Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 60/2010/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2010/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015.

Điều 2. Các tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này là cơ sở để xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương sử dụng vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước (gọi tắt là các Bộ, ngành trung ương); dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Trách nhiệm và thời gian báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối tổng mức vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chịu trách nhiệm cung cấp số liệu về dân số, số người dân tộc thiểu số, diện tích đất tự nhiên, tỷ lệ hộ nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm trước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Bộ Tài chính chịu trách nhiệm cung cấp số thực hiện thu nội địa (không bao gồm các khoản thu sử dụng đất), thu xuất nhập khẩu hàng năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm cung cấp số liệu về đơn vị hành chính cấp huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số đơn vị hành chính cấp xã của các huyện nghèo đến hết ngày 31 tháng 12 năm trước.

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm cung cấp số liệu về việc chấp hành chế độ báo cáo của các tỉnh có các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ cung cấp số liệu về đơn vị hành chính cấp huyện biên giới đất liền của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số xã biên giới của các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp số liệu về diện tích đất trồng lúa của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến 31 tháng 12 năm trước.

- Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm cung cấp số liệu số đô thị loại 1, loại 2 và loại 3 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm cung cấp số liệu về đơn vị hành chính cấp huyện, xã miền núi, vùng cao, hải đảo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi thuộc Chương trình phát triển các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2011 – 2015; các xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc huyện nghèo đến hết ngày 31 tháng 12 năm trước.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ bốn đầu tư phát triển kèm theo Quyết định này, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các ngành, các cấp của địa phương báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có huyện nghèo chịu trách nhiệm cung cấp số liệu của các huyện nghèo về: tỷ lệ giải ngân vốn bổ sung có mục tiêu cho huyện nghèo; tổng số dân, trong đó số người dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ giảm nghèo, tỷ lệ hộ tái nghèo; tỷ lệ che phủ rừng, diện tích rừng trồng mới đến 31 tháng 12 năm trước.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các huyện biên giới theo Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 và Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007 chịu trách nhiệm cung cấp số liệu về: diện tích vùng biên giới; dân số sinh sống tại vùng biên giới; chiều dài đường biên giới; số xã biên giới; số huyện biên giới đến 31 tháng 12 năm trước.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các xã thuộc vùng an toàn khu (ATK) chịu trách nhiệm cung cấp số liệu về: diện tích, số xã, dân số, số người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ dân được dùng lưới điện quốc gia, số giường bệnh của trung tâm y tế, trạm y tế xã trên 1.000 dân, số km đường trên 10 km2 diện tích đất tự nhiên thuộc vùng ATK đến 31 tháng 12 năm trước.

3. Thời gian báo cáo và cung cấp số liệu

Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm báo cáo, cung cấp các số liệu quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 7 hàng năm.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng năm thực hiện chế độ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định này gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 7 hàng năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định này báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2010 và áp dụng cho năm ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015. Quyết định này thay thế Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Công TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

I. CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước được bố trí để chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án của các ngành, lĩnh vực dưới đây:

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản: xây dựng, cải tạo và nâng cấp các công trình, dự án thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão; các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản; cơ sở vật chất phục vụ quản lý nhà nước về cây trồng, vật nuôi và dịch hại, bảo vệ và phát triển rừng; hạ tầng nuôi trồng thủy sản, tránh trú bão cho tàu thuyền, cảng cá, các khu bảo tồn thủy sản biển và bảo tồn thủy sản nội địa.

2. Công nghiệp: đầu tư trong lĩnh vực khai thác dầu khí (đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); các khu kinh tế ven biển và hạ tầng khu công nghiệp; mạng lưới điện vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ đầu tư sản xuất năng lượng tái tạo; sản phẩm trọng điểm quốc gia.

3. Giao thông vận tải: xây dựng và nâng cấp các công trình, dự án giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không.

4. Cấp nước và xử lý rác thải, nước thải: xây dựng, cải tạo và nâng cấp các công trình, dự án cấp, thoát nước, xử lý chất thải.

5. Kho tàng: xây dựng, cải tạo và nâng cấp các công trình thuộc hệ thống kho tàng, bến bãi lưu giữ hàng dự trữ quốc gia, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kho vật chứng.

6. Văn hóa: xây dựng và cải tạo các công trình, dự án bảo tồn, bảo tàng, điện ảnh, thư viện.

7. Thể thao: xây dựng và cải tạo các công trình, dự án thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao.

8. Thông tin và truyền thông: xây dựng và cải tạo các công trình, dự án phục vụ hoạt động xuất bản, thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc; các công trình viễn thông phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh và các dự án cụ thể được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

9. Khoa học, công nghệ và công nghệ thông tin: xây dựng và cải tạo các công trình, dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, như: xây dựng mới, nâng cấp, đầu tư chiều sâu các tổ chức khoa học và công nghệ; các phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm; các trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định; các phòng thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trạm trại thực nghiệm; xây dựng và cải tạo các công trình công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu và xây dựng cổng thông tin.

10. Giáo dục và đào tạo: xây dựng và cải tạo các công trình, dự án hạ tầng cho các cấp giáo dục và đào tạo mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học nghề nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học.

11. Y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm: xây dựng và cải tạo các công trình dự án bệnh viện, trung tâm y tế, phòng kiểm nghiệm của cơ quan quản lý chất lượng quốc gia.

12. Xã hội: xây dựng và cải tạo các công trình, dự án phục vụ mục tiêu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, thương bệnh binh, người già, người tàn tật; chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe; cai nghiện và các công trình trợ giúp xã hội khác.

13. Tài nguyên và môi trường: xây dựng và cải tạo các công trình, dự án trong lĩnh vực biển và hải đảo, đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn, thăm dò địa chất và khoáng sản, nguồn nước, các công trình quan trắc cảnh báo môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường.

14. Quản lý nhà nước: xây dựng và cải tạo trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

15. Quốc phòng, an ninh: xây dựng và cải tạo các công trình, dự án phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

1. Các Bộ, ngành Trung ương được sử dụng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước gồm:

- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Cơ quan Quốc hội.

- Các cơ quan tư pháp (Viện Kiểm sát, Tòa án).

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan trực thuộc Chính phủ.

- Các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị.

- Đối với vốn đầu tư cho các tổ chức xã hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ khác, các tập đoàn, tổng công ty, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ xem xét cụ thể từng công trình, dự án phục vụ cho các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể vì lợi ích công được Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Bố trí vốn đầu tư cho các Bộ, ngành Trung ương

Chính phủ trình Quốc hội phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho các Bộ, ngành Trung ương dựa trên cơ sở nhu cầu và khả năng cân đối vốn cho từng ngành, lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển và kế hoạch đầu tư trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015.

Chỉ bố trí cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp và phục vụ lợi ích công cộng.

Việc phân bổ vốn thực hiện dự án cho các Bộ, ngành Trung ương theo ngành, lĩnh vực phải trên cơ sở các dự án có trong quy hoạch, các dự án có đủ thủ tục.

Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch cho các Bộ, ngành tổng mức vốn đầu tư, tổng mức vốn và danh mục dự án nhóm A.

3. Nguyên tắc bố trí vốn cho các công trình, dự án của các Bộ, ngành Trung ương

Căn cứ kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao tại điểm 2 nêu trên, các Bộ, ngành Trung ương thực hiện việc phân bổ vốn cho các công trình, dự án cụ thể theo các nguyên tắc sau:

- Các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được bố trí vốn phải phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành đề ra.

- Các công trình, dự án được bố trí vốn phải nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt, có đủ các thủ tục đầu tư theo các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

- Bố trí vốn tập trung, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Ưu tiên bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và các dự án lớn khác, các công trình, dự án hoàn thành, vốn đối ứng cho các dự án ODA; đảm bảo thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành các dự án nhóm B không quá 5 năm, dự án nhóm C không quá 3 năm; không bố trí vốn ngân sách nhà nước cho các dự án khi chưa xác định được rõ nguồn vốn.

- Phải dành một phần vốn để thanh toán các khoản nợ và ứng trước năm kế hoạch.

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong phân bổ vốn đầu tư phát triển.

III. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÂN ĐỐI DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

1. Nguyên tắc xây dựng các tiêu chí và định mức phân bổ vốn

- Thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển được xây dựng cho năm 2011, là cơ sở để xác định tỷ lệ điều tiết và số bổ sung cân đối của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, được ổn định trong 5 năm của giai đoạn 2011 - 2015.

- Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, các địa phương có số thu lớn, có điều tiết cao về ngân sách trung ương, với việc ưu tiên hỗ trợ các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn khác để góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng miền trong cả nước.

- Bảo đảm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển.

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển.

- Mức vốn đầu tư phát triển trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) năm 2011 năm đầu của thời kỳ ổn định 2011 - 2015 của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thấp hơn số vốn kế hoạch năm 2010.

2. Các tiêu chí phân bổ vốn

Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ thu sử dụng đất) cho các địa phương gồm 5 nhóm sau đây:

- Tiêu chí dân số, gồm: số dân trung bình và số người dân tộc thiểu số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tiêu chí về trình độ phát triển, gồm: tỷ lệ hộ nghèo, số thu nội địa (không bao gồm số thu sử dụng đất) và tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương.

- Tiêu chí diện tích, gồm: diện tích đất tự nhiên của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên.

- Tiêu chí về đơn vị hành chính cấp huyện: bao gồm tiêu chí số đơn vị hành chính cấp huyện; số huyện miền núi; vùng cao, hải đảo; biên giới đất liền của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các tiêu chí bổ sung, bao gồm:

+ Tiêu chí thành phố đặc biệt: thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tiêu chí các thành phố trực thuộc Trung ương: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

+ Tiêu chí các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm phát triển của vùng và tiểu vùng.

+ Tiêu chí đô thị loại 1, loại 2, loại 3.

3. Xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể

a) Tiêu chí dân số: bao gồm số dân số trung bình và số người dân tộc thiểu số thực hiện năm 2009. Cách tính cụ thể như sau:

(1) Điểm của tiêu chí dân số trung bình

Số dân trung bình

Điểm

Đến 700.000 người

10

Trên 700.000, cứ tăng thêm 100.000 người được thêm

1

Dân số trung bình của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Tổng cục Thống kê năm 2009.

(2) Điểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số

Số dân

Điểm

100.000 người

1,5

Số người dân tộc thiểu số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Tổng cục Thống kê năm 2009.

b) Tiêu chí về trình độ phát triển, bao gồm 3 tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo, thu nội địa (không bao gồm khoản thu sử dụng đất, dầu thô và thu thuế xuất nhập khẩu) và tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương của các tỉnh, thành phố.

(1) Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo:

Tỷ lệ hộ nghèo

Điểm

5% hộ nghèo

2

Tỷ lệ hộ nghèo được xác định căn cứ số liệu công bố của Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2008.

(2) Điểm của tiêu chí thu nội địa (không bao gồm các khoản thu sử dụng đất, dầu thô, thu xuất nhập khẩu).

Thu nội địa

Điểm

Đến 300 tỷ đồng

1

Trên 300 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng, cứ 100 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

1

Trên 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, cứ 100 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

1,2

Trên 1.000 tỷ đồng đến 4.000 tỷ đồng, cứ 100 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

1,5

Trên 4.000 tỷ đồng, cứ 100 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

1,8

Số thu nội địa (không bao gồm các khoản thu từ sử dụng đất, dầu thô, thu xuất nhập khẩu) được xác định số điểm căn cứ số thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2009 (do Bộ Tài chính cung cấp) hoặc dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ giao; số thu nào lớn hơn sẽ là căn cứ để tính toán điểm.

(3) Điểm của tiêu chí tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương

Tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương

Điểm

Đến 10%, cứ 1% điều tiết về ngân sách trung ương

3

Trên 10% đến 50%, cứ tăng 1% điều tiết về ngân sách trung ương được tính thêm

5

Trên 50% đến 60%, cứ tăng 1% điều tiết về ngân sách trung ương được tính thêm

8

Trên 60%, cứ tăng 1% điều tiết về ngân sách trung ương được tính thêm

26

Tỷ lệ điều tiết được tính toán điểm căn cứ vào tỷ lệ điều tiết của ngân sách địa phương về ngân sách trung ương trong thời kỳ ổn định 2007 - 2010.

c) Tiêu chí diện tích, bao gồm 2 tiêu chí: diện tích đất tự nhiên và tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên.

(1) Diện tích đất tự nhiên

Diện tích đất tự nhiên

Điểm

Đến 2.000 km2

6

Trên 2.000 km2 đến 5.000 km2, cứ 1.000 km2 tăng thêm được tính thêm

2

Trên 5.000 km2 đến 10.000 km2, cứ 1.000 km2 tăng thêm được tính thêm

1

Trên 10.000 km2, cứ 1.000 km2 tăng thêm được tính thêm

0,5

Diện tích đất tự nhiên xác định điểm lấy theo số liệu diện tích đất tự nhiên tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2010 theo công bố của Tổng cục Thống kê.

(2) Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên

Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên

Điểm

Các địa phương có tỷ lệ diện tích đất trồng lúa đến 20% không được tính điểm

Có tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên 20% trở lên được tính điểm theo thang điểm sau:

Đến 30%, cứ 1% diện tích được tính

0,2

Trên 30% đến 50%, cứ 1% diện tích tăng thêm được tính

0,6

Trên 50% trở lên, cứ 1% diện tích tăng thêm được tính

1,2

Diện tích đất trồng lúa để xác định điểm tính căn cứ trên diện tích đất trồng lúa đến ngày 01 tháng 01 năm 2009 lấy theo số liệu công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

d) Tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm: tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện (bao gồm số quận, huyện, thị xã), huyện miền núi, huyện vùng cao, hải đảo, huyện biên giới đất liền.

(1) Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện:

Đơn vị hành chính cấp huyện

Điểm

Mỗi huyện được tính

1

Số đơn vị hành chính cấp huyện tính toán điểm căn cứ vào số liệu công bố của Bộ Nội Vụ và Tổng cục Thống kê về số đơn vị hành chính cấp huyện đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.

(2) Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện miền núi

Đơn vị hành chính cấp huyện miền núi

Điểm

Mỗi huyện được tính

0,5

Số đơn vị hành chính cấp huyện miền núi tính toán điểm căn cứ vào số liệu công bố của Ủy ban Dân tộc về số đơn vị hành chính cấp huyện miền núi đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.

(3) Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện vùng cao, hải đảo

Đơn vị hành chính cấp huyện vùng cao, hải đảo

Điểm

Mỗi huyện được tính

0,5

Số đơn vị hành chính cấp huyện vùng cao, hải đảo tính toán điểm căn cứ vào số liệu công bố của Ủy ban Dân tộc về số đơn vị hành chính cấp huyện vùng cao, hải đảo đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.

(4) Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện biên giới đất liền

Đơn vị hành chính cấp huyện  biên giới đất liền

Điểm

Mỗi huyện được tính

1

Số đơn vị hành chính cấp huyện biên giới đất liền tính toán điểm căn cứ vào số liệu công bố của Bộ Ngoại giao về số đơn vị hành chính cấp huyện biên giới đất liền đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.

đ) Các tiêu chí bổ sung

Địa phương

Điểm

Thành phố đặc biệt: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

100

Thành phố trực thuộc Trung ương: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ

50

Tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm:

 

+ Các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ (theo Quyết định số 145, 146, 148/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

6

+ Các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (theo Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2009: An Giang, Kiên Giang, Cà Mau)

10

Các tỉnh là trung tâm phát triển vùng và tiểu vùng (Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nam Định, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắc Lắk)

5

Đô thị loại 1

3

Đô thị loại 2

2

Đô thị loại 3

1

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm phát triển vùng và tiểu vùng xác định điểm căn cứ vào các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2009. Từng tỉnh, thành phố điểm số của tiêu chí nào lớn nhất sẽ được lựa chọn số điểm lớn nhất.

