Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3516/QĐ-UBND 2022 danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách Khánh Hòa

Số hiệu: 3516/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 22/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3516/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Nghị Quyết số 25-NQ/TU ngày 30/9/2022 Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4937/SKHĐT-XTĐT ngày 15/12/2022 về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm Quyết định này Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan, căn cứ Danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và đầu tư theo quy định hiện hành; kịp thời tham mưu UBND tỉnh cập nhật lại Danh mục dự án theo đúng quy định sau khi các quy hoạch có liên quan (Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung thành phố Nha Trang; Quy hoạch chung đô thị mới huyện Cam Lâm và quy hoạch phân khu...) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND
tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Các phòng: TH
, KGVX, XDNĐ;
- Lưu: VT, TL, TLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT

TÊN DỰ ÁN*

NGÀNH/ LĨNH VỰC

ĐỊA ĐIỂM

DIỆN TÍCH (ha)

HIỆN TRẠNG ĐẤT (đất đã giải phóng mặt bằng, đất của dân, đất nhà nước quản lý)

PHÙ HỢP QUY HOẠCH***

QUY MÔ CÔNG TRÌNH

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (tỷ đồng)

HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

TP. NHA TRANG

1

Bệnh viện đa khoa Quốc tế chất lượng cao

Y tế

Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang

2,31

Đất nhà nước quản lý

Một phần lô đất ký hiệu BV03 thuộc Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị Mỹ Gia

Theo quy hoạch chi tiết 1/500

1.000

Đấu giá quyền sử dụng đất

**Dự án thuộc Danh mục trọng điểm

2

Nhà máy xử lý rác Vĩnh Lương

Môi trường

Xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

6,5

Đất trồng cây lâu năm

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

2.500

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

**Dự án thuộc Danh mục trọng điểm

3

Trường tiểu học, trung học quốc tế tại xã Vĩnh Thái.

Giáo dục

Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang

5,4

Đất nhà nước quản lý

Lô đất khu 7 thuộc Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Mỹ Gia

Theo quy hoạch chi tiết 1/500

450

Đấu giá quyền sử dụng đất

**Dự án thuộc Danh mục trọng điểm

4

Khu đô thị - Trung tâm thương mại Cồn Ngọc Thảo và Khu biểu diễn nghệ thuật Cồn Nhất Trí

TMDV

Phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang

60

Khu dân cư hiện trạng

Định hướng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2045

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu

**Dự án thuộc Danh mục trọng điểm

5

Khu Trung tâm đô thị du lịch Cảng Nha Trang

Phát triển đô thị

Phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang

44,4

Đất hạ tầng cảng Nha Trang và mặt nước

Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025; Quy hoạch phân khu Cảng Nha Trang và vùng phụ cận

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

6

Khu đô thị ven biển Vĩnh Trường

Phát triển đô thị

Phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang

25

Mặt nước sông Quán Trường và Khu dân cư hiện trạng

Định hướng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045; QHPK Khu dân cư phường Phước Long Vĩnh Trường

Theo đề xuất của Nhà đầu

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

7

Khu đô thị Công viên Trung tâm hành chính mới

Phát triển đô thị

Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang

126

Đất sản xuất nông nghiệp và KDC hiện trạng

Định hương Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045; QHPK Khu đô thị công viên TTHC mới Khánh Hòa

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

8

Khu đô thị thông minh Bắc tỉnh lộ 3 - Phước Đồng

Phát triển đô thị

Xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

120

Đất nhà nước quản lý, đất nông nghiệp và KDC hiện trạng

Định hướng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045; QHPK Khu dân cư Phước Đồng

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

9

Khu đô thị dịch vụ trên biển - đầm Nha Phu xã Vĩnh Lương

Phát triển đô thị

Xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

Mặt nước biển và KDC hiện trạng

Đinh hướng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045; Điều chỉnh QHPK Khu dân cư Vĩnh Lương

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

10

Khu trung tâm văn hóa - sự kiện - dịch vụ đa năng bảo tàng

Văn hóa

Phường Lộc Thọ, Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang

3

Khu sân bay cũ

Định hưng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045; QHPK Khu TTTM Dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

