Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 192/NQ-HĐND năm 2019 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2020

Số hiệu: 192/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 13490/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2020 theo Tờ trình số 13490/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:                              53.140.000 triệu đồng.

a) Thu nội địa:                                                                             35.640.000 triệu đồng.

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:                                            17.500.000 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương:                                                     29.106.050 triệu đồng.

a) Các khoản thu hưởng theo phân cấp:                                       20.403.504 triệu đồng.

- Các khoản thu hưởng 100%:                                                       7.806.000 triệu đồng.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm:                            12.597.504 triệu đồng.

b) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

từ 1.210.000 đồng - 1.490.000 đồng:                                             1.137.779 triệu đồng.

c) Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách

Trung ương:                                                                                 7.064.767 triệu đồng.

d) Thu tiền sử dụng đất vượt thu năm 2019:                                      500.000 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương:                                         29.106.050 triệu đồng.

a) Chi cân đối ngân sách địa phương:                                          22.212.115 triệu đồng.

- Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:                                  785.395 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển:                                                                  7.471.652 triệu đồng.

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn tập trung:                      3.931.652 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                                   2.000.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:                                    1.540.000 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:                                                                    13.498.658 triệu đồng.

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:                           5.356.651 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:                                              110.694 triệu đồng.

- Chi trả nợ lãi:                                                                                    3.500 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                                       2.910 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:                                                                    450.000 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

từ ngân sách Trung ương:                                                             6.893.935 triệu đồng.

4. Dự toán chi khối tỉnh:                                                              17.396.061 triệu đồng.

a) Các khoản chi trong cân đối:                                                   10.502.126 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển:                                                                  4.504.427 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:                                                                      5.271.143 triệu đồng.

- Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:                                  554.481 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:                                                                    165.665 triệu đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:                                                      2.910 triệu đồng.

- Chi trả nợ lãi:                                                                                    3.500 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

từ ngân sách Trung ương:                                                             6.893.935 triệu đồng.

5. Dự toán khối huyện:                                                                                                

a) Thu ngân sách nhà nước:                                                          8.315.980 triệu đồng.

b) Chi ngân sách:                                                                        11.709.989 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển:                                                                  2.967.225 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:                                                                      8.227.515 triệu đồng.

- Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:                                  230.914 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:                                                                    284.335 triệu đồng.

6. Bổ sung ngân sách cấp huyện:                                                  5.369.384 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


421

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.211.61
server251