Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 27/2019/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 132/2008/NĐ-CP và Nghị định 74/2018/NĐ-CP

Số hiệu: 27/2019/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 26/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2019/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2018/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia, bao gồm:

1. Tiêu chí và thang điểm xét thưởng Giải thưởng chất lượng quốc gia;

2. Hệ thống tổ chức hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia;

3. Xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia;

4. Đề cử tham gia Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia, bao gồm các loại hình sau:

a) Sản xuất lớn;

b) Sản xuất nhỏ và vừa;

c) Dịch vụ lớn;

d) Dịch vụ nhỏ và vừa.

2. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Loại hình tổ chức, doanh nghiệp “sản xuất lớn” và “dịch vụ lớn” (quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 2 Thông tư này là tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

2. Loại hình tổ chức, doanh nghiệp “Sản xuất nhỏ và vừa” và “Dịch vụ nhỏ và vừa” quy định tại điểm b, d khoản 1 Điều 2 Thông tư này là tổ chức, doanh nghiệp sử dụng không quá 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

3. GTCLQG là ký tự viết tắt của Giải thưởng chất lượng quốc gia;

4. APQO là ký tự viết tắt của Tổ chức Chất lượng Châu Á -Thái Bình Dương;

5. GPEA là ký tự viết tắt của Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Điều 4. Tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG

1. Tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự GTCLQG.

2. Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt GTCLQG quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) không hạn chế số lần và thời gian tham dự của tổ chức, doanh nghiệp đã đạt GTCLQG.

3. Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, sau hai năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Điều 5. Tiêu chí đánh giá, tính điểm GTCLQG

1. Vai trò của lãnh đạo:                                                                         120 điểm.

2. Chiến lược hoạt động:                                                                      85 điểm.

3. Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường:                       85 điểm.

4. Đo lường, phân tích và quản lý tri thức:                                              90 điểm.

5. Quản lý nguồn nhân lực:                                                                   85 điểm.

6. Quản lý quá trình hoạt động:                                                             85 điểm.

7. Kết quả hoạt động:                                                                           450 điểm.

Chương II

HỆ THỐNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Điều 6. Cơ quan quản lý và điều hành GTCLQG

1. Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Giải thưởng chất lượng, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều 27a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là Cơ quan thường trực GTCLQG thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 27a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

3. Các bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều 27a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, tiến hành các bước sau:

a) Chỉ định cơ quan thường trực GTCLQG để chủ trì tổ chức triển khai GTCLQG hằng năm trong phạm vi quản lý theo Kế hoạch tổ chức GTCLQG của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Thành lập hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành, có sự thống nhất bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ, để tổ chức xem xét, đánh giá các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 4 Điều 27a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn là cơ quan thường trực GTCLQG tại địa phương.

Điều 7. Hội đồng giải thưởng các cấp

1. Hội đồng sơ tuyển

a) Thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng sơ tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 27b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

b) Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển cấp địa phương là đại diện Lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn.

Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành là đại diện Lãnh đạo bộ, ngành tổ chức sơ tuyển.

c) Thư ký Hội đồng sơ tuyển cấp địa phương là cán bộ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc đại diện cơ quan thường trực GTCLQG tại địa phương có tên trong Danh sách các ủy viên Hội đồng sơ tuyển được Cơ quan thường trực GTCLQG quyết định thành lập.

Thư ký Hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành là đại diện của cơ quan thường trực GTCLQG của bộ, ngành có tên trong Danh sách các ủy viên Hội đồng sơ tuyển được bộ, ngành thành lập.

2. Hội đồng quốc gia

a) Thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng quốc gia thực hiện theo quy định tại Điều 27c Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

b) Chủ tịch Hội đồng quốc gia là đại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Thư ký Hội đồng quốc gia là đại diện Cơ quan thường trực GTCLQG.

3. Hội đồng giải thưởng các cấp tiến hành làm việc bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Chủ tịch Hội đồng giải thưởng điều khiển các phiên họp của Hội đồng. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch điều khiển các phiên họp của Hội đồng;

b) Hội đồng giải thưởng làm việc trên cơ sở bàn bạc thống nhất của các thành viên có mặt. Các phiên họp của Hội đồng có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự. Các kết luận của Hội đồng có giá trị khi được ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý.