11

Công viên chuyên đề kết hợp dịch vụ du lịch phía Tây Vĩnh Lương

Văn hóa

Xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

227

Đất đi núi

Định hướng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

12

Đường nối Võ Nguyên Giáp với đường trục chính tại KĐT Sân bay Nha Trang cũ

Hạ tầng giao thông

Xã Vĩnh Thái, phường Phước Hải, phước Long, thành phố Nha Trang

11,15

Đất khu dân cư hiện trạng

Định hướng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

13

Quảng trường Đại Dương

Văn hóa

Phường Lộc Thọ, Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang

3

Khu sân bay cũ

Định hướng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045; QHPK Khu TTTM Dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang

Theo đề xuất ca Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

14

Cảng biển Quốc tế Nha Trang

Hạ tầng giao thông

Phường Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang

5,9

Mặt nước và hạ tầng cảng Nha Trang hiện trạng

Theo Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã được phê duyệt và QHPK Cảng Nha Trang và phụ cận đang trình thẩm định

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

15

Bến tàu du lịch Cửa

Giao thông

Xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

14

Mặt nước và đất ven bờ

Định hướng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045; QHPK Khu dân cư Phước Đồng

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy đnh Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

16

Cầu và đường kết nối Khu đô thị An Viên và đường Nguyễn Tất Thành

Giao thông

Phường Vĩnh Trường và xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

Phần cầu dài 700m và đường dài 4 500m

Mặt nước và đất ven bờ

Định hướng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

17

Công viên và đường Vành đai núi sạn

Giao thông

Phường Vĩnh, Phước Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang

23

Đất đồi núi, Quốc phòng

Định hướng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045; điều chỉnh QHPK Khu dân cư phía Tây đường 2/4

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

18

Công viên đô thị phía Tây thành phố Nha Trang

Hạ tầng - cây xanh

Xã Vĩnh Trung xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang

6,28

Đất sản xuất nông nghiệp và KDC hiện trạng

Định hướng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045; điều chỉnh QHPK Khu đô thị phía Tây, thành phố Nha Trang

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

19

Công viên chuyên đề khu vực Nha Trang Sao

Văn hóa

Phưng Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang

4,4

Đất nhà nước quản lý

Định hướng Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2045

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

20

Chợ Phước Thái

TM-DV

Đường Võ Thị Sáu, phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

1,31

Chợ hiện trạng, đất nhà nước quản lý

Phù hợp với quy hoạch tại Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh

Chợ hạng 2

Tùy theo quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

21

Chung cư cao tầng kết hợp Trung tâm thương mại dịch vụ

TM-DV

Phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang

0,52

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thành phNha Trang đến năm 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy theo quy mô dự án

Lưa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Kế hoạch Đầu tư

22

Trường mầm non tư thc Vĩnh Hòa

GDĐT

Phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang

0,29

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Vĩnh Hải - phường Vĩnh Hòa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 17/6/2009

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy theo quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

23

Trường mầm non Vĩnh Hải

GDĐT

Lô 41 42 trong QH khu dân dư Vĩnh Hải

0,250

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp quy hoạch

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

11.250

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

24

Trường mầm non Phương Sài

GDĐT

139 Hoàng Văn thụ, phường Phương Sài

0,0546

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp quy hoạch

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

2.457

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

25

Trường mầm non Phước Long

GDĐT

Đất đề nghị chuyển đổi phòng khám đa khoa số 5

0,0926

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp quy hoạch

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

4.167

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

26

Trường mầm non Tân Lập

GDĐT

Lô GD 3 trong quy hoạch sân bay Nha Trang

0,2

Đất nhà nước quản lý

Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Dự án Trung tâm Đô thị thương mại- Dich vụ- Tài chính- Du lịch Nha Trang

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

9

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

27

Trường mầm non Phước Hòa

GDĐT

Lô GD 2 trong quy hoạch sân bay Nha Trang

0,35

Đất nhà nước quản lý

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

11,25

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

28

Trường mầm non Vĩnh Nguyên

GDĐT

Lô GD 1 trong quy hoạch sân bay Nha Trang

0,45

Đất nhà nước quản lý

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

10

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

29

Trường mầm non Vĩnh Thái 1

GDĐT

Quy hoạch khu đô thị Mỹ Gia, ký hiệu TMG7, khu 7

0,37

Đất nhà nước qun lý

Phù hợp với quy hoạch 1/500 Khu đô thị Mỹ Gia tại Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

8

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

30

Trường mầm non Vĩnh Thái 2

GDĐT

Quy hoạch khu đô thị Mỹ Gia, ký hiệu TMG6, khu 6

0,47

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp với quy hoạch 1/500 Khu đô thị Mỹ Gia tại Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