Các đô thị loại 1, loại 2, loại 3 xác định điểm căn cứ vào các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009. Trong một tỉnh, thành phố nếu có cả đô thị loại 1, loại 2 và loại 3 thì được hưởng số điểm của cả 3 tiêu chí về đô thị và điểm cao nhất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm phát triển vùng và tiểu vùng (nếu có).

4. Xác định mức phân bổ vốn

a) Căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng tỉnh, thành phố và tổng số điểm của 63 tỉnh, thành phố làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư trong cân đối, theo các công thức sau:

- Điểm của tiêu chí dân số:

+ Gọi tổng số điểm tiêu chí dân số chung của tỉnh thứ i là Ai

+ Gọi số điểm của dân số tỉnh thứ i là hi

+ Gọi số điểm của số dân tộc thiểu số tỉnh thứ i là ki

Điểm của tiêu chí dân số tỉnh thứ i sẽ là:

Ai = hi + ki

- Điểm của tiêu chí trình độ phát triển

+ Gọi tổng số điểm tiêu chí trình độ phát triển của tỉnh thứ i là Bi

+ Gọi số điểm của tiêu chí tỷ lệ nghèo tỉnh thứ i là li

+ Gọi số điểm của tiêu chí thu nội địa (không bao gồm số thu về đất) tỉnh thứ i là mi

+ Gọi số điểm của tiêu chí tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương là ni

Điểm của tiêu chí trình độ phát triển tỉnh thứ i sẽ là:

Bi = li + mi + ni

- Điểm của tiêu chí diện tích

+ Gọi tổng số điểm tiêu chí diện tích của tỉnh thứ i là Ci

+ Gọi số điểm diện tích tự nhiên là oi

+ Gọi số điểm của tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích là pi

Điểm của tiêu chí diện tích là:

Ci = oi + pi

- Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện

+ Gọi số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện là Di

+ Gọi số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện chung tỉnh thứ i là qi

+ Gọi số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện miền núi tỉnh thứ i là ri

+ Gọi số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện vùng cao, hải đảo tỉnh thứ i là si

+ Gọi số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện biên giới đất liền tỉnh thứ i là ti

Tổng số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính tỉnh thứ i sẽ là Di:

Di = qi + ri + si + ti

- Điểm của tiêu chí bổ sung:

+ Gọi số điểm của tiêu chí thành phố đặc biệt thứ i là Ei

+ Gọi số điểm của thành phố trực thuộc Trung ương là Fi

+ Gọi số điểm của tỉnh, thành phố vùng trọng điểm Gi

+ Gọi số điểm của tỉnh, thành phố trung tâm phát triển vùng và tiểu vùng là Hi

+ Gọi số điểm đô thị loại 1, 2, 3 là Ii

Gọi tổng số điểm tiêu chí bổ sung của tỉnh thứ i gọi là Xi là:

Xi = Ai + Bi + Ci + Di  + Max(Ei; Fi; Gi; Hi) + Ii

- Tổng số điểm của 63 tỉnh, thành phố là Y, ta có:

b) Số vốn định mức cho 1 điểm phân bổ được tính theo công thức:

Gọi K là tổng số vốn trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm nguồn đầu tư từ thu chuyển quyền sử dụng đất).

Z là số vốn định mức cho một điểm phân bổ vốn đầu tư, ta có:

c) Tổng số vốn trong cân đối (không bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu chuyển quyền sử dụng đất) của từng địa phương được tính theo công thức:

Gọi Vi là số vốn trong cân đối (không bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu chuyển quyền sử dụng đất):

Vi = Z x Xi

5. Điều chỉnh bất hợp lý

Sau khi phân bổ theo các tiêu chí và định mức trên, đối với các địa phương có số vốn đầu tư trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) thấp hơn kế hoạch năm 2010 (số vốn do Thủ tướng Chính phủ giao) sẽ được điều chỉnh bằng số vốn đầu tư trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) kế hoạch năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ giao.

6. Vốn đầu tư trong cân đối của các địa phương

Vốn đầu tư trong cân đối của các địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định làm cơ sở để xác định tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương và số bổ sung từ ngân sách trung ương cho các địa phương là số vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức trên đây, số vốn hỗ trợ doanh nghiệp công ích và toàn bộ các khoản thu sử dụng đất của địa phương theo dự toán thu năm 2011.

Đầu tư trong cân đối các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định giai đoạn 2011-2015 của địa phương được tính toán căn cứ trên cơ sở số đầu tư trong cân đối theo tiêu chí và định mức mới nêu trên, tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương hoặc số hỗ trợ có mục tiêu trong cân đối từ ngân sách trung ương trong thời kỳ ổn định; số vốn hỗ trợ doanh nghiệp công ích và dự toán số thu sử dụng đất hàng năm của các địa phương.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

1. Các chương trình mục tiêu quốc gia: sau khi được Quốc hội thông qua về chủ trương, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015, các Bộ chuyên ngành quản lý chương trình xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành một Quyết định riêng về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ; Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Đồng bằng Sông Hồng; Tây Nguyên; Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2011 – 2015

a) Đối tượng đầu tư:

- Theo các Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ cho các vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; vùng Đồng bằng Sông Hồng; vùng Tây Nguyên; vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong giai đoạn 2011 – 2015 và các công trình chuyển tiếp của các chương trình: hạ tầng chợ, hạ tầng làng nghề; hỗ trợ đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng và các công trình văn hóa; hỗ trợ đầu tư phủ sóng phát thanh truyền hình ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, miền Trung; hỗ trợ các dự án thể thao do địa phương quản lý; hỗ trợ đầu tư các trường đại học có quy mô lớn do địa phương quản lý; các trung tâm giáo dục quốc phòng.

- Đối với chương trình phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên, bao gồm hỗ trợ các huyện giáp Tây Nguyên.

b) Tiêu chí, định mức phân bổ vốn:

- Tiêu chí dân số: theo tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) quy định tại mục III trên đây.

- Tiêu chí diện tích: theo tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) quy định tại mục III trên đây.

- Tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện: theo tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) quy định tại mục III trên đây.

- Tiêu chí tốc độ tăng thu nội địa (không bao gồm số thu sử dụng đất) 2 năm trước năm kế hoạch (n-2) so với thực hiện 3 năm trước đó (n-3). Xác định số điểm của tiêu chí này được tính toán như sau:

Tốc độ tăng thực hiện thu nội địa (không bao gồm số thu sử dụng đất) 2 năm trước năm kế hoạch so với thực hiện 3 năm trước đó (n-3)

Điểm

Đến 15%

0

Trên 15%, thì cứ tăng 1% trên 15% được tính

1

c) Cơ sở xác định số điểm:

- Tiêu chí dân số: số điểm tiêu chí dân số kế hoạch năm sau được căn cứ số liệu công bố của Tổng cục Thống kê 2 năm trước năm kế hoạch (n-2).

- Tiêu chí diện tích:

+ Tiêu chí diện tích đất tự nhiên: số điểm tiêu chí diện tích tự nhiên kế hoạch năm sau căn cứ số liệu công bố của Tổng cục Thống kê đến ngày 01 tháng 01 năm trước năm kế hoạch.

+ Tiêu chí tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích tự nhiên: số điểm tiêu chí tỷ lệ diện tích đất trồng lúa kế hoạch năm sau được tính toán căn cứ trên số liệu công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường về diện tích đất trồng lúa tính đến ngày 01 tháng 01 của 2 năm trước năm kế hoạch (n-2).

- Tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện: số điểm tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện kế hoạch hàng năm căn cứ vào số liệu công bố của Bộ Nội vụ đến ngày 31 tháng 12 của năm trước năm kế hoạch.

- Tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện miền núi, vùng cao, hải đảo: số điểm tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện miền núi, vùng cao, hải đảo căn cứ vào số liệu công bố của Ủy ban Dân tộc đến ngày 31 tháng 12 của năm trước năm kế hoạch.

- Tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện biên giới đất liền: số điểm tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện biên giới đất liền căn cứ vào số liệu công bố của Bộ Ngoại giao đến ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế hoạch.

- Tiêu chí tốc độ tăng thực hiện thu nội địa (không bao gồm số thu từ sử dụng đất): số điểm tiêu chí tốc độ tăng dự toán thu nội địa (không bao gồm thu từ sử dụng đất) tính toán căn cứ vào thực hiện thu nội địa (không bao gồm thu từ sử dụng đất) của 2 năm trước (n-2) năm kế hoạch so với 3 năm trước (n-3) năm kế hoạch do Bộ Tài chính cung cấp.

d) Phương pháp tính điểm và xác định mức vốn cho các địa phương: tương tự như cách tính toán số đầu tư trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) nêu trên. Số điểm hàng năm của từng địa phương trong giai đoạn 2011 – 2015 sẽ được tính toán căn cứ vào số liệu công bố của các năm trước như nêu trên đây.

3. Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang và nâng cấp hệ thống đê sông

Thực hiện các Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2006 về Phê duyệt Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam; Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2009 về việc phê duyệt Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang và Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2009 phê duyệt Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020.

a) Nguyên tắc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương:

- Đối với các dự án củng cố, nâng cấp đê biển: chỉ bố trí các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình cho các địa phương từ Quảng Ninh đến Kiên Giang.

- Đối với chương trình nâng cấp, củng cố hệ thống đê sông: chỉ bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các dự án của 18 tỉnh, thành phố là: Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đồng Tháp đã được phê duyệt tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2009.

- Chỉ bố trí vốn đầu tư cho các dự án nằm trong quy hoạch, đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định. Ngân sách trung ương không bố trí vốn cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và các giải pháp phi công trình các dự án đê biển, đê sông của địa phương.

- Các dự án bố trí vốn phải nằm trong quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều của hệ thống sông, biển đã được phê duyệt, có đầy đủ các thủ tục đầu tư.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình xung yếu cấp bách, xử lý dứt điểm những trọng điểm xung yếu về nền đê, thân đê, phục vụ ứng phó với biển đổi khí hậu; các công trình đang xây dựng dở dang.

- Ưu tiên hỗ trợ các công trình cấp bách bảo vệ đê cửa sông, nếu xảy ra sự cố thì phạm vi ảnh hưởng rộng, thiệt hại lớn.

- Ưu tiên hỗ trợ các công trình cấp bách bảo vệ hệ thống đê Trung ương, nếu xảy ra sự cố thì phạm vi ảnh hưởng rộng, thiệt hại lớn.

- Tập trung các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu để xây dựng các công trình đê biển thành một hệ thống khép kín, đảm bảo việc ngăn mặn, thoát lũ, phục vụ cấp thoát nước và các mục tiêu liên quan khác, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương ven biển.

- Vốn hỗ trợ có mục tiêu thực hiện các dự án phải lồng ghép từ các chương trình, dự án liên quan khác trên địa bàn như: chương trình tuyến đường giao thông ven biển, tuyến đường quốc phòng ven biển và chương trình biển Đông – Hải đảo.

b) Mức vốn hỗ trợ đầu tư cho các công trình, dự án phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trung ương.

- Đối với các tỉnh, thành phố có điều tiết về ngân sách trung ương, mức hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng mức đầu tư (không bao gồm các khoản chi phí giải phóng mặt bằng và các giải pháp phi công trình)/ dự án.

- Đối với các tỉnh nhận bổ sung trong cân đối từ ngân sách trung ương mức hỗ trợ tối đa không quá 90% tổng mức đầu tư (không bao gồm các khoản chi phí giải phóng mặt bằng và các giải pháp phi công trình/dự án.

4. Chương trình phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản

Thực hiện theo Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 thời gian thực hiện đến năm 2020.

a) Đối tượng đầu tư và hỗ trợ đầu tư: các cơ quan quản lý, nghiên cứu và sản xuất giống thuộc các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trung tâm giống cấp 1,2 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Nội dung đầu tư:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng các Trung tâm giống quốc gia, các Trung tâm giống vùng, các Trung tâm giống cấp tỉnh.

- Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, cơ sở bảo quản, chế biến, …cho một số vùng sản xuất giống trọng điểm.

- Cơ sở vật chất sản xuất giống gốc, giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng, cây đầu dòng, giống cụ kỵ, giống ông bà, đàn hạt nhân, vườn giống, rừng giống, giống thủy sản.

- Cơ sở vật chất cho hệ thống quản lý, kiểm soát chất lượng giống.

c) Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương:

- Các dự án phải thuộc danh mục các trung tâm giống, vùng sản xuất giống trọng điểm trong quy hoạch hệ thống nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản đã được phê duyệt.

- Các dự án đầu tư được duyệt theo tiêu chuẩn của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

- Các dự án phải có đầy đủ thủ tục đầu tư.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án chuyển tiếp.

d) Mức vốn đầu tư:

- Bố trí 100% vốn cho các công trình, dự án do Trung ương quản lý.

- Đối với các tỉnh, thành phố có điều tiết về ngân sách trung ương, mức hỗ trợ tối đa không quá 30% tổng mức đầu tư/dự án.

- Đối với các tỉnh nhận bổ sung trong cân đối từ ngân sách trung ương mức hỗ trợ tối đa không quá 90% tổng mức đầu tư/dự án.

5. Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền

Thực hiện theo Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

a) Mục tiêu và hạng mục đầu tư:

- Từ nay đến năm 2015, ngân sách trung ương tập trung đầu tư hoàn thành 9 khu trú bão cấp vùng và hỗ trợ đầu tư một số khu trú bão địa phương.

- Thực hiện bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo 4 hạng mục: nạo vét luồng vào (bao gồm cả vận tải và kè tạm nơi đổ đất cát nạo vét); xây dựng đê chắn sóng, chắn cát; trụ neo, phao neo; hệ thống đèn tín hiệu.

b) Nguyên tắc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương:

- Chỉ bố trí vốn đầu tư cho các dự án nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.

- Ưu tiên bố trí vốn trước hết cho các công trình dở dang có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các tỉnh thuộc Vịnh Bắc Bộ để thực hiện Hiệp định đánh cá chung Việt Nam – Trung Quốc.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các tỉnh có lượng tàu đánh bắt hải sản lớn, khu vực gần ngư trường trọng điểm và khu vực có tần suất bão cao.

- Mỗi địa phương chỉ bố trí vốn triển khai từ 1 đến 2 công trình trong năm kế hoạch.

- Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các địa phương cân đối vốn đầu tư ngân sách địa phương tham gia xây dựng 4 hạng mục nói trên.

c) Tiêu chí và định mức phân bổ vốn:

- Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ các công trình trú bão cấp vùng tối đa 100 tỷ đồng/công trình, cấp tỉnh tối đa 80 tỷ đồng/công trình. Phần còn lại địa phương tự cân đối bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác cùng tham gia.

- Đối với các công trình ở các đảo xa, nhạy cảm về quốc phòng an ninh ngân sách trung ương đầu tư 100%, kể cả các hạng mục thiết yếu khác ngoài 4 hạng mục nói trên.

6. Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư

Thực hiện theo Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

a) Nguyên tắc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương:

- Dự án phải nằm trong danh mục các đảo xây dựng công trình cấp nước ngọt và công trình thủy lợi tại Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ưu tiên thực hiện tại các đảo lớn, có đông dân cư sinh sống hoặc có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh chủ quyền vùng biển.

b) Đối tượng hỗ trợ đầu tư là các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp các hệ thống thủy lợi, hồ chứa nước, các bể chứa nước tập trung, công trình kè bảo vệ những nơi xung yếu của đảo.

c) Mức vốn hỗ trợ:

- Hỗ trợ tối đa không quá 30% tổng mức đầu tư/dự án đối với các tỉnh có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương.

- Hỗ trợ tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư/dự án đối với các tỉnh nhận bổ sung trong cân đối từ ngân sách trung ương có tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên chi ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 50%.