Chương III

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Điều 8. Quy trình đánh giá của Hội đồng sơ tuyển

1. Hội đồng sơ tuyển tiến hành xem xét, đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG theo hai bước quy định tại Điều 28 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

a) Bước 1: đánh giá hồ sơ

Hội đồng sơ tuyển đề xuất cơ quan thường trực GTCLQG tương ứng tại địa phương hoặc tại bộ, ngành thành lập tổ chuyên gia tiến hành đánh giá hồ sơ tham dự GTCLQG của các tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chuyên gia có ít nhất 03 (ba) chuyên gia đánh giá, thực hiện việc đánh giá một cách độc lập. Sau khi đánh giá, tổ chuyên gia lập báo cáo đánh giá thống nhất.

b) Bước 2: đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp

Hội đồng sơ tuyển đề xuất cơ quan thường trực GTCLQG tương ứng cử đoàn đánh giá gồm đại diện của Hội đồng sơ tuyển và ít nhất 03 chuyên gia đánh giá, tiến hành đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG. Đoàn đánh giá có trách nhiệm lập biên bản đánh giá để bổ sung vào hồ sơ kết quả đánh giá.

2. Căn cứ kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp, Hội đồng sơ tuyển đề xuất danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện xét tặng GTCLQG và gửi hồ sơ đề xuất cho cơ quan thường trực GTCLQG tại địa phương và tại bộ, ngành.

3. Căn cứ vào kết quả đánh giá và đề xuất của Hội đồng sơ tuyển, cơ quan thường trực GTCLQG tại địa phương và tại bộ, ngành tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ đề xuất gửi Cơ quan thường trực GTCLQG (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Điều 9. Quy trình đánh giá của Hội đồng quốc gia

1. Hội đồng quốc gia tiếp nhận hồ sơ của Hội đồng sơ tuyển từ cơ quan thường trực GTCLQG và phối hợp triển khai các hoạt động:

a) Đề xuất Cơ quan thường trực GTCLQG thành lập các tổ chuyên gia xem xét, thẩm định hồ sơ và tài liệu liên quan của các tổ chức, doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề xuất trao giải;

b) Đề xuất Cơ quan thường trực GTCLQG cử đoàn đánh giá (trong trường hợp cần thiết) tiến hành đánh giá, thẩm định tại tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung các thông tin làm cơ sở cho việc đề xuất trao giải thưởng.

2. Căn cứ kết quả đánh giá, thẩm định hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp, Hội đồng quốc gia tiến hành:

a) Đề xuất danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị tặng GTCLQG;

b) Đề nghị Cơ quan thường trực GTCLQG lấy ý kiến hiệp y của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với hồ sơ của tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG theo từng trường hợp cụ thể. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản trả lời trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hiệp y;

c) Thông báo cho Cơ quan thường trực GTCLQG về kết quả đánh giá, thẩm định hồ sơ và đề xuất trao giải thưởng để gửi văn bản thông báo cho Hội đồng sơ tuyển và các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất trao giải.

Điều 10. Thủ tục đề nghị tặng GTCLQG

1. Căn cứ kết quả của Hội đồng quốc gia, cơ quan thường trực GTCLQG hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua cơ quan chuyên trách về thi đua - khen thưởng của Bộ) xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 28 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Điều 11. Quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG

1. Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 30 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

2. Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận Cúp và Giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Mẫu Cúp GTCLQG và mẫu Giấy chứng nhận dành cho tổ chức, doanh nghiệp đạt giải thưởng thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, xét theo tổng số điểm mà tổ chức, doanh nghiệp đạt được từ cao xuống thấp.

