Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 127/2018/TT-BTC giá dịch vụ lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán

Số hiệu: 127/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 27/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán và Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý nợ của Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý giá và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán (sau đây gọi tắt là SGDCK) và tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSD) theo quy định pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định tại Thông tư này bao gồm: SGDCK, VSD được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ chứng khoán được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán nêu tại khoản 1 Điều này bao gồm: các thành viên giao dịch của SGDCK (bao gồm cả thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh), thành viên của VSD (bao gồm thành viên lưu ký và thành viên bù trừ); tổ chức đăng ký niêm yết; tổ chức niêm yết; công ty quản lý quỹ; tổ chức phát hành; tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD; cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK; Kho bạc Nhà nước; tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật Quản lý nợ công; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK và VSD

1. Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK và VSD được quy định chi tiết tại Biểu giá và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Đối với các dịch vụ khác không quy định tại Biểu giá, SGDCK và VSD được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

4. SGDCK, VSD phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Quy định về thanh toán tiền sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

1. Trường hợp tổ chức đăng ký lại tư cách thành viên giao dịch của SGDCK thì thanh toán tiền sử dụng dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ duy trì kết nối trực tuyến, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối như các trường hợp đăng ký làm thành viên mới.

Trường hợp tổ chức đăng ký lại tư cách thành viên lưu ký, thành viên bù trừ của VSD thì thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, thành viên bù trừ và dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ như các trường hợp đăng ký làm thành viên mới.

2. Trường hợp các thành viên giao dịch bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch hoặc ngừng kết nối trực tuyến kéo dài sang năm tiếp theo mà không bị chấm dứt tư cách thành viên thì thành viên giao dịch vẫn phải thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ duy trì kết nối trực tuyến, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối năm tiếp theo.

Trường hợp các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ bị VSD ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán hoặc tạm thời đình chỉ hoạt động lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán kéo dài sang năm tiếp theo mà không bị chấm dứt tư cách thành viên thì thành viên lưu ký, thành viên bù trừ vẫn phải thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, thành viên bù trừ năm tiếp theo.

3. Trường hợp các thành viên giao dịch đã bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc bị đình chỉ hoạt động giao dịch hoặc ngừng kết nối trực tuyến để chấm dứt tư cách thành viên trong năm đó thì không phải thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ duy trì kết nối, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối trong các năm tiếp theo.

Trường hợp các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ đã bị VSD ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán hoặc tạm thời đình chỉ hoạt động lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán để chấm dứt tư cách thành viên trong năm đó thì không phải thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, thành viên bù trừ trong các năm tiếp theo.

4. Giá dịch vụ giao dịch của thành viên tạo lập thị trường được giảm tối đa không quá 80% mức giá quy định tại Điểm 4 Mục I Phần A Biểu giá và tối đa không quá 70% mức giá quy định tại Điểm 3 Mục I Phần B Biểu giá sau khi các thành viên tạo lập thị trường hoàn thành các nghĩa vụ tạo lập thị trường theo quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quy định.

Điều 5. Quy định về thời gian thu, thanh toán, hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

1. Đối với các khoản thu định kỳ hàng năm từ giá dịch vụ quy định tại Biểu giá dịch vụ kèm theo Thông tư này, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán cho SGDCK, VSD trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

2. Đối với các khoản thu định kỳ hàng tháng từ giá dịch vụ quy định tại Biểu giá dịch vụ kèm theo Thông tư này, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán cho SGDCK, VSD chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo.

3. Đối với các tổ chức đăng ký làm thành viên mới của SGDCK, VSD và mới đăng ký niêm yết thì thực hiện thanh toán tiền sử dụng dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ quản lý niêm yết, dịch vụ duy trì kết nối trực tuyến định kỳ, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối, dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ, dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, dịch vụ quản lý thành viên bù trừ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên, Quyết định chấp thuận niêm yết, VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, thành viên bù trừ.

4. SGDCK, VSD hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ duy trì kết nối trực tuyến định kỳ, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối, dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, dịch vụ quản lý thành viên bù trừ cho thành viên giao dịch của SGDCK, thành viên của VSD trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày SGDCK ra Quyết định chấm dứt tư cách thành viên giao dịch, VSD ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, thành viên bù trừ.

5. SGDCK thu bổ sung hoặc hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ quản lý niêm yết cho tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày SGDCK ra Quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết đối với trường hợp thay đổi niêm yết hoặc ngày hủy niêm yết có hiệu lực đối với trường hợp hủy niêm yết.

Điều 6. Quản lý và sử dụng nguồn thu từ cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

1. Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại SGDCK và VSD thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

2. Nguồn thu của VSD từ dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán quy định tại Điểm 17 (trừ Điểm 17.1c và 17.5) Mục II Phần A của Biểu giá ban hành kèm theo Thông tư này được VSD điều tiết cho SGDCK theo thỏa thuận trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ đảm bảo tối đa không quá 50% số tiền thu được đối với các trường hợp chuyển quyền sở hữu chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên SGDCK.

3. Các tổ chức, cá nhân không thanh toán tiền sử dụng dịch vụ đúng hạn hoặc không thanh toán đủ tiền sử dụng dịch vụ thì SGDCK, VSD căn cứ từng trường hợp để gia hạn thời gian thanh toán hoặc xử lý theo các quy chế do SGDCK, VSD ban hành.

4. Khi thu tiền dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, SGDCK và VSD sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010; Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010; Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 và văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; bãi bỏ quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 3, Khoản 5 Điều 3, Điều 4, Điểm a Khoản 1 Điều 5, Khoản 2 Điều 5 quy định tại Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

2. Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã nộp các khoản tiền trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực và có sự chênh lệch với giá phải trả theo quy định tại Thông tư này thì SGDCK và VSD không hoàn trả lại hoặc không thu thêm số tiền chênh lệch phát sinh.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Website Chính phủ;
- Website BTC;
- Lưu: VT,
QLG (400).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

A. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

STT

TÊN GIÁ DỊCH VỤ

MỨC GIÁ

ĐỐI TƯỢNG TRẢ

THỜI GIAN TRẢ

PHẠM VI ÁP DỤNG

I

GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1

Giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch

20 triệu đồng/năm

Thành viên giao dịch (công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại)

Hàng năm

Áp dụng mức giá chung cho thành viên và không thu theo tư cách thành viên của từng loại thị trường riêng biệt (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm)

2

Giá dịch vụ đăng ký niêm yết

2.1

Giá dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu

a

Đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

10 triệu đồng

Tổ chức đăng ký niêm yết (tổ chức phát hành đang thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết lần đầu)

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày SGDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết (trả một lần duy nhất)

Không áp dụng đối với công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và các tổ chức đăng ký giao dịch trên UPCOM

b

Đối với chứng quyền có bảo đảm

5 triệu đồng

2.2

Giá dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết

a

Đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

5 triệu đồng/lần thay đổi đăng ký niêm yết

Tổ chức niêm yết; Công ty quản lý quỹ có chứng chỉ quỹ niêm yết

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày SGDCK ra Quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết

Không áp dụng đối với công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, các tổ chức đăng ký giao dịch trên UPCOM và trường hợp thay đổi do thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF

b

Đối với chứng quyền có bảo đảm

2 triệu đồng/lần thay đổi đăng ký niêm yết

Tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm

3

Giá dịch vụ quản lý niêm yết

3.1

Đối với cổ phiếu (giá trị niêm yết theo mệnh giá)

Tổ chức niêm yết

Hàng năm

a

Giá trị niêm yết dưới 100 tỷ đồng

15 triệu đồng

b

Giá trị niêm yết từ 100 tỷ đến dưới 500 tỷ đồng

20 triệu đồng

c

Giá trị niêm yết từ 500 tỷ đồng trở lên

20 triệu đồng + 0,001% giá trị niêm yết nhưng tổng không vượt quá 50 triệu đồng

3.2

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (không bao gồm ETF), công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công (giá trị niêm yết theo mệnh giá)

Tổ chức niêm yết; Công ty quản lý quỹ có chứng chỉ quỹ niêm yết

Hàng năm

Không áp dụng đối với công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương niêm yết tại SGDCK.

a

Giá trị niêm yết dưới 80 tỷ đồng

15 triệu đồng

b

Giá trị niêm yết từ 80 tỷ đến dưới 200 tỷ đồng

20 triệu đồng

c

Giá trị niêm yết từ 200 tỷ đồng trở lên

20 triệu đồng + 0,001% giá trị niêm yết nhưng tổng không vượt quá 50 triệu đồng

3.3

Đối với ETF

30 triệu đồng/năm

Công ty quản lý quỹ có chứng chỉ quỹ niêm yết

Hàng năm

3.4

Đối với chứng quyền có bảo đảm

1,5 triệu đồng/tháng

Tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm

Hàng quý và trước ngày 15 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo

4

Giá dịch vụ giao dịch

4.1

Giá dịch vụ giao dịch thông thường

Thành viên giao dịch

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

a

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết (không bao gồm ETF)

0,03% giá trị giao dịch

b

ETF niêm yết

0,02% giá trị giao dịch

c

Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

0,006% giá trị giao dịch

d

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch (UPCOM)

0,02% giá trị giao dịch

đ

Chứng quyền có bảo đảm

0,02% giá trị giao dịch

4.2

Giá dịch vụ giao dịch mua bán lại (giao dịch repo) công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

a

Kỳ hạn đến 2 ngày

0,0005% giá trị giao dịch

b

Kỳ hạn 3 đến 14 ngày

0,004% giá trị giao dịch

c

Kỳ hạn trên 14 ngày

0,006% giá trị giao dịch

4.3

Giá dịch vụ giao dịch bán kết hợp mua lại công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

0,006% giá trị giao dịch

4.4

Giá dịch vụ giao dịch vay và cho vay công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

a

Kỳ hạn đến 2 ngày

0,0005% giá trị giao dịch

Thành viên vay và cho vay công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

b

Kỳ hạn 3 đến 14 ngày

0,004% giá trị giao dịch

c

Kỳ hạn trên 14 ngày

0,006% giá trị giao dịch

5

Giá dịch vụ kết nối trực tuyến

5.1

Giá dịch vụ kết nối lần đầu

150 triệu đồng/thành viên

Thành viên giao dịch (công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại)

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày SGDCK ra Quyết định chấp thuận làm thành viên giao dịch trực tuyến (thanh toán một lần duy nhất)

5.2

Giá dịch vụ duy trì kết nối định kỳ

50 triệu đồng/thành viên/năm

Hàng năm

6

Giá dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối

20 triệu đồng/năm

Thành viên giao dịch (công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại)

Hàng năm

7

Giá dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh

0,3% trên tổng giá trị cổ phần, loại chứng khoán thực tế bán được, tối đa là 300 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá, chào bán cạnh tranh và tối thiểu là 20 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá, chào bán cạnh tranh

