Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 19/2016/TT-BGTVT khảo sát luồng phục vụ quản lý thông báo luồng đường thủy nội địa

Số hiệu: 19/2016/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 19/2016/TT-BGTVT về công tác khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa, bao gồm: Phân loại, nội dung, yêu cầu, thẩm quyền quyết định, hồ sơ, thủ tục khảo sát luồng đường thủy nội địa, thông báo luồng đường thủy nội địa.

 

1. Khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa

 
Theo Thông tư số 19/2016, việc khảo sát luồng phục vụ quản lý luồng, tuyến đường thủy nội địa gồm:
 
- Khảo sát lần đầu;
 
- Khảo sát định kỳ;
 
- Khảo sát đột xuất;
 
- Khảo sát thường xuyên.
 
Thông tư 19/TT-BGTVT quy định nội dung và yêu cầu công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm đo vẽ và các quy định về khảo sát xây dựng công trình, trong đó:
 
- Phạm vi khảo sát luồng được giới hạn bởi luồng chạy tàu và hành lang bảo vệ đường thủy nội địa;
 
- Sử dụng Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 theo Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg trong đo vẽ bình đồ đường thủy nội địa.
 
- Sử dụng Hệ cao độ quốc gia để khảo sát, lập bình đồ đường thủy nội địa và được đo dẫn từ các mốc quốc gia đến công trình.
 

2. Thông báo luồng đường thủy nội địa

 
Theo Thông tư 19/2016, Thông báo luồng đường thủy nội địa phải được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan công bố, đồng thời gửi đến các cơ quan, đơn vị vận tải thủy nội địa và các hình thức khác.
 
Các Thông báo luồng đường thủy nội địa gồm các loại: Thông báo lần đầu, định kỳ, đột xuất và Thông báo thường xuyên. Thông tư 19 quy định cụ thể nội dung và yêu cầu của từng loại Thông báo. Theo đó, nội dung Thông báo lần đầu gồm:
 
- Tên luồng, tuyến; phạm vi; báo hiệu trên tuyến; độ sâu trong phạm vi chiều rộng luồng; lý trình bãi cạn, vật chướng ngại, công trình trên sông và các công trình khác.
 
- Những lưu ý về an toàn giao thông trên tuyến tại khu vực có chuẩn tắc luồng hạn chế.
 
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông vận tải là các cơ quan có thẩm quyền công bố thông báo luồng đường thủy nội địa.
 
Hồ sơ trường hợp thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng được Thông tư 19 quy định gồm:
 
+ Đơn đề nghị công bố thông báo luồng đường thủy;
 
+ Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát;
 
+ Quyết định mở tuyến đường thủy nội địa (đối với công bố luồng lần đầu);
 
+ Bình đồ khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát.
 
 
Thông tư 19/2016/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 15/9/2016.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2016/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KHẢO SÁT LUỒNG PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ THÔNG BÁO LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về công tác khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến khảo sát luồng phục vụ quản lý, thông báo luồng đường thủy nội địa và hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Đơn vị bảo trì đường thủy nội địa là các đơn vị trực tiếp thực hiện bảo trì đường thủy nội địa.

2. Tuyến đường thủy nội địa là một hoặc nhiều luồng chạy tàu thuyền trên sông, kênh, rạch, hồ, đầm, phá, vụng, vịnh, ven bờ biển, ra đảo, nối các đảo; chiều dài tuyến đường thủy nội địa được xác định từ điểm đầu đến điểm cuối.

3. Luồng chạy tàu thuyền (sau đây gọi là luồng) là vùng nước được giới hạn bằng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.

4. Chiều rộng luồng là chiều rộng nhỏ nhất của đáy luồng thực đo tại một vị trí trên đường thủy nội địa.

5. Độ sâu luồng là khoảng cách thẳng đứng từ mặt nước đến đáy luồng tại một vị trí trên đường thủy nội địa ở 01 (một) thời điểm cụ thể.

6. Mực nước là chỉ số mực nước đo được ở một thời gian cụ thể, tại 01 (một) trạm thủy văn nhất định trên đường thủy nội địa.

7. Mực nước lớn nhất và mực nước nhỏ nhất là mực nước lớn nhất, nhỏ nhất quan trắc được trong 01 (một) chu kỳ tại 01 (một) trạm thủy văn trên đường thủy nội địa.

8. Độ sâu luồng lớn nhất và nhỏ nhất là độ sâu thực đo tại vị trí sâu nhất và nông nhất trên đường thủy nội địa tương ứng với mực nước lớn nhất và nhỏ nhất.

9. Chiều cao tĩnh không thực tế là khoảng cách thẳng đứng từ điểm thấp nhất của công trình vượt qua đường thủy nội địa trên không đến mặt nước trong khoảng chiều rộng khoang thông thuyền đo được tại thời điểm cụ thể.

10. Thông báo luồng là việc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công bố các thông tin, số liệu đặc trưng kỹ thuật của luồng như cao độ mực nước (H), chiều sâu luồng (h), cao độ đáy luồng (Z), chiều rộng luồng (B), chiều cao tĩnh không thực tế và những vấn đề khác có liên quan đến an toàn giao thông của luồng.

Chương II

KHẢO SÁT LUỒNG PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ THÔNG BÁO LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Điều 4. Phân loại khảo sát luồng phục vụ quản lý luồng, tuyến đường thủy nội địa

1. Khảo sát lần đầu là công tác điều tra, khảo sát cơ bản lần đầu luồng, tuyến đường thủy nội địa chưa được công bố quản lý, khai thác để thiết lập bình đồ đường thủy nội địa phục vụ cho công tác công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa theo quy định. Trường hợp tuyến đường thủy nội địa có dự án đầu tư xây dựng hoàn thành thì sử dụng số liệu của dự án.

