Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 95/2022/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Số hiệu: 95/2022/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 15/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thay đổi trong cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Theo đó, các tổ chức giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm:

(1) Vụ Bảo hiểm y tế.

(2) Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

(3) Vụ Tổ chức cán bộ.

(4) Vụ Kế hoạch - Tài chính.

(5) Vụ Pháp chế.

(6) Vụ Hợp tác quốc tế.

(7) Văn phòng Bộ.

(8) Thanh tra Bộ.   

(9) Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.   

(10) Cục Y tế dự phòng.

(11) Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

(12) Cục Quản lý Môi trường y tế.

(13) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

(14) Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

(15) Cục Quản lý Dược.

(16) Cục An toàn thực phẩm.

(17) Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

(18) Cục Dân số.

So với Nghị định 75/2017/NĐ-CP , các tổ chức giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước không còn Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng.

Tổng cục Dân số, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dân số, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thuộc Bộ Y tế.

Nghị định 95/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2022 và thay thế Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017.

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số, sức khỏe sinh sản; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Y tế thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ -CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hằng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hằng năm và các chương trình, dự án, công trình quan trọng quốc gia về y tế - dân số thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ hoặc theo phân công.

3. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, công trình quan trọng quốc gia sau khi được phê duyệt; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Về y tế dự phòng:

a) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về các lĩnh vực: Giám sát, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; tiêm chủng; an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm y tế; kiểm dịch y tế biên giới; vệ sinh sức khỏe môi trường, vệ sinh lao động, vệ sinh sức khỏe trường học; dinh dưỡng cộng đồng; phòng, chống tác hại của thuốc lá; phòng, chống tác hại của rượu, bia; chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

b) Ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm, danh mục bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế và tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sinh phẩm y tế cho các đối tượng bắt buộc theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn sức khỏe cho từng loại nghề, công việc, danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được hưởng chế độ ốm đau và danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp tại Việt Nam;

d) Tổ chức thực hiện việc giám sát đối với bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh không rõ nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các vấn đề y tế công cộng khác; phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm gây dịch và tổ chức thực hiện công bố dịch, công bố hết dịch theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cung cấp chính xác và kịp thời thông tin về bệnh truyền nhiễm;

đ) Trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc tổ chức thực hiện các biện pháp đặc biệt để phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng;

e) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại các cửa khẩu; thông tin, báo cáo kịp thời tình hình bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các vấn đề y tế công cộng trên thế giới để chủ động phòng, chống;

g) Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động, chỉ đạo quan trắc môi trường lao động tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp có nguy cơ cao gây bệnh nghề nghiệp; đánh giá, kiểm soát, quản lý các yếu tố có hại tại nơi làm việc; xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động quan trắc môi trường lao động, công bố tổ chức quan trắc môi trường lao động đủ điều kiện hoạt động và tổ chức quan trắc môi trường bị đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật;

h) Hướng dẫn theo thẩm quyền công tác quản lý vệ sinh lao động, khám sức khỏe người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe người lao động tại nơi làm việc; chủ trì quản lý về công tác cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật;

i) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cộng đồng;

k) Thẩm định, cấp mới, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III và cấp IV, trừ các cơ sở xét nghiệm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng;

l) Cấp, cấp lại, bổ sung, gia hạn, đình chỉ, thu hồi số đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu, giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm, thực hiện khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo quy định của pháp luật;

m) Tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính đối với các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành;

n) Chỉ định các tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thuốc lá; cấp, đình chỉ, thu hồi, cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với thuốc lá theo quy định của pháp luật;

o) Quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện và điều trị nghiện thuốc lá trong phạm vi cả nước;

p) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định chuyên môn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực y tế dự phòng trong phạm vi cả nước;

q) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi cả nước.

6. Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần:

a) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các định mức kinh tế - kỹ thuật, các tiêu chí chất lượng về lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh, an toàn truyền máu, điều dưỡng, phục hồi chức năng, dinh dưỡng lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn; phẫu thuật thẩm mỹ; hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật;

b) Phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành; quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo từng tuyến;

c) Quản lý việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức thực hiện việc cấp lần đầu, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác (trừ thuộc Bộ Quốc phòng), người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam; cấp lần đầu, cấp điều chỉnh, cấp lại và thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc bệnh viện thuộc các bộ khác (trừ thuộc Bộ Quốc phòng) theo quy định của pháp luật;

d) Thẩm định và cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

đ) Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

7. Về y, dược cổ truyền:

a) Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định chuyên môn, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực y, dược cổ truyền;

b) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách thực hiện việc kế thừa, bảo tồn, phát triển, hiện đại hóa y, dược cổ truyền và kết hợp y, dược cổ truyền với y, dược hiện đại;

c) Xây dựng, ban hành danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát; phát triển vùng nuôi trồng dược liệu và tổ chức triển khai các biện pháp bảo tồn, khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững nguồn dược liệu;

d) Cấp lần đầu, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác (trừ thuộc Bộ Quốc phòng), người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền tại Việt Nam; cấp lần đầu, cấp điều chỉnh, cấp lại và thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền thuộc Bộ Y tế, bệnh viện y học cổ truyền tư nhân hoặc bệnh viện y học cổ truyền thuộc các bộ khác (trừ thuộc Bộ Quốc phòng) theo quy định của pháp luật;

đ) Cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung, thu hồi giấy đăng ký lưu hành dược liệu, thuốc cổ truyền theo quy định của pháp luật; cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung và thu hồi: giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với các cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền; giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu (GACP) theo quy định của pháp luật;

e) Cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; giấy xác nhận nội dung thông tin, nội dung quảng cáo thuốc cổ truyền và điều chỉnh nội dung thông tin, nội dung quảng cáo thuốc cổ truyền theo quy định của pháp luật;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về y, dược cổ truyền, kết hợp y, dược cổ truyền với y, dược hiện đại.

