Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy chế tuyển sinh xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng

Số hiệu: 05/2017/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 02/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh đối với trình độ trung cấp, cao đẳng về thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh; nội dung quy chế tuyển sinh; thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 

1. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh trung cấp, cao đẳng

 
- Theo Thông tư số 05/2017, thời gian tuyển sinh trung cấp, cao đẳng được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm.
 
- Đối tượng tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng theo Thông tư 05/TT-BLĐTBXH gồm:
 
+ Các trường trung cấp tuyển sinh đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên và tương đương.
 
+ Trình độ cao đẳng tuyển sinh đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và tương đương.
 
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông như trên cũng được dự tuyển sinh trung cấp, cao đẳng nếu được cấp có thẩm quyền đồng ý.
 
Người nước ngoài tốt nghiệp THPT hoặc THCS như trên và kết quả kiểm tra kiến thức, tiếng Việt (nếu cần) theo quy định cũng được đăng ký dự tuyển học trình độ trung cấp, cao đẳng.
 
- Thông tư 05/2017 quy định có 03 hình thức tuyển sinh là thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả thi tuyển và xét tuyển.
 

2. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp, cao đẳng

 
- Thí sinh dựa trên nguyện vọng, điều kiện của mình để đăng ký dự tuyển cao đẳng, trung cấp vào ngành, trường phù hợp. Có thể đăng ký dự tuyển vào một hoặc nhiều trường thông qua phiếu đăng ký dự tuyển do các trường phát hành và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị.
 
- Thông tư số 05/BLĐTBXH quy định hồ sơ đăng ký dự tuyển trung cấp, cao đẳng gồm Phiếu đăng ký tuyển sinh cao đẳng, trung cấp; và bản sao hợp lệ các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường.
 
- Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và phí dự tuyển cao đẳng, trung cấp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
 

3. Tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển

 
Khi thực hiện tuyển sinh bằng thi tuyển hoặc kết hợp giữa thi và xét tuyển thì phải đảm bảo:
 
+ Nội dung đề thi phù hợp với trình độ thí sinh; phân loại được thí sinh; kiểm tra được những kiến thức cơ bản; khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của thí sinh trong phạm vi chương trình THPT. Đề thi đảm bảo chính xác, rõ ràng, khoa học và chặt chẽ.
 
+ Công tác coi thi, chấm thi và chấm phúc khảo thực hiện đúng theo Quy chế tuyển sinh của trường và quy định tại Thông tư 05 này.
 

4. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp, cao đẳng

 
Hiệu trưởng các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm và được phép linh hoạt giữa hai trình độ trong cùng ngành, nghề đào tạo của trường, nhưng phải đảm bảo:
 
+ Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa của từng ngành, nghề đào tạo;
 
+ Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo.
 
 
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh cao đẳng, trung cấp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng có hiệu lực ngày 15/4/2017.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định quy chế tuyển sinh gồm: Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh; nội dung quy chế tuyển sinh; thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký HĐTS; tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển; tổ chức phúc tra; xác định điểm trúng tuyển; triệu tập thí sinh trúng tuyển; kiểm tra kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; khen thưởng, xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm; quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng; trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh; xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế; chế độ báo cáo; chế độ lưu trữ.

2. Thông tư này quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh gồm: tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng cho trường cao đẳng, trường trung cấp và trường đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng (sau đây gọi chung là trường) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

2. Thông tư này không áp dụng với đối tượng tuyển sinh vào học chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và đi học ở nước ngoài.

Chương II

QUY CHẾ TUYỂN SINH

Điều 3. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh

1. Thời gian tuyển sinh được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm.

2. Đối tượng tuyển sinh:

a) Đối với trình độ trung cấp: Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) và tương đương trở lên;

b) Đối với trình độ cao đẳng: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt là THPT) và tương đương trở lên;

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển học trình độ trung cấp, cao đẳng:

- Bảo đảm các điều kiện được quy định tại Điểm a và b Khoản 2 điều này;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nếu dùng ngân sách nhà nước đi học) đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được dự tuyển khi đã được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng ý;

- Quân nhân và công an nhân dân tại ngũ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng ý; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau;

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học trung cấp, cao đẳng tại Việt Nam: Hiệu trưởng trường căn cứ kết quả học tập ở THCS, THPT hoặc tương đương trở lên của thí sinh (bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ minh chứng) và kết quả kiểm tra kiến thức, tiếng Việt (nếu cần) theo quy định của trường để xem xét, quyết định tuyển thí sinh vào học.

3. Hình thức tuyển sinh gồm:

a) Xét tuyển;

b) Thi tuyển;

c) Kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển.

Điều 4. Nội dung quy chế tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh do các trường xây dựng, nội dung quy chế tuyển sinh của trường đảm bảo có các nội dung chính sau: Ngành, nghề đào tạo; thời gian tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh; hình thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên tuyển sinh gồm: đối tượng, khu vực, tuyển thẳng, khung điểm ưu tiên v.v.v. (tham khảo tại Phụ lục 01); các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào (nếu có); lệ phí tuyển sinh; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh gồm: nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị; kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo; chế độ thông tin, báo cáo; khen thưởng, kỷ luật; các nội dung khác có liên quan (nếu cần).

Điều 5. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

1. Đăng ký dự tuyển (viết tắt là ĐKDT)

a) Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của trường, thí sinh ĐKDT vào ngành, nghề học của trường phù hợp với nguyện vọng, khả năng và điều kiện của mình;

b) Thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào một hoặc nhiều trường thông qua phiếu đăng ký tuyển sinh

Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh do các trường phát hành và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị, mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh phải có tối thiểu các thông tin về thí sinh như sau: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; dân tộc; hộ khẩu thường trú; nơi học tập từng năm học THPT/THCS; ngành, nghề đăng ký dự tuyển; đối tượng ưu tiên; địa chỉ báo tin v.v.v.

2. Hồ sơ ĐKDT, gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển sinh;

b) Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường.

3. Thủ tục nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí tuyển sinh: Trường công bố phương thức tiếp nhận hồ sơ ĐKDT và phí tuyển sinh; thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKDT và phí tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Điều 6. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS

1. Hiệu trưởng trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (viết tắt là HĐTS) để điều hành các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh.

2. Thành phần của HĐTS của trường gồm:

a) Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng;

b) Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng hoặc Trưởng phòng đào tạo;

c) Ủy viên thường trực: Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng đào tạo (hoặc Phòng Khảo thí, Đơn vị phụ trách tuyển sinh theo quyết định của Hiệu trưởng);

d) Các ủy viên: Một số Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, giáo viên - giảng viên và cán bộ công nghệ thông tin do Hiệu trưởng quyết định.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS:

a) Tổ chức triển khai các phương án tuyển sinh đã lựa chọn;

b) Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh;

c) Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh theo quy định;

d) Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

đ) Tổ chức thực hiện phần mềm tuyển sinh thống nhất của trường; báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS:

a) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của trường; báo cáo Hiệu trưởng tình hình thực hiện và kết quả công tác tuyển sinh của trường sau mỗi lần tuyển sinh;

b) Báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tuyển sinh của trường;

c) Thành lập các ban giúp việc cho HĐTS trường để triển khai công tác tuyển sinh, gồm:

- Ban Thư ký; Ban Phúc tra; Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi (Ban chuyên môn), tùy thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường;

- Các Ban khác (nếu có) do Chủ tịch HĐTS quy định trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS.

Cơ cấu, số lượng, thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các ban giúp việc của HĐTS do Chủ tịch HĐTS trường quy định trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS. Các Ban chuyên môn của trường được thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế tuyển sinh do Hiệu trưởng ban hành và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

5. Phó Chủ tịch HĐTS trường thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch HĐTS phân công và thay mặt Chủ tịch HĐTS giải quyết công việc khi Chủ tịch HĐTS ủy quyền.

