1x4/7+1x6/7

3.539

558.717

3.254.422

M112.0000

MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG KHÁC

 

 

 

 

 

M112.0100

Máy bơm nước, động cơ điện - công suất:

 

 

 

 

 

M112.0101

1,1 kW

3,00 kWh

0,5x3/7

5.308

98.306

108.448

M112.0102

2 kW

5,00 kWh

0,5x3/7

8.846

98.306

112.630

M112.0103

14 kW

34,00 kWh

1x3/7

60.155

196.612

281.130

M112.0104

20 kW

48,00 kWh

1x3/7

84.924

196.612

320.540

M112.0200

Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất:

 

 

 

 

 

M112.0201

5 cv

2,70 lít diezel

 

31.223

 

57.481

M112.0202

5,5 cv

3,00 lít diezel

 

34.692

 

66.061

M112.0203

10 cv

5,00 lít diezel

 

57.820

 

112.425

M112.0204

20 cv

10,00 lít diezel

 

115.641

 

229.271

M112.0205

25 cv

11,00 lít diezel

 

127.205

 

246.631

M112.0206

30 cv

15,00 lít diezel

 

173.461

 

317.962

M112.0207

40 cv

20,00 lít diezel

 

231.282

 

420.569

M112.0208

75 cv

36,00 lít diezel

 

416.307

 

783.551

M112.0209

120 cv

53,00 lít diezel

 

612.897

 

1.027.096

M112.0300

Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất:

 

 

 

 

 

M112.0301

3 cv

1,60 lít xăng

 

21.557

 

41.803

M112.0302

6 cv

3,00 lít xăng

 

40.420

 

75.027

M112.0303

8 cv

4,00 lít xăng

 

53.893

 

99.093

M112.0401

Máy bơm chân không 7,5 kW

22,00 kWh

 

38.924

 

221.791

M112.0402

Máy bơm xói 4MC (75 kW)

180,00 kWh

1x3/7

318.465

196.612

650.454

M112.0501

Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300 cv)

111,00 lít diezel

1x3/7

1.283.614

196.612

2.696.458

M112.0600

Máy bơm vữa - năng suất:

 

 

 

 

 

M112.0601

6 m3/h

19,00 kWh

1x4/7

33.616

233.388

458.666

M112.0602

9 m3/h

34,00 kWh

1x4/7

60.155

233.388

534.289

M112.0603

32 - 50 m3/h

72,00 kWh

1x4/7

127.386

233.388

671.685

M112.0700

Máy bơm cát, động cơ diezel - công suất:

 

 

 

 

 

M112.0701

126 cv

54,00 lít diezel

1x5/7

624.461

274.408

1.134.739

M112.0702

350 cv

127,00 lít diezel

1x5/7

1.468.640

274.408

2.231.241

M112.0703

380 cv

136,00 lít diezel

1x5/7

1.572.716

274.408

2.364.180

M112.0704

480 cv

168,00 lít diezel

1x5/7

1.942.767

274.408

2.840.705

M112.0800

Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất:

 

 

 

 

 

M112.0801

50 m3/h

53,00 lít diezel

1x1/4+1x3/4 Lái xe nhóm 9

612.897

437.288

3.101.452

M112.0802

60 m3/h

60,00 lít diezel

1x1/4+1x3/4 Lái xe nhóm 9

693.845

437.288

3.383.448

M112.0900

Máy bơm bê tông - năng suất:

 

 

 

 

 

M112.0901

40 - 60 m3/h

182,00 kWh

1x3/7+1x5/7

322.004

471.020

2.000.590

M112.0902

60 - 90 m3/h

248,00 kWh

1x4/7+1x5/7

438.774

507.796

2.646.338

M112.1000

Máy phun vẩy - năng suất: