Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 123/2016/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ cơ quan ngang Bộ

Số hiệu: 123/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Ngày 01/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

 

1.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ

 
Nghị định số 123/2016 quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ về pháp luật; về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; về hợp tác quốc tế; cải cách hành chính; về quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công; về doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác; về hội, tổ chức phi chính phủ; tổ chức bộ máy, biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, thanh tra và về quản lý tài chính, tài sản. Trong đó:
 
- Về pháp luật: Nghị định 123/NĐ-CP quy định các Bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; dự thảo nghị định và các nghị quyết, dự án, đề án theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Có ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh; ban hành các Thông tư trong lĩnh vực, ngành mình quản lý.
 
- Về cải cách hành chính: Các Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho chính quyền địa phương; quyết định, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, công khai thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực.
 

2. Cơ cấu tổ chức của Bộ

 
Nghị định 123/2016 quy định cơ cấu tổ chức của Bộ gồm:
 
- Vụ: là tổ chức thuộc Bộ, tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của Bộ.
 
- Văn phòng: là tổ chức thuộc Bộ,
phục vụ các hoạt động của Bộ; tham mưu, giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ.
 
- Thanh tra: là tổ chức thuộc Bộ, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc ngành, lĩnh vực Bộ quản lý.
 
- Cục (nếu có): là tổ chức thuộc Bộ, tham mưu tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong một hoặc một số lĩnh vực, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật.
 
- Tổng cục (nếu có): là tổ chức thuộc Bộ, tham mưu và giúp Bộ trưởng quản lý, tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp.
 
- Đơn vị sự nghiệp công lập gồm có các đơn vị nghiên cứu chiến lược, chính sách về ngành, lĩnh vực; Báo, tạp chí; Trung tâm Thông tin; trường hoặc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Học viện thuộc Bộ.
 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng

 
Bộ trưởng có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị định số 123/CP như sau: Lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác; ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác, điều động, luân chuyển, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và các nhiệm vụ, quyền hạn khác cụ thể tại Nghị định 123.
 
 
Nghị định 123/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/10/2016.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ.

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ); nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng).

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ thực hiện theo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ.

3. Các quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ tại Nghị định này không áp dụng đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

4. Tên của Bộ và tên của các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ được dịch ra tiếng nước ngoài để giao dịch quốc tế theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Vị trí và chức năng của Bộ

Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc,

Điều 3. Bộ trưởng

1. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vi toàn quốc.

2. Bộ trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng và Quy chế làm việc của Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 4. Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

1. Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Thứ trưởng) giúp Bộ trưởng thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Bộ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Thứ trưởng không kiêm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, trừ trường hợp đặc biệt.

Khi Bộ trưởng vắng mặt, một Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy nhiệm thay Bộ trưởng điều hành và giải quyết công việc của Bộ.

2. Số lượng Thứ trưởng thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ

1. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ, Bộ trưởng; đề cao trách nhiệm của Bộ trưởng trong mọi hoạt động của Bộ.

2. Tổ chức bộ máy của Bộ theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chỉ thành lập tổ chức mới khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ bảo đảm không chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

4. Công khai, minh bạch và hiện đại hóa hoạt động của Bộ.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ

Điều 6. Về pháp luật

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Chính phủ và các nghị quyết, dự án, đề án theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ có ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh do các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

3. Trình Chính phủ quyết định các biện pháp để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác theo phân công.

5. Ban hành thông tư và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.

6. Ban hành thông tư liên tịch với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để quy định việc phối hợp giữa Bộ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

7. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

8. Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; nếu phát hiện những quy định do các cơ quan đó ban hành có dấu hiệu trái với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý thì kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật; công bố (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước) và tổ chức chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Thẩm định về nội dung các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình, dự án, đề án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ; phê duyệt và quyết định đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Về hợp tác quốc tế

1. Trình Chính phủ quyết định chủ trương, biện pháp để tăng cường và mở rộng quan hệ với nước ngoài và các tổ chức quốc tế; việc ký, phê chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập và biện pháp bảo đảm thực hiện điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế theo ủy quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong phạm vi quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

3. Tham gia các tổ chức quốc tế theo phân công của Chính phủ; ký kết và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế để thúc đẩy nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan mình.

Điều 9. Về cải cách hành chính

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho chính quyền địa phương.