Chương IV

ĐỀ CỬ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Điều 12. Tham gia APQO

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đại diện của Việt Nam tham gia APQO với tư cách thành viên chính thức và đóng niên liễm hằng năm theo quy định của Tổ chức này; thực hiện hợp tác quốc tế về giải thưởng chất lượng theo quy định của pháp luật; đề cử tổ chức, doanh nghiệp tham dự GPEA do APQO chủ trì tổ chức hằng năm.

Điều 13. Tiêu chí tham dự GPEA

Tổ chức, doanh nghiệp tham dự GPEA đáp ứng các tiêu chí sau đây:

1. Tổ chức, doanh nghiệp xuất sắc đã được trao Giải vàng Chất lượng quốc gia trong một năm của hai năm gần nhất tính đến năm đăng ký tham dự. Trong thời gian hai năm này tổ chức, doanh nghiệp chưa từng đạt GPEA;

2. Tổ chức, doanh nghiệp được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét lựa chọn và đề cử với Hội đồng GPEA của APQO;

3. Tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ do APQO và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định.

Điều 14. Nhiệm vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện đề cử tổ chức, doanh nghiệp tham dự GPEA của APQO

1. Tiến hành xem xét, lựa chọn và đề cử các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 13 Thông tư này.

2. Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp lập hồ sơ tham dự GPEA đúng quy định.

3. Thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp kết quả trao giải và tổ chức đoàn của Việt Nam đi nhận GPEA.

4. Công bố công khai kết quả trao GPEA trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về GTCLQG và tổ chức Lễ tôn vinh tại Việt Nam cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải.

5. Tổ chức hướng dẫn chi tiết điều kiện tham dự; tiêu chí giải thưởng; loại hình tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng; hình thức giải thưởng; hồ sơ tham dự; trình tự, thủ tục xem xét đánh giá và đề cử tham dự; biểu trưng của GTCLQG theo Mẫu Lô gô Giải thưởng Chất lượng Quốc gia dành cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp tham dự và đạt giải phù hợp với quy định của GTCLQG và APQO.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Thành lập Hội đồng quốc gia;

2. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp;

3. Bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ quan thường trực GTCLQG và Hội đồng quốc gia;

4. Chỉ định cơ quan thường trực GTCLQG chủ trì tổ chức triển khai GTCLQG hằng năm.

Điều 16. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực GTCLQG

1. Thành lập Hội đồng sơ tuyển cấp địa phương.

2. Đề nghị danh sách các thành viên hội đồng quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

3. Phối hợp với Hội đồng quốc gia tổ chức xem xét, đánh giá và thẩm định hồ sơ tham dự GTCLQG.

4. Tổ chức lấy ý kiến hiệp y của bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng.

5. Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Thủ tướng Chính phủ Quyết định tặng GTCLQG và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp.

6. Chủ trì và đề xuất tham gia vào các hoạt động của APQO. Tiến hành xem xét, lựa chọn và đề cử tổ chức, doanh nghiệp tham dự GPEA hằng năm.

7. Thông báo bằng văn bản kết quả trao giải cho bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng sơ tuyển, các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải và các cơ quan, tổ chức liên quan sau khi có quyết định trao GTCLQG và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

8. Công bố công khai kết quả trao giải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về GTCLQG.

9. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng sơ tuyển, cơ quan phát thanh, truyền hình và báo chí ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến, đưa tin về GTCLQG và các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải.

10. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức lễ trao giải thưởng cho tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

11. Công bố các vi phạm, hình thức xử lý đối với tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG có vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 17. Trách nhiệm của các bộ, ngành

1. Thành lập Hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành.

2. Tổ chức xem xét, đánh giá và đề xuất các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng GTCLQG.

3. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, đưa tin về GTCLQG và các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải.

4. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

5. Bảo đảm kinh phí hoạt động của Cơ quan thường trực GTCLQG và hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành.

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai hoạt động GTCLQG hằng năm tại địa phương.

2. Chỉ đạo cơ quan thường trực GTCLQG tại địa phương và hội đồng sơ tuyển cấp địa phương tiến hành xem xét, đánh giá và đề xuất với Hội đồng quốc gia danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trao giải.

3. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hiệp y trao giải cho các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương.

4. Bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ quan thường trực GTCLQG tại địa phương và hội đồng sơ tuyển cấp địa phương.

Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải

1. Bảo đảm tính chính xác của hồ sơ tham dự GTCLQG và thông tin cung cấp cho hội đồng giải thưởng.

2. Thực hiện đầy đủ các quy định khi tham dự GTCLQG và sau khi đạt giải; không làm ảnh hưởng đến uy tín của GTCLQG.

3. Chủ động quảng cáo, đưa tin, đăng bài về kết quả trao giải, thông tin chung về GTCLQG trên các báo, đài, trang thông tin điện tử của tổ chức, doanh nghiệp và tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp về GTCLQG; sử dụng biểu tượng của GTCLQG và GPEA trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

4. Tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm công bố chính xác, công khai và kịp thời kết quả trao giải, những vi phạm của tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xét giải, sau khi đạt giải (nếu có) cho cơ quan chuyên môn tại địa phương hoặc cơ quan chuyên môn tại bộ, ngành và Cơ quan thường trực GTCLQG.

Điều 20. Kinh phí hoạt động

1. Nguồn kinh phí tổ chức hoạt động GTCLQG thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

2. Kinh phí từ ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ bảo đảm tổ chức triển khai hoạt động GTCLQG bao gồm: hoạt động của hội đồng giải thưởng các cấp; xem xét, đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG và Giải thưởng GPEA của hội đồng giải thưởng và chuyên gia đánh giá; họp báo công bố kết quả trao giải; tổ chức lễ trao giải; thông tin, tuyên truyền; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho tổ chức, doanh nghiệp tham gia, thành viên hội đồng giải thưởng, chuyên gia đánh giá GTCLQG và các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến công tác triển khai hoạt động GTCLQG.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ bảo đảm kinh phí hoạt động về GTCLQG của cơ quan thường trực GTCLQG tại trung ương và Hội đồng quốc gia.

4. Các bộ, ngành bảo đảm kinh phí hoạt động về GTCLQG của cơ quan thường trực GTCLQG và hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động về GTCLQG của cơ quan thường trực GTCLQG và hội đồng sơ tuyển cấp địa phương.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

2. Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN ngày 02 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp

Các hoạt động liên quan đến đánh giá, thủ tục đề nghị tặng GTCLQG và đề xuất tham dự GPEA đã triển khai từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN .

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

Phụ lục

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Mẫu CÚP GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐẠT GIẢI

2. Mẫu GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

3. Mẫu LÔ GÔ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐẠT GIẢI

Mẫu CÚP GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐẠT GIẢI

Hình dạng và kích thước
Cúp Giải Vàng Chất lượng Quốc gia
và Cúp Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Hình 1.1: Hình dạng Cúp Giải Vàng Chất lượng Quốc gia

Hình 1.2: Hình dạng Cúp Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Cup Chat Luong1

Hình 1.3: Kích thước mặt trước của Cúp Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Cup Chat Luong2

Hình 1.4: Kích thước mặt bên của Cúp Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Mẫu GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

_________________________

CHỨNG NHẬN

CÔNG TY...... (Tên tổ chức, doanh nghiệp đạt giải)

được Thủ tướng Chính phủ tặng

GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

NĂM.........

Tại Quyết định số      /QĐ-TTg ngày...... tháng..... năm.....

của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày    tháng    năm......
BỘ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Hình 2.1: Mẫu Giấy chứng nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

_________________________

CHỨNG NHẬN

CÔNG TY...... (Tên tổ chức, doanh nghiệp đạt giải)

được Thủ tướng Chính phủ tặng

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

NĂM.........

Tại Quyết định số     /QĐ-TTg ngày...... tháng...... năm.....

của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày    tháng    năm......
BỘ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Hình 2.2: Mẫu Giấy chứng nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Mẫu Lô gô Giải thưởng Chất lượng Quốc gia dành cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải

Hình 3.1: Hình dạng lô gô Giải thưởng Chất lượng Quốc gia dành cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải

Ghi chú:

1) Chữ số "2020" tại vị trí góc trên bên trái của lô gô chỉ là ví dụ năm đạt giải của tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải khi sử dụng lô gô này phải ghi rõ năm đạt giải tại vị trí góc trên bên trái của lô gô.