10

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

31

Trường mầm non Vĩnh Thái 3

GDĐT

Quy hoạch khu đô thị Mỹ Gia, ký hiệu TMG3, khu 3

0,32

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp với quy hoạch 1/500 Khu đô thị Mỹ Gia tại Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

7

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

32

Trường mầm non Vĩnh Thái 4

GDĐT

Quy hoạch khu đô thị Mỹ Gia, ký hiệu TMG4, khu 4

0,54

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp với quy hoạch 1/500 Khu đô thị Mỹ Gia tại Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

10

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

33

Trường mầm non Phước Long

GDĐT

Quy hoạch khu đô thị mới Phước Long, ký hiệu NT

0,72

Đất nhà nước quản lý

Quy hoạch khu đô thị mới Phước Long

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

12

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

34

Trường mầm non Phước Long 1

GDĐT

Quy hoạch khu đô thị An Bình Tân, ký hiệu GD03 (Trường MN 1)

0,545

Đất nhà nước quản lý

Quy hoạch khu đô thị An Bình Tân

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

10

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

35

Trường mầm non Phước Long 2

GDĐT

Quy hoạch khu đô thị An Bình Tân, ký hiệu GD04 (Trường MN 2)

0,69

Đất nhà nước quản lý

Quy hoạch khu đô thị An Bình Tân

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

8

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

36

Trường tiểu học Phước Long

GDĐT

Quy hoạch khu đô thị An Bình Tân, ký hiệu GD02

0,9831

Đất nhà nước quản lý

Quy hoạch khu đô thị An Bình Tân

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

37

Trường cấp 2 Phước Long

GDĐT

Quy hoạch khu đô thị An Bình Tân, ký hiệu GD01

0,9453

Đất nhà nước quản lý

Quy hoạch khu đô thị An Bình Tân

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

80

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

38

Trường mầm non chất lượng cao

GDĐT

Quy hoạch khu đô thị mới Lê Hồng Phong, Ký hiệu SSP

1,56

Đất nhà nước quản lý

Quy hoạch khu đô thị mới Lê Hồng Phong

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

40

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

39

Trường mầm non Vĩnh Nguyên

GDĐT

Quy hoạch khu dân cư phường Vĩnh Nguyên tại 310 Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Nguyên Nha Trang

0,235

Đất nhà nước quản lý

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

8

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Nha Trang

40

Nhà tang lễ

Y tế

Lô E31 thuộc xã Vĩnh Trung, tp Nha Trang và Diên An, huyện Diên Khánh

1,58

Đất chưa giải phóng mặt bằng

Phù hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Trục đường nối Nha Trang - Diên Khánh

Quyết định 4137/QĐ UBND ngày 15/11/2021

Theo quy hoạch chi tiết 1/500

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

41

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lương

Y tế

Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

16

Đất chưa giải phóng mặt bằng

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang đến năm 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

42

Trung tâm Thương mại dịch vụ Vĩnh Hòa

TMDV

Ô đất 32 khu Đông Mương, Đường Đệ, Vĩnh Hòa.

0,195

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang đến năm 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Đấu giá quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trưng

43

Khu tòa nhà hỗn hợp Phước Long

BĐS - TMDV

Khu 01A Phước Long (Kho cảng Bình Tân)

3,5

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang đến năm 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Đấu giá quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

44

Thương mại dịch vụ Phước Đồng

TMDV

Khu đất tại Phước Đồng (Cty Cát Phú)

3,53

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang đến năm 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Đấu giá quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

45

Khu thương mại dịch vụ Hòn Rớ - Phước Đồng

TMDV

Khu đất tại Hòn Rớ I, xã Phước Đồng

0,16

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang đến năm 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Đấu giá quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

46

Khu thương mại dịch vụ Nguyễn Tri Phương

TMDV

Khu đất tại 310 Nguyễn Tri Phương

0,71

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang đến năm 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Đấu giá quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

47

Khu thương mại dịch vụ Vĩnh Nguyên

TMDV

Khu đất số 9 Trường Sơn, Vĩnh Nguyên

0,47

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang đến năm 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Đấu giá quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên Môi trường

TP. CAM RANH

48

Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh

Phát triển đô thị

Thành phố Cam Ranh

1.151

Đất , đất nuôi trồng thủy sản do người dân quản lý

Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 1, Khu 2, Khu 3) được UBND thành phố Cam Ranh phê duyệt theo các Quyết định số: 667/QĐ-UBND ; 668/QĐ-UBND ; và 669/QĐ-UBND ngày 01/8/2022

