Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Số hiệu: 03/2018/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 17/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

18 biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Ngày 17/10/2018, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là  18 mẫu văn bản, đơn cử như:

- Mẫu số 1: Bản đề nghị cấp GCN đăng ký đầu tư (ĐKĐT) ra nước ngoài;

- Mẫu số 2: Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài;

- Mẫu số 3: Bản đề nghị điều chỉnh GCN ĐKĐT ra nước ngoài;

- Mẫu số 4: Giải trình về điều chỉnh GCN ĐKĐT ra nước ngoài;

- Mẫu số 5: Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ;

- Mẫu số 6: Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép;

- Mẫu số 7: Văn bản xác nhận nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước;

- Mẫu số 8a, 8b: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với đăng ký lần đầu (Mẫu 8a) và đăng ký điều chỉnh (Mẫu 8b);

- Mẫu số 16: Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực của GCN ĐKĐT ra nước ngoài;

- Mẫu số 17: Văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực của GCN ĐKĐT ra nước ngoài.

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018 và thay thế Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2018/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VÀ BAN HÀNH MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài và Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

2. Đối tượng áp dụng: Các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài và các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí quy định tại Điều 2 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

Điều 2. Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

1. Mẫu số 1: Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

2. Mẫu số 2: Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài;

3. Mẫu số 3: Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

4. Mẫu số 4: Giải trình về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

5. Mẫu số 5: Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ;

6. Mẫu số 6: Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép;

7. Mẫu số 7: Văn bản xác nhận việc nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước;

8. Mẫu số 8a: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (đăng ký lần đầu);

9. Mẫu số 8b: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (đăng ký điều chỉnh);

10. Mẫu số 9: Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

11. Mẫu số 10: Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài;

12. Mẫu số 11: Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài;

13. Mẫu số 12: Mẫu báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài hàng năm sau khi có quyết toán thuế tại nước ngoài;

13. Mẫu số 13: Mẫu văn bản đề nghị gia hạn việc chuyển lợi nhuận về nước;

15. Mẫu số 14: Mẫu chấp thuận việc gia hạn chuyển lợi nhuận về nước;

16. Mẫu số 15: Mẫu thông báo của nhà đầu tư gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;

17. Mẫu số 16: Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

18. Mẫu số 17: Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Điều 3. Hướng dẫn văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ

1. Trường hợp nhà đầu tư có ngoại tệ đủ để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ theo Mẫu số 5 tại Phụ lục Thông tư này kèm văn bản xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ để chứng minh.

2. Trường hợp không có ngoại tệ để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép theo Mẫu số 6 tại Phụ lục Thông tư này.

Điều 4. Hướng dẫn cách ghi tên và thông tin nhà đầu tư Việt Nam dành cho nhà đầu tư khi kê khai các mẫu biểu

Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam thì ghi đầy đủ tên và thông tin của từng nhà đầu tư, phân biệt theo các trường hợp như sau:

1. Trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Ghi tên doanh nghiệp/tổ chức (viết chữ hoa); Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập, ngày cấp, nơi cấp; Địa chỉ trụ sở (các địa chỉ ghi cụ thể số nhà, đường/phố/xã, phường/quận/huyện, tỉnh/thành phố); Địa chỉ liên hệ; Điện thoại; Fax; Email (nếu có); Người đại diện theo pháp luật: Họ tên; Quốc tịch; Chức vụ; Số Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Chỗ ở hiện nay.

2. Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân:

Ghi họ tên; Quốc tịch; Ngày tháng năm sinh; Số Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Chỗ ở hiện nay; Điện thoại; Fax; Email (nếu có).

Điều 5. Hướng dẫn về người ký các văn bản trong hồ sơ thủ tục đầu tư ra nước ngoài

1. Đối với nhà đầu tư là tổ chức, người ký các văn bản được quy định mẫu trong Thông tư này là người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân, nhà đầu tư tự ký các văn bản được quy định mẫu trong Thông tư này.

Điều 6. Các trường hợp thực hiện và không thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với các trường hợp sau:

a) Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 61 Luật Đầu tư; các trường hợp thay đổi mã số doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp;

b) Nhà đầu tư là tổ chức thay đổi tên, thay đổi mã số doanh nghiệp.

2. Nhà đầu tư là tổ chức không phải thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với các trường hợp thay đổi các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp tại Điểm b Khoản 1 điều này.

3. Nhà đầu tư là cá nhân không phải thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài khi thay đổi loại giấy tờ cá nhân hoặc thay đổi số, ngày cấp của giấy tờ cá nhân của mình.

4. Trong các trường hợp tại Khoản 2 và Khoản 3 điều này, khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư ra nước ngoài với các cơ quan liên quan, nhà đầu tư cung cấp bản chính để đối chiếu hoặc nộp bản sao hợp lệ các loại giấy tờ đã được thay đổi cho cơ quan có liên quan để được xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 7. Hướng dẫn cách ghi vốn đầu tư

1. Trong các văn bản dành cho nhà đầu tư kê khai, nhà đầu tư ghi vốn đầu tư bằng số và bằng chữ, bằng đồng ngoại tệ dùng để đầu tư; sau đó, quy đổi sang đồng Việt Nam và đô la Mỹ.

2. Trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, cơ quan cấp ghi vốn đầu tư bằng số và bằng chữ, bằng đồng ngoại tệ dùng để đầu tư; sau đó, quy đổi sang đô la Mỹ.

Điều 8. Quy định chuyển tiếp

Dự án đã được cấp, điều chỉnh Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trước khi Thông tư này có hiệu lực không phải làm thủ tục để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo mẫu quy định tại Thông tư này. Khi nhà đầu tư đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hoặc điều chỉnh nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét cấp lại hoặc cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo mẫu quy định tại Thông tư này.

Đối với các hồ sơ đã nộp trước khi Thông tư này có hiệu lực, nhưng chưa xử lý xong thì hồ sơ và thủ tục tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23 tháng 10 năm 2015 nhưng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cấp cho nhà đầu tư sẽ được áp dụng theo mẫu quy định tại Thông tư này.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, điều chỉnh./.


Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Website của Chính phủ, Công báo;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Ban quản lý các Khu kinh tế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, ĐTNN (H350).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

Mẫu số 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 55 và Điều 59 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(Các) nhà đầu tư đăng ký đầu tư ra nước ngoài với nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên và thông tin của nhà đầu tư Việt Nam thứ nhất:...

2. Tên và thông tin về nhà đầu tư Việt Nam tiếp theo (nếu có): ...

[Cách ghi theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này]

Đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo hình thức: ...

[nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư 2014]

Ngoài ra, dự án có sự tham gia của đối tác nước ngoài (nếu có): ...

[ghi tên đối tác nước ngoài trong trường hợp đầu tư theo các hình thức tại Điểm a, b, đ, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014. Cách ghi: Đối với cá nhân: Ghi tên, quốc tịch, ID cá nhân hoặc tương đương, địa chỉ; Đối với pháp nhân: tên, nơi thành lập pháp nhân, số đăng ký pháp nhân hoặc tương đương, địa chỉ trụ sở; Đối với các tổ chức khác: ghi các thông tin tương tự pháp nhân]

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

1. Tên dự án: ...

[Cách ghi:

- Nếu đầu tư theo hình thức tại Điểm a, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014: Ghi như sau: Dự án thành lập/tham gia thành lập công ty/chi nhánh của công ty.../(các hình thức tổ chức kinh tế khác) tại (tên nước)

- Nếu đầu tư theo hình thức tại Điểm b, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014: Ghi theo tên hợp đồng BCC

- Nếu đầu tư theo hình thức tại Điểm c, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014: Ghi như sau: Dự án mua lại phần vốn góp/góp thêm vốn/mua cổ phần/...của (tên tổ chức kinh tế ớ nước ngoài) tại (tên nước)

- Nếu đầu tư theo hình thức tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014: Nhà đầu tư tự ghi tên dự án của mình]

Tên tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài: ...

[bắt buộc ghi rõ nếu đầu tư theo hình thức tại Điểm a và c, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014]

Tên giao dịch (nếu có): ...

2. Địa chỉ trụ sở: ...

Địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư: ...

[ghi địa chỉ ở nước ngoài, tên địa phương, nước vùng lãnh thổ. Địa chỉ được ghi kèm bằng tiếng Anh (nếu có)]

3. Mục tiêu hoạt động: ...

[ghi cụ thể các hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ thực hiện]

Quy mô dự án (nếu có): ...

[công suất, diện tích, khả năng cung ứng dịch vụ, khối lượng thương mại, doanh thu dự kiến...]

4. Vốn đầu tư ra nước ngoài:

4.1. Tổng vốn đầu tư của dự án tại nước ngoài là ... (bằng số và bằng chữ) đồng ngoại tệ dùng để đầu tư.

Vốn đầu tư ra nước ngoài của (các) nhà đầu tư Việt Nam là ...(bằng số và bằng chữ) đồng ngoại tệ dùng để đầu tư, tương đương ...(bằng số và bằng chữ) đồng Việt Nam, tương đương ...(bằng số và bằng chữ) đô la Mỹ.

4.2. Hình thức vốn góp:

Hình thức vốn

Tên nhà đầu tư VN 1

(ngoại tệ)

Tên nhà đầu tư VN2

(ngoại tệ)

Tổng số (ngoại tệ)

Tỉ giá

Tương đương Đồng VN (VNĐ)

1. Tiền mặt

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)+....

(4)

(5)=(3) x (4)

2. Máy móc, thiết bị, hàng hóa

3. Tài sản khác

[ghi rõ]

Tổng cộng (1+2+3)

4.3. Nguồn vốn góp:

[Từng nhà đầu tư Việt Nam giải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài như sau]

(Tên nhà đầu tư) sử dụng nguồn vốn như sau:

- Vốn chủ sở hữu: ...

- Vốn vay: …

Dự kiến nguồn vay: Vay của tổ chức tín dụng (trong và ngoài nước)..., giá trị, thời hạn, lãi suất.

[đối với dự án sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài: Nếu sự phù hợp với quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước.

(Tên nhà đầu tư) cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài và cam kết tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án.

4.4. Nhu cầu sử dụng vốn:

Vốn đầu tư

Đồng ngoại tệ dùng để đầu tư

Tương đương Đồng Việt Nam

- Vốn cố định

Trong đó (ghi các hạng mục dự kiến sử dụng vốn thực tế của dự án):

+ (Ví dụ) Xây dựng công trình nhà xưởng, kho bãi

+ (Ví dụ) Máy móc, thiết bị

+ (Ví dụ) Trang thiết bị văn phòng

+ (Ví dụ) Các tài sản cố định khác

+ …

- Vốn lưu động

Tổng cộng

4.5. Tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài dự kiến kể từ ngày hoàn thành đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

[Từng nhà đầu tư Việt Nam dự kiến thời gian chuyển vốn ra nước ngoài]

5. Tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư dự kiến kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

- Hoàn thành thủ tục đầu tư tại nước ngoài: Tháng thứ ...