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có cổ phần và các loại chứng khoán được bán đấu giá, chào bán cạnh tranh theo quy định của pháp luật

Ngay sau khi đợt bán đấu giá, chào bán cạnh tranh hoàn tất

8

Giá dịch vụ đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

0,025% giá trị danh nghĩa trái phiếu/công trái phát hành theo phương thức đấu thầu nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/phiên đấu thầu (bao gồm cả phiên gọi thầu bổ sung nếu có)

Kho bạc Nhà nước; tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật Quản lý nợ công; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo đối với trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu thầu trái phiếu chính quyền địa phương

9

Giá dịch vụ đấu thầu mua lại công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

0,0075% giá mua lại công cụ nợ/trái phiếu theo phương thức đấu thầu nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/phiên đấu thầu

Kho bạc Nhà nước; tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật Quản lý nợ công; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu thầu công cụ nợ/trái phiếu

10

Giá dịch vụ đấu thầu hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

0,0075% giá công cụ nợ/trái phiếu bị hoán đổi theo phương thức đấu thầu nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/phiên đấu thầu

Kho bạc Nhà nước; tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật Quản lý nợ công; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu thầu công cụ nợ/trái phiếu


II

GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

11

Giá dịch vụ quản lý thành viên lưu ký

20 triệu đồng/ năm

Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại)

Hàng năm

12

Giá dịch vụ đăng ký chứng khoán

12.1

Giá dịch vụ đăng ký chứng khoán lần đầu

Tổ chức phát hành

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu

Áp dụng đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (bao gồm cả ETF), chứng quyền có bảo đảm

Không áp dụng đối với công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương

a

Giá trị đăng ký chứng khoán dưới 80 tỷ đồng

10 triệu đồng

b

Giá trị đăng ký chứng khoán từ 80 tỷ đến dưới 200 tỷ đồng

15 triệu đồng

c

Giá trị đăng ký chứng khoán từ 200 tỷ đồng trở lên

20 triệu đồng

12.2

Giá dịch vụ đăng ký chứng khoán bổ sung

a

Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (không bao gồm ETF)

5 triệu đồng/lần đăng ký chứng khoán bổ sung

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh

Không áp dụng đối với công cụ nợ, của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương

b

Chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có bảo đảm

500.000 đồng/lần đăng ký chứng khoán bổ sung

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

13

Giá dịch vụ lưu ký chứng khoán

13.1

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm

0,3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng

Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

Không áp dụng đối với chứng khoán lưu ký trên tài khoản tự doanh của Ngân hàng Nhà nước

13.2

Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

0,2 đồng/trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng, tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

14

Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán

14.1

Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các Thành viên lưu ký khác nhau

0,5 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán)

Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

Không áp dụng đối với chuyển khoản giấy tờ có giá để phục vụ các nghiệp vụ thị trường tiền tệ với Ngân hàng Nhà nước

14.2

Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán

0,5 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán

15

Giá dịch vụ thực hiện quyền

15.1

Dưới 500 nhà đầu tư

5 triệu đồng/1 lần thực hiện quyền

Tổ chức phát hành

Thu ngay theo từng lần trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD lập danh sách người sở hữu thực hiện quyền cho tổ chức phát hành

Không áp dụng đối với công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

15.2

Từ 500 nhà đầu tư đến dưới 1.000 nhà đầu tư

10 triệu đồng/1 lần thực hiện quyền

15.3

Từ 1.000 nhà đầu tư đến 5.000 nhà đầu tư

15 triệu đồng/1 lần thực hiện quyền

15.4

Trên 5.000 nhà đầu tư

20 triệu đồng/1 lần thực hiện quyền

16

Giá dịch vụ xử lý lỗi sau giao dịch

16.1

Giá dịch vụ sửa lỗi sau giao dịch

500.000 đồng/1 giao dịch sửa lỗi

Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

16.2

Giá dịch vụ xử lý giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán

1.000.000 đồng/1 giao dịch lùi thanh toán

17

Giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

17.1

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) chuyển nhượng giấy tờ có giá từ các nghiệp vụ thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước;

b) chuyển quyền sở hữu nhằm mục đích tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước trong đó bên chuyển quyền sở hữu phải nắm giữ 100% vốn điều lệ của bên nhận chuyển quyền sở hữu hoặc bên nhận chuyển quyền sở hữu nắm giữ 100% vốn điều lệ của bên chuyển quyền sở hữu và giữa các công ty con trong cùng tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước mà công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ của các công ty con này.

a

Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật

0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu

Các bên thực hiện chuyển quyền sở hữu

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD xác nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán

b

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận

+ 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu

+ 0,005% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

c

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại VSD nhưng chưa, không niêm yết/đăng ký giao dịch trên SGDCK

+ 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

+ 0,005% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

d

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập, bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Dân sự

0,02 % giá trị chuyển quyền sở hữu

17.2

Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán, trừ các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau

+ 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm

+ 0,005% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD xác nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán

17.3

Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai

0,03 % giá trị chuyển quyền sở hữu

Các bên thực hiện chuyển quyền sở hữu

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD xác nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán

17.4

Chuyển quyền sở hữu do bán phần vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch

+ 0,03 % giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

+ 0,005% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD xác nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán

17.5

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm

0,05% giá trị chứng khoán cơ cấu hoán đổi theo mệnh giá quỹ ETF, giá trị chứng khoán cơ sở chuyển quyền sở hữu theo mệnh giá do thực hiện chứng quyền có bảo đảm

Nhà đầu tư thực hiện hoán đổi (mua, bán lại chứng chỉ quỹ ETF) với Quỹ ETF, nhà đầu tư có yêu cầu thực hiện chứng quyền có bảo đảm

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

18

Dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD

a

Thời hạn vay dưới 15 ngày

0,004% giá trị khoản vay, tối thiểu là 500.000đ/giao dịch vay, cho vay

+ Đối với vay hỗ trợ thanh toán: bên vay trả 100%

+ Đối với vay hỗ trợ thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn/ thực hiện giao dịch hoán đổi danh mục với quỹ ETF; vay TPCP để thanh toán chuyển giao tài sản cơ sở khi thực hiện hợp đồng tương lai TPCP; vay TPCP để bán: bên vay trả 50% và bên cho vay trả 50%.

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

b

Thời hạn vay từ 15 ngày trở lên

0,006% giá trị khoản vay, tối thiểu là 500.000đ/giao dịch vay, cho vay

19

Giá dịch vụ thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

0,02% giá trị gốc, lãi, tiền mua lại trái phiếu/công trái thực hiện thanh toán nhưng tối đa không quá 400 triệu đồng/lần thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại của một mã trái phiếu/công trái

Kho bạc Nhà nước; tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật Quản lý nợ công; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

20

Giá dịch vụ thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại tín phiếu kho bạc

0,01% giá trị tín phiếu thực thanh toán, tiền mua lại tín phiếu nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/lần thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại của một mã tín phiếu kho bạc

Kho bạc Nhà nước

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

B. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

STT

TÊN GIÁ DỊCH VỤ

MỨC GIÁ

ĐỐI TƯỢNG TRẢ

THỜI GIAN TRẢ

PHẠM VI ÁP DỤNG

I

GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1

Giá dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh

20 triệu đồng

Tổ chức được SGDCK chấp thuận làm thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh (trả một lần duy nhất)

Áp dụng mức giá chung cho thành viên giao dịch và thành viên giao dịch đặc biệt của thị trường chứng khoán phái sinh

2

Giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh

20 triệu đồng/năm

Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh

Hàng năm

Áp dụng mức giá chung cho thành viên giao dịch và thành viên giao dịch đặc biệt của thị trường chứng khoán phái sinh

3

Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh

a

Hợp đồng tương lai chỉ số

3.000 đồng/ hợp đồng

Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

b

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

5.000 đồng/ hợp đồng


II

GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

4

Giá dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ

20 triệu đồng

Tổ chức được VSD chấp thuận làm Thành viên bù trừ

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ (trả một lần duy nhất)

Áp dụng mức giá dịch vụ quản lý chung cho tất cả thành viên bù trừ chung và thành viên bù trừ trực tiếp

5

Giá dịch vụ quản lý thành viên bù trừ

30 triệu đồng/năm

Thành viên bù trừ

Hàng năm

Áp dụng mức giá dịch vụ quản lý chung cho tất cả thành viên bù trừ chung và thành viên bù trừ trực tiếp

6

Giá dịch vụ quản lý vị thế

3.000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày

Thành viên bù trừ

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

7

Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ

0,003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng (tối đa không quá 2.000.000 đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng/tài khoản/tháng)

Thành viên bù trừ

Hàng tháng và chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN TẠI BIỂU GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số
127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

A. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

1. Giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch chứng khoán

Giá dịch vụ

=

Mức giá

x

Thời gian tính giá dịch vụ

(tháng)

12 tháng

a) Mức giá quy định tại Điểm 1 Mục I Phần A Biểu giá.

b) Thời gian tính giá dịch vụ

- Trường hợp tổ chức đang là thành viên giao dịch của SGDCK và không phát sinh việc chấm dứt tư cách thành viên trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ là 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá.

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên giao dịch và không phát sinh việc chấm dứt tư cách thành viên trong cùng một năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên đến hết tháng 12 của năm đó.

- Trường hợp tổ chức đang là thành viên giao dịch bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên.

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên giao dịch của SGDCKbị SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên.

c) Trường hợp thành viên giao dịch hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi, mua lại mà phải thực hiện các thủ tục đăng ký thành viên mới thì phải trả tiền sử dụng dịch vụ tương tự như trường hợp đăng ký làm thành viên mới.

d) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ:

Trường hợp thành viên giao dịch chấm dứt tư cách thành viên, SGDCK hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ cho thành viên giao dịch phần chênh lệch giữa giá dịch vụ thành viên giao dịch đã trả trong năm trừ đi giá dịch vụ thực tế phải trả tính theo công thức và hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b Khoản này.

2. Giá dịch vụ đăng ký niêm yết chứng khoán

a) Mức giá quy định tại Điểm 2 Mục I Phần A Biểu giá.

b) Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết chứng khoán được chấp thuận niêm yết và sau đó bị hủy niêm yết bắt buộc hoặc tự nguyện thì tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm không được hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ đăng ký niêm yết.

3. Giá dịch vụ quản lý niêm yết chứng khoán

a) Giá dịch vụ quản lý niêm yết cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công.

Giá dịch vụ

=

Mức giá

X

Thời gian tính giá dịch vụ

(tháng)

12 tháng

a1) Mức giá

- Mức giá quy định tại Điểm 3.1 và Điểm 3.2 Mục I Phần A Biểu giá áp dụng tương ứng với từng loại chứng khoán và giá trị niêm yết.

