Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 229/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 229/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 4 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 787-TTr/NG-LS ngày 31 tháng 3 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tổng cục Du lịch;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Quốc;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu : VT, ĐP (5b). A. 305b

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

QUY CHẾ

NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ)

Chương I.

NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH ĐẢO PHÚ QUỐC

Điều 1. Đảo Phú Quốc (trừ các khu vực được quy hoạch riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng) được hưởng các ưu đãi về nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Điều 2. Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài (sau đây gọi chung là người nước ngoài) nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 15 ngày; trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo Quy chế này.

Đối với công dân các nước được miễn thị thực, thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3.

1. Người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Phú Quốc bằng đường biển làm thủ tục nhập cảnh với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ngay tại cửa khẩu; người nước ngoài nhập cảnh đảo Phú Quốc bằng đường hàng không làm thủ tục nhập cảnh tại các sân bay quốc tế của Việt Nam; sau đó lưu tại khu vực quá cảnh của sân bay trong khi chờ chuyển sang đường bay nội địa đi đảo Phú Quốc.

2. Khi nhập cảnh, khách phải xuất trình Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 45 ngày.

Điều 4. Trường hợp sau khi đến đảo Phú Quốc, khách muốn đi các địa phương khác thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp thị thực tại đảo Phú Quốc; trường hợp muốn lưu trú tại đảo Phú Quốc quá 15 ngày thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét gia hạn tạm trú.

Điều 5. Thuyền viên mang sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên nước ngoài còn giá trị được ra vào, lưu trú tại đảo Phú Quốc trong thời gian tàu neo đậu tại đảo Phú Quốc.

Điều 6. Kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực, Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc khoanh định các khu vực được quy hoạch sử dụng riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng trên đảo Phú Quốc sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và tiến hành thông báo công khai, lập biển chỉ dẫn, biển cấm cụ thể đối với từng khu vực.

Chương II.

CƯ TRÚ TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC

Điều 7. Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Phú Quốc được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu với thời hạn tạm trú phù hợp với thời hạn được miễn thị thực; người nước ngoài đang tạm trú hợp pháp tại Việt Nam đến đảo Phú Quốc không phải làm thủ tục chứng nhận tạm trú, mà chỉ trình báo tạm trú theo quy định hiện hành.

Điều 8. Người nước ngoài đến đảo Phú Quốc được tự do cư trú, đi lại trên đảo phù hợp với mục đích nhập cảnh đã đăng ký, trừ khu vực cấm và các khu vực được quy hoạch riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng; nếu muốn vào khu vực đó phải được phép của cơ quan có thẩm quyền, theo quy định tại Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm.

Điều 9. Người nước ngoài có yêu cầu gia hạn tạm trú, chuyển đổi mục đích tạm trú đã đăng ký, cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú thì thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc trực tiếp làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an Phú Quốc. Trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Chương III.

NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH PHÚ QUỐC

Điều 10. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ nâng cấp cửa khẩu sân bay Phú Quốc thành cửa khẩu sân bay Quốc tế Phú Quốc; cảng An Thới thành cửa khẩu cảng biển Quốc tế Phú Quốc. Bộ Công an bố trí lực lượng và phương tiện để thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh tại hai cửa khẩu Quốc tế Phú Quốc. Trước mắt, lực lượng quản lý nhập xuất cảnh Bộ Công an và các ngành liên quan ở địa phương bố trí lực lượng, phương tiện để thực hiện việc giải quyết thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho người nước ngoài như quy định đối với cửa khẩu Quốc tế.

Điều 11. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp kinh phí cho công tác quản lý xuất nhập cảnh nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhập xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc.

Chương IV.

CƠ CHẾ PHỐI HỢP, QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Điều 12. Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn thực hiện Quy chế này; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quy chế.

Điều 13. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm giải quyết thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh đảo Phú Quốc cho người nước ngoài đi bằng đường biển; bảo đảm an ninh quốc phòng cho đảo Phú Quốc.

Điều 14. Tổng cục Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý chuyên ngành du lịch các công ty tổ chức du lịch tới đảo Phú Quốc; các công ty này chịu trách nhiệm quản lý khách du lịch, bảo đảm khách nhập cảnh với thời hạn cư trú và mục đích cho phép, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách du lịch.

Điều 15. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Kiên Giang thực hiện quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc.

Điều 16. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh khách vào Phú Quốc có trách nhiệm bảo đảm khách nhập cảnh với thời hạn cư trú và mục đích cho phép; bảo đảm tài chính và cộng tác với các cơ quan nhà nước giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách nhập cảnh ./.

THE PRIME MINISTER

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness

No. 229/2005/QD-TTg

Ha Noi, September 16th , 2005

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON FOREIGNERS ENTRY INTO, EXIT FROM, AND RESIDENCE IN, PHU QUOC ISLAND, KIEN GIANG PROVINCE.

THE PRIME MINISTER

At the proposal of the Minister of. Foreign Affairs in Report No. 787-TTr/NG-LS of March 31, 2005

DECIDES:

Article 1. To issue together with this. Decision the Regulation on foreigners' entry into, exit from, and residence in, Phu Quoc island, Kien Giang province.

Article 2. This Decision takes effect 15 after its publication in "CONG BAO."

The Ministers of Public Security; Defense; and Foreign Affairs, heads of ministerial-level agencies and Government-attached agencies, and the president of the People's Committee of Kien Giang province shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE PRIME MINISTER

DEPUTY PRIME MINISTER

 

 

 

 

 

Nguyen Tan Dung

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ON FOREIGNERS' ENTRY INTO, EXIT FROM, AND RESIDENCEN, IN PHU QUOC PROVINCE, KIEN GIANG PROVINCE.

