Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 744/2005/NQ-UBTVQH11 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 05/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 744/2005/NQ-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2005

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ vào Nghị quyết số 35/2004/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2004 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ sáu về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các cơ quan, tổ chức thực hiện việc chuẩn bị trình, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 theo Bản phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 và các dự án bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007) ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác được phân công trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết cần tập trung triển khai một số công việc cụ thể sau đây:

1. Tổ chức phân công việc soạn thảo các dự án; quyết định thành lập hoặc trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Ban soạn thảo đối với các dự án luật, pháp lệnh mới được bổ sung vào Chương trình; khẩn trương kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các Ban soạn thảo đã được thành lập;

2. Phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc lập tiến độ và đôn đốc việc thực hiện đúng tiến độ đã đề ra nhằm bảo đảm thực hiện Chương trình của Quốc hội; tiếp tục cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng các dự án.

Điều 3. Các cơ quan chủ trì thẩm tra, phối hợp thẩm tra cần chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan trong công tác thẩm tra; Ban công tác lập pháp là đầu mối phối hợp giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc chỉ đạo chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trước khi trình thông qua.

 

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN THẨM TRA CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2005 VÀ CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHÓA XI (2002-2007)

A. CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2005 ĐÃ PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN THẨM TRA

"Căn cứ theo bản phân công kèm theo Nghị quyết số 222/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003 và Nghị quyết số 443/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004"

TT

Tên dự án

Cơ quan trình

Ban soạn thảo (BST)

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan phối hợp thẩm tra

 

I- LUẬT  

 

 

 

 

 

Chương trình chính thức

 

 

 

 

1

Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Chính phủ

BST do UBTVQH thành lập

UBPL

HĐDT và các UB khác

2

Luật thương mại (sửa đổi)

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL

3

Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi)

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

UBKT&NS, UBĐN, UBQP&AN

4

Luật dược

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBCVĐXH

UBPL, UBKHCN&MT, UBKT&NS

5

Luật đường sắt Việt Nam

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKHCN&MT

UBPL, UBKT&NS, UBQP&AN

6

Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBĐN

UBPL

7

Luật quốc phòng

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBQP&AN

UBPL, UBĐN

8

Luật kiểm toán nhà nước

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL

9

Luật giáo dục (sửa đổi)

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBVHGD TTN&NĐ

HĐDT và các Uỷ ban khác

10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBQP&AN

UBPL, UBVHGDTTN&NĐ, UBCVĐXH, HĐDT

11

Luật du lịch

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL, UBVHGD TNN&NĐ, UBQP &AN, HĐDT

12

Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKHCN&MT

UBPL, UBQP&AN

13

Luật về các công cụ chuyển nhượng trong ngân hàng

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL

14

Luật giao dịch điện tử

Uỷ ban KHCN&MT của Quốc hội

BST do UBTVQH thành lập (gồm UBKH CN&MT và đại diện các bộ có liên quan)

UBPL

HĐDT và các Uỷ ban khác

15

Luật về nhà ở

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

HĐDT và các Uỷ ban khác

16

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL

17

Luật thanh niên

ĐoànTNCS HCM

BST do ĐTNCS HCM thành lập

UBVHGD TTN&NĐ

UBPL, UBCVĐXH, HĐDT

18

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKHCN&MT

UBPL, UBKT&NS

19

Luật công an nhân dân

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBQP&AN

UBPL

20

Luật doanh nghiệp

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL UBCVĐXH

21

Luật đầu tư

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL, UBĐN, UBKHCN&MT

22

Luật bảo hiểm xã hội

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBCVĐXH

UBPL, UBKT&NS

23

Luật kinh doanh bất động sản

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL

24

Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi )

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

UBKT&NS, UBQP&AN UBĐN

25

Luật công nghệ thông tin

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKHCN&MT

UBPL, UBQP&AN

26

Bộ luật thi hành án

Chính phủ

BST do UBTVQH thành lập

UBPL

UBQP&AN

27

Luật điện ảnh

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBVH,GD, TTN&NĐ

UBPL

28

Luật đăng ký bất động sản

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

UBKT&NS

 

Chương trình chuẩn bị

 

 

 

 

1

Bộ luật xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

HĐDT và các Uỷ ban khác

2

Luật về thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

HĐDT và các Uỷ ban khác

3

Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân (sửa đổi)

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBCVĐXH

UBPL, HĐDT

4

Luật về các vùng biển Việt Nam

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

UBQP&AN, UBĐN

5

Luật về hội

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

HĐDT và các Uỷ ban khác

6

Luật chứng khoán

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL

7

Luật cư trú

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

UBQP&AN, UBĐN

8

Luật thuế thu nhập cá nhân

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL

9

Luật đê điều

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKHCN&MT

UBPL

10

Luật bình đẳng giới

Ban chấp hành Trung ương HLHPNVN

BST do Trung ương HLHPN Việt Nam thành lập

UBCVĐXH

HĐDT và các Uỷ ban khác

11

Luật thể dục, thể thao

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBVHGDTTN &NĐ

UBPL

12

Luật về luật sư

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

 