Điều 7. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký HĐTS

1. Thành phần Ban Thư ký HĐTS gồm:

a) Trưởng ban do Ủy viên thường trực HĐTS kiêm nhiệm;

b) Các ủy viên: Một số cán bộ Phòng tuyển sinh hoặc Phòng Đào tạo hoặc Phòng Khảo thí, các Khoa, Phòng và cán bộ công nghệ thông tin.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký HĐTS của trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển:

a) Tổ chức nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển;

b) Nhập và rà soát thông tin đăng ký xét tuyển vào phần mềm tuyển sinh của trường;

c) Cập nhật và công bố công khai thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh;

d) Dự kiến phương án điểm trúng tuyển, trình HĐTS quyết định;

đ) Lập danh sách thí sinh trúng tuyển;

e) In và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển;

g) Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này;

h) Được quyền đề xuất với Hiệu trưởng, chủ tịch HĐTS để thay đổi các nội dung trong quy chế tuyển sinh của trường bằng phương thức xét tuyển cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thời điểm tuyển sinh;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐTS giao.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký HĐTS đối với trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển:

a) Công bố các thông tin liên quan đến hồ sơ, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác;

b) Tổ chức nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển;

c) Nhập và rà soát thông tin đăng ký dự tuyển vào phần mềm tuyển sinh của trường;

d) Cập nhật và công bố công khai thông tin đăng ký dự tuyển của thí sinh;

e) In và gửi giấy báo dự thi;

g) Làm thủ tục cho thí sinh dự thi, nhận bài thi của Ban Coi thi, bảo quản kiểm kê bài thi, bàn giao bài thi của thí sinh cho Ban Chấm thi;

h) Quản lý hồ sơ và giấy tờ, biên bản liên quan đến bài thi hoặc xét tuyển;

i) Dự kiến phương án điểm trúng tuyển, trình HĐTS quyết định;

k) Lập danh sách thí sinh trúng tuyển;

l) In và gửi giấy báo kết quả thi, giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học;

m) Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này;

n) Được quyền đề xuất với Hiệu trưởng, chủ tịch HĐTS để thay đổi các nội dung trong quy chế tuyển sinh của trường bằng phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển cho phù hợp với tình hình thực tế của từng lần tuyển sinh;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định Chủ tịch HĐTS.

Điều 8. Tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển

Việc tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển phải đảm bảo các nội dung sau:

1. Yêu cầu về nội dung đề thi:

a) Nội dung đề thi phù hợp với trình độ chung của thí sinh và đạt được yêu cầu phân loại trình độ học lực của thí sinh và phù hợp với thời gian làm bài quy định cho mỗi môn thi;

b) Nội dung đề thi đạt được yêu cầu về kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của thí sinh trong phạm vi chương trình THPT (chủ yếu là chương trình lớp 12), phù hợp với quy định về điều chỉnh nội dung học tập bậc THPT;

c) Nội dung đề thi bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, rõ ràng, không sai sót;

d) Đối với các môn thi năng khiếu và các môn thi đặc thù khác: Thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng ban hành.

2. Tổ chức coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của trường và quy định tại Thông tư này.

Điều 9. Tổ chức phúc tra

1. Thời hạn phúc tra:

a) HĐTS trường nhận đơn đăng ký phúc tra về kết quả xét tuyển của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả xét tuyển và trúng tuyển. HĐTS trường phải trả lời thí sinh chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận đơn;

b) Thí sinh có đơn khiếu nại về điểm thi, nộp phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phát hiện sai sót trong quá trình chấm thi thì HĐTS hoàn trả khoản phí này cho thí sinh.

2. Tổ chức phúc tra:

a) Việc tổ chức phúc tra tiến hành dưới sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch HĐTS. Các thành viên đã tham gia quá trình nhập điểm và kiểm dò ở các lần trước không thuộc thành phần tham gia phúc tra; thời gian, vị trí làm việc do Chủ tịch HĐTS quy định;

b) Trước khi tiến hành phúc tra, Ban Thư ký (gồm ít nhất 02 người) tiến hành các việc sau đây:

- Kiểm tra sơ bộ tình trạng hồ sơ ĐKDT của thí sinh, nếu phát hiện có hiện tượng bất thường trong hồ sơ ĐKDT của thí sinh thì lập biên bản và báo cáo Chủ tịch HĐTS trường;

- Lập biên bản bàn giao cho Chủ tịch HĐTS trường các hồ sơ ĐKDT của thí sinh đăng ký phúc tra.

c) Khi tiến hành phúc tra, nhóm phúc tra (gồm ít nhất 02 người) tiến hành các việc sau đây:

- Kiểm tra tình trạng hồ sơ ĐKDT của thí sinh;

- Đối chiếu kết quả xét tuyển, thi tuyển do trường thông báo tới thí sinh đăng ký phúc tra với hồ sơ ĐKDT của thí sinh;

- Báo cáo Chủ tịch HĐTS trường sau khi tiến hành đối chiếu kết quả xét tuyển, thi tuyển của các thí sinh đăng ký phúc tra.

d) Xử lý kết quả phúc tra:

- Nếu kết quả xét tuyển, thi tuyển sau khi đã phúc tra giống với dữ liệu trong hồ sơ ĐKDT của thí sinh thì giao kết quả cho Trưởng ban phúc tra ký xác nhận kết quả chính thức;

- Nếu kết quả xét tuyển, thi tuyển sau khi đã phúc tra có sự chênh lệch với dữ liệu trong hồ sơ ĐKDT của thí sinh thì rút hồ sơ ĐKDT giao cho Trưởng ban phúc tra xem xét và điều chỉnh đúng với hồ sơ ĐKDT của thí sinh, lập biên bản và lưu hồ sơ tuyển sinh;

- Trong trường hợp phúc tra kết quả xét tuyển, thi tuyển mà thí sinh chuyển từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (và ngược lại), Chủ tịch HĐTS tiến hành xác định nguyên nhân sai sót, nếu thấy có biểu hiện và bằng chứng vi phạm thì xử lý theo quy định tại của Thông tư này.

đ) Kết luận phúc tra:

- Kết quả phúc tra đã được Trưởng ban phúc tra ký xác nhận là kết quả chính thức;

- Kết quả được điều chỉnh do Chủ tịch HĐTS quyết định và thông báo đối với thí sinh đăng ký phúc tra.

Điều 10. Xác định điểm trúng tuyển

1. Căn cứ số lượng chỉ tiêu được xác định theo quy định, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng, cử tuyển (nếu có); căn cứ thống kê kết quả tuyển sinh; căn cứ quy định khung điểm ưu tiên (nếu có), Ban Thư ký HĐTS dự kiến một số phương án tuyển chọn để trình Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trường xem xét, quyết định.

Các trường có thể xây dựng tiêu chuẩn trúng tuyển chung trường hoặc theo từng ngành, nghề đào tạo của trường và do Chủ tịch HĐTS quy định.

2. Khi số thí sinh trúng tuyển đến trường không đủ, trường có thể hạ tiêu chuẩn tuyển chọn hoặc tuyển bổ sung bằng các lần tuyển sinh tiếp theo cho đến khi đủ chỉ tiêu. Việc hạ tiêu chuẩn tuyển chọn và tuyển sinh các đợt tiếp theo do Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS quy định trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS và phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

3. Nếu số thí sinh đến trường nhập học đủ so với chỉ tiêu đã xác định ở ngay đợt tuyển sinh tiếp theo, trường không được nhận thêm hồ sơ ĐKDT dù vẫn còn các đợt tuyển sinh như đã thông báo trước đó và phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Tiêu chuẩn tuyển chọn ở tất cả các đợt tuyển sinh của trường không nhất thiết phải bằng nhau và do Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS quyết định trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS.

