Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 68/2022/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên

Số hiệu: 68/2022/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 22/09/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của bộ đã được phê duyệt và các nghị quyết, cơ chế, chính sách, dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực do bộ quản lý.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ các dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

4. Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; các dự án đầu tư theo phân cấp và ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Ban hành thông tư, quyết định và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của bộ sau khi được phê duyệt, ban hành; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành chỉ tiêu quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, chỉ tiêu thống kê, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

6. Về đất đai:

a) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý thống nhất đất đai trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc điều tra khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; việc lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì lập, điều chỉnh, công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia sau khi Quốc hội quyết định; trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh cấp quốc gia; thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh;

d) Thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

đ) Hướng dẫn việc bố trí quỹ đất cho phát triển thị trường bất động sản trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

e) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất trình Chính phủ ban hành hoặc để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; hướng dẫn việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về đất đai; lập bản đồ giá đất;

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thu hồi đất, phát triển quỹ đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi; việc đấu giá quyền sử dụng đất và quản lý sử dụng đất trong đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

h) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; hướng dẫn việc xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng được bồi thường, được hỗ trợ hoặc không được bồi thường, không được hỗ trợ; thẩm tra khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng, các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

i) Phát hành và quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

k) Xây dựng kế hoạch thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ; thống kê, kiểm kê theo chuyên đề hoặc đột xuất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai ở địa phương;

l) Xây dựng kế hoạch tổng thể và tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai các vùng và cả nước theo định kỳ và theo chuyên đề; công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng; xây dựng và quản lý thống nhất hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất trên phạm vi cả nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của cấp tỉnh;

m) Xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá quản lý và sử dụng đất đai; quản lý, tổ chức vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá quản lý và sử dụng đất đai tại trung ương; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá quản lý và sử dụng đất ở địa phương.

7. Về tài nguyên nước:

a) Quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quản lý lưu vực sông trong phạm vi cả nước để bảo đảm an ninh nguồn nước;

b) Lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện việc điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên lưu vực sông liên tỉnh; có ý kiến bằng văn bản về phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trong quy hoạch vùng, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chấp thuận về nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng nước đối với quy hoạch thủy lợi, cấp nước và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước do các bộ, cơ quan ngang bộ lập và các hoạt động có liên quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước theo thẩm quyền; thẩm định dự án chuyển nước lưu vực sông;

c) Phân loại nguồn nước liên tỉnh theo mức độ ô nhiễm, cạn kiệt; lập kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước phục hồi các nguồn nước liên tỉnh bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phương án phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước trong các hoạt động xây dựng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

d) Lập danh mục lưu vực sông liên tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; lập, ban hành danh mục lưu vực sông nội tỉnh, danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia; danh mục các đầm, ao, hồ, phá không được san lấp trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông liên tỉnh; tổ chức điều tra, đánh giá, quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ, bãi sông trên các sông liên tỉnh; tổ chức nghiên cứu xác định sự biến đổi lòng dẫn và các quy luật tự nhiên tác động đến sự ổn định của lòng, bờ, bãi sông;

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn việc khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; ý kiến về danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, phương án hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất, dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn xác định, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức xây dựng mô hình sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến, tuyên truyền mô hình, công nghệ, thiết bị tiết kiệm nước; hướng dẫn việc thực hiện các quy định về ưu đãi đối với các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả;

g) Lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông theo danh mục các hồ chứa phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành; hướng dẫn việc thực hiện các quy định về quan trắc, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên các lưu vực sông; thẩm định các dự án xây dựng hồ chứa về việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu tài nguyên nước và sự phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, nguồn nước liên tỉnh;

h) Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện các biện pháp duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, hạ lưu các hồ chứa, đập dâng bảo đảm khai thác, sử dụng tổng hợp, hiệu quả nguồn nước trên các lưu vực sông; việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, phòng, chống sụt, lún đất trong thăm dò, khai thác sử dụng nước theo quy định của pháp luật; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp hạn chế sụt, lún đất (không bao gồm công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai) trong thăm dò, khai thác sử dụng nước theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước của cả nước; tổng hợp kết quả điều tra cơ bản, tình hình khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước do các bộ, ngành và địa phương thực hiện; kiểm kê, đánh giá, dự báo tài nguyên nước; xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước đối với các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia; công bố tình trạng khan hiếm nước, thiếu nước trên các lưu vực sông và các biện pháp điều tiết, phân bổ, sử dụng tiết kiệm nước phù hợp; xây dựng báo cáo tài nguyên nước quốc gia;

k) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi, cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất; chấp thuận việc chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật;

l) Giải quyết vướng mắc, bất đồng phát sinh trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép, vướng mắc khác về tài nguyên nước giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

m) Là cơ quan đầu mối quốc gia trao đổi thông tin liên quan đến nguồn nước liên quốc gia và tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế về lưu vực sông; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các công ước, điều ước, thỏa thuận quốc tế về tài nguyên nước mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

n) Theo dõi, giám sát, tổng hợp tình hình về các nguồn nước liên quốc gia, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của Việt Nam;

o) Là cơ quan Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước và các Ủy ban lưu vực sông;

p) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; quyết định phê duyệt, điều chỉnh, thông báo việc truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền.

8. Về địa chất và khoáng sản:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược về địa chất, khoáng sản; chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiên cứu, điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất và thăm dò khoáng sản trong phạm vi cả nước; tham gia ý kiến bằng văn bản về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản do các bộ, ngành, địa phương xây dựng; hướng dẫn lập hồ sơ, thẩm định và công nhận danh hiệu Di sản địa chất và Công viên địa chất cấp quốc gia;

b) Khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, khu vực có khoáng sản độc hại, phóng xạ, di sản địa chất, công viên địa chất; khoanh định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tổng hợp việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của các địa phương; kiểm tra, rà soát văn bản, tài liệu hồ sơ đề nghị phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập;

c) Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình để quyết định việc khai thác hoặc không khai thác khoáng sản tại khu vực có dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc dự án, công trình quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ trưởng Chính phủ đã được điều tra, đánh giá về khoáng sản hoặc chưa được điều tra, đánh giá mà phát hiện có khoáng sản;

d) Thẩm định đề án, dự án, nhiệm vụ về điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất; thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật; thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và thăm dò nâng cấp trữ lượng; quản lý trữ lượng và xác nhận trữ lượng huy động vào dự án khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; chỉ đạo giải quyết những công việc liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;

đ) Thực hiện việc đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất, thăm dò khoáng sản; tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; thống kê, kiểm kê tài nguyên địa chất và trữ lượng khoáng sản;

e) Thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền; xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; xác định chi phí hoàn trả việc sử dụng thông tin dữ liệu địa chất, lượng hóa và hạch toán giá trị tài nguyên địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật;

g) Cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi, chấp thuận trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản; chấp thuận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định của pháp luật;

h) Kiểm tra việc tuân thủ nội dung Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; kiểm soát hoạt động khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản trên phạm vi cả nước; theo dõi việc tuân thủ chính sách phát triển bền vững đối với điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, hoạt động khoáng sản, chính sách bảo vệ quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công đối với các đề án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng; kiểm tra công tác tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên địa chất, khoáng sản, đấu giá quyền khai thác tài nguyên địa chất, khoáng sản ở các địa phương;

i) Làm đầu mối quốc gia tham gia Ủy ban Điều phối các Chương trình khoa học Địa chất khu vực Đông và Đông Nam Á (CCOP); Ủy ban Quốc gia Việt Nam về Chương trình Khoa học Địa chất Quốc tế (IGCP); là đầu mối quốc gia hỗ trợ việc điều phối và thực hiện các hoạt động liên quan đến phát triển và quản lý Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu của UNESCO.