2. Quyết định phân cấp hoặc ủy quyền cho chính quyền địa phương thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Bộ.

3. Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, công khai thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực; quyết định phân cấp hoặc ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Bộ.

4. Cải cách tổ chức bộ máy của Bộ bảo đảm tinh gọn, hợp lý, giảm đầu mối, bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ theo phân công của Chính phủ.

5. Thực hiện đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa công sở, văn hóa công vụ và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào hoạt động của Bộ.

Điều 10. Về quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực

1. Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách về cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công; thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý.

4. Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.

5. Hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật và hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Về doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác

1. Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và các chương trình, chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực.

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với ngành, nghề kinh doanh, dịch vụ có điều kiện theo quy định của pháp luật và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

Điều 12. Về hội, tổ chức phi Chính phủ

1. Công nhận ban vận động về thành lập hội, tổ chức phi Chính phủ có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh; có ý kiến bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội, tổ chức phi Chính phủ theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia các hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về hội thuộc ngành, lĩnh vực quản lý hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Về tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

1. Trình Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ và của cơ quan thuộc Chính phủ được phân công quản lý.

Trình Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổng cục và tổ chức tương đương (sau đây gọi chung là tổng cục), vụ, cục và tương đương thuộc Bộ.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục thuộc Bộ.

3. Quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn việc phân loại, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

5. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của vụ, cục, thanh tra, văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục; vụ, cục, văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

8. Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức trong tổng số viên chức được giao của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo quy định của pháp luật; quyết định giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ.

Điều 14. Về cán bộ, công chức, viên chức

1. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng.

2. Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực được giao quản lý sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

3. Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái, nghỉ hưu, chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ theo quy định của pháp luật,

Điều 15. Về kiểm tra, thanh tra

1. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Kiểm tra, thanh tra các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Về quản lý tài chính, tài sản

1. Lập dự toán, phân bổ, quản lý và quyết toán ngân sách hàng năm của Bộ; kiểm tra tình hình thực hiện ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực.

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ

Điều 17. Cơ cấu tổ chức của Bộ

1. Cơ cấu tổ chức của Bộ gồm:

a) Vụ;

b) Văn phòng;

c) Thanh tra;

d) Cục (nếu có);

đ) Tổng cục (nếu có);

e) Đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, gồm:

a) Các đơn vị nghiên cứu chiến lược, chính sách về ngành, lĩnh vực;

b) Báo, tạp chí; Trung tâm Thông tin;

c) Trường hoặc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Học viện thuộc Bộ.

3. Số lượng cấp phó của người đứng đầu văn phòng, thanh tra, vụ, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ.

Điều 18. Vụ thuộc Bộ

1. Vụ là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp hoặc chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của Bộ.

2. Vụ không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, không có tài khoản. Vụ trưởng được ký thừa lệnh Bộ trưởng các văn bản hướng dẫn, giải quyết, thông báo các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của vụ.

3. Không tổ chức phòng trong vụ. Riêng trường hợp vụ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn, Bộ trình Chính phủ quyết định số lượng phòng trong vụ tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

4. Vụ hoạt động theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên.

5. Việc thành lập vụ phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau (trừ các vụ tham mưu về công tác quản trị nội bộ của Bộ):

a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ;

b) Có phạm vi, đối tượng quản lý theo ngành, lĩnh vực.

Điều 19. Văn phòng thuộc Bộ

1. Văn phòng là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Bộ; giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ.

2. Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc; phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định hoặc do Bộ trưởng giao.

3. Văn phòng được thành lập phòng phù hợp với nhiệm vụ công tác được giao. Số lượng phòng được quy định trong Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

4. Văn phòng có con dấu riêng; Chánh văn phòng được ký thừa lệnh Bộ trưởng các văn bản hành chính khi được Bộ trưởng giao; Chánh văn phòng ký các văn bản và đóng dấu Văn phòng đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Văn phòng Bộ.

Điều 20. Thanh tra thuộc Bộ

1. Thanh tra là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc ngành, lĩnh vực Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

3. Thanh tra có con dấu và tài khoản riêng; được thành lập các phòng nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. Số lượng phòng được quy định trong Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

4. Chánh Thanh tra được ký thừa lệnh Bộ trưởng các văn bản hành chính khi được Bộ trưởng giao và được xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Chánh Thanh tra Bộ ký các văn bản và đóng dấu Thanh tra đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thanh tra Bộ theo quy định của pháp luật thanh tra.