8. Về trang thiết bị và công trình y tế:

a) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chiến lược, chính sách, kế hoạch về trang thiết bị y tế;

b) Ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế; ban hành danh mục trang thiết bị y tế phải được kiểm định và quy trình kiểm định đối với từng loại trang thiết bị y tế trong danh mục;

c) Cấp mới, đình chỉ, thu hồi số lưu hành trang thiết bị y tế; cấp mới, thu hồi giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế; ban hành văn bản thu hồi và công khai văn bản thu hồi kết quả phân loại trang thiết bị y tế; cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; công khai thông tin và hồ sơ công bố đối với nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế và chất ngoại kiểm có chứa chất ma túy và tiền chất;

d) Công khai thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế; cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế trong phạm vi được phân công quản lý theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế các thông tin về: giá trang thiết bị y tế mà doanh nghiệp kê khai; giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế Nhà nước trên phạm vi toàn quốc; danh sách các trang thiết bị y tế đã bị thu hồi số lưu hành;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực trang thiết bị y tế;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế các công trình y tế; tiêu chuẩn thiết kế các khoa, phòng chuyên ngành trong công trình y tế.

9. Về dược và mỹ phẩm:

a) Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dược, mỹ phẩm; bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc; ban hành và cập nhật Dược điển Việt Nam và Dược thư quốc gia Việt Nam;

b) Ban hành danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; danh mục thuốc hiếm; danh mục thuốc thiết yếu; danh mục thuốc không kê đơn; danh mục thuốc trong nước sản xuất được đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp; danh mục thuốc đấu thầu; danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

c) Cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung và thu hồi: giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc; cấp giấy chứng nhận sản phẩm dược phẩm cho các đơn vị kinh doanh thuốc theo quy định của pháp luật. Duyệt đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc;

d) Cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung và thu hồi: chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với các cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc; giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất (GMP) đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, thực hành tốt phòng kiểm nghiệm (GLP) thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực hành tốt bảo quản (GSP) thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP) theo quy định của pháp luật; công bố danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam; đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc của các cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

đ) Cấp, thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu; phê duyệt thay đổi các nội dung đã công bố trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm (CGMP) theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm; quyết định việc đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan phòng, chống các hành vi sản xuất, lưu thông thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và phòng, chống nhập lậu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức hệ thống thông tin thuốc và cảnh giác dược; cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc; giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc theo quy định của pháp luật;

h) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc quản lý giá thuốc và công bố giá thuốc theo quy định của pháp luật;

i) Hướng dẫn thực hiện việc đấu thầu thuốc phục vụ công tác phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác trong các cơ sở y tế; tổ chức mua thuốc tập trung ở cấp quốc gia và chủ trì đàm phán giá thuốc theo quy định của pháp luật;

k) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;

l) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

10. Về an toàn thực phẩm:

a) Chủ trì, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy định về mức giới hạn an toàn đối với các nhóm sản phẩm theo đề nghị của các bộ quản lý chuyên ngành; ban hành danh mục các chất phụ gia được sử dụng trong thực phẩm;

b) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh: thực phẩm chức năng, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, nước đá dùng liền, vi chất bổ sung vào thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; bếp ăn tập thể, nhà hàng tại khách sạn, khu nghỉ duỡng, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố;

c) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm; quy định cụ thể việc khai báo sự cố về an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện việc giám sát, phân tích nguy cơ, phòng ngừa, điều tra và phối hợp ngăn chặn ngộ độc thực phẩm, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

đ) Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với sản phẩm thực phẩm: phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, vi chất bổ sung vào thực phẩm, thực phẩm chức năng và các thực phẩm khác theo quy định của pháp luật; quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

e) Tổ chức tiếp nhận, quản lý hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe; cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; cấp giấy chứng nhận y tế và các giấy chứng nhận khác đối với các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

g) Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh: phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định; cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của pháp luật;

h) Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng thuộc phạm vi được phân công quản lý; chỉ định cơ sở làm kiểm nghiệm trọng tài và kết luận cuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm của các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm trong và ngoài ngành Y tế;

i) Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

k) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

l) Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên cơ sở giám sát và tổng hợp báo cáo của các bộ quản lý ngành, địa phương.

11. Về dân số và sức khỏe sinh sản:

a) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về dân số bao gồm: Quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số;

b) Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản và sức khỏe người cao tuổi; xây dựng, ban hành hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo về dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe người cao tuổi; quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cộng đồng;

c) Quyết định cho phép thực hiện dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cộng đồng theo quy định của pháp luật;

d) Thẩm định và quyết định công nhận các cơ sở y tế được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; quyết định cho phép các cơ sở y tế được thực hiện việc xác định lại giới tính

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chính sách, chương trình, dự án về lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cộng đồng.