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

42.000

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

**Dự án thuộc Danh mục trọng điểm

49

Trung tâm Thể dục thể thao

TD-TT

Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh

5,3

Đất nhà nước quản lý, đất (có nhà) và đất nông nghiệp người dân đang sử dụng

Phù hợp Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Trường THCS Nguyn Văn Trỗi, phường Cam Nghĩa, được UBND Tp. Cam Ranh phê duyệt tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 (thuộc quy hoạch đất thể dục thể thao)

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

20

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Cam Ranh

50

Hạ tầng Cụm công nghiệp Cam Thành Nam

CSHT

Xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh

40

Đất nông nghiệp người dân đang sản xuất

Phù hợp Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 6/7/2018 Quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy theo quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý, phát triển CCN

UBND thành phố Cam Ranh

51

Khu đô thị đường D2

BĐS

Phường Cam Phúc Bc, thành phố Cam Ranh

11,89

Chủ yếu là đất nông nghiệp người dân đang sử dụng

Phù hợp với Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư dọc đường D2 (LK12, đoạn từ Lê Lợi đến Trần Nguyên Hãn), phường Cam Phúc Bắc, Tp. Cam Ranh tại QĐ số 6306/QĐ-UBND ngày 24/10/2014.

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

100

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Cam Ranh

52

Khu đô thị mới Cam Ranh

BĐS

Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh

97

Đất cây lâu năm, cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất muối, có một số nhà ở của người dân.

Phù hợp tại Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KĐT mới Cam Ranh tại phường Cam Nghĩa, Tp. Cam Ranh.

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

627

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Cam Ranh

53

Khu đô thị Cam Phú

BĐS

Phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh

64

Chủ yếu là đất nông nghiệp và nhà dân

Phù hợp quy hoạch chi tiết 1/500 KDC sinh thái phường Cam Phú (khu 1,2) đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 29/11/2004

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

300

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Cam Ranh

54

Khu đô thị mới Cam Phú

BĐS

Phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh

23,3

Chủ yếu là đất nông nghiệp và nhà dân

Phù hợp quy hoạch chi tiết 1/500 KDC sinh thái phường Cam Phú (khu 1,2) đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 29/11/2004

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

200

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Cam Ranh

55

Dự án Khu đô thị Cam Phúc

BĐS

Phường Cam Phúc Nam- phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh

98,2

Đất rng sản xuất và đất nông nghiệp người dân đang sử dụng

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư đường số 2- khu 2, phường Cam Phúc Nam- Cam Phúc Bắc, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 4/9/2008 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 KDC Tây Bắc đường số 7, phường Cam phú, Cam Phúc Nam, Tp. Cam Ranh tại Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 22/01/2013. Hiện nay UBND Tp. Cam Ranh đang điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với mục tiêu đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

500

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Cam Ranh

56

Khu đô thị sinh thái Trà Long

BĐS

Phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh

18

Đất nuôi trồng thủy sản và đất

Đối chiếu đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 KDC phía Tây Bắc đường Hoàng Văn Thụ, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 9/11/2011 thì 1 phần khu vực dự án thuộc đất giao thông, đất công trình công cộng đất công viên cây xanh, đất ở... Hiện nay UBND thành phố Cam Ranh đang điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với mục tiêu đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Cam Ranh

57

Cụm Công nghiệp Cam Thịnh Đông

Hạ tầng CN

Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông và thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây

40

Đất người dân đang sản xuất nông nghiệp và nhà ở

Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2035.

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

400

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý, phát triển CCN

UBND thành phố Cam Ranh

58

Khu sản xuất rau an toàn

Nông nghiệp

Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh

25

Đất nông nghiệp, người dân đang sử dụng

Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Cam Ranh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Cam Ranh về việc phê duyệt Đề án bố trí xây dựng phát triển vùng sản xuất rau an toàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thành phố Cam Ranh.

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

45

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Cam Ranh

59

Chợ Hòa Diêm - Cam Thịnh Đông

Thương mại - Dịch vụ (Đầu tư CSHT)

Xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh

0,76

Đất nghiệp muối quản lý

Đối chiếu Đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Cam Ranh được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 thì khu vực này thuộc quy hoạch đất chợ.