- Hỗ trợ tối đa không quá 90% tổng mức đầu tư/dự án đối với các tỉnh nhận bổ sung trong cân đối từ ngân sách trung ương có tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên chi ngân sách nhà nước trên địa bàn dưới 50%.

7. Đầu tư cho 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008.

7.1. Các tiêu chí, số điểm và phương pháp phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương hàng năm:

- Các tiêu chí, số điểm phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu:

+ Tiêu chí diện tích tự nhiên của các huyện nghèo.

Diện tích tự nhiên

Điểm

Dưới 100.000 ha

5

Từ 100.000 ha trở lên

5,5

+ Tiêu chí đơn vị hành chính gồm 2 tiêu chí: số đơn vị hành chính cấp xã; số xã miền núi, vùng cao, biên giới.

Tiêu chí số đơn vị hành chính cấp xã

Số đơn vị hành chính cấp xã

Điểm

Dưới 15 xã

2

Từ 15 xã trở lên

2,5

Tiêu chí số xã miền núi, vùng cao, biên giới

Số xã miền núi, vùng cao, biên giới

Điểm

Dưới 15 xã

0,5

Từ 15 xã trở lên

0,7

+ Tiêu chí dân số gồm 2 tiêu chí: tổng số dân và tổng số người dân tộc thiểu số:

Tiêu chí tổng số dân

Tổng số dân

Điểm

Dưới 60.000 người

5

Từ 60.000 người trở lên

5,5

Tiêu chí số người dân tộc thiểu số

Số người dân tộc thiểu số

Điểm

Dưới 50.000 người

2

Từ 50.000 người trở lên

2,3

+ Tiêu chí về nghèo đói gồm 03 tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ giảm nghèo, tỷ lệ hộ tái nghèo

Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo

Điểm

Dưới 35%

3

Từ 35% trở lên

5

Tiêu chí tỷ lệ giảm nghèo

Tỷ lệ giảm nghèo

Điểm

Cứ giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo hàng năm được thêm

1,5

Tiêu chí tỷ lệ hộ tái nghèo

Tỷ lệ hộ tái nghèo

Điểm

Cứ tăng 1% tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm giảm

- 2

+ Tiêu chí về bảo vệ và phát triển rừng gồm 2 tiêu chí: tỷ lệ che phủ rừng, diện tích rừng trồng mới.

Tiêu chí tỷ lệ che phủ rừng

Tỷ lệ che phủ rừng

Điểm

Dưới 50%

2

Từ 50% trở lên

2,5

Tiêu chí diện tích rừng trồng mới

Diện tích rừng trồng mới (trong năm)

Điểm

Dưới 2.000 ha

2

Từ 2.000 ha trở lên, cứ tăng thêm 100 ha được thêm

0,1

+ Tiêu chí tỷ lệ giải ngân vốn bổ sung có mục tiêu hàng năm

Tỷ lệ giải ngân vốn bổ sung có mục tiêu hàng năm

Điểm

Dưới 80%

-0,5

Từ 80% trở lên

0,5

+ Tiêu chí chấp hành chế độ báo cáo

Chấp hành chế độ báo cáo

Điểm

Đầy đủ, đúng thời hạn

0,5

Không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn

-0,5

- Phương pháp phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

(a) Vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách nhà nước cho các huyện nghèo để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách cho các xã không thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011 – 2015 (gọi tắt là chương trình 135) được hưởng các cơ chế, chính sách quy định như đối với xã thuộc Chương trình 135, cách phân bổ như sau:

+ Căn cứ số xã không thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011 – 2015 và định mức quy định, xác định tổng số kinh phí bổ sung thêm cho từng huyện (ngoài số kinh phí đã được bố trí trong Chương trình 135).

+ Đối với những xã không thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 nhưng có thôn thuộc Chương trình này: do tổng số kinh phí phân bổ cho các thôn trong 01 xã thấp hơn số kinh phí được hỗ trợ theo định mức cho 01 xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 nên được phân bổ thêm phần chênh lệch để đảm bảo mức kinh phí bố trí cho xã theo định mức; các trường hợp còn lại không phân bổ kinh phí cho các xã này.

(b) Tổng số vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách nhà nước còn lại sau khi đã thực hiện chính sách quy định tại điểm (a) theo phương pháp phân bổ trên đây cho các huyện nghèo theo tiêu chí.

(c) Tổng số vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách nhà nước cho mỗi huyện bằng tổng số kinh phí thực hiện các điểm (a) và điểm (b) theo phương pháp phân bổ trên đây.

7.2. Các địa phương phân bổ các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các công trình, dự án, chế độ, chính sách phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Thực hiện đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước chỉ bố trí: các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các chế độ, chính sách được quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

- Các công trình, dự án, chế độ, chính sách phục vụ mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nằm trong Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; các công trình, dự án đầu tư phải đáp ứng đầy đủ các thủ tục đầu tư theo các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

- Bố trí vốn tập trung, bảo đảm hiệu quả đầu tư, ưu tiên bố trí cho các công trình, dự án trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân, phục vụ sản xuất; các công trình, dự án hoàn thành trong kỳ kế hoạch; đảm bảo thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành các dự án nhóm B không quá 5 năm, dự án nhóm C không quá 3 năm; không bố trí vốn cho các dự án khi chưa xác định được rõ nguồn vốn. Phải bố trí đủ vốn để thanh toán các khoản nợ và ứng trước năm kế hoạch.

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương; tạo điều kiện để thu hút các nguồn vốn khác; bảo đảm mục tiêu huy động cao nhất các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

8. Chương trình di dân định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc phê duyệt kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012.

Nguyên tắc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương:

- Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm.

- Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo nguyên tắc và chính sách hỗ trợ đã được quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Ưu tiên cho các tỉnh nghèo, nguồn thu ngân sách nhà nước thấp.

- Ưu tiên cho các dự án dở dang, đang thực hiện theo quy định hiện hành.

9. Chương trình bố trí di dân, định canh, định cư

Thực hiện theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến hết năm 2015.

a) Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Đầu tư theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006.

- Chỉ hỗ trợ vốn cho các tỉnh nghèo, nguồn thu ngân sách nhà nước thấp.

b) Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương:

- Các tỉnh miền núi phía Bắc mức hỗ trợ không quá 90% trên tổng mức đầu tư của dự án.

- Các tỉnh Khu 4 cũ, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên mức hỗ trợ không quá 70% trên tổng mức đầu tư của dự án.

- Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long mức hỗ trợ không quá 50% trên tổng mức đầu tư của dự án.

10. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế ven biển.

Các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm thực hiện theo Quyết định số 126/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển.

11. Hỗ trợ khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm thực hiện theo Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

12. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

a) Nguyên tắc hỗ trợ nguồn ngân sách trung ương:

- Chỉ hỗ trợ cho các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có tỷ lệ công nghiệp trong GDP của địa phương thấp hơn tỷ trọng công nghiệp trong GDP của cả nước ít nhất 10%.

- Không hỗ trợ các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương giai đoạn 2011 - 2015; các địa phương có tỷ lệ công nghiệp trong GDP của địa phương cao hơn tỷ trọng công nghiệp trong GDP của cả nước.

- Các cụm công nghiệp được ngân sách trung ương hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Cụm công nghiệp nằm trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

+ Cụm công nghiệp có tác động quan trọng đến việc thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng lợi thế của địa phương nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phục vụ mục tiêu di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm hoặc nằm xen kẽ trong khu dân cư vào cụm công nghiệp.

+ Tính đến thời điểm hỗ trợ, cụm công nghiệp phải có các doanh nghiệp cam kết đăng ký thuê ít nhất đạt 30% (ba mươi phần trăm) diện tích đất công nghiệp của cụm công nghiệp.

- Các dự án được hỗ trợ phải:

+ Trong quy hoạch được duyệt.

+ Có đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.

b) Đối tượng các công trình, dự án được ngân sách trung ương hỗ trợ, gồm các hạng mục dưới đây:

- Đền bù, giải phóng và san lấp mặt bằng.

- Đường giao thông nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước nội bộ.

- Hệ thống các công trình xử lý nước thải, chất thải tập trung.

c) Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương:

- Đối với các tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc bộ và vùng Tây Nguyên (bao gồm cả các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An) mức hỗ trợ đầu tư xây dựng các hạng mục, công trình hạ tầng một cụm công nghiệp tối đa không quá 6 tỷ đồng và không quá 70 tỷ đồng cho một tỉnh.

- Đối với các tỉnh còn lại thuộc đối tượng của chương trình mức hỗ trợ đầu tư xây dựng các hạng mục, công trình hạ tầng một cụm công nghiệp tối đa không quá 5 tỷ đồng và không quá 50 tỷ đồng cho một tỉnh.

13. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu

a) Nguyên tắc hỗ trợ nguồn ngân sách trung ương:

- Ưu tiên hỗ trợ các khu kinh tế cửa khẩu có tiềm năng phát triển, có vị trí quan trọng trong xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tạo nguồn thu cho ngân sách nhưng hệ thống kết cấu hạ tầng còn yếu kém.

- Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng tại các khu kinh tế cửa khẩu để phát huy hiệu quả phát triển thương mại, kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống dân cư và bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình chuyển tiếp, có khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch. Không hỗ trợ khởi công các dự án mới khi các dự án chuyển tiếp đang được hỗ trợ vốn chưa hoàn thành.

- Các dự án được hỗ trợ phải:

+ Nằm trong hạng mục ưu tiên phát triển của Quy hoạch từng khu kinh tế cửa khẩu đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Các dự án đã có trong quy hoạch được duyệt.

+ Các dự án có đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.

b) Đối tượng các công trình, dự án được ngân sách trung ương hỗ trợ, gồm các hạng mục dưới đây:

- Đền bù giải phóng mặt bằng.

- San lấp mặt bằng trong khu kinh tế cửa khẩu.

- Xây dựng đường giao thông trong nội bộ khu kinh tế cửa khẩu.

- Xây dựng công trình cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, rác thải trong khu kinh tế cửa khẩu.

- Các công trình hạ tầng thiết yếu khác (trạm kiểm soát liên ngành, kho tàng, bến bãi, kè chống sạt lở…).

- Không hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương của chương trình để xây dựng trường học, bệnh viện, trạm xá, chợ, trụ sở huyện, xã,… nằm trong khu kinh tế cửa khẩu.

- Không hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương của chương trình để đầu tư cho các dự án đã được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hoặc được hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương của các chương trình, dự án khác.

c) Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương:

- Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước, nhu cầu vào các dự án đầu tư cụ thể, mức độ khó khăn của địa phương và khả năng ngân sách trung ương hàng năm.

- Hỗ trợ tối đa không quá 20% tổng mức đầu tư/dự án đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương.

- Hỗ trợ tối đa không quá 35% tổng mức đầu tư/dự án đối với các địa phương nhận bổ sung trong cân đối từ ngân sách trung ương dưới 50%.

- Hỗ trợ tối đa không quá 60% tổng mức đầu tư/dự án đối với các địa phương nhận bổ sung trong cân đối từ ngân sách trung ương từ 50% đến 70%.

- Hỗ trợ tối đa không quá 90% tổng mức đầu tư/dự án đối với các địa phương nhận bổ sung trong cân đối từ ngân sách trung ương từ 70% trở lên.

14. Chương trình Biển Đông - Hải đảo

a) Nguyên tắc bố trí các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình Biển Đông - Hải đảo:

- Bố trí vốn để thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển do lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

- Các dự án phải nằm trong quy hoạch của cả nước, của vùng, tỉnh, thành phố và phù hợp với quy hoạch của ngành.

- Không bố trí vốn đồng đều, bình quân đối với tất cả các địa phương.

- Tập trung đầu tư cho các địa phương có các huyện đảo, xã đảo, các đảo có dân, các đảo cần đưa dân ra sinh sống để phát triển sản xuất, làm chủ đảo và vùng biển; hỗ trợ một số địa phương có điều kiện và yêu cầu cấp bách để phát triển nghề cá xa bờ ở các vùng biển có yêu cầu tăng cường sự có mặt dân sự để làm chủ và quản lý, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia.

- Ưu tiên hỗ trợ các địa phương nghèo, kinh tế kém phát triển.

- Các địa phương huy động thêm các nguồn vốn khác để đảm bảo tiến độ và hiệu quả, đạt mục tiêu của chương trình.

b) Mức vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Căn cứ vào khả năng cân đối vốn đầu tư hàng năm, nhu cầu vốn của các Bộ, ngành, địa phương đề xuất, khả năng nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo trong năm kế hoạch, Ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông và các hải đảo thông qua chủ trương đầu tư đối với từng chương trình, dự án.

- Bố trí đủ vốn cho các công trình, dự án do Trung ương quản lý.

- Hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng mức đầu tư/dự án đối với các tỉnh có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương.

- Hỗ trợ tối đa không quá 90% tổng mức đầu tư/dự án đối với các tỉnh nhận bổ sung trong cân đối từ ngân sách trung ương.

c) Vốn chương trình Biển Đông - Hải đảo phải bố trí đúng mục tiêu, đối tượng, phạm vi và quy mô dự án được duyệt. Những chương trình dự án vượt thời gian, mở rộng quy mô phải được cấp có thẩm quyền đồng ý về chủ trương mới được tiếp tục hỗ trợ đầu tư. Trường hợp Bộ, ngành, địa phương tự quyết định mở rộng quy mô đầu tư của dự án thì phải tự cân đối vốn để thực hiện đối với phần mở rộng so với chủ trương ban đầu.

15. Hỗ trợ đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững

Thực hiện theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 và Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

a) Nguyên tắc bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Dự án được phê duyệt, đang thực hiện, có đủ các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

- Theo quy hoạch diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất đã được phê duyệt.

- Theo quy hoạch diện tích đất trồng để trồng rừng đã được phê duyệt.

- Theo diện tích rừng được quy hoạch cần khoanh nuôi, bảo vệ đã được phê duyệt.

- Tập trung đầu tư các tỉnh vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và duyên hải miền Trung do khu vực này các địa phương có nhiều diện tích đất trồng đồi núi trọc phải trồng rừng, hoặc cần nhiều rừng bảo vệ, trong đó đặc biệt ưu tiên vùng Tây Bắc. Trong các vùng ưu tiên các tỉnh nghèo.

- Đầu tư rừng ngập mặn ven biển và phòng hộ biên giới.

b) Về định mức:

- Trồng rừng phòng hộ đặc dụng: tối đa 15 triệu đồng/ha (mức cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định).

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất bình quân 3 triệu đồng/ha (mức cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định).

- Khuyến khích xây dựng nhà máy chế biến gỗ để tiêu thụ gỗ rừng trồng cho các tỉnh Tây Bắc: hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm được tính từ nhà máy xuống trung tâm tiêu thụ chính là Hà Nội mức hỗ trợ 1.000 đồng/tấn/km trong 5 năm đầu tiên xây dựng nhà máy.

- Khoán quản lý bảo vệ rừng bình quân 200.000 đồng/ha/năm (mức cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định).

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có kết hợp trồng bổ sung 1 triệu đồng/ha/6 năm (năm đầu 500.000 đồng/ha).

- Xây dựng cơ sở hạ tầng 10% tổng vốn.

- Vốn quản lý 10% vốn lâm sinh (chủ dự án 8%, tỉnh 1,3%, trung ương 0,7%).

- Hỗ trợ nhà máy chế biến gỗ MDF năng lực 30.000 m3/năm trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc 20 tỷ đồng/nhà máy/tỉnh.

16. Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Cămpuchia

Thực hiện các mục tiêu của Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2010 và Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007 hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Cămpuchia.

a) Nguyên tắc bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Tập trung vốn để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra đến năm 2010 chưa hoàn thành về xóa đói, giảm nghèo, đưa dân trở lại biên giới theo quy hoạch và kế hoạch, bảo đảm điều kiện sản xuất và sinh hoạt an toàn, biên giới không còn thôn, bản trống dân; cải tạo, nâng cấp, xây dựng hệ thống đường vành đai biên giới, đường giao thông nội bộ các xã biên giới, đường tuần tra và quản lý biên giới theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; phát triển giao lưu kinh tế biên giới, dịch vụ xuất khẩu hàng hóa và du lịch cho cả nước; đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

- Căn cứ vào quy hoạch ngành được phê duyệt.

- Các dự án phải có đầy đủ thủ tục.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, hạn chế tối đa khởi công mới.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các địa phương chưa đạt các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg.

b) Tiêu chí bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương hàng năm, gồm:

- Diện tích vùng biên giới của các tỉnh.

- Dân số sinh sống tại vùng biên giới.

- Chiều dài đường biên giới.

- Số xã biên giới.

- Số huyện biên giới.

- Số đồn biên phòng đã có và dự kiến xây dựng thêm.

c) Phương pháp tính toán để xây dựng hệ số điểm làm căn cứ phân bổ vốn:

Nguyên tắc: mỗi tiêu chí trên tính là 100 điểm cho cả vùng, từ đó sẽ tính cụ thể ra số điểm của từng tiêu chí đối với từng tỉnh. Trên cơ sở số điểm từng tiêu chí của mỗi tỉnh sẽ tính được tổng số điểm đối với các tiêu chí chính đã nêu trên của từng tỉnh. Từ số điểm này và tổng vốn phân bổ cho Quyết định 120 và 160 của từng năm sẽ phân bổ vốn cho từng địa phương: mức vốn tương ứng với số điểm của từng địa phương.

17. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng vùng ATK

Thực hiện theo Quyết định số 229/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ các vùng an toàn khu.

a) Phạm vi, đối tượng đầu tư:

- Đầu tư cho các vùng ATK theo Quyết định số 229/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ là các vùng ATK do Bộ Quốc phòng quản lý.

- Phạm vi mỗi vùng ATK do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Đầu tư cho Bộ Quốc phòng để xây dựng, cải tạo, duy tu, sửa chữa, bảo vệ, quản lý các công trình ATK sẵn sàng đưa vào sử dụng.

- Đầu tư cho các địa phương có vùng ATK để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân vùng ATK để nhân dân yên tâm, gắn bó với quê hương, chăm lo bảo vệ căn cứ của trung ương. Bao gồm các nội dung: đường liên huyện, liên xã; hệ thống thủy lợi, cấp nước; hệ thống cấp điện (thuộc địa phương quản lý); trường học, trạm xá, trung tâm y tế; nhà văn hóa, trụ sở;…

b) Nguyên tắc bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Các dự án trong quy hoạch đã được duyệt.

- Các dự án phải có đủ thủ tục đầu tư.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm.

- Không bố trí vốn cho các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

c) Tiêu chí phân bổ dựa trên:

- Mức độ phức tạp của địa hình vùng căn cứ.

- Quy mô diện tích, số xã, dân số vùng ATK.

- Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn ATK.

- Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn vùng ATK.

- Mức độ phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn ATK (số km đường/10 km2 diện tích đất tự nhiên).

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch.

- Số xã và tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia.

- Số giường bệnh của Trung tâm y tế, trạm y tế xã/1.000 dân.

- Mức vốn đầu tư của các nguồn vốn khác cho vùng ATK.

d) Nguyên tắc phân bổ: mỗi tiêu chí trên tính là 100 điểm cho cả vùng, từ đó sẽ tính cụ thể ra số điểm của từng tiêu chí đối với từng tỉnh. Trên cơ sở số điểm từng tiêu chí của mỗi tỉnh sẽ tính được tổng số điểm đối với các tiêu chí chính đã nêu trên của từng tỉnh. Từ số điểm này và tổng vốn phân bổ cho chương trình (sau khi trừ phần vốn đầu tư cho Bộ Quốc phòng) của từng năm sẽ phân bổ vốn cho từng địa phương: mức vốn tương ứng với số điểm của từng địa phương.

18. Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới đất liền

a) Đối tượng đầu tư:

- Bộ Quốc phòng xây dựng các đồn, trạm biên phòng, hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt cho đồng biên phòng gắn với cụm dân cư, cơ sở hạ tầng các Khu kinh tế quốc phòng (khu vực các xã biên giới).

- Địa phương:

+ Xây dựng cụm dân cư gắn với đồn biên phòng mới thành lập, mới di chuyển;

+ Xây dựng một số tuyến giao thông trọng yếu phục vụ quản lý, bảo vệ biên giới kết hợp nhu cầu cấp bách kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (các tuyến không thuộc quy hoạch hệ thống đường tuần tra biên giới của Bộ Quốc phòng);

+ Kè bờ sông suối biên giới trọng yếu, kè bảo vệ chân cột mốc quốc giới.

b) Nguyên tắc bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu:

- Chỉ bố trí vốn đầu tư hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các dự án đã có trong quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Các dự án có đủ thủ tục đầu tư.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới đất liền.

19. Hỗ trợ đầu tư các tỉnh, huyện mới chia tách

a) Nguyên tắc và đối tượng hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Các tỉnh chia tách từ năm 2004 trở lại đây.

- Thực hiện theo các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chia tách huyện từ năm 2005 trở lại đây.

- Ưu tiên mức vốn hỗ trợ đầu tư cho các huyện mới chia tách từ năm 2008 trở lại đây.

- Các dự án bố trí vốn phải trong quy hoạch đã được duyệt và có đầy đủ thủ tục đầu tư.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp.

- Không bố trí vốn cho các dự án đã sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

b) Tiêu chí và định mức bố trí vốn:

- Đối với cấp tỉnh áp dụng theo các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất), trừ tiêu chí: (1) Tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương; (2) Thu nội địa (không bao gồm các khoản thu từ sử dụng đất); (3) Các tiêu chí bổ sung.

- Đối với cấp huyện căn cứ trên: diện tích, dân số, tỷ lệ hộ nghèo, cơ sở hạ tầng thiết yếu của các huyện. Các huyện chia tách sau được bố trí mức đầu tư cao hơn các huyện đã chia tách trước.         

20. Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý

a) Nguyên tắc hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý từ ngân sách trung ương:

- Chỉ hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án được giao trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm do các địa phương trực tiếp quản lý, làm chủ dự án; hiệp định, văn kiện dự án đã được ký với nhà tài trợ hoặc các địa phương làm đầu mối thanh toán vốn nước ngoài.

- Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển được cân đối trong ngân sách nhà nước (gồm cả dự án vay và viện trợ không hoàn lại), không bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp và các dự án cho vay lại.

- Đối với các dự án ODA tổng hợp (gồm nhiều lĩnh vực, nhiều cấu phần), chỉ hỗ trợ phần đầu tư phát triển.

b) Tiêu chí và mức vốn hỗ trợ: căn cứ khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển hàng năm, ưu tiên hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án ODA thuộc lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, giao thông, phát triển nông nghiệp nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn, y tế và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường. Mức hỗ trợ cho từng địa phương theo tiêu chí sau:

- Các địa phương thuộc diện ngân sách trung ương bổ sung trong cân đối trên 70% được hỗ trợ tối đa không quá 90% mức vốn đối ứng của một dự án.

- Các địa phương thuộc diện ngân sách trung ương bổ sung trong cân đối từ 50% đến 70% được hỗ trợ tối đa không quá 70% mức vốn đối ứng của một dự án.

- Các địa phương thuộc diện ngân sách trung ương bổ sung trong cân đối dưới 50% được hỗ trợ tối đa không quá 50% mức vốn đối ứng của một dự án.

- Không hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án ODA của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có điều tiết về ngân sách trung ương,

21. Hỗ trợ đầu tư các trung tâm giáo dục, lao động xã hội

a) Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần cho ngân sách địa phương, không đầu tư cho toàn bộ dự án.

- Các dự án phải có quy hoạch, có đầy đủ thủ tục đầu tư.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, hạn chế khởi công mới.

- Ưu tiên bố trí vốn cho những địa phương có số lượng người nghiện cao, các tỉnh miền núi trọng điểm về tệ nạn ma túy, nhưng các cơ sở cai nghiện chỉ đáp ứng một phần nhu cầu.

b) Mức hỗ trợ đầu tư có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Các địa phương thuộc diện ngân sách trung ương bổ sung trong cân đối trên 70% thì được hỗ trợ không quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án.  

- Các địa phương thuộc diện ngân sách trung ương bổ sung trong cân đối từ 50% đến 70% thì được hỗ trợ không quá 50% tổng vốn đầu tư của dự án.

- Các địa phương thuộc diện ngân sách trung ương bổ sung trong cân đối dưới 50% thì được hỗ trợ không quá 30% tổng vốn đầu tư của dự án.

- Không hỗ trợ cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương.

22. Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh

a) Nguyên tắc và đối tượng hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Các bệnh viện chuyên khoa và cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện.

- Các dự án phải trong quy hoạch đã được phê duyệt, có đầy đủ thủ tục đầu tư.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm kế hoạch; hạn chế tối đa việc khởi công mới.

- Chỉ bố trí vốn đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở đã đáp ứng được về cơ sở hạ tầng, nhà cửa và con người, nhưng chưa đủ thiết bị.

- Không bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các dự án thuộc đối tượng sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

b) Mức hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Các dự án thuộc đối tượng hỗ trợ ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên được ngân sách trung ương hỗ trợ không quá 70% vốn xây lắp, 100% vốn để mua sắm trang thiết bị.

- Các dự án thuộc đối tượng hỗ trợ ở các tỉnh còn lại có nguồn thu ngân sách nhà nước mức hỗ trợ không quá 50% vốn xây lắp, 70% vốn để mua sắm trang thiết bị.

- Không hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương.

23. Hỗ trợ đầu tư có mục tiêu cho các dự án cấp bách mà ngân sách địa phương không cân đối được

a) Nguyên tắc bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Các công trình, dự án do bộ, ngành và địa phương quản lý được lãnh đạo Đảng và Nhà nước yêu cầu bố trí vốn đầu tư hàng năm.

- Dự án có trong quy hoạch được phê duyệt và có đầy đủ thủ tục đầu tư.

b) Mức hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương: căn cứ vào khả năng cân đối vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, mức hỗ trợ:

- Không quá 50% tổng mức đầu tư một dự án đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương.

- Không quá 90% tổng mức đầu tư một dự án đối với các tỉnh nhận hỗ trợ có mục tiêu trong cân đối của ngân sách trung ương.

- Theo mức vốn đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quyết định.

24. Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

Thực hiện theo Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2009 phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2015.

a) Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm:

- Các dự án nằm trong danh mục dự án tại Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2009.

- Các dự án phải tuân thủ Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và phù hợp với các quy định pháp luật của nước sở tại có dự án đầu tư.

- Ưu tiên đầu tư tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là các địa bàn chiến lược hoặc có quan hệ mật thiết với Việt Nam.

- Ưu tiên mua mới trước, cải tạo nâng cấp sau, trừ trường hợp cơ sở nhà cửa xuống cấp không đáp ứng yêu cầu công tác.

- Ưu tiên cho đầu tư mua nhà, đất, xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc, trụ sở đối ngoại trước, đầu tư cho mua nhà ở và các công trình khác sau.

b) Mức vốn bố trí từ ngân sách nhà nước: các dự án không thuộc diện Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước mua sau khi trừ phần đầu tư được sử dụng từ 70% lệ phí lãnh sự tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, hàng năm căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước bố trí vốn để thực hiện theo các thứ tự ưu tiên trên đây.

25. Chương trình tìm kiếm cứu nạn

Thực hiện theo Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

a) Nguyên tắc bố trí vốn:

- Các dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 và Quyết định số 1656/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các dự án phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

- Căn cứ vào khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước hàng năm, ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp.

b) Đối tượng đầu tư: triển khai các dự án sản xuất, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng, thường xuyên và dự trữ tại phụ lục II, III ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 và Quyết định số 1656/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007.

26. Đầu tư theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp

Thực hiện theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về hệ thống tư pháp theo các nguyên tắc dưới đây:

- Các dự án đầu tư theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005.

- Các dự án phải nằm trong quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp giai đoạn 2011 - 2015.

- Các dự án phải có đầy đủ thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án bị xuống cấp nghiêm trọng, không an toàn cho người sử dụng, diện tích làm việc đạt dưới 70% so với tiêu chuẩn, định mức quy định về sử dụng trụ sở làm việc.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp để đảm bảo thời gian hoàn thành dự án nhóm B không quá 5 năm, dự án nhóm C không quá 3 năm.

27. Hỗ trợ đầu tư theo cơ chế đặc thù cho các địa phương có nguồn thu lớn

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 47-NQ/TW xây dựng cơ chế đặc thù để các địa phương có nguồn thu cao được ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư trở lại cho phát triển hạ tầng, các công trình công cộng, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của các địa phương.

Chương trình này sẽ lồng ghép với việc hỗ trợ đầu tư khu công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh.

a) Đối tượng hỗ trợ của chương trình:

- Các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương giai đoạn 2011 - 2015.

- Hoặc các địa phương không điều tiết về ngân sách trung ương trong giai đoạn 2011 - 2015, nhưng có dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm trên 10.000 tỷ đồng.

b) Tiêu chí xác định mức vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương giai đoạn 2011 - 2015 theo mức điểm: cứ điều tiết về ngân sách trung ương 1% được 10 điểm.

- Tốc độ tăng thực hiện thu nội địa (không bao gồm thu sử dụng đất) nguồn ngân sách nhà nước 2 năm trước năm kế hoạch (n-2) so với thực hiện 3 năm trước năm kế hoạch (n-3):

Địa phương thực hiện thu nội địa (không bao gồm thu sử dụng đất) 2 năm trước năm kế hoạch (n-2)

Tốc độ tăng thực hiện thu nội địa (không bao gồm thu sử dụng đất) 2 năm trước năm kế hoạch (n-2) so với thực hiện 3 năm trước năm kế hoạch (n-3)

Điểm

 

Dưới 15%

0

Dưới 4.000 tỷ đồng

Từ 15% trở lên, cứ tăng thêm 1% được tính

3

Từ 4.000 tỷ đồng đến dưới 10.000 tỷ đồng

Từ 15% trở lên, cứ tăng thêm 1% được tính

5

Từ 10.000 tỷ đồng trở lên

Từ 15% trở lên, cứ tăng thêm 1% được tính

10

- Tăng thực hiện thu xuất nhập khẩu 2 năm trước năm kế hoạch (n-2) so với 3 năm trước năm kế hoạch (n-3):

Địa phương thực hiện thu xuất nhập khẩu 2 năm trước năm kế hoạch (n-2)

Tốc độ tăng thực hiện thu xuất nhập khẩu 2 năm trước năm kế hoạch (n-2) so với 3 năm trước năm kế hoạch (n-3)

Điểm

 

Dưới 15%

0

Dưới 5.000 tỷ đồng

Từ 15% trở lên, cứ tăng thêm 1% được tính

0,5

Từ 5.000 tỷ đồng đến 15.000 tỷ đồng

Từ 15% trở lên, cứ tăng thêm 1% được tính

2

Từ 15.000 tỷ đồng trở lên

Từ 15% trở lên, cứ tăng thêm 1% được tính

3,5

- Xác định số điểm căn cứ vào thực hiện thu ngân sách nhà nước 2 năm trước năm kế hoạch (n-2) so với thực hiện 3 năm trước năm kế hoạch (n-3).

- Mức vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương căn cứ vào khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển hàng năm và số điểm tính theo các tiêu chí trên.

c) Nguyên tắc bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu chương trình:

- Bố trí vốn cho các dự án có trong quy hoạch, có đủ thủ tục đầu tư.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế.

