Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 98/2022/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Số hiệu: 98/2022/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 29/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Xây dựng và thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, công tác pháp chế; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm đã được phê duyệt và các dự án, đề án khác theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm, hàng năm và các dự án quan trọng quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

3. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

5. Về công tác xây dựng pháp luật:

a) Trình Chính phủ dự thảo chiến lược, đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật;

b) Thẩm định, tham gia xây dựng, góp ý đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ trình và đề nghị xây dựng nghị định; lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đối với các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; dự kiến cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp soạn thảo dự án luật, pháp lệnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

c) Thẩm định, tham gia xây dựng, góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cho ý kiến đối với đề nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và ý kiến của Chính phủ đối với kiến nghị về luật, pháp lệnh của đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với dự án luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Lập danh mục văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; thông báo cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) về danh mục các nội dung giao cho địa phương quy định chi tiết;

e) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương theo quy định của pháp luật.

6. Về theo dõi thi hành pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước; theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ hoặc theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành;

b) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

d) Quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy định; có ý kiến về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

7. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở.

8. Theo dõi chung và báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về tiếp cận thông tin; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp việc cung cấp thông tin, tình hình cung cấp thông tin của cơ quan.

9. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a) Giúp Chính phủ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban hành; kiến nghị xử lý đối với các văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

10. Về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp điển của các cơ quan thực hiện pháp điển;

b) Thẩm định các đề mục trong Bộ pháp điển; cập nhật, loại bỏ các quy phạm pháp luật, đề mục mới trong Bộ pháp điển theo quy định của pháp luật; trình Chính phủ quyết định thông qua kết quả pháp điển các chủ đề của Bộ pháp điển và bổ sung các chủ đề mới vào Bộ pháp điển; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung đề mục mới theo quy định.

11. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

12. Về kiểm soát thủ tục hành chính:

a) Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động của thủ tục hành chính; thực hiện đánh giá tác động về thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của bộ theo quy định của pháp luật;

b) Rà soát, đánh giá và xử lý kết quả rà soát về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và các quy định có liên quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ;

c) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

13. Về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Theo dõi chung và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

14. Về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính:

a) Quản lý hệ thống tổ chức, biên chế và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự; quyết định thành lập, giải thể các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính;

b) Hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự;

c) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý thi hành án hành chính;

d) Quyết định kế hoạch phân bổ kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự; bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật;

đ) Ban hành và thực hiện chế độ thống kê về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính;

e) Báo cáo về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật.

15. Về bồi thường nhà nước:

Quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác liên quan đến bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật.

16. Về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

b) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

c) Giải quyết thủ tục xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật;

d) Giải quyết các việc về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo quy định của pháp luật.

17. Về lý lịch tư pháp:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về lý lịch tư pháp;

b) Tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền.

18. Về nuôi con nuôi:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký nuôi con nuôi;

b) Giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật;

c) Cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài và quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

d) Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam.

19. Về bổ trợ tư pháp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức và hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, thừa phát lại, quản tài viên; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, thừa phát lại, quản tài viên;

b) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên, thừa phát lại; cấp, thu hồi thẻ thừa phát lại; cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá, chứng chỉ hành nghề quản tài viên, chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam đối với luật sư nước ngoài; tập hợp, lập và đăng tải danh sách chung về người giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; lập, công bố và quản lý danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong phạm vi cả nước;

c) Cấp, thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài, Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt nam; có ý kiến về việc thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương;

d) Quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, thừa phát lại, quản tài viên trong phạm vi cả nước;

đ) Cấp phép thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư; quy định chương trình khung đào tạo nghề luật sư, nghề công chứng, nghề đấu giá, nghề thừa phát lại.

20. Về đăng ký biện pháp bảo đảm:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký, cung cấp thông tin, trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký giao dịch, tài sản khác theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung; đăng ký giao dịch, tài sản khác theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống đăng ký trực tuyến, cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

21. Về trợ giúp pháp lý:

a) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động trợ giúp pháp lý; tổ chức công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý;

c) Yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.