- Đi vào hoạt động: Tháng thứ ...

6. Kiến nghị của nhà đầu tư (nếu có): ...

III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầu tư của dự án;

2. Chịu trách nhiệm về thẩm quyền, hình thức, giá trị pháp lý của quyết định đầu tư ra nước ngoài nộp trong hồ sơ;

3. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và quy định pháp luật của ...(tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).

IV. HỒ SƠ KÈM THEO

Các văn bản (theo quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Điều 9 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài đối với trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ; hoặc Điều 59 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Điều 14 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài đối với các trường hợp còn lại);

- ………………………

- ………………………

Làm tại .... ngày ... tháng ... năm ...
Tên nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Áp dụng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

(Các) Nhà đầu tư giải trình về dự án đầu tư ra nước ngoài: (tên dự án như ghi tại mục II.1 Mẫu số 1 - Ban đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài) như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên và thông tin của nhà đầu tư Việt Nam thứ nhất:...

2. Tên và thông tin về nhà đầu tư Việt Nam tiếp theo (nếu có): ...

[chỉ cần ghi tên, không cần ghi các thông tin khác]

Đối tác nước ngoài (nếu có): ...

[như ghi tại Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

1. Hình thức đầu tư ra nước ngoài: ...

[như ghi tại Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

2. Tên dự án: ...

Tên tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài: ...

Tên giao dịch (nếu có): ...

[như ghi tại Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

2. Địa chỉ trụ sở: ...

Địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư: ...

[như ghi tại Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

3. Mục tiêu hoạt động: ...

Quy mô dự án (nếu có): ...

[như ghi tại Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

4. Vốn đầu tư:

4.1. Tổng vốn đầu tư của dự án tại nước ngoài là ...(bằng số và bằng chữ) đồng ngoại tệ dùng để đầu tư.

Vốn đầu tư ra nước ngoài của (các) nhà đầu tư Việt Nam là ... (bằng số và bằng chữ) đồng tiền sử dụng đầu tư, tương đương ... (bằng số và bằng chữ) đồng Việt Nam, tương đương ... (bằng số và bằng chữ) đô la Mỹ.

4.2. Giải trình làm rõ cơ sở xác định quy mô đầu tư của dự án; nội dung đầu tư cụ thể của dự án; phương án huy động vốn đầu tư; cơ cấu nguồn vốn đầu tư; các giai đoạn đầu tư (nếu có).

4.3. Nguồn vốn:

[Từng nhà đầu tư Việt Nam giải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài như sau]

(Tên nhà đầu tư) sử dụng nguồn vốn như sau:

- Vốn chủ sở hữu: ...

- Vốn vay: ...

Dự kiến nguồn vay: Vay của tổ chức tín dụng (trong và ngoài nước)..., giá trị, thời hạn, lãi suất.

[đối với dự án sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài: Nêu sự phù hợp với quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước]

4.4. Tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (dự kiến kể từ ngày hoàn thành đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

[Từng nhà đầu tư Việt Nam dự kiến thời gian chuyển vốn ra nước ngoài]

5. Tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư của dự án dự kiến kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

- Hoàn thành thủ tục đầu tư tại nước ngoài: Tháng thứ ...

- Chính thức hoạt động: Tháng thứ ...

6. Các giải pháp về cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trong đó việc cung cấp từ Việt Nam (nếu có): ...

8. Đánh giá sự cần thiết phải đầu tư ra nước ngoài

9. Phân tích rủi ro: ...

10. Dự kiến hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính:

Chỉ tiêu

Đơn vị: đồng ngoại tệ dùng để đầu tư

Năm hoạt động thứ 1: (theo năm tài chính)

Năm hoạt động thứ 2: ……

Tổng

1=2+3+….

Doanh thu

2

Từ hoạt động/SP...

3

Từ hoạt động/SP...

4

Lợi nhuận trước thuế:

5

Lợi nhuận sau thuế:

6=7+8+9

Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư Việt Nam

Trong đó:

7

- Sử dụng đầu tư ở nước ngoài

Ghi rõ phần lợi nhuận giữ lại đầu tư ở nước ngoài đã làm thủ tục điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN

8

+ Chuyển về Việt Nam

9

+ Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam (VNĐ)

11. Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư: ...

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 61 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(Các) Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số: ... do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày ... tháng... năm ... với nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên và thông tin của nhà đầu tư Việt Nam thứ nhất: …

2. Tên và thông tin về nhà đầu tư Việt Nam tiếp theo (nếu có): ...

[cách ghi xem hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này]

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

(Các) Nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số ... ngày... tháng ... năm ...: ...

- Nay đề nghị sửa thành: ...

- Lý do điều chỉnh: ...

- Tài liệu chứng minh đính kèm (nếu có): ...

- Giải trình về việc tăng vốn đầu tư ra nước ngoài (đối với trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài):

(i) Hình thức của phần vốn tăng thêm:

Hình thức vốn

Tên nhà đầu tư VN 1 (ngoại tệ)

Tên nhà đầu tư VN 2 (ngoại tệ)

Tổng số (ngoại tệ)

Tỉ giá

Tương đương Đồng VN (VNĐ)

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)+…

(4)

(5)=(3) x (4)

1. Tiền mặt

2. Máy móc, thiết bị, hàng hóa

3. Tài sản khác [ghi rõ]

Tổng cộng (1+2+3)

(ii). Nguồn vốn:

[Từng nhà đầu tư Việt Nam giải trình về nguồn của phần vốn đầu tư ra nước ngoài tăng thêm như sau]

(Tên nhà đầu tư) sử dụng nguồn vốn như sau:

- Vốn chủ sở hữu: ...

- Vốn vay: ...

Dự kiến nguồn vay: Vay của tổ chức tín dụng (trong và ngoài nước)...., giá trị, thời hạn, lãi suất.

[đối với dự án sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài: Nêu sự phù hợp với quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước]

(Tên nhà đầu tư) cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài và cam kết tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án.

(iii) Nhu cầu sử dụng phần vốn tăng thêm:

Vốn đầu tư

Đồng tiền thực hiện dự án

Tương đương Đồng Việt Nam

- Vốn cố định

Trong đó (ghi các hạng mục dự kiến sử dụng vốn thực tế của dự án):

+ (Ví dụ) Xây dựng công trình nhà xưởng, kho bãi

+ (Ví dụ) Máy móc, thiết bị

+ (Ví dụ) Trang thiết bị văn phòng

+ (Ví dụ) Các tài sản cố định khác

- Vốn lưu động

Tổng cộng

(iv) Tiến độ chuyển phần vốn đầu tư ra nước ngoài tăng thêm dự kiến kể từ ngày hoàn thành đăng ký điều chỉnh giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: [Từng nhà đầu tư Việt Nam dự kiến thời gian chuyển vốn]

2. Nội dung điều chỉnh 2 (nếu có): ... (ghi tương tự nội dung điều chỉnh 1)

III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, tính chính xác của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầu tư của dự án.

2. Chịu trách nhiệm về thẩm quyền, hình thức, giá trị pháp lý của quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài nộp trong hồ sơ;

3. Chấp hành các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, pháp luật Việt Nam và pháp luật của ... (tên nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).

IV. HỒ SƠ KÈM THEO

Các văn bản (theo quy định tại Điều 61 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và các Điều 11 hoặc Điều 16 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài);

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy định tại Khoản 4, 5 Điều 61 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

GIẢI TRÌNH ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

(Các) Nhà đầu tư giải trình về đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài: ... (tên dự án) đã được cấp Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số: ……, ngày ... tháng ... năm ... như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên và thông tin của nhà đầu tư Việt Nam thứ nhất:...

2. Tên và thông tin về nhà đầu tư Việt Nam tiếp theo (nếu có): ...

[chỉ cần ghi tên, không cần ghi các thông tin khác]

Đối tác nước ngoài (nếu có): ...

[như ghi tại Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Nội dung điều chỉnh 1: (VD: điều chỉnh thay đổi địa chỉ trụ sở...)

Nội dung mới sau khi điều chỉnh: ...

2. Nội dung điều chỉnh 2 (nếu có): ... (ghi tương tự nội dung điều chỉnh 1)

III. ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Đánh giá sự cần thiết phải điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài: ...

Các giải pháp về cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trong đó việc cung cấp từ Việt Nam (nếu có): ...

Quy trình công nghệ chủ yếu và phương án mua sắm máy móc thiết bị: ...

Dự kiến hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi điều chỉnh dự án:

Chỉ tiêu

Đơn vị: đồng ngoại tệ dùng để đầu tư

Năm thứ 1 sau điều chỉnh: (theo năm tài chính)

Năm thứ 2 sau điều chỉnh

Tổng

1=2+3+…

Doanh thu

$

$

$

2

Từ hoạt động/SP...

$

$

$

3

Từ hoạt động/SP...

$

$

$

4

Lợi nhuận trước thuế:

$

$

$

5

Lợi nhuận sau thuế:

$

$

$

6=7+8+9

Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư Việt Nam

Trong đó:

$

$

$

7

+ Sử dụng đầu tư ở nước ngoài

Ghi rõ phần lợi nhuận giữ lại đầu tư ở nước ngoài đã làm thủ tục điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN

$

$

$

8

+ Chuyển về Việt Nam

$

$

$

9

+ Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam (VNĐ)

$

$

$

Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư: …

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầu tư của dự án.

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 5
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VĂN BẢN CAM KẾT TỰ THU XẾP NGOẠI TỆ

Nhà đầu tư... (ghi rõ tên nhà đầu tư) cam kết tự thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài với các nội dung như sau:

Tên dự án/Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: ...

Địa chỉ trụ sở: ...

Địa điểm thực hiện dự án: ...

Mục tiêu dự án: ...

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư: ... (bằng số và bằng chữ) đồng tiền thực hiện dự án đầu tư.

Nhà đầu tư... (ghi rõ tên nhà đầu tư) có ngoại tệ trên tài khoản tại Ngân hàng... (ghi rõ tên, tổ chức tín dụng được phép) với số dư tính đến ngày... tháng... năm... là... (bằng số và bằng chữ) đồng tiền thực hiện dự án đầu tư.

(Gửi kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư)

Nhà đầu tư (ghi rõ tên nhà đầu tư) cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung kê khai.

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 6
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VĂN BẢN CAM KẾT THU XẾP NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Theo đề nghị của nhà đầu tư ... (ghi rõ tên nhà đầu tư) tại văn bản số... ngày... tháng... năm..., tổ chức tín dụng ... (ghi rõ tên tổ chức tín dụng được phép) cam kết bán cho nhà đầu tư (trường hợp bán ngoại tệ) và/hoặc cam kết cho nhà đầu tư ... (ghi rõ tên nhà đầu tư) vay (trường hợp cho vay ngoại tệ) số lượng ngoại tệ... (ghi rõ bằng số và bằng chữ) đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác) để thực hiện dự án ...(ghi rõ tên dự án, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài) tại ... (ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) trong trường hợp nhà đầu tư ... (ghi rõ tên nhà đầu tư) đáp ứng các điều kiện mua hoặc vay ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng được phép
(ghi rõ họ tên và chức danh, ký, đóng dấu,)

Mẫu số 7
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

TÊN CƠ QUAN THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

Địa danh, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

V/v xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của Công ty/Cá nhân ...