Chợ hạng 3

15

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thành phố Cam Ranh

60

Khu giết mổ gia súc, gia cm tập trung

Nông nghiệp (Đầu tư CSHT)

Thôn Sông Cạn Đông, xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh

8,9

Đất nông nghiệp, người dân dang sử dụng

Phù hợp Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh Kế hoạch xây dựng các Khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy theo quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Nông nghiệp và PTNT

TX. NINH HÒA

61

KDC phía Nam đường K10 (Lô N101-N102-N103)

CSHT

Phường Ninh Hiệp thị Ninh Hòa

4,32

Đất lúa (người dân đang sử dụng)

Phù hợp Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Hòa năm 2020 tầm nhìn đến 2030 (quy hoạch đất đô thị)

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

35

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu

UBND thị xã Ninh Hòa

62

KDC phía Bắc đường K10 N95-N27-N28)

CSHT

Phường Ninh Hiệp thị xã Ninh Hòa

3,8

Đất lúa (người dân đang sử dụng)

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

31

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thị xã Ninh Hòa

63

Khu dân cư Tây Nam - đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh

CSHT

Phường Ninh Hiệp thị xã Ninh Hòa

8,8

Đất lúa

Phù hợp Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Hòa năm 2020 tầm nhìn đến 2030 (quy hoạch đất đô thị)

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

90

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thị Ninh Hòa

64

Khu dân cư phường Ninh Hiệp

CSHT

Phường Ninh Hiệp thị xã Ninh Hòa

5.489

Đất lúa

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

54,52

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thị xã Ninh Hòa

65

Khu đô thị phía Bắc đường Bắc Nam

BĐS

Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

5

Đất lúa (người dân đang sử dụng)

Phù hợp Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Hòa năm 2020 tầm nhìn đến 2030 (quy hoạch đất đô thị)

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

50

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND thị Ninh Hòa

66

Tiểu dự án xây dựng CSHT Vùng sản xuất kinh doanh tôm giống tập trung Ninh Vân

CSHT

Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa

60

Đất đã giải phóng mặt bằng

Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 tại Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh

Theo quy hoạch

737

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Nông nghiệp và PTNT

67

KDC đường Bắc Nam (giai đoạn 2)

CSHT

N192-193-194-195; X40, phường Ninh Hiệp

3,6

Đất lúa (người dân đang sử dụng)

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Hòa năm 2020 tầm nhìn đến 2030 (quy hoạch đất đô thị)

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy thuộc quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND TX Ninh Hòa

68

Các dự án thứ cấp vào Khu Công nghiệp Ninh Thủy

CN

Phường Ninh Thủy, TX Ninh Hòa

207,9

Đất đã giải phóng mặt bằng

Quy hoạch 1/200 Khu công nghiệp Ninh Thủy

Theo quy hoạch KCN Ninh Thủy

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

BQL KKT Vân Phong

69

Chợ truyền thống Ninh Hòa

TM-DV

Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

0,86

Đất lúa (người dân đang sử dụng)

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Hòa năm 2020 tm nhìn đến 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND TX Ninh Hòa

70

Nhà máy xử lý rác thải

MT

Ninh Xuân, thị Ninh Hòa

10

Đất nông nghiệp (đất hàng năm khác)

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 (quy mô 150 tấn/ngày)

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND TX Ninh Hòa

71

Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

MT

Xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa

10

Đất nông nghiệp (đất hàng năm khác)

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND TX Ninh Hòa

72

Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

MT

Thôn Tân Xuân xã Ninh Xuân, thi xã Ninh Hòa

5,7

Đất nông nghiệp (đất hàng năm khác)

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND TX Ninh Hòa

73

Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

CSHT

Thôn Đống Đa, xã Ninh Sim, thi xã Ninh Hòa

2,19

Đất nông nghiệp (người dân dang sử dụng)

Theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 Ban hành Kế hoạch các Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Nông nghiệp và PTNT

74

Chợ đầu mối tổng hợp nông thủy sản Khánh Hòa

CSHT

Tổ dân phố Tân Kiều, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa

3

Đất lúa

Quy hoạch chung đô thị Ninh Hòa theo Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 4/8/2014

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND TX Ninh Hòa

HUYỆN CAM LÂM

75

Khu đô thị mới huyện Cam Lâm

Quy hoạch và Phát triển đô thị

Huyện Cam Lâm

17000

Đất Nông nghiệp, đất ở, đất nhà nước quản lý...