22. Về công tác pháp chế:

a) Hướng dẫn, kiểm tra công tác pháp chế bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước;

b) Phối hợp thực hiện công tác pháp chế ở các cơ quan nhà nước, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

23. Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả nước; xây dựng, thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

24. Về pháp luật quốc tế:

a) Thẩm định, góp ý dự thảo điều ước quốc tế; chủ trì, tham gia đàm phán điều ước quốc tế, hợp đồng quốc tế, góp ý dự thảo thỏa thuận quốc tế, hợp đồng quốc tế theo quy định của pháp luật;

b) Cấp ý kiến pháp lý đối với điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, bảo lãnh Chính phủ, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc các trường hợp khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

c) Tham gia việc xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam;

d) Là cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị (Công ước ICCPR); thực thi các Công ước Niu Óoc năm 1958 về công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài; là Cơ quan quốc gia trong quan hệ với các thành viên và Cơ quan thường trực của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các công ước khác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên theo sự phân công của Chính phủ;

đ) Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động tương trợ tư pháp và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp.

25. Là cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

26. Về hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp:

a) Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về cải cách tư pháp và pháp luật trên phạm vi toàn quốc theo quy định pháp luật; thực hiện công tác hợp tác quốc tế và thông tin đối ngoại trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật;

b) Trình Chính phủ việc ký kết, phê chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập và biện pháp bảo đảm thực hiện, chấm dứt hiệu lực, tạm đình chỉ thực hiện, từ bỏ, rút khỏi điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

c) Đề xuất gia nhập, tham gia các tổ chức quốc tế; là cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam trong quan hệ với các tổ chức quốc tế về tư pháp và pháp luật mà Việt Nam là thành viên theo sự phân công của Chính phủ.

27. Về cải cách hành chính:

a) Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế; thực hiện nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của bộ theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

28. Ban hành, quản lý và hướng dẫn sử dụng thống nhất các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

29. Quản lý các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Điều lệ của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

30. Quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.

31. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức tiếp công dân, thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

32. Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số của ngành Tư pháp; quản lý các trang thông tin điện tử chuyên ngành; quản lý, xây dựng, phát triển và khai thác, bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia trong các lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, lý lịch tư pháp, công chứng, đăng ký biện pháp bảo đảm, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ tịch và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định pháp luật.

33. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý trong việc cải cách pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tổ chức công tác thông tin khoa học pháp lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

34. Tổ chức đào tạo các cấp học về luật, đào tạo các chức danh tư pháp theo quy định của pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

35. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ theo quy định của pháp luật; bổ nhiệm, miễn nhiệm Thẩm tra viên, Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác thuộc thẩm quyền quản lý của bộ.

36. Quản lý tài chính, tài sản, đầu tư công được giao và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

37. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, lưu trữ tài liệu, số liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

38. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

2. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

3. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

4. Vụ Pháp luật quốc tế.

5. Vụ Tổ chức cán bộ.

6. Vụ Hợp tác quốc tế.

7. Vụ Con nuôi.

8. Thanh tra Bộ.

9. Văn phòng Bộ.

10. Tổng cục Thi hành án dân sự.

11. Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

12. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

13. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

14. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

15. Cục Trợ giúp pháp lý.

16. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

17. Cục Bồi thường nhà nước.

18. Cục Bổ trợ tư pháp.

19. Cục Kế hoạch - Tài chính.

20. Cục Công nghệ thông tin.

21. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

22. Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.

23. Học viện Tư pháp.

24. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

25. Báo Pháp luật Việt Nam.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 21 đến khoản 25 Điều này là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc bộ.