9. Về môi trường:

a) Hướng dẫn việc xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh; tổ chức xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng; tổ chức lập, trình phê duyệt, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; có ý kiến đối với nội dung đánh giá môi trường chiến lược; tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện quản lý nhà nước về chất thải rắn theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, hoạt động tái chế, thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải;

e) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện: công tác quản lý chất lượng môi trường, cải tạo và phục hồi môi trường, công tác bảo vệ môi trường trong quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy; nội dung, tiêu chí về bảo vệ môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch quốc gia quản lý chất lượng môi trường không khí, quản lý chất lượng môi trường nước mặt, xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm đất đặc biệt nghiêm trọng; đánh giá chất lượng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức hiện công tác quan trắc môi trường, thông tin, cảnh báo về ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật, bao gồm: tổ chức xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia; quản lý chất lượng, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật; quản lý số liệu quan trắc môi trường, việc truyền, nhận và công bố kết quả quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật; công bố kết quả quan trắc môi trường quốc gia; hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật quản lý số liệu quan trắc môi trường;

h) Hướng dẫn và tổ chức lập, công bố báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia; hướng dẫn, tổ chức xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường;

i) Hướng dẫn công tác thống kê môi trường;

k) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận về môi trường theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc tiếp nhận đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật;

l) Hướng dẫn bộ, ngành, địa phương về chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường; tổng hợp để đề xuất phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho hoạt động bảo vệ môi trường của các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hướng dẫn việc thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; hướng dẫn việc thống kê, theo dõi và công bố nguồn chi cho bảo vệ môi trường;

m) Đề xuất chính sách về thuế, phí bảo vệ môi trường, phát hành trái phiếu xanh và các công cụ kinh tế khác để huy động, sử dụng nguồn lực cho bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

n) Tổ chức quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; làm cơ quan đầu mối quốc gia: Quỹ môi trường toàn cầu; thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng; các điều ước và thỏa thuận quốc tế khác về môi trường theo phân công của Chính phủ.

10. Về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học:

a) Tổ chức lập, trình phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện và đánh giá việc thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh quốc gia học theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng, quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên trên phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật; tổ chức hội đồng thẩm định liên ngành dự án thành lập khu bảo tồn có diện tích thuộc địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan lập dự án và tổ chức quản lý sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia, khu di sản thiên nhiên theo phân công của Chính phủ; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập và quản lý hành lang đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh, khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan sinh thái quan trọng theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra công tác lưu giữ lâu dài nguồn gen và mẫu vật di truyền của loài được ưu tiên bảo vệ; hướng dẫn việc quản lý, giám sát hoạt động tiếp cận nguồn gen và tri thức truyền thống gắn với nguồn gen, sử dụng các lợi ích được chia sẻ từ việc tiếp cận nguồn gen do Nhà nước quản lý, tri thức truyền thống về nguồn gen; lập danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học;

đ) Lập, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền danh mục, chương trình bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; tổ chức biên soạn Sách Đỏ Việt Nam; hướng dẫn việc bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực tự nhiên chưa đủ điều kiện thành lập khu bảo tồn; lập danh mục loài ngoại lai xâm hại; hướng dẫn, đánh giá khả năng xâm hại của loài ngoại lai đối với môi trường và đa dạng sinh học;

e) Hướng dẫn, xây dựng và thực hiện các chương trình điều tra cơ bản, quan trắc, thống kê, kiểm kê về đa dạng sinh học; chỉ đạo xây dựng và thống nhất quản lý số liệu quan trắc về đa dạng sinh học; chủ trì lập và công bố báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học; hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương điều tra, lập báo cáo về đa dạng sinh học;

g) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

h) Hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học và chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên không bao gồm chi trả dịch vụ môi trường rừng;

i) Làm đầu mối quốc gia thực hiện các điều ước quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học theo phân công của Chính phủ; chỉ đạo, hướng dẫn việc lập hồ sơ đề cử công nhận và quản lý các khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế theo Công ước Ramsar, vườn di sản của ASEAN, khu Dự trữ sinh quyển thế giới và các di sản thiên nhiên khác được tổ chức quốc tế công nhận theo quy định của pháp luật.

11. Về khí tượng thủy văn:

a) Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn; quản lý, hướng dẫn hoạt động quan trắc khí tượng thủy văn của các công trình và các hoạt động khí tượng thủy văn chuyên dùng khác theo quy định của pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu;

b) Tổ chức bảo vệ công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia;

c) Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; truyền phát tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia; ban hành, cung cấp, phát tin chính thức dự báo, cảnh báo thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định;

d) Tổ chức thu thập và xử lý thông tin, xác định, đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai, theo dõi, giám sát thiên tai;

đ) Tiếp nhận thông tin phản hồi của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân về chế độ phát tin, chất lượng, độ tin cậy của bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai, việc sử dụng cấp độ rủi ro thiên tai trong các hoạt động phòng, chống, ứng phó với thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội; định kỳ hằng năm theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước theo quy định;

e) Tổ chức thẩm định các kịch bản cảnh báo sóng thần đối với Việt Nam theo quy định của pháp luật;

g) Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm quốc gia và trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

h) Cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;

i) Quản lý chất lượng phương tiện đo khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;

k) Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;

l) Phê duyệt, giám sát thực hiện kế hoạch tác động vào thời tiết theo thẩm quyền;

m) Làm đầu mối quốc gia tham gia Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Ủy ban Bão, Tiểu ban Khí tượng vật lý địa cầu ASEAN (ASCMG); làm đầu mối tham gia các diễn đàn quốc tế, thực hiện các điều ước quốc tế về khí tượng thủy văn theo phân công của Chính phủ.