2. Khảo sát định kỳ là công tác khảo sát để cập nhật diễn biến luồng, tuyến đường thủy nội địa, đánh giá mức độ bồi lấp và những thay đổi về mặt hình thái luồng, tuyến đường thủy nội địa phục vụ cho việc điều chỉnh các báo hiệu phù hợp với diễn biến thực tế của luồng, tuyến đường thủy nội địa và thông báo luồng đường thủy nội địa. Khảo sát định kỳ được ưu tiên thực hiện ở các tuyến vận tải chính, lưu lượng vận tải lớn, các tuyến đường thủy nội địa có tàu biển và phương tiện thủy nước ngoài hoạt động.

3. Khảo sát đột xuất là công tác khảo sát để xác định tình huống xuất hiện đột xuất trên luồng đường thủy nội địa.

4. Khảo sát thường xuyên là công tác đo dò sơ khảo bãi cạn thực hiện theo Tiêu chuẩn quản lý, bảo trì đường thủy nội địa đối với các tuyến đường thủy nội địa chưa được khảo sát lần đầu, định kỳ hoặc những tuyến đã có số liệu nhưng thường xuyên có diễn biến thay đổi để phục vụ công bố thông báo thường xuyên luồng đường thủy nội địa.

Điều 5. Nội dung và yêu cầu của công tác khảo sát luồng phục vụ quản lý luồng đường thủy nội địa

1. Nội dung và yêu cầu công tác khảo sát luồng đường thủy nội thực hiện theo quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm đo vẽ và các quy định về khảo sát xây dựng công trình, trong đó:

a) Phạm vi khảo sát luồng được giới hạn bởi luồng chạy tàu và hành lang bảo vệ đường thủy nội địa theo quy định hiện hành;

b) Hệ quy chiếu và hệ tọa độ trong đo vẽ bình đồ đường thủy nội địa sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 theo Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam;

c) Hệ cao độ để khảo sát, lập bình đồ đường thủy nội địa sử dụng hệ cao độ quốc gia (hệ Hòn Dấu) và được đo dẫn từ các mốc quốc gia đến công trình.

2. Nội dung và yêu cầu của bình đồ khảo sát lần đầu

a) Thể hiện đầy đủ cao độ đáy luồng đường thủy nội địa, tim luồng, lý trình, tọa độ tim luồng theo từng lý trình, hệ thống báo hiệu trên tuyến;

b) Thể hiện đầy đủ các thông tin về địa hình, địa vật, địa giới hành chính, địa danh, lý trình, bãi cạn, vật chướng ngại, công trình trên sông và ven bờ như cầu qua sông, bến khách ngang sông, đường điện vượt sông, kè chỉnh trị sông, bảo vệ bờ, trạm bơm, cống lấy nước, đê điều, khu dân cư và các công trình khác trên tuyến.

3. Nội dung và yêu cầu của bình đồ khảo sát định kỳ: Căn cứ bình đồ khảo sát lần đầu và kết quả khảo sát định kỳ thực hiện cập nhật tọa độ, cao độ, hệ thống báo hiệu, các bãi cạn trên tuyến và các thông tin liên quan đến luồng (nếu có).

4. Công tác thành lập thủy đồ điện tử ưu tiên thực hiện đối với các tuyến vận tải chính, lưu lượng vận tải lớn; các tuyến có tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài hoạt động và được cập nhật sau các lần khảo sát định kỳ.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định khảo sát phục vụ quản lý luồng đường thủy nội địa

1. Định kỳ 03 (ba) năm một lần, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định danh mục khảo sát phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa quốc gia trên cơ sở đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

2. Định kỳ 05 (năm) năm một lần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục khảo sát phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa địa phương trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải.

3. Tổ chức, cá nhân có đường thủy nội địa chuyên dùng quyết định tần suất công tác khảo sát phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng của mình nhưng tối đa không quá 05 (năm) năm một lần.

Điều 7. Quy định về hồ sơ khảo sát luồng đường thủy nội địa

Hồ sơ khảo sát phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa gồm:

1. Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

2. Các tài liệu thu thập, số liệu đo đạc tại hiện trường; báo cáo kết quả khảo sát, kết quả tính toán nội nghiệp, bình sai; hồ sơ, lý lịch mốc, bao gồm cả các điểm tọa độ và độ cao gốc và bảng sơ họa mốc; tài liệu về mực nước, lưu lượng, vận tốc; nhật ký đo, vẽ; các biên bản hiện trường; sổ đo vẽ chi tiết trên cạn, dưới nước; băng đo sâu và tệp tin gốc của máy đo sâu hồi âm, sổ đo định vị hoặc tệp tin số liệu định vị, các tệp tin dữ liệu cơ sở khác và đủ điều kiện để thiết lập thủy đồ điện tử.

3. Các bản vẽ gồm bản đồ tổng thể toàn tuyến; bình đồ chi tiết theo tỷ lệ đã được phê duyệt tại khoản 1 Điều này. Trên bản đồ tổng thể thể hiện đồng thời 2 hệ tọa độ - Hệ tọa độ vuông góc VN-2000 và lưới kinh vĩ độ WGS-84.

Điều 8. Quản lý, sử dụng số liệu khảo sát

1. Số liệu khảo sát phục vụ công tác quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa được nghiệm thu, giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền thông báo luồng đường thủy nội địa hoặc chủ đầu tư bao gồm bình đồ tổng thể, bình đồ chi tiết và các tài liệu quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

2. Các bình đồ địa hình cùng tỷ lệ, hệ quy chiếu, hệ tọa độ và cao độ khảo sát định kỳ qua các năm phục vụ cho việc nghiên cứu diễn biến, quản lý đường thủy nội địa.

Chương III

THÔNG BÁO LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Điều 9. Nguyên tắc công bố thông báo luồng đường thủy nội địa

1. Thông báo luồng đường thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Thông tư này công bố kịp thời tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Thông báo luồng đường thủy nội địa phải được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan công bố, đồng thời gửi đến các cơ quan, đơn vị vận tải thủy nội địa và các hình thức thông tin phù hợp khác.