Điều 21. Cục thuộc Bộ

1. Cục là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong một hoặc một số lĩnh vực, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Trường hợp Bộ quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương thì được thành lập cục thuộc Bộ để thực hiện chức năng quản trị nội bộ.

2. Cục có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; Cục trưởng được ban hành văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cục.

3. Việc thành lập cục phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

a) Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

b) Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.

4. Cơ cấu tổ chức của cục, gồm:

a) Phòng;

b) Văn phòng;

c) Chi cục (nếu có);

d) Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

Số lượng các tổ chức quy định tại điểm a, b, c Khoản này được quy định trong Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

Điều 22. Tổng cục thuộc Bộ

1. Tổng cục là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp trên phạm vi cả nước theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

2. Tổng cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Tổng cục trưởng được ban hành văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của tổng cục.

3. Việc thành lập tổng cục phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

a) Có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội;

b) Chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương;

c) Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.

4. Cơ cấu tổ chức của tổng cục, gồm:

a) Vụ;

b) Văn phòng;

c) Cục (nếu có);

d) Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

Việc thành lập các vụ, cục thuộc tổng cục áp dụng các tiêu chí như đối với thành lập vụ, cục thuộc Bộ. Không thành lập phòng trong vụ thuộc tổng cục.

Đối với tổng cục được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, việc thành lập cục trực thuộc tổng cục, chi cục thuộc cục trực thuộc tổng cục (nếu có) đặt ở địa phương được quy định tại quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục.

Điều 23. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

1. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của Chính phủ và các quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập không có chức năng quản lý nhà nước.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Chương IV

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TRƯỞNG

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng đối với Bộ

1. Lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về mọi mặt công tác của Bộ; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt, các nhiệm vụ của Bộ được Chính phủ giao.

2. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực được phân công; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản đó.

3. Thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác, điều động, luân chuyển, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định phân cấp, ủy quyền cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc.

5. Quyết định chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và các định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

6. Quyết định thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành theo quy định của pháp luật.

7. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác Tổng cục trưởng sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

8. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng cục trưởng và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu: vụ, cục, thanh tra, văn phòng, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và phòng thuộc vụ (nếu có), phòng thuộc Thanh tra Bộ, phòng thuộc Văn phòng Bộ theo quy định của pháp luật.

Quyết định việc phân cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của tổng cục, cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

9. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

10. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và tài chính, ngân sách nhà nước được giao; quyết định biện pháp tổ chức phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong ngành, lĩnh vực được phân công.

11. Ban hành Quy chế làm việc của Bộ và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó.

12. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ.

13. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; giải trình về những vấn đề Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội quan tâm; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý.

14. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng trong mối quan hệ với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Hướng dẫn và kiểm tra, phối hợp với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.

2. Kiến nghị với Bộ trưởng khác đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định do các cơ quan đó ban hành trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc của Bộ về ngành, lĩnh vực do Bộ chịu trách nhiệm quản lý. Trong trường hợp kiến nghị không được chấp thuận thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng khác để giải quyết những vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đó.

Điều 26. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công, phân cấp hoặc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Quyết định phân cấp hoặc ủy quyền cho chính quyền địa phương thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

3. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm quản lý.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trái với các văn bản về ngành, lĩnh vực được phân công quản lý. Nếu Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không chấp hành thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Giải quyết các đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền của mình và trả lời bằng văn bản trong thời hạn pháp luật quy định.

Điều 27. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; về kết quả, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ; về các quyết định và kết quả thực hiện các quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ.

2. Thực hiện báo cáo công tác trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình lên Thủ tướng Chính phủ. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc liên quan đến các Bộ khác, Bộ trưởng phải chủ động làm việc với Bộ trưởng có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 28. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân

1. Báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; cung cấp các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

2. Trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo quy định của pháp luật.

3. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

4. Báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý.

Điều 29. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các tổ chức chính trị - xã hội

1. Phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

2. Lấy ý kiến của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội về dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Nghiên cứu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2016.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các Bộ khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước, nếu có các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đó.