4. Đối với những ngành, nghề không tuyển đủ chỉ tiêu, sau khi đã xác định tiêu chuẩn tuyển chọn ở mức cho phép theo yêu cầu đào tạo của trường mà vẫn còn thiếu số lượng, trường được phép lấy thí sinh dự tuyển vào trường mình nhưng không trúng tuyển vào những ngành, nghề khác, đồng thời đạt yêu cầu và tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định của ngành, nghề còn thiếu số lượng và tự nguyện vào học ngành, nghề đó. Nếu số người đạt đủ tiêu chuẩn tuyển chọn lớn hơn chỉ tiêu thì lấy theo tiêu chuẩn tuyển chọn từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng theo một quy trình công khai.

5. Căn cứ các phương án xác định tiêu chuẩn tuyển chọn của Ban Thư ký HĐTS đề xuất, trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS quyết định, chịu trách nhiệm và ký duyệt điều kiện trúng tuyển sao cho số thí sinh trúng tuyển nhập học không được vượt quá 10% so với chỉ tiêu đã được xác định trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tiêu chuẩn trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Điều 11. Triệu tập thí sinh trúng tuyển

1. Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Ban Thư ký trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển tới nhập học. Trong giấy triệu tập cần ghi rõ kết quả dự tuyển của thí sinh và những điều kiện cần thiết đối với thí sinh khi nhập học.

2. Trước khi vào học chính thức, học sinh, sinh viên phải qua kỳ kiểm tra sức khỏe toàn diện do trường tổ chức. Việc khám sức khỏe phải theo hướng dẫn của liên Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nếu trường không tổ chức thành lập Hội đồng khám sức khỏe thì thí sinh được kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế có đủ điều kiện chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp hoặc do Hội đồng khám sức khỏe của trường cấp được bổ sung vào hồ sơ quản lý học sinh, sinh viên.

3. Thí sinh trúng tuyển vào trường phải nộp những giấy tờ sau đây:

a) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, học bạ THPT (bổ túc THPT) hoặc THCS (tùy theo đối tượng dự tuyển);

b) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước. Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp để đối chiếu, kiểm tra;

c) Bản sao hợp lệ giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú;

d) Bản sao hợp lệ các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

đ) Giấy triệu tập trúng tuyển.

Các giấy tờ quy định tại Điểm a, b, c, d và đ của Khoản này được trường dùng để quản lý và kiểm tra, đối chiếu với bản chính khi cần thiết.

4. Những thí sinh đến nhập học chậm sau 15 ngày so với ngày yêu cầu có mặt ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển thì trường có quyền từ chối không tiếp nhận. Nếu đến chậm trong những trường hợp bất khả kháng như: do ốm, đau, tai nạn, thiên tai có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì các trường xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học khóa học kế tiếp sau.

5. Những thí sinh trúng tuyển, nếu địa phương giữ lại không cho đi học có quyền khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

Điều 12. Kiểm tra kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển

1. Sau kỳ tuyển sinh, trường phải tiến hành kiểm tra kết quả xét tuyển, thi tuyển của tất cả số thí sinh đã trúng tuyển vào trường ở tất cả các khâu, đồng thời kiểm tra, đối chiếu với bản chính các loại giấy tờ của thí sinh. Nếu phát hiện thấy các trường hợp vi phạm quy chế hoặc các trường hợp nghi vấn, cần lập biên bản kiến nghị Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS có biện pháp xác minh, xử lý.

2. Khi thí sinh đến nhập học, trường phải tổ chức kiểm tra hồ sơ đã nộp theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Thông tư này.

Trong quá trình học sinh, sinh viên đang theo học nếu có khiếu nại, tố cáo trường phải thanh, kiểm tra hồ sơ và kết quả thi của thí sinh theo quy định.

Điều 13. Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh

Các trường cử cán bộ đủ trình độ làm chuyên trách công nghệ thông tin, chuẩn bị đủ máy vi tính, máy in, lập địa chỉ e-mail; thực hiện đúng (về cấu trúc, quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu tuyển sinh) của trường, cụ thể như sau:

1. Nhập dữ liệu từ hồ sơ ĐKDT của thí sinh, nhập dữ liệu về kết quả sơ tuyển (nếu có).

2. In Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ kết quả thi của thí sinh.

3. Cập nhật thông tin ĐKDT và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 14. Xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh

1. Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh:

a) Hội đồng tuyển sinh của trường;

b) Thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp.

2. Các bằng chứng vi phạm Quy chế tuyển sinh sau khi đã được xác minh về tính xác thực là cơ sở để xử lý đối tượng vi phạm.

3. Cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh:

a) Mọi người dân, kể cả thí sinh và những người tham gia công tác tuyển sinh, nếu phát hiện những hành vi vi phạm Quy chế tuyển sinh cần cung cấp thông tin cho nơi tiếp nhận quy định tại Khoản 1 Điều này để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật về tố cáo;

b) Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tuyển sinh.

4. Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh:

a) Tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bằng chứng theo quy định; bảo vệ nguyên trạng bằng chứng; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng;

b) Triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm Quy chế tuyển sinh theo thông tin đã được cung cấp;

c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý và công bố công khai kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Quy chế tuyển sinh;

d) Bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin.

Điều 15. Khen thưởng

1. Người có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển sinh được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trường khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

2. Quỹ khen thưởng trích trong lệ phí tuyển sinh.

Điều 16. Xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm

Người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy chế (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi tuyển sinh), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ, sẽ bị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định tại Luật viên chức và Luật cán bộ, công chức; các văn bản quy định về xử lý kỷ luật viên chức, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng trường có quyền quyết định số lần tuyển sinh trong năm và hình thức tuyển sinh của trường.

2. Hiệu trưởng trường xây dựng quy chế tuyển sinh của trường và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

3. Các hình thức xử lý vi phạm do Hiệu trưởng quyết định xử lý theo quy định tại Quy chế tuyển sinh của trường và quy định của pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh

1. Khai chính xác, nộp đủ hồ sơ và lệ phí tuyển sinh về trường ĐKDT trong thời gian quy định của trường, đồng thời có mặt đúng thời gian quy định tại trường ĐKDT khi có yêu cầu.

2. Đối với thí sinh dự tuyển theo hình thức thi tuyển năng khiếu, ngoài việc thực hiện các nội dung về trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh được quy định tại Thông tư này còn phải thực hiện các nội dung về trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh được trường tổ chức thi tuyển năng khiếu quy định.

3. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong phiếu ĐKDT. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong phiếu ĐKDT với hồ sơ gốc.

4. Có trách nhiệm phát hiện, tố giác những hiện tượng vi phạm Quy chế tuyển sinh để HĐTS xử lý kịp thời.

Điều 19. Xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế

Đối với những thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế đều phải lập biên bản và tùy mức độ nặng nhẹ bị xử lý kỷ luật theo các quy định tại quy chế này, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, có thể bị xử lý bằng các hình thức khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Tùy theo mức độ vi phạm, Hiệu trưởng quyết định xử lý kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ, tước quyền vào học v.v.v theo quy định tại Quy chế tuyển sinh của trường và không trái với các quy định hiện hành.

Điều 20. Chế độ báo cáo

1. Các trường gửi báo cáo Cơ quan chủ quản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kế hoạch tuyển sinh và kết quả tuyển sinh của trường; một năm báo cáo 4 lần chia theo 4 quý/năm và trước ngày 25 của tháng cuối quý.

2. Cơ quan chủ quản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 30 của tháng cuối quý.

Điều 21. Chế độ lưu trữ

Các tài liệu liên quan đến kỳ tuyển sinh; kết quả, hồ sơ tuyển sinh các trường phải bảo quản, lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của Luật lưu trữ.

Chương III

XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Điều 22. Tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh, gồm:

1. Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa của từng ngành, nghề đào tạo được tính theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 14 của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo được tính theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 14 của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp..