- Trường hợp một tổ chức thực hiện niêm yết nhiều loại chứng khoán trên cùng một SGDCK thì giá được tính trên từng loại chứng khoán.

a2) Thời gian tính giá dịch vụ

- Trường hợp chứng khoán đang được niêm yết và không bị hủy niêm yết trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ là 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá.

- Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết lần đầu và không bị hủy niêm yết trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ của năm đầu tiên sẽ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết đến hết tháng 12 của năm đó.

- Trường hợp chứng khoán đang được niêm yết nhưng bị hủy niêm yết trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng của ngày hủy niêm yết có hiệu lực.

- Trường hợp chứng khoán niêm yết lần đầu nhưng bị hủy niêm yết trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết đến hết tháng của ngày hủy niêm yết có hiệu lực.

a3) Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹthay đổi đăng ký niêm yết dẫn đến thay đổi giá dịch vụ phải trả (không áp dụng đối với Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)) thì giá dịch vụ quản lý niêm yết được tính bằng tổng của:

- Giá tính theo mức tương ứng với loại chứng khoán, giá trị niêm yết cũ, Thời gian tính giá dịch vụ từ tháng đầu năm (hoặc từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết đối với trường hợp niêm yết mới trong năm) đến hết tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết kế tiếp trong năm.

- Giá tính theo mức tương ứng với loại chứng khoán, giá trị niêm yết mới, Thời gian tính giá dịch vụ từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết liền kề trước đó trong năm đến hết tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết lần tiếp theo hoặc đến hết tháng 12 của năm đó.

a4) Hoàn trả hoặc thu bổ sung tiền sử dụng dịch vụ quản lý niêm yết cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công.

- Trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết trong năm, SGDCK hoàn trả tiền cho tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ phần chênh lệch giữa số tiền mà các tổ chức trên đã trả trong năm trừ đi số tiền thực tế phải trả tính theo công thức và hướng dẫn tại Điểm a1, a2 Khoản này.

- Trường hợp thay đổi niêm yết dẫn đến tiền sử dụng dịch vụ phải trả sau khi thay đổi niêm yết tăng lên hoặc giảm xuống so với tiền sử dụng dịch vụ đã trả thì SGDCK tính toán lại phần chênh lệch để thu bổ sung hoặc hoàn trả cho tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ.

b) Giá dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Giá dịch vụ = Mức giá x Thời gian tính giá dịch vụ (tháng)

b1) Mức giá quy định tại Điểm 3.4 Mục I Phần A Biểu giá.

b2) Thời gian tính giá dịch vụ

- Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm đến hết tháng cuối cùng của kỳ hạn chứng quyền có bảo đảm.

- Trường hợp chứng quyền có bảo đảm đang được niêm yết nhưng bị hủy niêm yết trong thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết đến hết tháng của ngày hủy niêm yết có hiệu lực.

b3) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trường hợp chứng quyền có bảo đảm bị hủy niêm yết, SGDCK hoàn trả tiền cho tổ chức niêm yết phần chênh lệch giữa số tiền mà các tổ chức trên đã trả trừ đi số tiền thực tế phải trả tính theo công thức và hướng dẫn tại Điểm b1, b2 Khoản này.

4. Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán

a) Giá dịch vụ giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công, chứng quyền có bảo đảm.

Giá dịch vụ

=

Mức giá

x

Tổng giá trị giao dịch của mỗi thành viên

Trong đó:

- Tổng giá trị giao dịch của mỗi thành viên

=

Giá trị mua chứng khoán

+

Giá trị bán chứng khoán

- Mức giá quy định tại Điểm 4 Mục I Phần A Biểu giá.

b) Giá dịch vụ giao dịch mua bán lại công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công (repo) chỉ tính một lần theo giá trị giao dịch lần đầu (giao dịch mua), không tính đối với giao dịch bán lại.

c) Giá dịch vụ giao dịch bán kết hợp mua lại công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công: chỉ tính một lần theo giá trị giao dịch lần đầu (giao dịch bán), không tính đối với giao dịch mua lại.

d) Giá dịch vụ giao dịch vay và cho vay công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công: chỉ tính một lần theo giá trị giao dịch vay, cho vay, không tính giá dịch vụ đối với giao dịch hoàn trả khoản vay, cho vay.

5. Giá dịch vụ kết nối trực tuyến

Giá dịch vụ kết nối trực tuyến bao gồm giá dịch vụ kết nối lần đầu và giá dịch vụ duy trì kết nối định kỳ.

a) Giá dịch vụ kết nối lần đầu

- Mức giá quy định tại Điểm 5.1 Mục I Phần A Biểu giá.

- Trường hợp thành viên giao dịch trực tuyến hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi, mua lại thì giá dịch vụ kết nối giao dịch trực tuyến lần đầu được tính như sau:

+ Thu giá dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu đối với thành viên hoạt động không dựa trên nguyên trạng hạ tầng cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm giao dịch của một trong các thành viên tham gia hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi, mua lại.

+ Không thu giá dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu đối với thành viên hoạt động dựa trên nguyên trạng hạ tầng cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm giao dịch của một trong các thành viên tham gia hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi, mua lại.

b) Giá dịch vụ duy trì kết nối định kỳ

Giá dịch vụ

=

Mức giá

x

Thời gian tính giá dịch vụ

(tháng)

12 tháng

- Mức giá quy định tại Điểm 5.2 Mục I Phần A Biểu giá.

- Thời gian tính giá dịch vụ:

+ Trường hợp thành viên giao dịch đang là thành viên giao dịch trực tuyến và không bị SGDCK ngừng kết nối giao dịch trực tuyến để chấm dứt tư cách thành viên trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ là 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá.

+ Trường hợp thành viên giao dịch trực tuyến mới và không bị SGDCK ngừng kết nối giao dịch trực tuyến để chấm dứt tư cách thành viên trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận làm thành viên giao dịch trực tuyến đến hết tháng 12 của năm đó.

+ Trường hợp thành viên giao dịch đang là thành viên giao dịch trực tuyến và ngừng kết nối giao dịch trực tuyến để chấm dứt tư cách thành viên trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng kết nối giao dịch trực tuyến để chấm dứt tư cách thành viên.

+ Trường hợp thành viên giao dịch trực tuyến mới và ngừng kết nối giao dịch trực tuyến để chấm dứt tư cách thành viên trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận làm thành viên giao dịch trực tuyến đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng kết nối giao dịch trực tuyến để chấm dứt tư cách thành viên.

c) Trường hợp thành viên giao dịch hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi, mua lại mà phải thực hiện các thủ tục đăng ký thành viên giao dịch trực tuyến mới thì phải thanh toán giá dịch vụ duy trì kết nối định kỳ tương tự như trường hợp đăng ký làm thành viên giao dịch trực tuyến mới.

d) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ

Trường hợp thành viên giao dịch ngừng kết nối giao dịch trực tuyến để chấm dứt tư cách thành viên, SGDCK hoàn trả tiền dịch vụ duy trì kết nối định kỳ cho thành viên giao dịch trực tuyến phần chênh lệch giữa giá dịch vụthành viên giao dịch trực tuyến đã trả trong năm trừ đi giá dịch vụ thực tế phải trả tính theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản này.

6. Giá dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối

Giá dịch vụ

=

Mức giá

x

Thời gian tính giá dịch vụ

(tháng)

12 tháng

a) Mức giá quy định tại Điểm 6 Mục I Phần A Biểu giá.

b) Thời gian tính giá dịch vụ

- Trường hợp công ty chứng khoán đang là thành viên giao dịch của SGDCK và không bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong cùng một năm thì Thời gian tính giá dịch vụ là 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá.

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên giao dịch và không bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong cùng một năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên đến hết tháng 12 của năm đó.

- Trường hợp công ty chứng khoán đang là thành viên giao dịch của SGDCK và bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong cùng một năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đối với thành viên để chấm dứt tư cách thành viên.

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên giao dịch và bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong cùng một năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đối với thành viên để chấm dứt tư cách thành viên.

c) Trường hợp thành viên giao dịch hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi, mua lại mà phải thực hiện các thủ tục đăng ký thành viên mới thì phải thanh toán giá dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối tương tự như trường hợp đăng ký làm thành viên mới.

d) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ

Trường hợp thành viên giao dịch chấm dứt tư cách thành viên, SGDCK hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ cho thành viên giao dịch phần chênh lệch căn cứ vào giá dịch vụthành viên giao dịch đã trả trong năm trừ đi giá dịch vụ thực tế phải trả theo hướng dẫn tại công thức và Điểm a, b Khoản này.

7. Giá dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh tại SGDCK

a) Mức giá quy định tại Điểm 7 Mục I Phần A Biểu giá.

b) Giá trị cổ phần/chứng khoán khác bán được dùng để tính mức giá dịch vụ cho một cuộc đấu giá/chào bán cạnh tranh gồm cả giá trị bán được qua phương thức thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá (trong trường hợp SGDCK thực hiện việc bán thỏa thuận tiếp số cổ phần/chứng khoán khác không bán hết từ cuộc đấu giá).

c) Trường hợp không đủ điều kiện tổ chức đấu giá/chào bán cạnh tranh vẫn thu tối thiểu 20 triệu đồng/cuộc.

8. Giá dịch vụ quản lý thành viên lưu ký

Giá dịch vụ

=

Mức giá

x

Thời gian tính giá dịch vụ

(tháng)

12 tháng

a) Mức giá quy định tại Điểm 11 Mục II Phần A Biểu giá.

b) Thời gian tính giá dịch vụ

- Trường hợp tổ chức đang là thành viên lưu ký của VSD và không bị VSD thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ là 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá.

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên lưu ký và không bị VSD thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký trong cùng một năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng VSD ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký đến hết tháng 12 của năm đó.

- Trường hợp tổ chức đang là thành viên lưu ký của VSD và bị VSD thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng VSD ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký.

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên lưu kýbị VSD thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký trong cùng một năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng VSD ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký đến hết tháng VSD ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký.

c) Thành viên lưu ký hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi, mua lại phải làm các thủ tục đăng ký thành viên lưu ký với VSD thì thực hiện thanh toán giá dịch vụ như các trường hợp đăng ký làm thành viên lưu ký mới.

d) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ

Trường hợp thành viên lưu ký bị thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, VSD hoàn trả tiền cho thành viên lưu ký phần chênh lệch căn cứ vào giá dịch vụthành viên lưu ký đã trả trong năm trừ đi giá dịch vụ thực tế phải trả tính theo công thức và hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b Khoản này.

9. Giá dịch vụ đăng ký chứng khoán

a) Mức giá quy định tại Điểm 12 Mục II Phần A Biểu giá.

b) Trường hợp tổ chức phát hành được chấp thuận đăng ký chứng khoán và sau đó bị hủy đăng ký bắt buộc hoặc tự nguyện thì tổ chức phát hành không được hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ đăng ký chứng khoán.