2) "X X X ..." thể hiện "Hình thức giải thưởng" tổ chức, doanh nghiệp đạt được: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia hoặc Giải Vàng Chất lượng Quốc gia bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Cụ thể như sau:

Tên tiếng Việt

Tiếng Anh

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

National Quality Award

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia

National Gold Quality Award

MINISTRY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 27/2019/TT-BKHCN

Hanoi, December 26, 2019

 

CIRCULAR

ELABORATING DECREE NO. 132/2008/ND-CP DATED DECEMBER 31, 2008 AND DECREE NO. 74/2018/ND-CP DATED MAY 15, 2018 OF THE GOVERNMENT ON NATIONAL QUALITY AWARD

Pursuant to the Law on Product and Good Quality dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government's Decree No. 95/2017/ND-CP dated August 16, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

Pursuant to the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 on guidelines for the Law on Product and Good Quality and the Government’s Decree No. 74/2018/ND-CP May 15, 2018 on amendments to the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 on guidelines for the Law on Product and Good Quality;

At the request of the Director of Directorate for Standards, Metrology and Quality and the Director of the Department of Legal Affairs;

The Minister of Science and Technology promulgates a Circular on guidelines for Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 and Decree No. 74/2018/ND-CP dated May 15, 2018 of the Government for the National Quality Award.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular provides guidelines for Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 and Decree No. 74/2018/ND-CP dated May 15, 2018 of the Government for the National Quality Award, including:

1. Criteria and grading scales to consider the National Quality Award;  

2. The system of operation of the National Quality Award;

3. Consideration of granting National Quality Award;

4. Nomination to participate in the Asia-Pacific International Quality Awards.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to:

1. Organizations and enterprises participating in the National Quality Award (hereinafter referred to as NQA applicants), including the following types:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Small and medium manufacturing;

c) Large service;

d) Small and medium service.

2. Regulatory agencies and relevant entities.

Article 3. Interpretation of terms

For the purposes of this Circular, these terms below shall be construed as follows:

1. "large manufacturing" and "large services" organizations and enterprises (specified at Points a and c, Clause 1, Article 2 of this Circular refer to organizations or enterprises that employ more than 250 official employees (employment contract from 01 year or more);

2. "small and medium manufacturing" and "small and medium service" organizations and enterprises (specified at Points b and d, Clause 1, Article 2 of this Circular) refer to organizations and enterprises that employ no more than 250 official employees (employment contract from 01 year or more);

3. NQA stands for National Quality Award;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. GPEA stands for Global Performance Excellence Award.

Article 4. NQA applicants

1. Legal persons which have been engaged in manufacturing, business and service continuously in Vietnam and have not violated Vietnamese law for at least 36 months until the submission time of NQA applications.

2. NQA winners prescribed in clause 1 Article 25 of the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 on guidelines for the Law on Product and Good Quality (hereinafter referred to as Decree No. 132/2008/ND-CP) amended by clause 12 Article 1 of the Government’s Decree No. 74/2018/ND-CP May 15, 2018 on amendments to the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 on guidelines for the Law on Product and Good Quality (hereinafter referred to as Decree No. 74/2018/ND-CP), regardless of how many times they have participated in and won the NQA.

3. NGQA (National Gold Quality Award) winners prescribed in clause 1 Article 25 of Decree No. 132/2008/ND-CP, which is amended in Clause 12, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP, after two years since being accorded the NGQA by the Prime Minister, now eligible for re-participating in the NQA.

Article 5. Criteria for assessment and calculation of NTP score

1. Role of leadership:                                                                           120 points.

2. Strategy of operation:                                                                       85 points.

3. Policy oriented on customers and the market:                                    85 points.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Human resource management:                                                           85 points.