3. Thời điểm xác định số liệu tính toán là ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 23. Nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Hiệu trưởng các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm và được phép linh hoạt giữa hai trình độ trong cùng ngành, nghề đào tạo của trường, nhưng phải đảm bảo đạt đồng thời các tiêu chí quy định tại Điều 22 của quy định này, không trái với quy định hiện hành và quy chế tuyển sinh của trường.

Điều 24. Quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh

Các trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của đơn vị mình với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Cơ quan chủ quản (chi tiết tại Phụ lục 02) . Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Quyền và trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các trường theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra kết quả phúc tra ở trường trực thuộc nếu nhận được ý kiến phản ánh của thí sinh.

Điều 26. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện Thông tư này thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện những điểm mới phát sinh, có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

3. Định kỳ báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Thông tư này.

Điều 27. Trách nhiệm của trường

1. Đảm bảo tính trung thực, chính xác của các số liệu về giảng viên, giáo viên; về cơ sở vật chất trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

2. Cung cấp đầy đủ thông tin khi có yêu cầu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xác minh chỉ tiêu tuyển sinh đã đăng ký.

3. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm trước và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm sau đúng thời gian quy định.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu trong công tác tuyển sinh tại cơ sở mình theo Điều lệ của nhà trường.

Điều 28. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017.

2. Bãi bỏ các quy định trong các văn bản khác trái với quy định tại Thông tư này về nội dung Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Điều 29. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường trung cấp, cao đẳng, các trường đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND, sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Website Bộ;
- Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

PHỤ LỤC 01

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
(Kèm theo Thông tư số: 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng

a) Nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm các đối tượng:

- Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại: các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hiện hành; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối tượng 02: Người lao động đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.

- Đối tượng 03:

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

+ Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng.

- Đối tượng 04:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

+ Người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến;

+ Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng.

b) Nhóm ưu tiên 2 (UT2) gồm các đối tượng:

- Đối tượng 05:

+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở Khu vực 1;

+ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở.

Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ ở ngành, nghề dự thi hay đăng ký xét tuyển vào học trình độ cao đẳng, trung cấp là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay đăng ký xét tuyển.

- Đối tượng 06:

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng.

- Đối tượng 07:

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;

+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược.

c) Những đối tượng ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định;

d) Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

2. Chính sách tuyển thẳng

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên được tuyển thẳng vào học trình độ cao đẳng; tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) được tuyển thẳng vào học trình độ trung cấp;

b) Người đã trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

c) Thí sinh đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi Olympic, hội thi khoa học kỹ thuật, thi chọn học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên tổ chức được tuyển thẳng học trình độ trung cấp và đoạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đoạt giải khuyến khích trở lên trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào CĐ theo đúng ngành, nghề hoặc gần ngành, nghề của môn mà thí sinh đã đoạt giải. Nếu thí sinh chưa tốt nghiệp THPT hoặc THCS sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp;

d) Thí sinh đã tốt nghiệp trung học là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á được tuyển thẳng vào học trình độ cao đẳng và thí sinh đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong các giải thi đấu thể dục, thể thao từ cấp tỉnh trở lên tổ chức được tuyển thẳng vào học trình độ trung cấp thể dục, thể thao (TDTT) hoặc các ngành TDTT của các trường theo quy định của từng trường;

đ) Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế được tuyển thẳng vào học các ngành, nghề tương ứng trình độ cao đẳng và thí sinh đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi nghệ thuật từ cấp tỉnh trở lên tổ chức được tuyển thẳng vào học các ngành, nghề tương ứng trình độ trung cấp của các trường năng khiếu, nghệ thuật theo quy định của từng trường;

Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, năng khiếu nghệ thuật, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hay xét tuyển vào trường.

e) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành, nghề đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;

g) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường CĐ, TC Việt Nam: Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học;

h) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

i) Người có bằng trung cấp loại giỏi trở lên và người có bằng trung cấp loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo ngành, nghề đã được đào tạo, đáp ứng quy định tại khoản 2, Điều 3 của Thông tư này sẽ được tuyển thẳng vào cùng ngành, nghề trình độ cao đẳng;

k) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề quốc gia, đáp ứng quy định tại khoản 2, Điều 3 của Thông tư này sẽ được tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải ở trình độ cao đẳng;

l) Thí sinh tốt nghiệp THCS, THPT (hoặc tương đương) có hạnh kiểm xếp loại khá trở lên, thuộc một trong các đối tượng sau đây được tuyển thẳng vào học trình độ trung cấp:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên;

+ Mồ côi cả cha lẫn mẹ.

2.3. Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào học trình độ cao đẳng

a) Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, các kỳ thi tay nghề quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT, Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho vào học;

b) Thí sinh đoạt huy chương bạc, huy chương đồng của các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức 1 lần trong năm và thí sinh được Ủy ban TDTT có quyết định công nhận là vận động viên cấp 1 quốc gia đã tốt nghiệp THPT được ưu tiên xét tuyển vào trình độ cao đẳng TDTT hoặc các ngành TDTT tương ứng của các trường;

c) Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc được trường ưu tiên xét tuyển vào trình độ CĐ theo quy định của từng trường;

Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, năng khiếu nghệ thuật thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày thi tuyển sinh vào trường.

d) Hằng năm, thí sinh dự tuyển thuộc đối tượng tuyển thẳng làm hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (đơn đăng ký xét tuyển thẳng, các tài liệu minh chứng được hưởng chính sách tuyển thẳng), nộp trực tiếp cho trường dự kiến đăng ký tuyển thẳng trong thời gian thu nhận hồ sơ của trường.

4. Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền được tuyển thẳng nếu dự tuyển TC theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển được ưu tiên cộng điểm theo quy định của trường vào tổng điểm các môn dự tuyển của thí sinh.

Hằng năm, thí sinh dự tuyển thuộc đối tượng tuyển thẳng làm hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (đơn đăng ký xét tuyển thẳng, các tài liệu minh chứng được hưởng chính sách tuyển thẳng), nộp cho trường dự kiến đăng ký tuyển thẳng trong thời gian thu nhận hồ sơ theo quy định của nhà trường.

5. Chính sách ưu tiên theo khu vực

a) Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học trung học phổ thông (hoặc trong thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực có mức ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh;

b) Các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú:

- Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh các trường, lớp dự bị;

- Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh;

- Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên;

- Quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

c) Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau:

- Khu vực 1 (KV1) gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT/THCS hoặc trung cấp của thí sinh, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định hiện hành.

- Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm: Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.

- Khu vực 2 (KV2) gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

- Khu vực 3 (KV3) gồm: Các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

6. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) đối với thang điểm 10.

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Thông tư số: 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Cơ quan chủ quản
Trường …………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM……….

STT

Ngành, nghề đào tạo

Trình độ

Chỉ tiêu theo đăng ký hoạt động (người)

Tự xác định chỉ tiêu (người)

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

1

2

Tổng cộng

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 05/2017/TT-BLDTBXH

Hanoi, March 2, 2017

 

CIRCULAR

ON REGULATIONS OF ENROLLMENT AND DETERMINATION OF ENROLLMENT TARGETS AT INTERMEDIATE AND COLLEGE LEVEL

Pursuant to Law on vocational education dated November 27, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Government's Decree No. 143/2016/ND-CP dated October 14, 2016 on conditions for investment and operation in vocational education sector;

At the request of Director General of General Department of Vocational Education,

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgates a Circular on regulations of enrollment and determination of enrollment targets at intermediate and college level

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

1. This Circular deals with regulations of enrollment, including: Time, eligible candidates, and forms of enrollment; contents of regulations on enrollment; procedures and application for admission at intermediate or college level; organizational structure, composition, duties and entitlements of Admission Council; organizational structure, composition, duties and entitlements of Secretary Board of Admission Council; enrollment by assessment or examination, or a combination of assessment and examination; secondary check; determining cut-off marks; convene successful candidates; inspecting assessment or examination results and dossiers of successful candidates; using information technology and communications in enrollment activities; processing reports on violations against Regulations of enrollment; commendation and taking actions against violating staff in charge of enrollment; rights and responsibilities of principals; responsibilities of candidates in enrollment period; taking actions against violating candidates; reporting and archives.