Căn cứ đề nghị của Công ty/Cá nhân ... tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm ...;

Căn cứ số liệu về nghĩa vụ thuế của Công ty/Cá nhân ... do ... (ghi tên cơ quan thuế) theo dõi, quản lý;

... (ghi tên cơ quan thuế) xác nhận Công ty/Cá nhân ... đã hoàn thành nghĩa vụ thuế (không còn nợ đọng thuế quá hạn) theo kê khai đến ngày... tháng... năm ...

... (ghi tên cơ quan thuế) thông báo để Công ty/Cá nhân ... được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu...

LÃNH ĐẠO CÓ THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN THUẾ
(ghi rõ họ tên và chức danh, ký, đóng dấu)

Mẫu số 8a
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài - đăng ký lần đầu)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mã số: ……………….

Đăng ký lần đầu ngày ... tháng ... năm ...

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài; hoặc Căn cứ Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí);

Căn cứ Nghị định 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số .../TT-BKHĐT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và hướng dẫn mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số ... ngày ... tháng... năm...; hoặc Nghị quyết của Quốc hội số ... ngày ... tháng... năm... về quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài (đối với trường hợp dự án có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài);

Theo đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của... (tên các nhà đầu tư) kèm theo hồ sơ nộp ngày ... tháng ... năm ... và các hồ sơ/tài liệu sửa đổi bổ sung nộp ngày... tháng... năm ... (nếu có),

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chứng nhận nhà/các nhà đầu tư:

1. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 1: ...;

2. Tên và thông tin của nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): ...;

(cách ghi: Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Ghi tên; mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở; Đối với cá nhân: Ghi tên; ngày tháng năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi ở hiện tại)

đăng ký đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư tại... (tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) như sau:

Điều 1:

Tên dự án/ Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: ...(ghi rõ hình thức đầu tư ra nước ngoài/tên hợp đồng BCC/tên tổ chức kinh tế đã thành lập ở nước ngoài mà nhà đầu tư mua cổ phần, góp vốn, mua lại phần vốn góp)

Địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư: ...(chỉ ghi đối với hồ sơ dự án có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư).

Điều 2:

Mục tiêu, quy mô đầu tư: ... (liệt kê các mục tiêu của dự án; nêu quy mô đầu tư nếu có)

Điều 3:

1. Vốn đầu tư ra nước ngoài của (các) nhà đầu tư là..., trong đó bằng tiền mặt là ...., bằng máy móc, thiết bị, hàng hóa, tài sản khác trị giá .... là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư/vốn vay, trong đó:

- “Nhà đầu tư” góp ...: trong đó bằng tiền mặt là..., bằng máy móc, thiết bị, hàng hóa, tài sản khác trị giá ...., là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư/vốn vay.

(Cách ghi vốn đầu tư xem tại Điều 7 Thông tư này)

2. Tiến độ góp vốn bằng tiền mặt: Theo tiến độ chuyển vốn ra nước ngoài đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

- Hoàn thành thủ tục đầu tư tại nước ngoài: Tháng thứ ...

- Đi vào hoạt động: Tháng thứ ...

Điều 4:

(Các) Nhà đầu tư có trách nhiệm:

- Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (gọi tắt là Luật Đầu tư), Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài (Nghị định 83/2015/NĐ-CP) và các quy định khác của luật pháp Việt Nam trong phạm vi có liên quan đến việc thực hiện đầu tư ra nước ngoài, chịu trách nhiệm về thẩm quyền, hình thức, giá trị pháp lý của quyết định đầu tư ra nước ngoài, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn nhà nước trong quá trình tiến hành hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan (áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước).

- Thực hiện việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 64 Luật Đầu tư và thực hiện chuyển lợi nhuận về nước hàng năm theo quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư.

- Thực hiện đăng ký cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 83/2015/NĐ-CP .

- Thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 72 của Luật Đầu tư và quy định tại Điều 20 Nghị định 83/2015/NĐ-CP (bao gồm thông báo thực hiện dự án, báo cáo định kỳ quý/năm, báo cáo sau khi có quyết toán thuế tại nước ngoài, báo cáo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước).

Điều 5:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài này được lập thành ...(bằng số và bằng chữ) bản; ... bản chính cấp cho ... (tên từng nhà đầu tư), bản gốc đăng ký tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ quản lý ngành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân và Cục thuế tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc cư trú.

BỘ TRƯỞNG
(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu).

Mẫu số 8b
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cấp cho hồ sơ đăng ký điều chỉnh)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
(ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH)

Mã số: ………………….

Đăng ký điều chỉnh lần thứ ... ngày... tháng ... năm ...

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài; hoặc Căn cứ Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí);

Căn cứ Nghị định 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số .../TT-BKHĐT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và hướng dẫn mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số ... ngày ... tháng... năm...; hoặc Nghị quyết của Quốc hội số ... ngày ... tháng... năm... về quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài (đối với trường hợp dự án có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài);

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... ngày ... tháng ... năm ... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của... (tên các nhà đầu tư) kèm theo hồ sơ nộp ngày ... tháng ... năm ... và các hồ sơ/tài liệu sửa đổi bổ sung nộp ngày ... tháng... năm ... (nếu có).

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chứng nhận (các) nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số... ngày... tháng... năm ... với các nội dung như sau: (ví dụ)

- Bổ sung mục tiêu hoạt động;

- Tăng/giảm vốn đầu tư ra nước ngoài;

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài;

Điều 1:

Phần ghi chung, Điều ..., ... và Điều ... quy định tại ... Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... được sửa đổi, bổ sung như sau:

Phần ghi chung:

Điều ...: ...

Điều ...: ...

Điều 2:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh này là bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm ....

Điều 3:

Mọi điều khoản khác của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm ... vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh này không có giá trị xác nhận vốn đầu tư ra nước ngoài đã được thực hiện cũng như không có giá trị xác nhận tính hợp pháp của khoản đầu tư đó.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh này được lập thành ... (bằng số và bằng chữ) bản;... bản chính cấp cho ... (tên từng nhà đầu tư), bản gốc đăng ký tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ quản lý ngành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân và Cục thuế tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc nơi cư trú.

BỘ TRƯỞNG
(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

Mẫu số 9
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- (Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư, nếu có)

(Tên các nhà đầu tư) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số... ngày... tháng... năm..., nay thông báo thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài như sau:

- Đã được nước ... (tên nước/vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) chấp thuận hoạt động đầu tư theo văn bản số ...ngày... tháng... năm...do ... (tên cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư) cấp.

- Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài số ... mở tại...(tên tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam).

- Dự án được thực hiện từ ngày... tháng ... năm...

- Tiến độ thực hiện dự án so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: ...

Tài liệu gửi kèm:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... cấp ngày... tháng... năm ...;

- Bản sao văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư;

- Bản sao văn bản của tổ chức tín dụng chấp thuận cho nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài;

- Bản sao các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 10
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư theo quý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

Tên nhà đầu tư: ...;

Mã số thuế của nhà đầu tư: ...;

Địa chỉ: ...; Tel: ...; Fax: ...;

Số điện thoại liên hệ/Email của người làm báo cáo: ...

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- (Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư, nếu có)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ (Quý.../Năm ...)
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI

(Báo cáo trước ngày 05 của tháng tiếp sau quý báo cáo)

Thứ tự dự án

Tên nhà đầu tư

(nếu các nhà đầu tư trong cùng một dự án báo cáo chung)

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam (ngoại tệ)*

Số vốn đã chuyển ra nước ngoài trong Quý báo cáo (ngoại tệ)*

Dự kiến số vốn chuyển ra nước ngoài Quý tới

(ngoại tệ)*

Tiến độ thực hiện dự án theo so với Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Đúng tiến độ

Chậm tiến độ (1)

Dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc (2)

Dự án không có khả năng triển khai (3)

1

2

Tổng

(1), (2), (3) Trường hợp dự án chậm tiến độ, đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc không có khả năng triển khai thì tích dấu √ vào ô tương ứng và có giải trình lý do, đề xuất phương án xử lý: ………………..

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
(ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

Mẫu số 11
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư theo quý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

Tên nhà đầu tư: ...;

Mã số thuế của nhà đầu tư: ...;

Địa chỉ: ...; Tel: ...; Fax: ...;

Số điện thoại liên hệ/Email của người làm báo cáo: ...

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- (Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư, nếu có)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM …
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI

(Báo cáo trước ngày 15 tháng 01 của năm sau năm báo cáo)

Thứ tự dự án

Tên nhà đầu tư (Nếu các nhà đầu tư trong cùng một dự án báo cáo chung)

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài (số tài khoản, tên tổ chức tín dụng được phép)

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam (USD)*

Tình hình hoạt động (USD; lao động)

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm tới (USD)

Tiến độ thực hiện dự án so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Vốn đã chuyển ra nước ngoài trong năm báo cáo

Tổng vốn đã chuyển ra nước ngoài lũy kế đến năm báo cáo

Tổng số lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài lũy kế đến năm báo cáo

Lợi nhuận đã chuyển về nước lũy kế đến năm báo cáo

Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư lũy kế đến năm báo cáo

Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước lũy kế đến năm báo cáo

Dự kiến số vốn chuyển ra nước ngoài năm tới (USD)*

Dự kiến lợi nhuận thu được năm tới

Dự kiến Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam năm tới

Đúng tiến độ

Chậm tiến độ [1]

Dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc [2]

Dự án không có khả năng triển khai [3]

1

Tổng

(1), (2), (3) Trường hợp dự án đang gặp khó khăn vướng mắc hoặc không có khả năng triển khai thì tích dấu √ vào ô tương ứng và giải trình lý do, đề xuất phương án xử lý.* Quy đổi ra đồng USD theo tỷ giá thời điểm báo cáo (trường hợp số vốn đầu tư ra nước ngoài không phải là đồng USD).

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
(ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

Mẫu số 12
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Áp dụng cho hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và áp dụng cho chế độ báo cáo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CHO NĂM TÀI CHÍNH ...

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Tài chính
- Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
- ... (tên cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư)

Nhà/các nhà đầu tư báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài đến ngày/tháng/năm... như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên nhà đầu tư thứ 1

2. Tên nhà đầu tư thứ 2

[cách ghi xem hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư]

II. THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số:...; Ngày cấp: ...;

Điều chỉnh lần gần nhất: lần ...; Ngày điều chỉnh: ...;

Giấy phép/Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương chính minh quyền đầu tư số:...; Ngày cấp:...; Cơ quan cấp:...

Hình thức đầu tư: [nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư 2014]

Tên dự án/ tổ chức kinh tế ở nước ngoài:...

Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài:...; Điện thoại:...: Fax:...; Email: ...

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà/các nhà đầu tư là ... (bằng số và bằng chữ) đồng tiền thực hiện dự án, tương đương ... (bằng số và bằng chữ) đô la Mỹ.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

1. Tiến độ thực hiện dự án: [mô tả đầy đủ hoạt động kinh doanh của dự án sau khi đi vào hoạt động chính thức/bắt đầu kinh doanh, so sánh với tiến độ thực hiện dự án quy định trong GCNĐK ĐTRNN]

2. Tình hình thực hiện các mục tiêu quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư [nêu rõ đã thực hiện các mục tiêu hoạt động nào nếu dự án có nhiều hơn 1 mục tiêu hoạt động].

3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài

3.1. Tài khoản chuyển vốn bằng tiền mặt ra nước ngoài:

Số tài khoản: ...; Ngân hàng mở tài khoản: ...

3.2. Vốn chuyển ra nước ngoài:


Vốn chuyển ra nước ngoài

(Đơn vị: đồng tiền thực hiện và quy đổi USD nếu đồng tiền thực hiện khác USD)

Năm ...

(năm cáp GCNĐK ĐTRNN)

Năm ... (năm tiếp theo, ghi lần lượt toàn bộ từng năm từ năm cấp GCNĐK ĐTRNN đến năm báo cáo) **

Tổng

Bằng tiền mặt

Bằng máy móc thiết bị *

Bằng hàng hóa, tài sản khác (ghi rõ) *

Tổng

...

...

* Trường hợp các dòng này vốn thực hiện bằng 0 thì có thể xóa dòng.

** Trường hợp quá nhiều năm thì chỉ cần ghi các năm thực hiện chuyển vốn ra nước ngoài.

3.3. Mục đích sử dụng vốn: [nêu rõ vốn đã chuyển ra nước ngoài đã được sử dụng như thế nào, nhằm mục đích gì]

4. Đánh giá kết quả đầu tư kinh doanh:

4.1. Ngày có báo cáo quyết toán thuế/văn bản có giá trị pháp lý tương đương của năm: ...

4.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính:

Chỉ tiêu

Đơn vị: đồng tiền thực hiện dự án

Năm báo cáo:

(theo năm tài chính VD: 1/7/2014 - 30/6/2015

Lũy kế từ năm ... (năm dự án đi vào hoạt động) đến hết năm báo cáo

1= 2+3

+…

Doanh thu

2

Từ hoạt động/SP...

3

Từ hoạt động/SP...

4

Lợi nhuận trước thuế:

5

Lợi nhuận sau thuế:

6=7+8+9

Lợi nhuận được chia của nhà ĐTVN

Trong đó:

7

+ Sử dụng đầu tư tiếp ở nước ngoài

Ghi chú rõ phần lợi nhuận giữ lại đầu tư tiếp ở nước ngoài đã làm thủ tục điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN

8

+ Chuyển về Việt Nam

9

+ Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam (VND)

4.3. Giải trình về nghĩa vụ chuyển lợi nhuận về nước, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam [theo các quy định tại Điều 65, 66 Luật Đầu tư 2014]: ...

5. Số lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài thực hiện dự án tại thời điểm báo cáo: ...

6. Các vấn đề khác và đánh giá chung: [các nội dung khác liên quan đến dự án mà nhà đầu tư muốn mô tả, VD: thực hiện an sinh xã hội ở nước tiếp nhận đầu tư...]

IV. KIẾN NGHỊ (nếu có)

V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung báo cáo và tài liệu gửi kèm.

VI. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư (bản sao, dịch có công chứng)

- Báo cáo quyết toán thuế/văn bản có giá trị pháp lý tương đương của năm...

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 13
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN CHUYỂN LỢI NHUẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nhà đầu tư... (tên nhà đầu tư) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... ngày... tháng... năm...với các nội dung như sau:

Tên dự án/Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: ...

Mục tiêu hoạt động: ...

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư: ... đồng tiền thực hiện dự án, tương đương ... đô la Mỹ.

Vốn đã chuyển ra nước ngoài lũy kế đến nay:...đồng tiền thực hiện dự án, tương đương ... đô la Mỹ.

Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư trong năm tài chính ... là:

Đơn vị tính: Đồng tiền thực hiện dự án và tương đương đô la Mỹ

$

Tổng lợi nhuận sau thuế của dự án

Lợi nhuận sau thuế được chia của nhà đầu tư

Lợi nhuận xin gia hạn

Nhà đầu tư đề nghị Quý Bộ chấp thuận cho nhà đầu tư được gia hạn lần thứ ... thời hạn chuyển về Việt Nam lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài của năm ...đến ngày....tháng....năm ... theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Lý do gia hạn: ...

Hết thời gian gia hạn, nhà đầu tư sẽ thực hiện việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

Nhà đầu tư cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung kê khai.

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương của dự án tại nước ngoài cho năm tài chính ...

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BKHĐT-ĐTNN
V/v gia hạn lần.... việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: ... (tên nhà đầu tư)

(Địa chỉ: ……….……..)

Ngày... tháng... năm..., Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số... đề ngày... tháng... năm... của ... (tên nhà đầu tư) về việc đề nghị gia hạn việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Xác nhận gia hạn lần... việc chuyển về Việt Nam lợi nhuận thu được của năm ...từ dự án... đến ngày... tháng... năm...

2. Hết thời gian gia hạn trên, nhà đầu tư phải chuyển về Việt Nam lợi nhuận thu được từ dự án theo đúng quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Thông báo để nhà đầu tư biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Tài chính, Bộ quản lý ngành;
- Ngân hàng NNVN;
- Cơ quan chủ quản của nhà đầu tư (nếu có);
- UBND tỉnh/thành phố……;
- Cục Thuế tỉnh/thành phố....;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN(...).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 15
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nhà đầu tư … (tên nhà đầu tư) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số.... ngày... tháng... năm...với nội dung như sau:

Tên dự án/Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: ...

Mục tiêu hoạt động: ...

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư: ... đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác).

Số tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài ... tại Ngân hàng ...

Vốn đã chuyển ra nước ngoài: ... đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác).

Tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài: ...

Lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài lũy kế: ...

Đơn vị tính: USD hoặc ngoại tệ khác.

Năm ...

Năm ...

Tổng

Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư Việt Nam

Lợi nhuận giữ lại mở rộng dự án

Lợi nhuận đã chuyển về Việt Nam

Nhà đầu tư đã thực hiện việc chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài theo Hợp đồng chuyển nhượng/hoặc văn bản pháp lý tương đương số... ngày... tháng ... năm ... giữa nhà đầu tư Việt Nam và đối tác nước ngoài là...(gửi kèm bản sao).

Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp: ...

Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 25 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư ... (tên nhà đầu tư) xin thông báo để Quý Ngân hàng được biết.

Nhà đầu tư cam kết chuyển toàn bộ các khoản thu được từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài về Việt Nam và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT (Cục ĐTNN);

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 16
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nhà đầu tư ... (tên nhà đầu tư) đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số...ngày... tháng... năm... (điều chỉnh lần... ngày... tháng ... năm...) như sau:

I. THÔNG TIN DỰ ÁN:

Tên dự án: ...

Địa điểm thực hiện: ...

Mục tiêu hoạt động: ...

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư: ...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN NAY:

Vốn lũy kế đã thực hiện từ khi bắt đầu triển khai dự án đến thời điểm xin chấm dứt dự án: ...

Mục đích vốn đã sử dụng: ...

Tình hình triển khai dự án (so sánh với tiến độ thực hiện dự án quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài): ...

Hiệu quả kinh tế thu được của dự án (doanh thu qua các năm, lợi nhuận qua các năm): ...

Số lao động sử dụng tại thời điểm hoạt động bình thường và ở thời điểm xin chấm dứt dự án (tổng số lao động và số lao động Việt Nam): ...

III. CHẤM DỨT DỰ ÁN:

1. Nhà đầu tư đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Khoản... Điều 62 Luật Đầu tư.

2. Nhà đầu tư trình bày về các hoạt động đã tiến hành để chấm dứt dự án như việc thanh lý dự án/giải thể công ty, thủ tục kết thúc đầu tư ở nước tiếp nhận đầu tư, các khoản thu sau khi thanh lý dự án, việc chuyển các khoản thu về Việt Nam, việc giải quyết các chế độ liên quan đến người lao động làm việc cho dự án.

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung hồ sơ.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy chứng nhận đầu tư và pháp luật của (quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).

3. Nhà đầu tư cam kết đã hoàn thành thủ tục thanh lý dự án theo đúng quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư và hiện tại không còn vướng mắc phát sinh liên quan đến dự án.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

- Tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc thanh lý dự án tại nước ngoài...

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 17
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BKHĐT-ĐTNN
V/v thông báo chấm dứt hiệu lực Giấy CNĐKĐTRNN

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: ... (tên nhà đầu tư)

(Địa chỉ: ...)

Theo đề nghị của nhà đầu tư ...tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm ... về việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... ngày... tháng ... năm... chấm dứt hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm ...

Nhà đầu tư... (tên nhà đầu tư) có trách nhiệm:

- Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư ra nước ngoài theo các quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư và chuyển toàn bộ vốn, tài sản hợp pháp về nước theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thông báo để nhà đầu tư biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao,
- LĐ-TB&XH, Bộ quản lý ngành;
- Ngân hàng NNVN;
- UBND tỉnh/thành phố ... (nơi nhà đầu tư đặt trụ sở/cư trú);
- Cục thuế tỉnh/thành phố... (nơi nhà đầu tư đặt trụ sở/cư trú);
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu: VT, Cục ĐTNN(...).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Ký tên, đóng dấu)

MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 03/2018/TT-BKHDT

Hanoi, October 17, 2018

 

CIRCULAR

GUIDING AND PROMULGATING FORMS USED IN OUTWARD INVESTMENT

Pursuant to the Law on investment No. 67/2014/QH13 dated November 26, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 83/2015/ND-CP dated September 25, 2015 providing for outward investment;

Pursuant to the Government’s Decree No. 124/2017/ND-CP dated November 15, 2017 on outward investment in petroleum industry;

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2017/ND-CP dated July 25, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Planning and Investment;

At the request of the Director of the Foreign Investment Agency;  

The Minister of Planning and Investment promulgates a Circular guiding and promulgating forms used when following procedures for outward investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Scope: This Circular provides guidance and promulgates forms of documents used when carrying out procedures for outward investment in accordance with the Law on investment No. 67/2014/QH13 dated November 26, 2014, the Government’s Decree No. 83/2015/ND-CP dated September 25, 2015 and the Government’s Decree No. 124/2017/ND-CP dated November 15, 2017.

2. Regulated entities: This Circular applies to investors, regulatory authorities and overseas missions of Vietnam as regulated in Article 2 of the Government’s Decree No. 83/2015/ND-CP dated September 25, 2015, and regulatory authorities, investors and organizations related to outward investment as regulated in Article 2 of   the Government’s Decree No. 124/2017/ND-CP dated November 15, 2017.