28. Hỗ trợ đầu tư xây dựng các trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Đối tượng hỗ trợ:

Đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã của các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách hàng năm.

b) Nguyên tắc bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu chương trình:

- Bố trí vốn cho các dự án có trong quy hoạch, có đủ thủ tục đầu tư.

- Ưu tiên hỗ trợ các xã, phường, thị trấn mới chia tách, các xã chưa có trụ sở hiện vẫn phải đi thuê địa điểm làm việc; trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường bị xuống cấp nghiêm trọng, không an toàn cho người sử dụng.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp.

c) Mức vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

- Đối với trụ sở các Ủy ban nhân dân xã ở vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng bãi ngang ven biển hỗ trợ 100%.

- Đối với trụ sở các xã còn lại hỗ trợ 70%.

29. Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch

a) Đối tượng hỗ trợ:

- Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khu du lịch phát huy hiệu quả và để khách du lịch tiếp cận các khu du lịch.

- Hỗ trợ đầu tư các dự án hạ tầng du lịch nhằm khai thác các điểm du lịch có khả năng thu hút nhiều khách du lịch từ các trung tâm du lịch tới các vùng phụ cận.

- Hỗ trợ đầu tư các dự án hạ tầng du lịch tại các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng miền Trung - Tây Nguyên và trung du miền núi phía Bắc.

b) Nguyên tắc bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu chương trình:

- Số lượng dự án hạ tầng du lịch được hỗ trợ hàng năm của mỗi địa phương không quá 3 dự án. Không hỗ trợ khởi công dự án mới khi các dự án đang được hỗ trợ chưa hoàn thành.

- Các dự án được hỗ trợ phải nằm trong quy hoạch phát triển du lịch quốc gia hoặc của địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.

- Ưu tiên hỗ trợ dự án hạ tầng du lịch tại các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, khu du lịch địa phương.

- Ưu tiên hỗ trợ đầu tư dự án hạ tầng du lịch gắn với các điểm, tuyến du lịch thuộc các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, các địa phương có tiềm năng du lịch nhưng khó khăn về ngân sách.

c) Nội dung hỗ trợ:

- Các dự án xây dựng đường giao thông từ trục chính đến khu du lịch.

- Các dự án cấp điện hạ thế phục vụ du lịch.

- Các dự án cấp thoát nước, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

- Các dự án xây dựng bến cảng du lịch; chống xói mòn cửa sông, biển, bảo vệ tôn tạo tài nguyên du lịch tại các khu du lịch.

d) Mức vốn hỗ trợ:

Đối với các địa phương có khu du lịch quốc gia, hoặc có 02 điểm du lịch quốc gia trở lên, hoặc các tỉnh, thành phố là trung tâm phát triển du lịch thuộc địa bàn trọng điểm quốc gia phát triển du lịch, tổng mức hỗ trợ hàng năm không quá 80% nhu cầu hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch.

Đối với các địa phương có điểm du lịch quốc gia hoặc khu du lịch địa phương, tổng mức hỗ trợ hàng năm không quá 75% nhu cầu hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch.

Đối với các địa phương có điểm du lịch địa phương và thuộc địa bàn khó khăn, hàng năm nhận bổ sung ngân sách từ Trung ương, tổng mức hỗ trợ hàng năm không quá 70% nhu cầu hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch.

đ) Mức hỗ trợ cho từng dự án:

- Đối với các địa phương không có điều tiết về ngân sách trung ương, tổng mức hỗ trợ cho mỗi dự án không quá 50% tổng dự toán xây lắp.

- Đối với các địa phương nhận bổ sung trong cân đối từ ngân sách trung ương tổng mức hỗ trợ cho mỗi dự án không quá 80% tổng dự toán xây lắp./.

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 60/2010/QD-TTg

Hanoi, September 30, 2010

 

DECISION

PROMULGATING THE PRINCIPLES, CRITERIA AND NORMS FOR ALLOCATING DEVELOPMENET INVESTMENT CAPITAL WITH THE STATE BUDGET SOURCE DURING 2011-2015

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on organization of Government;

Pursuant to the Law No. 01/2002/QH11 dated December 16, 2002, and Government’s Decree No. 60/2003/ND-CP dated June 06, 2003, detailing and guiding implementation of the Law on state budget;

At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECISION:

Article 1. To promulgate together with this Decision the principles, criteria and norms for allocating development investment capital with the state budget source applicable to the period 2011-2015.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. The reporting responsibility and time of Ministries, Ministerial-level agencies and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities:

1. The responsibilities of Ministries and Ministerial-level agencies:

- The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance in balancing total development investment capital with the state budget source so as to implement criteria, norms specified at this Decision, the Ministry of Planning and Investment (the Directorate of Statistics) shall supply data of population, number of ethnic minority people, area of natural land, rate of poor households calculated till December 31 of last year of provinces and central-affiliated cities.

- The Ministry of Finance shall supply number of performed domestic revenue (excluding revenues from land use), revenues from annual export and import of provinces and central-affiliated cities.

- The Ministry of Internal Affairs shall supply data of district-level administrative units of provinces and central-affiliated cities; number of communal administrative units of poor rural districts calculated till December 31 of last year.

- The Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs shall supply data of complying with the reporting regime of provinces with poor rural districts according to the Resolution No. 30a/2008/NQ-CP.

- The Ministry of Foreign Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with Ministry of Internal Affairs in supplying data of district-level administrative units in inland border area of provinces and central-affiliated cities; number of border communes of poor rural districts under the Resolution 30a/2008/NQ-CP.

- The Ministry of Natural Resources and Environment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in supplying data of land area for rice planting of provinces and central-affiliated cities calculated till December 31 of last year.

- The Ministry of Construction shall supply data of urban areas of rank 1, rank 2 and rank 3 of provinces and central-affiliated cities and send it to the Ministry of Planning and Investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The responsibilities of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities:

- Based on the principles, criteria and norms for allocating development investment capital enclosed with this Decision, financial ability and characteristics, conditions of localities, elaborating the  principles and criteria for allocating development investment capital to sectors, levels of localities and reporting to People’s Councils of provinces and cities for decision. 

- Provinces and central-affiliated cities with poor rural districts shall supply data of poor rural districts about: Rate of disbursement of targeted additional capital for poor rural districts; total residents, including number of ethnic minority people; rate of poor households, rate of households reduced poverty, rate of households relapsed into poverty; rate of forest cover, area of forests planted newly calculated till December 31 of last year.

- Provinces and central-affiliated cities with border rural districts according to Decision No. 120/2003/QD-TTg dated June 11, 2003 and Decision No. 160/2007/QD-TTg dated October 17, 2007 shall supply data of:  Area of border areas; population of border areas; length of border line; number of border communes; number of border rural districts calculated till December 31 of last year.

- Provinces and central-affiliated cities with communes under safe zones shall supply data of: Area, number of communes, population, number of ethnic minority people, rate of poor households, rate of households used clean water, rate of households used national power grid, number of hospital beds of medical centers, communal medical stations over 1,000 people, number km roads over 10 km2 area of natural land in safe zone calculated to December 31 of last year.

3. Time of reporting and supplying data

Ministries, sectors and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall report, supply data specified at Clause 1, Clause 2 of this Article and send it to the Ministry of Planning and Investment before July 20 of each year.

People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall annually perform the reporting regime of status and result of implementing this Decision, and send reports to the Ministry of Planning and Investment before July 20 of each year.

The Ministry of Planning and Investment shall sum up implementation of this Decision and report to the Prime Minister in the annual plan on development investment with state budget source.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. The Minister of Planning and Investment shall preside over implementation of this Decision. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall implement this Decision.

 

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

THE PRINCIPLES, CRITERIA AND NORMS FOR ALLOCATING DEVELOPMENT INVESTMENT CAPITAL WITH THE STATE BUDGET SOURCE IN THE PERIOD 2011-2015

(Promulgated together with the Decision No. 60/2010/QD-TTg dated September 30, 2010, of the Prime Minister)

I. SECTORS USING DEVELOPMENT INVESTMENT CAPITAL IN THE PERIOD 2011-2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Agriculture, forestry and fishery: Building, renovation and upgrading of works, projects on irrigation, dykes and prevention of floods and storms; projects on investment in infrastructure for production of agricultural and forestry seeds, livestock breeds and fishery breeds; facilities in serve of state management of plants, animals and epidemic, forest protection and development; infrastructure for aquaculture, shelters from storms for vessels, fishing port, preservation zones of marine products and inland aquatic products.

2. Industry: Investment in petroleum exploitation (investment back for Vietnam Petroleum Corporation); coastal economic zones and infrastructure of industrial zones; power network for areas of ethnic minority groups; support for investment in production of recycle energy; national key products.

3. Transport: Building and upgrading of works, projects on road, railway, waterway, and airway transport.

4. Water supply and handling of garbage, sewage:  building, renovation and upgrading of works, projects on water supply, drainage and handling of waste.

5. Treasure: Building, renovation and upgrading of works of system of treasures, stations preserving national reserve goods, preserving dossiers, documents, warehouse of material evidences.

6. Culture:  Building and renovation of works, projects on preservation, museums, cinemas, libraries.

7. Sport: building and renovation of works, projects in the field of sport and physical exercise.

8. Information and communication: Building and renovation of works and projects in serve of activities of publication, news, press, radio, television in languages of ethnic minorities, telecommunication facilities in serve of national defense and security  objectives, and specific projects been approved by the competent authorities.

9. Science and technology and information technology:  building and renovation of works, projects in the field of science and technology such as: Newly building, upgrading, intensively investing in science and technology organizations, laboratories, practicing workshops; centers of analysis, testing; specialized design offices in the field of natural science and technique; center of technological application and transfer; Sub-departments of Standards - Measurement - Quality of provinces and central-affiliated cities; experimental stations and farms; building and upgrading works of information technology, data processing and building portal. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Health and food safety hygiene: Building and renovation of works of projects on hospitals, medical centers, testing offices of the agency for national quality management.

12. Society: Building and renovation of works, projects in serve of objectives for nurturing, nursing meritorious people, invalids, elders, disabilities; caring and nursing health; detoxification and other works of social assistance.

13. Natural Resources and Environment: Building and renovation of the works, projects in the field of sea and islands, geodetic survey, hydrometeorological, geological and mineral exploration, water sources, works of environmental observation and warning, overcome of environmental pollution.  

14. State management: Building and renovation of head office, working places of agencies of Party, National Assembly, Government, People’s Councils and People’s Committees of all levels.

15. National defense and security: Building and renovation of works, projects in serve of defense, security, order and social safety objectives.

II. THE PRINCIPLES FOR ALLOCATING THE DEVELOPMENT INVESTMENT CAPITAL WITH STATE BUDGET RESOURCE OF MINISTRIES AND CENTRAL SECTORS

1. Ministries and central sectors which are entitled to use the development investment capital with state budget resource include:

- Agencies of Vietnam Communist Party.

- Agencies of National Assembly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ministries, Ministerial-level agencies and Governmental agencies.

- Central agencies of political organizations.

- For investment capital for social organizations, associations and other non-governmental organizations, groups, corporations, the Vietnam Development Bank, Social policy banks, each works, and project will be considered specifically in serve of specific objectives and task for public interests as assigned by the Prime Minister.

2. Allocation of investment capital to Ministries and Central sectors

Government shall submit National Assembly for allocating development investment capital with state budget resource to Ministries and Central sectors on the basis of demand and ability of balancing capital for each sector in line with development objectives and investment plans in plan on economic-social development for 5 years during 2011-2015.

Just allocate for projects on economic-social infrastructure which have no ability for directly refunding capital and serve for public interests.

Allocation of capital for project implementation to Ministries and Central sectors under sectors must base on projects planned, projects with full procedures.

The Prime Minister shall assign plan to ministries, sectors, total investment capital, total capital and list of group-A projects.  

3. Principles for allocating capital for works and projects of Ministries and Central sectors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Works, projects of investment in construction of infrastructure which are allocated capital must serve for objectives of economic-social development of sectors as set out.

- Works and projects allocated capital must be laid in the approved master plans, have full investment procedures according to regulations on investment management and construction.

- Conducting concentrated capital allocation, ensuring the investment efficiency. Prioritizing allocation for national important projects and other big projects, works, completed projects, reciprocal capital for ODA projects; ensuring that time from starting to completion does not exceed 5 years for group-B projects, and not exceed 3 years for group-C projects; not allocating state budget capital for projects when capital sources do not identify.

- It must save a part of capital for payment of debts and advance payment of the planning year.

- Ensuring the publicity, transparence, justice in allocation of development investment capital.

III. THE PRINCIPLES, CRITERIA AND NORMS FOR ALLOCATING DEVELOPMENT INVESTMENT CAPITAL IN A BALANCED WAY UNDER THE MANAGEMENT OF LOCALITIES

1. The principles for elaborating criteria and norms for allocating capital

- To implement in accordance with Law on state budget, criteria and norms for allocating development investment capital elaborated in 2011, as basis for determining the regulated rate and added number for balanced allocation of central budget to local budgets, be stable in 5 years of the period 2011-2015.

- To ensure rational correlation between the development of key economic regions, localities with big revenues, high amounts regulated into central budget, and the prioritized support for mountainous, border regions, islands, ethnic minority areas and other difficulty-stricken areas so as to contribute in narrowing the gap on economic development qualification, income and living level of residents among regions nationwide.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To ensure the publicity, transparence, justice in allocation of development investment capital.

- The development investment capital level in balanced way (excluding investment from revenues of land use) in 2011, first year of the stable period 2011-2015 of each province or central-affiliated city is not lower than the capital planned in 2010.

2. The criteria for allocating capital

The criteria for allocating development investment capital in a balanced way (excluding investment from revenues of land use) for localities include 5 the following groups:

- Population criterion, including: Average quantity of residents and number of ethnic minority people of provinces and central-affiliated cities.

- Criteria of development qualification, including: Rate of poor households, number of domestic revenues (excluding revenues of land use) and rate regulated into central budget.

- Area criterion, including: The natural land area of provinces and central-affiliated cities, and rate of land area for planting rice over total natural land area.

- Criterion on district-level administrative unit: Including criterion of number of district-level administrative units; number of mountainous rural districts; high land areas, islands; inland border areas of each province or central-affiliated city.

- Additional criteria, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Criterion of central-affiliated cities: Hai Phong, Da Nang, Can Tho.

+ Criterion of provinces and cities under key economic regions, development centers of zones and sub-zones.

+ Criterion of urban areas of rank 1, rank 2, rank 3.

3. Determination of points of each specific criterion

a) Population criterion: Including the average population, and number of ethnic minority people in 2009. Way of calculation is specified as follows:

(1) Point of average population criterion

Average population

Point

Up to 700,000 people

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Over 700,000, each increased number of 100,000 people, adding

1

Average population of provinces and central-affiliated cities for calculation of point is defined by basing on the data announced by the Directorate of Statistics in 2009.

(2) Point of ethnic minority people criterion

Quantity of people

Point

100,000 people

1.5

Quantity of ethnic minority people of provinces and central-affiliated cities to calculate point is determined by basing on the data announced by the Directorate of Statistics in 2009.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Point of criterion on rate of poor households

Rate of poor households

Point

5% poor households

2

Rate of poor households is determined by basing on the announced data of investigation on living level of households in 2008.

(2) Point of domestic revenue criterion (excluding revenues of land use, crude oil, export and import).