6. Process management:                                                                      85 points.

7. Performance:                                                                                    450 points.

Chapter II

THE SYSTEM OF OPERATION OF NATIONAL QUALITY AWARD

Article 6. NQA governing authorities

1. The Ministry of Science and Technology shall assist the Government in overseeing quality awards, performing the tasks and powers specified in Clause 1, Article 27a of Decree No. 132/2008/ND-CP, which is amended in Clause 12, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP.

2. The Directorate for Standards, Metrology and Quality is the NQA standing body which performs the tasks and powers specified in Clause 2, Article 27a of Decree No. 132/2008/ND-CP, which is amended in Clause 12. Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP.

3. Ministries and central authorities which perform the tasks and powers specified in Clause 3, Article 27a of Decree No. 132/2008/ND-CP, which is amended in Clause 12, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP shall take steps below:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Establish Prequalification Councils of ministries and central authorities (hereinafter referred to as Ministerial Pre-qualification Councils), with the written consent of the Ministry of Science and Technology, to conduct the review and evaluation of organizations and enterprises under specialized management of the ministries and central authorities.

4. The People's Committees of the provinces and centrally-affiliated cities (hereinafter referred to as provinces) shall perform the tasks and powers specified in Clause 3, Article 27a of Decree No. 132/2008/ND-CP, which is amended in Clause 12, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP. The advisory agency of the People's Committee of province that manages science and technology in the province is the local standing body of the NQA.

Article 7. Awards councils at all levels

1. Prequalification Council

a) Composition and duties of the Prequalification Council are specified in Article 27b of Decree No. 132/2008/ND-CP, which is amended in Clause 12, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP.

b) The President of Local Prequalification Council is the leader representative of the advisory agency of the People’s Committee of province that manages the science and technology in the province.

The President of Ministerial Prequalification Council is the leader representative of the ministry or central authority which holds the prequalification.

c) The Secretary of the Local Prequalification Council is an officer of the Sub-department of Standards, Metrology and Quality or the representative of the local standing body of NQA named in the list of members of the Prequalification Council made by the standing body of the NQA.

The Secretary of the Ministerial Prequalification Council is the representative of the standing body of the NQA of the ministry or central authority named in the list of members of Prequalification Council established by that ministry or central authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Composition and duties of the National Council are specified in Article 27c of Decree No. 132/2008/ND-CP, which is amended in Clause 12, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP.

b) The President of the National Council is the leader representative of the Ministry of Science and Technology.

c) The Secretary of the National Council is the representative of the standing body of the NQA.

3. Award Councils at all levels shall proceed the works while satisfying the following requirements:

a) The President of award council shall chair all meetings of the council. In case the President is absent, the Vice President shall, on behalf of the President, preside over the meetings of the council;

b) The award council works on the basis of the consensus of members who present at the meeting.  The council's meetings must be attended by at least 2/3 of members.  The council's conclusions are valid when agreed by at least 3/4 of the council members present.

Chapter III

ASSESSMENT PROCESS AND PROCEDURE FOR APPLICATION FOR NQA

Article 8. Assessment process of the Prequalification Council

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Step 1: Application assessment

The Prequalification Council shall propose the local/ministerial standing body of NQA to set up an assessor group to assess the applications. The assessor group is composed of at least 03 (three) assessors who independently perform the assessment. After the assessment, the assessor group shall make a single assessment report.

b) Step 2: Site visit

The Prequalification Council shall propose the local/ministerial standing body of NQA to delegate an assessor group, composed of the representative of the Prequalification Council and at least 03 assessors, to undertake a site visit to the NQA applicant. The assessor group shall make a site visit report and add it to the final assessment report.

2. According to the report on assessment of the application and site visit, the Prequalification Council shall propose a list of nominees (qualified applicants) for the NQA and enclosed documents to the local/ministerial standing body of the NQA.

3. Based on the report on assessment of the application and site visit and nomination of the Prequalification Council, the local/ministerial standing body of the NQA shall complete the nomination and send it to the standing body of the NQA (the Directorate for Standards, Metrology, and Quality) as prescribed in clause 2 Article 28 of Decree No. 132/2008/ND-CP, which is amended in Clause 12, Article 1. Decree No. 74/2018/ND-CP.

