Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 83/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 83/2000/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ SỬ DỤNG HỆ QUY CHIẾU VÀ HỆ TỌA ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia mới thay thế Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Hà Nội-72 đang sử dụng với các nội dung sau đây :

1. Tên Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia mới : VN -2000.

2. Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN -2000 có các tham số chính như sau :

a) Ê-líp-xô-ít quy chiếu : Hệ quy chiếu quốc tế WGS-84 toàn cầu có kích thước như sau :

. Bán trục lớn : a = 6.378.137,000 m

. Độ dẹt : f = 1/298,257223563

b) Điểm gốc tọa độ quốc gia : điểm N00 đặt trong khuôn viên Viện Nghiên cứu Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội;

c) Lưới chiếu tọa độ phẳng cơ bản : lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế;

d) Chia múi và phân mảnh hệ thống bản đồ cơ bản : theo hệ thống lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế, danh pháp tờ bản đồ theo hệ thống hiện hành có chú thích danh pháp UTM quốc tế.

3. Tọa độ, độ cao các điểm trắc địa quốc gia các cấp hạng trong Hệ VN -2000 do Tổng cục Địa chính tính toán và cấp cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Hệ VN -2000 thay thế Hệ Hà Nội-72 được áp dụng thống nhất trên toàn quốc cho tất cả các loại tư liệu đo đạc - bản đồ bắt đầu từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Giao Tổng cục Địa chính tổ chức hướng dẫn áp dụng Hệ Quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia mới VN -2000 thống nhất trong cả nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 83/2000/QD-TTg

Hanoi, July 12, 2000

 

DECISION

ON THE USE OF VIETNAMS NATIONAL REFERENCES AND COORDINATES SYSTEMS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the General Director of Land Administration,

DECIDES:

Article 1.- To use the new national references and coordinates systems, in replacement of the current Hanoi-72 references and coordinates systems, with the following contents:

1. The name of the new national references and coordinates systems: VN-2000.

2. The VN-2000 has the following major parameters:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Semi-major axis: a = 6,378,137.000 m

- Flatness: f = 1/298.257223563

b) The original point of the national coordinates: Point N00, located in the premise of the Land Administration Research Institute, Hoang Quoc Viet Street, Hanoi;

c) The basic plane coordinate projection: The international UTM Confirmed Cylindrical Transverse Projection;

d) The division into sections and pieces of the basic mapping system: according to the international UTM Confirmed Cylindrical Transverse Projection, the maps nomenclature shall comply with current system, with the international UTM nomenclatures notes.

3. The coordinates and height of the national geodetic points of various grades in the VN-2000 system shall be calculated and assigned by the General Land Administration to agencies and units wishing to use them in accordance with current regulations.

Article 2.- The VN-2000 shall replace the Hanoi-72 system and uniformly apply throughout the country to all mapping-measuring materials as from the effective date of this Decision.

Article 3.- To assign the General Land Administration to guide the uniform appliance of the new VN-2000 national references and coordinates systems throughout the country.

Article 4.- This Decision takes effect 30 days after its signing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/07/2000 về sử dụng Hệ quy chế và Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84