Điều 10. Phân loại thông báo luồng đường thủy nội địa

1. Thông báo lần đầu luồng đường thủy nội địa:

a) Đối với luồng đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa địa phương: thông báo được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền cập nhật vào danh mục các tuyến đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa địa phương;

b) Đối với luồng đường thủy nội địa chuyên dùng: thông báo được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền về đường thủy nội địa công bố đưa luồng, tuyến đường thủy nội địa vào quản lý, khai thác và kết quả khảo sát luồng lần đầu;

c) Thông báo lần đầu luồng đường thủy nội địa theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này. Đối với các tuyến đường thủy nội địa có tàu biển hoặc phương tiện thủy nước ngoài hoạt động, thông báo luồng đường thủy nội địa theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

2. Thông báo định kỳ luồng đường thủy nội địa thực hiện sau khi có kết quả khảo sát luồng định kỳ. Thông báo định kỳ luồng đường thủy nội địa theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này. Đối với các tuyến đường thủy nội địa có tàu biển hoặc phương tiện thủy nước ngoài hoạt động, thông báo luồng đường thủy nội địa theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

3. Thông báo đột xuất luồng đường thủy nội địa thực hiện sau khi có kết quả khảo sát luồng đột xuất. Thông báo đột xuất luồng đường thủy nội địa theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

4. Thông báo thường xuyên luồng đường thủy nội địa được thực hiện sau khi có kết quả kiểm tra tuyến, đo dò sơ khảo bãi cạn thực hiện trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. Thông báo thường xuyên luồng đường thủy nội địa 01 (một) lần/tháng theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này.

Điều 11. Nội dung và yêu cầu của thông báo luồng đường thủy nội địa

1. Nội dung thông báo luồng đường thủy nội địa lần đầu bao gồm:

a) Tên luồng, tuyến; phạm vi (điểm đầu, điểm cuối); báo hiệu trên tuyến; độ sâu trong phạm vi chiều rộng luồng; lý trình bãi cạn, vật chướng ngại, công trình trên sông và các công trình khác trên tuyến;

b) Những lưu ý về an toàn giao thông khi phương tiện thủy lưu thông trên tuyến đường thủy nội địa tại khu vực có chuẩn tắc luồng hạn chế.

2. Nội dung thông báo luồng đường thủy nội địa định kỳ bao gồm:

a) Độ sâu trong phạm vi chiều rộng luồng; báo hiệu trên tuyến; lý trình bãi cạn, vật chướng ngại, công trình trên sông và các công trình khác trên tuyến;

b) Những lưu ý về an toàn giao thông khi phương tiện thủy lưu thông trên tuyến đường thủy nội địa tại khu vực có chuẩn tắc luồng hạn chế.

3. Nội dung thông báo luồng đường thủy nội địa thường xuyên bao gồm:

a) Chuẩn tắc kỹ thuật luồng theo phân cấp kỹ thuật của tuyến đường thủy nội địa, độ sâu trong phạm vi chiều rộng luồng, bãi cạn tương ứng với mực nước thủy văn;

b) Những lưu ý về an toàn giao thông khi phương tiện thủy lưu thông trên tuyến đường thủy nội địa tại khu vực có chuẩn tắc luồng hạn chế (bãi cạn, vật chướng ngại, công trình vượt sông, khu vực đang thi công công trình ảnh hưởng đến an toàn giao thông, công trình nạo vét luồng, điều tiết khống chế, tai nạn giao thông) và những vấn đề khác có liên quan.

4. Nội dung thông báo luồng đường thủy nội địa đột xuất bao gồm: thông báo hạn chế giao thông, thay đổi tuyến chạy tàu, điều chuyển khoang thông thuyền, điều tiết khống chế vật chướng ngại được đo tại một vị trí, khu vực bị hạn chế đối với phương tiện lưu thông trên tuyến.

5. Yêu cầu thông báo luồng đường thủy nội địa bao gồm:

a) Vị trí lấy theo lý trình tuyến đường thủy nội địa hoặc hệ tọa độ VN-2000 và hệ tọa độ WGS-84, độ chính xác 1/10 giây;

b) Độ sâu thông báo luồng đường thủy nội địa là độ sâu của điểm cạn nhất trong khu vực thông báo tính bằng mét, độ chính xác 1/10 mét;

c) Địa danh trong thông báo luồng đường thủy nội địa được lấy theo địa danh ghi trên bản đồ hoặc tài liệu quản lý luồng đường thủy nội địa, nếu chưa có trong các tài liệu trên thì sử dụng tên thường dùng của địa phương;

d) Ngôn ngữ trong thông báo luồng đường thủy nội địa là tiếng Việt;

đ) Thời điểm có hiệu lực và hết hiệu lực (nếu có) của thông báo luồng đường thủy nội địa.

Điều 12. Thẩm quyền công bố thông báo luồng đường thủy nội địa

1. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam công bố thông báo luồng đường thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia.

2. Sở Giao thông vận tải công bố thông báo luồng đường thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

Điều 13. Thủ tục công bố thông báo luồng đường thủy nội địa

1. Hồ sơ đối với trường hợp thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng bao gồm:

a) Đơn đề nghị công bố thông báo luồng đường thủy theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này;

b) Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát;

c) Quyết định mở tuyến đường thủy nội địa của cơ quan có thẩm quyền (đối với công bố luồng lần đầu);

d) Bình đồ khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát.

2. Hồ sơ đối với trường hợp thông báo luồng thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng bao gồm:

a) Đơn đề nghị công bố thông báo luồng đường thủy theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này;

b) Kết quả khảo sát luồng.