Domestic revenues

Point

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Between over 300 billion VND and up to 500 billion VND, each increased revenue of 100 billion VND is added

1

Between over 500 billion VND and up to 1,000 billion VND, each increased revenue of 100 billion VND is added

1.2

Between over 1,000 billion VND and up to 4,000 billion VND, each increased revenue of 100 billion VND is added

1.5

Between over 400 billion VND, each increased revenue of 100 billion VND is added

1.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) Point of criterion on rate of revenues regulated into central budget

Rate of revenues regulated into central budget

Point

Up to 10%, each 1% of revenues regulated into central budget

3

Between over 10% and 50%, each increase of 1% of revenues regulated into central budget is added

5

Between over 50% and 60%, each increase of 1% of revenues regulated into central budget is added

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26

The rate of regulated revenues calculated point is based on the rate of revenue of local budget regulated into central budget in the stable period 2007-2010.

c) Area criteria, including 2 criteria: Area of natural land and rate of land area for planting rice over total natural land area.

(1) Area of natural land

Area of natural land  

Point

Up to 2,000 km2

6

Over 2,000 km2 and 5,000 km2, each increased area of 1,000 km2 is added

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Over 5,000 km2 and 10,000 km2, each increased area of 1,000 km2 is added

1

Over 10,000 km2, each increased area of 1,000 km2 is added

0.5

Area of natural land determined point is taken according to date of natural land area calculated till January 01, 2010, as announced by the Directorate of Statistics.

(2) Rate of land area for planting rice over total natural land area

Rate of land area for planting rice over total natural land area

Point

Localities with the rate of land area for planting rice up to 20% are not be calculated any point

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Up to 30%, each 1% of area is added

0.2

Between over 30% and 50 %, each 1% of increased area is added

0.6

Over 50 %, each 1% of increased area is added

1.2

Land area for planting rice for determination of point is calculated by basing on land area for planting rice till January 01, 2010, taken according to data announced by the Ministry of Natural Resources and Environment.

d) Criterion on district-level administrative unit, including: Criterion of district-level administrative units (including number of districts, towns); mountainous rural districts; districts in high land areas, islands; inland border areas.

(1) Point of criterion on rural district-level administrative unit:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Point

Each rural district is added

1

Quantity of rural district-level administrative units for calculation of point is based on data announced by the Ministry of Internal Affairs and the Directorate of Statistics about quantity of rural district-level administrative units calculated till December 31, 2009.

(2) Point of criterion on rural district-level administrative unit in mountainous areas:

Rural district-level administrative unit in mountainous area

Point

Each rural district is added

0.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) Point of criterion on rural district-level administrative unit in high land areas and islands

Rural district-level administrative unit in high land areas and islands

Point

Each rural district is added

0.5

Quantity of rural district-level administrative units in high land areas, islands for calculation of point is based on data announced by the Committee for Ethnic Affairs about quantity of rural district-level administrative units in high land areas, islands calculated till December 31, 2009.

(4) Point of criterion on rural district-level administrative unit in inland border areas

Rural district-level administrative unit in inland border areas

Point

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Quantity of rural district-level administrative units in inland border areas for calculation of point is based on data announced by the Ministry of Internal Affairs about quantity of rural district-level administrative units in inland border areas calculated till December 31, 2009.

dd) Additional criteria

Localities

Point

Special city:  Ha Noi and Ho Chi Minh cities.

100

Central-affiliated cities: Hai Phong, Da Nang, Can Tho.

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

+ Provinces and cities in Northern, Central, and Southern key economic zones (according to Decision No. 145, 146, 148/2004/QD-TTg of the Prime Minister)

6

+ Provinces in key economic zone of Cuu Long river Delta (according to Decision No. 492/QD-TTg dated April 19, 2009: An Giang, Kien Giang, Ca Mau)

10

Provinces being development centers of zones and sub-zones (Hoa Binh, Thai Nguyen, Phu Tho, Nam Dinh, Nghe An, Khanh Hoa, Dac Lak)

5

Urban areas rank 1

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Urban areas rank 3

1

Provinces and central-affiliated cities, key economic zones, development centers of zones and sub-zones for determination of point are based on decisions of the Prime Minister till December 31, 2009. Each province or city, its highest point of criterion will be selected as highest point.

Urban areas at rank 1, rank 2 and rank 3 for determination of point are based on decisions of the Minister of Construction calculated till December 31, 2009. In a province or city, if it has both urban areas rank 1, rank 2 and rank 3, it will be enjoyed points of 3 urban criteria and highest point of provinces and central-affiliated cities, key economic zones, development centers of zones and sub-zones (if any).

4. Determination of the capital allocation level

a) Based on above criteria to calculate point of each province, city and total point of 63 provinces and cities as the basis for allocating investment capital in balanced way, according to the following formula:

- Point of population criterion:

+ Total point of general population criterion of province i called as Ai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Point of ethnic minority people of province i called as ki

Point of population criterion of province i will be:

Ai = hi + ki

- Point of development qualification criteria

+ Total point of development qualification criteria of province i called as Bi

+ Point of criterion of poor household rate of province i called as Ii

+ Point of domestic revenue criterion (excluding revenues involving land) of province i called as mi

+ Point of criterion of rate of revenues regulated into central budget is called as ni

Point of development qualification criteria of province i will be:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Point of area criterion

+ Total point of area criterion of province i is called as Ci

+ Point of natural land area is called as oi

+ Point of rate of land area for planting rice over total land area is pi

Point of area criterion is:

Ci = oi + pi

- Point of criterion on rural district-level administrative unit:

+ Point of criterion on rural district-level administrative unit is called as Di

+ Point of criterion on rural district-level administrative unit in same province i is called as qi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Point of criterion on rural district-level administrative unit of high land areas, islands in province i is called as si

+ Point of criterion on rural district-level administrative unit of inland border areas in province i is called as ti

Total points of criterion on administrative unit in province i is called as Di:

Di = qi + ri + si + ti

- Point of additional criteria:

+ Point of criterion on special city i is called as Ei:

+ Point of central-affiliated city is called as Fi

+ Point of province or city in key economic zone is called as Gi:

+ Point of province and city in development center of zone and sub-zone is called as Hi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total points of additional criterion of province i called as Xi will be:

Xi = Ai + Bi + Ci + Di  + Max(Ei; Fi; Gi; Hi) + Ii

- Total points of 63 provinces and cities called as Y, we have:

http://lawsoftvb/LawMan/DocLaw/1/1/2/6/00112687_files/image001.gif

b) The norm capital for 1 point of allocation is calculated according to the formula:

K is called as total capital for balancing local budget (excluding investment source from revenue from transfer of land use right).

Z is the norm capital for 1 point of investment capital allocation, we have:

http://lawsoftvb/LawMan/DocLaw/1/1/2/6/00112687_files/image002.gif

c) Total capital in balancing (excluding investment capital from revenues from transfer of land use right) of each locality is calculated under the formula:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vi = Z x Xi

5. Adjustment of unreasonable elements

After allocation according to the above criteria and norms, for localities with investment capital in balancing (excluding investment capital from land use revenues) lower than plan 2010 (the capital assigned by the Prime Minister), they will be adjusted equal to investment capital in balancing (excluding investment capital form land use revenue) as plan 2010 assigned by the Prime Minister.

6. Investment capital in balancing of localities

Investment capital in balancing of localities in 2011, the first year of the stable period, as basis for determining rate of revenues regulated into central budget and capital added from central budget to localities will be the investment capital in balancing under the above criteria and norms, capital for support for public enterprises and all revenues from land use of localities according to revenue estimate in 2011.

Investment in balancing of next years in the stable period of 2011-2015 of localities will be calculated on the basis of investment capital in balancing according to the new criteria and norms mentioned above, rate of capital regulated between central budget and local budget or targeted support capital in balancing from central budget in the stable period; capital for support for public enterprises and estimate of annual revenues from land use of localities.

IV. THE PRINCIPLES, CRITERIA AND NORMS FOR ALLOCATING ADDED AND TARGETED CAPITAL FROM CENTRAL BUDGET

1. National objective programs: After National Assembly has approved guidelines, the Prime Minister has approved the national objective program in the period 201—2015, the specialized Ministries in charge of program management have elaborated the principles, criteria and norms for allocating development investment capital, the Ministry of Planning and Investment shall sum up them and submit to the Prime Minister for reporting to the National Assembly Standing Committee to have opinions before promulgating a specific decision on principles, criteria and norms for allocating development investment capital with state budget resource for national objective programs.

2. Programs on economic-social development of:  Northern midland and mountainous; Northern and Central and Central Coast; Red River delta; Highland; Cuu Long River delta regions in period 2011-2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- According to Decisions already approved by the Prime Minister for Northern midland and mountainous; Northern and Central and Central Coast; Red River delta; Highland; Cuu Long River delta regions in the period 2011-2015 and transitional works of programs: Infrastructure of markets, infrastructure of traditional villages; support for investment in repair and restoration of historic, cultural, revolution relics and cultural works; support for investment in the coverage of radio and television in Northern mountainous, Highland, Central provinces; support for sport projects managed by localities, support for investment in universities with large scale managed by localities; centers of national defense education.

- For programs on economic-social development in Highland, including support of rural districts adjacent to Highland.

b) Criteria and norms for allocating capital:

- Population criterion: According to the criteria and norms for allocating investment capital in balancing (excluding investment capital from land use revenues) specified at section III above.

- Area criterion: according to the criteria and norms for allocating investment capital in balancing (excluding investment capital from land use revenues) specified at section III above.

- Criterion on district-level administrative unit: according to the criteria and norms for allocating investment capital in balancing (excluding investment capital from land use revenues) specified at section III above.

- Criterion on domestic revenue growth (excluding revenues from land use) of 2 years prior to the planned year (n-2) in comparison with the implemented result of three previous years (n-3). Determination of number of points of this criterion is calculated as follows:

The implemented domestic revenue growth (excluding revenues from land use) of 2 years prior to planned year (n-2) in comparison with the implemented result of three previous years (n-3)

Point

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

Over 15%, each 1% of growth more than 15% is calculated equal to

1

c) Basis to determine number of points:

- Population criterion: Number of point of the population criterion of plan in next year is based on data announced by the Directorate of Statistics for 2 years prior to the planned year (n-2).

- Area criterion:

+ Criterion on natural land area: Number of point of natural area criterion in the plan of next year will base on data announced by the Directorate of Statistics till January 01 of year prior to the planned year.

+ Criterion on rate of land area for planting rice over total natural land area: Number of point for criterion on land area for planting rice in plan of next year is calculated by basing on the data already been announced by the Ministry of Natural Resources and Environment about the land area for planting rice till January 01 of 2 years prior to the planned year (n-2).

- Criterion on district-level administrative unit: Number of criterion on rural district-level administrative unit in annual plans will be based on data already been announced by the Ministry of Internal Affairs till December 31 or year prior to the planned year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Criterion on rural district-level administrative unit in inland border areas: Number of point of criterion on rural district-level administrative units in inland border areas will be based on data already been announced by the Ministry of Foreign Affairs till December 31 of year prior to the planned year.

- Criterion on the domestic revenue growth (excluding revenues involving land use): Number of points of criterion on the domestic revenue growth (excluding revenues from land use) will be calculated by basing on implementation of domestic revenue (excluding revenues from land use) of 2 years prior to planned year (n-2) in comparison with 3 years prior to planned year (n-3) as supplied by the Ministry of Finance.

d) Method to calculate points and determine capital level for localities: Similarly calculation of investment capital in balancing (excluding investment capital from revenue from use right) mentioned above. The annual number of points of each locality in the period 2011-2015 will be calculated by basing on the data already been announced in previous year as mentioned above.

3. Programs on reinforcing and upgrading the system of sea dikes from Quang Ninh to Kien Giang and upgrading the system of river dike

In furtherance of Decisions No. 58/2006/QD-TTg dated March 14, 2006, on approving the existing programs on investment in reinforcing, protecting and upgrading sea dikes in provinces possessing dikes from Quang Ninh to Quang Nam; Decision No. 667/QD-TTg dated May 27, 2009, on approving program on reinforcing, protecting and upgrading the system of sea dikes from Quang Ngai to Kien Giang and Decision No. 2068/QD-TTg, dated December 09, 2009, approving program on upgrading the system of river dikes till 2020.

a) The support principles of the development investment capital with state budget resource:

- For projects on reinforcing and upgrading the sea dikes: Only allocating the targeted supports from central budget to implement programs for localities from Quang Ninh to Kien Giang.

- For programs on reinforcing and upgrading the system of river dikes: only allocating the targeted support capital for projects of 18 provinces and cities including: Hoa Binh, Thai Nguyen, Phu Tho, Vinh Phuc, Bac Giang, Bac Ninh, Hung Yen, Hai Duong, Thai Binh, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Noi, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh and Dong Thap which have been approved at Decision No. 2068/QD-TTg dated December 09, 2009.

- Only allocating investment capital for projects in planning, of which investment procedures have been finished in accordance with regulations. Central budget will not allocate capital for the work of compensation, ground clearance and the non-works solutions of projects on sea dikes and river dikes of localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Prioritizing in allocating capital for important and urgent works, handling all important locations involving base of dikes, wall of dikes, in serve of response to changes of climate; works uncompleted construction.

- Prioritizing in support for urgent works involving dike protection at river gate, if incidents occur, it will cause influences with large scope and severe damages.

- Prioritizing in support for urgent works involving the protection for system of central dikes, which will cause influences with large scope and severe damages upon incidents occur.

- Focusing on the targeted support capital sources in order to build works of sea dikes into a closed system, ensure the prevention of saltwater intrusion, flood drainage, serve for water supply and drainage and other concerned objectives, to ensure security and economic and social development  of each coastal locality.

- The support capital with objective of implementing projects must be included from other relevant programs and projects in localities such as: programs on coastal traffic routes, coastal national-defense routes and programs on Eastern Sea – Islands.

b) The support capital for investment in works and projects must conform to ability of balancing central budget.

- For provinces and cities regulated revenues for central budget, the maximum support level will not exceed 50% of total investment level (excluding costs for ground clearance and the non-works/project solutions).

- For provinces received the added capital in balancing from central budget, the maximum support level will be 90% of total investment level (excluding costs for ground clearance and the non - works/project solutions).

4. Program on development of agricultural, forestry seeds, domestic animals and fishery breeds 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Objects of investment and investment support: agencies for management, research and production of plant seeds and animal breeds of Ministries, sectors, provinces and central-affiliated cities; centers of plant seeds and animal breeds at levels 1, 2 of provinces and central-affiliated cities.

b) Content of investment:

- Building the infrastructure of national centers for seeds and/or breeds, regional centers for seeds and/or breeds, provincial centers for seeds and/or breeds.

- Infrastructures of traffic and irrigation, facilities for preservation, processing, … for some key regions of seed and/or breed production.

- Material facilities for production of original breeds, super-genuine breeds, genuine breeds, trees of first good strains, breeds of great-great grandparents, breeds of grandparents, kernel herd, seed garden, seed forest, fishery breeds.

- Material facilities for system of breed and seed quality management and control.

c) The principles of allocating the development investment capital with central budget resource:

- Projects must be in list of centers for seeds and/or breeds, key regions of seed and/or breed production in planning on system of research, production and supply of seeds, breeds, forestry seeds, fishery breeds already been approved.

- The investment projects which are approved according to standard of agriculture, forestry and fishery. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To prioritize to allocate capital for the transitional works and projects.

d) Investment capital level:

- To allocate 100% of capital for works and projects managed by Central level.

- For provinces and cities regulated revenues for central budget, the maximum support level will not exceed 30% of total investment level/project.

- For provinces received the added capital in balancing from central budget, the maximum support level will not exceed 90% of total investment level/project.

5. Shelter from storms for vessels

To implement according to the Decision No. 288/2005/QD-TTg dated November 08, 2005, of the Prime Minister, on approving adjustment of planning on shelter for fishing vessels from storms by 2010 and vision till 2020.

a) Objectives and work items of investment:

- From now to 2015, central budget will focus on investment in completing 9 regional shelters and support for investment in some local shelters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The support principles of the development investment capital with central budget resource:

- Only allocating investment capital for projects which are in the master plans approved by the Prime Minister, and have completed investment procedures in accordance with regulations.