12. Về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý:

a) Xây dựng, cập nhật, quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia theo quy định của pháp luật, hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia, công trình hạ tầng đo đạc cơ bản, Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam; xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập, cập nhật hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; ban hành danh mục địa danh thể hiện trên bản đồ; cung cấp sản phẩm đo đạc và bản đồ;

b) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm nghiệm phương tiện đo sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

c) Thẩm định về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách trung ương do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện; thẩm định dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện;

d) Cấp, gia hạn, bổ sung, cấp lại, cấp đổi và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi và thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; kiểm tra việc thực hiện nội dung hoạt động đo đạc bản đồ đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép; kiểm tra việc xuất bản, phát hành bản đồ; đình chỉ việc phát hành và chỉ đạo thu hồi các xuất bản phẩm bản đồ trái quy định của pháp luật; cấp, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất và nhập khẩu đối với mặt hàng đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

đ) Thành lập, cập nhật, xuất bản và phát hành các sản phẩm bản đô theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức đo đạc, chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa giới hành chính phục vụ việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức đo đạc, thành lập bản đồ địa hình để hoạch định, phân giới, cắm mốc biên giới quốc gia và phục vụ quản lý biên giới quốc gia; đo đạc, thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia; hướng dẫn việc thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ;

h) Là cơ quan đầu mối quốc gia, phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo phân công của Chính phủ.

13. Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo:

a) Lập, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh, danh mục phân loại hải đảo và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo quy định của pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch không gian biển quốc gia; quản lý hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện công tác điều tra cơ bản về biển và hải đảo trong phạm vi cả nước; chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển trọng điểm theo phân công của Chính phủ;

c) Điều tra, thống kê, phân loại, quản lý tài nguyên hải đảo; quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo;

d) Giao, công nhận, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại một phần hoặc toàn bộ khu vực biển, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; giải quyết các kiến nghị, vướng mắc về sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật; quản lý, hướng dẫn việc giao các khu vực biển để khai thác sử dụng tài nguyên biển; xem xét, chấp thuận bằng văn bản theo thẩm quyền về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ, độ sâu, thời gian sử dụng khu vực biển để tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học; đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển;

đ) Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi văn bản cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học biển và đại dương của các bộ, ngành và địa phương theo quy định của pháp luật;

e) Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển theo thẩm quyền; giám sát hoạt động nhận chìm và xử lý vi phạm theo quy định;

g) Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc thiết lập và bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển;

h) Tổng hợp, đánh giá tiềm năng kinh tế - xã hội liên quan đến biển của Việt Nam; thống kê, phân loại, đánh giá tiềm năng của các vùng biển, hải đảo của Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đánh giá biến động tài nguyên; tổ chức phân tích, đánh giá, dự báo về các diễn biến, động thái trong nước và quốc tế có liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về biển, hải đảo của Việt Nam;

i) Thiết lập, quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đầu tư, khai thác, sử dụng và quản lý các công trình, phương tiện chuyên dùng phục vụ cảnh báo sự cố môi trường biển, nghiên cứu, khảo sát biển và đại dương thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

k) Tổ chức quan trắc tài nguyên, môi trường biển; điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ các hoạt động trên biển và hải đảo theo thẩm quyền; điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của các khu vực biển, hải đảo ở vùng rủi ro ô nhiễm cao hoặc rất cao; công bố các khu vực biển, hải đảo không còn khả năng tiếp nhận chất thải; đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo; cải thiện và phục hồi môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái;

l) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển, vùng ven biển và hải đảo; triển khai các hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; quản lý rác thải nhựa đại dương theo quy định của pháp luật;

m) Hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền về biển và hải đảo theo quy định của pháp luật;

n) Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều phối tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

14. Về biến đổi khí hậu:

a) Đề xuất và thể chế hóa các cơ chế, chính sách, sáng kiến quốc tế về biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh phù hợp với điều kiện và bảo đảm lợi ích quốc gia; đề xuất, kiến nghị việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn công nghệ có liên quan tới biến đổi khí hậu của Việt Nam phù hợp với tình hình quốc tế;

b) Tổ chức đánh giá khí hậu quốc gia; xây dựng, cập nhật, công bố kịch bản biến đổi khí hậu và tổ chức thực hiện; hướng dẫn, giám sát đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; hướng dẫn lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch;

c) Tổ chức thực hiện giám sát phát thải khí nhà kính, hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; triển khai hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu;

d) Xây dựng, cập nhật, tổ chức triển khai, quản lý và giám sát việc thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định; xây dựng các báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tổ chức thực hiện kiểm kê quốc gia khí nhà kính, kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu;

đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon; tổ chức vận hành thị trường các-bon trong nước và tham gia thị trường các-bon thế giới; quản lý, tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính; tổ chức đánh giá, quyết định chấp thuận chương trình, dự án trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, điều ước và thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

e) Chủ trì tổ chức đàm phán, ký kết, thực hiện điều ước quốc tế và tham gia tổ chức quốc tế về biến đổi khí hậu; huy động các nguồn lực quốc tế, tổ chức điều phối và thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền;

g) Xây dựng tiêu chí ưu tiên, tổ chức rà soát, xác định danh mục dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu; có ý kiến về các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến biến đổi khí hậu của các bộ, ngành, địa phương;

h) Là đầu mối tổ chức thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; cơ quan đầu mối quốc gia về Quỹ thích ứng với biến đổi khí hậu; cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto, Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC); cơ quan thẩm quyền quốc gia thực hiện các cơ chế trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; cơ quan chuyên trách quốc gia của Mạng lưới và Trung tâm Công nghệ khí hậu; cơ quan đầu mối quốc gia về các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia;

i) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, tiêu thụ và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;

k) Giúp Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh do các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

15. Về viễn thám:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc ứng dụng viễn thám trong quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực khác phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng, công bố báo cáo quan trắc, giám sát định kỳ và đột xuất về tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu bằng công nghệ viễn thám;

c) Xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý của bộ; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia; tổng hợp và công bố siêu dữ liệu viễn thám của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia; quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám;

d) Tổng hợp nhu cầu sử dụng thông tin dữ liệu ảnh viễn thám của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo nhiệm vụ đột xuất được giao để xây dựng kế hoạch thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám;

đ) Thẩm định về nội dung liên quan đến hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; việc thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám; việc ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám đối với các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương;

e) Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động viễn thám của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

g) Làm cơ quan đầu mối quốc gia tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế về viễn thám.

16. Thu thập, thu nhận, tổng hợp, xử lý, xây dựng, quản lý, bảo quản, lưu trữ, cập nhật, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công bố, xuất bản, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường; hướng dẫn, kiểm tra về công tác thu thập, quản lý, cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

17. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, kiểm kê, lưu trữ tư liệu, số liệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

18. Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ; phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; quản lý đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

19. Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức ký kết điều ước quốc tế theo ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ký kết các thỏa thuận quốc tế nhân danh bộ; tham gia các tổ chức quốc tế theo phân công của Chính phủ.

20. Quản lý, tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; chuyển đổi số, xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; triển khai các giải pháp công nghệ số trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố tài nguyên và môi trường, cảnh báo sớm thiên tai; phát triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng, quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin: hạ tầng số, nền tảng số, nền tảng dữ liệu, dịch vụ số về tài nguyên và môi trường quốc gia; tích hợp, kết nối, phân tích, xử lý và công bố, cung cấp, chia sẻ dữ liệu, thông tin tài nguyên và môi trường theo quy định.

21. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình, kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

22. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công, dịch vụ công và các cơ chế, chính sách về cung ứng dịch vụ công, thực hiện xã hội hóa các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ.

23. Quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

24. Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc bộ theo quy định của pháp luật.

25. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế công chức, số lượng viên chức, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc bộ quản lý theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các ngành, lĩnh vực do bộ quản lý.

26. Kiểm tra, thanh tra; tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của tổ chức, công dân; giải quyết tố cáo của cá nhân; tổ chức các hoạt động giám định tư pháp, định giá trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định pháp luật; thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

27. Quản lý tài chính, tài sản được giao và quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được cấp theo quy định của pháp luật.

28. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Hợp tác quốc tế.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

3. Vụ Khoa học và Công nghệ.

4. Vụ Pháp chế.

5. Vụ Tổ chức cán bộ.

6. Vụ Đất đai.

7. Vụ Môi trường.

8. Thanh tra Bộ.

9. Văn phòng Bộ.

10. Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

11. Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

12. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

13. Cục Biến đổi khí hậu.

14. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.

15. Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

16. Cục Địa chất Việt Nam.

17. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

18. Cục Khoáng sản Việt Nam.

19. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

20. Cục Quản lý tài nguyên nước.

21. Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

22. Cục Viễn thám quốc gia.

23. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

24. Báo Tài nguyên và Môi trường.

25. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

26. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

27. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Tại Điều này các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 22 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị quy định từ khoản 23 đến khoản 27 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ, không bao gồm đơn vị quy định tại khoản 10 Điều này.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có 03 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

1. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị quy định tại các khoản: 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 và 21 Điều 3 được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có hiệu lực thi hành.

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ, các đơn vị: Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học và Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Môi trường; Vụ Đất đai, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai và Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Quản lý đất đai; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai được tiếp tục duy trì hoạt động theo các quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có thẩm quyền.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ PHỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 68/2022/ND-CP

Hanoi, September 22, 2022

 

DECREE

DEFINING FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; Law dated November 22, 2019 on Amendments to some Articles of the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization;

Pursuant to the Government's Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 defining functions, tasks, powers and organizational structures of Ministries and ministerial agencies; Government’s Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28, 2020 on amendments to some Articles of the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 defining functions, tasks, powers and organizational structures of Ministries and ministerial agencies;

At the request of the Minister of Natural Resources and Environment;

The Government hereby promulgates a Decree defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment.

Article 1. Position and functions

The Ministry of Natural Resources and Environment is a Governmental agency which exercises the function of state management of land; water resources; minerals and geology; environment; hydrometeorology; climate change; survey and cartography; integrated resource management and protection of marine and island environment; remote sensing; and state management of public services in the fields under its management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Ministry of Natural Resources and Environment shall exercise its tasks and powers defined in the Government's Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 defining functions, tasks, powers and organizational structures of Ministries and ministerial agencies and Government’s Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28, 2020 on amendments to some Articles of the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 defining functions, tasks, powers and organizational structures of Ministries and ministerial agencies, and the following specific tasks and powers:

1. Submit to the Government bills and draft resolutions of the National Assembly; ordinance projects and draft resolutions of the Standing Committee of the National Assembly; draft decrees of the Government under the Ministry’s approved annual law-making programs and plans, and resolutions, mechanisms, policies, projects, schemes and legislative documents under the Ministry’s state management as assigned by the Government or Prime Minister.

2. Submit to the Government and Prime Minister for approval, and organize the implementation of, strategies, planning and long-term, medium-term and annual development plans and important national programs, projects and works in the industries under its management.

3. Submit to the Prime Minister draft decisions, directives and other documents to be promulgated by the Prime Minister.

4. Approve strategies, planning and programs for development of industries under its state management and investment projects as decentralized and authorized by the Government or Prime Minister.

5. Promulgate circulars, decisions, directives and other documents on the state management in the industries under its management; direct, provide guidance on, organize, inspect and assess the implementation of strategies, policies, planning, plans, programs, schemes, projects, tasks, legislative documents under its management after their approval and promulgation; publicize and provide education about the law on natural resources and environment; develop national standards; formulate and promulgate national indicators, national technical regulations, national technical regulations, technical regulations, statistical indicators and econo-technical norms in the industries under its state management.

6. Regarding land:

a) Be responsible to the Government for land management nationwide as prescribed by law;

b) Provide guidance on and inspect the survey and measurement and making of cadastral maps, current land use maps and land use planning maps; formulation, modification and implementation of land use planning and plans; land allocation, lease, appropriation and repurposing; registration of land use rights and ownership of houses and other land-attached assets; compilation and management of cadastral dossiers; issuance of certificates of land use rights and ownership of house and land-attached assets; and land users’ exercise of rights and obligations in accordance with law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Appraise the repurposing of paddy land, protection and special-use forest land in accordance with regulations of law on land;

dd) Provide guidance on allocation of land for real estate market development under land use planning and plans;

e) Preside over and cooperate with related ministries in formulating and submitting principles and methods of land pricing to the Government or competent agencies for promulgation; provide guidance on formulation and modification land price tables and determination of specific land prices in accordance with the land law; make land price maps;

g) Provide guidance on and inspect land appropriation, land development and land management; auction of land use rights and management of land use in auctions for land-occupying projects in accordance with law;

h) Provide guidance on, inspect and organize the implementation of regulations of law on compensation, assistance and relocation upon land appropriation by the State; provide instructions for identifying land users eligible or ineligible for compensation and assistance; appraise the policy framework for compensation, assistance and relocation upon land appropriation by the State for investment projects whose investment guidelines are decided by the National Assembly or approved by the Prime Minister requiring relocation of the whole community, affecting all the livelihood, socio-economic activities, and cultural traditions of the community, land expropriation projects involving multiple provinces and central-affiliated cities;

i) Issue and manage the use of templates for the certificate of land use rights and ownership of house and land-attached assets;

k) Formulate regular, thematic or irregular land statistics and inventory plans and submit them to competent authorities for approval and organize the implementation thereof after approval; provide guidance on and inspect the production of land statistics and land inventory in localities;

l) Formulate a master plan and organize the periodic and thematic land survey and assessment on a regional and national basis; publish survey and assessment results; build and uniformly manage land resource monitoring and surveillance system nationwide; provide guidance on and inspect the land survey and assessment by provinces;

m) Build a system for monitoring and assessment of land management and use; manage and operate the system for monitoring and assessment of land management and use at central level; provide guidance on and inspect the management and operation of the system for monitoring and assessment of land management and use at local level.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Perform state management of water resources and manage river basins nationwide to ensure water security;

b) Formulate and adjust comprehensive planning for baseline survey of water resources, water resource planning, water resource planning for inter-provincial river basins and inter-provincial water sources and submit them to the Prime Minister for approval and organize the implementation thereof after approval; organize the regulation and distribution of water resources on inter-provincial river basins; give written opinions on the exploitation, use and protection of water resources in the regional, provincial and central-affiliated city planning; approve the issues concerning the extraction and use of water for the irrigation and water supply planning and technical and specialized planning involving the extraction and use of water resources which are formulated by Ministries and ministerial agencies and activities related to the extraction, use and protection of water resources within its power; appraise projects on water transfer between river basins;