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có 4 phòng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có 3 phòng, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế có 4 phòng, Vụ Pháp luật quốc tế có 4 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng, Vụ Hợp tác quốc tế có 3 phòng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự và ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Con nuôi, Cục Công tác phía Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Con nuôi.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

GOVERNMENT OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 98/2022/ND-CP

Hanoi, November 29, 2022

 

DECREE

ON FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF the ministry of justice

Pursuant to the Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to the Law on Governmental Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 of the Government on functions, tasks, powers and organizational structure of Ministers and ministerial agencies; Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28, 2020 of the Government amending Decree No. 123/2016/ND-CP; At the request of the Minister of Justice;

The Government promulgates a Decree on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Justice.

Article 1. Positions and functions

The Ministry of Justice (MOJ) is the government ministry in Vietnam responsible for state administration on development and implementation of laws and regulations, legal dissemination and education, examination of legal normative documents, control of administrative procedures; the execution of civil and administrative judgments, state compensation, judicial-administrative activities, judicial support, legal aid, legal works; the other public services of the domains under state management of the Ministry.

Article 2. Tasks and entitlements

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Submit to the Government bills and draft resolutions of the National Assembly, draft ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee, draft decrees and resolutions of the Government, and decisions of the Prime Minister according to approved annual law-making programs and plans, and other projects and schemes as assigned by the Government or the Prime Minister.

2. Submit to the Government and/or the Prime Minister long-term, five-year and annual development strategies, planning, programs and plans and important national projects; submit to the Prime Minister draft decisions and directives on the domains under the Ministry's state management.

3. Promulgate circulars, decisions, directives and other documents under the Ministry’s state management.

4. Direct, guide, examine and organize implementation of approved legal normative document, strategies, planning, programs, plans, projects and schemes under the Ministry’s state management.

5. Regarding formulation of law:

a) Submit to the Government draft strategies and schemes on formulating and completing the legal system and organizing implementation of law;

b) Appraise, participate in the formulation of, and suggest for formulation of law/ordinance submitted by the Government and request for formulation of decrees; make the Government's proposals for law/ordinance formulation program for the issues within functions, tasks, and entitlements of the Government; plan presiding agencies and cooperating agencies of drafting a bill/ordinance and submitting them to the Prime Minister for decision;

c) Appraise, participate in the elaboration of, and comment on draft legal documents, give opinions on requests for application of simple procedures to circulars of ministers and heads of ministerial agencies in accordance with law;

d) Preside over and cooperate with ministries and ministerial agencies in preparing the Government's opinions about the request for formulation of law/ordinance not submitted by the Government and Government's opinions about the proposals for law/ordinance submitted by deputies of the National Assembly as prescribed by law; preparing the Government's opinions about the bill/ordinance not submitted by the Government as assigned by the Prime Minister;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.e) Guide, monitor, urge and inspect the formulation of law of ministries, ministerial agencies and local authorities as prescribed by law.

6. Regarding monitoring of implementation of law:

a) Take charge and cooperate with ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, relative agencies and organizations in monitoring the overall progress of implementation of law nationwide; monitoring the implementation of law within the Ministry’s jurisdiction or as assigned by the Government or Prime Minister and interdisciplinary matters that face many difficulties during implementation;

b) Formulate Plans on monitoring the implementation of law in the key and interdisciplinary domains to be submitted to the Prime Minister for consideration and promulgation; assume the prime responsibility for organizing the implementation of these plans and report them to the Prime Minister according to regulations;

c) Direct, guide, urge and inspect ministries, ministerial agencies, government agencies and the Provincial People's Committees in monitoring the implementation of law and handling results thereof; summarize, study and request the Government or the Prime Minister to take actions after having the results of monitoring of law implementation for issues within the jurisdiction of the Government or the Prime Minister;

d) Elaborate the consideration and assessment of the progress of implementation of law according to regulations; give opinions on the application of legal normative documents as assigned by the Government or the Prime Minister.

7. Regarding legal dissemination and education as well as grassroots conciliation:

a) Direct, guide, organize implementation of legal dissemination and education; perform tasks of standing body of the Central Council for Cooperation in Dissemination and Education of Law; recognize or dismiss legal presenters in accordance with law;

b) Direct and guide the assessment and recognition of communes, wards and towns meeting the standards for accessibility of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8. Generally monitor and report the implementation of law on information access; guide, monitor, urge, inspect ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and the People’s Committees at all levels in terms of provision of information and the progress of providing information of these agencies.