3. Trình tự thủ tục đối với trường hợp thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng:

a) Tổ chức, cá nhân có đường thủy nội địa chuyên dùng gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị công bố thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Thông tư này;

b) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Thông tư này, tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định, chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc, phải có văn bản trả lời hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

c) Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Thông tư này thực hiện việc công bố thông báo luồng đường thủy nội địa. Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Trình tự thủ tục đối với trường hợp thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng:

a) Tổ chức, cá nhân có đường thủy nội địa chuyên dùng gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị công bố thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Thông tư này;

b) Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ phải hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

c) Chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Thông tư này thực hiện việc công bố thông báo luồng đường thủy nội địa. Trường hợp không công bố phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

5. Đối với tuyến đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa địa phương: cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Thông tư này thực hiện việc công bố thông báo luồng đường thủy nội địa sau khi có kết quả khảo sát.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

1. Cơ quan có thẩm quyền công bố thông báo luồng đường thủy nội địa quy định tại Điều 12 của Thông tư này và tổ chức, cá nhân có đường thủy nội địa chuyên dùng có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện công tác khảo sát, lập bình đồ, số hóa bản đồ (nếu có) để thực hiện công tác quản lý luồng và công bố thông báo luồng theo quy định hiện hành;

b) Tổ chức quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng khảo sát đảm bảo tiến độ, chất lượng.

2. Cơ quan có thẩm quyền công bố thông báo luồng đường thủy nội địa quy định tại Điều 12 của Thông tư này có trách nhiệm:

a) Căn cứ cấp kỹ thuật đường thủy nội địa, kết quả khảo sát định kỳ luồng đường thủy nội địa và báo cáo của đơn vị quản lý bảo trì đường thủy nội địa thu thập, kiểm tra đầy đủ các số liệu về thủy văn, hiện trạng luồng và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trước khi công bố thông báo luồng đường thủy nội địa;

b) Kịp thời hiệu chỉnh và công bố lại thông báo luồng đường thủy nội địa khi phát hiện có sai sót hoặc thay đổi về nội dung trong thông báo.

3. Cơ quan, tổ chức thực hiện công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa phải cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin do mình cung cấp.

4. Các đơn vị bảo trì đường thủy nội địa báo cáo tình huống đột xuất xảy ra trên luồng, tuyến và báo cáo định kỳ hiện trạng luồng đường thủy nội địa đến cấp có thẩm quyền bằng văn bản và các phương tiện thông tin khác kịp thời theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này.

Điều 15. Cung cấp thông tin thông báo luồng đường thủy nội địa

1. Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 của Thông tư này được quyền yêu cầu thông báo luồng đường thủy nội địa.

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong các vùng nước, luồng đường thủy nội địa có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, chính xác cho cơ quan có thẩm quyền công bố thông báo luồng đường thủy nội địa nếu phát hiện các chướng ngại vật mới chưa được công bố hoặc các thông tin khác có liên quan đến an toàn đường thủy nội địa.

Điều 16. Kinh phí thực hiện khảo sát luồng đường thủy nội địa

Kinh phí thực hiện khảo sát luồng đường thủy nội địa được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2016.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 18;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Cục: Kiểm tra VB; Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KCHT.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ (ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...)
CỤC ĐTNĐVN (SỞ GTVT...)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /TBL

……., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

THÔNG BÁO LUỒNG

(Tháng .... năm ……..)

I. Tình hình mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất trong tuần (Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

II. Tình hình luồng

STT

Tuyến

Sông

Vật chướng ngại, cầu, đường dây điện...

Lý trình (địa danh)

Các đặc trưng luồng

Độ sâu nhỏ nhất hmin

Độ sâu lớn nhất hmax

Độ sâu thực đo (h)

Chiều rộng đáy luồng (B)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Bãi cạn

TT

Sông

Tên Bãi cạn trọng điểm - Lý trình

Độ sâu (h)

Mực nước (H)

Cao độ (Z)

Chiều rộng (B)

Chiều dài (L)

Ngày đo

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Một số điều lưu ý

 

 

Nơi nhận:
- Các Chi cục ĐTNĐ;
- Các Cảng vụ ĐTNĐ khu vực;
- Website Cục ĐTNĐ Việt Nam [Sở GTVT];
- Website các Chi cục ĐTNĐ;
- Lưu: VT, …(2).

THỦ TRƯỞNG (1)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng tổ chức;

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ (ỦY BAN NHÂN DÂN...)
CỤC ĐTNĐVN (SỞ GTVT...)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../TBL

……., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

THÔNG BÁO LUỒNG ĐỘT XUẤT

( …………..(1) …………..)

I. Tình hình mực nước

STT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất (Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

II. Tình hình luồng

STT

Sông

Bãi cạn, vật chướng ngại, cầu, đường dây điện...

Tình hình luồng

Ghi chú

Độ sâu (h) hoặc chiều cao tĩnh không (Hk)

Chiều rộng (B)

Ngày đo

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

III. Những điều cần lưu ý

 


Nơi nhận:
- Các Chi cục ĐTNĐ;
- Các Cảng vụ ĐTNĐ khu vực;
- Website Cục ĐTNĐ Việt Nam [Sở GTVT];
- Website các Chi cục ĐTNĐ;
- Lưu: VT, …(3).

THỦ TRƯỞNG (2)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Các khu vực hoặc vị trí thuộc tuyến sông, kênh ra thông báo luồng;

(2) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng tổ chức;

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

 

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ (ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...)
CỤC ĐTNĐVN (SỞ GTVT...)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /TBL

……., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

THÔNG BÁO

Luồng đường thủy nội địa sông …………….(từ ……..đến …..)

