Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 176/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo chương trình hành động triển khai chỉ thị 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 176/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 176/2002/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 58-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ HIỆN ĐẠI HÓA GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005;
Căn cứ Thông báo kết luận của Ban Bí thư số 73-TB/TW ngày 01 tháng 8 năm 2002 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa giai đoạn 2001 - 2005 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 58) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện Chương trình này.

Điều 2. Thành viên của Ban Chỉ đạo gồm:

1. Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm,

2. Phó trưởng Ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

3. Phó trưởng Ban: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

4. Các ủy viên gồm một lãnh đạo của các Bộ, ngành cơ quan và địa phương sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Bộ Văn hóa - Thông tin,

- Bộ Thương mại,

- Bộ Công an,

- Bộ Quốc phòng,

- Bộ Công nghiệp,

- Bộ Nội vụ,

- Văn phòng Chính phủ,

- Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của Đảng,

- Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội,

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,

- Hiệp hội phần mềm,

- Hiệp hội Điện tử - Tin học.

Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương trên đây, Trưởng Ban Chỉ đạo 58 quyết định danh sách các ủy viên. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Ban Chỉ đạo 58 có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị và Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa giai đoạn 2001-2005.

2. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW.

Điều 4. Ban Chỉ đạo 58 được sử dụng con dấu và tài khoản riêng, có Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Bưu chính, Viễn thông. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 58 do ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm và được thanh quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 175/2001/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo 58 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 176/2002/QD-TTg

Hanoi, December 3, 2002

 

DECISION

OF THE PRIME MINISTER CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE STEERING COMMITTEE FOR DIRECTING THE ACTION PROGRAMME ON IMPLEMENTING DIRECTIVE 58-CT/TW OF THE POLITBURO REQUIRING THE STRENGTHENING OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) APPLICATION AND DEVELOPMENT IN THE CAUSE OF NATIONAL INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION IN THE 2001-2005 PERIOD.

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Governmental Organization dated December 25, 2001;
Pursuant to Decision 81/2001/QD-TTg dated May 24, 2001 of the Prime Minister approving the Action Programme on implementing Directive 58-CT/TW of the Politburo requiring the strengthening of information technology (IT) application and development in the cause of national industrialization and modernization in the 2001-2005 period;
 Pursuant to the Conclusion Note of the Central Party Secretariat No.73-TB/TW dated August 1, 2002 governing the implementation of Directive 58-CT/TW;
At the proposal of the Minister of Science and Technology,

DECIDES:

Article 1. The Steering Committee for directing the action programme on implementing Directive 58-CT/TW of the Politburo requiring the strengthening of information technology (IT) application and development in the cause of national industrialization and modernization in the 2001-2005 period (hereinafter referred to as the Steering Committee) is hereby established to assist the Prime Minister in directing the implementation of this programme.

Article 2. Members of the Steering Committee include:

1. Chief: Deputy Prime Minister Pham Gia Khiem

2. Standing deputy chief: Minister of Posts and Telematics
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 176/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo chương trình hành động triển khai chỉ thị 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.450

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224