Article 2. Forms used in outward investment

Forms of documents used when carrying out procedures for outward investment are enclosed with this Circular, including:

1. Form No. 1: Application for Certificate of outward investment registration;

2. Form No. 2: Proposal for outward investment project;

3. Form No. 3: Application for adjustments to Certificate of outward investment registration;

4. Form No. 4: Explanation for adjustments to Certificate of outward investment registration;

5. Form No. 5: Commitment to balance foreign currency sources;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. From No. 7: Certification of investor’s fulfillment of tax obligations;

8. Form No. 8a: Certificate of outward investment registration (initial registration);

9. Form No. 8b: Certificate of outward investment registration (adjustment registration);

10. Form No. 9: Notification of overseas investment operation;

11. Form No. 10: Quarterly report on overseas investment project;

12. Form No. 11: Annual report on overseas investment project;

13. Form No. 12: Annual report on outward investment after making annual tax statement abroad;

13. Form No. 13: Request for extension of transfer of profits to Vietnam;

15. Form No. 14: Approval for extension of transfer of profits to Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17. Form No. 16: Request for termination of Certificate of outward investment registration;

18. Form No. 17: Notification of termination of Certificate of outward investment registration.

Article 3. Guidance on commitment to balance foreign currency sources

1. If an investor has prepared enough foreign currency for executing his/her outward investment project, the investor shall submit the commitment to prepare foreign currency made according to Form No. 5 provided in Appendix enclosed herewith and accompanied by the written certification of foreign currency balance.

2. If an investor does not have enough foreign currency for executing his/her outward investment project, the investor shall submit the licensed credit institution’s commitment to provide foreign currency made according to Form No. 6 provided in the Appendix enclosed herewith.

Article 4. Guidance on name and information of a Vietnamese investor when completing document forms

In case where there are several Vietnamese investors, name and particulars of each investor must be specified as follows:

1. With regard to corporate or institutional investor:

Specify name of the enterprise/ organization (in capital letters); Number, date and place of issue of business registration certificate/ investment certificate/ establishment decision; Head office’s address (specify house number, street/hamlet/commune, ward/rural or urban district, province/city); Contact address; Telephone number; Fax number; Email (if available); Legal representative: specify name, nationality, position, number, date and place of issue of ID Card/ Citizen's identity card/ Passport, registered permanent residence and current residence.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Specify name, nationality, date of birth, number, date and place of issue of ID Card/ Citizen's identity card/ Passport, registered permanent residence, current residence, telephone number, fax number and email (if available). 

Article 5. Guidance on authority to sign documents concerning outward investment

1. With regard to institutional investors, documents whose forms are provided for in this Circular shall be signed by their legal representatives.

2. Individual investors shall themselves sign documents whose forms are provided for in this Circular.

Article 6. Guidance on adjustments to Certificate of outward investment registration

1. An investor must carry out procedures for adjustments to the Certificate of outward investment registration in the following cases:

a) The investor is subject to any of cases prescribed in Clause 1 Article 61 of the Law on investment; a corporate investor has its enterprise’s code changed;

b) An institutional investor has its name or enterprise’s code changed.

2. An institutional investor is not required to carry out procedures for adjustments to the Certificate of outward investment registration in case there are changed in contents of its certificate of enterprise registration, except the case prescribed in Point b Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. When carrying out procedures for outward investment with relevant authorities in cases of Clause 2 and Clause 3 of this Article, investors shall present the originals for verification purpose or submit valid copies of changed documents to such authorities for consideration in accordance with applicable laws.

Article 7. Guidance on investment capital

1. With regard to documents to be completed by investors, investment capital shall be specified in figures and in words, and in foreign currency used to make investment; amount of investment capital exchanged into VND and USD.  

2. Issuing authorities shall specify investment capital in figures and in words, in foreign currency used to make investment, and amount of investment capital exchanged into USD in issued certificates of outward investment registration.

Article 8. Transition 

Investors of projects having investment license, outward investment certificate or certificate of outward investment registration issued or adjusted before the date of entry into force of this Circular are not required to carry out procedures for re-issuance of certificates of outward investment registration for such projects according to forms provided herein.  If an investor applies for re-issuance or adjustments to the Certificate of outward investment registration, the Ministry of Planning and Investment shall consider re-issuing or adjusting the Certificate of outward investment registration according to forms provided herein.

Applications that have been submitted before the date of entry into force of this Circular and are under consideration shall be processed in accordance with the Circular No. 09/2015/TT-BKHDT dated October 23, 2015 but Certificates of outward investment registration shall be issued to eligible applicants according to the form thereof provided herein.

Article 9. Implementation 

1. This Circular comes into force 45 days after the date on which it is signed and supersedes the Circular No. 09/2015/TT-BKHDT dated October 23, 2015 of the Minister of Planning and Investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

MINISTER
Nguyen Chi Dung

 

Form No. 1
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Applicable to any applications for Certificate of outward investment registration as regulated in Article 55 and Article 59 of the Law on Investment No. 67/2014/QH13)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF OUTWARD INVESTMENT REGISTRATION

To: The Ministry of Planning and Investment

Investor(s) hereby applies (apply) for outward investment as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Name and particulars of the first Vietnamese investor: ...

2. Name(s) and particulars of other Vietnamese investor(s) (if any): ...

 [These contents shall be specified according guidance in Article 3 of this Circular]

Hereby applies (apply) for outward investment in the form of: ...

 [the investor shall specify one of the investment forms prescribed in Article 52 of the Law on investment in 2014]

In addition, the project is executed with the participation of the following foreign partner (if any): ...

 [name of the foreign partner shall be specified if the investment is made in the investment form prescribed in Point a, Point b or Point dd Clause 1 Article 52 of the Law on investment in 2014. Particulars of the foreign partner: If the foreign partner is an individual, name, nationality, number of personal ID or equivalent document, and address shall be specified; If the foreign partner is a legal entity, name, place of establishment, registration number or equivalent, and headquarters address shall be specified; If the foreign partner is another organization, particulars of such organization to be specified shall be same as those of a legal entity]

II. OUTWARD INVESTMENT DETAILS

1. Name of project: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If the investment is executed according to the investment form prescribed in Point a Clause 1 Article 52 of the Law on investment in 2014, the project’s name is specified as follows: The project on establishment/ participation in the establishment of the company/ branch of the company…………./ (other economic organization form) in (name of the country)……..

- If the investment is executed according to the investment form prescribed in Point b Clause 1 Article 52 of the Law on investment in 2014, the project’s name is specified according to the name of BCC contract.

- If the investment is executed according to the investment form prescribed in Point c Clause 1 Article 52 of the Law on investment in 2014, the project’s name is specified as follows: The project on re-purchase of shares/ contribution of additional capital/ purchase of shares/….. of (name of overseas economic organization) in (name of country)…………

- If the investment is executed according to the investment form prescribed in Point dd Clause 1 Article 52 of the Law on investment in 2014, the investor shall itself specify name of its project]

Name of economic organization established in foreign country: ...

 [the name of the overseas economic organization must be specified if the investment is executed according to the investment form prescribed in Point a or Point c Clause 1 Article 52 of the Law on investment in 2014]

Business name (if any): ...

2. Headquarters address: ...

Location of investment: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Investment objectives: ...

 [production activities or services rendered are specified]

Project's scale (if any): ...

 [production capacity, area, capacity of rendering services, commercial quantity, expected turnover etc. are specified]

4. Outward investment capital:

4.1. Total investment of the overseas project: (foreign currency used to make investment) ….. (in figures and in words).

Total investment contributed by Vietnamese investor(s): (foreign currency used to make investment) ….. (in figures and in words), equivalent to VND …..(in figures and in words), and USD ……. (in figures and in words).

4.2. Capital contribution forms: 

Capital form

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (foreign currency)

Name of second Vietnamese investor

 (foreign currency)

Total capital (foreign currency)

Exchange rate

Equivalent amount in VND (VND)

1. Cash

(1)

(2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(4)

 (5)=(3) x (4)

2. Machinery, equipment and goods

 

 

 

 

 

3. Other assets

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

Total (1+2+3)

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.3. Capital sources:

 [source of funding for making outward investment of each Vietnamese investor must be specified as follows]

 (Name of investor) uses the following capital sources:

- Equity capital: ...

- Borrowed capital:

Planned sources of borrowed capital: Loans provided by the following (domestic and foreign) credit institutions:........., borrowing amounts, loan terms and interest rates.

 [if the overseas investment project is funded by state budget: The conformity with regulations on management and use of funding from state budget is specified.

 (Name of investor) hereby confirms the legality of sources of funding used to make outward investment and shall be responsible for the project’s efficiency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Investment capital

Foreign currency used to make investment

Equivalent amount in VND

- Fixed capital

 

 

In which (the project's items requiring funding are specified):

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

+ (e.g.) Machinery and equipment

 

 

+ (e.g.) Office equipment

 

 

+ (e.g.) Other fixed assets

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

+ …

 

 

- Working capital

 

 

Total

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.5. Progress of transfer of capital abroad after the completion of procedures for registration of forex transactions with the State Bank of Vietnam:

 [The progress of transfer of capital abroad of each Vietnamese investor is specified]

5. Progress of investment project from the date of issuance of Certificate of outward investment registration:

- Completion of procedures for investment abroad: The …….. [ordinal number] month.

- Commencement of operations: The …….. [ordinal number] month.

6. Proposals of the investor (if any): ...

III. COMMITMENTS

1. I (we) shall take legal responsibility for the accuracy and truthfulness of statements provided in this application and the investment project's efficiency;

2. I (we) shall be responsible for the issuing authority, form and legal validity of the decision on outward investment included in the application;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV. ENCLOSED DOCUMENTS

The documents (prescribed in Article 55 of the Law on investment No. 67/2014/QH13 and Article 9 of the Government’s Decree No. 83/2015/ND-CP dated September 25, 2015 on outward investment with respect to projects within competence of the National Assembly or the Prime Minister; or Article 59 of the Law on investment No. 67/2014/QH13 and Article 14 of the Government’s Decree No. 83/2015/ND-CP dated September 25, 2015 on outward investment with respect to other cases);

- ………………………

- ………………………

 

 

Made at………[place], on…………….[date]
Name of investor(s)
(signature, name, position and seal (if any) of each investor)

 

Form No. 2
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Applicable to applications for Certificate of outward investment registration as regulated in Article 55 of the Law on Investment No. 67/2014/QH13)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The investor(s) hereby provide(s) explanation about the outward investment project: (name of the project as specified in Section II.1 – Form No. 1 – Application for Certificate of outward investment registration) as follows:

I. INVESTOR(S)

1. Name and particulars of the first Vietnamese investor: ...

2. Name and particulars of other Vietnamese investor(s) (if any): ...

 [only name is specified]

Foreign partner (if any): ...