Căn cứ: ……………………………………………………………………………………………………

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Chủ tịch UBND tỉnh...), ………………….. thông báo về thông số kỹ thuật của ………………………..như sau:

1. Luồng đường thủy nội địa sông từ ……….(Km...) đến (Km...) dài... Km gồm các điểm TL... đến TL...

2. Bề rộng luồng ……….(tính từ tim luồng ra 2 bên, mỗi bên....m) và độ sâu của điểm cạn nhất trong khu vực thông báo:...m (được xác định bằng máy hồi âm tần số ... Khz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”, ngoại trừ một số bãi cạn cục bộ lưu ý ở mục 4 dưới đây:

3. Tọa độ các điểm tim luồng được thể hiện trong bảng sau:

STT

Số hiệu điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

1

TL1

 

 

 

 

2

TL2

 

 

 

 

4. Các phương tiện thủy khi lưu thông trên tuyến luồng cần đi đúng phạm vi luồng, tuy nhiên cần chú ý các vật chướng ngại sau:

STT

Số hiệu điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Ghi chú

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

1

VCN1

 

 

 

 

VCN nằm bên...luồng, rộng...m, lấn luồng...m

2

VCN2

 

 

 

 

 

5. Các nội dung khác:...

 


Nơi nhận:
- Các Chi cục ĐTNĐ;
- Các Cảng vụ ĐTNĐ khu vực;
- Website Cục ĐTNĐ Việt Nam [Sở GTVT];
- Website các Chi cục ĐTNĐ;
- Lưu: VT, …(2).

THỦ TRƯỞNG (1)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng tổ chức;

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

 

PHỤ LỤC 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỤC ĐTNĐVN (SỞ GTVT...)
(CÔNG TY ….)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./BCL

……., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

BÁO CÁO LUỒNG

(từ ngày....tháng....năm.....đến ngày....tháng…..năm....)

I. Tình hình mực nước

STT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất trong tuần (Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tình hình luồng

STT

Sông

Bãi cạn, vật chướng ngại, cầu, đường dây điện...

Các đặc trưng của luồng

Ghi chú

Độ sâu (h) hoặc chiều cao tĩnh không (Hk)

MN (H)

Cao độ (Z)

Chiều rộng (B)

Chiều dài (L)

Ngày đo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tóm tắt các vấn đề khác có liên quan

 


Nơi nhận:
- Cục ĐTNĐ VN [Sở GTVT];
- Các Chi cục ĐTNĐ;
- Lưu: VT, …(2).

THỦ TRƯỞNG (1)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng tổ chức;

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

 

PHỤ LỤC 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TÊN CƠ QUAN TRÌNH....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./…(1)
V/v ..........……………..(2)

……., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

Kính gửi: ……………………………..(3)

Căn cứ Thông tư số..../2016/TT-BGTVT ngày .... tháng .... năm .... của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về khảo sát phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa;

Căn cứ hồ sơ khảo sát luồng ……. do …… lập tháng.... năm....

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..(4)…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Sở Giao thông vận tải) xem xét công bố thông báo luồng ………………………/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ...(6).

THỦ TRƯỞNG (5)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo công văn;

(2) Nêu trích yếu nội dung đề nghị;

(3) Cơ quan quy định tại Điều 12 Thông tư này;

(4) Nội dung văn bản đề nghị công bố thông báo luồng;

(5) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng tổ chức;

(6) Chữ viết tắt của cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

 

MINISTRY OF TRANSPORT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 19/2016/TT-BGTVT

Hanoi, June 30, 2016

 

CIRCULAR

ON CHANNEL SURVEYING FOR THE MANAGEMENT AND NOTIFICATION OF INLAND WATERWAY CHANNELS

Pursuant to the Law of Inland waterway transport dated June 15, 2004 and the Law on amendments to certain articles of the Law of inland waterway transport dated June 17, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 24/2015/ND-CP dated February 27, 2015 on the details and methods of implementing certain articles of the Law of inland waterway transport and the Law on amendments to certain articles of the Law of inland waterway transport;

Pursuant to the Government’s Decree No. 107/2012/ND-CP dated December 20, 2012 on the functions, missions, authority and organizational structure of the Ministry of Transport;

At the request of the Head of Department of Transport infrastructure and the Head of Vietnam Inland Waterway Administration,

Minister of Transport promulgates the Circular on channel surveying for the management and notification of inland waterway channels.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular stipulates the surveying of channels for the management and notification of inland waterway channels.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to organizations and individuals concerning channel surveys for the management and notification of inland waterway channels and transport activities on inland waterways.

Article 3. Terminology

1. Inland waterway maintenance organizations are the entities that maintain directly the inland waterways.

2. Inland waterway route refers one or multiple navigation channels that let vessels reach islands and traverse rivers, canals, rivulets, lakes, lagoons, bays, coastal waters or that connect islands. The length of an inland waterway route shall be the distance from its starting point to its ending point.

3. A navigation channel (referred to as channel) is a body of water constricted by the inland waterway signal system for vessels' smooth and safe journeys.

4. Channel width refers to the smallest width of a channel’s bottom as measured on-site at a position of the inland waterway.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Water level refers to the level of water measured in a specific time at 01 (one) hydrographic station on the inland waterway.

7. The highest and lowest water levels refer to those monitored and recorded in 01 (one) cycle at 01 (one) hydrographic station on the inland waterway.

8. The farthest and shallowest channel depth refers to the depth measured on-site at the deepest and shallowest positions on the inland waterway in route with the highest and lowest water level.

9. The actual clearance height refers to the vertical distance from the lowest point of a structure spanning the inland waterway to the water surface within the navigation span clearance measured in a specific time.

10. Notification of a channel refers to competent governmental authorities’ announcement of technical data of the channel, e.g. water level (H), channel depth (h), channel bottom elevation (Z), channel width (B), actual clearance height and other matters regarding the traffic safety of the channel.