Phù hợp với định hướng phát triển theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị. Hiện đang hoàn thiện quy hoạch, đề xuất chủ trương đầu tư

Phát triển Khu đô thị mới; Khu vui chơi, giải trí đẳng cấp quốc tế

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

**Dự án thuộc Danh mục trọng điểm

76

Trung tâm Khoa học Công nghệ đẳng cấp quốc tế (Trung tâm Trí tuệ Toàn cầu)

Khoa học công nghệ

Huyện Cam Lâm

350

Đất nhà nước quản lý, Đất ở (có nhà) và đất nông nghiệp người dân đang sử dụng

Phù hợp với định hướng phát triển theo Nghị quyết số 09-NQ7TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị. Hiện đang hoàn thiện quy hoạch, đề xuất chủ trương đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy theo quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

**Dự án thuộc Danh mục trọng điểm

77

Chợ Tân Xương

TM-DV

Suối Cát, huyện Cam Lâm

0,4

Một phần đất chợ đang hoạt động + một phần đất giáo dục (điểm trường cũ không còn hoạt động)

Phù hợp quy hoạch chung của xã

Nhà 2 tầng, mật độ xây dựng 50% Chợ hạng 2

15

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Cam Lâm

78

Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

CSHT

Thôn Vĩnh Phú, Suối Tân, huyện Cam Lâm

5,99

Đất lâm nghiệp

Theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 Ban hành Kế hoạch các Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Nông nghiệp và PTNT

HUYỆN DIÊN KHÁNH

79

Cụm công nghiệp Công nghệ cao

CSHT

Khu đô thị mới phía Tây thành phố Nha Trang, Diên Toàn, huyện Diên Khánh

60

Đất lúa và đất nông nghiệp (người dân dang sử dụng)

Phù hợp với quy hoạch theo Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 5/10/2007 về việc phê duyệt KĐT phía Tây Nha Trang

Hạ tầng kỹ thuật

300

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

80

Làng du lịch nghỉ dưng thôn quê

DL-DV

Xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh

15

Đất quả, đất lúa đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân

Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

75

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

81

Tnrờng Mầm non tư thục Diên Khánh.

Quy mô: 07 lớp, 245 cháu.

GD-ĐT

Thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh

1,5

Đất lúa (người dân đang sử dụng)

Phù hợp Quy hoạch (đất giáo dục) theo Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch tỉ lệ 1/2000 Tây Nha Trang

Theo đề xuất đầu Nhà đầu tư

15

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Giáo dục Đào tạo

82

Khu dân cư nông thôn mới Diên Thạnh

BĐS

Thôn Phú Khánh Hạ - xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh

6,5

Đất lúa và đất ở (người dân dang sử dụng)

Phù hợp quy hoạch chung đô thị Diên Khánh

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

30

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

83

Khu đô thị mới Diên Thạnh

BĐS

Diên Thạnh huyện Diên Khánh

9,9

Đất lúa và đất ở (người dân đang sử dụng)

Đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trung tâm thị trấn Diên Khánh theo Quyết định số 437/QĐ-UBND của tỉnh Khánh Hòa

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

200

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

84

Khu đô thị mới Phú Ân Nam 3

BĐS

Thôn Phú Ân Nam 3, xã Diên An, huyện Diên Khánh

36,5

Đất lúa và đất ở (người dân đang sử dụng)

Phù hợp quy hoạch tại Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

360

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

85

Khu đô thị Phú Ân Nam 2

BĐS

Thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên KHánh

48,67

Đất lúa và đất ở (người dân đang sử dụng)

Phù hợp quy hoạch tại Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

480

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

86

Cụm công nghiệp Diên Thọ (gđ 2)

CSHT

Xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh

27,8

Đất màu, người dân đang sử dụng

Phù hợp quy hoạch tại Quyết định số 1947/-UBND ngày 6/7/2018 Quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

190

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý, phát triển CCN

UBND huyện Diên Khánh

87

Khu nhà cổ gắn kết Thành cổ Diên Khánh với bến du thuyền Sông Cái

DL-DV

Thị trấn Diên Khánh

1

Đất trong Khu đô thị Nam Sông Cái

Phù hợp Quy hoạch tại Quyết định số 448/-UBND ngày 09/02/2010 phê duyệt Quy hoạch 1/500 KĐT Nam Sông i