(Issued together with The Prime Minister Decision No. No. 229/2005/QD-TTg of September 16, 2005)

Chapter I

ENTRY INTO, AND EXIT FROM, PHU QUOC ISLAND

Article 1. Phu Quoc island (excluding areas exclusively planned for public security or defense purposes) shall be eligible for entry and exit preferences specifled in Clause 1, Article 3 of the Prime Minister's/ Decision No. 53/2001/QD-TTg of April 19, 2001, on policies toward border-gate economic zones.

Article 2. Foreigners and Vietnamese holding foreign passports (hereinafter referred collectively to as foreigners) who enter, exit from, and reside in, Phu Quoc is land, for a stay period not exceeding 15 days shall be exempt from visas; foreigners who enter an international border-gate of Vietnam and stay in its transit lounge before traveling to Phu Quoc island shall also be exempt from visas.

Citizens of countries. entitled to visa exemption shall observe current regulations.

Article 3.

1. Foreigners arriving at the island by sea through Phu Quoc international border-gate shall carry out entry procedures with the entry and exit management body right at the border-gate, foreigners traveling to Phu Quoc island by air shall carry out entry procedures at Vietnam's international airports, then stay in transit lounges of these airports before taking domestic flights to Phu Quoc island.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4. In cases where, after coming to Phu Quoc island, visitors wish to travel to other localities, the entrv and exit management body shall consider and grant visas to them right in Phu Quoc island; if they wish to stay in Phu Quoc island for more than 15 days, the entry and exit management body shall consider and extend their sojourn period.

Article 5. Crew members holding valid foreign crew member's books or crew member's passport may enter, exit from, and reside in, Phu Quoc island during the period when their ships anchor at Phu Quoc island.

Article 6. As from the effective date of this Regulation, the Ministry of Defense shall, after reaching agreement with the Ministry of Public Security and the People's Committee of Kien Giang province, report to the Prime Minister on the demarcation of Phu Quoc island areas exclusively planned for public security or defense purposes, publicize thesẹ ares and put up specific direction and no-entry signboards for each area.

Chapter II

RESIDENCE IN PHU QUOC ISLAND

Article 7. Foreigners entering Vietnam through Phu Quoc international border-gate shall be granted right at the border-gate by the entry and exit management body certificates for a sojourn period corresponding to the visa-exemption period; foreigners who are lawfully sojourning in Vietnam, when arriving at Phu Quoc island, shall not have to carry out procedures for sojourn certification but report thereon according to current regulations.

Article 8. Once in Phu Quoc island, foreigners may freely reside and travel there in accordance with the registered entry purposes, except for no-entry areas and areas exclusively planned for public security or defense purposes; if they want to enter such areas, they must obtain permission of competent agencies according to the provisions of the Prime Minister's Decision No. 160/2004/QD-TTg of September 6, 2004, no- entry areas and locations.

Article 9. Foreigners who apply for the extension of their sojourn period, change in registered sojourn purposes, grant, supplementation or amendment of visas, or grant of sojourn cards or residence cards, shall carry out procedures with the entry and exit management body of Phu Quoc Police in person or through other agencies, organizations or individuals. The order, procedures and time limits therefor shall comply with the Ordinance on Entry, Exit and Residence of Foreigners in Vietnam and the Government's Decree No.21/200 1/ND-CP detailing the implementation of the Ordinance on Entry, Exit and Residence of Foreigners in Vietnam.

Chapter III

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 10. The People's Committee of Kien Giang province shall coordinate with relevant ministries and branches in submitting soon to the Prime Minister a plan on upgrading Phu Quoc border-gatẹ airport into an international airport and An Thoi port into an international seaport. The Ministry of Public Security shall arrange personnel and means for the entry and exit management at the two international border-gates of Phu Quoc island. In the immediate future, the entry and exit management body of the Ministry of Public Security and local relevant agencies shall arrange personnel and means for the carrying out of entry and exit procedures for foreigners according to regulations applicable to international border-gates.

Article 11. The People's Committee of Kien Giang province shall coordinate with relevant ministries and branches in investing in material foundation and providing funds for entry and exit management work so as to meet the requirements for foreigners' entry into, exit from, and residence in, Phu Quoc island.

Chapter IV

MECHANISM FOR COORDINATION IN MANAGEMENT OF FOREIGERS

Article 12. The Ministry of Public Security shall have to guide the implementation of this Regulation/and coordinatẹ with the People's Committee of Kien Giang province and relevant ministries and branches in organizing the implementation of this Regulation.

Article 13. The Ministry of Defense shall have to settle entry and exit procedures for foreigners entering or leaving Phu Quoc island by sea; and ensure public security and defense for Phu Quoc island.

Article 14. The Vietnam National Administration of Tourism shall have to direct and perform the specialized management over companies organizing tours to Phu Quoc island; these companies shall have to manage tourists, ensuring that tourists enter and stay in the island in compliance with the permitted entry purposes and residence period, and coordinate with functional agencies in settling problems related to tourists.

Article 15. The People's Committee of Kien Giang province shall, within the scope of its tasks and powers, have to coordinate with the Ministry of Public Security in directing Kien Giang Police to perform the state management over foreigner entry into, exit from, and residence in, Phu Quoc island.

Article 16. Agencies, organizations and individuals that invite or guarantee guests to Phu Quoc island shall have to ensure that their guest enter and stay in the island in compliance with the permitted entry purposes and residence period ensure funds and coordinate with state agencie in settling issues related to their guests.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 229/2005/QĐ-TTg ngày 16/09/2005 về Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.053

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!