 [information of a foreign partner is specified as that specified in the application for Certificate of outward investment registration]

II. OUTWARD INVESTMENT DETAILS

1. Outward investment form: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Name of project: ...

Name of economic organization established in foreign country: ...

Business name (if any): ...

 [information is specified same as that specified in the application for Certificate of outward investment registration]

2. Headquarters address: ...

Location of investment: ...

 [information is specified same as that specified in the application for Certificate of outward investment registration]

3. Investment objectives: ...

Project's scale (if any): ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Investment capital:

4.1. Total investment of overseas project: (foreign currency used to make investment) ……………… (in figures and in words).

Total outward investment contributed by Vietnamese investor(s): (foreign currency used to make investment) ….. (in figures and in words), equivalent to VND …..(in figures and in words), and USD ……. (in figures and in words).

4.2. Explanations about grounds for determining scale of the investment project, specific contents of the investment project, capital mobilization method, structure of investment capital sources, and investment stages (if any).

4.3. Capital sources:

 [source of funding for making outward investment of each Vietnamese investor must be specified as follows]

 (Name of investor) uses the following capital sources:

- Equity capital: ...

- Borrowed capital: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 [if the overseas investment project is funded by state budget: The conformity with regulations on management and use of funding from state budget is specified]

4.4. Progress of transfer of capital abroad (from the completion of procedures for registration of forex transactions with the State Bank of Vietnam):

 [The progress of transfer of capital abroad of each Vietnamese investor is specified]

5. Progress of investment project from the date of issuance of Certificate of outward investment registration:

- Completion of procedures for investment abroad: The …….. [ordinal number] month.

- Commencement of official operations: The …….. [ordinal number] month.

6. Solutions for supply of materials and fuel to serve the overseas investment project; materials and fuel supplied from Vietnam (if any): ...

8. Assessment of necessity of outward investment

9. Risk analysis: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Items

Unit: (foreign currency used to make investment)

The first operating year: (according to financial year)

The second operating year: ……

Total

1=2+3+….

Revenue

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

From…….. (operation/product)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From…….. (operation/product)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Pretax profit:

 

 

 

 

5

Net income:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

6=7+8+9

Profits distributed to Vietnamese investors

In which:

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

+ Overseas re-investment

 [The profit amounts retained for funding the overseas investment for which procedures for adjustments to the Certificate of outward investment registration have been completed is specified]

 

 

 

 

8

+ Transfer to Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

9

+ Fulfillment of obligations toward Vietnamese Government (VND)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Made at………[place], on…………….[date]
Name of investor(s)
(signature, name, position and seal (if any) of each investor)

 

Form No. 3
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Applicable to any applications for Certificate of outward investment registration as regulated in Article 61 of the Law on Investment No. 67/2014/QH13)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

  APPLICATION FOR ADJUSTMENTS TO CERTIFICATE OF OUTWARD INVESTMENT REGISTRATION

To: The Ministry of Planning and Investment

Investor(s) applies/apply for adjustments to the Investment License/Outward investment certificate/Certificate of outward investment registration No.: ... issued by the Ministry of Planning and Investment on……………….[date] with the contents as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Name and particulars of the first Vietnamese investor:

2. Name and particulars of other Vietnamese investor(s) (if any): ...

 [information is specified according guidance in Article 3 of this Circular]

II. ADJUSTMENTS

The investor(s) applies/apply for registration of the following adjustments:

1. The first adjustment:

- The content in the Outward investment certificate/ Certificate of outward investment registration No…………………….dated…………….: ...

- is hereby adjusted as follows: ...

- Reasons for adjustment: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Explanation about the increase in outward investment capital (if the outward investment capital is adjusted):

 (i) Form of increased capital:

Capital form

Name of the first Vietnamese investor (foreign currency)

Name of the second Vietnamese investor (foreign currency)

Total capital (foreign currency)

Exchange rate

Equivalent amount in VND (VND)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2)

(3)=(1)+(2)+…

(4)

 (5)=(3) x (4)

1. Cash

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Machinery, equipment and goods

 

 

 

 

 

3. Other assets [type of asset is specified]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Total (1+2+3)

 

 

 

 

 

 (ii). Capital sources:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (Name of investor) uses the following capital sources:

- Equity capital: ...

- Borrowed capital: ...

Planned sources of borrowed capital: Loans provided by the following (domestic and foreign) credit institutions:........., borrowing amounts, loan terms and interest rates.

 [if the overseas investment project is funded by state budget: The conformity with regulations on management and use of funding from state budget is specified]

 (Name of investor) hereby confirms the legality of sources of funding used to make outward investment and shall be responsible for the project’s efficiency.

 (iii) Increased capital demands:

Investment capital

Foreign currency used to make investment in the project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Fixed capital

In which (the project's items requiring funding are specified):

 

 

+ (e.g.) Construction of factories/ warehouses

 

 

+ (e.g.) Machinery and equipment

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ (e.g.) Office equipment

 

 

+ (e.g.) Other fixed assets

 

 

- Working capital

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 (iv)Progress of transfer of increased capital amounts abroad from the completion of procedures for registration of adjustments to forex transactions with the State Bank of Vietnam: [The progress of transfer of capital abroad of each Vietnamese investor is specified]

2. The second adjustment (if any): ... (information is specified same as that of the first adjustment)

III. COMMITMENTS

1. I (we) shall take legal responsibility for the accuracy and truthfulness of statements provided in this application and the investment project's efficiency.

2. I (we) shall be responsible for the issuing authority, form and legal validity of the decision on adjustments to the outward investment project included in the application;

3. I (we) shall comply with provisions of the Certificate of outward investment registration, the law of Vietnam and the law of …….. (name of the host country/ territory).

IV. ENCLOSED DOCUMENTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Made at………[place], on…………….[date]
Name of investor(s)
(signature, name, position and seal (if any) of each investor)

 

Form No. 4
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Applicable to any applications for Certificate of outward investment registration as regulated in Clause 4 and Clause 5 Article 61 of the Law on Investment No. 67/2014/QH13)

  EXPLANATION FOR ADJUSTMENTS TO CERTIFICATE OF OUTWARD INVESTMENT REGISTRATION

The investor(s) hereby provide(s) explanation for adjustments to the outward investment project: ... (name of the project) granted the Investment License/Outward investment certificate/Certificate of outward investment registration No.: …………., on………………………..[date] as follows:

I. INVESTOR(S)

1. Name and particulars of the first Vietnamese investor: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 [only name is specified]

Foreign partner (if any): ...

 [information is specified same as that specified in the application for Certificate of outward investment registration]

II. ADJUSTMENTS

1. The first adjustment: (e.g. change of headquarters address, etc.)

Information after adjustment: ...

2. The second adjustment (if any): ... (information is specified same as that of the first adjustment)

III. ASSESSMENT OF NECESSITY OF ADJUSTMENTS TO OUTWARD INVESTMENT

Assessment of the necessity of adjustments to the outward investment: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Primary technology process and plan for acquisition of machinery and equipment: ...

Expected economic effects and fulfillment of financial obligations after making adjustments to the project:

 

Items

Unit: (foreign currency used to make investment)

The first year after adjustments (according to the financial year)

The second year after adjustments

Total

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Revenue

$

$

 

$

2

From…….. (operation/product)

$

$

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

$

3

From…….. (operation/product)

$

$

 

$

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4

Pretax profit:

$

$

 

$

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Net income:

$

$

 

$

6=7+8+9

Profit distributed to Vietnamese investors

In which:

$

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

$

7

+ Overseas re-investment

 [The profit amounts retained for funding the overseas investment for which procedures for adjustments to the Certificate of outward investment registration have been completed is specified]

$

$

 

$

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Transfer to Vietnam

$

$

 

$

9

+ Fulfillment of obligations toward Vietnamese Government (VND)

$

$

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

$

General assessment of economic effects, expected investment recovery possibility and payback period:

IV. COMMITMENTS:

I (we) shall fully take legal responsibility for the accuracy and truthfulness of statements provided in this application and the investment project's efficiency.

 

 

Made at………[place], on…………….[date]
Name of investor(s)
(signature, name, position and seal (if any) of each investor)

 

Form No. 5
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Commitment to balance foreign currency sources as regulated in Clause 3 Article 58 of the Law on Investment No. 67/2014/QH13)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

  COMMITMENT TO BALANCE FOREIGN CURRENCY SOURCES

…….... (name of the investor) commits to balance foreign currency sources for making outward investment as follows:

Name of the project/ the economic organization abroad: ...

Headquarters address: ...

Location of the project: ...

Project’s objectives: ...

Outward investment: ... (foreign currency used to make investment) (in figures and in words).

………... (name of the investor) has a foreign currency account opened at the Bank………. (name of licensed credit institution) with the balance up to……………..[date]…….. (foreign currency used to make investment) (in figures and in words).

 (The written certification of foreign currency balance given by the credit institution must be enclosed).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Made at………[place], on…………….[date]
Name of investor
(signature, name, position and seal (if any) of each investor)

 

Form No. 6
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Commitment to provide foreign currencies as regulated in Clause 3 Article 58 of the Law on Investment No. 67/2014/QH13)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

  COMMITMENT OF CREDIT INSTITUTION TO PROVIDE FOREIGN CURRENCIES

At the request of ……….. (the investor’s name) specified in the document No. ….dated……., …………….(the name of the licensed credit institution) commits to sell (in case of selling of foreign currencies) and/or lend (in case of foreign currency loans) an amount of USD (or another foreign currency) ……………. (foreign currency amounts specified in figures and in words) to ………………….(the investor’s name) to execute the project…….. (name of the project/ economic organization abroad) in……………. (name of the host country/territory) provided that ……….…..(the investor’s name) meets requirements for purchase or borrowing of foreign currency as prescribed by laws.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Made at………[place], on…………….[date]
Authorized representative of the licensed credit institution
(full name, position, signature and seal)

 

Form No. 7
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Tax authority’s certification of investor’s fulfillment of tax obligations as regulated in Clause 3 Article 58 of the Law on Investment No. 67/2014/QH13)

NAME OF TAX AUTHORITY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: ………….

…….…[place],………………..[date]

 

NOTICE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of ………………………. (Company/ Individual’s name) at the document No……………….. dated………………….;

Based on figures of tax obligations of ………………………. (Company/ Individual’s name) monitored by……………………. (name of the tax authority); ……………………. (name of the tax authority) hereby certifies that ………………………. (Company/ Individual’s name) has fulfilled its/his/her tax liabilities (has no overdue tax debts) as declared up to………………………..[date].

... This notice is issued by……………………. (name of the tax authority) to ………….. (Company/ Individual’s name) for reference.

 


Place of receipt:

- As above;
- Kept at:

HEAD OF THE TAX AUTHORITY
(full name, position, signature and seal)

 

Form No. 8a
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Form of Certificate of outward investment registration – initial registration)

MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-----------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

  CERTIFICATE OF OUTWARD INVESTMENT REGISTRATION

                                                            Code: ……………….                