12. Về bảo hiểm y tế:

a) Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

c) Ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả;

d) Ban hành quy định chuyên môn kỹ thuật, quy trình khám bệnh, chữa bệnh, chuyển tuyến liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thống nhất giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

e) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra các cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

13. Về bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế:

a) Xây dựng, ban hành quy định về quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường trong khuôn viên cơ sở y tế và vệ sinh trong mai táng, hỏa táng đối với các trường hợp chết do dịch bệnh nguy hiểm;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung kiểm soát tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người: xác định và công bố về giới hạn của các chất ô nhiễm trong cơ thể con người có nguy cơ tác động đến sức khỏe con người; xác định, đánh giá, cảnh báo, theo dõi và phát hiện triệu chứng, nguyên nhân của bệnh tật và các vấn đề về sức khỏe con người có liên quan trực tiếp đến các chất ô nhiễm; các biện pháp bảo vệ sức khỏe con người trước tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các yếu tố môi trường bất lợi; quản lý, thống kê, chia sẻ, công bố thông tin về các vấn đề bệnh tật liên quan đến các chất ô nhiễm; đánh giá chi phí và thiệt hại kinh tế do bệnh tật, các vấn đề về sức khỏe liên quan đến ô nhiễm môi trường; xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai biện pháp giám sát, dự phòng bệnh tật, các vấn đề về sức khỏe con người do các chất ô nhiễm gây ra; quản lý, chia sẻ, trao đổi, công bố thông tin về các chất ô nhiễm có tác động đến sức khỏe con người

c) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc đánh giá phạm vi, đối tượng, mức độ tác động của sự cố môi trường đến sức khỏe con người; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tác động của sự cố môi trường đến sức khỏe con người;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải y tế và chất thải khác, bảo vệ môi trường trong khuôn viên cơ sở y tế, vệ sinh trong mai táng, hỏa táng đối với các trường hợp chết do dịch bệnh nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

14. Về quản lý viên chức chuyên ngành y, dược, dân số:

a) Xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành y, dược, dân số sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ;

b) Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y, dược, dân số, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ; tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với viên chức chuyên ngành y, dược, dân số;

đ) Quy định chi tiết về nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng viên chức chuyên ngành y, dược, dân số theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành y, dược, dân số và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện.

15. Về đào tạo nhân lực y tế:

a) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, kế hoạch đào tạo nhân lực ngành y tế và cơ chế, chính sách đặc thù trong đào tạo nhân lực ngành y tế và hướng dẫn tổ chức thực hiện;

b) Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp y tế làm cơ sở xây dựng và phát triển chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của các trình độ đào tạo nhân lực y tế; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của từng ngành, từng trình độ đào tạo nhân lực y tế;

c) Xây dựng và ban hành các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra đối với đào tạo chuyên khoa đặc thù ngành y tế và đào tạo liên tục nguồn nhân lực y tế;

d) Quản lý đào tạo chuyên khoa đặc thù và đào tạo liên tục nguồn nhân lực y tế theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá theo thẩm quyền việc thực hiện các quy định của pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực y tế; kiểm tra, rà soát việc bảo đảm yêu cầu trong tổ chức đào tạo thực hành đối với cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục trong đào tạo khối ngành sức khỏe;

e) Quy định, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc thi để xét cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

16. Về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực y tế:

a) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

b) Quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nghiên cứu y sinh học trên đối tượng con người;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ và phổ biến, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; quản lý, sử dụng nguồn lực khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

d) Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, hoạt động sáng kiến thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

đ) Quản lý việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, theo dõi, quản lý việc phổ biến, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực y tế;

e) Tổ chức thực hiện hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) thuộc lĩnh vực y tế.

17. Về công nghệ thông tin:

a) Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, kế hoạch về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, an toàn thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế;

b) Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin y tế trên môi trường mạng;

c) Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Y tế hướng tới Chính phủ số; xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin y tế và cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, các hệ thống thông tin y tế; quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số y tế theo quy định của pháp luật;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, quy định, quy trình kỹ thuật trong ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin y tế trên phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật.

18. Xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và công tác cung cấp thông tin hoạt động ngành y tế.

19. Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật; xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách về cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực y tế; ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp y tế do Nhà nước quản lý; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp y tế; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp y tế và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

20. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phòng, chống, cấp cứu và điều trị nạn nhân trong thiên tai, thảm họa.

21. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện dự trữ quốc gia về thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch bệnh, thiên tai thảm họa theo danh mục dự trữ quốc gia đã được Chính phủ quyết định và theo các quy định của pháp luật.

22. Quản lý hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

23. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế theo mục tiêu và nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ.

24. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng viên chức, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ

chức vụ, từ chức, cách chức, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

25. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

26. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật; quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định của pháp luật.

27. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

28. Xây dựng, ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê của ngành y tế theo quy định của pháp luật; tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý và lưu trữ thông tin thống kê ngành y tế; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia ngành y tế.

29. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Bảo hiểm y tế.

2. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

3. Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

5. Vụ Pháp chế.

6. Vụ Hợp tác quốc tế.

7. Văn phòng Bộ.

8. Thanh tra Bộ.

9. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

10. Cục Y tế dự phòng.

11. Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

12. Cục Quản lý Môi trường y tế.

13. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

14. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

15. Cục Quản lý Dược.

16. Cục An toàn thực phẩm.

17. Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

18. Cục Dân số.

19. Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

20. Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

21. Báo Sức khỏe và Đời sống.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 18 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các tổ chức quy định từ khoản 19 đến khoản 21 Điều này là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có 5 phòng.

Bộ trưởng Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Nghị định này thay thế Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Tổng cục Dân số, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí Y Dược học tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dân số, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thuộc Bộ Y tế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

THE GOVERNMENT OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 95/2022/ND-CP

Hanoi, November 15, 2022

 

DECREE

DEFINING FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MINISTRY OF HEALTH OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial agencies, and the Government’s Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28, 2020 providing amendments to the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016;

At the request of the Minister of Health of Vietnam;

The Government promulgates a Decree defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health of Vietnam.

Article 1. Position and functions

The Ministry of Health of Vietnam is a governmental agency in charge of performing the state management of healthcare services, including the following fields: preventive medicine; medical examination and treatment, rehabilitation; medical assessment, forensic examination and forensic psychiatric assessment; traditional medicine; medical equipment; pharmaceutical products and cosmetics; food safety; health insurance; population, reproductive health; state management of public services rendered in the fields within the scope of its management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Ministry of Health of Vietnam shall perform its tasks and powers as prescribed in the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 and the Government’s Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28, 2020, and the following specific tasks and powers:

1. Submit the following documents to the Government, including bills and draft resolutions of the National Assembly, draft ordinances and draft resolutions of the Standing Committee of the National Assembly, draft decrees of the Government which are formulated in conformity with the Ministry’s approved annual law-making programs or plans, and other projects and/or schemes as assigned by the Government or the Prime Minister; submit annual, medium-term and long-term development strategies, master plans or plans, and nationally significant projects and/or programs in healthcare and population field within the scope of its management to the Government or the Prime Minister.

2. Submit the following documents to the Prime Minister, including draft decisions, draft directives and other legislative documents in the fields and sectors under its management or as assigned.

3. Promulgate circulars, decisions, directives and other legislative documents on state management of fields and sectors within the scope of its management.

4. Direct, instruct and organize the implementation of legislative documents, strategies, master plans, plans, national target programs, and nationally significant programs, projects and/or works after they have been approved; examine, review, systematize, disseminate information on and educate about laws in the fields within the scope of its management as well as supervise the implementation of such laws.

5. Regarding preventive medicine:

a) Formulate and promulgate within its competence or request competent authorities to promulgate specialized regulations, national standards, national technical regulations, and economic - technical norms in the following fields: Surveillance, prevention and control of infectious diseases, HIV/AIDS, non-communicable diseases, occupational diseases, accidents and injuries; vaccination; laboratory biosafety; border health quarantine; environmental health and hygiene, occupational health, school hygiene and health services; community nutrition; prevention and control of harmful effects of tobacco; prevention and control of harmful effects of alcoholic beverages; domestic water quality; management of insecticidal and germicidal chemicals and preparations for household and medical use;

b) Promulgate, review and modify lists of infectious diseases for which the use of vaccines and biological products is mandatory, and organize the provision of vaccines and biological products to eligible entities in accordance with regulations of law;

c) Play the leading role and cooperate with relevant ministries and regulatory authorities in promulgating and amending occupational health standards for each occupation or job, the list of diseases requiring long-term treatment under which patients are entitled to enjoy sickness benefits and the list of occupational diseases under which patients are entitled to enjoy occupational disease benefits in Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) Request competent authorities to make decisions, or make decisions within its competence, on implementation of epidemic prevention and control measures; inspect, expedite and assist relevant agencies and local governments in implementing epidemic prevention and control measures; formulate and organize the implementation of public health emergency response plans;

e) Instruct and organize the conduct of border health quarantine activities at border checkpoints; provide timely information and reports on dangerous infectious diseases and public health issues in the world so as to proactively take prevention and control measures;

g) Manage, instruct and conduct workplace environment monitoring activities; direct the conduct of workplace environment monitoring activities at industrial parks and industrial clusters posing high risks of occupational diseases; evaluate, monitor and manage workplace hazards; establish workplace environment monitoring database, announce the list of eligible providers of workplace environment monitoring services and the list of entities suspended from provision of workplace environment monitoring services as prescribed by law;

h) Provide instructions within its competence on management of occupational health, health examination for employees, examination for early detection of occupational diseases and workplace monitoring of employee health; play the leading role in managing the issuance of certificates of professional training in occupational health, workplace first aid and emergency skills in accordance with the law regulations;

i) Direct and instruct the provision of primary health care services in community;

k) Appraise, issue, re-issue and revoke certificates of biosafety level-3 and level-4 laboratories, except laboratories under the management of the Ministry of National Defence of Vietnam;

l) Issue, re-issue, extend, suspend and revoke registration numbers, import licenses, certificates of free sales of insecticidal and germicidal chemicals and preparations for household and medical use; issue receipt notes of applications for declaration of eligibility to conduct testing or experiment on insecticidal and germicidal chemicals and preparations for household and medical use; issue certificates of advertising contents for insecticidal and germicidal chemicals and preparations for household and medical use in accordance with regulations of law;

m) Organize the issuance, re-issuance, modification and revocation of certificates of eligibility to run HIV confirmatory tests, and suspension of HIV confirmatory tests conducted by its affiliated health facilities and health facilities affiliated to other ministries or regulatory authorities;

n) Designate certification bodies to assess the conformity of tobacco products with regulations; issue, suspend, revoke or re-issue certificates of declaration of conformity of tobacco products in accordance with regulations of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.p) Direct, instruct and inspect the implementation of specialized regulations and national technical regulations on preventive medicine nationwide;

q) Direct, instruct and inspect the conduct of HIV/AIDS prevention and control activities nationwide.

