Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Hưng Yên

Số hiệu: 1085/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Doãn Thế Cường
Ngày ban hành: 15/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TRỰC THUỘC CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ, SỞ NỘI VỤ HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 172/TTr-SNV ngày 26/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Hưng Yên.

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Lưu trữ lịch sử (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Hưng Yên, là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ và Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh; tổ chức thực hiện các hoạt động thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; cung cấp dịch vụ công về lưu trữ.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Trụ sở của Trung tâm trước mắt đặt tại tầng 5 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, số 10, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình dài hạn, năm năm, hàng năm về tài liệu lưu trữ trình Giám đốc Sở Nội vụ hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của tỉnh.

3. Thực hiện việc số hóa, lập bản sao bảo hiểm, tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ; tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu tài liệu lưu trữ.

4. Thực hiện một số dịch vụ công về công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử chuẩn bị tài liệu, hồ sơ nộp lưu.

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Sở Nội vụ theo quy định.

7. Bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ lịch sử; quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm; quản lý hồ sơ, thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Sở Nội vụ giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về kết quả công tác được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; bảo đảm phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh lãnh đạo Trung tâm. Việc bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

a) Bộ phận Hành chính - Tổng hợp;

b) Bộ phận Chỉnh lý tài liệu và kho lưu trữ lịch sử.

Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và việc phân công, bố trí viên chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định, trên cơ sở thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao và bảo đảm thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Số lượng người làm việc

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm được phân bổ trong tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được UBND tỉnh quyết định giao hàng năm.

b) Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu thực tế của công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và khả năng ngân sách của tỉnh; Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc của Trung tâm, báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c) Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, người lao động và theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giao Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng Đề án tổ chức lại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm trên cơ sở tổ chức lại Phòng Thu thập - Chỉnh lý - Sử dụng tài liệu và Kho Lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ theo Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ Hưng Yên.

3. Chỉ đạo việc xây dựng và quyết định phê duyệt: Quy chế hoạt động của Trung tâm; quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quy định mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Trung tâm theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1085/QĐ-UBND ngày 15/06/2015 về thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.216
server251