Initial registration made on………………. [date]

Pursuant to the Law on investment No. 67/2014/QH13 dated November 26, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 83/2015/ND-CP dated September 25, 2015 on outward investment; or the Government’s Decree No.124/2017/ND-CP dated November 15, 2017 on outward investment in petroleum industry (in case of an outward investment project in petroleum industry);

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2017/ND-CP dated July 25, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Planning and Investment;

Pursuant to the Circular No..../TT-BKHDT dated……………… of the Ministry of Planning and Investment promulgating and guiding forms of documents used when following outward investment procedures;

Pursuant to the opinions of the Prime Minister at the Official Dispatch No……………. dated……………….; or the National Assembly’s Resolution No…………………….. dated…………….giving approval for the outward investment proposal (in case of projects requiring outward investment decisions);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT

Hereby certifies the investor(s):

1. Name and particulars of the first investor: ...;

2. Name and particulars of other investor(s) (if any): ...;

 [The investor’s name is specified as follows: For an organization or enterprise: Name, enterprise’s ID number, and headquarters address are specified; For an individual: name, date of birth, number of ID card/citizen's identity card/ passport, date of issue, issuing authority, permanent residence and current residence are specified)

has carried out procedures for registration of outward investment for making investment in……….. (name of the host country/ territory) as follows:

Article 1: 

Name of the project/ the economic organization abroad: ... (the outward investment form/ name of BCC contract/ name of economic organization established abroad to which/of which the investor contributes capital/ purchases shares or repurchases stakes is specified)

Location of investment: ... (this information is specified if documents certifying the location of the investment project are available).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Investment objectives and scale: ... (the project’s objectives and the investment scale, if any, are specified)

Article 3: 

1. Total outward investment capital contributed by the investor(s) is…………….., including…………….. in cash and ……………….. in machinery, equipment, goods and other assets, being the investor’s equity/ borrowed capital. In which:

- “Name of the investor” contributes…………………, including………………..in cash and…………………. in machinery, equipment, goods and other assets, being the investor’s equity/ borrowed capital.

 (the investment capital is specified according to guidance in Article 7 of this Circular)

2. Progress of contribution of capital in cash: According to the progress of transfer of investment capital abroad registered with the State Bank of Vietnam.

3. Progress of the investment project from the date of issuance of the Certificate of outward investment registration:

- Completion of procedures for investment abroad: The …….. [ordinal number] month.

- Commencement of operations: The …….. [ordinal number] month.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The investor(s) shall:

- Comply with the Law on investment No. 67/2014/QH13 dated November 26, 2014 (hereinafter referred to as “the Investment Law”), the Government’s Decree No. 83/2015/ND-CP dated September 25, 2015 on outward investment (hereinafter referred to as “Decree No. 83/2015/ND-CP”) and relevant laws of Vietnam regarding outward investment, and assume responsibility for the authority, form and legal validity of decision on outward investment, and the effects of outward investment.

- Manage, use and preserve funding derived from state budget during the performance of outward investment operations in accordance with relevant laws (in cases of state-funded projects).

- Make transfer of investment capital abroad as regulated in Article 64 of the Investment Law and make annual transfer of profits to Vietnam as regulated in Article 65 of the Investment Law.

- Carry out procedures for registration of an account to access the National foreign investment information system for fulfilling periodical reporting policies as regulated in Article 18 of the Decree No. 83/2015/ND-CP.

- Submit reports by hand and via the National foreign investment information system as regulated in Article 72 of the Investment Law and Article 20 of the Decree No. 83/2015/ND-CP (including notification of overseas investment project, quarterly/annual reports, reports on outward investment after making annual tax statement abroad, and reports on management and use of state funds as regulated by laws).

Article 5: 

This Certificate of outward investment registration comes into force from the day on which it is signed.

This Certificate of outward investment registration is issued in………. (in figures and in words) original copies; …… authentic copy (copies) is/are given to ……….. (the investor's name), the original copy is registered at the Ministry of Planning and Investment and other copies are sent to the Ministry of Finance, the Ministry of External Affairs, relevant Ministries, the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs, the State Bank of Vietnam, the People's Committee and Taxation Department of the province or city where the investor resides or the investor's headquarters is located.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MINISTER
(full name, signature and seal)

 

Form No. 8b
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Form of Certificate of outward investment registration – registration of adjustments)

MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

 

CERTIFICATE OF OUTWARD INVESTMENT REGISTRATION
(REGISTRATION OF ADJUSTMENTS)

Code: ………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Law on investment No. 67/2014/QH13 dated November 26, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 83/2015/ND-CP dated September 25, 2015 on outward investment; or the Government’s Decree No.124/2017/ND-CP dated November 15, 2017 on outward investment in petroleum industry (in case of an outward investment project in petroleum industry);

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2017/ND-CP dated July 25, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Planning and Investment;

Pursuant to the Circular No..../TT-BKHDT dated……………… of the Ministry of Planning and Investment promulgating and guiding forms of documents used when following outward investment procedures;

Pursuant to the opinions of the Prime Minister at the Official Dispatch No……………. dated……………….; or the National Assembly’s Resolution No…………………….. dated…………….giving approval for the outward investment proposal (in case of projects requiring outward investment decisions);

Based on the Outward investment certificate/ Certificate of outward investment registration No.:…………………….dated…………….issued by the Ministry of Planning and Investment;

Considering the application for adjustments to Certificate of outward investment registration submitted by…………….(name(s) of the investor(s)) accompanied by documents submitted on…………………..[date] and documents additionally submitted on…………………….[date], if any;

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT

Hereby certifies the investor(s) has/have carried out procedures for registration of adjustments to the Outward investment certificate/ Certificate of outward investment registration No.:…………………….dated……………. as follows: (e.g.) 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Increase/ decrease in the outward investment capital;

- Correction of the progress of the overseas investment project;

Article 1: 

General information, Article…….., ……….. and ……….. in……….. of the Certificate of outward investment registration No……………. are adjusted as follows:

General information:

Article…..: ...

Article…..: ...

Article 2: 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3: 

Other contents of the Certificate of outward investment registration No.:…… initially issued on…………………..[date] shall legally remain in full force and effect.

Article 4: 

This Certificate of outward investment registration (registration of adjustments) comes into force from the day on which it is signed.

This Certificate of outward investment registration (registration of adjustments) is not valid for certifying either the realized outward investment capital or the legality of such outward investment.

This Certificate of outward investment registration (adjustment registration) is issued in………. (in figures and in words) original copies; …… authentic copy (copies) is/are given to ……….. (the investor's name), the original copy is registered at the Ministry of Planning and Investment, and other copies are sent to the Ministry of Finance, the Ministry of External Affairs, relevant Ministries, the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs, the State Bank of Vietnam, the People's Committee and Taxation Department of the province or city where the investor resides or the investor's headquarters is located.

 

 

MINISTER
(full name, signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No. 9
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Notification of overseas investment operation as regulated in Point a Clause 3 Article 72 of the Law on Investment No. 67/2014/QH13)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

NOTIFICATION OF OVERSEAS INVESTMENT OPERATION

 

To:

- The Ministry of Planning and Investment of Vietnam;
- The State Bank of Vietnam;
- (Vietnamese representative mission in the host country, if any)

 (Name(s) of investor(s)) granted the Certificate of outward investment registration No………………..by the Ministry of Planning and Investment on…………….. hereby notifies/ notify the execution of outward investment project as follows:

- The investment project has been given an approval by………….. (name of the host country/ territory) at the document No…………………… dated……………….. issued by………………… (name of competent authority of the host country/territory).

- An outward investment capital account No…….. is opened at…………….. (name of the licensed credit institution in Vietnam).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The progress of the investment project in comparison with the progress specified in the Certificate of outward investment registration: ...

Enclosed documents:

- The copy of the Certificate of outward investment registration No…………….issued on………………..[date];

- The copy of the written approval for investment project given by the host country;

- The copy of the credit institution’s written approval for opening of outward investment capital account;

- Copies of other relevant documents (if any).

 

 

Made at………[place], on…………….[date]
  Investor(s)
(signature, name, position and seal (if any) of each investor)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No. 10
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Quarterly report on overseas investment project as regulated in Point b Clause 3 Article 72 of the Law on Investment No. 67/2014/QH13)

Investor’s name: ...;

TIN of the investor: ...;

Address: ...; Tel: ...; Fax: ...;

Telephone/ Email of the person preparing the report: ...

 

To:

- The Ministry of Planning and Investment of Vietnam;
- The State Bank of Vietnam;
- (Vietnamese representative mission in the host country, if any)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ordinal number of project

Investor’s name

 (if several investors jointly execute a project, general reporting is made)

Number of Certificate of outward investment registration

Outward investment capital contributed by Vietnamese investor(s)
(foreign currency)*

Investment capital transferred abroad in the reporting quarter
(foreign currency)*

Investment capital to be transferred abroad in the following quarter

 (foreign currency)*

  Progress of the investment project compared with the progress specified in the Certificate of outward investment registration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Behind schedule (1)

Project in trouble (2)

Project in unfeasibility (3)

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 (1),(2),(3) In case the project is behind the schedule, in trouble or unfeasible, the investor shall check “√” in corresponding column and provide explanation thereof and proposed measures: ………………..

 

 

Made at………[place], on…………….[date]
Investor
(full name, position, signature and seal)

 

Form No. 11
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Quarterly report on overseas investment project as regulated in Point b Clause 3 Article 72 of the Law on Investment No. 67/2014/QH13)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TIN of the investor: ...;

Address: ...; Tel: ...; Fax: ...;

Telephone/ Email of the person preparing the report: ...

 

To:

- The Ministry of Planning and Investment of Vietnam;
- The State Bank of Vietnam;
- (Vietnamese representative mission in the host country, if any)

ANNUAL REPORT……
ON OVERSEAS INVESTMENT PROJECT
(The annual report must be submitted by January 15 of the year following the reporting year)

Ordinal number of project

Investor’s name
(if several investors jointly execute a project, general reporting is made)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Outward investment capital account
(account number, name of licensed credit institution)

Outward investment capital of Vietnamese investor
 (USD)*

Operating status (USD; workers)

Production/ business plan in the following year
(USD)

  Progress of the investment project compared with the progress specified in the Certificate of outward investment registration

Investment capital transferred abroad in the reporting year

Total investment capital transferred abroad accumulated up to the reporting year

Total Vietnamese workers brought abroad accumulated up to the reporting year

Profits transferred to Vietnam accumulated up to the reporting year

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Financial liabilities toward the Government accumulated up to the reporting year

Investment capital to be transferred abroad in the following year
(USD)*

Expected profits in the following year

Estimated financial liabilities towards the Government in the following year

On schedule

Behind schedule [1]

Project in trouble [2]

Project in unfeasibility [3]

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 (1), (2), (3) In case the project is in trouble or unfeasible, the investor shall check "√” in the corresponding column and provide reasons and proposed measures. *Exchanged into USD according to the exchange rate applicable at the reporting time (if the outward investment capital is not USD).