c) Classify inter-provincial water sources by degree of pollution and depletion; formulate plans for regulation and distribution of water resources to restore inter-provincial polluted, deteriorated or depleted water sources and organize the implementation thereof after their approval by competent authorities; provide guidance on and inspect the implementation of plans for regulation and distribution of water resources and plans for prevention and control of water source deterioration and depletion during construction, production, business operation and service provision in accordance with regulations of law;

d) Make a list of inter-provincial river basins and submit it to the Prime Minister for promulgation; make and promulgate a list of intra-provincial river basins and lists of inter-provincial and transnational water sources; lists of lagoons, ponds and lakes that must not be leveled in two or more provinces or central-affiliated cities; organize the implementation of measures to prevent and control erosion occurring on river beds, banks and terraces and within safety perimeter of water resources with respect to inter-provincial rivers; organize the investigation, assessment and monitoring of flow, river bed, bank and terrace sedimentation and erosion changes on inter-provincial rivers; organize researches to determine river bed changes and laws of nature that affect river bed, bank and terrace stability;

dd) Provide directions and guidelines for delineating areas where groundwater extraction is restricted; comment on lists and maps of areas where groundwater extraction is restricted, plans for imposing restriction upon groundwater extraction, areas where groundwater extraction is registered, areas where groundwater needs to be artificially recharged, minimum flow and groundwater exploitation limits in accordance with law; provide guidance on observance of regulations on formation and management of safety perimeter of water resources in accordance with law; provide guidance on determination and announcement of domestic water safeguard zones in accordance with law;

e) Develop water conservation models; publicize information about water-saving models, technologies and equipment; provide guidelines for implementation of regulations on incentives for water conservation activities;

g) Formulate and adjust procedures for operation of inter-reservoirs on river basins according to the list of reservoirs for which inter-reservoir operation procedures are required and submit them to the Prime Minister for promulgation, and provide guidelines for and inspect the implementation of such procedures after they are promulgated; provide guidelines for implementation of regulations on monitoring and surveillance of exploitation and use of water resources on river basins; appraise reservoir construction projects to consider whether they satisfy the requirements for integrated and multi-objective protection, exploitation and use of water resources and conform to water resource planning and comprehensive planning for inter-provincial river basins and watercourses;

h) Provide guidelines for, inspect the implementation of and implement measures to maintain minimum flows of rivers and lower courses of reservoirs and spillways to facilitate integrated and efficient extraction and use of water sources on river basins; compliance with standards and technical regulations on safety, prevention and control of land subsidence in the course of water exploration and extraction in accordance with law; direct the implementation of measures to restrict land subsidence (excluding irrigation works, dikes and works serving natural disaster management) in the course of water exploration and extraction in accordance with law;

i) Conduct baseline surveys of national water resources; consolidate results of baseline surveys of water resources and water resource exploitation, use and protection by ministries and local authorities; conduct water resource inventory, assessment and forecasts; develop and manage a system for surveillance and monitoring of water resources, and extraction and use of water with regard to inter-provincial river basins and inter-provincial and transnational water sources; declare the state of water scarcity and shortage on river basins and measures to regulate, distribute and economically use water; make a national water resource report;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.l) Settle issues and disputes arising from the exploitation and use of water resources or discharge of wastewater into water falling under its licensing competence and other water resource-related issues among provinces and central-affiliated cities;

m) Act as a national conduit to exchange information relating to transnational water sources and participate in international river basin organizations and river basin forums; provide guidelines for and inspect the implementation of international conventions, treaties and agreements on water resources to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory;

n) Monitor, supervise and review developments of transnational water sources and promptly report to and request the Government or the Prime Minister to handle issues so as to ensure Vietnam’s rights and interests;

o) Act as a standing body of the Vietnam Mekong River Commission, the National Council of Water Resources and other river basin committees.

p) Provide guidance on, inspect and organize the implementation of policies and laws on methods for calculation and amount of fee for grant of water resource extraction right; decide to approve, adjust and notify the collection and refund of the fee for grant of water resource extraction right in the case of extraction and use of water resources within its power.

8. Regarding geology and minerals:

a) Formulate and organize the implementation of geology and minerals-related strategies; direct and organize researches into and baseline survey of geology, minerals, engineering geology - hydrogeology, geological hazards, geoheritages and geoparks; carry out geological hazard monitoring and mineral exploration nationwide; give written opinions on planning for exploration, mining, processing and use of minerals formulated by ministries and local authorities; provide guidance on preparation of applications for recognition, appraisal thereof and recognition of the Geoheritage or National Geopark title;

b) Delineate and announce scattered and small mineral areas, areas with hazardous minerals and radioactive substances, geoheritages, geoparks; to delineate and request competent authorities to approve national mineral reserves and areas not subject to mining rights auction; review delineation of areas not subject to mining rights auction and areas banned or temporarily banned from mineral activities by local authorities; inspect and review documents and applications for approval of areas banned or temporarily banned from mineral activities established by provincial People’s Committees;

c) Preside over and cooperate with related ministries and central authorities and People's Committee of provinces where works are located in deciding whether to mine minerals in areas where there are projects and works of national significance within the National Assembly's power to decide investment guidelines or projects and works of national significance within the Government’s or Prime Minister's power to decide investment guidelines for which mineral survey and assessment have been conducted or mineral survey and assessment have not yet been conducted but minerals have been discovered;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) Register baseline survey of geology, minerals, engineering geology - hydrogeology, geological hazards, geoheritages and geoparks; carry out geological hazard monitoring and mineral exploration; consolidate results of baseline survey of geology and minerals; make statistics on and inventory of geological resources and mineral reserves;

e) Conduct mining right auctions within its power; determine the fee for grant of mining rights within the licensing competence of the Ministry of Natural Resources and Environment; determine the reimbursement for the use of geological data and information, quantification and accounting of the value of geological resources and minerals in accordance with law;

g) Issue, extend, adjust, revoke, approve the return of mineral exploration licenses and mining licenses; permit the transfer of the mineral exploration right and mining right; approve the partial return of mineral exploration and mining areas; approve mine closure schemes and decisions in accordance with law;

h) Inspect the compliance with mineral exploration licenses and mining licenses granted by the Ministry of Natural Resources and Environment; control mineral activities and geological baseline survey of geology and minerals nationwide; monitor the observance of sustainable development policies on baseline surveys of geology, minerals and mineral activities and policies on assurance of interests of local authorities and people in areas where mining activities are carried out; carry out inspection and supervision during construction regarding mineral exploration schemes approved by the Minister of Natural Resources and Environment; inspect the determination of the fee for grant of rights to exploit geological resources and mining rights and mining rights auctions in localities:

i) Act as a national conduit to join the Coordinating Committee for Geoscience Programs in East and Southeast Asia (CCOP) and the Vietnamese National Committee for International Geoscience Program (IGCP); and to assist in the coordination and implementation of activities related to the development and management of the UNESCO Global Geoparks Network.