10. Giá dịch vụ lưu ký chứng khoán

Giá dịch vụ

=

Mức giá

x

Vi

30 ngày

a) Mức giá quy định tại Điểm 13 Mục II Phần A Biểu giá.

b) Cách tính ∑Vi

Vi là số lượng chứng khoán lưu ký của ngày i được xác định bằng cách cộng dồn số dư chứng khoán lưu ký trên tất cả các tài khoản lưu ký chứng khoán của hoạt động môi giới cũng như tự doanh đối với chứng khoán.

i = 1àn là các ngày trong tháng phát sinh số dư chứng khoán lưu ký.

Số dư chứng khoán lưu ký hàng ngày được tính vào thời điểm cuối ngày trên cơ sở chứng từ đã được VSD xác nhận hiệu lực.

11. Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán

a) Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các thành viên lưu ký khác nhau:

Giá dịch vụ phải trả trong tháng bằng tổng giá dịch vụ chuyển khoản ngày i

(i = 1àn là các ngày trong tháng phát sinh giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các thành viên lưu ký khác nhau)

Giá dịch vụ chuyển khoản ngày i = ∑(Mức giá x Vj)

Trong đó:

- Mức giá quy định tại Điểm 14.1 Mục II Phần A Biểu giá.

- Vj là tổng số chứng khoán mã j trên mỗi tài khoản lưu ký chứng khoán theo yêu cầu chuyển khoản chứng khoán ngày i của thành viên bên chuyển khoản đã được VSD xác nhận ngày hiệu lực chuyển khoản (j = 1àm là các mã chứng khoán có phát sinh giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các thành viên lưu ký khác nhau tại ngày i).

b) Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán

Giá dịch vụ phải trả trong tháng bằng tổng giá dịch vụ chuyển khoản thanh toán ngày i (i = 1àn là các ngày trong tháng phát sinh giao dịch chuyển khoản thanh toán cho các giao dịch bán chứng khoán)

Giá dịch vụ chuyển khoản thanh toán ngày i = ∑(Mức giá x Pj)

Trong đó:

- Mức giá quy định tại Điểm 14.2 Mục II Phần A Biểu giá.

- Pj là tổng số chứng khoán j (j = 1àm là các chứng khoán bán phát sinh trong giao dịch chuyển khoản thanh toán tại ngày i) bán phát sinh trong giao dịch chuyển khoản thanh toán tại ngày i theo Thông báo kết quả giao dịch của VSD.

12. Giá dịch vụ thực hiện quyền

a) Mức giá quy định tại Điểm 15 Mục II Phần A Biểu giá.

b) Giá dịch vụ thực hiện quyền được tính theo số lượng người sở hữu chứng khoán của tổ chức phát hành (bao gồm cả người sở hữu đã lưu ký và người sở hữu chưa lưu ký) trên Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSD lập theo từng lần thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.

13. Giá dịch vụ xử lý lỗi sau giao dịch

Giá dịch vụ xử lý lỗi sau giao dịch bao gồm giá dịch vụ sửa lỗi sau giao dịch và giá dịch vụ xử lý giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán.

a) Giá dịch vụ sửa lỗi sau giao dịch:

Giá dịch vụ

= Mức giá x n

- Mức giá quy định tại Điểm 16.1 Mục II Phần A Biểu giá.

- n là số giao dịch lỗi đã được VSD chấp thuận xử lý

b) Giá dịch vụ xử lý giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán:

Giá dịch vụ

= Mức giá x n

- Mức giá quy định tại Điểm 16.2 Mục II Phần A Biểu giá.

- n là số giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán đã được VSD chấp thuận xử lý.

c) Trường hợp lỗi giao dịch xảy ra do sự cố kỹ thuật bất khả kháng thì tùy theo từng sự cố để tính giá dịch vụ xử lý lỗi sau giao dịch theo Điểm a và, hoặc Điểm b Khoản này nhưng tổng giá dịch vụ thành viên lưu ký phải trả không vượt quá 100 triệu đồng/thành viên/sự cố.

14. Giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK

Giá dịch vụ

=

Mức giá

x

Giá trị chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Giá trị chuyển quyền sở hữu chứng khoán

=

Số lượng chứng khoán chuyển quyền sở hữu

x

Giá chứng khoán

a) Mức giá được quy định tại Điểm 17 Mục II Phần A Biểu giá.

b) Giá chứng khoán để tính giá trị giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán được xác định như sau:

- Đối với chứng khoán đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch:

+ Trường hợp chuyển nhượng thì giá chứng khoán tính theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng nhưng không thấp hơn mức giá tham chiếu của chứng khoán vào ngày VSD thực hiện chuyển quyền sở hữu.

+ Trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế hoặc hợp đồng không có giá chuyển nhượng hoặc không có hợp đồng chuyển nhượng thì giá chứng khoán tính theo giá tham chiếu của chứng khoán vào ngày VSD thực hiện chuyển quyền sở hữu.

+ Trường hợp không có giá tham chiếu của trái phiếu thì giá chứng khoán tính theo mệnh giá trái phiếu.

+ Trường hợp chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá thì giá chứng khoán được lấy theo giá đầu thành công của nhà đầu tư.

- Đối với chứng khoán chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch thì giá chứng khoán tính theo mệnh giá chứng khoán.

c) Giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán được các bên thực hiện chuyển quyền sở hữu (tại Điểm 17.1, Điểm 17.3 Mục II Phần A Biểu giá) hoặc bên nhận chuyển quyền sở hữu Điểm 17.2, Điểm 17.4 Mục II Phần A Biểu giá) hoặc nhà đầu tư thực hiện hoán đổi (mua, bán lại chứng chỉ quỹ ETF) với quỹ ETF và nhà đầu tư có yêu cầu thực hiện chứng quyền có bảo đảm (Điểm 17.5 Mục II Phần A Biểu giá) trả thông qua thành viên lưu ký nơi các bên thực hiện chuyển quyền sở hữu mở tài khoản lưu ký chứng khoán đối với chứng khoán đã lưu ký hoặc trả thông qua tổ chức phát hành đối với chứng khoán chưa lưu ký.

15. Dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD

Giá dịch vụ vay, cho vay chứng khoán = ∑(Mức giá x Vi)

Trong đó:

Mức giá quy định tại Điểm 18 Mục II Phần A Biểu giá.

Vi: Giá trị khoản vay được định giá tại ngày i

i = 1àn là số ngày vay

B. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

1. Giá dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh

a) Mức giá quy định tại Điểm 1 Mục I Phần B Biểu giá.

b) Trường hợp thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh chấm dứt tư cách thành viên bắt buộc hoặc tự nguyện thì không được hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh.

2. Giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh

Giá dịch vụ

=

Mức giá

x

Thời gian tính giá dịch vụ

(tháng)

12 tháng

a) Mức giá quy định tại Điểm 2 Mục I Phần B Biểu giá.

b) Thời gian tính giá dịch vụ

- Trường hợp tổ chức đang là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh của SGDCK và không phát sinh việc chấm dứt tư cách thành viên trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ là 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá.

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh và không phát sinh việc chấm dứt tư cách thành viên trong cùng một năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh đến hết tháng 12 của năm đó.

- Trường hợp tổ chức đang là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinhbị SGDCK ngừng hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh để chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh để chấm dứt tư cách thành viên.

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh của SGDCKbị SGDCK ngừng hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh để chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh để chấm dứt tư cách thành viên.

c) Trường hợp thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi, mua lại mà phải thực hiện các thủ tục đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh mới thì phải trả tiền sử dụng dịch vụ tương tự như trường hợp đăng ký làm thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh mới.

d) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ:

Trường hợp thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh chấm dứt tư cách thành viên, SGDCK hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ cho thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh phần chênh lệch giữa giá dịch vụ thành viên đã trả trong năm trừ đi giá dịch vụ thực tế phải trả tính theo công thức và hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b Khoản này.

3. Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh

Giá dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai

=

Mức giá

x

Tổng số lượng hợp đồng của mỗi thành viên

Trong đó:

Tổng số lượng hợp đồng của mỗi thành viên = Số lượng hợp đồng mua + Số lượng hợp đồng bán.

Mức giá quy định tại Điểm 3 Mục I Phần B Biểu giá.

4. Giá dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ

a) Mức giá quy định tại Điểm 4 Mục II Phần B Biểu giá.

b) Trường hợp thành viên bù trừ chấm dứt tư cách thành viên bù trừ bắt buộc hoặc tự nguyện thì không được hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ.

5. Giá dịch vụ quản lý thành viên bù trừ

Giá dịch vụ

=

Mức giá

x

Thời gian tính giá dịch vụ

(tháng)

12 tháng

a) Mức giá quy định tại Điểm 5 Mục II Phần B Biểu giá.

b) Thời gian tính giá dịch vụ

- Trường hợp tổ chức đang là thành viên bù trừ của VSD và không bị VSD thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ là 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 của năm tính giá.

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên bù trừ và không bị VSD thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ trong cùng một năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng VSD ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ đến hết tháng 12 của năm đó.

- Trường hợp tổ chức đang là thành viên bù trừ của VSD nhưng bị VSD thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ trong năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng VSD ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ.

- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên bù trừ nhưng bị VSD thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ trong cùng một năm thì Thời gian tính giá dịch vụ được tính từ tháng sau liền kề tháng VSD ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận Thành viên bù trừ đến hết tháng VSD ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ.

c) Thành viên bù trừ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi, mua lại phải làm các thủ tục đăng ký thành viên bù trừ với VSD thì thực hiện thanh toán giá dịch vụ như các trường hợp đăng ký làm thành viên bù trừ mới.

d) Hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ

Trường hợp thành viên bù trừ bị thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ, VSD hoàn trả tiền cho thành viên bù trừ phần chênh lệch căn cứ vào giá dịch vụthành viên bù trừ đã trả trong năm trừ đi giá dịch vụ thực tế phải trả tính theo công thức và hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b Khoản này.

6. Giá dịch vụ quản lý vị thế

Giá dịch vụ

=

Mức giá

x

Vi

a) Mức giá quy định tại Điểm 6 Mục II Phần B Biểu giá.

b) Cách tính ∑Vi

- Vi là số dư hợp đồng của ngày i được xác định bằng cách cộng dồn số dư hợp đồng trên tất cả các tài khoản của nhà đầu tư, thành viên bù trừ.

i = 1à n là các ngày trong tháng có phát sinh số dư hợp đồng

- Số dư hợp đồng hàng ngày được tính vào thời điểm cuối ngày dựa trên cơ sở chứng từ/điện xác nhận đã được VSD xác nhận hiệu lực.

7. Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ

Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ thành viên bù trừ phải np trong tháng: P = P1 + P2

Trong đó:

P là giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ;

P1 là giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bằng tiền;

P2 là giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bằng chứng khoán;

- Quản lý tài sản ký quỹ bằng tiền

Đối tượng nộp: thành viên bù trừ có phát sinh số dư tài sản ký quỹ bằng tiền

Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bằng tiền thành viên bù trừ phải nộp trong tháng: P1 = ∑Pi

Pi = Mức giá x số dư tiền ký quỹ ngày i

Trong đó:

Pigiá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ ngày i

i = 1àn là các ngày trong tháng số dư tiền ký quỹ

Mức giá quy định tại Điểm 7 Mục II Phần B Biểu giá.

- Quản lý tài sản ký quỹ bằng chứng khoán

Đối tượng nộp: thành viên bù trừ có phát sinh số dư chứng khoán ký quỹ

Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bằng chứng khoán thành viên bù trừ phải nộp trong tháng: P2 = ∑Pi

Pi= Mức giá x ∑(Vj x k)

Trong đó:

Pi là giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bằng chứng khoán ngày i;

i = 1àn là các ngày trong tháng có số dư chứng khoán ký quỹ;

k là mệnh giá của mã chứng khoán có phát sinh số dư ngày i;

Vj là tổng số dư chứng khoán ký quỹ mã j trên trên tài khoản chứng khoán ký quỹ tại VSD ngày i;

j = 1àm là các mã chứng khoán có phát sinh số dư ngày i;

Mức giá quy định tại Điểm 7 Mục II Phần B Biểu giá.

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 127/2018/TT-BTC

Hanoi, December 27, 2018

 

CIRCULAR

PRESCRIBING PRICES OF SERVICES IN SECURITIES SECTOR RENDERED BY STOCK EXCHANGES AND VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY

Pursuant to the Law on securities dated June 29, 2006; the Law on amendments to the Law on securities dated November 24, 2010;

Pursuant to the Law on fees and charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Law on pricing dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on public debt management dated November 23, 2017;

Pursuant to the Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 and the Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016 by the Government on amendments to some articles of the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 elaborating and guiding the implementation of some articles of the Law on pricing;

Pursuant to the Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 and the Decree No. 60/2015/ND-CP dated June 26, 2015 by the Government on amendments to some articles of the Government’s Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 elaborating and guiding the implementation of some articles of the Law on securities and the Law on amendments to some articles of the Law on securities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government’s Decree No. 42/2015/ND-CP dated May 05, 2017 on derivatives and derivatives market;

Pursuant to the Government’s Decree No. 91/2018/ND-CP dated June 26, 2018 on government guarantee issuance and management;

Pursuant to the Government’s Decree No. 93/2018/ND-CP dated June 30, 2018 providing for provincial-government debt management;

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2018/ND-CP dated June 30, 2018 providing for issuance, registration, listing and trading of government debt instruments in securities market;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the Department of Price Management and the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam;

The Minister of Finance promulgates Circular prescribing prices of services in securities sector rendered by Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository.

Article 1. Scope

This Circular provides regulations on prices of services in the securities sector rendered by the Stock Exchanges (hereinafter referred to as “SE”) and Vietnam Securities Depository (hereinafter referred to as “VSD”) in accordance with applicable laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Providers of services in the securities sector as regulated herein, including SEs and VSD which are duly established and operate in Vietnam.

2. Organizations and individuals that use securities-related services rendered by the service providers mentioned in Clause 1 of this Article, including trading members of SEs (including trading members in derivatives), members of VSD (including depository members and clearing members), organizations applying for listing, listed organizations, fund management companies, issuers, organizations whose accounts are opened directly at VSD, organizations/individuals transferring their securities ownership without using the SE’s trading system, the State Treasury, issuers of government-guaranteed bonds as regulated in the Law on public debt management, and Provincial-level People’s Committees that issue municipal bonds.

3. Other relevant organizations and individuals.

Article 3. Prices of services in securities sector rendered by SEs and VSD

1. The prices of services in securities sector rendered by SEs and VSD are elaborated in the Price Schedule and the Appendix enclosed herewith.

2. Prices of services in securities sector prescribed herein are not subject to value-added tax in accordance with regulations of the Law on value-added tax and relevant documents on amendments thereof (if any).

3. SEs and VSD shall themselves decide the prices of their services other than those prescribed in the Price Schedule hereof in conformity with their provision of such services and in accordance with regulations of the Law on pricing and relevant laws.

4. SEs and VSD must post and announce the prices of services they provide, and comply with regulations of the Law on pricing, the Law on securities and relevant instructional documents.

Article 4. Payment of service charges in securities sector

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If an organization applies for re-registration as a depository member or clearing member of VSD, it must pay the same service charges as those incurred by the applicant for such membership for the first time, including charges on depository member or clearing member management service and registration as clearing member service.

2. In case a trading member has its trading membership or transactions or online connection suspended by the SE for a period lasting into the following year without withholding its trading membership, it must also pay charges on trading member management service, online connection service and terminal devices service for the following year.

In case VSD suspends the provision of depository, clearing and securities settlement services for a depository member or clearing member, or a depository member or clearing member has its depository, clearing and securities settlement transactions suspended by VSD for a period lasting into the following year without withholding its depository or clearing membership, it must also pay charges on depository/clearing member management service for the following year.

3. If a trading member has its trading membership or transactions or online connection suspended by the SE for carrying out procedures for withholding of its trading membership in the same year, it must not pay charges on trading member management service, online connection service and terminal devices service for the following years.

If VSD suspends the provision of depository, clearing and securities settlement services for a depository member or clearing member, or a depository member or clearing member has its depository, clearing and securities settlement transactions suspended by VSD for withholding its depository or clearing membership in the same year, it must not pay charges on depository/clearing member management service for the following years.

4. The prices of trading services payable by market makers may be reduced by up to 80% of the corresponding prices specified in Point 4 Section I Part A of the Price Schedule and up to 70% of the corresponding prices specified in Point 3 Section I Part B of the Price Schedule after they have fulfilled their market-making obligations as regulated by laws and specific requirements imposed by competent authorities.

Article 5. Time limits for collection or return of service charges in securities sector

1. With regard to service charges annually paid according to the corresponding prices specified in the Price Schedule enclosed herewith, service users must make payments to SEs or VSD by January 31 every year.

2. With regard to service charges monthly paid according to the corresponding prices specified in the Price Schedule enclosed herewith, service users must make payments to SEs or VSD by the 15th of the following month.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The SE or VSD shall return the collected charges on trading member management service, periodical online connection service, terminal devices service, or depository member/ clearing member management service to its member within 05 (five) business days after the SE issues a Decision on termination of trading membership or VSD issues a Decision on revocation of Certificate of depository or clearing membership.

5. The SE shall collect additional charges or return charges on listing management service to the listed organization or the fund management company within 05 (five) business days from the date on which the SE issues a Decision on acceptance of changes to listed securities or the listing cancellation becomes effective.

Article 6. Managing and using revenues from provision of services in securities sector

1. After having made compulsory payments to the state budget as regulated, SEs and VSD shall manage and use the remaining amounts of revenues from their provision of services in securities sector in accordance with regulations of prevailing laws.

2. VSD shall regulate the allocation of its revenue from the provision of securities ownership transfer service as prescribed in Point 17 (excluding Point 17.1c and 17.5) Section II Part A of the Price Schedule enclosed herewith to SE according to terms and conditions of the signed assurance service contract provided that the amount transferred to the SE shall not exceed 50% of total revenue from the provision of ownership transfer service of securities listed or registered for trading on the SE’s system.

3. SEs and VSD shall consider extending the payment deadline or take actions against the service users who make late payments or fail to pay sufficient service charges according to SE’s or VSD’s internal regulations.

4. When collecting service charges in securities sector, SEs and VSD shall issue service invoices in accordance with the Government’s Decree No. 51/2010/ND-CP dated May 14, 2010, the Government’s Decree No. 04/2014/ND-CP dated January 17, 2014, the Government’s Decree No. 119/2018/ND-CP dated September 12, 2018, the Circular No. 39/2014/TT-BTC dated March 31, 2014 by the Minister of Finance, the Circular No. 37/2017/TT-BTC dated April 27, 2017 by the Minister of Finance, the Circular No. 26/2015/TT-BTC dated February 27, 2015 by the Minister of Finance, and relevant superseding or amending documents (if any).

Article 7. Implementation

1. This Circular comes into force from February 15, 2019 and supersedes the Circular No. 241/2016/TT-BTC dated November 11, 2016 by the Minister of Finance. Regulations laid down in Point b and Point c Clause 2 Article 3, Clause 5 Article 3, Article 4, Point a Clause 1 Article 5, and Clause 2 Article 5 of the Circular No. 15/2018/TT-BTC dated February 07, 2018 by the Minister of Finance shall be abrogated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Finance for consideration./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Van Hieu

 

SCHEDULE

OF PRICES OF SERVICES IN SECURITIES SECTOR RENDERED BY STOCK EXCHANGES AND VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY
 (Enclosed with the Circular No. 127/2018/TT-BTC dated December 27, 2018 by the Minister of Finance)

A. PRICES OF SERVICES RENDERED IN UNDERLYING SECURITIES MARKET

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PRICE

PAYER

PAYMENT PERIOD

SCOPE

 

 

I

PRICES OF SERVICES RENDERED BY STOCK EXCHANGES

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Trading member management

VND 20 million/ year

Trading members (including securities companies and commercial banks)

Annual payment

Applied to all members regardless of membership levels in each specific market (shares, bonds, fund certificates or covered warrants)

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

2.1

Application for initial listing

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

a

For shares, corporate bonds, investment fund certificates and debt instruments defined in the Law on public debt management

VND 10 million

Applicants for listing (issuers carrying out procedures for initial listing)

Within 05 business days after the SE issues a Decision on acceptance of listing (lump-sum payment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

b

For covered warrants

VND 5 million

 

 

 

2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

a

For shares, corporate bonds, investment fund certificates and debt instruments defined in the Law on public debt management

VND 5 million/ application for acceptance of changes to listing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 05 business days after the SE issues a Decision on acceptance of changes to listing

This regulation does not apply to government debt instruments, government-guaranteed bonds, municipal bonds, applicants for trading on UPCOM, and applicants for changes to listing due to ETF swap

 

 

b

For covered warrants

VND 2 million/ application for acceptance of changes to listing

Issuers of covered warrants

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3

Listing management service

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For shares (value of listed shares is calculated according to the face value)

 

Listed organizations

Annual payment

 

 

 

a

Value of listed shares is less than VND 100 billion

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

b

Value of listed shares is from VND 100 billion to under VND 500 billion

VND 20 million

 

 

c

Value of listed shares is VND 500 billion or above

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3.2

For corporate bonds, investment fund certificates (excluding ETFs), debt instruments as defined in the Law on public debt management (listed value is calculated according to the face value)