Chapter II

CHANNEL SURVEYING FOR THE MANAGEMENT AND NOTIFICATION OF INLAND WATERWAY CHANNELS

Article 4. Classification of channel surveys for the management of inland waterway channels and routes

1. Initial survey refers to the first basic inspection and exploration of an inland waterway channel or route that has not been announced, managed and exploited in order to establish the topographic map of inland waterway for opening and announcing the inland waterway channel or route as per regulations. If a construction project reaches completion on the inland waterway route, the project’s relevant data shall be used.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ad hoc survey refers to the inquiry of abrupt situations on the inland waterway channel.

4. Regular survey refers to the preliminary examination of shoals on inland waterway routes that have undergone neither initial survey nor periodic survey or on the routes whose data has been recorded but varies frequently in adherence to the standards for management and maintenance of inland waterway in order to maintain the constant notification of inland waterway channels.

Article 5. Content and requirements of channel surveys for the management of inland waterway channels

1. The content and requirements of inland waterway channel surveys shall adhere to the following standards, technical regulations, regulations on topography and construction survey:

a) The scope of a channel survey shall be limited to the navigation channel and inland waterway protection barrier as per current regulations;

b) The national reference frame and coordinate system VN-2000, pursuant to the Prime Minister's Decision No. 83/2000/QD-TTg dated July 12, 2000 on the use of Vietnam's national reference frame and coordinate system, shall apply to the topography of inland waterways.

c) The national elevation system (Hon Dau) shall apply to the exploration and topography of inland waterways as national trig points shall be correlated to the structure.

2. Content and requirement of topography for initial survey

a) Manifest in full the elevation of the inland waterway channel, the central point of the channel, chainage, the coordinates of the channel’s central point by chainage, and the signaling system on the relevant route.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Content and requirement of topography for periodic survey: Update on the coordinates, elevation, signal system and shoals on the route and relevant information of the channel according to the initial survey's topography and periodic survey’s result.

4. The establishment of electronic navigational charts shall prioritize primary routes with heavy traffic flow and those on which marine vessels and foreign watercrafts operate. Such charts shall be updated upon periodic surveys.

Article 6. Authorization of surveys for the management of inland waterway channels

1. Minister of Transport, at the intervals of 03 (three) years, shall decide the list of surveys for the management and notification of national inland waterway channels according to the requests of Vietnam Inland Waterway Administration.

2. Chairperson of provincial People’s Committees, at the intervals of 05 (five) years, shall decide the list of surveys for the management and notification of local inland waterway channels according to the requests of the Departments of Transport.

3. Organizations and individuals shall decide the frequency of surveys for the management and notification of the inland waterway channels dedicated to their use; however, it shall be limited to the maximum intervals of 05 (five) years.

Article 7. Documentation on surveying of inland waterway channels

The documents of a survey for the management and notification of inland waterway include:

1. The written description of missions and technical plan for surveying, which has been approved by competent authorities as per the legislation on construction investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The full route chart and topographic map at a scale approved according to Section 1 of this Article. The full chart shall display the coordinates pursuant to VN-2000 system for rectangular coordinate and WGS-84 for latitude and longitude.

Article 8. Management and use of survey data

1. The survey data for management and notification of inland waterway shall be verified and delivered to the agencies authorized to announce inland waterway channels or to the investor. Such data consists of the general and elaborate topographic maps and documents defined in Article 7 of this Circular.

2. Topographic maps incorporating similar scale, reference frame, coordinate system and elevation system from annual surveys shall support the study of progression of inland waterways and the management thereof.

Chapter III

NOTIFICATION OF INLAND WATERWAY CHANNELS

Article 9. Principles for notification of inland waterway channels

1. Competent authorities defined in Article 12 of this Circular shall notify relevant agencies, organizations and individuals of inland waterway channels in timely manner.

2. Inland waterway channels shall be published on mass media and the notifying agency's website, announced to inland waterway agencies and carriers and notified by other appropriate methods.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Initial notification of inland waterway channels:

a) National and local inland waterway channels shall be announced upon competent authorities’ updating the list of national and local inland waterway routes;

b) Dedicated inland waterway channels shall be announced upon competent authorities’ notification of the management and deployment of such inland waterway channels and lines and the result of initial surveys;

c) The initial notification of inland waterway channels shall adopt the format defined in Appendix 1 to this Circular. The notification of inland waterway routes on which marine vessels or foreign watercrafts operate shall adopt the format defined in Appendix 3 to this Circular.

2. The periodic notification of inland waterway channels shall succeed the conclusion of periodic channel surveys. The periodic notification of inland waterway channels shall adopt the format defined in Appendix 1 to this Circular. The notification of inland waterway channels concerning the inland waterway routes on which marine vessels or foreign watercrafts operate shall adopt the format defined in Appendix 3 to this Circular.

3. The ad hoc notification of inland waterway channels shall succeed the conclusion of the ad hoc channel survey. The ad hoc notification of inland waterway channels shall adopt the format defined in Appendix 2 to this Circular.

4. The regular notification of inland waterway channels shall succeed the conclusion of the route inspection and preliminary shoal examination included in the management and maintenance of inland waterway. The regular notification of inland waterway channels shall occur 01 (once) per month and adopt the format defined in Appendix 1 to this Circular.

Article 11. Content and requirement of the notification of inland waterway channels

1. The content of the initial notification of inland waterway channels consists of:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Notes on traffic safety for the watercrafts operating in restricted areas of the inland waterway route. 

2. The content of the periodic notification of inland waterway channels consists of:

a) The channel width to depth ratio; signals on the route; shoal chainage, obstacles, structures on the river and other construction on the route;

b) Notes on traffic safety for the watercrafts operating in restricted areas of the inland waterway route. 

3. The content of the regular notification of inland waterway channels consists of:

a) Channel standards by technical classification of the local inland waterway route, channel width to depth ratio, shoals commensurate with the hydrographic level;

b) Notes on traffic safety for the watercrafts operating in the areas restricted (by shoals, obstacles, river-crossing structures, precarious construction in progress, channel dredging projects, regulatory facilities, traffic accidents) and relevant matters.