9. Regarding the environment:

a) Provide guidance on including environmental protection contents in provincial planning; develop and include environmental protection contents in regional planning; organize the formulation, submission, announcement and implementation of national environmental protection planning in accordance with law;

b) Provide guidance on appraisal and approval of results of appraisal of environmental impact assessment reports, plans for environmental improvement and remediation during in mineral mining; develop technical guidelines for carrying out strategic environmental assessment and environmental impact assessment; comment on strategic environmental assessment contents; organize the appraisal and approval of results of appraisal of environmental impact assessment reports and plans for environmental improvement and remediation during mineral mining in accordance with law;

c) Direct, provide guidance on, inspect and organize the control of pollution sources at businesses, dedicated areas for production, business operation and service provision and industrial clusters in accordance with regulations of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) Provide technical guidance on waste-related emergency prevention and response;

e) Direct, provide guidance on, inspect and organize: environmental quality management, environmental improvement and remediation, environmental protection during management of persistent pollutants and raw materials, fuels, materials, products, goods and equipment containing persistent pollutants; rural environmental protection contents and criteria as prescribed by law; formulate and submit to competent authorities for approval national plans for air environment quality management, surface water quality management, treatment, improvement and remediation in areas where particularly serious soil pollution occurs; assess environmental quality, carrying capacity of surface water with regard to inter-provincial rivers and lakes in accordance with law;

g) Provide guidance, inspect and organize environmental monitoring, information and warning about environmental pollution nationwide in accordance with law, including: organizing the establishment and management of the national environmental monitoring network; approve and organize the execution of the national environmental monitoring program; quality management, inspection, calibration and testing of environmental monitoring equipment according to the provisions of law; manage environmental monitoring data, transmission, receipt and publishing of environmental monitoring results as prescribed by law; publicizing the national environmental monitoring results; provide professional guidance and technical support for environmental monitoring data management;

h) Provide guidance on and organize the preparation and publishing of state of environment reports and thematic reports on national environment; provide guidance on and organize the preparation of environmental protection reports;

i) Provide guidance on production of environmental statistics;

k) Provide guidance on and organize the issuance, renewal, adjustment, re-issuance and revocation of environmental licenses; issuance, renewal and re-issuance of environmental certificates as prescribed by law; provide guidance on receipt of environmental registration under regulations of law;

l) Instruct ministries and local authorities in environmental protection; consolidate requests for allocation of state budget for environmental protection activities by ministries, central agencies and provincial People's Committees and provide guidance on the implementation of regulations of law on state budget; provide guidance on production of statistics on, monitoring and publishing of expenditures on environmental protection;

m) Propose policies on taxes, environmental protection fees, issuance of green bonds and other economic instruments to mobilize and use resources for environmental protection in accordance with regulations of law;

n) Organize management of Vietnam Environment Protection Fund; act as a national conduit: the Global Environment Fund; implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their disposal; other treaties and agreements on the environment as assigned by the Government.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Organize the formulation, submission for approval, announcement, organization and assessment of implementation of the national biodiversity conservation planning in accordance with law;

b) Perform uniform state management of conservation and sustainable use of important wetlands, nationwide management and environmental protection of natural heritage sites in accordance with law; organize an cross-sectoral council for appraisal of projects to establish protected area located in ​​two or more provinces or central-affiliated cities; preside over and cooperate with People's Committees of provinces and central-affiliated cities concerned in setting up projects and organizing management after national wildlife sanctuaries or natural heritage sites are approved by competent authorities as assigned by the Government; direct and provide guidance on the establishment and management of biodiversity corridors, provincial natural heritage sites, high biodiversity areas and important ecological landscapes in accordance with law;

c) Provide guidance on and inspect the management of biodiversity conservation facilities and conservation of species on the list of endangered, precious and rare species whose protection is prioritized exclusive of plant varieties and livestock breeds as prescribed by law;

d) Provide guidance on and inspect long-term preservation of genetic resources and genetic specimens of species whose protection is prioritized; provide guidance on management and supervision of access to genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources, use of shared benefits arising from access to genetic resources under state management, traditional knowledge of genetic resources; make a list of genetically modified organisms granted biosafety certificates;

dd) Compile and submit to competent authorities for promulgation or promulgate within its power a list of endangered, precious and rare species whose protection is prioritized, excluding endangered, precious and rare plant varieties and livestock breeds whose protection is prioritized; organize the compilation of the Vietnam's Red Data Book; provide guidelines for conserving biodiversity in areas which are yet to satisfy conditions for establishment of protected areas; make a list of invasive alien species; provide guidelines for and assess effects of alien species on the environment and biodiversity;

e) Provide guidance on, design and execute programs on baseline survey, monitoring, production of statistics and inventory of biodiversity; direct the creation and uniform management of monitoring data on biodiversity; preside over the preparation and publishing of national biodiversity reports; instruct ministries and local authorities to conduct biodiversity surveys and make biodiversity reports;

g) Provide guidelines, inspect and organize the registration, recognition, issuance and revocation of biodiversity licenses and certificates within its power as prescribed by law;

h) Provide guidelines for making payments for environmental services related to biodiversity and ecosystem services exclusive of payments for forest environment services;

i) Act as a national conduit to implement treaties on nature and biodiversity conservation as assigned by the Government; provide directions and guidelines for preparation of applications for recognition and management of wetlands of international importance under the Ramsar Convention, ASEAN Heritage Parks, world biosphere reserves and other natural heritage sites recognized by international organizations under regulations of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Manage and organize hydrometeorological monitoring and survey activities; manage and provide guidelines for hydro-meteorological monitoring activities by works and other specialized hydro-meteorological activities under regulations of law; build, manage and exploit the network of national hydro-meteorological monitoring stations, lightning monitoring and detection stations and climate change monitoring stations;

b) Organize the protection of hydro-meteorological works belonging to the network of national hydro-meteorological stations;

c) Manage and carry out hydro-meteorological forecasting and warning; broadcast hydro-meteorological forecasts and warnings; issue disaster forecasts and warnings, and broadcast disaster news and level of disaster risks; build, manage and exploit the national hydrometeorological forecasting and warning system; develop a set of national climate standards; promulgate, provide and broadcast official information on disaster forecasts and warnings and disaster risk levels as prescribed;

d) Organize the collection and processing of information, identify and assess disaster risks, disaster risk zoning, disaster monitoring and surveillance;

dd) Receive ministries, local authorities, organizations and individuals’ feedback on the news broadcasting, quality and reliability of hydro-meteorology and disaster forecasts and warnings, the use of disaster risk levels in disaster management and socio-economic development; annually monitor, evaluate and review the state management of hydrometeorology nationwide according to regulations;

e) Organize the appraisal of tsunami warning scenarios for Vietnam under regulations of law;

g) Appraise hydrometeorology-related issues included planning and design of national key construction works and projects and in planning and design of construction works and projects according to regulations of law;

h) Issue, extend, suspend and revoke hydro-meteorological forecasting and warning licenses according to regulations of law;

i) Manage quality of hydrometeorological instruments according to regulations of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.l) Approve and monitor the implementation of weather impact plans within its power;