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

50

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

88

Khu du lịch di tích Am Chùa

DL-DV

Xã Diên Điền, huyện Diên Khánh

16,48

Đất lúa

Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

89

Nhà máy xử lý rác thải rắn

MT

Thôn Diên Sơn, Diên Lâm, huyện Diên Khánh

40

Đất nông nghiệp (người dân dang sử dụng)

Đất xử lý rác thải theo Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt QH chung thị trấn Diên Khánh

150 tấn / ngày

345

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

90

Khu trung tâm đô thị Suối Hiệp

BĐS

Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh

76,43

Đất lúa và đất ở (người dân đang sdụng)

Phù hợp Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm đô thị Suối Hiệp huyện Diên Khánh theo Quyết định số 312/QĐ-UBND của Huyện

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

600

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

91

Trung tâm Thương mại dịch vụ

TM-DV

Diên Toàn, huyện Diên Khánh

2

Đất lúa

Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Tây Nha Trang

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

92

Khu sản xuất rau, hoa quả công nghệ cao, tại Cánh đồng Trảng Găng, xã Diên Sơn

Nông nghiệp

Diên Sơn, huyện Diên Khánh

50

Đất lúa

Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

93

Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh

CSHT

Xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh (trên tuyến đường Cầu Lùng- Khánh Lê)

109,7

Đất trồng lúa, đất , đất giao thông, nghĩa trang, mặt nước, kênh mương

Phù hợp với quy hoạch 1/2000 tại quyết định 4431/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh

Xây dựng hạ tng kỹ thuật

1059,7

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Diên Khánh

HUYỆN VẠN NINH

94

Nghĩa trang phía Nam huyện Vạn Ninh

MT

Núi Hòn Quải, Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh

30

Đất nông nghiệp người dân đang sử dụng

Phù hợp với Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến 2020

Dự kiến 33.000 mộ

30

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Vạn Ninh

95

Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

CSHT

Thôn Quảng Phước, Vạn Lương, huyện Vạn Ninh

5,99

Đất lâm nghiệp

Theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 Ban hành Kế hoạch các Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Nông nghiệp PTNT

HUYỆN KHÁNH VĨNH

96

Khu du lịch suối nước nóng

DL-DV

Thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh

20

Công ty Lâm Sản Khánh Hòa quản lý, chưa giải phóng mt bằng

Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Quy hoạch Kinh tế xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

50

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Vĩnh

97

Khu du lịch sinh thái thác Ziông

DL-DV

Thôn Suối Cá, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh

50

Công ty Lâm nghiệp Trầm Hương quản lý, chưa giải phóng mt bằng

Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Quy hoạch Kinh tế hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

100

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Vĩnh

98

Khu du lịch sinh thái Giang Ly

DL-DV

Thôn Gia Lố, xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh

40

Đất dân quản lý, chưa giải phóng mặt bằng

Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Quy hoạch Kinh tế xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

100

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Vĩnh

99

Khu du lịch Sông Mấu- Đá Dài

DL-DV

Thôn Tà Gộc, Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh

80

Công ty Lâm Sn Khánh Hòa quản lý, và đất người dân chưa giải phóng mặt bằng

Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hoà về Quy hoạch Kinh tế xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

100

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Vĩnh

100

Khu đô thị xã Sông Cầu

TMDV

xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh

390

Đất người dân chưa giải phóng mặt bằng

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Căn cứ thông báo số 272-TB/TU ngày 21/02/2022 kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban định kỳ hàng tuần

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

100

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Vĩnh

101

Khu đô thị xã Sơn Thái, Liên Sang

TMDV

Thôn Chà Liên, Liên Sang thôn Giang Biên xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh

80

Đất người dân chưa giải phóng mặt bằng

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngáy 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Căn cứ thông báo số 272-TB/TU ngày 21/02/2022 kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban định kỳ hàng tuần

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Vĩnh

102

Khu đô thị xã Khánh Thượng

TMDV

Thôn Tà Gộc, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh

275

Đất người dân chưa giải phóng mặt bằng

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 ca Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Căn cứ thông báo số 272-TB/TU ngày 21/02/2022 kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban định kỳ hàng tuần

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Vĩnh

103

Khu đô thị xã Khánh Trung

TMDV

Thôn Suối Cá, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh

125

Đất người dân chưa giải phóng mặt bằng

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Căn cứ thông báo số 272-TB/TU ngày 21/02/2022 kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban định kỳ hàng tuần