 

II- CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH :

 

 

 

 

 

Chương trình chính thức

 

 

 

 

1

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Toà án nhân dân tối cao

BST do TANDTC thành lập

UBPL

UBVCVĐXH, UBKT&NS

2

Pháp lệnh về công tác cảnh vệ

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBQP&AN

UBPL

3

Pháp lệnh đấu thầu

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL, UBKHCN & MT

4

Pháp lệnh trợ giúp pháp lý

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

HĐDT, UBVCVĐXH

5

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

HĐDT và các Uỷ ban khác

6

Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài được xác lập trước ngày 1-7-1991

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

UBĐN, UBKT&NS

7

Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (sửa đổi)

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBCVĐXH

UBPL, UBKHCN&MT

8

Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (sửa đổi)

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBCVĐXH

UBPL, UBQP&AN, HĐDT

9

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ đình công

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBCVĐXH

UBPL

10

Pháp lệnh công chứng

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

 

11

Pháp lệnh về hiến, lấy ghép mô, cơ quan, bộ phận cơ thể người

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBCVĐXH

UBPL, UBKHCN&MT

12

Pháp lệnh bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBQP&AN

UBPL

13

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

Toà án nhân dân tối cao

BST do TANDTC thành lập

UBPL

UBQP&AN

14

Pháp lệnh lý lịch tư pháp

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

UBQP&AN

15

Pháp lệnh cựu chiến binh

Hội cựu chiến binh Việt Nam

BST do Hội cựu chiến binh Việt Nam thành lập

UBPL

UBQP&AN, UBCVĐXH

16

Pháp lệnh về án phí, lệ phí tại Toà án nhân dân

Toà án nhân dân tối cao

BST do Toà án nhân dân tối cao thành lập

UBPL

UBKT&NS

 

Chương trình chuẩn bị

 

 

 

 

1

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBQP&AN

UBPL, UBCVĐXH

2

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh lãnh sự

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBĐN

UBPL

3

Pháp lệnh đăng ký giao dịch bảo đảm

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

UBKT&NS

4

Pháp lệnh tương trợ tư pháp

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

UBĐN

5

Pháp lệnh tiêu chuẩn hoá

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKHCN&MT

UBPL

B. PHÂN CÔNG BỔ SUNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN THẨM TRA ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHOÁ XI (2002-2007)

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Ban soạn thảo (BST)

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan phối hợp thẩm tra

 

I- LUẬT

 

 

 

 

1

Luật sở hữu trí tuệ1

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKHCN&MT

UBVHGDTTN& NĐ, UBPL

2

Luật chuyển giao công nghệ2

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKHCN&MT

UBPL

3

Luật quản lý thuế

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL

4

Luật dạy nghề3

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBVHGDTTN &NĐ

UBCVĐXH, UBPL , HĐDT

5

Luật xuất khẩu lao động4

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBCVĐXH

UBPL, UBĐN

6

Luật chống tham nhũng5

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

HĐDT và các Uỷ ban khác

7

Luật khiếu nại, tố cáo (sửa đổi)

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

HĐDT và các Uỷ ban khác

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan6

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL, UBQP&AN

9

Luật trưng cầu ý dân7

Hội luật gia Việt Nam

BST do Hội luật gia Việt Nam thành lập

UBPL

HĐDT và các Uỷ ban khác

 

II- Pháp lệnh

 

 

 

 

1

Pháp lệnh ngoại hối8

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL, UBĐN

2

Pháp lệnh kế hoạch hóa9

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL

3

Pháp lệnh công nghệ cao

Uỷ ban

KHCN&MT của Quốc hội

BST do UBTVQH thành lập (gồm UBKH CN&MT và đại diện các bộ có liên quan)

UBPL

UBKT&NS, HĐDT và các Uỷ ban khác

4

Pháp lệnh đầu tư xây dựng cơ bản10

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL, UBKHCN&MT

1 Dự án thuộc Chương trình chính thức của năm 2005, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8.

2 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005.

3 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005.

4 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005.

5 Dự án thuộc Chương trình chính thức của năm 2005, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8.

6 Dự án thuộc Chương trình chính thức của năm 2005, thông qua tại kỳ họp thứ 7, đã có trong Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007). Theo Bản phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007) thì dự án do Chính phủ thành lập Ban soạn thảo, UBPL chủ trì thẩm tra, UBKT&NS, UBQP&AN phối hợp thẩm tra.

7 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005, đã có trong Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007). Theo Bản phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007) thì dự án do Chính phủ thành lập Ban soạn thảo, UBPL chủ trì thẩm tra, HĐDT và các UB khác phối hợp thẩm tra.

8 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005.

9 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005.

10Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngày 05/01/2005 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.059

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249