Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 114/2008/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 28/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 114/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

Thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam ở Trung ương (sau đây gọi tắt là Quỹ) để thực hiện chức năng huy động, tiếp nhận và quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ.

Điều 2. Địa vị pháp lý của Quỹ

1. Quỹ là một tổ chức tài chính Nhà nước, chịu sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Tên gọi của Quỹ: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (Trung ương).

4. Tên giao dịch quốc tế: Viet Nam Forest Protection and Development Fund. Viết tắt là VNFF.

5. Trụ sở của Quỹ đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ

1. Nhiệm vụ

a) Vận động, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, uỷ thác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

b) Tổ chức thẩm định, xét chọn chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án mà Quỹ có thể hỗ trợ kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền;

c) Hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh hoặc các hoạt động phi dự án;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đối tượng trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí do Quỹ hỗ trợ;

đ) Thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê, kế toán, kiểm toán và chế độ báo cáo với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

e) Bảo toàn, phát triển nguồn vốn của Quỹ và bù đắp chi phí quản lý;

g) Hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ quản lý Quỹ;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

2. Quyền hạn

a) Phân bổ kinh phí cho từng chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt;

b) Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được Quỹ hỗ trợ;

c) Đình chỉ, thu hồi kinh phí đã hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn vi phạm cam kết về sử dụng kinh phí hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về đối tượng, hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ.

Điều 4. Tổ chức Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ gồm có 09 thành viên sau:

a) Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách Lâm nghiệp;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng được cử trong số các ủy viên Hội đồng;

c) Các ủy viên Hội đồng:

- Cục trưởng Cục Lâm nghiệp;

- Cục trưởng Cục Kiểm lâm;

- 04 Đại diện lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế;

- 01 Đại diện lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- 01 Đại diện lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tài chính.

Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Hội đồng quản lý Quỹ chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của mình trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và pháp luật.

2. Ban Kiểm soát Quỹ:

Gồm có 3 hoặc 5 thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định. Trưởng ban Kiểm soát Quỹ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban Kiểm soát Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quy định.

3. Ban Điều hành Quỹ, đặt tại Cục Lâm nghiệp:

a) Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, một Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận giúp việc.

- Giám đốc Quỹ: do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ; hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và việc thành lập, giải thể các bộ phận giúp việc Ban Điều hành Quỹ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Điều hành Quỹ theo quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm chỉ đạo Ban Điều hành Quỹ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình Bộ phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Điều hành Quỹ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Bộ: KH và ĐT, Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT;
- Website Chính phủ, Website Bộ NN và PTNT;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, Cục Lâm nghiệp.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 114/2008/QD-BNN

Hanoi, November 28, 2008

 

DECISION

ESTABLISHING VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government's Decree No. 01/2008/ND-CP of January 3, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Government's Decree No. 05/2008/ND-CP of January 14, 2008, on forest protection and development funds;
At the proposal of the director of the Organization and Personnel Department and the director of the Forestry Department,

DECIDES:

Article 1.- To establish Vietnam Forest Protection and Development Fund.

To establish Vietnam Forest Protection and Development Fund at the central level (below referred to as the Fund) to mobilize, receive, manage and use financial resources for forest protection and development activities under the Government's Decree No. 05/2008/ND-CP of January 14, 2008.

Article 2.- The Fund's legal status

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Fund has the legal person status and its own seal and may open state treasury and bank accounts according to law.

3. The Fund's name: Quy Bao ve va Phat trien Rung Viet Nam (Trung uong - central level).

4. The Fund's international transaction name: Vietnam Forest Protection and Development Fund, abbreviated to VNFF.

5. The Fund is headquartered at the Ministry of Agriculture and Rural Development. Address: No. 2, Ngoc Ha street, Ba Dinh district. Hanoi.

Article 3.-The Fund's tasks and powers

1. Tasks

a/ To mobilize, receive and manage compulsory contributions; aid, financial supports, voluntary contributions and entrusted funds of domestic and foreign organizations and individuals; and state budget's financial supports;

b/ To organize according to its financial capacity and competence the evaluation and selection of programs, projects or non-project activities, and submit them to competent authorities for approval or decision;

c/ To finance programs, projects, provincial-level forest protection and development funds or non-project activities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ To observe the laws on statistics, accounting, audit and the regulations on reporting to the Ministry of Agriculture and Rural Development;

f/ To preserve and develop the Fund's capital sources and cover management expenses;

g/ To provide guidance and exchange experience on the Fund's management operations;

h/ To perform other tasks assigned by the Minister of Agriculture and Rural Development.

2. Powers

a/ To allocate funds for programs, projects or non-project activities under approved annual plans;

b/ To inspect, assess and check upon take-over implementation outcomes of programs, projects or non-project activities financed by the Fund;

c/ To suspend the operation of, or retrieve provided financial supports from, organizations, households, individuals or village communities that breach fund use commitments or violate relevant laws;

d/ To propose competent state management agencies to promulgate, supplement or amend regulations on eligible recipients of and activities for the Fund's financial supports.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Fund Management Council is composed of 9 members as follows:

a/ The Chairman, who is a vice minister of Agriculture and Rural Development in charge of forestry affairs;

b/ The vice chairman, to be appointed among the Council members;

c/ Members, comprising:

The director of the Forestry Department;

The director of the Ranger Department;

- Four (04) representatives of departmental-level leaders of the Ministry of Agriculture and Rural Development, including those of the Planning Department; the Finance Department; the Science, Technology and Environment Department: and the International Cooperation Department;

- One (01) representative of a departmental-level leader of the Ministry of Planning and Investment;

- One (01) representative of a departmental-level leader of the Ministry of Finance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Fund Management Council is answerable for its all activities before the Minister of Agriculture and Rural Development and law.

2. The Fund Control Board is composed of between 3 and 5 members to be decided by the Fund Management Council and operates on a part- time basis. The Fund Control Board's head shall be appointed or relieved from office by the Minister of Agriculture and Rural Development at the proposal of the Chairman of the Fund Management Council.

The tasks and powers of the Fund Control Board shall be defined by the Fund Management Council.

3. The Fund Administration Board is based at the Forestry Department:

a/ The Board's organizational structure is composed of the director, a deputy director, the chief accountant and assisting divisions.

- The Fund director works on a full-time or part-time basis and shall be appointed or relieved from office by the Minister of Agriculture and Rural Development at the proposal of the Fund Management Council

- The appointment or relief from office of the deputy director or the chief accountant and the establishment or dissolution of the Fund Administration Board's assisting divisions comply with the Fund's organization and operation charter.

b/ The Fund Administration Board's tasks and powers are defined in the Fund's organization and operation charter and relevant laws.

Article 5.- The Fund Management Council shall direct the Fund Administration Board; assume the prime responsibility for, and coordinate with functional agencies of the Ministry of Agriculture and Rural Development in, elaborating the Fund's organization and operation charter and submitting it to the Ministry for approval.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- The director of the Ministry's Office, the director of the Organization and Personnel Department, the director of the Forestry Department, members of the Fund Management Council and the Fund Administration Board, heads of concerned agencies and units under the Ministry, and concerned organizations and individuals shall implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
VICE MINISTER
Hua Duc Nhi

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008 thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.650

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.173.144