2. Các Bộ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và tổ chức, đơn vị thuộc Bộ được ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực; nếu phát hiện có quy định trái với Nghị định này thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới.

Điều 32. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 123/2016/ND-CP

Hanoi, September 1, 2016

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF MINISTRIES AND MINISTERIAL-LEVEL AGENCIES

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government;

At the proposal of the Minister of Home Affairs,

The Government promulgates the Decree defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies,

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The specific functions, tasks and powers of ministries to manage sectors or fields must comply with decrees defining their functions, tasks, powers and organizational structures.

3. The provisions of this Decree on the organizational structures of ministries do not apply to the Ministry of National Defense and the Ministry of Public Security.

4. The names of ministries and the names of organizations and units of ministries shall be translated into foreign languages for international transactions under the guidance of the Ministry of Foreign Affairs?

Article 2. Positions and functions of ministries

Ministries are governmental agencies performing the state management of one or several sectors or fields and public services within these sectors or fields nationwide.

Article 3. Ministers

1. Ministers are members of the Government, act as heads of then ministries, and shall lead the work of their ministries; shall perform the state management of assigned sectors or fields; and shall organize and monitor the implementation of laws concerning assigned sectors or fields nationwide.

2. Ministers shall work under the regime of headship and the working regulation of the Government, ensuring the principle of democratic centralism.

Article 4. Deputy Ministers and Deputy Heads of ministerial-level agencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In the absence of a Minister, a Deputy Minister authorized by the Minister shall administer and settle on the latter’s behalf affairs of his/her ministry.

2. The number of Deputy Ministers must comply with the Law on Organization of the Government.

Article 5. Principles of organization and operation of ministries

1. To clearly define tasks, powers and responsibilities of ministries and Ministers; to uphold the personal responsibility of Ministers for all activities of their ministries.

2. To organize working apparatuses of ministries as institutions capable of multi-sector management and in a neat, effective and efficient manner; to establish a new institution only when the law-prescribed conditions are satisfied.

3. To clearly define tasks and powers of agencies, organizations and units of a ministry, ensuring that their tasks are neither overlapped nor omitted.

4. To ensure publicity, transparency and modernity of operations of ministries.

Chapter II

TASKS AND POWERS OF MINISTRIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To submit to the Government draft laws and draft resolutions of the National Assembly, draft ordinances and draft resolutions of the National Assembly Standing Committee; draft decrees of the Government under its annual law-making programs and plans, as well as resolutions, projects and schemes as assigned by the Government or Prime Minister.

2. To submit to the Government for comment draft laws and draft ordinances submitted to the National Assembly or National Assembly Standing Committee by agencies, organizations or National Assembly deputies which are related to sectors and fields under the ministries’ management.

3. To submit the Government for decision measures to organize the implementation the Constitution, laws and resolutions of the National Assembly, ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee, orders and decisions of the President as assigned by the Government or Prime Minister.

4. To submit to the Prime Minister draft decisions, directives and other documents as assigned.

5. To promulgate circulars and other documents on the state management of sectors or fields under their state management; to guide and inspect the implementation of such documents.

6. To promulgate joint circulars between them and the Chief Justice of the Supreme People’s Court or the Procurator General of the Supreme People’s Procuracy to regulate their coordination in the performance of legal proceedings within the scope of their state management.

7. To direct and organize the law propagation, dissemination and education activities under their state management.

8. To examine legal documents promulgated by ministries, provincial-level People’s Councils and People’s Committees relevant to sectors and fields under their state management; if detecting that regulations promulgated by those agencies show signs of contravening legal documents concerning sectors or fields under their management, to propose the handling thereof in accordance with law.

Article 7. Regarding strategies, master plans and plans

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To appraise the contents of pre-feasibility study and feasibility study reports on programs, projects and schemes in sectors and fields under their management; to approve and decide on investment projects within their competence in accordance with law.

Article 8. Regarding international cooperation

1. To submit to the Government for decision policies and measures to promote and expand relations with foreign countries and international organizations; the signing, ratification and approval of, or accession to, and measures to secure the implementation of, treaties in the name of the State or Government regarding the sectors or fields under their state management.

2. To negotiate and conclude treaties under authorization by competent state agencies and organize the implementation of plans on international cooperation and treaties to which Vietnam is a contracting party within their state management of relevant sectors or fields.