2. This Circular provides for the determination of enrollment targets, including: criteria, rules for determining targets, procedures for registration and notification of enrollment targets.

Article 2. Regulated entities

1. This Circular applies to junior colleges, vocational training schools and senior colleges/universities that have registered for provide training at college level (hereinafter referred to as schools) and relevant agencies, organizations, and individuals as prescribed.

2. This Circular does not apply to any candidates applying for studying foreign-associated education programs and studying abroad.

Chapter II

REGULATIONS OF ENROLLMENT

Article 3. Time, entities, and forms of enrollment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Eligible candidates:

a) At intermediate level: Lower secondary graduate students and higher;

b) At college level: Upper secondary graduate students and higher;

c) Officials and civil servants, employees working at state-owned agencies, units, enterprises, political organizations, socio-political organizations; soldiers, people's police on service; foreigners that satisfy the conditions for applying for admission at intermediate or college level:

- Satisfy the conditions prescribed in Point a and b Clause 2 of this Article;

- Officials and civil servants, employees (if their study costs are financed by state budget) working at state-owned agencies, units, enterprises, political organizations, socio-political organizations; soldiers, people's police on service; foreigners that satisfy the conditions for applying for enrollment at intermediate or college level with consent of the heads of competent authorities;

- Soldiers and people’s polices on service shall be eligible for applying for enrollment in schools prescribed by the Ministry of National Defense or the Ministry of Public Security with consent of competent authorities; soldiers on service whose military service is almost expired as prescribed, If approved by the head of regimental level upwards, they may apply for enrollment subject to their individual expectation; in case of passing the examination, they must conduct matriculation in such year without reservation for the next academic year;

- With regard to a candidate being foreigner who wishes to study a vocational training school or a junior college in Vietnam: The Principal shall, according to his/her performance in lower secondary school, upper secondary school, or higher (academic transcripts, diplomas, evidence certificates) and results of examinations on knowledge or Vietnamese (if necessary) as prescribed by the school to consider admitting such candidate to the school.

3. Enrollment forms include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Examination;

c) Combination of assessment and examination.

Article 4. Contents of Regulations of enrollment

Regulations of enrollment shall be formulated by schools themselves, at least containing: major; enrollment duration; eligible candidates; enrollment forms; enrollment incentives, including:  eligible candidates, areas; direct admission, priority score frame, etc.  (refer to Appendix 01); conditions for ensuring quality of successful candidates (if any); enrollment fees; conditions for implementing enrollment plan, including: personnel, facilities, equipment; enrollment plan and enrollment announcement; inspection, overseeing and handle claims and denunciation; reporting; commendation, disciplinary actions; other relevant matters (if necessary).

Article 5. Procedures and application for admission at intermediate level or college level

1. Application

a) A candidate shall, according to the enrollment plan of a school, apply for admission in a major of the school in conformity with his/her expectation, capacity and conditions;

b) The candidate may apply for admission in one or multiple schools by through application form

The application form shall be issued by schools and posted on their website, at least containing the following of a candidate: Full name; date of birth; race; permanent residence; place of study in each academic year of upper secondary schools/lower secondary schools; major applied for; priority entity; mailing address, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) An application form;

b) Valid copies of necessary documents subject to requirements and criteria for assessment or examination of each school.

3. Submission procedure and enrollment fees: Each school shall make public submission procedure and enrollment fees; candidates may submit applications and pay enrollment fees directly, online or by post.

Article 6. Organizational structure, composition, duties and entitlements of Admission Council

1. The school’s Principal shall issue a decision on establishment of Admission Council to manage the work relating to the enrollment activities.

2. Composition:

a) President: Principal or Deputy Principal;

b) Deputy President: Deputy Principal or Head of Training Department;

c) Standing member: Head or Deputy Head of Training Department (or of Testing Department, Unit in charge of enrollment subject to the Principal’s decision);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Duties and entitlements of Admission Council:

a) Initiate chosen enrollment plans;

d) Deal with queries and claims and denunciation in respect of enrollment activities;

c) Collect and use enrollment fees as prescribed;

d) Summarize the enrollment process; decide commendation or disciplinary actions as prescribed;

dd) Use the single software of the school; promptly send reports on enrollment activities to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs (General Department of Vocation Education) and Service of Labor, War Invalids and Social Affairs.

4. Duties and entitlements of President of Admission Council:

a) Take charge and responsibility for enrollment activities of the school; send reports on implementation and results of enrollment activities after a particular enrollment;

b) Send reports on enrollment activities to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs (General Department of Vocation Education) and Service of Labor, War Invalids and Social Affairs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Secretary Board; Secondary Check Board; Test Board, Invigilation Board, Examination Board (specialization boards), subject to the enrollment method of each school;

- Other boards (if any) prescribed by the President of Admission Council with reference to Admission Council members.

Organizational structure, number, composition, functions, tasks, powers of assistance boards of Admission Council prescribed by the President of Admission Council with reference to Admission Council members. Specialization boards are entitled to perform duties as prescribed in the Regulations of enrollment promulgated by the Principal and publicly posted on the school’s website.

5. The Deputy President of Admission Council shall perform duties assigned by the President of Admission Council and deal with the work on behalf of the President of Admission Council if authorized.

Article 7. Organizational structure, composition, duties and entitlements of Secretary Board

1. Composition of Secretary Board:

a) the Head cum the Standing member of Admission Council;

b) Members: Staff members of Department of Enrollment or Department of Training or Department of Test, faculties, divisions and information technology staff.

2. Duties and entitlements of Secretary Board (if the school applies method of assessment for enrollment):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Insert and check information about applications for assessment to the enrollment software of the school;

c) Update and make public information about applications for assessment;

d) Make an intended plan for cut-off marks, and submit it to Admission Council for decision;

dd) Make a list of successful candidates;

e) Print and send invitations to successful candidates;

g) Check applications of successful candidates as prescribed in Article 11 of this Circular;

h) Propose the Principal or the President of Admission Council to amend Regulations of enrollment of the school applying assessment for enrollment in conformity with the reality of each enrollment;

i) Perform other duties assigned by the President of Admission Council.

3. Duties and entitlements of Secretary Board (if the school applies method of assessment for enrollment or combination of examination and assessment):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Receive applications and fees for application for taking exam;

c) Insert and check application for assessment to the enrollment software of the school;

d) Update and make public information about applications for examination;

e) Print and send notices of taking exam;

g) Enable candidates to take exams, receive exams from Invigilation Board, store and inventory exams, handover candidates’ exams to Examination Board;

h) Manage applications and documents, records relating to examination or assessment;

i) Make an intended plan for cut-off marks, and submit it to Admission Council for decision;

k) Make a list of successful candidates;

l) Print and send notices of exam results, invitations of successful candidates to be admitted;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Propose the Principal or the President of Admission Council to amend Regulations of enrollment of the school applying method of examination or combination of examination and assessment for enrollment in conformity with the reality of each enrollment;

o) Perform other duties as prescribed by the President of Admission Council.

Article 8. Enrollment in the form of examination or combination of examination and assessment

The enrollment in the form of examination or combination of examination and assessment shall ensure the following:

1. Requirements for contents of exams:

a) The contents of exams shall be consistent with the general level of candidates, the requirements for classification of candidates’ learning capacity and the allotted time specified in each exam subject;

b) The contents of exams shall satisfy the requirements for testing basic knowledge, ability to use and practical skills of candidates to the extent required by the upper secondary program (mostly in grade-12 program), and regulations on amendments to contents of upper secondary schools;

c) The contents of exams shall be prepared scientifically, accurately, closely, clearly, and free of errors;

d) Aptitude tests and other particular tests shall be consistent with Regulations of enrollment promulgated by the Principal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Secondary check

1. Time limit for secondary check:

a) The Admission Council shall receive applications for secondary check of assessment results within 15 days from the date on which the assessment results and successful candidates are announced. The Admission Council shall give responses to the applications no later than 10 days from the date of receipt;

b) A candidate shall file a claim for the score and pay fees subject to the school's regulations. If any errors are indentified, during the grading review, the Admission Council shall refund the fees to the candidate.