12. Regarding survey, mapping and geographic information:

a) Build, update, manage, operate and use the national geological spatial data infrastructure as prescribed by law, the national baseline data system, the national survey network data system, the baseline survey infrastructure and the Vietnam Geospatial Portal; build, operate and update the national fundamental geographic database, and establish and update the system of national topographic maps; promulgate a list of place names to be displayed on maps; provide topographic and cartographic products;

b) Provide guidance on, inspect and organize the inspection, calibration and testing of measuring instruments used for survey and mapping in accordance with regulations of law on metrology and quality of products and goods;

c) Appraise the necessity, scope and technical solutions of survey and mapping-related contents under state-funded programs, schemes, projects and tasks whose implementation is organized by Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies, appraise baseline survey and mapping projects and tasks whose implementation is organized by provincial People’s Committees;

d) Issue, extend, supplement, re-issue, renew and revoke survey and mapping licenses; issue, extend, re-issue, renew and revoke survey and mapping practicing certificates; inspect the implementation of the survey and mapping activities by licensed organizations and individuals; inspect the publication and release of maps; suspend the issuance and direct the recall of cartographic publications in contravention of regulations of law; issue, revoke and invalidate the Certificate of Free Sale (CFS) of imports and imported and exported survey and mapping goods and products;

dd) Design, update, publish and release mapping products in accordance with regulations of law;

e) Organize survey, correction and supplementation of maps of administrative boundaries to serve the establishment, dissolution, merging, full division and adjustment of administrative boundaries at provincial level, settlement of disputes related to administrative boundaries at provincial level in accordance regulations of law;

g) Organize survey, establish topographical maps for planning, demarcation and marking of national boundaries and in service of national border management; survey, establish and update the set of standard maps of national boundaries; provide guidelines for marking national boundary lines and territorial sovereignty on topographic and cartographic products and map publications;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.13. Regarding integrated management of marine and island resources and environmental protection:

a) Formulate and submit to competent authorities for approval or adjustment, and provide guidelines for implementation of national marine spatial planning, comprehensive planning for sustainable exploitation and use of coastal resources and organize the implementation, inspection and supervision of the implementation thereof after they are approved by competent authorities; formulate and submit to the Prime Minister for approval key programs for baseline survey of marine and island resources and environment, inter-provincial programs for integrated coastal resources management and classification of islands and organize the implementation thereof after they are approved in accordance with law; request the Prime Minister to establish a national marine spatial planning appraisal council; manage land reclamation activities as prescribed by law;

b) Supervise and review baseline survey of sea and islands nationwide; preside over formulating and organizing the implementation of programs, schemes, projects and tasks of baseline survey of key marine resources and environment as assigned by the Government;

c) Carry out survey of, produce statistics on, classify and manage island resources; manage island resource documentation; elaborate on island resource documentation and provide guidelines for preparing and managing island resource documentation;

d) Assign, recognize, extend, expropriate and permit partial or total return of sea areas, amend decisions on sea area assignment; handle recommendations and issues about the use of sea areas under its assignment authority in accordance with regulations of law; manage and provide guidelines for assigning sea areas for exploitation and use of marine resources; consider, under its authority, granting written approval for locations, boundaries, size, coordinates, depth and duration of sea areas so as for Vietnamese organizations and individuals to carry out scientific research activities; measurement, monitoring, investigation, survey and assessment of marine resources;

dd) Issue, re-issue, extend, amend, supplement, suspend and revoke scientific research permits issued to foreign organizations and individuals conducting scientific research in Vietnamese territorial waters in accordance with regulations of law; monitor and review the implementation of marine and ocean scientific research programs and projects by ministries and local authorities in accordance with regulations of law;

e) Issue, re-issue, extend, modify, supplement, permit return of and revoke ocean dumping permits within its power; supervise ocean dumping activities and impose penalties for violations in accordance with regulations of law;

g) Instruct and direct provincial People’s Committees to establish and protect coastal setbacks;

k) Exploit and evaluate Vietnam’s marine-related socio-economic potentials; produce statistics on, classify and evaluate potentials of Vietnam’s territorial waters and islands; preside over and cooperate with ministries and central authorities in evaluating changes in resources; analyze, evaluate and forecast domestic and international developments and moves concerning the management, exploitation and use of resources, scientific research and international cooperation in Vietnam’s seas and islands;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.k) Organize the monitoring of marine resources and environment; investigate, produce statistics on, classify and evaluate waste sources from activities at sea and on islands within its power; investigate and evaluate environmental carrying capacity of sea areas and islands in zones at high or very high risk of pollution; announce sea areas and islands that are no longer capable of receiving waste; assess sea and island environment pollution; carry out sea ​​and island environment pollution risk zoning and sea and island environment pollution risk zones mapping; organize the implementation of measures to prevent, detect and remediate pollution and degradation of the environment and marine and island ecosystems; improve and restore the environment and marine and island ecosystems that are polluted and degraded;

l) Preside over and cooperate with ministries and local authorities in inspecting and supervising the exploitation and use of natural resources and protection of the environment in sea areas, coastal areas and islands; carry out monitoring, assess risks and remedy consequences of oil and toxic chemical spills at sea; manage ocean plastic waste in accordance with regulations of law;

m) Provide guidance on and organize the publication of information about seas and islands according to regulations of law;

n) Perform the tasks of the standing body of the National Steering Committee on Implementation of the Strategy for Sustainable Development of Vietnam's Marine Economy by 2030, with a vision to 2045; coordinate and organize the implementation of the Strategy for Sustainable Development of Vietnam's Marine Economy by 2030, with a vision to 2045.

14. Regarding climate change:

a) Propose and institutionalize international mechanisms, policies and initiatives concerning climate change impacts on socio-economic development and national defense and security, ensuring conformity with national conditions and protecting national interests; propose adjustments, modifications and supplements to Vietnam’s climate change-related mechanisms, policies and technological standards so as to suit the reality in the world;

b) Assess national climate; develop, update and publicize climate change scenarios and organize the implementation thereof; provide guidelines for, supervise and assess climate change impacts; provide guidelines for incorporating climate change contents into strategies, planning and plans;

c) Organize monitoring of greenhouse gas emission and greenhouse gas mitigation; operate the system for measurement, reporting and verification (MRV) of greenhouse gas mitigation and system for monitoring and evaluation of climate change adaptation;

d) Formulate, update, implement, manage and monitor nationally determined contributions; prepare national climate change and ozone layer protection reports under regulations of law and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is signatory; organize the national GHG inventory and implementation of national climate change adaptation plan;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.e) Preside over negotiating, signing and implementing treaties and participate in international climate change organizations; mobilize international resources, organize the coordination and implementation of projects and tasks in international cooperation in climate change within its power;

g) Establish priority criteria, review and make a list of projects to give priority to climate change adaptation; comment on ministries and local authorities’ programs, schemes, projects and tasks related to climate change;

h) Act as a conduit to implement international agreements on climate change and ozone layer protection under treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is signatory; a national conduit for the Climate Change Adaptation Fund; a national conduit to implement the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); a national competent agency to implement mechanisms under the Paris Agreement on climate change; a national specialize agency of the Climate Technology Center and Network; a national conduit for greenhouse gas mitigation actions t in conformity with national conditions;

i) Organize, inspect and provide guidelines for management, sale and elimination of ozone-depleting substances and greenhouse gas in accordance with the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer;

k) Assist the National Climate Change Committee in expediting and consolidating results of implementation of strategies, planning, plans, programs, schemes, projects and tasks related to climate change and green growth by ministries and local authorities.