- Prioritizing to allocate capital for, first of all, the uncompleted works which are able to finish and put into use in the planned year.

- Prioritizing to allocate capital for provinces of the gulf of Tonkin in order to perform Agreement on common fishing of Vietnam and China.

- Prioritizing to allocate capital for provinces with big quantity of fishing vessels, zones nearby the key fishing ground and zones with high frequency of storms.

- Each locality will be allocated capital to carry out only 1 or 2 works in the planned year.

- Prioritizing the investment support for localities balanced the investment capital with local budget to participate in construction of 4 work items mentioned above.

c) Criteria and norms for allocating capital:

- Central budget will maximally support 100 billion VND/works for works of shelter from storms at regional level, and 80 billion VND/works for works of shelter from storms at provincial level.  The rest capital, localities will self-balance with local budget source and mobilization for participation from other capital sources.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Upgrading and construction of new freshwater reservoirs and construction of irrigation system on islands with crowded residents

To implement according to the Decision No. 439/QD-TTg dated April 03, 2009, of the Prime Minister.

a) The support principles of the development investment capital with central budget resource:

- The projects must be in list of islands being built works of freshwater supply, and irrigation works at the Decision No. 439/QD-TTg dated April 03, 2009, of the Prime Minister.

- To prioritize implementation at big islands, with crowded residents or important position in economic-social development, and protection of security and sovereignty of sea areas.

b) Objects of investment support are projects on investment in construction, upgrading of irrigation systems, reservoirs, the concentrated water basins, and the works of embankments for protection of important places on islands.

c) Support capital levels:

- Support maximally not exceeding 30% of total investment level/project for provinces with a rate of capital regulated to the central budget.

- Support maximally not exceeding 70% of total investment level/project for provinces which receive the added capital in balancing from the central budget with rate of revenues for state budget in localities and expenditures for state budget in localities more than 50%.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Investment in 62 poor rural districts according to the Resolution No. 30a/2008/NQ-CP dated December 27, 2008.

7.1. Criteria, number of points and methods for allocating added and targeted capital from central budget

- The criteria and number of points for allocating the added and targeted capital:

+ Criterion on natural land area of poor rural districts:

Area of natural land

Point

Less than 100,000 ha

5

From 100,000 ha or more

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Criterion on administrative unit, including 2 criteria: number of communal administrative units; number of communes in mountainous; high land and border areas.

Criterion on communal administrative unit:

Number of communal administrative units

Point

Less than 15 communes

2

From 15 communes or more

2.5

Criterion on number of communes in mountainous, high land and border areas

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Point

Less than 15 communes

0.5

From 15 communes or more

0.7

+ Population criterion, including 2 criteria: Total residents and total ethnic minority people:

Criterion on total residents

Total residents

Point

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

From 60,000 people or more

5.5

Criterion on number of ethnic minority people

Number of ethnic minority people

Point

Less than 50,000 people

2

From 50,000 people or more

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Poverty criterion, including 03 criteria: Rate of poor households, rate of households reduced poverty, rate of households relapsed into poverty

Criterion on rate of poor households

Rate of poor households

Point

Less than35%

3

From 35% or more

5

Criterion on rate of poverty reduction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Point

Each reduction of 1% of annual rate of poor households is added

1.5

Criterion on rate of households relapsed into poverty

Rate of households relapsed into poverty

Point

Each increase of 1% of rate of households relapsed into poverty is decreased

- 2

+ Criterion on forest protection and development, including 2 criteria: Rate of forest coverage, area of new planted forest.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rate of forest coverage

Point

Less than 50%

2

From 50% or more

2.5

Criterion on area of new planted forest

Area of new planted forest (in year)

Point

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

From 2,000 ha or more, each increase of 100 ha is added

0.1

+ The criterion on rate of annual disbursement of the added and targeted capital

The rate of annual disbursement of the added and targeted capital

Point

Less than 80%

-0.5

From 80% or more

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Criterion on complying with the reporting regime

Complying with the reporting regime

Point

Sufficiently and properly with the time limit

0.5

Insufficiently and improperly with the time limit

-0.5

- Methods for allocating the added and targeted capital from the central budget:

(a) The added and targeted capital from the state budget for poor rural districts in order to ensure full satisfaction of demand on funding for implementing policies for communes not listed in program on economic-social development of special difficulty-stricken communes in ethnic and mountainous areas in period 2011-2015 (abbreviated to program 135) will be enjoyed regimes and policies as specified for communes listed in program 135, the method of allocation shall perform as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ For communes not listed in program on economic-social development for special difficulty-stricken communes in ethnic and mountainous areas in period 2011-2015 but with hamlets under this program: Because total funding allocated to hamlets in 01 commune is lower than funding supported according to the norm of 01 commune under program on economic-social development for special difficulty-stricken communes in ethnic and mountainous areas in period 2011-2015, the difference will be allocated additionally in order to ensure that the funding is allocated to such commune in accordance with the norms; the rest cases, do not allocate funding to these communes.

(b) Total added and targeted capital from state budget which remains after performing policies defined at point (a) according to the method of allocation above for poor rural districts according to the criteria.

(c) Total added and targeted capital from state budget for each rural district will be equal to total funding to implement points (a) and (b) according to the method of allocation above.

7.2. When allocating the targeted supports from central budget for works, projects, regimes, policies, localities must ensure the following principles:

- To implement in accordance with provisions of Law on state budget, the development investment capital under state budget is only allocated for: works, projects on economic-social infrastructure, regimes and policies specified at Government’s Resolution No. 30a/2008/NQ-CP dated December 27, 2008. 

- Works, projects, regime, policies in serve of objective of reducing poverty fast and sustainably , local economic-social development in the schemes on reducing poverty fast and sustainably already been approved by the provincial People's Committees; works and investment projects must satisfy full investment procedures in accordance with the current provisions on investment management and construction.

- To allocate capital in concentration, ensure efficiency of investment, prioritize for works, projects directly serving for life of people, production; works and projects completed in the plan term; ensure that duration of from starting until completing projects of group B does not exceed 5 years, projects of group C does not exceed 3 years; do not allocate capital for projects when not yet identified capital sources. It must allocate full capital for payment of debts and advance payment of the planning year.

- To ensure the publicity, transparence, justice in allocation of the added and targeted capital from central budget; facilitate for attracting other capital sources; ensure objective of mobilizing at highest level of capital sources for development investment.

8. Program on emigration and sedentarization for ethnic minority people.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The support principles of the development investment capital with central budget resource:

- Based on ability of balancing annual capital sources with state budget.

- Only allocate capital for projects which have been approved by competent authorities according to the principles and support policies specified in Decision No. 33/2007/QD-TTg of the Prime Minister.

- Prioritize for poor provinces, of which revenues from state budget are low.

- Prioritize for uncompleted projects, which are performing in accordance with current regulations.

9. Program on arrangement for emigration, sedentarization

To implement according to the Decision No. 193/2006/QD-TTg dated August 24, 2006, of the Prime Minister, approving program on resident arrangement of regions suffering: disasters, special difficulties, border areas, islands, areas of free immigration, important and extremely important zones of protective forest, strictly protective zones of special-use forest in period 2006-2010 and oriented till the end of 2015.

a) The targeted support principles from central budget:

- To invest according to projects approved by competent authorities according to the objectives set out in Decision No. 193/2006/QD-TTg dated August 24, 2006.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Support level from central budget:

- The northern mountainous provinces, the support level does not exceed 90% over total investment level of project.

- The provinces in old zone 4, Coastal Central areas and Highland, the support level does not exceed 70% over total investment level of project.

- The provinces in Red river delta and Cuu Long river delta, the support level does not exceed 50% over total investment level of project.

10. Support for investment in coastal economic infrastructure.

The criteria and norms for allocating development investment capital with annual state budget source shall comply with Decision No. 126/2009/QD-TTg dated October 26, 2009 of the Prime Minister, promulgating regime of capital support with central budget for investment in development of infrastructure system of coastal economical zones.

11. Support for industrial parks at localities with difficult economic-social conditions

The criteria and norms for allocating development investment capital with annual state budget source shall comply with Decision No. 43/2009/QD-TTg dated March 19, 2009 of the Prime Minister, promulgating regime of capital support with central budget for investment in construction of technical infrastructure of industrial zones at localities with difficult economic-social conditions.

12. Support for investment in construction of infrastructure of industrial clusters at localities with difficult economic-social conditions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Only support for localities with difficult economic-social conditions, industrial rate in local GDP is lower than at least 10% of industrial proportion in national GDP. 

- Do not support for localities with the rate of revenues being regulated into central budget in period 2011-2015; localities with the industrial rate in local GDP more than the industrial proportion in national GDP.

- Industrial clusters which are supported by central budget must satisfy the following conditions:

 + Industrial clusters must be in planning on development of Industrial clusters in geographical areas already been approved by the provincial People’s Committees.

+ Industrial clusters must have important impact to attraction of investment, development of potential industries of localities, aiming to transform the economic structure, push up the economic-social development of localities; serve for removing production facilities that cause pollution or lay alternately in residential zones into the Industrial clusters.

+ Till time of support, industrial cluster must have enterprises which commit registration for hiring at least 30% (thirty percentages) of industrial land area in industrial cluster.

- The projects which are supported must:

+ In the approved plans.

+ Having full procedures for investment in fundamental construction in accordance with current regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Compensation, ground clearance and leveling.

- Internal traffic roads; system of internal water supply and drainage.

- System of works for concentrated treatment of sewage and wastes.

c) Support level from central budget:

- For provinces in Northern midland and mountainous areas and Highland (including mountainous rural districts of Thanh Hoa and Nghe An province), the maximum support level for investment in construction of infrastructure work items of an industrial cluster will not be more than 6 billion VND and 70 billion VND for a province.

- For remaining provinces, under objects of programs, the maximum support level for investment in construction of infrastructure work items of an industrial cluster will not be more than 5 billion VND and 50 billion VND for a province.

13. Support for investment in infrastructure construction of border-gate economic zones

a) The support principles with central budget source:

- Prioritizing support for border-gate economic zones with potential development, having important position in export and import, entry and exit creating revenues for budget but the infrastructure system is still weak.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To prioritize in allocating capital for the transitional works and projects which are able to be completed in the planned year. Do not support for starting new projects while the transitional projects which are being supported the capital have not yet been finished.

- The projects which are supported must:

+ Being included in items prioritized for development of the master plan of each border-gate economic zone already been approved by competent agencies.

+ Projects have been included in the approved plans.

+ Projects have full procedures for investment in fundamental construction in accordance with current regulations.

b) Objects of works and projects which are supported with central budget, including the following items:

- Compensation, ground clearance.

- Ground leveling in border-gate economic zones.

-  Construction of internal traffic roads in border-gate economic zones.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other important and necessary infrastructure constructions (inter-branch control stations, warehouses, yards, and embankment anti landslide...).

- Do not perform the targeted support with central budget of program for construction of schools, hospitals, health stations, markets, head offices of districts, communes … placed in border-gate economic zones.

- Do not perform the targeted support with central budget of program for investment in projects which have been invested from Government’s bond capital source or supported for investment from central budget of other programs or projects.

c) Support level from central budget:

- Based on ability of balancing state budget, demand in specific investment projects, extent of difficulties of localities and ability of annual central budget.

- Support maximally not exceeding 20% of total investment level/project for localities with a rate of revenue regulated to the central budget.

- Support maximally not exceeding 35% of total investment level/project for localities which receive the added capital in balancing from the central budget less than 50%.  

- Support maximally not exceeding 60% of total investment level/project for localities which receive the added capital in balancing from the central budget from 50% to 70%.  

- Support maximally not exceeding 90% of total investment level/project for localities which receive the added capital in balancing from the central budget for 70% or more.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Principles for allocating the targeted supports from central budget to implement the Eastern Sea – Island program:

- To allocate capital for implementing tasks of defense, security and development of sea economy as assigned to Ministries, sectors and localities for implementation by leaders of the Party and State.  

- Projects must be included in the master plans of country, regions, provinces, and cities and must be suitable to the sectoral master plans.

- Do not allocate the capital in an equal or average way for all localities.

- To focus investment on localities with island districts, communes, islands with residents and islands to which the movement of residents for living, production development, acting as master of island and sea areas is necessary; support several conditional localities with urgent demand to develop the off-shore fishing at sea areas which have demand to strengthen civil presence so as to act as master and manage, protect sovereignty and national interests.   

- To prioritize support for poor localities, of which economy develop weakly.

- Localities may mobilize additionally other capital sources in order to ensure the progress and efficiency, meet objectives of programs.

b) The targeted support capital level from central budget:

- Based on ability of balancing annual investment capital, capital demands proposed by Ministries, sectors and localities, the ability of capital sources for Eastern Sea - Island program in the planned year, the State Steering Board of Eastern Sea and Islands shall approve the investment guidelines for each program or project.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Support maximally not exceeding 50% of total investment level/project for provinces with a rate of revenues regulated to the central budget.

- Support maximally not exceeding 90% of total investment level/project for provinces which receive the added capital in balancing from central budget.  

c) Capital for Eastern Sea – Island program must be allocated in line with objective, object, scope and scale of the approved projects. Programs or projects out of the set duration, expanding the scales must be agreed by competent authorities about guideline before being further supported for investment. If Ministries, sectors or localities self-decide on extension of investment scale of projects, they must self-balance capital for implementation of the expanded part in comparison with the initial guidelines.

15. Support for investment in sustainable forest protection and development

To implement according to the Decision No. 147/2007/QD-TTg dated September 10, 2007 and Decision No. 186/2006/QD-TTg dated August 14, 2006, of the Prime Minister.

a) The principles for allocating the targeted support capital from central budget:

- Projects have been approved, are being performed, have full procedures for investment in accordance with current regulations.

-  According to planning of area of protective forests, special-use forests, productive forests which have been approved.  

- According to planning of land area for planting forest already been approved.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To focus investment on provinces in Northwest, Highland and central coastal regions because in this zone, localities have many areas of vacant land and bare hills which must plant forest, or need many protection forests, in which specially the Northwest region is prioritized. In regions, the poor provinces are prioritized.  

- Investment in coastal mangrove forests and border protection forests.

b) Regarding norms:

- Planting of special-use protection forests: maximally 15 million VND/ha (the provincial People's Committees will decide the specific level).  

- Support for production forest at average level of 3 million VND/ha (the provincial People's Committees will decide the specific level).

- To encourage construction of plants processing wood for sale of wood of planted forests for the Northwest provinces. To support of cost for transport of products calculated from plants to the main center of consumption as Ha Noi at support level of 1,000 VND/ton/km within 5 first years since building plant.

- To assign the forest management and protection at the average level of 200,000 VND/ha/year (the provincial People's Committees will decide the specific level).  

- Zoning for natural regeneration in association with planting additionally will be supported at level of 1 million VND/ha/6 years (500,000 VND/ha for first year).   

- Construction of infrastructure will occupy 10% of total capital.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Support 20 billion VND/plant/province for plants processing MDF wood with capacity ≥ 30,000 m3/year in geographical areas of Northwest provinces.

16. Investment in economic-social development of Vietnam-China, Vietnam-Laos and Vietnam- Cambodia border routes

In furtherance of objectives of Decision No. 120/2003/QD-TTg dated June 11, 2003, on approving the strategic on economic-social development of Vietnam - China border route by 2010 and Decision No. 160/2007/QD-TTg dated October 17, 2007, on support for economic-social development of communes in Vietnam-Laos and Vietnam-Cambodia borders.

a) The principles for allocating the targeted support capital from central budget:

- To focus capital in order to finish objectives set out by 2010 which have not yet been finished, involving hunger elimination, poverty reduction, putting residents back to border areas under planning and plans, ensuring conditions for safe production and daily-life activities, there is no hamlet with no resident at border areas; repair, upgrading and construction of system of border belt roads, internal roads of border communes, border patrol and control roads according to planning, plans already been approved; development of border economy exchange, services of goods export and tourist for whole nation; assurance of security, defense, order and social safety.