 

Listed organizations; fund management companies having listed fund certificates

Annual payment

This regulation does not apply to government debt instruments, government-guaranteed bonds, and municipal bonds listed on SEs

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

a

Listed value is less than VND 80 billion

VND 15 million

 

 

b

Listed value is from VND 80 billion to under VND 200 billion

VND 20 million

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

c

Listed value is VND 200 billion or above

VND 20 million + 0.001% of the listed value provided total amount payable shall not exceed VND 50 million

 

 

3.3

For ETFs

VND 30 million/ year

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Annual payment

 

 

 

3.4

For covered warrants

VND 1.5 million/ month

Issuers of covered warrants

Quarterly payment which must be made by the 15th day of the first month of the following quarter

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

4

Trading service

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1

Outright transactions

 

Trading members

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month

 

 

 

a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.03% of trading value

 

 

 

b

Listed ETFs

0.02% of trading value

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c

Corporate bonds and debt instruments as defined in the Law on public debt management

0.006% of the trading value

 

 

 

d

Shares and fund certificates registered for trading on UPCOM

0.02% of trading value

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

dd

Covered warrants

0.02% of trading value

 

 

 

4.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

a

Term is up to 2 days

0.0005% of trading value

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b

Term is 3 - 14 days

0.004% of trading value

 

 

 

c

Term is more than 14 days

0.006% of trading value

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

4.3

Sell/ buy backs in debt instruments as defined in the Law on public debt management

0.006% of trading value

 

 

 

4.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

a

Term is up to 2 days

0.0005% of trading value

Members borrowing and lending debt instruments as prescribed in the Law on public debt management

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

b

Term is 3 - 14 days

0.004% of trading value

 

 

c

Term is more than 14 days

0.006% of trading value

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5

Online connection service

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Initial connection

VND 150 million/ member

Trading members (including securities companies and commercial banks)

Within 05 business days from the date on which the SE issues a Decision on approval of online trading member (lump-sum payment)

 

 

 

5.2

Periodical connection maintenance fee

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Annual payment

 

 

 

6

Terminal device user fees

VND 20 million/ year

Trading members (including securities companies and commercial banks)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

7

Auction and competitive offering

0.3% of total value of shares or the type of securities actually sold, not exceeding VND 300 million/auction or competitive offering and not lower than VND 20 million/ auction or competitive offering

Enterprises, organizations and individuals that have shares or securities sold through auction or competitive offering in accordance with laws

Immediately after the completion of the auction or competitive offering

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8

Bidding for issuance of government bonds, development bonds, government-guaranteed bonds and municipal bonds

0.025% of the nominal value of bonds or development bonds issued through bidding but not exceeding VND 01 billion/ bidding session (including additional bidding session)

The State Treasury; issuers of government-guaranteed bonds as defined in the Law on public debt management; Provincial-level People’s Committees that issue municipal bonds

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month with regard to bidding for issuance of government bonds, development bonds or government-guaranteed bonds; within 05 business days from the date of organizing the bidding session for issuance of municipal bonds

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bidding for repurchase of government debt instruments, government-guaranteed bonds and municipal bonds

0.0075% of the repurchase price of debt instrument or bond through bidding but not exceeding VND 300 million/ bidding session

The State Treasury; issuers of government-guaranteed bonds as defined in the Law on public debt management; Provincial-level People’s Committees that issue municipal bonds

Within 05 business days from the date of organizing the bidding session for repurchase of debt instruments/ bonds

 

 

 

10

Bidding for swap of government debt instruments, government-guaranteed bonds and municipal bonds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The State Treasury; issuers of government-guaranteed bonds as defined in the Law on public debt management; Provincial-level People’s Committees that issue municipal bonds

Within 05 business days from the date of organizing the bidding session for swap of debt instruments/ bonds

 

 

 

II

PRICES OF SERVICES RENDERED BY VSD

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Depository member management

VND 20 million/ year

Depository members (including securities companies and commercial banks)

Annual payment

 

 

 

12

Securities registration service

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

12.1

Initial securities registration

 

Issuers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 05 business days from the date on which VSD issues a Certificate of initial securities registration

This regulation applies to shares, corporate bonds, investment fund certificates (including ETFs) and covered warrants

This regulation does not apply to government debt instruments, government-guaranteed bonds, and municipal bonds

 

 

a

The value of registered securities is less than VND 80 billion

VND 10 million

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b

The value of registered securities is from VND 80 billion to under VND 200 billion

VND 15 million

 

 

c

The value of registered securities is VND 200 billion or above

VND 20 million

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.2

Additional securities registration

 

 

 

 

 

a

Shares, corporate bonds, investment fund certificates (excluding ETFs)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 05 business days from the date on which VSD issues a modified Certificate of initial securities registration

This regulation does not apply to government debt instruments, government-guaranteed bonds, and municipal bonds

 

 

b

ETFs and covered warrants

VND 500,000/ application for additional registration

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Securities depository service

 

 

 

 

 

 

13.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VND 0.3/ share, fund certificate or covered warrant/ month

Depository members, organizations directly opening accounts

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month

 

This regulation does not apply to securities deposited on proprietary trading accounts of SBV

 

 

13.2

Corporate bonds and debt instruments as defined in the Law on public debt management

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

14

Securities transfer

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14.1

Transferring securities between the investor’s accounts opened at different depository members

VND 0.5/ security/ transfer/ ticker symbol (not exceeding VND 500,000/ transfer/ ticker symbol)

Depository members, organizations directly opening accounts

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month

This regulation does not apply to transfer of valuable papers serving the monetary maker with SBV

 

 

14.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VND 0.5/ security/ transfer/ ticker symbol (not exceeding VND 500,000/ transfer/ ticker symbol)

 

 

15

Corporate actions services

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

15.1

less than 500 investors

VND 5 million/ corporate action

Issuers

Payment is made immediately for each corporate action within 05 business days from the date on which VSD issues the list of owners whose rights are exercised to the issuer

This regulation does not apply to government debt instruments, government-guaranteed bonds and municipal bonds

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From 500 investors to less than 1,000 investors

VND 10 million/ corporate action

 

 

15.3

From 1,000 investors to less than 5,000 investors

VND 15 million/ corporate action

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Above 5,000 investors

VND 20 million/ corporate action

 

 

16

Handling errors after trading

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

16.1

Rectifying errors after trading

VND 500,000/ error

Depository members, organizations directly opening accounts

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

16.2

Handling delayed settlement

VND 1,000,000/ delayed settlement

 

 

17

Transferring securities ownership without using the SE’s trading system

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

17.1

Transferring securities ownership

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) transfer of valuable papers from monetary market operations by SBV

b) Transfer of ownership for the purpose of restructuring of state-owned economic groups or state-owned corporations in which the transferor must hold 100% of charter capital of the transferee or the transferee must hold 100% of charter capital of the transferor, or transfer of ownership between subsidiary companies of the same state-owned economic group or state-owned corporation in which 100% of charter capital of the subsidiary is held by the parent company

 

 

 

 

a

Founding shareholder whose transfer right is restricted as regulated by laws

0.1% of the value of transferred securities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Within 05 business days from the date on which VSD certifies the transfer of securities ownership

 

 

b

Transferring ownership of securities listed/ registered for trading upon approval by SSC

+ 0.1% of the value of transferred securities

+ 0.005% of the value of transferred corporate bonds or debt instruments defined in the Law on public debt management

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c

Public companies’ transfer of ownership of securities registered at VSD but not yet listed/registered for trading on SEs

+ 0.1% of the value of transferred shares or fund certificates

+ 0.005% of the value of transferred corporate bonds or debt instruments defined in the Law on public debt management

 

 

d

Transferring securities ownership in cases of full or partial division, merger, consolidation, capital contribution by founding shares or addition of charter capital as regulated by the Law on enterprises, the Law on securities and the Civil Code

+ 0.02% of the value of transferred securities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

17.2

Donation or inheritance of securities, except donation or inheritance of securities between husband and wife, a father or mother and his/her natural child, an adoptive father or mother and his/her adoptive child, a father or mother and his/her daughter in law or son in law, a paternal or maternal grandfather or grandmother and his/her grandchild, or between siblings

+ 0.1% of the value of transferred shares, fund certificates or covered warrants

+ 0.005% of the value of transferred corporate bonds or debt instruments defined in the Law on public debt management

Transferees

Within 05 business days from the date on which VSD certifies the transfer of securities ownership

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Transferring securities ownership in case of tender offer

0.03% of the value of transferred securities

Parties engaging in the ownership transfer

Within 05 business days from the date on which VSD certifies the transfer of securities ownership

 

 

17.4

Transferring securities ownership in case of selling of state stakes or stakes by state-owned companies in organizations listed/ registered for trading

+ 0.03% of the value of transferred shares or fund certificates

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Transferees

Within 05 business days from the date on which VSD certifies the transfer of securities ownership

 

 

17.5

Transferring securities ownership in cases of ETF swap or exercise of covered warrants

0.05% of the value of securities used for swap, calculated according to the face value of ETF, or the value of underlying securities transferred, calculated according to the face value, for the purpose of exercise of covered warrants

Investors carrying out the swap (buy and sell back ETFs) with ETF, or investors requesting for exercise of covered warrants

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

18

Borrowing and lending securities via VSD’s system

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Borrowing duration is less than 15 days

0.004% of the value of securities lent but not smaller than VND 500,000/ borrowing or lending transaction

+ Borrowing securities for settlement support: The borrower shall fully pay this service charge

+ Borrowing securities for ETF founding member to have enough securities for making capital contribution/ performing swap with ETF; borrowing government bonds for settlement in case of transfer of underlying assets during the performance of government bond futures; borrowing government bonds for selling: Both borrower and lender shall pay this service charge in half.

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month

 

 

 

b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.006% of the value of securities lent but not smaller than VND 500,000/ borrowing or lending transaction

 

 

 

19

Payment of principals, interests and repurchase amounts of government bonds, development bonds, government-guaranteed bonds and municipal bonds

0.02% of the bond or development bond principal, interest or repurchase amount payable but not exceeding VND 400 million/payment of principal, interest or repurchase amount of each bond or development bond’s code

The State Treasury; issuers of government-guaranteed bonds as defined in the Law on public debt management; Provincial-level People’s Committees that issue municipal bonds

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

20

Payment of principals, interests and repurchase amounts of T-bills

0.01% of the amount of T-bills actually paid or the repurchase amounts of T-bills but not exceeding VND 200 million/ payment of principal, interest or repurchase amount of each T-bill’s code

The State Treasury

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B. PRICES OF SERVICES RENDERED IN DERIVATIVES MARKET

No.