2. Administer secondary check:

a) The secondary check shall be administered directly by the President of Admission Council. Members participating in the process of inserting the score and inspecting in previous grading must be absent in the composition of the secondary check group; time and working location shall be defined by the President of Admission Council;

b) Before the secondary check is conducted, the Secretary Board (at least 2 persons) shall follow the following procedures:

- Take preliminary inspection of applications of candidates, in case of any unusual matters in the application of a candidate, a record shall be made and sent to the President of Admission Council;

- Make a transfer note and handover applications for examination of candidates who apply for secondary check to the President of Admission Council.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Check the condition of candidates’ applications for examination;

- Collate the notices of results sent to the candidates who have applied for the secondary check and their respective applications for examination;

- Send a report on the collation of the notices of results sent these candidates.

d) Processing secondary check results:

- If the results of assessment or examination after the secondary check are similar to the applications for examination, they shall be confirmed by the head of secondary check group as official results;

- If the results of assessment or examination after the secondary check are different from the applications for examination, these applications for examination shall be withdrawn and given to the head of the secondary check group for considerating, amending appropriately, making records and storing those applications;

- If a candidate becomes successful, according the secondary check results, the President of Admission Council shall determine reasons for errors and take actions in case of any evidence of violations as prescribed in this Circular.

dd) Giving secondary check findings:

- The secondary check results signed by the head of secondary check group shall be considered official;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Determination of cut-off marks

1. According to the targets being determined as prescribed with a deduction of candidates to be directly admitted and candidates nominated to be admitted (if any); enrollment result statistics; regulations on priority score frame (if any), the Secretary Board of Admission Council shall make intended admission plans to be submitted to the Principal or the President of Admission Council for consideration.

Schools may formulate standards for successful candidates whether within the scope of school or in particular majors subject to the decisions of the President of Admission Council.

2. If the number of successful candidates assembling at the school is insufficient as specified in the invitations, the school may lower the enrollment standards or conduct additional enrollments until the targets are met. The decision on lowering enrollment standards and conducting additional enrollments shall be made by the Principal or the President of Admission Council with reference to Admission Council members and made public on the school’s website or other means of mass media.

3. If the number of candidates assembling at the school for admission is sufficient as determined in the next enrollment, the school may not receive any application for examination further even if there are following enrollments as specified in the prior notices and make public on the school’s website or other means of mass media.

The standards for all enrollments of the school are not necessarily similar and subject to the decision of the Principal or the President of Admission Council with reference to Admission Council members.

4. If the targets for some majors have not been met, although the standards for these majors have lowered to the limit required by the school, the school may choose unsuccessful candidates in other majors that satisfy the standards of the former majors and voluntarily choose these majors. If the number of qualified candidates exceeds the target, they shall be sorted out in descending order until the number is sufficient according to public procedures.

5. According to plans for determining enrollment standards proposed by Secretary Board with reference to Admission Council members, the Principal or the President of Admission Council shall decide, take responsibility, and approve the conditions for successful candidates providing that the number of successful candidates to be admitted does not exceed 10% of the target being determined the school’s certificate of registration for vocational educational operation. Conditions for successful candidates, and the list of successful candidates must be publicly posted on the school’s website or other means of mass media.

Article 11. Assembling successful candidates

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A student shall, before entering the school officially, undergo a comprehensive check-up taken place by the school. The check-up must be taken place in accordance with regulations of the Ministry of Health and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs. If the school does not establish a check-up council, candidates shall undergo check-ups at health facilities eligible for issue health certificates as prescribed by the Ministry of Health. The health certificate issued by the health facility or check-up council of the school shall be included in the records of students.

3. Each successful candidate must submit the following documents:

a) Valid copies of diploma and academic transcripts of upper secondary school (complementary upper secondary school) or lower secondary school (subject to the candidate);

b) A temporary graduation certificate if the candidate is successful in the year in which he/she graduates or a valid copy of graduation certificate if the candidate graduated previously. Any candidate obtaining the temporary graduation certificate shall, at the begin of the following academic year, present the original of graduation certificate for collation;

c) Valid copies of birth certificate and permanent residence book;

d) Valid copies of evidence for the eligibility to enjoy incentives prescribed in guiding documents of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

dd) Invitation of admission.

Those documents prescribed in Points a, b, c, d, and dd of this Clause shall be used by the school for management and collation with original copies whenever necessary.

4. If a candidate presents at the school for admission 15 days behind schedule as specified in the invitation of admission, the school is entitled to refuse such candidate. If the candidate presents late due to any of the following force majeure events: sickness, accidents, natural disasters with certification of at least a district-level hospital or district-level People’s Committee, the school shall consider admitting such candidate or reserving the enrollment results to enable such candidate to enter the school next course.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Inspecting results of assessment or examination and documents of successful candidates

1. After an enrollment, the school shall inspect the results of assessment or examination of successful candidates in all stages, and compare their originals and copies of candidates' documents. If any violation against the regulations is detected or in case of suspected matter, a report shall be sent to the Principal or the President of Admission Council for verification.

2. When candidates entering the school for admission, the school shall inspect their documents as prescribed in Clause 3 Article 11 hereof.

During the study progress of a student, in case he/she files any claim or denunciation, the school shall inspect such claim/denunciation and inspect his/her documents and examination results as prescribed.

Article 13. Using information technology and communications in enrollment activities

Each school shall assign qualified staff in charge of information technology to prepare sufficient computers, printers, create email addresses, and strictly follow structure, process, and deadline for processing enrollment data, in particular:

1. Insert candidates’ applications for examination, insert data about prequalification results (if any).

2. Print notices of acceptance for successful candidates, specifying the candidates’ examination results.

3. Update applications for examination and publish the list of successful candidates on the school’s website and means of mass media.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Contact points of information or evidence of violations against Regulations of enrollment:

a) Admission Council;

b) Inspectorate of vocational education.

2. Evidence of violations against Regulations of enrollment of which the authenticity has been verified shall be the basis for dealing with violating entity.

3. Provide information and evidence of violations against Regulations of enrollment:

a) If any person, including candidates and people participating in enrollment activities, detects any of the violations against Regulations of enrollment, he/she shall provide information for the contact point prescribed in Clause 1 of this Article for timely handling as prescribed in law on denunciation;

b) The person providing information and evidence of violations against Regulations of enrollment shall take legal responsibility for their authenticity and may not misuse them to prejudice the enrollment activities.

4. The contact point of information or evidence about violations against Regulations of enrollment shall:

a) Receive information or evidence as prescribed; keep the evidence unchanged; and verify their authenticity;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Take actions within its competence or send reports to competent authorities for handling and make public the handling results;

d) Protect information and identification of the person providing information.

Article 15. Commendation

1. A person who has made many contributions, actively accomplished excellently the assigned task of enrollment, depending on the specific achievements, is rewarded by the Rector and the President of Admission Council in accordance with the provisions of the Law on Emulation and Commendation.

2. The commendation fund shall be appropriated in enrollment fees.

Article 16. Taking actions against violating staff in charge of enrollment

If a staff member in charge of enrollment violates the regulations (detected when he/she is on duty or after the enrollment), he/she shall be, in case of sufficient evidence and depending on nature, taken actions prescribed in the Law on employees and the Law on officials and civil servants, documents on disciplinary actions against officials and civil servants, and relevant documents by his/her superior authority.