3. To join in international organizations as assigned by the Government; to conclude, and organize the implementation of, international agreements in their own name in accordance with law; to organize international cooperation in order to increase the effectiveness and efficiency of their operation.

Article 9. Regarding administrative reforms

1. To submit to the Government or Prime Minister for decision the decentralization of tasks of state management of sectors or fields to the local administrations.

2. To decide on decentralization of powers to, or authorization for, local administrations to perform one or several tasks and exercise one or several powers within their competence.

3. To decide on, and organize the implementation of, administrative reform plans, publicize administrative procedures in their sectors or fields; to decide on decentralization of powers to, or authorization for, its attached agencies and units to perform one or several tasks or exercise one or several powers within their competence.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. To renew working styles, modernize working offices, practice the civilized office culture and apply scientific research outcomes and technologies to their operation.

Article 10. Regarding the state management of public non-business services in sectors or fields

1. To submit to the Government for promulgation mechanisms and policies on the provision of public non-business services and the socialization of provision of public non- business services; and the autonomy mechanism applicable to public non-business units under their management.

2. To submit to the Prime Minister master plans on networks of public non-business units in sectors or fields; and a list of public non-business services funded by the state budget under their management.

3. To promulgate techno-economic norms for application in public non-business services; to provide the bidding, placement of orders and assignment of tasks for the provision of public non-business services under their management.

4. To provide criteria and standards of quality of public non-business services; mechanisms for quality supervision, assessment and inspection of public non-business services and operational effectiveness of public non-business units under their management.

5. To guide the implementation of policies and laws toward, and support, public non-business service providers in sectors and fields under their management in accordance with law.

Article 11. Regarding enterprises, cooperatives and other collective or private economic establishments

1. To submit to the Government for promulgation mechanisms and policies to encourage and support, and programs and strategies for orientation of, the development of enterprises and cooperatives and other collective or private economic establishments in all economic sectors in sectors and fields under their management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Regarding associations and non-governmental organizations

1. To recognize boards campaigning for the establishment of associations or non- governmental organizations that operate nationwide or within inter-provincial regions; to give written opinions to competent state agencies regarding the permission for the establishment, separation, splitting, merger, consolidation, dissolution, renaming and approval of charters, of associations or non-governmental organizations in accordance with law.

2. To guide and create conditions for associations and non-governmental organizations to participate in activities in sectors and fields under their state management.

3. To inspect and examine and handle violations of the law on associations in the sectors and fields under their state management or propose competent state agencies to handle such violations in accordance with law.

Article 13. Regarding organizational apparatuses, civil servant payrolls and number of non-business public employees

1. To submit to the Government for defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and government-attached agencies under their management.

To submit to the Government for decision the establishment, reorganization and dissolution of general departments and equivalent bodies (below collectively referred to as general departments), departments, bureaus/agencies/authorities and equivalent bodies under ministries.

2. To submit to the Prime Minister for decision the establishment, reorganization and dissolution of public non-business units within the Prime Minister’s deciding competence; the functions, tasks, powers and organizational structures of general departments under ministries.

3. To decide on the establishment, reorganization and dissolution of public non- business units within their competence in accordance with law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. To define the functions, tasks, powers and organizational structures of their departments, bureaus/agencies/authorities, inspectorates, offices and public non-business units; sub-bureaus/agencies/authorities and public non-business units under bureaus/agencies/authorities; departments, bureaus/agencies/authorities, offices and public non- business units under general departments in accordance with law.

6. To guide the functions, tasks, powers and organizational structures of specialized agencies of People’s Committees of provinces and centrally run cities and People’s Committees of districts, towns, provincial cities and minicipal cities in sectors and fields under their management.

7. To guide lists of working positions and rank-based structures of civil servants and professional title-based structures of public employees of agencies, organizations and public non-business units in assigned sectors and fields.

8. To decide on lists of working positions, professional title-based structures of public employees and the number of public employees on the basis of the assigned number of public employees of their public non-business units in accordance with law; to decide on the assignment of civil servant payrolls to their agencies and organizations.

Article 14. Regarding cadres, civil servants and public employees

1. To submit to the Prime Minister for decision the appointment, relief from duty, dismissal, permission for resignation or suspension from work of Deputy Ministers.