6. Regarding medical examination and treatment, rehabilitation, medical assessment, forensic examination and forensic psychiatric assessment:

a) Formulate and promulgate within its competence or request competent authorities to promulgate specialized regulations, national standards, national technical regulations, economic - technical norms and quality criteria in the following fields: medical examination and treatment, blood transfusion safety, nursing, rehabilitation, clinical nutrition, infection control; cosmetic surgery; donation, receipt and transplantation of human organs and tissues; medical assessment, forensic examination, and forensic psychiatric assessment in accordance with regulations of law;

b) Consider giving approval of the planning for the system of specialized health facilities; promulgate detailed regulations on determination of technical and professional levels of health facilities;

c) Manage the issuance, re-issuance and revocation of practicing certificates and licenses in medical examination and treatment sector; organize the issuance, modification, re-issuance and revocation of practicing certificates of persons working in its affiliated health facilities, and those working in health facilities affiliated to other ministries (except the Ministry of National Defence of Vietnam), and foreigners practicing in health sector in Vietnam; issue, re-issue, modify and revoke operating licenses of its affiliated health facilities, private hospitals or health facilities affiliated to other ministries (except the Ministry of National Defence of Vietnam) in accordance with regulations of law;

d) Appraise and give permission to health facilities to adopt new medical techniques or procedures which are applied in Vietnam for the first time in accordance with regulations of law;

dd) Issue certificates of approval of advertising contents for medical examination and treatment services within its competence in accordance with regulations of law;

e) Play the leading role and cooperate with relevant ministries to perform state management of prices of medical services in accordance with regulations of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. Regarding traditional medicine:

a) Formulate and promulgate, or request competent authorities to promulgate, specialized regulations, national standards and national technical regulations on traditional medicine;

b) Formulate and request competent authorities to promulgate mechanisms and policies on inheritance, preservation, development and modernization of traditional medicine, and combined traditional and modern medicine;

c) Formulate and promulgate the list of controlled rare and precious herbs; develop herb farming areas and organize the implementation of measures for conservation, exploitation and rational and sustainable use of herbal resources;

d) Issue, modify, re-issue and revoke practicing certificates in traditional medicine of persons working in its affiliated health facilities, and those working in health facilities affiliated to other ministries (except the Ministry of National Defence of Vietnam), and foreigners practicing in traditional medicine in Vietnam; issue, re-issue, modify and revoke operating licenses of its affiliated traditional medicine facilities, private traditional medicine hospitals or traditional medicine facilities affiliated to other ministries (except the Ministry of National Defence of Vietnam) in accordance with regulations of law;

dd) Issue, extend, modify and revoke marketing authorizations for herbal materials and traditional drugs in accordance with regulations of law; issue, re-issue, modify and revoke certificate of eligibility for pharmacy business to/of herbal materials and traditional drugs trading establishments; GACP (Good Agricultural and Collection Practices) certificates in accordance with regulations of law;

e) Issue and re-issue certificates of approval of advertising contents for traditional medicine services; certificates of approval of information and advertising contents for traditional drugs and modifications thereof in accordance with regulations of law;

g) Direct, instruct and inspect the implementation of mechanisms, policies, legislative documents, specialized regulations and national technical regulations on traditional medicine, and combined traditional and modern medicine.

8. Regarding medical equipment and works:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Promulgate detailed regulations and guidelines on standards and norms for use of specialized machinery and equipment in health sector; promulgate the list of medical equipment subject to inspection and inspection procedures for each of such listed equipment pieces;

c) Issue, suspend and revoke registration numbers of medical equipment; issue and revoke certificate of free sale of medical equipment; promulgate documents on cancellation of medical equipment classification results and make them publicly available; issue licenses to import medical equipment; publicly disclose information and applications for declaration of raw materials for manufacture of medical equipment, substances for external quality assessment that contain narcotic substances and precursors;

d) Publicly disclose information and applications for declaration of eligibility to provide medical equipment technical consulting services; issue, re-issue, modify and revoke certificates of registration of medical equipment inspection services within the scope of its management as prescribed by law;

dd) Instruct and organize the disclosure on its website of the information on prices of medical equipment declared by enterprises; successful bids for medical equipment of state-owned health facilities nationwide; and the list of medical equipment whose registration number has been revoked;

e) Play the leading role and cooperate with relevant authorities in directing, instructing and inspecting the implementation of legislative documents, national standards and national technical regulations on medical equipment;

g) Play the leading role and cooperate with relevant authorities in formulating and promulgating national technical regulations and standards on design of medical works; standards on design of specialized departments/wards of medical constructions.