Article 17. Rights and responsibilities of the Principal

1. The Principal has right to decide number of enrollment in a year and form of enrollment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Forms of actions against violations shall be decided by the Principal in accordance with the school’s Regulations of enrollment and regulations of law.

Article 18. Responsibilities of candidates in enrollment

1. Make accurate declaration, submit sufficient application and pay full enrollment fee to the school for which the candidate applies for, and present at the school on time as required by the school.

2. When a candidate applies for aptitude examination, he shall fulfill responsibilities both prescribed in this Circular and in regulations stipulated by the school that administer the aptitude examination.

3. The candidate shall take responsibility for the authenticity of the application for taking examination. The school may refuse to admit or expel the candidate from the school if he/she does not satisfy conditions for admission when collating the application for taking examination and the original.

4. Detect and denounce violations against Regulations of enrollment to the Admission Council for handling.

Article 19. Taking actions against candidates violating Regulations

If any candidate violates Regulations, a record shall be made and he/she shall, depending on the extent of violation, be disciplined in accordance with Regulations and liable for penalties according to current regulations.

Subject to the extent of violation, the Principal shall decide any of disciplines: reprimands, warnings, suspension, deprivation of right to admission, etc. as prescribed in Regulations of enrollment and in accordance with regulations of law in force.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Schools shall send quarterly reports on enrollment plans and results to their governing bodies, Services of Labor, War Invalids and Social Affairs before 25th of the last month of a quarter.

2. The governing bodies and Services of Labor, War Invalids and Social Affairs shall send consolidated reports to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs (via General Department of Vocational Education) before the 30th of the last month of a quarter.

Article 21. Archives

All documents in connection with the enrollment, results and enrollment documents shall be archived or invalid documents shall be destroyed as prescribed in the Law on archives.

Chapter III

DETERMINATION OF ENROLLMENT TARGETS

Article 22. Criteria for determining enrollment targets, including:

1. Rate or students, student-teacher ratio, student-lecturer ratio of each major shall be determined as prescribed in Point d, Clause 2, Article 14 of Decree No. 143/2016/ND-CP dated October 14, 2016 of the Prime Minister on conditions for investment and operation in vocational education sector.

2. Training facilities and equipment in conformity with majors, scope, and training levels shall be determined according to Point b, Clause 2, Article 14 of Decree No. 143/2016/ND-CP dated October 14, 2016 of the Prime Minister on conditions for investment and operation in vocational education sector.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 23. Rules for determining enrollment targets

The Principals may exercise autonomy in determining annual enrollment targets and types of levels in the same major, providing that all criteria prescribed in Article 22 of these Regulations shall be met in accordance with regulations of law in force and Regulations of enrollment.

Article 24. Procedures for registration and notices of enrollment targets

Each school shall register its annual enrollment targets with the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs and its governing body (as specified in Appendix 02). Each Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall send a consolidate report to General Department of Vocational Education of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs before every January 15.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 25. Rights and responsibilities of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

1. Inspect and oversee enrollment activities, determination and achievement of enrollment targets by schools as prescribed by law.

2. Take charge and cooperate with Ministries and agencies; the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall inspect the secondary check results of their affiliated schools if they receive any claim from candidates.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Direct, instruct, inspect and consolidate a report on implementation of this Circular within their scope of management.

2. Cooperate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in implementing this Circular. Difficulties or new issues that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for consideration.

3. Send periodical reports to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs as prescribed in this Circular.

Article 27. Responsibilities of schools

1. Ensure the truthfulness and accuracy of data about lecturers, teachers; facilities in determining annual enrollment targets.

2. Provide sufficient information upon request of General Department of Vocational Education affiliated to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for verifying the registered enrollment targets.

3. Send a report on enrollment results of the previous year and register the enrollment targets in the next year on schedule as prescribed.

4. Inspect and oversee stages in enrollment activities in accordance with Regulations of the school.

Article 28. Entry into force

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Any regulation in this Circular not in accordance with this Circular relating to Regulations of enrollment and determining enrollment targets at intermediate or college level shall be annulled.

Article 29. Implementation

Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, socio-political organizations, General Department of Vocational Education, Services of Labor, War Invalids and Social Affairs, vocational training schools, junior colleges, universities that have registered training at college level and relevant entities shall implement this Circular.

 

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Doan Mau Diep

 

APPENDIX 01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Enrollment incentives by entities

a) Group 1 including:

- Entity 01: Vietnamese citizens who are ethnics and have permanent residence at: communes in area I, II, III of ethnic and mountainous areas prescribed by present Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs; severely disadvantaged communes in coastal capes and islands; severely disadvantaged communes, border communes, revolutionary communes to be invested under Program 135 of the Prime Minister.

- Entity 02: Employees who have worked continuously for at least 5 years, in which they are awarded the certificates of merit for advancing worker of at least provincial level in at least 2 years.

- Entity 03:

+ Wounded soldiers, sick soldiers, and holders of “certification of people eligible for incentives for wounded soldiers”;

+ Soldiers, people’s polices on service at least 12 months at Zone 1 that are sent to study;

+ Soldiers, people’s polices on service at least 18 months that are sent to study;

+ Soldiers, people’s polices that are demobilized or certified as fulfillment of duties on service as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Entity 04:

+ Children of revolutionary martyrs;

+ Children of wounded soldiers whose work capacity decrease by at least 81%;

+ Children of sick soldiers whose work capacity decrease by at least 81%;

+ Children of partisans infected with toxic chemicals whose work capacity decrease by at least 81%;

+ Children of holders of “certification of people who are eligible for incentives for wounded soldiers and their work capacity decrease by at least 81%”;

+ Children of the Hero of the People’s Armed Forces, Children of Labor Hero;

+ Persons suffering from deformities caused by toxic chemicals who are enjoying monthly benefits that are offspring of partisans;

+ Children of people with meritorious services to the revolution prescribed in Point a, b, d Clause 1 Article 2 of Ordinance No. 26/2005/PL-UBTVQH11 dated June 29, 2005 on amendments to Ordinance No. 04/2012/UBTVQH13 dated July 16, 2012 of the Standing Committee of National Assembly on incentives for people with meritorious services to the revolution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Entity 05:

+ Volunteer youth that are sent to study;

+ Soldiers, people’s polices on service at least 18 months in areas other than Zone 1 that are sent to study;

+ Commanders, deputy commanders of military command of communes, wards, district-level towns; village captains, platoon leaders of core militia or militia that have fulfilled its duty to join the core militia at least 12 months and take an exam in the military base.

Time limit for incentives enjoyed by soldiers, polices demobilized at a major which they apply for take examination or assessment at college or intermediate level is 18 months from the date on which the decision on demobilization is signed.

- Entity 06:

+ Vietnamese citizens who are ethnics and have permanent residence at areas other than those prescribed for Entity 01;

+ Children of wounded soldiers, sick soldiers,  people who are eligible for incentives for wounded soldiers and their work capacity decrease less than 81%;

+ Children of partisans infected with toxic chemicals whose work capacity decrease less than 81%;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Children of activists in resistance to national liberation, national defense and international obligations with certificates of incentives prescribed in the Government's Decree No. 31/2013/ND-CP dated April 9, 2013 on guidelines for Ordinance on incentives for people with meritorious services to the revolution;

+ Children of meritorious people to the revolution.

- Entity 07:

+ Severely disabled people holding certificates of disability issued by competent authorities as prescribed in Joint Circular No. 37/2012/TTLT-BLDTBXH-BYT-BTC-BGDDT dated December 28, 2012 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Health, and the Board of Directors on determination of impairment levels conducted by Impairment Assessing Council;

+ Excellent employees in all of economic sectors that are awarded titles of skilled craftsman and artisans of at least provincial level or ministerial level or creativity worker’s badges of Vietnam General Confederation of Labor or Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union;

+ Nurses, prescription clerks, medical orderlies, pharmacy technicians, physician assistants/physician associates, intermediate pharmacists that have worked for at least 3 years and apply for taking examination in medicine or pharmacy major.

c) Other entities prescribed in applicable law shall be subject to consideration of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

d) A person eligible for multiple incentives shall be solely eligible for the highest incentive.