2. To provide professional standards of civil servant ranks, criteria for professional titles of public employees in sectors and fields under their management after reaching agreement with the Ministry of Home Affairs.

3. To provide criteria for leading and managerial titles of their agencies and units; to guide criteria for leading and managerial titles of specialized agencies of provincial-level People’s Committees.

4. To manage their cadres, civil servants, public employees and employees in accordance with law. To take specific measures to enhance the administrative discipline and order among their cadres, civil servants, public employees and employees; to practice thrift, combat waste and prevent and combat corruption, red tape and authoritarianism in their organizations and units.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Regarding examination and inspection

1. To examine and inspect the implementation of policies and laws on sectors and fields under their state management.

2. To examine and inspect the ministries, government-attached agencies and People’s Committees at all levels in the implementation of laws on sectors and fields under their state management.

3. To settle complaints, denunciations and petitions of organizations and individuals related to sectors and fields under their state management; to receive citizens in accordance with law.

Article 16. Regarding financial and property management

1. To elaborate annual budget estimates and allocate, manage and finalize their annual budgets; to inspect the implementation of the budgets in their assigned sectors and fields according to the Law on the State Budget.

2. To coordinate with related agencies in elaborating regimes, standards and norms of budget expenditure in sectors and fields under their management.

3. To manage, and take responsibility for, state property assigned to them in accordance with to law.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Organizational structure of a ministry

1. Organizational structure of a ministry consists of:

a/ Departments;

b/The Office;

c/ The Inspectorate;

d/ Bureaus/agencies/authorities (if any);

dd/ General departments (if any);

e/ Public non-business units.

2. Public non-business units shall be prescribed in the decree defining the functions, tasks and powers and organizational structure of each ministry, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Newspapers; journals; information centers;

c/ Schools or centers for training and retraining of cadres, civil servants and public employees; institutes of the ministry.

3. The number of deputy heads of the Office, the Inspectorate, a department, bureau/ agency/authority, general department or public non-business unit must comply with the Law on Organization of the Government.

Article 18. Departments of a ministry

1. A department is an institution of a ministry, functioning to give general or specialized advices on the state management of sectors or fields or advice on internal administration work of the ministry.

2. A department has no legal entity status, its own seal and account. The director of a department may only sign documents under the order of the Minister to guide, settle and notify professional issues related to the functions and tasks of his/her department.

3. No divisions may be organized within a department. For a department in charge of different working domains or affairs or performing a heavy workload, the ministry shall submit the Government for decision the number of divisions within the department in the decree defining the functions, tasks and powers and organizational structure of the ministry.

4. A department shall operate on the basis of headship regime combined with expert regime.

5. The establishment of a department must satisfy the following criteria (except the department advising on internal administration of the ministry):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Having management scope and objects within sectors or fields under the ministry’s management.

Article 19. The Office of a ministry

1. The Office is an institution of a ministry, functioning to give general advice on working programs and plans and serve operations of the ministry; and assist the Minister in summarizing, monitoring and urging institutions and units of the ministry to implement such programs and plans.

2. The Office shall perform tasks related to administrative, clerical and archival work; manage physical and technical foundations, assets and operation fund, and ensure working facilities and conditions; provide general services for operations of the ministry and its internal administration work; and perform other tasks prescribed by law or assigned by the Minister.

3. The Office may establish divisions suitable to its assigned tasks. The number of divisions of the office shall be prescribed in the decree defining the functions, tasks and powers and organizational structure of the ministry.

4. The Office has its own seal; the chief of the office may sign administrative documents under the order of the Minister as assigned by the Minister; the chief of the office may sign documents on issues within the office’s competence and append the office’s seal on such documents.

Article 20. The Inspectorate of a ministry

1. The Inspectorate is an institution of a ministry, functioning to assist the Minister in the state management of inspection work; settling complaints and denunciations and preventing and combating corruption; and inspecting, settling complaints and denunciations and preventing and combating corruption in sectors or fields under the ministry’s state management in accordance with law.

2. Tasks and powers of the Inspectorate must comply with the law on inspection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The chief inspector may sign administrative documents under the order of the Minister as assigned by the Minister and sanction administrative violations in accordance with the law on handling of administrative violations; the chief inspector may sign documents on issues within the Inspectorate’s competence and append the Inspectorate’s seal on such documents in accordance with the law on inspection.