9. Regarding examination of legal normative documents:

a) Assist the Government in examining legal normative documents promulgated by ministries, ministerial agencies, the Provincial People's Councils and People’s Committees and local authorities in special administrative-economic units; propose handling of illegal documents according to the provisions of law;

b) Direct, guide, urge and inspect the examination of legal normative documents of ministries, ministerial agencies and the Provincial People’s Committees.

10. Regarding codification of the legal system:

a) Guide, inspect and urge codification of agencies responsible for codification;

b) Appraise entries in the Official Law Dictionary; update and remove new entries and regulations in the Official Law Dictionary in accordance with provisions of applicable laws; submit to the Government the decision on approval of results of codification of the topics of the Official Law Dictionary and addition of new topics to the Official Law Dictionary; propose addition of new entries to the Prime Minister for decision in accordance with provisions.

11. Direct, guide, urge and inspect the reviewing, systematization and consolidation of legal normative documents in accordance with law.

12. Regarding control of administrative procedures:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Review, assess and handle results of review of administrative procedures within the Ministry’s management as prescribed by law; study and propose to the Government and the Prime Minister initiatives on reform of administrative procedures and relevant regulations within the Ministry’s management;

c) Receive and process reports and proposals of organizations and individuals on administrative regulations under the management of the Ministry of Justice in accordance with law;

13. Regarding enforcement of law on handling of administrative violations:

a) Generally monitor and report the enforcement of law on handling of administrative violations in accordance with regulations of law;

b) Take charge and cooperate with relative ministries and central authorities in instructing and training in the implementation of the law on handling of administrative violations; inspecting the enforcement of law on handling of administrative violations in accordance with regulations of law.

14. Regarding civil judgment enforcement and administrative judgment enforcement:

a) Manage the organizational structure, personnel and operation of civil judgment enforcement agencies; decide the establishment and dissolution of civil judgment enforcement agencies as prescribed; supervise, expedite and inspect the compliance with law on administrative procedures by Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and the People's Committees of provinces;

b) Provide professional guidance and training for Enforcers, Examiners and other officials performing civil judgment enforcement work;

c) Provide professional guidance and refresher courses on management of administrative judgment enforcement;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) Promulgate and implement regulations on statistics on civil and administrative judgment enforcement;

e) Report the civil and administrative judgment enforcement in accordance with regulations of law.

15. Regarding state compensation:

Be responsible for state management of state compensation and perform other tasks and entitlements related to state compensation according to regulations of law.

16. Regarding civil status, citizenship and authentication work:

a) Provide direction and professional guidance on civil status, citizenship, and authentication:

b) Monitor, urge and inspect the implementation of regulations of law on civil status, citizenship and authentication;

c) Settle procedures for applying for Vietnamese citizenship, regaining Vietnamese citizenship or renouncing Vietnamese citizenship, or depriving Vietnamese citizenship, or annulling decisions on naturalization in Vietnam in accordance with law;

d) Handle works related to civil status, citizenship and authentication in accordance with law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Direct, guide, urge and inspect the implementation of regulations of law on criminal records;

b) Receive, process and provide information on criminal records; issue Criminal Record Certificates according to the Ministry’s competence.

18. Regarding adoption:

a) Guide and inspect the child adoption registration;

b) Handle works related to child adoption involving foreign elements in accordance with law;

c) Issue, renew, revise and revoke Operation Licences of organizations operating foreign child adoption and manage foreign child adoption offices in Vietnam.

d) Perform tasks of the Central Agency on International Child Adoption of Vietnam.