 

 

Made at………[place], on…………….[date]
Investor
(full name, position, signature and seal)

 

Form No. 12
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Applicable to applications for adjustments to the Certificate of outward investment registration and reporting prescribed in Point c Clause 3 Article 72 of the Law on Investment No. 67/2014/QH13)

  REPORT ON OUTWARD INVESTMENT IN FINANCIAL YEAR……..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To:

- The Ministry of Planning and Investment
- The State Bank of Vietnam
- The Ministry of Finance
- The Commission for the Management of State Capital at Enterprises
- … (name of Vietnamese representative mission in the host country)

The investor(s) hereby submit(s) report on the status of the overseas investment project up to……………[date] as follows:

I. INVESTOR(S)

1. Name of the first investor

2. Name of the second investor

 [information is specified according guidance in Article 3 of this Circular]

II. OUTWARD INVESTMENT INFORMATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The latest adjustment: …….(ordinal number); Date of adjustment: ...;

The License/ Approval for investment given by the host country or document of equivalent validity proving the licensed investment No.:…….; Date of issue:……; Issuing authority: …..

Investment form: [the investor shall specify one of the investment forms prescribed in Article 52 of the Law on investment in 2014]

Name of the project/ the economic organization abroad:

Headquarters abroad:…………..; Telephone:…………..; Fax:...; Email: ...

Total outward investment of the investor(s): (currency used to make investment) ………. (in figures and in words), equivalent to USD ......... (in figures and in words).

III. STATUS OF OVERSEAS INVESTMENT PROJECT

1. Progress of the investment project: [all business operations of the project carried out after the project is put into official operation/ commences business are specified and compared with the progress of the investment project defined in the Certificate of outward investment registration]

2. The performance of objectives specified in the Investment Certificate [if the project has more than an objective, the achieved objectives are specified].

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Account used to make transfer of capital in cash abroad:

Account No.: ...; Opened at:……………………. (bank’s name) ...

3.2. Transfer of investment capital abroad:

Investment capital transferred abroad:

 (Unit: foreign currency used to make investment and equivalent amount in USD)

Year …

 (year of issuance of Certificate of outward investment registration)

Year … (each of years following the year of issuance of the Certificate of outward investment registration to the reporting year) **

Total

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In machinery, equipment *

In goods and other assets (asset type is specified) *

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total

...

...

* If the capital is zero, this line may be deleted.

** In case of several years, only years in which capital is transferred abroad are specified.

3.3. Capital demands: [the use and purposes of investment capital transferred abroad are specified]

4. Assessment of investment and business operations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2. Assessment of economic effects and fulfillment of financial obligations:

 

Items

Unit: foreign currency used to make investment in the project

Reporting year:

 (according to the financial year; e.g. 1/7/2014 - 30/6/2015

Accumulation from year… (year of commencement of project’s operation) to the end of the reporting year

1= 2+3

+…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2

From…….. (operation/product)

 

 

3

From…….. (operation/product)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

4

Pretax profit:

 

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

6=7+8+9

Profits distributed to Vietnamese investors

In which:

 

 

7

+ Overseas re-investment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8

+ Transfer to Vietnam

 

 

9

+ Fulfillment of obligations toward Vietnamese Government (VND)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3. Explanation for transfer of profits to Vietnam and fulfillment of financial liabilities towards Vietnamese Government [as regulated in Article 65 and Article 66 of the Investment Law in 2014]: ...

5. Number of Vietnamese workers brought abroad for executing the project at the reporting date: ...

6. Other issues and general assessment: [other contents concerning the project which the investor wishes to explain are specified; e.g.: fulfillment of social security obligations in the host country, etc.]

IV. SUGGESTIONS (if any)

V. COMMITMENTS

I (we) shall take the full responsibility for the accuracy of information provided herein and any enclosed documents.

VI. ENCLOSED DOCUMENTS:

- The written approval for investment project given by the host country (notarized translation/ copy)

- The tax statement/ document of equivalent validity in the year…….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Made at………[place], on…………….[date]
  Investor(s)
(signature, name, position and seal (if any) of each investor)

 

Form No. 13
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

REQUEST FOR EXTENSION OF TRANSFER OF PROFITS EARNED FROM OUTWARD INVESTMENT PROJECT TO VIETNAM

 

To:

- The Ministry of Planning and Investment
- The State Bank of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of the project/ the economic organization abroad: ...

Project’s objectives: ...

The investor’s outward investment: (currency used to make investment)……., equivalent to USD…….

Investment capital transferred abroad accumulated until now: (currency used to make investment)……., equivalent to USD……….

Profit distributed to the investor in the financial year............:

Unit: currency used to make investment and equivalent amount in USD

 

$

Total profit after tax

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

After-tax profit distributed to the investor

 

Profit of which transfer to Vietnam requires extension

 

……… (investor’s name) hereby applies for the approval from the Ministry of Planning and Investment for the…….[ordinal number] extension of transfer of profit earned from the outward investment project of the year……to Vietnam up to……………[date] as regulated in Clause 2 Article 65 of the Law on investment No. 67/2014/QH13.

Reasons for extension: ...

Ending the granted extension, ............……… (investor’s name) shall make transfer of profit to Vietnam in accordance with applicable regulations.

………….(investor’s name) shall assume responsibility for the truthfulness and accuracy of the provided contents.

Enclosed documents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Made at………[place], on…………….[date]
 
 Investor
(signature, name, position and seal (if any) of each investor)

 

Form No. 14
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)

MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.:   /BKHDT-DTNN
Re: The……..[ordinal number] extension of transfer of profit to Vietnam

Hanoi, on ... ... ... ...[date]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: ... (investor’s name)

 (Address:…….……..)

On………….[date], the Ministry of Planning and Investment has received the Official Dispatch No…..dated………….of………… (investor's name) on application for extension of transfer of the investor’s profit to Vietnam.  In response to the investor's request, the Ministry of Planning and Investment has the following opinions:

1. The …………..[ordinal number] extension of transfer of profit earned from the project……. in year…… to Vietnam is given approval up to………………[date].

2. Ending the granted extension, the investor is required to transfer all profits earned from the project to Vietnam according to Article 65 of the Law on investment No. 67/2014/QH13.

The investor shall implement the contents of this document./.

 


Place of receipt:

- As above;
- Ministry of Finance, relevant Ministries;
-
State Bank of Vietnam;
- The governing authority of the investor (if any);
- People’s Committee of province/city……;
- Tax Department of province/city……;
- Kept at: ……

BY ORDER OF MINISTER
DIRECTOR OF FOREIGN INVESTMENT AGENCY
(signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No. 15
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

To: The State Bank of Vietnam

…………….(investor’s name) has been granted the Outward investment certificate/ Certificate of outward investment registration No………………..by the Ministry of Planning and Investment on……………..with details as follows: Name of the project/ the economic organization abroad: ...

Project’s objectives: ...

The investor’s outward investment:  USD (or other foreign currency)………….

Number of outward investment capital account:………………, opened at…………

Investment capital transferred abroad: USD (or other foreign currency)………

Progress of the outward investment project: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit: USD or other foreign currency

 

Year …

Year …

Total

Profit distributed to Vietnamese investor

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Profit transferred to Vietnam

 

 

 

……….(investor’s name) has transferred all investment capital abroad to a foreign investor under the transfer contract/or document of equivalent validity No……………. dated………………between ………. (Vietnamese investor’s name) and ………. (foreign investor’s name) (contract’s copy is enclosed).

Value of stakes transferred: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Place of receipt:
-
As above;
- Ministry of Planning & Investment (via Foreign Investment Agency);

Made at………[place], on…………….[date]
  Investor
(signature, name, position and seal (if any) of each investor)

 

Form No. 16
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

REQUEST FOR TERMINATION OF CERTIFICATE OF OUTWARD INVESTMENT REGISTRATION

To: The Ministry of Planning and Investment

………...(investor’s name) hereby applies for termination of validity of the Outward investment certificate/ Certificate of outward investment registration No………………..dated…………….. (the………..[ordinal number] adjustment dated………..) as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of project: ...

Location of the project: ...

Project’s objectives: ...

The investor’s outward investment: ...

II. OPERATION OF THE PROJECT UP TO NOW:

Realized investment capital accumulated from the commencement of the project to the date of application for termination of the project: ...

Capital used for the following purposes: ...

The execution of the investment project (compared with the progress specified in the Certificate of outward investment registration): ...

Economic effects of the project (annual revenues and profits): ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. PROJECT TERMINATION:

1. I/we hereby request(s) for termination of the Certificate of outward investment registration as regulated in Clause……Article 62 of the Investment Law.

2. Actions taken to terminate the project are specified such as finalization of the project/ dissolution of the company, procedures for termination of investment in the host country, proceeds from project finalization, transfer of money to Vietnam, settlement of benefits for workers of the project.

IV. COMMITMENTS

1. I/we shall take responsibility for the truthfulness and accuracy of enclosed documents.

2. I/we shall strictly comply with the law of Vietnam, provisions of the Investment Certificate and the law of …….. (name of the host country/ territory).

3. I/we has completed procedures for project finalization in accordance with the law of the host country and currently meet no difficulties concerning the project.

V. ENCLOSED DOCUMENTS

- Documents proving the completion of finalization of the project in ………..(the host country).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Made at………[place], on…………….[date]
  Investor
(signature, name, position and seal (if any) of each investor)

 

Form No. 17
(Enclosed with the Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018)
(Notification of termination of Certificate of outward investment registration of the Ministry of Planning and Investment)

MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.:   /BKHDT-DTNN
Re: Notification of termination of the Certificate of outward investment registration

Hanoi, on ... ... ... ...[date]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (Address: ...)

At the request of…………..[investor’s name] as specified in the document No…..dated…….on termination of the Certificate of outward investment registration, the Ministry of Planning and Investment hereby notifies that the Investment License/ Outward investment certificate/ Certificate of outward investment registration  No……….dated…………… shall be null and void from……….[date]

……… [investor’s name] must:

- Follow procedures for termination of the outward investment project in accordance with the law of the host country and transfer all legal capital and assets to Vietnam as regulated in Article 25 of the Government’s Decree No. 83/2015/ND-CP dated September 25, 2015 on outward investment and relevant laws.

- Fulfill financial liabilities towards the Government, and discharge any responsibilities towards workers as regulated in Article 21 and Article 22 of the Government’s Decree No. 83/2015/ND-CP dated September 25, 2015 on outward investment and relevant laws.

The investor shall implement the contents of this document./.

 


Place of receipt:

- As above;
- Ministry of Finance; Ministry of External Affairs;
-
Ministry of Labour, Ward Invalids and Social Affairs; supervisory ministries;
- State Bank of Vietnam;
- People’s Committee of province/city…. (where the investor resides or the investor's headquarters is located);
-
Taxation Department of province/ city......... (where the investor resides or the investor's headquarters is located);
-
Governing authority (if any);
- Kept at:………

BY ORDER OF MINISTER
DIRECTOR OF FOREIGN INVESTMENT AGENCY
(signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.536

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!