SERVICE

PRICE

PAYER

PAYMENT PERIOD

SCOPE

I

PRICES OF SERVICES RENDERED BY STOCK EXCHANGES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Registration as trading member in derivatives

VND 20 million

Organizations acting as trading members in derivatives upon the approval by the SE

Within 05 business days from the date on which the SE issues a Decision on approval of derivatives trading membership (lump-sum payment)

This service charge is imposed on both trading members and special trading members on derivatives market

2

Management of trading members in derivatives

VND 20 million/ year

Trading members in derivatives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This service charge is imposed on both trading members and special trading members on derivatives market

3

Derivatives transactions

 

 

 

 

a

Index futures contracts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trading members in derivatives

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month

 

b

Government bond futures contracts

VND 5,000/ contract

II

PRICES OF SERVICES RENDERED BY VSD

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VND 20 million

Organizations acting as clearing members upon the VSD’s approval

Within 05 business days from the date on which VSD issues the Certificate of clearing member (lump-sum payment)

This service charge is commonly imposed on all general clearing members and direct clearing members

5

Clearing member management

VND 30 million/ year

Clearing members

Annual payment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Positions management

VND 3,000/ contract/ account/ day

Clearing members

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month

 

7

Margins management

0.003% of accrued value of margin account balance (cash + value of securities calculated according to the face value)/ account/ month (not exceeding VND 2,000,000/ account/ month but not lower than VND 400,000/ account/ month)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Monthly payment which must be made by the 15th day of the following month

 

 

APPENDIX

GUIDANCE ON SERVICE PRICES IN SECURITIES SECTOR PRESCRIBED IN THE PRICE SCHEDULE
(Enclosed with the Circular No. 127/2018/TT-BTC dated December 27, 2018 by the Minister of Finance)

A. PRICES OF SERVICES RENDERED IN UNDERLYING SECURITIES MARKET

1. Trading member management

Service charge payable

=

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Charged period

 (month)

12 months

a) The service price is prescribed in Point 1 Section I Part A of the Price Schedule.

b) Charged period:

- If an organization is currently a trading member of the SE and is not subject to the withholding of trading membership in the same year, the charged period shall be 12 months from January 01 of the charging year.

- If an organization is a new trading member and is not subject to the withholding of trading membership in the same year, the charged period shall be calculated from the month after the month in which the SE issues a decision on approval of trading membership to December of the same year inclusively.

- If an organization is currently a trading member of the SE but is subject to the suspension of transactions or operations for the purpose of voluntary or compulsory withholding of trading membership in the same year, the charged period shall be calculated from the beginning month of the year to the end of the month in which its transactions or operations are suspended at the SE’s request.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) If an organization becomes a trading member after the consolidation, merger, full or partial division, transfer or repurchase which requires the conduct of procedures for registration as a new trading member, it must pay the same service charge as that incurred by an applicant for registration of new trading membership.

d) Return of the collected service charge:

If a trading member has its membership withheld, the SE shall return the difference between the collected service charge in the year and the actual service charge payable, which is calculated by adopting the formula and instructions in Point a and Point b of this Clause, to that trading member.

2. Securities listing service

a) The service price is prescribed in Point 2 Section I Part A of the Price Schedule.

b) In case an organization has its securities listed but then voluntarily or involuntarily delisted, the listed organization, the fund management company or the issuer of covered warrants cannot claim the refund of the paid listing service charge.

3. Securities listing management service

a) For the listing of shares, corporate bonds, investment fund certificates and debt instruments defined in the Law on public debt management:

Service charge payable

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Service price

x

Charged period

 (month)

12 months

a1) Service price:

- The service price is prescribed in Point 3.1 and Point 3.2 Section I Part A of the Price Schedule corresponding with each securities type and listed value.

- If an organization has different types of securities listed on the same SE, the service price of each listed securities type shall be calculated.

a2) Charged period:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case an organization applies for securities listing for the first time and is not subject to the delisting in the same year, the charged period in the first year shall be calculated from the month after the month in which the SE issues a Decision on acceptance of listing to the end of December of the same year.

- In case the security is currently listed but then delisted in the same year, the charged period shall be calculated from the beginning month of the year to the end of the month in which the delisting becomes effective.

- In case the security is listed for the first time but then delisted in the same year, the charged period shall be calculated from the month after the month in which the SE issues a Decision on acceptance of listing to the end of the month in which the delisting becomes effective.

a3) In case the listed organization or the fund management company makes changes to the listing resulting in change in the service charge payable (except ETFs), the charge payable on the securities listing management service is the sum of:

- The service price which is calculated according to the listed securities type, previous listed value and the charged period from the beginning month of the year (or from the month after the month in which the SE issues a Decision on acceptance of listing if the security is listed for the first time in the year) to the end of the month in which the SE issues the Decision on acceptance of changes to listing of the same year; and

- The service price which is calculated according to the listed securities type, the new listed value and the charged period from the month after the month in which the SE issues the Decision on acceptance of changes to listing in the year to the month in which the SE issues the following Decision on acceptance of changes to listing or to the end of December of the same year.

a4) Return or additional collection of charge on listing management service of shares, corporate bonds, investment fund certificates and debt instruments defined in the Law on public debt management:

- If the security is delisted in the year, the SE shall return the difference between the collected service charge in the year and the actual service charge payable, which is calculated by adopting the formula and instructions provided in Point a1 and Point a2 of this Clause, to the listed organization or the fund management company.

- If any change to the securities listing results in the increase or decrease in the service charge payable after the change in comparison to the collected service charge, the SE shall calculate and additionally collect or return the difference to the listed organization or the fund management company.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Service charge payable = Service price x Charged period (months)

b1) The service price is prescribed in Point 3.4 Section I Part A of the Price Schedule.

b2) Charged period:

- The charged period is calculated from the month in which the SE issues a Decision on acceptance of listing of covered warrant to the end of the final month of the term of that covered warrant.

- In case a covered warrant is currently listed but then delisted in the same year, the charged period shall be calculated from the month in which the SE issues a Decision on acceptance of listing to the end of the month in which the delisting becomes effective.

b3) Return of the charge on listing management service of covered warrants

If a covered warrant is delisted in the year, the SE shall return the difference between the collected service charge in the year and the actual service charge payable, which is calculated by adopting the formula and instructions provided in Point b1 and Point b2 of this Clause, to the listed organization.

4. Trading service

a) For trading in shares, fund certificates, corporate bonds, and debt instruments defined in the Law on public debt management, and covered warrants:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

=

Service price

x

Total trading value of each member

Where:

- Total trading value of each member

=

Value of securities bought

+

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The service price is prescribed in Point 4 Section I Part A of the Price Schedule.

b) The service charge on a repo transaction in a debt instrument as defined in the Law on public debt management shall be charged once on the first transaction (buy transaction) and not charged on the sell back transaction.

c) The service charge on a sell/buy back in a debt instrument as defined in the Law on public debt management shall be charged once on the first transaction (sell transaction) and not charged on the buyback transaction. d) The service charge on borrowing/ lending of a debt instrument as defined in the Law on public debt management shall be charged once on the value of the borrowing/ lending transaction and not charged on the repayment of debt instrument borrowed/ lent.

5. Online connection service

The charge on an online connection service includes the charge on initial connection and the charge on periodic connection maintenance.

a) The charge on initial connection:

- The service price is prescribed in Point 5.1 Section I Part A of the Price Schedule.

- If an organization becomes an online trading member after the consolidation, merger, full or partial division, transfer or repurchase, the service charge on the initial online connection shall be calculated as follows:

+ The charge on initial online connection service shall be imposed on the member whose operations are not based on the existing material facilities, information technology system and trading software of one of members participating in that consolidation, merger, full or partial division, transfer or repurchase.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The charge on periodical connection maintenance:

Service charge payable

=

Service price

x

Charged period

 (month)

12 months

- The service price is prescribed in Point 5.2 Section I Part A of the Price Schedule.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ If a trading member is currently an online trading member and does not has online connection suspended by the SE for carrying out procedures for withholding of its trading membership in the year, the charged period shall be 12 months from January 01 of the charging year.

+ If an organization is a new online trading member and does not has online connection suspended by the SE for carrying out procedures for withholding of its trading membership in the year, the charged period shall be calculated from the month after the month in which the SE issues a Decision on acceptance of online trading member to the end of December in the same year.

+ If a trading member is currently an online trading member and has online connection suspended for carrying out procedures for withholding of its trading membership in the year, the charged period shall be calculated from the beginning month of the year to the end of the month in which the SE suspends the online connection.

+ If an organization is a new online trading member and has online connection suspended for carrying out procedures for withholding of its trading membership in the year, the charged period shall be calculated from the month after the month in which the SE issues a Decision on acceptance of online trading member to the end of the month in which the SE suspends the online connection.

c) If an organization becomes a trading member after the consolidation, merger, full or partial division, transfer or repurchase which requires the conduct of procedures for registration as a new online trading member, it must pay the same charge on periodical online connection maintenance as that is incurred by a new online trading member.

d) Return of the collected service charge:

If a trading member has its online connection suspended for withholding its membership, the SE shall return the difference between the collected service charge on periodical online connection maintenance in the year and the actual service charge payable, which is calculated by adopting the instructions in Point b of this Clause, to that trading member.

6. Terminal devices service

Service charge payable

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Service price

x

Charged period

 (month)

12 months

a) The service price is prescribed in Point 6 Section I Part A of the Price Schedule.

b) Charged period:

- If a securities company is currently a trading member of the SE and is not subject to the suspension of transactions or operations at the SE’s request for the purpose of voluntary or involuntary withholding of its trading membership in the year, the charged period shall be 12 months from January 01 of the charging year.

- If an organization is a new trading member and is not subject to the suspension of transactions or operations at the SE’s request for the purpose of voluntary or involuntary withholding of its trading membership in the same year, the charged period shall be calculated from the month after the month in which the SE issues a decision on approval of trading membership to December of the same year inclusively.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If an organization is a new trading member of the SE but is subject to the suspension of transactions or operations at the SE’s request for the purpose of voluntary or compulsory withholding of trading membership in the same year, the charged period shall be calculated from the month after the month in which the SE issues a decision on approval of trading membership to the end of the month in which its transactions or operations are suspended at the SE’s request.

c) If an organization becomes a trading member after the consolidation, merger, full or partial division, transfer or repurchase which requires the conduct of procedures for registration as a new trading member, it must pay the same service charge on using terminal devices as that incurred by an applicant for registration of new trading membership.

d) Return of the collected service charge:

If a trading member has its membership withheld, the SE shall return the difference between the collected service charge on terminal devices in the year and the actual service charge payable, which is calculated by adopting the instructions in Point a and Point b of this Clause, to that trading member.

