Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 121/2009/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 121/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng

Các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập như các cơ sở dạy nghề của các Bộ, ngành Trung ương quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề.

1. Bộ đội xuất ngũ có nhu cầu học nghề được Nhà nước hỗ trợ một lần để học một nghề.

2. Đối với trường hợp bộ đội xuất ngũ học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng.

a) Được học nghề theo cơ chế đặt hàng đối với các cơ sở dạy nghề theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế, đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

b) Được vay tiền để học nghề theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 thàng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

3. Đối với trường hợp bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ sơ cấp

a) Được cấp “Thẻ học nghề” có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm học nghề và có giá trị sử dụng trong 01 năm kể từ ngày cấp thẻ. “Thẻ học nghề” sử dụng không đúng quy định sẽ bị thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật;

b) Nhà nước thanh toán chi phí đào tạo cho cơ sở dạy nghề căn cứ vào “Thẻ học nghề”, chi phí đào tạo thực tế của nghề đã học và chứng chỉ học nghề đã cấp cho học viên nhưng không cao hơn giá trị của “Thẻ học nghề”. Trường hợp chi phí đào tạo của nghề học cao hơn giá trị của “Thẻ học nghề” thì người học tự chi trả phần chênh lệch cho cơ sở dạy nghề.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí để thực hiện điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 2 của Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện Điều 1 của Quyết định này;

b) In, cấp và quản lý “Thẻ học nghề”;

c) Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ xây dựng mức chi phí đào tạo cho từng nghề, từng cấp trình độ theo quy định;

d) Quy định trình tự, thủ tục về: đăng ký học nghề, cấp “Thẻ học nghề” cho bộ đội xuất ngũ; tổ chức đấu thầu đặt hàng dạy nghề; thanh quyết toán kinh phí hàng năm cho các cơ sở dạy nghề theo quy định tại điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 2 của Quyết định này;

đ) Tổ chức dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ thông qua các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ sở dạy nghề khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Quyết định này;

e) Tổng hợp dự toán kinh phí dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ hàng năm gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

g) Hàng năm, tổ chức tự kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm

Chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm

a) Tổng hợp dự toán ngân sách dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ hàng năm trình Chính phủ;

b) Phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện Điều 1 của Quyết định này;

c) Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm

a) Phối hợp với Bộ Tài chính cân đối ngân sách hàng năm đảm bảo kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề;

b) Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2009.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.931

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!