Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 13/2013/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN 10/2012/TT-BKHCN

Số hiệu: 13/2013/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 12/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2013

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2011/TT-BKHCN , THÔNG TƯ SỐ 10/2012/TT-BKHCN VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2012/TT-BKHCN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng” và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông (QCVN 7:2011/BKHCN)” như sau:

Điều 3

1. Đối với thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước và nhập khẩu:

a) Trường hợp đã áp dụng các quy định của QCVN 7:2011/BKHCN thì tiếp tục được áp dụng các quy định của QCVN 7:2011/BKHCN.

b) Trường hợp chưa áp dụng các quy định của QCVN 7:2011/BKHCN thì phải được áp dụng các quy định của QCVN 7:2011/BKHCN kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất trong nước, nhập khẩu thép làm cốt bê tông áp dụng các quy định của QCVN 7:2011/BKHCN trước ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Đối với thép làm cốt bê tông lưu thông trên thị trường:

Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, sản phẩm thép làm cốt bê tông lưu thông trên thị trường phải được áp dụng các quy định của QCVN 7:2011/BKHCN.”

Điều 2. Sửa đổi Điều 3 của Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (QCVN 8:2012/BKHCN)” như sau:

Điều 3. Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chỉ được phép lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo QCVN 8:2012/BKHCN.”.

Điều 3. Sửa đổi Điều 3 của Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự (QCVN 9:2012/BKHCN)” như sau:

Điều 3. Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015, các thiết bị điện và điện tử từ số 1 đến số 2 của Phụ lục QCVN 9:2012/BKHCN phải áp dụng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, các thiết bị điện và điện tử từ số 3 đến số 7 của Phụ lục QCVN 9:2012/BKHCN phải áp dụng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.”.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013.

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 13/2013/TT-BKHCN

Hanoi, April 12, 2013

 

CIRCULAR

ON AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIRCULAR NO. 21/2011/TT-BKHCN, CIRCULAR NO. 10/2012/TT-BKHCN AND CIRCULAR NO. 11/2012/TT-BKHCN OF THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Law on Technical regulations and standards dated June 29, 2006;

Pursuant to the Government’s Decree No. 127/2007/ND-CP dated August 01, 2007 detailing the implementation of a number of articles of Law on standards and technical regulations;

Pursuant to the Government’s Decree No. 20/2013/ND-CP dated February 26, 2013 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Minister of science and technology;

At the proposal of General Director of Directorate for Standards, Metrology and Quality,

The Minister of Science and Technology promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 21/2011/TT-BKHCN dated September 22, 2011 of the Minister of Science and Technology on promulgating "National technical regulation on steel for the reinforcerment of concrete”, the Circular No.10/2012/TT-BKHCN dated April 12, 2012 of the Minister of Science and Technology on promulgating the “National technical regulation on liquefied petroleum gases (lpg)”and the Circular No.11/2012/TT-BKHCN dated April 12, 2012 of the Minister of Science and Technology on promulgating "National technical regulation on electromagnetic compatibility of electronic equipment and electrical appliances and other similar purposes.  

Article 1. To amend and supplement Article 3 of the Circular No. 21/2011/TT-BKHCN dated September 22, 2011 of the Minister of Science and Technology, on promulgating "National technical regulation on steel for the reinforcerment of concrete” (QCVN 7:2011/BKHCN)” as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. For imported and domestically-produced steels for the reinforcerment of concrete:

a. If provisions of QCVN 7:2011/BKHCN have been applied, they shall be entitled to continue applying.

b) If provisions of QCVN 7:2011/BKHCN have not yet been applied, they must be applied from January 01, 2014.

Enterprises producing domestically or importing steels for the reinforcerment of concrete are encouraged to apply provisions of QCVN 7:2011/BKHCN before January 01, 2014.

2. For steels for the reinforcerment of concrete ciculating on the market:

From June 01, 2014, steel products for the reinforcerment of concrete ciculating on the market must be applied provisions of QCVN 7:2011/BKHCN.”

Article 2. To amend Article 3 of the Circular No. 10/2012/TT-BKHCN dated April 12, 2012 of the Minister of Science and Technology, on promulgating "National technical regulation on liquefied petroleum gases (lpg) (QCVN 8:2012/BKHCN)” as follows:  

Article 3. From September 01, 2013, LPG is allowed circulating on the market only after having been certificated the regulation conformity, publicized regulation conformity according to QCVN 8:2012/BKHCN.”

Article 3. To amend Article 3 of the Circular 11/2012/TT-BKHCN dated t4 12, 2012 of the Minister of Science and Technology on promulgating "National technical regulation on electromagnetic compatibility of electronic equipment and electrical appliances and other similar purposes (QCVN 9:2012/BKHCN)" as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Since January 01, 2016, the electrical and electronic equipment from No.3 to No.7 stated in Annex QCVN 9:2012/BKHCN are required to apply the provisions of this National Technical Regulation.”

Article 4. Implementation provisions

This Circular takes effect on June 01, 2013.

Article 5. Responsibility for implementation organization

1. General Director of Directorate for Standards, Metrology and Quality shall guide, organize implementation of this Circular.

2. Heads of relevant agencies, organizations, enterprises and individuals shall implement this Circular.

 

 

FOR THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEPUTY MINISTER
Tran Viet Thanh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/04/2013 sửa đổi Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, 10/2012/TT-BKHCN và 11/2012/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.704

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!