Article 9. Assessment process of the National Council

1. The National Council shall receive applications of the Prequalification Councils from the standing body of the NQA and do the followings:

a) Propose the standing body of the NQA to set up assessor groups to assess the applications and relevant documents of the nominees;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. According to the report on assessment of the application and site visit, the National Council shall do the followings:

a) Make a list of nominees for the NQA;

b) Request the standing body of the NQA to seek consultation from the ministries and central authorities, the People's Committees of provinces about the nominees on a case-by-case basis. The ministries and central authorities, the People's Committees of provinces shall reply such a request for consultation within 15 days of receipt;

c) Notify the standing body of the NQA of the assessment result and list of proposed NQA winners, and then further notify the Prequalification Councils and proposed NQA winners.

Article 10. Procedure for proposal of NQA

1. According to the assessment result of the National Council, the standing body of the NQA shall complete the applications and present them to the Minister of Science and Technology (via the specialized authority of commendation and reward), which further request the Prime Minister to accord the NQA and certificates of merit of the Prime Minister.

2. Documents to be submitted to the Minister of Science and Technology are specified in Point c, Clause 3, Article 28 of Decree No. 132/2008/ND-CP, which is amended in Clause 12, Article 1 of Decree No. 74./2018/ND-CP.

Article 11. The benefits of NQA winners

1. NQA winners are entitled to the benefits specified in Article 30 of Decree No. 132/2008/ND-CP, which is amended in Clause 12, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. NGQA winners may request the Prime Minister to award certificates of merit, considering the total points achieved in descending order.

Chapter IV

NOMINATION TO PARTICIPATE IN THE ASIA-PACIFIC INTERNATIONAL QUALITY AWARDS

Article 12. Participation in APQO

The Directorate for Standards, Metrology and Quality is the representative of Vietnam that participates in APQO as an official member and pays annual membership dues in accordance with this Organization's regulations; implements international cooperation on quality awards in accordance with the law; and nominate applicants to attend GPEA annually held by APQO.

Article 13. Criteria for GPEA applicants

A GPEA applicant must meet the following criteria:

1. The applicant has been accorded a National Gold Quality Award in the last two years of the registration year. During these two years, the applicant has never won a GPEA;

2. The applicant is selected by the Directorate for Standards, Metrology, and Quality and nominated to the GPEA Governing Council of APQO;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Tasks of the Directorate for Standards, Metrology, and Quality in nominating applicants to GPEA of APQO

1. Consider and nominate applicants that satisfy the criteria specified in Article 13.

2. Guide the applicant to prepare a GPEA application as per the regulations.

3. Notify the applicants of the awarding result and assign a Vietnamese delegation to receive the GPEA.

4. Announce the GPEA result on the mass media, on the website of the Ministry of Science and Technology, the Directorate for Standards, Metrology, and Quality and hold an Honoring Ceremony in Vietnam for the GPEA winners.

5. Provide guidelines for eligibility requirements; aware criteria; types of applicants; forms of awards; applications; procedure for assessment and nomination; logo of NQA for winners prescribed in the Annex hereto; rights and obligations of applicants and winners as per the regulations of the NAQ and APQO.

Chapter V

IMPLEMENTATION

Article 15. Responsibilities of the Ministry of Science and Technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Propose the Prime Minister to accord the NQA and certificates of merit of the Prime Minister to the NQA winners;

3. Cover operational costs of the standing body of the NQA and the National Council;

4. Appoint the standing body of the NQA to assume the prime responsibility for holding annual NQA.

Article 16. Responsibilities of the standing body of the NQA

1. Establish Local Prequalification Councils.

2. Propose a list of National Council members to the Minister of Science and Technology for approval.

3. Cooperate with the National Council in assessing the NQA applications.

4. Seek consultations from the ministries and central authorities, and the People’s Committees of provinces about the applicants.