Article 21. Bureaus/agencies/authorities of a ministry

1. A bureau/agency/authority is an institution of a ministry, functioning to give general advice and settle specific issues in one or several fields and assist the Minister in the state management and implementation of laws in sectors and fields under the ministry’s state management under the decentralization of powers or authorization by the Minister.

A ministry that manages physical and technical foundations in its central-to-local system may establish a bureau/agency/authority to perform internal administration.

2. A bureau/agency/authority has the legal entity status and its own seal and account; the director of a bureau/agency/authority may issue documents of specific application and documents providing professional guidance on the specialized sector or field under its management.

3. The establishment of a bureau/agency/authority must satisfy the following criteria:

a/ Having objects of management in the specialized sectors or fields under the ministry’s state management in accordance with specialized laws;

b/ Being decentralized or authorized by the Minister to decide on issues within the scope of state management of the specialized sectors or fields.

4. A bureau/agency/authority consists of:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/The Office;

c/ Sub-bureaus/sub-agencies/sub-authorities (if any);

d/ Public non-business units (if any).

The number of the institutions prescribed at Points a, b and c of this Clause shall be prescribed in the decree defining the functions, tasks and powers and organizational structure of the ministry.

Article 22. General departments of a ministry

1. A general department is an institution of a ministry, functioning to advise and assist the Minister in the state management and implementation of laws on large and complex specialized sectors or fields nationwide under the decentralization of powers or authorization by the Minister.

2. A general department has the legal entity status and its own seal and account. The general director may issue documents of specific application and documents providing professional guidance on the specialized sectors or fields under the general department’s management.

3. The establishment of a general department must satisfy the following criteria:

a/ Having objects of state management in the specialized sector or field which is large, complex and important to the socio-economic development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Being decentralized or authorized by the Minister to decide on issues within the scope of state management of the specialized sector or field;

4. The organizational structure of a general department consists of:

a/ Departments;

b/ The Office;

c/ Bureaus/agencies/authorities (if any);

d/ Public non-business units (if any).

The establishment of departments and bureaus/agencies/authorities of a general department must satisfy the criteria applicable to the establishment of departments and bureaus/agencies/authorities of a ministry. No divisions may be established within a department of a general department.

For a general department organized according to a professional hierarchy, the establishment of its departments and sub-bureaus/sub-agencies/sub-authorities of such departments (if any) in localities shall be prescribed in the decision defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the general department.

Article 23. Public non-business units of a ministry

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A public non-business unit has no state management function.

3. A public non-business unit enjoys autonomy in the performance of their tasks, organizational apparatus, personnel and finance in accordance with law.

4. A public non-business unit has the legal entity status, its own seal and account.

Chapter IV

TASKS, POWERS AND RESPONSIBILITIES OF MINISTERS

Article 24. Tasks and powers of ministers toward their ministries

1. To lead, direct and take personal responsibility for all aspects of work of their ministries; to direct units of their ministries in implementing approved strategies, master plans, plans, programs and projects, and perform tasks of their ministries assigned by the Government.

2. To promulgate according to their competence or submit to the Government or Prime Minister for promulgation legal documents and policies on development of their ministries’ assigned sectors and fields; to guide, review and organize the implementation of such documents.

3. To carry out the recruitment, appointment, relief from duty, dismissal, permission for resignation, suspension from the work, transfer, rotation, evaluation, planning, training, retraining, commendation, rewarding and disciplining of civil servants and public employees, and decentralize powers for management of civil servants and public employees to attached organizations and units in accordance with law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. To decide on programs on scientific and technological research, and application of scientific or technological advances; standards, processes, regulations and technical- economic norms of sectors and fields according to their competence.

6. To decide on the establishment of interdisciplinary coordination organizations in accordance with law.

7. To decide on the appointment, relief from duty, dismissal, permission for resignation or suspension from work of general directors of general departments after receiving the Prime Minister’s opinions.

8. To decide on the appointment, relief from duty, dismissal, permission for resignation, suspension from work, commendation, rewarding and disciplining of deputy general directors of general departments and heads and deputy heads of departments, bureaus/agencies/authorities, inspectorates, offices and public non-business units of their ministries and divisions of departments (if any), divisions of ministerial inspectorates and divisions of ministerial offices in accordance with law.