19. Regarding judicial affairs support:

a) Provide guidelines for and inspect the organization and operation of lawyers, legal consultancy, notary, judicial expertise, auction of property, commercial arbitration, commercial mediation, bailiff and asset management officers; instruct the People's Committees of provinces to inspect and handle violations against law on operation of lawyers, legal consultancy, notary, judicial expertise, auction of property, commercial arbitration, commercial mediation, bailiff and asset management officers;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Grant and revoke Licenses for establishment of foreign law branches or firms, Licenses for establishment of Arbitration Centers, Licenses for establishment of Branches or Representative Offices of foreign arbitration institutions in Vietnam, Licenses for establishment of Commercial Mediation Centers or Licenses for establishment of Branches or Representative Offices of foreign commercial mediation institutions in Vietnam; give opinions on the establishment of public judicial expertise institutions under the deciding competence of ministries, ministerial agencies or local authorities;

d) Be responsible for the state management of organization and operation of lawyers, legal consultancy, notary, judicial expertise, auction of property, commercial arbitration, commercial mediation, bailiff and asset management officers nationwide;

dd) Grant licences for establishment of lawyer training institutions; prescribe a framework program on training for lawyers, notary, auctioneers and bailiffs.

20. Regarding registration of security measures:

a) Take charge and cooperate with relevant ministries and agencies in providing guidance for and inspect registration, provision and exchange of information on registration of security measures, registration of other transactions and assets according to regulations of law;

b) Manage registration, provision of information on registration of security measures with movable assets other than aircraft, vessels and securities already registered for concentration; and registration of other transactions and assets in accordance with law;

c) Establish, manage and operate the Online Registration System and the database of security measures of the Ministry of Justice.

21. Regarding legal aid:

a) Monitor, guide and inspect organization and operation of legal aid;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Require the State Legal Aid Center to provide legal aid in accordance with the law.

22. Regarding legislation work:

a) Guide and inspect legislation work of ministries, central authorities, local authorities and state enterprises;

b) Cooperate in performing legislation work at state agencies, central agencies of socio-political organizations, socio-political-professional organizations, socio-professional organizations according to regulations of law.

23. Assist the Government in performing the unified state management of legal aid for small and medium-sized enterprises nationwide; formulate and execute interdisciplinary legal aid programs for small and medium-sized enterprises; provide legal aid for small and medium-sized enterprises in accordance with law.

24. Regarding international law:

a) appraise and comment on draft international treaties; preside over participation in negotiation of international treaties and international contracts, and provide comments on draft international agreements and international contracts in accordance with law;

b) Give legal opinions about international treaties, international agreements, Government guarantees and investment projects as prescribed by law or other cases as assigned by the Government or the Prime Minister;

c) Participate in handling international legal issues arising during the period of international integrantion of Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) Assist the Government in performing the unified state management of mutual legal assistance and perform tasks related to mutual legal assistance in accordance with law on mutual legal assistance.

25. Act as the legal representative office of the Government in settling international investment disputes.

26. Regarding international cooperation in legal and judicial affairs:

a) Assist the Government in performing the unified state management of international cooperation in reforming legal and judicial affairs nationwide in accordance with the law; carry out international cooperation and external information under the Ministry’s state management in accordance with law;

b) Appeal to the Government for signing, ratification, approval of or accession to and security measures for implementation, termination, suspension, cancellation of or withdrawal from international treaties in the name of the State or the Government within the domain of the Ministry of Justice;

c) Propose the participation in international organizations; act as the national focal point of Vietnam in relations with international legal and judicial organizations to which Vietnam is a member as assigned by the Government.

27. Regarding administrative reform:

a) Supervise and sum up the performance of institutional reform tasks; renew and improve the quality of the elaboration and promulgation of legal normative documents;

b) Decide and organize implementation of administrative reform plans of the Ministry of Justice according to programs and state administrative reform plans of the Government and direction of the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.29. Manage associations and non-governmental organizations operating in domains under the Ministry's state management in accordance with law; take charge and cooperate with the Ministry of Home Affairs in approving the Charter of the Vietnam Bar Federation and the Charter of the Vietnam Association of Notaries.

30. Be responsible for state management of public services in domains under the Ministry's state management; supervise, evaluate and verify the quality of public services and the operational efficiency of public service providers in domains under the Ministry’s management.