9. Regarding pharmaceutical products and cosmetics:

a) Formulate and promulgate or request competent authorities to promulgate specialized regulations and national technical regulations on pharmaceutical products and cosmetics; national criteria on medicine; promulgate and update Vietnamese Pharmacopoeia and Vietnamese National Drug Formulary;

b) Promulgate the list of drugs and active ingredients included in the list of banned substances in some fields and sectors; the list of controlled drugs and medicinal materials; the list of rare drugs; the list of essential drugs; the list of OTC drugs; the list of domestically manufactured drugs to meet medical treatment, drug pricing and supply capacity requirements; the list of drugs supplied through bidding; the list of drugs supplied through centralized bidding; and the list of drugs supplied through price negotiation;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Issue, re-issue, modify and revoke pharmacy practicing certificates by attending and passing examinations; certificates of eligibility for pharmacy business of drug/medicinal material manufacturers, importers or exporters, providers of drug/medicinal material storage, testing, clinical trial or bioequivalence study services; GMP (Good Manufacturing Practices) certificates, GLP (Good Laboratory Practices) certificates, GSP (Good Storage Practices) certificates and GCP (Good Clinical Practices) certificates in accordance with laws; announce the list of foreign drug/medicinal material manufacturers and traders applied for supply of drugs/medicinal materials in Vietnam; assess the conformity with GMP requirements by foreign drug/medicinal material manufacturers when they apply for supply of drugs/medicinal materials in Vietnam in accordance with regulations of law;

dd) Issue and revoke receipt numbers of written declarations of imported cosmetic products; approve changes in contents of such written declarations; issue, re-issue, modify and revoke CGMP (Cosmetic Good Manufacturing Practices) certificates in accordance with regulations of law;

e) Manage quality of drugs, medicinal materials and cosmetics; make decisions on suspension of sale or recall of drugs, medicinal materials and cosmetics in accordance with regulations of law; cooperate with relevant authorities to prevent and fight against production or sale of counterfeit, poor quality and unknown origin drugs, medicinal materials and cosmetics as well as the smuggling of drugs, medicinal materials and cosmetics in accordance with regulations of law;

g) Organize the drug information and pharmacovigilance system; issue, re-issue and modify certificates of drug information; certificates of approval of advertising contents for drugs in accordance with regulations of law;

h) Play the leading role and cooperate with Ministry of Finance of Vietnam and other ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and Provincial People’s Committees to manage and announce the selling prices of drugs in accordance with regulations of law;

i) Provide guidelines for bidding for purchase of drugs serving medical prevention, examination and treatment with funding from state budget, health insurance fund and other lawful funding sources of health facilities; organize the national centralized drug procurement and play the leading role in negotiating drug prices in accordance with regulations of law;

k) Direct, instruct, organize and inspect the use of drugs in a rational, safe and effective manner;

l) Direct, instruct, organize and inspect the implementation of law regulations on pharmaceutical products and cosmetics.

10. Regarding food safety:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Formulate and request competent authorities to promulgate regulations on food safety conditions to be satisfied by manufacturers and traders of functional foods, natural mineral water, bottled water, edible ice, micronutrients, food additives, food flavorings, food processing aids, devices and materials for directly packaging or storing foods; industrial kitchens, restaurants of hotels, resorts, other restaurants, food and beverage trading establishments and street food vendors;

c) Play the leading role in disseminating information and knowledge and educate about laws on food safety within the scope of its management;

d) Play the leading role and cooperate with relevant ministries and regulatory authorities in building an alert system on food safety incidents; providing specific provisions on statement of food safety incidents; organizing the supervision, analysis of food safety risks, prevention, investigation and cooperation in preventing food poisoning as well as responding to food safety risks within the scope of its management;

dd) Manage the compliance with regulations on food safety during the production, preparation, processing, preservation, transportation, import, export and trading in the following food products, including: food additives, food processing aids, bottled water, natural mineral water, edible ice, micronutrients, functional foods and other foods in accordance with regulations of law; take responsibility for food safety management of devices and materials for directly packaging or storing foods during the production, processing and trading of food products in the fields within the scope of its management;

e) Organize receipt and management of applications, and issuance of certificates of registered product declaration with regard to dietary supplements, mixed food additives with new effects and food additives which are not included in the list of permitted food additives or are intended for use in foods other than those prescribed by the Ministry of Health of Vietnam; issuance of certificates of approval of advertising contents for dietary supplements; issuance of certificates of free sale for food products in the fields within the scope of its management; issuance of health certificates and other certificates for exported food products in accordance with regulations of law;

g) Consider issuing certificates of fulfillment of food safety requirements to eligible manufacturers and traders of mixed food additives with new effects and food additives which are not included in the list of permitted food additives or are intended for use in foods other than those prescribed by the Ministry of Health of Vietnam; issue and re-issue GMP certificates for dietary supplements in accordance with regulations of law;

h) Appoint food testing laboratories serving the performance of state management tasks and reference testing laboratories within the scope of its management; appoint laboratories that run tests serving arbitration and giving final conclusions in case of discrepancies in testing results given by various laboratories;

i) Appoint regulatory authorities in charge of performing food safety inspection of imported foods products within the scope of its management;

k) Direct, instruct, organize and inspect the implementation of legislative documents, national standards, and national technical regulations on food safety within the scope of its management;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.11. Regarding population and reproductive health:

a) Formulate and request competent authorities to promulgate policies on population, including: population size, structure and quality;

b) Formulate and promulgate or request competent authorities to promulgate national standards on population, family planning, reproductive health and health of the elderly; formulate and promulgate criteria and indexes on population, reproductive health and health of the elderly; specialized regulations and national technical regulations on population and family planning services, reproductive health services and community-based healthcare services for the elderly;

c) Consider giving permission to eligible providers of consulting services on population, family planning and community-based healthcare services for the elderly in accordance with regulations of law;

d) Appraise and issue decisions on certification of health facilities' eligibility to conduct in vitro fertilization and surrogacy procedures for humanitarian purposes; consider giving permission to health facilities to conduct sex reassignment procedures;

dd) Direct, instruct and inspect the implementation of legislative documents, specialized regulations, national technical regulations, policies, programs and/or projects on population, family planning, reproductive health services and community-based healthcare services for the elderly.