To decide on the decentralization of powers for appointment, relief from duty, dismissal, permission for resignation and suspension from work of heads and deputy heads of organizations and units of general departments, bureaus/agencies/authorities and public non-business units of their ministries with law.

9. To lead and direct the inspection and examination of the implementation of laws in their ministries’ assigned sectors or fields nationwide.

10. To manage and organize the effective use of working offices, assets and equipment, finance and state budgets allocated to them; to decide on measures to prevent and combat corruption, practice thrift and combat waste and manifestations of bureaucracy and authoritarianism in their ministries’ assigned sectors and fields.

11. To promulgate their ministries’ working regulations, and direct and inspect the implementation of these regulations.

12. To lead and direct the administrative reform and reform of the regime of official duties and civil servants in sectors and fields under their ministries’ state management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. To perform other tasks assigned by the Government or Prime Minister.

Article 25. Tasks and powers of ministers in relationship with ministries and government-attached agencies

1. To guide, inspect and coordinate with ministries and government-attached agencies in performing tasks in their assigned sectors and fields.

2. To propose other Ministers to suspend the implementation of, or annul, regulations promulgated by other ministries in contravention of the Constitution, laws or documents of superior state agencies or their ministries on sectors or fields under their ministries’ management. In case their proposals are not approved, they may be submitted to the Prime Minister for decision.

3. To assume the prime responsibility for, and coordinate with other Ministers in, settling matters related to sectors or fields under their ministries state management.

Article 26. Tasks and powers of ministers in relationship with local administrations

1. To direct, guide and inspect People’s Committees at all levels to perform tasks in their assigned or decentralized sectors and fields, and those assigned by the Government or Prime Minister.

2. To decide on decentralization of powers to or authorization for local administrations in accordance with law to perform one or several tasks and powers within their ministries’ competence.

3. To propose the Prime Minister to suspend the implementation of resolutions of provincial-level People’s Councils in contravention of the Constitution, laws or documents or superior state agencies on sectors or fields under their ministries’ management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. To respond to proposals of chairpersons of provincial-level People’s Committees according to their competence and give written replies within the prescribed time limit.

Article 27. Responsibilities of ministers toward the Government and Prime Minister

1. To be personally responsible to the Prime Minister and Government for assigned sectors and fields; for results and effectiveness and efficiency of operation of their ministries; and for their decisions and results of implementation of such decisions within their assigned tasks and vested powers; to perform the tasks of government members, and together with other government members to assume the collective responsibility for the operation of the Government.

2. To report on their work to the Government and Prime Minister.

3. Not to transfer affairs falling under their tasks and competence to the Prime Minister. For matters falling beyond their competence or related to other ministries, to take the initiative in working with the related ministers to make complete dossiers of these matters for submission to the Government or Prime Minister for consideration and decision.

Article 28. Responsibilities of ministers toward the National Assembly, National Assembly Standing Committee, National Assembly agencies and deputies, voters and the People

1. To make reports and explanations and answer questions raised by the National

Assembly and National Assembly Standing Committee; to provide necessary documents at the request of the National Assembly Standing Committee, Ethnic Council or National Assembly Committees.

2. To respond to recommendations of the Ethnic Council or National Assembly Committees in accordance with law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. To make reports to the People on important issues under their management.

Article 29. Responsibilities of ministers toward socio-political organizations

1. To coordinate with the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and central bodies of socio-political organizations in performing their tasks and exercising their powers.

2. To collect opinions of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and central bodies of socio-political organizations on draft legal documents in accordance with the law on promulgation of legal documents.

3. To consider and respond to petitions of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and central bodies of socio-political organizations.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 30. Effect

1. This Decree takes effect on October 15, 2016.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 31. Transitional provisions

1. Ministries shall promptly review specialized legal documents not on state organizational apparatuses; if these documents have provisions on apparatus and payroll, to propose competent agencies to revise or annual such provisions.

2. Ministries shall review legal document defining their the functions, tasks, powers and organizational structures and on their institutions and units which are promulgated before the effective date of this Decree; if detecting that these documents contain provisions contrary to this Decree, to propose competent agencies to promptly revise such documents or promulgate new documents or do so by themselves.

Article 32. Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and chairpersons of provincial-level People’s Committees shall implement this Decree.-

 

 

ON BE HALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


151.516

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!