2. Direct admission

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) If a person who had been to be admitted to a number of schools but received a mobilization command to take military service or concentrated volunteer youth, and then has fulfilled duties and has been demobilized, still has not been admitted to any long-term full-time school, at least a regiment or general volunteer youth team shall recommend one of those schools to consider admitting him if he has satisfied health conditions and obtain sufficient valid documents. If his study has been interrupted for at least 3 years and he wishes to take a preparatory course before entering into the school official, he/she may be recommended to such preparatory courses;

c) A candidate who has won at least a consolation prize in the Olympic competition, the science and technology contest, the examination of excellent students at least provincial level shall be admitted directly to the intermediate level and has won at least a consolation prize in the examination of national excellent students, or the national science and technology competition, has graduated from a secondary school and is directly admitted to a college in or relating to his major for which he has won the prize If the candidate has not been graduated from an upper secondary school or a lower secondary school, he/she has right to reserve his/her academic results after graduation;

d) A candidate who has graduated from a secondary school and is a member of national team certified the completion of the task of participating in the official international tournament by the Ministry of Culture, Sports and Tourism, including: World Championships, World Cup, Olympic Games, Asian Games (ASIAD), Asian Championships, Asian Cup, Southeast Asian Games, Southeast Asian Games ( SEA Games), the Southeast Asian Cup will be admitted directly to a college and a candidate who has awarded at least a consolation prize at provincial level in physical training and sport tournaments will be admitted directly to a vocational training school in physical education, sports or physical training according to the regulations of each school;

dd) An artistic talent candidate who has graduated from an upper secondary school or from an art school at intermediate level, or has won an official prize in an international art contest shall be admitted directly to a college in equivalent major, and a candidate has won at least a consolation prize in an art contest at least provincial level shall be admitted directly to an art or talent school in equivalent major at intermediate level as prescribed in regulations of each school;

Each candidate who has won a prize in physical training or sports or artistic talent shall be eligible for incentives within a period not exceeding 4 years until the date on which such candidate applies for examination or assessment to the school.

e) In case of a candidate being a severely disabled person holding a certificate of disability issued by a competent authority as prescribed: Principals of schools shall, according to his/her academic transcripts at upper secondary school, his/her health conditions, and requirements of given majors, consider admitting him/her to the schools;

g) In case of a candidate being a foreigner who wish to study vocational training schools or junior colleges in Vietnam: Principals of schools shall, according to his/her academic transcripts at upper secondary school, his/her knowledge and Vietnamese proficiency in accordance with regulations of the schools, consider admitting him/her to the schools;

h) A candidate who has permanent residence for at least 3 years, has studied for 3 years and graduated from an upper secondary school in a poor district (student of ethnic boarding school according to his/her permanent residence) from the date on which he/she submits an application for assessment as prescribed in Resolution No. 30a/2008/NQ-CP dated December 27, 2008 of the Government on programs for facilitating rapid and sustainable poverty reduction and Decision No. 293/QD-TTg dated February 5, 2013 of the Prime Minister on dedicated budget from central government budget to 23 poor districts with high rate of poor households eligible for investment in infrastructure as prescribed in Resolution No. 30a/2008/NQ-CP on programs for facilitating rapid and sustainable poverty reduction for 61 poor districts; a candidate being an ethnic as prescribed in applicable regulations of the Prime Minister and a candidate of 20 poor districts in borders or islands of the Mekong delta;

i) A person who obtains a Diploma Level 4 of VQF of at least distinction level and a holder who obtains a Diploma Level 4 of VQF and has worked for at least 2 years in his/her major in accordance with Clause 2, Article 3 of this Circular shall be directly admitted to the same major at college level;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) A candidate who has graduated from a lower secondary school or an upper secondary school (or equivalent) with conduct is ranked at least good level and is one of the following entities shall be directly admitted to a vocational training school:

+ Children of revolutionary martyrs;

+ Children of wounded soldiers, sick soldiers,  people who are eligible for incentives for wounded soldiers and their work capacity decrease by under 81%;

+ Orphans.

2.3. Candidates waiving their rights to direct admission may enjoy incentives for assessment to study at college level

a) Candidates having won prizes in national excellent students contests, national workmanship contests, national science and technology contests and having graduated from upper secondary schools shall be considered being admitted by schools' Principals;

b) Candidates having won silver or bronze medals of annual National First Division Championship and candidates having received certificates of National first-level athlete and have graduated from upper secondary schools shall enjoy incentives for assessment to study physical training and sport college level or equivalent majors of schools;

c) Artistic talent candidates who have graduated from upper secondary schools or art and talent school at intermediate level, who have won official prizes in national professional art contests in terms of singing and dancing shall enjoy incentives for assessment to study at college level as prescribed in regulations of each school;

Each candidate who has won a prize in physical training or sports or artistic talent shall be eligible for incentives within a period not exceeding 4 years until the date on which such candidate applies for examination to the school.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. If a candidate who is eligible for direct admission but has waived the right to direct admission applies for intermediate level in the form of examination or assessment, he/she shall be given extra score as prescribed in regulations of the school which is included his/her total score of subjects.

Annually, candidates who are eligible for direct admission shall prepare an application for direct admission (application form, evidence for direct admission eligibility) and send it directly to their intended schools during the period in which the schools receive applications.

5. Enrollment incentives by areas

a) A candidate who has studied continuously and graduated from upper lower secondary school in a particular area shall enjoy incentives applicable to such area. If he/she has transferred to another school within 3 years at upper secondary level (or vocational training level), the area in which he/she has studied longer shall be preferred as the incentive area. If he/she has studied at three different schools in areas with different incentives or has studied in a school a half of course time and in another school the other half, he/she shall enjoy the incentives applicable to the area from which he/she graduates. These regulations apply to all candidates, including candidates who have graduated before the enrollment year;

b) The following entities shall enjoy incentives according to permanent residence:

- Students of upper-secondary ethnic boarding schools;

- Students of preparatory schools, classes;

- Students of professional source classes opened as decided by Ministries, ministerial-level agencies or the People’s Committees of provinces;

- Students has stayed in permanent residence (during the study time of upper secondary schools or vocation training school) for more than 18 months at communes of area III and communes having severely disadvantaged villages in ethnic and mountainous areas as prescribed by Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs, severely disadvantaged communes at coastal capes and islands; severely disadvantaged communes, border communes, revolutionary communes to be invested under Program 135 as decided by the Prime Minister or they have studied at upper secondary schools (or vocational training schools) in districts or district-level towns having at least one of the aforesaid communes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Enrollment areas shall be divided as follows:

- Area 1 includes: communes in area I, II, III of ethnic and mountainous areas according to current regulations corresponding to the candidates’ study time at upper secondary schools, lower secondary schools, or vocation training schools; severely disadvantaged communes in coastal capes and islands; severely disadvantaged communes, border communes, revolutionary communes to be invested under Program 135 in accordance with applicable regulations.

- Area 2 – rural area includes: Administrative divisions that are not in Area 1, Area 2, and Area 3.

- Area 2 includes: District-level towns, provincial cities; district-level towns, suburban districts of central-affiliated cities (other than communes in Area 1).

- Area 3 includes: Urban districts of central-affiliated cities. Candidates in Area 3 shall not be eligible for incentives by areas.

6. Priority score frame by entities and areas

The difference of cut-off marks between two succeeding groups of entities is 1.0 (one), between two succeeding areas is 0.5 (a half) according to the scale of 10.

 

APPENDIX 02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…[Governing body]
…..[school]
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

REGISTRATION OF ENROLLMENT TARGETS IN … [YEAR]

No.

Major

Level

Target according to operation (number of persons)

Self-determination of target (number of persons)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Intermediate

Elementary

 

 

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Head
(Signature and seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36.023

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!