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Vĩnh

104

Khu đô thị xã Khánh Hiệp

TMDV

Thôn Ba Cẳng, Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh

160

Đất người dân chưa giải phóng mặt bằng

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Căn cứ thông báo số 272-TB/TU ngày 21/02/2022 kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban định kỳ hàng tuần

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Vĩnh

105

Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

CSHT

Thôn Đông, Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh

19,58

Đất rừng sản xuất

Theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 Ban hành Kế hoạch các Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Nông nghiệp PTNT

HUYỆN KHÁNH SƠN

106

Khu du lịch sinh thái Tà Gụ

DL-DV

Xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn

15

Đất nông nghiệp của dân đang sử dụng

Phù hợp theo Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về QH phát triển tổng thể KTXH huyện Khánh Sơn đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

20

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

107

Khu du lịch Đồi Thông

DL-DV

Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn

15

Đất nông nghiệp dân đang sử dụng

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

20

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

108

Điểm dừng chân đỉnh đèo

DL-DV

Xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn

3

Đất lâm nghiệp

Phù hợp theo Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về QH phát triển tổng thể KTXH huyện Khánh Sơn đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

10

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

109

Khu di tích Hang Tỉnh ủy

Văn hóa

Sơn Bình, huyện Khánh Sơn

3

Đất Nhà nước quản lý

Phù hợp theo Quyết định số 3994/QĐ UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về QH phát triển tổng thể KTXH huyện Khánh Sơn đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

20

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

110

Nhà máy bảo quản nông sản sau sản xuất ở xã Sơn Bình

Công nghiệp

Xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn

0,1

Đất của dân, chưa GPMB

Phù hợp theo Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về QH phát triển tổng thể KTXH huyện Khánh Sơn đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

30

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

111

Khu du lịch Ko Róa - Xã Sơn Lâm

DL-DV

Thôn Ko Róa, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn

20

Đất của dân, chưa GPMB và đất do Nhà nước quản lý

Phù hợp theo Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

112

Khu du lịch Suối Giá (Suối Đá)

DL-DV

Xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn

41,9

Đất của dân, chưa GPMB và đất do Nhà nước quản lý

Phù hợp theo Nghi quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

113

Trekking Tà Giang - Thành Sơn

DL-DV

xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn

50

Đất rừng thuộc BQL Rừng Phòng hộ Nam Khánh Hòa

Phù hợp theo Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

114

Khu đô thị sinh thái Tô Hạp

BĐS

Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

18

Đất của dân, chưa GPMB

Phù hợp theo Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

115

Khu du lịch Đồi Thông - Xã Ba Cụm Nam

DL-DV

Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn

50

Đất rừng thuộc BQL Rừng Phòng hộ Nam Khánh Hòa

Phù hợp theo Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

LTBND huyện Khánh Sơn

116

Trung tâm dch vụ thương mại Khánh Sơn

TMDV

Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

0,5

Đất của dân, chưa GPMB và đất do Nhà nước quản lý

Phù hợp theo Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

117

Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

CSHT

Thôn Tha Mang, Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn

1,47

Đất rừng sản xuất

Theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngay 29/7/2022 Ban hành Kế hoạch các Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

Sở Nông nghiệp và PTNT

118

Khu du lịch sinh thái Sân Golf & Resort Đông Nam Khánh Sơn (Ba Cụm Nam Hills Golf Club)

DL-DV

Xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn

150

Đất rừng sản xuất người dân đang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

119

Khu Đô thị sinh thái Tô Hạp Central Park (Khu vực bãi bồi gần cầu Sơn Trung)

BĐS

Thị trấn Tô Hạp, Xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn

12

Đt trồng cây hàng năm của người dân đang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

120

Khu Đô thị sinh thái Bắc Thị trấn Tô Hạp (Đường Đinh Tiên Hoàng)

BĐS

Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

20

Đất trồng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm của người dân đang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

121

Khu Đô thị sinh thái Bắc Sơn Trung

BĐS

Xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn

20

Đất trồng lúa, cây hàng năm của người dân dang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

122

Khu Đô thị sinh thái Nam Sơn Trung

BĐS

Xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn

5

Đất trồng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm của người dân dang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện Khánh Sơn

Lưu ý:

* Tên dự án thể thay đổi theo đề xuất của Nhà đầu tư.

** Danh mục dự án trọng điểm đã được BCH đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thông qua tại NQ 25-NQ/TU ngày 30 tháng 9 năm 2022.

*** Sự phù hợp quy hoạch có khả năng thay đổi sau khi Quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3516/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.723

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!