12. Regarding health insurance:

a) Formulate and promulgate or request competent authorities to promulgate legislative documents, mechanisms and policies on health insurance;

b) Play the leading role and cooperate with relevant ministries and regulatory authorities in promulgating the list of covered drugs, chemicals, medical supplies and medical technical services, payment percentage and conditions;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Promulgate specific regulations on medical procedures, medical examination and treatment process, referrals between health facilities covered by the health insurance fund;

dd) Play the leading role and cooperate with the Ministry of Finance of Vietnam in promulgating the bracket of prices of covered health services which shall be consistently applied by same-level hospitals nationwide;

e) Formulate and request competent authorities to promulgate solutions for ensuring the balance of the health insurance fund;

g) Direct, instruct and inspect the implementation of regulations of the law on health insurance by health facilities and relevant entities.

13. Regarding environment protection in healthcare sector:

a) Formulate and promulgate regulations on biomedical waste management, environmental protection within the precincts of health facilities and hygienic requirements in burial and cremation of bodies of people who have died as a result of epidemics;

b) Direct, instruct and organize the control of impacts of environmental pollution on human health, including: determination and announcement of limits of pollutants that affect human health; determination, assessment, warning, monitoring and detection of symptoms and causes of pollution-related diseases and health conditions; measures for protecting human health from climate change, environmental pollution and adverse environmental factors; management, making statistics, sharing and disclosure of information on pollution-related diseases; assessment of costs and economic losses incurred from pollution-related diseases and health conditions; formulate, instruct and organize the implementation of measures for surveillance, prevention and control of pollution-related diseases and health conditions; manage, share, exchange and disclose information on pollutants that affect human health;

c) Direct, instruct and organize the assessment of scope, subjects and impacts of environmental emergencies on human health; implementation of measures for preparedness and response to environmental emergencies caused by epidemics; and measures for prevention and minimization of impacts of environmental emergencies on human health;

d) Direct, instruct, organize and inspect the implementation of regulations of law on classification, collection, storage and management of biomedical waste and other waste, environmental protection within the precincts of health facilities and hygienic requirements in burial and cremation of bodies of people who have died as a result of epidemics in accordance with regulations of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Formulate, promulgate and amend standards for professional titles of officials working in the fields of medicine, pharmacy and population after obtaining the consent from the Ministry of Home Affairs of Vietnam;

b) Provide guidelines on holders of leadership/management positions and other professional titles in the fields of medicine, pharmacy and population, professional titles-based structure of public employees and number of persons working in a public medical service provider after obtaining the consent from the Ministry of Home Affairs of Vietnam;

c) Play the leading role and cooperate with relevant authorities in formulating, promulgating and amending regulations on standards, conditions, contents, forms, and determination of successful candidates in examination or consideration for promotion of professional titles of public employees working in the fields of medicine, pharmacy and population after obtaining the consent from the Ministry of Home Affairs of Vietnam; organize examination or consideration for promotion of professional titles of public employees working in the fields of medicine, pharmacy and population in accordance with regulations of law

d) Play the leading role and cooperate with relevant authorities in formulating and requesting competent authorities to promulgate or amend policies for public employees working in the fields of medicine, pharmacy and population;

dd) Promulgate detailed regulations on contents, programs, forms and duration of training for public employees working in the fields of medicine, pharmacy and population in conformity with standards of their professional titles, and instruct and organize the implementation of such regulations.

15. Regarding health workforce training:

a) Formulate and promulgate within its competence or request competent authorities to promulgate strategies, plans and/or specific mechanisms/policies for health workforce training, and instruct the implementation thereof;

b) Formulate and promulgate professional qualification standards for health workforce which shall be used as the basis for formulation and development of training programs and expected learning outcomes for healthcare workforce training levels; cooperate with the Ministry of Education and Training of Vietnam, and the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam to formulate training programs and expected learning outcomes for each healthcare of Vietnam training vocation and level;

c) Formulate and promulgate requirements regarding training quality and expected learning outcomes for training courses in medical specialties and ensuring continuous health workforce training;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) Instruct, inspect and assess, within its competence, the implementation of regulations of law in training health workforce; inspect and review to ensure the satisfaction of requirements in providing practical training by educational institutions providing training courses in health disciplines/majors;

e) Stipulate and instruct the organization of examinations for granting practicing certificates in health sector in accordance with regulations of law.