5. Propose the Minister of Science and Technology to request the Prime Minister to sign the decision on the NQA and certificates of merit of the Prime Minister to the winners.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Send written notices of the awarding result to the ministries and central authorities, and the People’s Committees of provinces, Prequalification Councils, winners and relevant entities after obtaining a decision on the NQA and certificates of merit of the Prime Minister.

8. Announce the NQA result on the mass media, on the website of the Ministry of Science and Technology, the Directorate for Standards, Metrology, and Quality.

9. Take charge and cooperate with the ministries and central authorities, and the People’s Committees of provinces, Prequalification Councils, radio, television and press agencies in central and local governments in disseminating and raise public awareness of the NQA and winners.

10. Take charge and cooperate with relevant ministries and central authorities in holding award ceremonies for NQA winners and awarding certificates of merit of the Prime Minister.

11. Announce violations and actions to be taken against any violating NQA winner on the mass media, on the website of the Ministry of Science and Technology, the Directorate for Standards, Metrology, and Quality.

Article 17. Responsibilities of ministries and central authorities

1. Establish Ministerial Prequalification Councils.

2. Assess and propose NQA applicants under their line management, and request the Ministry of Science and Technology to nominate these applicants to the Prime Minister.

3. Cooperate with the Ministry of Science and Technology and relevant agencies in disseminating and raise public awareness of the NQA and winners.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Cover operational costs of the standing body of the NQA and the National Council.

Article 18. Responsibilities of the People's Committee of province

1. Cooperate with the Ministry of Science and Technology in initiating annual NQA in the province.

2. Direct the local standing body of NQA and the Local Prequalification Council to assess and propose a list of NQA nominees to the National Council.

3. Cooperate with the Ministry of Science and Technology in seeking consultation about the awarding to local applicants.

4. Cover operational costs of the local standing body of the NQA and the Local Prequalification Council.

Article 19. Responsibilities of a NQA winner

1. Ensure the accuracy of the NQA application and information provided for the award council.

2. Fully comply with regulations when participating in the NQA and after awarded; not prejudice the goodwill of the NQA.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The winner shall publish the awarding result and/or any violation (if any) in an accurate, open and timely manner during and after the awarding ceremony to the specialized agencies in the province or ministry or central authority and the standing body of the NQA.

Article 20. Funding

1. Funding for the NQA is specified in Clause 1, Article 29 of Decree No. 132/2008/ND-CP, as amended in Clause 12, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP.

2. Funding of state budget shall be set aside from the expenditure estimate of science and technology to initiate the NQA, including the following activities: operation of the award councils at all levels; assessment of NQA applicants and GPEA applicants of the award councils and assessors; press conference to announce awarding result; holding award ceremony; communications; training courses for the applicants and award council members, NQA assessors and other activities directly related to the operation of NQA.

3. The Ministry of Science and Technology shall cover operational costs of the NQA of the central standing body of NQA and the National Council.

4. The ministries and central authorities shall cover operational costs of the ministerial standing body of the NQA and the Ministerial Prequalification Council.

5. The People's Committee of province shall cover operational costs of the local standing body of the NQA and the Local Prequalification Council.

Chapter VI

IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular comes into force as of August 1, 2020.

2. Circular No. 17/2011/TT-BKHCN dated June 30, 2011 of the Minister of Science and Technology and Circular No. 07/2012/TT-BKHCN dated April 2, 2012 of the Minister of Science and Technology shall cease to be effective from the date of entry into force of this Circular.

Article 22. Grandfather clause

Activities related to assessment and proposal for NQA and nomination for GPEA which have been initiated from July 1, 2018 to before the date of entry into force of this Circular shall comply with Circular No. 17/2011/TT-BKHCN and Circular No. 07/2012/TT-BKHCN.

Article 23. Implementation

1. Director General of the Directorate for Standards, Metrology, and Quality shall initiate and provide guidelines for this Circular.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Science and Technology for consideration.

3. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, the Presidents of People’s Committees of provinces and relevant organizations and enterprises shall implement this Circular./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Van Tung

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 hướng dẫn Nghị định 132/2008/NĐ-CP và Nghị định 74/2018/NĐ-CP về Giải thưởng chất lượng quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.808

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!