31. Carry out inspection, settle complaints and denunciations, organize receptions of citizens, prevent and combat corruption and negativity, and handling law violations in the fields of competence. State management of the ministry in accordance with the law.

32. Organize and direct the application of information technology, digital transformation, ensure information security, build e-Government and digital government of the Judiciary branch; manage specialized websites; manage, build, develop, use and protect the national database in domains of administrative violation handling, criminal records, notarization, registration of security interests, and legal support for small and medium-sized enterprises, civil status and other domains under the Ministry’s state management in accordance with law.

33. Develop and organize the implementation of scientific research plans, development and application of legal scientific research results to legal reform, administrative reform, judicial reform and building of a socialist rule-of-law State; perform legal science information work in domains under the Ministry’s state management.

34. Organize training at all levels in law, training for judicial titles in accordance with the law; professional training and refresher courses of domains under the Ministry’s state management in accordance with law.

35. Manage its organizational apparatus, working positions, structure of officials by rank, organization of officials in accordance with job titles; quantity of officials and employees of public service providers as prescribed by law; implement the salary regime and policies on remuneration, appointment, dismissal, retirement, severance, reward, discipline, training, refresher and development of groups of officials and public employees under the ministry as prescribed by law; appoint and dismiss Verifiers, Enforcers and other judicial titles under the Ministry's management.

36. Manage allocated finance, asset, public investment and organize implementation thereof as prescribed by law.

37. Organize implementation of statistics work, archive of documents and data on domains under the Ministry’s state management as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 3. Organizational structure

1. Department of General Affairs on Legislative Development.

2. Department of Criminal and Administrative Legislation.

3. Department of Economic-Civil Legislation.

4. Department of International Legislation.

5. Department of Personnel and Organization.

6. Department of International Cooperation.

7. Department of Child Adoption.

8. Inspectorate of the Ministry of Justice.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.10. General Department of Civil Judgment Enforcement.

11. Department of Legal Dissemination and Education.

12. Department of Examination of Legal Normative Documents.

13. Department of management of administrative penalties and legal enforcement supervision.

14. Department of Civil Status, Citizenship, Authentication

15. Department of National Legal Aid.

16. Department of National Registry of Secured Transactions.

17. Department of State Compensation.

18. Department of Judicial Support.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.20. Department of Information Technology.

21. National Center for Criminal Record.

22. Institute of Law research.

23. Judicial Academy.

24. Democracy and Law Journal.

25. Vietnam Law Newspaper.

Organizations prescribed in clause 1 through clause 20 of this Article shall, acting as administrative organizations, assist the Minister in providing state management; organizations prescribed in clause 21 through clause 25 of this Article shall, acting as public service providers, organize state management under the Ministry.

The Department of General Affairs on Legislative Development has 4 divisions, the Department of Criminal and Administrative Legislation has 3 divisions, the Department of Economic-Civil Legislation has 4 divisions, the Department of International Legislation has 4 divisions, the Department of Personel and Organization has 5 divisions and the Department of International Cooperation has 3 divisions.

The Minister of Justice shall appeal to the Prime Minister to promulgate a decision on functions, tasks, powers and organizational structure of the General Department of Civil Judgment Enforcement and promulgate a list of other public service providers under the Ministry.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 4. Transitional regulations

Department of Emulation and Commendation, Department of Legal Dissemination and Education, Department of Child Adoption and Representative Office of Ministry of Justice in Ho Chi Minh city shall continue to perform their tasks until the Minister of Justice promulgates a decision on functions, tasks, powers and organizational structures of the Department of Personnel and Organization, the Office of the Ministry, the Department of Legal Dissemination and Education and Department of Child Adoption.

Article 5. Effect

1. This Decree takes effect from January 01, 2023.

2. This Decree replaces Decree No. 96/2017/ND-CP dated August 16, 2017 of the Government of Vietnam on function, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Justice of Vietnam.

Article 6. Responsibility for implementation

The Minister of Justice, Ministers and Heads of ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People's Committees of provinces and central-affiliated cities are responsible for implementation of this Decree.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.980

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!