15. Regarding remote sensing:

a) Provide guidelines for and organize the application of remote sensing to monitoring and surveillance of natural resources, environment, natural disasters, climate change and other fields in service of state management and socio-economic development and security - national defense according to regulations of law;

b) Prepare and publish periodic and ad hoc monitoring and surveillance reports on exploitation and use of natural resources, environmental pollution and climate change using remote sensing technology;

c) Build, manage and operate remote sensing image receiving infrastructure under the Ministry’s management; build and update national remote sensing image database; aggregate and publicize remote sensing metadata of the national remote sensing image database; manage remote sensing product quality;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) Appraise the contents related to remote sensing image receiving system; the receipt, storage, processing, provision, exploitation and use of remote sensing images; the application and development of remote sensing technology with regard to ministries and local authorities’ programs, schemes and projects;

e) Provide guidance on and inspect the remote sensing by organizations and individuals according to regulations of law;

g) Act as a national conduit to participate in international remote sensing organizations and forums.

16. Collect, receive, aggregate, processing, build, manage, preserve, store, update, operate, exploit and use information systems and national databases in natural resources and environment fields; publicize, publish, provide information and data on natural resources and environment; provide guidelines for and inspect the collection, management, provision, exploitation and use of information and data on natural resources and environment in accordance with regulations of law.

17. Organize the production of statistics on, inventory and archiving of materials and data on the fields under the Ministry’s management in accordance regulations of law.

18. Direct and organize research into and application of scientific and technological advances; develop science and technology, encourage innovation and technology transfer; manage measurement and quality of products and gods in the fields under the Ministry’s management in accordance with regulations of law.

19. Promote international cooperation in the fields under its state management in accordance with regulations of law; organize the conclusion of treaties as authorized by competent agencies; sign international agreements in its own capacity; join international organizations as assigned by the Government.

20. Manage and organize the application of information technology; carry out digital transformation, build information systems and large databases in the field of natural resources and environment; apply digital technology solutions to monitoring, supervision, management and handling of natural resources and environment-related emergencies and early warning of natural disasters; develop e-Government towards digital government, digital economy, digital society in natural resources and environment; build, manage, operate and ensure information security of digital infrastructure, digital platform, data platform, digital services with regard to national resources and environment; integrate, connect, analyze, process, publish, provide and share information and data on natural resources and environment according to regulations.

21. Organize and direct the implementation of the Ministry's administrative reform program according to the objectives and contents of the state administrative reform program and master plan approved by the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.23. Manage associations and non-governmental organizations operating in the fields under its state management in accordance with law.

24. Represent the ownership of state capital in enterprises affiliated to the Ministry in accordance with regulations of law.

25. Manage its organizational apparatus, payroll and the number of public employees, job positions and title-based structure of public officials’ ranks and public employee structure; decide on the secondment, appointment, dismissal, resignation, commendation, discipline, job discontinuation, retirement, salary and benefits for cadres, public officials, public employees and workers under its management; provide training and refresher training for cadres, public officials, public employees and workers in the industries under the Ministry’s management.

26. Carry out inspections; receive citizens, settle complaints of organizations and citizens; settle denunciations of individuals; to prevent and combat corruption, negative practices and handle violations of law in the fields under its state management; organize judicial expertise and valuation activities in the fields under the ministry's state management in accordance with law; prevent and combat corruption and misconduct and impose penalties for violations of law in the fields under the Ministry's state management.

27. Manage assigned finance and assets, and manage and use state budget allocated as prescribed by law.

28. Perform other tasks and exercise other powers as assigned by the Government and Prime Minister or as prescribed by law.

Article 3. Organizational structure

1. The Department of International Cooperation.

2. The Department of Planning and Finance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. The Department of Legal Affairs.

5. The Department of Organization and Personnel.

6. The Department of Land.

7. The Department of Environment.

8. The Ministry Inspectorate.

9. The Ministry Office.

10. The General Department of Meteorology and Hydrology.

11. The Nature and Biodiversity Conservation Agency.

12. The Vietnam Department of Seas and Islands.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.14. Department of Digital Transformation, Natural Resource and Environment Data.

15. The Department of Land Registration and Data.

16. The Department of Geology of Vietnam.

17. The Department of Survey, Mapping and Geographic Information of Vietnam.

18. The Department of Minerals of Vietnam

19. The Department of Environmental Pollution Control.

20. The Department of Water Resources Management.

21. The Department of Land Resources Planning and Development.

22. The Department of National Remote Sensing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.24. Natural Resources and Environment Newspaper.

25. Natural Resources and Environment Review.

26. The Center for Water Resources Survey and Planning.

27. The Institute of Natural Resources and Environment Training.

In this Article, the units specified in clause 1 through 22 are administrative organizations assisting the Minister in exercising the functions of state management; the units specified in Clause 23 through 27 are public service providers in support of the Ministry’s functions of state management.

The Minister of Natural Resources and Environment shall submit to the Prime Minister Regulations on functions, tasks, powers and organizational structure of the General Department of Meteorology and Hydrology; introduce the list of other public service providers affiliated to the Ministry.

The Minister of Natural Resources and Environment shall define functions, tasks, powers and organizational structures of units affiliated to the Ministry, excluding the unit specified in clause 10 of this Article.

The Department of Planning and Finance has 03 divisions; the Department of Personnel and Organization has 03 divisions.

Article 4. Effect

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. This Decree supersedes the Government’s Decree No. 36/2017/ND-CP dated April 04, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment.

Article 5. Transitional clauses

1. The Department of Information Technology and Natural Resource and Environment Data; Vietnam Department of Seas and Islands, General Department of Geology and Minerals of Vietnam, Vietnam Environment Administration, General Department of Land Administration shall continue their operation in accordance with prevailing regulations until the effective date of the Decision on defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the units specified in clauses 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 and 21 of Article 3 promulgated by the Minister of Natural Resources and Environment.

2. The Minister of Natural Resources and Environment shall define functions, tasks, powers and organizational structures of the Ministry Inspectorate, Department of Geology of Vietnam and Department of Minerals of Vietnam ensuring that they have all the tasks and powers of the General Department of Geology and Minerals of Vietnam; the Department of Environment, Nature and Biodiversity Conservation Agency and Department of Environmental Pollution Control ensuring that they have all the tasks and powers of the Vietnam Environment Administration; the Department of Land, Department of Land Registration and Data and Department of Land Resources Planning and Development ensuring that they have all the tasks and powers of the General Department of Land Administration; the Vietnam Department of Seas and Islands ensuring that they have all the tasks and powers of Vietnam Administration of Seas and Islands under regulations of law and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory until a competent authority promulgates or amends relevant regulations of law.

3. The public service providers affiliated to the Vietnam Administration of Seas and Islands, General Department of Geology and Minerals of Vietnam, Vietnam Environment Administration and General Department of Land Administration shall continue their operation in accordance with prevailing regulations until the competent authority issues a decision on consolidation and re-organization.

Article 5. Responsibility for implementation

Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities are responsible for the implementation of this Decree.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/09/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.891

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!