- Based on the sectoral planning already been approved.  

- Projects must have full procedures.  

- To prioritize for allocating capital for the transition projects, limit maximally commencement of the works.

- To prioritize for allocating capital to localities which have not yet reached the objectives set out at Decision No. 120/2003/QD-TTg and Decision No. 160/2007/QD-TTg.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Area of border areas of provinces.

- Population at border areas.

- Length of border line.

- Number of border communes.

- Number of border rural districts.

- Number of the border posts which are existing and are foreseen for additional construction.

c) Method of calculation for building coefficient of points as the basis for capital allocation:

Principles: Each above criterion is calculated 100 points for whole region, from that number of points of each criterion will be calculated specifically for each province. On the basis of number of points of each criterion of each province, total points for main criteria mentioned above of each province will be calculated. From this point and total allocated capital for Decision 120 and 160 of each year, each locality will be allocated capital: the capital level is proportional to points of each locality.

17. Support for investment in infrastructure construction of safe zones

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Scope and objects of investment:

- To invest in safe zones according to the Decision No. 229/1999/QD-TTg dated December 16, 1999, of the Prime Minister which are safe zones managed by the Ministry of National Defense.

- The Prime Minister will decide scope of each safe zone.

- To invest in the Ministry of National Defense for construction, renovation, repair, maintenance, protection and management of the safe zone facilities to be ready to put into use.

- To invest in localities with safe zones in order to support economic-social development, upgrading of material and mental life for people in safe zones to feel assured, become near and dear with native land, give their mind to protection of bases of Central. Including contents: inter-district and inter-commune roads; system of irrigation and water supply; system of power supply (under management of localities); schools, health stations, medical centers; cultural houses, head offices;…

b) The principles for allocating the targeted support capital from central budget:

- Projects included in the approved plans.

- Projects which must have full investment procedures.  

- To prioritize to allocate capital for the transitional projects which may be completed in year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The criteria for allocating capital are based on:

- Complex extent of terrain of the base region.

- Scale of area, number of communes, and population of safe zone region.

- Rate of poor households in geographical areas of safe zone.

- Rate of ethnic minority people in geographical areas of safe zone.

- Extent of infrastructure development in geographical areas of safe zone (number of km road /10km2 area of natural land).

- Rate of households used clean water.

- Number of communes and rate of households in access of national power grid.

- Number of hospital beds of medical centers, communal health stations / 1,000 people.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Principles for allocation: Each above criterion is calculated 100 points for whole region, from that number of points of each criterion will be calculated specifically for each province. On the basis of number of points of each criterion of each province, total points for main criteria mentioned above of each province will be calculated. From this point and total capital allocated for the program (after minus investment capital part for the Ministry of National Defense) of each year, each locality will be allocated capital:   the capital level is proportional to points of each locality.

18. Program on management and protection of inland border

a) Objects of investment:

- The Ministry of National Defense shall build border posts and stations, system of power supply, daily-life water supply for border posts in association with residential clusters, infrastructure of national defense economic zones (areas of border communes).

- Localities:

+ To build residential clusters in association with border posts just been established, or moved;

+ To build several important traffic routes in serve of border management and protection in association with urgent demand of linking the economic-social development in geographical areas (routes not included in plan on system of border patrol roads of the Ministry of National Defense);

+ Important embankments at border river banks and spring banks, embankments to protect bases of national boundary milestone.

b) The principles for allocating the targeted support capital:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Projects which have full investment procedures.  

- To prioritize for allocating capital for projects under key geographical areas of defense, security on inland border routes.

19. Support for investment in provinces, rural districts been newly separated

a) The principles and objects supported the targeted investment capital from central budget:

- Provinces already been separated from 2004 and later.

- To implement according to Government’s Decrees, the Prime Minister’s Decisions, on separation of rural districts from 2005 and later.

- To prioritize the investment support capital level for rural district newly been separated from 2008 and later.

- Projects which are allocated capital must be included in plans already been approved and have full investment procedures.

- To prioritize to allocate capital for the transitional projects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Criteria and norms for allocating capital:

- For provincial level, apply the criteria and norms for allocating investment capital in balancing (excluding investment capital from land use revenues), except for the criteria: (1) Rate of revenues regulated into central budget; (2) Domestic revenues (excluding revenues of land use); (3) additional criteria.  

- For district level, based on:  area, population, rate of poor households, important and necessary infrastructure of rural districts.  Rural districts which have been separated later will be allocated investment level higher than rural districts which have been separated previously.

20. Support the reciprocal capital for ODA projects managed by localities

a) The principles for supporting the reciprocal capital for ODA projects managed by localities from central budget:

- Only support the reciprocal capital for projects assigned in annual plan on state budget directly managed or owned by localities; agreements, documents of projects already been signed with donors or localities acting as focal agencies in payment of foreign capital. 

- Support the ODA reciprocal capital for projects using development investment capital sources which are balanced in state budget (including projects on non-refundable loans and aids); do not allocate the reciprocal capital for projects using non-business funding and the re-borrowing projects.  

- For general ODA projects (including many sectors, many subprojects), only support for the part of development investment.

b) Criteria and support capital level: Based on ability of balancing the annual development investment capital, to prioritize support of reciprocal capital for ODA projects in the fields of hunger elimination, poverty reduction, transport, agricultural and rural development, rural infrastructure, health and improving the environmental hygiene conditions.   The support level for each locality shall comply with the following criteria:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Localities subject to being added from central budget in balancing from 50% to 70% will be supported maximally 70% of the reciprocal capital of a project.  

- Localities subject to being added from central budget in balancing less than 50% will be supported maximally 50% of the reciprocal capital of a project.

- Do not support the reciprocal capital for ODA projects of provinces and central-affiliated cities which have the revenues regulated into central budget.

21. Support investment in educational, labor and social affair centers

a) The targeted support principles from central budget:

- The central budget shall support partly for local budget, do not invest in whole project.

- Projects must comply with planning and have full investment procedures.  

- To prioritize for allocating capital for the transition projects, restrain commencement of the works.

- To prioritize for allocating capital for localities with high quantity of addicted persons, mountainous provinces in important location of drug evil, while detoxification centers are able to satisfy only a part of demand.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Localities subject to being added from central budget in balancing over 70% will be supported maximally 80% of total investment capital of a project.   

- Localities subject to being added from central budget in balancing from 50% to 70% will be supported maximally 50% of total investment capital of a project.  

- Localities subject to being added from central budget in balancing less than 50% will be supported maximally 30% of total investment capital of a project.  

- Do not support for localities with rate of revenues regulated into central budget.

22. Support for investment in provincial and district-level hospitals  

a) The principles and objects of the targeted support from central budget:

- The specialized hospitals and health establishments at provincial and district levels.  

- Projects must be included in the approved plans and have full investment procedures.

- To prioritize for allocating capital for the transition projects which may be finished in the planned year; limit maximally commencement of the works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not allocate the targeted support capital from central budget for projects under subjects using capital sources from Government’s bond.

b) The targeted support level from central budget:

- Projects under objects of support in Northern mountainous, Highland provinces will be supported from central budget not more than 70% of capital for construction and installment, 100% of capital for equipment procurement.  

- Projects under objects of support in remaining provinces with revenues from state budget, the support level will be not more than 50% of capital for construction and installment, 70% of capital for equipment procurement.

- Do not support for localities and cities with rate of revenues regulated into central budget.

23. The targeted investment support for urgent projects which the local budget fails to balance

a) The principles for allocating the targeted support capital from central budget:

- Works and projects under management of Ministries, sectors and localities which are requested for allocating the annual investment capital by leaders of Party and State.

- Projects which are included in the approved plans and have full investment procedures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not exceed 50 % of total investment level in a project for provinces and cities with the rate of revenues regulated into the central budget.

- Do not exceed 90 % of total investment level in a project for provinces received the targeted support in balancing of the central budget.  

- According to the capital level already been decided by leaders of Party and State.  

24. Investment in construction of working offices, houses of overseas Vietnam representative agencies and other Vietnam agencies.

To implement Decision No. 602/QD-TTg dated May 12, 2009, approving the plan on investment in construction of working offices, houses of overseas Vietnam representative agencies and other Vietnam agencies by 2015.

a) The principles for allocating the annual development investment capital with state budget resource:

- Projects included in list of projects in Decision No. 602/QD-TTg dated May 12, 2009.  

- Projects must comply with Decision No. 02/2008/QD-TTg dated January 07, 2008, of the Prime Minister, on promulgating Regulations on managing the construction investment projects of overseas Vietnam representative agencies and other Vietnam agencies and in line with legislations of host countries, where projects are invested.

- To prioritize investment at countries, territories which are strategic locations or have close relation with Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To prioritize for investment in purchase of houses, land, construction and repair of working offices, office for external activities before investment in purchase of houses and other works. 

b) The capital level which is allocated from state budget: projects not in case where Corporation for state capital Investment and Trading will purchase after deducting investment part are used 70% of consular fees at diplomatic missions, annually, based on ability of balancing state budget, the capital will be allocated for implementation according to the priority order stated above.  

25. Programs on search and rescue

To implement according to the Decision No. 46/2006/QD-TTg dated February 28, 2006, of the Prime Minister, on approving Scheme on general plan in the field of search and rescue by 2015 and vision till 2020.

a) The principles for allocating capital:

- Projects which have been approved in the Decision No. 46/2006/QD-TTg dated February 28, 2006 and Decision No. 1656/2007/QD-TTg dated December 06, 2007, of the Prime Minister.

- Projects which must have full investment procedures in accordance with regulations.  

- Based on ability of balancing the annual capital with state budget, to prioritize for transitional projects.

b) Objects of investment: To carry out projects on production, procurement of regular and reserve special-use equipment at Annexes II, III promulgated together with the Decision No. 46/2006/QD-TTg dated February 28, 2006 and Decision No. 1656/2007/QD-TTg dated December 06, 2007.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To implement according to the Resolution No. 49-NQ/TW dated June 02, 2005 of the Political Ministry, on justice system in the following principles:

- The investment projects according to the Resolution No. 49-NQ/TW dated June 02, 2005.

- Projects must be included in the master plan on investment in construction of head offices of justice agencies in period 2011-2015.

- Projects must have full procedures for investment in fundamental construction.

- To prioritize in allocating capital for works, projects which are seriously degraded, unsafe for users, the working area is less than 70% in comparison with the prescribed standards and norms of using the working offices.

- To prioritize in allocating capital for the transitional works so as to ensure time of finishing group-B projects not more than 5 years, group-C projects not more than 3 years.

27. Investment support according to typical mechanism for localities with big revenues

In furtherance of conclusion of the Political Ministry at Resolution No. 47-NQ/TW on formulating typical mechanism for localities with big revenues which are  supported from central budget with target to re-invest in development of infrastructure, public works, assurance of social welfares, environmental protection and sustainable development of localities

This program will be combined with support for investment in high technology parks of Ho Chi Minh City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Localities with rate of revenues regulated into central budget in period 2011-2015.

- Or localities which fail to regulate revenues into central budget in period 2011-2015, but have annual estimate of state budget revenues in geographical areas more than 10,000 billion VND.

b) Criteria to determine the targeted support capital level from central budget:

- The rate of revenues regulated into central budget in period 2011-2015 will be calculated under the point levels: 1% of revenues regulated into central budget will be calculated 10 points.

- The implemented domestic revenue growth (excluding revenue from land use) for state budget of 2 years before the planned year (n-2) in comparison with the implemented number of 3 years before the planned year (n-3):

Locality implement domestic revenues (excluding revenues from land use) of 2 years before the planned year (n-2)

The implemented domestic revenue growth (excluding revenue from land use) of 2 years before the planned year (n-2) in comparison with the implemented number of 3 years before the planned year (n-3)

Point  

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

Less than 4,000 billion VND

From 15% or more, each 1% of increase will be calculated

3

Between 4,000 billion VND and less than 10,000 billion VND

From 15% or more, each 1% of increase will be calculated

5

From 10,000 billion VND or more

From 15% or more, each 1% of increase will be calculated

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The implemented increase of revenues from export and import of 2 years before the planned year (n-2) in comparison with 3 years before the planned year (n-3):

Locality implemented revenues from export and import of 2 years before the planned year (n-2)

The implemented increase speed of revenues from export and import of 2 years before the planned year (n-2) in comparison with 3 years before the planned year (n-3):

Point  

 

Less than 15%

0

Less than 5,000 billion VND

From 15% or more, each 1% of increase will be calculated

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Between 5,000 billion VND and 15,000 billion VND

From 15% or more, each 1% of increase will be calculated

2

From 15,000 billion VND or more

From 15% or more, each 1% of increase will be calculated

3.5

- To determine points based on implementation of state budget revenues of 2 years before the planned year (n-2) in comparison with the implementation result of 3 years before the planned year (n-3).

- The targeted support capital level from central budget will base on ability of balancing the annual development investment capital and number of points calculated according to the above criteria.

c) Principles for allocating the targeted support capital of program:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To prioritize in allocating capital for transitional projects.

- To prioritize in allocating capital for projects on development of transport infrastructure, irrigation, science and technology, education and training, health.

28. Support for investment in construction of head offices of the communal People’s Committees  

a) Objects of support:

Investment in construction of head offices of the communal People’s Committees of localities which have not yet self-balanced the annual budget.

b) Principles for allocating the targeted support capital of program:

- To allocate capital for projects which have been included in plans, had full investment procedures.  

- To prioritize support for communes, wards and townships which have been separated, communes which have not yet had head offices and must rent location for working; head offices of communal People’s Committees which are degraded severely, unsafe for users.  

- To prioritize in allocating capital for transitional projects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For head offices of the communal People’s Committees in difficulty-stricken areas, mountainous, depth-lying and remote areas, islands, coastal stricken areas, they will be supported 100%.   

- For head offices of remaining communes, they will be supported 70%.

29. Support for investment in tourism infrastructure

a) Objects of support:

- Projects on infrastructure construction aiming to facilitate for tourist zones promoting efficiency and for tourists in access with tourist zones.

- Support for investment in projects on tourism infrastructure aiming to develop tourist sites which are able to attract many tourist from tourist centers to adjacent areas.

- Support for investment in projects on tourism infrastructure at geographical areas being key locations for tourism development of Central – Highland regions and Northern midland and mountainous region.

b) Principles for allocating the targeted support capital of program:

- Quantity of projects on tourism infrastructure which are supported annually of each locality will not exceed 3 projects. Do not support for commencement of new projects while projects being supported have not yet been finished.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To prioritize support for projects on tourism infrastructure at national tourism zones, national tourism sites, and local tourism zones.

- To prioritize support for projects on tourism infrastructure in association with tourism sites and routes in provinces with the difficult economic-social conditions, depth-lying and remote areas, localities with potential tourism but have difficulty on budget.

c) Contents of support:

- Projects on construction of roads from main axle to tourism zones.

- Projects on low-voltage power supply in serve of tourism.

- Projects on water supply, drainage, treatment of waste, and environmental protection.

- Projects on construction of tourism harbors; erosion control at river gates, sea gates, protection and embellishment of tourism resources at tourism zones.

d) Capital level of support:

For localities with national tourism zones, or with 02 national tourism sites or more, or provinces and cities being center of tourism development of key national geographical areas of tourism development, total annual support levels will not exceed 80% of demand of support for investment in tourism infrastructure.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For localities with local tourism sites and in difficulty-stricken areas, must annually receive additional budget from the Central, total annual support levels will not exceed 70% of demand of support for investment in tourism infrastructure.

dd) Support level for each project:

- For localities which do not regulate revenues into central budget, total support level for each project will not exceed 50% of total estimate for construction and installment.

- For localities which receive additional funding in balancing from central budget, total support level for each project will not exceed 80% of total estimate for construction and installment.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/09/2010 ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.129

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91