7. Auction and competitive offering at the SE

a) The service price is prescribed in Point 7 Section I Part A of the Price Schedule.

b) The value of other shares/ securities sold out, which is employed to calculate the service charge on an auction/ competitive offering, includes the proceeds from shares/ securities sold out by direct negotiation with investors participating in the auction (in case the SE carries out direct negotiation for selling the quantity of shares/ securities that are undelivered in the auction).

c) In case of failure to organize the auction or competitive offering, the service charge payable shall be VND 20 million/ auction or competitive offering.

8. Depository member management

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

=

Service price

x

Charged period

 (month)

12 months

a) The service price is prescribed in Point 11 Section II Part A of the Price Schedule.

b) Charged period:

- If an organization is currently a depository member of the VSD and is not subject to the VSD’s revocation of Certificate of depository membership in the year, the charged period shall be 12 months from January 01 of the charging year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If an organization is currently a depository member of the VSD and has its Certificate of depository membership revoked by VSD in the year, the charged period shall be calculated from the beginning month of the year to the end of the month in which VSD issues a Decision on revocation of Certificate of depository membership.

- If an organization is a new depository member of VSD in the year and then has its Certificate of depository membership revoked by VSD in the same year, the charged period shall be calculated from the month after the month in which the VSD issues a Decision on issuance of Certificate of depository membership to the end of the month in which VSD issues a Decision on revocation of Certificate of depository membership.

c) If an organization becomes a depository member after the consolidation, merger, full or partial division, transfer or repurchase which requires the conduct of procedures for registration of depository membership with VSD, it must pay the same service charge as that incurred by an applicant for registration of new depository membership.

d) Return of the collected service charge:

If a depository member has its Certificate of depository membership revoked, VSD shall return the difference between the collected service charge in the year and the actual service charge payable, which is calculated by adopting the formula and instructions in Point a and Point b of this Clause, to that depository member.

9. Securities registration service

a) The service price is prescribed in Point 12 Section II Part A of the Price Schedule.

b) If an issuer’s registration of securities is accepted and then voluntarily or compulsorily cancelled, the charge on securities registration service paid by the issuer shall not be returned.

10. Securities depository service

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

=

Service price

x

Vi

30 days

a) The service price is prescribed in Point 13 Section II Part A of the Price Schedule.

b) Calculating ∑Vi

Vi is the quantity of securities deposited in the day i and is the sum of balances on all securities depository accounts serving securities brokerage and proprietary trading.

i = 1->n is the days in a month in which deposited securities balances occur.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Securities transfer

a) The service charge on the transfer of securities between the investor’s accounts opened at different depository members:  

The service charge payable in the month is total charge on securities transfer service in the day i

 (i = 1->n is the days in a month in which securities are transferred between the investor’s accounts opened at different depository members)

The charge on securities transfer service in the day i = ∑(Service price x Vj)

Where:

- The service price is prescribed in Point 14.1 Section II Part A of the Price Schedule.

- Vj is the quantity of securities of code j on each securities depository account to be transferred in the day i at the request of the depository member representing the transferor with VSD’s certification (j = 1->m is codes of securities to be transferred between the investor's accounts opened at different depository members in the day i).

b) The service charge on the transfer of securities for settlement purpose

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The charge on securities transfer service for settlement in the day i = ∑(Service price x Pj)

Where:

- The service price is prescribed in Point 14.2 Section II Part A of the Price Schedule.

- Pj is the quantity of securities of code j (j = 1 ->m is codes of securities to be transferred for settlement of securities selling transactions in the day i) to be transferred for settlement purpose in the day i according to VSD’s notice of trading result.

12. Corporate actions service

a) The service price is prescribed in Point 15 Section II Part A of the Price Schedule.

b) The charge on corporate actions service is calculated according to the number of persons owning securities of the issuer (regardless of whether or not the security is deposited) on the list of securities owners made by VSD when announcing the record date for providing corporate actions.

13. Handling errors after trading

The charge on post-trade error handling service includes the charge on post-trade error rectification and the charge on delayed settlement handling.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Service charge payable

= Service price x n

- The service price is prescribed in Point 16.1 Section II Part A of the Price Schedule.

- n is the number of trading errors to be handled by VSD

b) Charge on delayed settlement handling service:

Service charge payable

= Service price x n

- The service price is prescribed in Point 16.2 Section II Part A of the Price Schedule.

- n is the number of transactions for which the delayed settlement is handled by VSD.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. Transferring securities ownership without using the SE’s trading system

Service charge payable

=

Service price

x

Value of transferred securities

Value of transferred securities

=

Quantity of securities transferred

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Securities price

a) The service price is prescribed in Point 17 Section II Part A of the Price Schedule.

b) The securities price employed to calculate the value of transferred securities shall be determined as follows:

- For securities listed or registered for trading:

+ In case of securities ownership transfer, the securities price shall be the price specified in the transfer agreement provided that it shall not be lower than the reference price announced in the day in which the transfer of securities ownership is performed by VSD.

+ In case of securities ownership transfer due to donation or inheritance or in case the transfer agreement is unavailable or does not specify the transfer price, the securities price shall be the reference price announced in the day in which the transfer of securities ownership is performed by VSD.

+ In case of unavailability of the bond's reference price, the securities price shall be calculated according to the bond's face value.

+ In case of ownership transfer due to selling securities through auction, the securities price is the investor’s successful bid.

- For securities which are not listed or registered for trading, the securities price shall be the face value.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15. Borrowing and lending securities via VSD’s system

The charge on securities borrowing/ lending service = ∑(Service price x Vi)

Where:

The service price is prescribed in Point 18 Section II Part A of the Price Schedule.

Vi: The value of securities lent/ borrowed, determined in the day i

i = 1 -> n is the borrowing days

B. PRICES OF SERVICES RENDERED IN DERIVATIVESMARKET

1. Registration as trading member in derivatives

a) The service price is prescribed in Point 1 Section I Part B of the Price Schedule.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Management of trading members in derivatives

Service charge payable

=

Service price

x

Charged period

 (month)

12 months

a) The service price is prescribed in Point 2 Section I Part B of the Price Schedule.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If an organization is currently a trading member in derivatives of the SE and is not subject to the withholding of trading membership in the year, the charged period shall be 12 months from January 01 of the charging year.

- If an organization is a new trading member in derivatives of the SE in the year and is not subject to the withholding of trading membership in the same year, the charged period shall be calculated from the month after the month in which the SE issues a decision on approval of derivatives trading membership to December of the same year inclusively.

- If an organization is currently a trading member in derivatives of the SE but is subject to the suspension of transactions or operations for the purpose of voluntary or compulsory withholding of trading membership in the same year, the charged period shall be calculated from the beginning month of the year to the end of the month in which its derivatives transactions or operations are suspended at the SE’s request.

- If an organization is a new trading member in derivatives of the SE but is subject to the suspension of transactions or operations for the purpose of voluntary or compulsory withholding of derivatives trading membership in the same year, the charged period shall be calculated from the month after the month in which the SE issues a decision on approval of derivatives trading membership to the end of the month in which its derivatives transactions or operations are suspended at the SE’s request.

c) If an organization becomes a derivatives trading member after the consolidation, merger, full or partial division, transfer or repurchase which requires the conduct of procedures for registration as a new derivatives trading member, it must pay the same service charge as that incurred by an applicant for registration of new derivatives trading membership.

d) Return of the collected service charge:

If a trading member in derivatives has its membership withheld, the SE shall return the difference between the collected service charge in the year and the actual service charge payable, which is calculated by adopting the formula and instructions in Point a and Point b of this Clause, to that derivatives trading member.

3. Derivatives transactions

Futures trading service charge

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Service price

x

Total number of futures contracts of each member

Where:

Total number of futures contracts of each member = The number of buy contract + The number of sell contract.

The service price is prescribed in Point 3 Section I Part B of the Price Schedule.

4. Registration as clearing members

a) The service price is prescribed in Point 4 Section II Part B of the Price Schedule.

b) If a clearing member has its clearing membership voluntarily or compulsorily withheld, the service charge paid when carrying out procedures for registration as clearing member shall not be returned.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Service charge payable

=

Service price

x

Charged period

 (month)

12 months

a) The service price is prescribed in Point 5 Section II Part B of the Price Schedule.

b) Charged period:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If an organization is a new clearing member of VSD in the year and is not subject to the VSD’s revocation of Certificate of clearing membership in the same year, the charged period shall be calculated from the month after the month in which the VSD issues a Decision on issuance of Certificate of clearing membership to December of the same year inclusively.

- If an organization is currently a clearing member of the VSD and has its Certificate of clearing membership revoked by VSD in the year, the charged period shall be calculated from the beginning month of the year to the end of the month in which VSD issues a Decision on revocation of Certificate of clearing membership.

- If an organization is a new clearing member of VSD in the year and then has its Certificate of clearing membership revoked by VSD in the same year, the charged period shall be calculated from the month after the month in which the VSD issues a Decision on issuance of Certificate of clearing membership to the end of the month in which VSD issues a Decision on revocation of Certificate of clearing membership.

c) If an organization becomes a clearing member after the consolidation, merger, full or partial division, or transfer or repurchase which requires the conduct of procedures for registration of clearing membership with VSD, it must pay the same service charge as that incurred by an applicant for registration of new clearing membership.

d) Return of the collected service charge:

If a clearing member has its Certificate of clearing membership revoked, VSD shall return the difference between the collected service charge in the year and the actual service charge payable, which is calculated by adopting the formula and instructions in Point a and Point b of this Clause, to that d clearing member.

6. Positions management

Service charge payable

=

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Vi

a) The service price is prescribed in Point 6 Section II Part B of the Price Schedule.

b) Calculating ∑Vi

- Vi is the contract balance in the day i and calculated by adding contract balances on all accounts of the investor/ clearing member.

i = 1 -> n is the days in a month in which contract balance occurs

- Daily contract balance is determined at the end of the day according to certification documents/messages certified by VSD.

7. Margins management

The charge on margins management service payable by a clearing member in a month: P = P1 + P2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

P is the charge on margins management service;

P1 is the charge on cash margin management service;

P2 is the charge on securities margin management service;

- Cash margin management:

Payer: Clearing member having cash margin balance

The charge on cash margin management service payable by a clearing member in a month: P1 = ∑Pi

Pi = Service price x margin balance in the day i

Where:

Pi is the charge on margin management service in the day i

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The service price is prescribed in Point 7 Section II Part B of the Price Schedule.

- Securities margin management:

Payer: Clearing member having securities margin balance

The charge on securities margin management service payable by a clearing member in a month: P2 = ∑Pi

Pi= Service price x ∑(Vj x k)

Where:

Pi is the charge on securities margin management service in the day i;

i = 1->n is the days in a month in which securities margin balance occurs;

k is the face value of securities of the code generating balance in the day i;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

j = 1->m is codes of securities of which balance occurs in the day i;

The service price is prescribed in Point 7 Section II Part B of the Price Schedule.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 127/2018/TT-BTC dated December 27, 2018 prescribing prices of services in securities sector rendered by Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.813

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!