4. The ad hoc notification of inland waterway channels consists of the notice of traffic restriction, changes in navigation routes, adjustment of navigation span clearance, regulation of the vessels operating on the route against obstacles computed at a restricted position or area.

5. Requirements for the notification of inland waterway channels:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The notified depth of the inland waterway channel shall be the meter-expressed depth of the shallowest point of the notified area, with 1/10 meter precision;

c) The geographic name shown in the notification of inland waterway channel shall be taken from the map or inland waterway management documents or, if not founded in such documents, shall be identical to the local common name;

d) The language of the notification of inland waterway channels shall be Vietnamese;

dd) The effective time and expiry time (if applicable) of the notification of inland waterway channels.

Article 12. Authority to publish inland waterway channels

1. Vietnam Inland Waterway Administration shall publish and announce the inland waterway channels on national inland waterway routes and those dedicated to certain entities’ use.

2. Department of Transport shall publish and announce the inland waterway channels on local inland waterway routes and those dedicated to certain entities’ use.

Article 13. Procedure for notification of inland waterway channels

1. The application for initial and periodic notification of dedicated inland waterway channels includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The acceptance record of the survey;

c) The competent authority’s approval for opening the inland waterway route (in case of initial notification);

d) The post-survey topographic map and survey report.

2. The application for regular and ad hoc notification of dedicated inland waterway channels includes:

a) The application form for notification of inland waterway channel, as defined in Appendix 5 to this Circular.

b) The record of the channel survey’s result.

3. The procedure for initial and periodic notification of dedicated inland waterway channels shall proceed in the following manner:

a) Organizations and individuals with inland waterways dedicated to their use shall lodge 01 (one) application for initial or periodic notification of dedicated inland waterway channel by post, by hand or by another valid method to competent authorities defined in Section 1 and Section 2, Article 12 of this Circular;

b) Competent authorities defined in Section 1 and Section 2, Article 12 of this Circular take in the application. Written guidelines for amendment shall be given to the applicant in no more than 02 (two) working days if the application is ambiguous or insufficient.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The procedure for regular and ad hoc notification of dedicated inland waterway channels shall proceed in the following manner:

a) Organizations and individuals with inland waterways dedicated to their use shall submit 01 (one) application for regular or ad hoc notification of dedicated inland waterway to competent authorities defined in Article 12 of this Circular;

b) Competent authorities shall take in the application then, if finding such application ambiguous or insufficient as per regulations, provide guidelines for amendment to the applicant in no more than 02 (two) working days upon the intake of the application;

c) Competent authorities defined in Section 1 and Section 2, Article 12 of this Circular shall publish and announce the inland waterway channel(s) in no more than 02 (two) working days upon the receipt of the valid and full application as per regulations. If the application is rejected, a written response with clear justification(s) shall be provided.

5. Competent authorities defined in Article 12 of this Circular shall publish and announce national and local inland waterway routes upon obtaining the result of the relevant survey.

Article 14. Responsibilities

1. The following responsibilities apply to the competent authorities announcing inland waterway channels according to Article 12 of this Circular and the organizations and individuals exploiting dedicated inland waterways:

a) Carry out surveys, make topographic maps, digitize charts (if applicable) to manage and announce channels as per current regulations;

b) Manage and supervise the execution of surveying contracts on schedule and in good quality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Collect and verify hydrographic data, channel conditions and matters concerning directly the traffic safety of inland waterway according to the technical classification of the inland waterway, periodic channel survey's result and maintenance organization's report before publishing and announcing the inland waterway channels;

b) Adjust and re-announce the inland waterway channels upon detecting errors or changes in the content of notification.

3. The agency or organization surveying inland waterway channels shall furnish data in full according to Article 5 of this Circular and be held liable to the law for the accuracy of the data that it provides.

4. The organizations maintaining inland waterways shall make and present ad hoc and periodic reports on sudden situations on the channel and route or on the channel's current conditions, respectively, to competent authorities in writing and by other timely methods with the form defined in Appendix 4 to this Circular.

Article 15. Provision of information for notification of inland waterway channels

1. The organizations and individuals specified in Article 2 of this Circular shall be entitled to request the notification of inland waterway.

2. The organizations and individuals operating on inland waterway channels shall bear the duty of providing promptly the accurate information on new obstacles not yet notified or related to the traffic safety of inland waterway to competent authorities that publish and announce inland waterway channels.

Article 16. Expenditure for surveying of inland waterway channels

The expenditure for surveying of inland waterway channels shall be subject to current legal regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION

Article 17. Effect

This Circular takes effect as of September 15, 2016.

Article 18. Implementation

Chief of Office of the Ministry, Chief inspector of the Ministry, heads of departments, Head of Vietnam Inland Waterway Administration, heads of provincial Departments of Transport, heads of agencies, organizations and individuals concerned shall be responsible for implementing this Circular./.

 

 

MINISTER
Truong Quang Nghia

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Enclosed to the Circular No. 19/2016/TT-BGTVT dated June 30, 2016 by Minister of Transport)

MINISTRY (PEOPLE’S COMMITTEE OF … PROVINCE)
VIETNAM INLAND WATERWAY ADMINISTRATION (DEPARTMENT OF TRANSPORT OF …)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.         /TBL

…….… [place],… … ...[date]

 

NOTIFICATION OF CHANNEL

(in … [month] … [year])

I. Water level

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

River

Main station

Maximum weekly water level (Hmax)

Minimum weekly water level (Hmin)

Water level

Time

Water level

Time

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

2

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Route

River

Obstacle, bridge, power line, etc.