16. Regarding science and technology in health sector:

a) Formulate and request competent authorities to promulgate mechanisms, policies, strategies and plans for scientific research, technological innovation and development in the fields within the scope of its management;

b) Manage, instruct and organize biomedical research on human participants;

c) Instruct and inspect the compliance with law regulations during the performance of science and technology tasks; technology transfer and dissemination and application of findings on scientific research and technological development in the fields within the scope of its management; manage and use science and technology resources in the fields within the scope of its management;

d) Organize the implementation of regulations of law on intellectual property and initiatives within the scope of its management;

dd) Manage the formulation and promulgation of national technical regulations in health sector in accordance with regulations of law; instruct, monitor and manage the dissemination and application of national standards and national technical regulations in health sector;

e) Organize the implementation of Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement health sector.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Formulate and promulgate or request competent authorities to promulgate strategies/ plans for application and development of information technology, information safety and digital transformation in health sector;

b) Formulate and promulgate or request competent authorities to promulgate specialized regulations, technical processes, national standards and/or national technical regulations on application and development of information technology, digital transformation in health sector, and assurance of health sector information safety and security in cyberspace;

c) Build, maintain, update and organize the development of e-government architecture of the Ministry of Health of Vietnam towards the development of digital government; build, manage, maintain, update and ensure safety and security of health sector information system and national health database, other health information systems; manage, connect and share digital data in health sector in accordance with regulations of law;

d) Direct, instruct, organize and inspect the implementation of strategies, plans, regulations and technical processes on application and development of information technology, artificial intelligence, and digital transformation in health sector, assurance of cybersecurity and safety of health sector information systems nationwide in accordance with regulations of law.

18. Formulate, direct, instruct and inspect the implementation of programs/plans on health education and dissemination of information in health sector.

19. Perform state management of public services in fields and sectors within the scope of its management in accordance with regulations of law; formulate and request competent authorities to promulgate, or promulgate within its competence, mechanisms/policies on provision of public services in health sector; promulgate technical – economic norms on public healthcare services under the state management; stipulate criteria and standards of quality of public healthcare services, and mechanisms for inspection and assessment of quality of public healthcare services and operational performance of public health facilities.

20. Play the leading role and cooperate with relevant authorities in preventing, controlling and providing first aid and treatment for disaster victims.

21. Formulate and organize the implementation of plans on national reserves of drugs, chemicals, medical equipment, means for prevention and control of epidemics, disaster preparedness and recovery according to the list of national reserves approved by the Government and in accordance with regulations of law.

22. Manage non-governmental organizations and/or associations engaged in the fields within the scope of its management in accordance with regulations of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.24. Manage organizational structure, official payroll, number of employees, job positions, structure of official ranks, professional title-based structure of public employees; make decisions on internal transfer, assignment, appointment, discharge, dismissal, secondment, commendation, disciplinary actions, reassignment, retirement; implement policies on salaries and other benefits; provide training and retraining for officials, public employees and workers within the scope of its management in accordance with regulations of law.

25. Conduct international cooperation in the fields within the scope of its management in accordance with regulations of law.

26. Manage financial sources and assigned assets, and use allocated funding derived from state budget in accordance with regulations of law; manage the Vietnam Tobacco Control Fund (VNTCF) in accordance with regulations of law.

27. Conduct inspection of the implementation of law regulations and resolve complaints, denunciations and propositions concerning the fields within the scope of its management; perform anti-corruption tasks and take actions against violations in the fields within the scope of its management in accordance with regulations of law.

28. Formulate and promulgate the system of statistical indicators and regulations on statistical reports in health sector in accordance with regulations of law; collect, consolidate, analyze, manage and retain statistical data in health sector; establish the national health database.

29. Perform other tasks and powers as assigned by the Government or the Prime Minister and as prescribed by law.

Article 3. Organizational structure

1. Department of Health Insurance.

2. Department Maternal Health and Children.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Department of Planning and Finance.

5. Department of Legal Affairs.

6. Department of International Cooperation.

7. Ministry Office.

8. Ministry Inspectorate.

9. Administration of Science, Technology and Training.

10. General Department of Preventive Medicine.

11. Vietnam Administration of HIV/AIDS Control.

12. Health Environment Management Agency.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.14. Traditional Medicine Administration of Vietnam.

15. Drug Administration of Vietnam.

16. Vietnam Food Administration.

17. Department of Infrastructure and Medical Equipment.

18. Population Department.

19. Health Strategy and Policy Institute.

20. National Health Information Center.

21. Health and Lifestyle Newspapers.

The organizations referred to in Clauses 1-18 of this Article shall assist the Minister of Health of Vietnam in performing the state management functions; the organizations referred to in Clauses 19-21 of this Article are administrative units serving the Ministry of Health’s state management functions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Minister of Health of Vietnam shall request the Prime Minister to issue the list of other public administrative units affiliated to the Ministry of Health of Vietnam.

The Minister of Health of Vietnam shall stipulate functions, tasks, powers and organizational structures of its affiliated agencies.

Article 4. Effect

This Decree comes into force from November 15, 2022.

This Decree supersedes the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health of Vietnam.

The General Office for Population and Family Planning, Department of Medical Equipment and Works, Department of Information Technology, and Journal of Medicine and Pharmacy shall continue performing their functions, tasks, powers and organizational structure in accordance with regulations in force until the Minister of Health of Vietnam promulgates decisions defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Population Department, Department of Infrastructure and Medical Equipment, and National Health Information Center affiliated to the Ministry of Health of Vietnam.

Article 5. Responsibility for implementation

Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, and Chairpersons of provincial People’s Committees are responsible for the implementation of this Decree./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Binh Minh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.452

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!