Chainage (geographic name)

Features of the channel

Minimum depth hmin

Maximum depth hmax

Actual depth (h)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

III. Shoal

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of major shoal - Chainage

Depth (h)

Water level (H)

Elevation (Z)

Width (B)

Length (L)

Date of measurement

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

3

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

IV. Notes

 

 

Recipient:
- Inland Waterway Administration Branch;
- Local inland waterway port;
- Website of Vietnam Inland Waterway Administration [Department of Transport];
- Website of Inland Waterway Administration Branch;
- Archive: VT, …(2).

HEAD (1)
(Sign, seal and write full name)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Signature is appended by the head of the organization;

(2) The abbreviated name of the advisory organization and quantity of copies (if necessary).

 

APPENDIX 2

(Enclosed to the Circular No. 19/2016/TT-BGTVT dated June 30, 2016 by Minister of Transport)

MINISTRY (PEOPLE’S COMMITTEE OF …)
VIETNAM INLAND WATERWAY ADMINISTRATION (DEPARTMENT OF TRANSPORT OF …)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. …../TBL

…….… [place],… … ...[date]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AD HOC NOTIFICATION OF CHANNEL

( …………..(1) …………..)

I. Water level

No.

River

Main station

Maximum water level (Hmax)

Minimum water level (Hmin)

Water level

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Water level

Time

1

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

3

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

II. Channel conditions

No.

River

Obstacle, bridge, power line, etc.

Channel conditions

Note

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Width (B)

Date of measurement

 

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 

 

 

 

 

 

3

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

III. Notes

 


Recipient:
- Inland Waterway Administration Branch;
- Local inland waterway port;
- Website of Vietnam Inland Waterway Administration [Department of Transport];
- Website of Inland Waterway Administration Branch;
- Archive: VT, …(3).

HEAD (2)
(Sign, seal and write full name)

Notes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Signature is appended by the head of the organization;

(3) The abbreviated name of the advisory organization and quantity of copies (if necessary).

 

APPENDIX 3

(Enclosed to the Circular No. 19/2016/TT-BGTVT dated June 30, 2016 by Minister of Transport)

MINISTRY (PEOPLE’S COMMITTEE OF … PROVINCE)
VIETNAM INLAND WATERWAY ADMINISTRATION (DEPARTMENT OF TRANSPORT OF …)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.          /TBL

…….… [place],… … ...[date]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NOTICE

Inland waterway channel on …. river (from … to …)

Pursuant to: …………………………………………………………………………………………

By order of the Minister of Transport (Chairperson of the People’s Committee of … province), ... announces the following technical specification of ....:

1. Inland waterway channel on the river from … (Km …) to (Km…) , ... km in length, from the central point at … to the central point at …

2. The channel span is … (from the central point to both sides, … m each) and the depth of the shallowest point in the notified area  is … m (determined by echo sounding at the frequency of ... Khz to the “chart datum”, except for certain shoals specified in Section 4 below:

3. The following table displays the coordinates of the central points:

No.

Code

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

WGS-84 coordinate system

Latitude

Longitude

Latitude

Longitude

1

TL1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

TL2

 

 

 

 

4. Watercrafts operating on the route shall adhere to the channel’s boundary and pay attention to the following obstacles:

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VN-2000 coordinate system

WGS-84 coordinate system

Note

Latitude

Longitude

Latitude

Longitude

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

The obstacle is on the … side of the channel, … m in width, occupying ... m of the channel

2

VCN2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

5. Other information:

 


Recipient:
- Inland Waterway Administration Branch;
- Local inland waterway port;
- Website of Vietnam Inland Waterway Administration [Department of Transport];
- Website of Inland Waterway Administration Branch;
- Archive: VT, …(2).

HEAD (1)
(Sign, seal and write full name)

Notes:

(1) Signature is appended by the head of the organization;

(2) The abbreviated name of the advisory organization and quantity of copies (if necessary).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 4

(Enclosed to the Circular No. 19/2016/TT-BGTVT dated June 30, 2016 by Minister of Transport)

VIETNAM INLAND WATERWAY ADMINISTRATION (DEPARTMENT OF TRANSPORT OF …)
[NAME OF THE ENTERPRISE]
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. ………./BCL

…….… [place],… … ...[date]

 

CHANNEL REPORT

(from … … … [date] to … ... … [date])

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

River

Main station

Maximum weekly water level (Hmax)

Minimum weekly water level (Hmin)

Water level

Time

Water level

Time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

II. Channel conditions

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Obstacle, bridge, power line, etc.

Features of the channel

Note

Depth (h) or clearance height (Hk)

Water level (H)

Elevation (Z)

Width (B)

Length (L)

Date of measurement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

III. Summary of other relevant matters

 


Recipient:
- Vietnam Inland Waterway Administration [Department of Transport];
- Inland Waterway Administration Branch;
- Archive: VT, …(2).

HEAD (1)
(Sign, seal and write full name)

Notes:

(1) Signature is appended by the head of the organization;

(2) The abbreviated name of the advisory organization and quantity of copies (if necessary).

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Enclosed to the Circular No. 19/2016/TT-BGTVT dated June 30, 2016 by Minister of Transport)

[NAME OF THE REQUESTING ORGANIZATION]
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. ………./…(1)
Re: ..........……………..(2)

…….… [place],… … ...[date]

 

Attn: ……………………………..(3)

Pursuant to the Circular No. …/2016/TT-BGTVT dated … … … [date] by the Minister of Transport on surveying for the management and notification of inland waterway channels;

Pursuant to the channel survey application no … dated … by …

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

……………………………………………..(4)…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

We request Vietnam Inland Waterway Administration (Department of Transport) to notify the channel .../.

 


Recipient:
- As above;
- Archive: VT, …(6).

HEAD (5)
(Sign, seal and write full name)

Notes:

(1) The abbreviated name of the requesting organization;

(2) Summary of the request;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(4) Content of the written request for channel notification;

(5) Signature is appended by the head of the organization;

(6) The abbreviated name of the advisory organization and quantity of copies (if necessary).

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 19/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 Quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.287

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.73