Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 50/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số hiệu: 50/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2001

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 50/2001/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Nghị định

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp (sau đây gọi chung là cơ quan Nhà nước) trong việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận, phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; quy định điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 2. Quan hệ giữa cơ quan Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp là quan hệ phối hợp, tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan Nhà nước phối hợp chặt chẽ và dựa vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Khi được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tham gia các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 3. Quy chế phối hợp công tác

1. Chính phủ phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành quy chế phối hợp công tác.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Quy chế phối hợp công tác.

3. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ban hành Quy chế phối hợp công tác.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cơ quan Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và những điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Chương 2:

PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Điều 5. Về việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

1. Cơ quan Nhà nước căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tham gia với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển đa dạng các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào yêu nước, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài nhằm động viên mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Cơ quan Nhà nước kiến nghị, có kế hoạch tham gia với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo trong việc vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước.

3. Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành có liên quan, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp phối hợp, tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp tham gia tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài bằng các biện pháp, hình thức thích hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tôn trọng luật pháp nước sở tại, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Điều 6. Về hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân

1. Cơ quan Nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các cuộc vận động, các phong trào yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, xây dựng đời sống văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Cơ quan Nhà nước tham gia ý kiến với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp về mục tiêu, nội dung các cuộc vận động và tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức triển khai các cuộc vận động nhân dân.

Trong trường hợp cơ quan Nhà nước tổ chức, chỉ đạo các phong trào nhân dân thì đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp có liên quan cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo.

3. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa Trưởng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cộng đồng dân cư khác ở cơ sở với Trưởng ban công tác mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các cuộc vận động khác trên địa bàn dân cư.

Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tự quản được thành lập theo quy định của pháp luật trong cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Điều 7. Về công tác bầu cử

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác bầu cử, cơ quan Nhà nước bảo đảm các điều kiện cần thiết để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử:

1. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn cơ cấu, thành phần của các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bầu cử; tổ chức hội nghị giao ban theo vùng, miền; chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử; tổng kết công tác bầu cử;

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc sử dụng kinh phí bầu cử.

Điều 8. Tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm cơ sở vật chất và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chủ trì Hội nghị theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

1. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tập hợp những kiến nghị của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đề trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Chính phủ tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các dự án luật, pháp lệnh do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình.

3. Khi xây dựng dự án luật, pháp lệnh có liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức bộ máy nhà nước thì cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi dự án để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có liên quan tham gia ý kiến.

Đối với dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chế độ, chính sách của cán bộ Mặt trận, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi dự thảo để Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận có liên quan tham gia ý kiến.

Điều 10. Về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, cơ quan tư pháp của Uỷ ban nhân dân cùng cấp có trách nhiệm tập hợp những ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận cùng cấp về dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân trình cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối với dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị có liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chế độ, chính sách của cán bộ Mặt trận, quyền, lợi ích của người dân ở địa phương thì cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi dự thảo để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp có liên quan tham gia ý kiến.

Điều 11. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa cơ quan Nhà nước với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận.

Chính phủ phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch hướng dẫn thi hành những vấn đề mà pháp luật quy định trách nhiệm tham gia quản lý Nhà nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành những vấn dề mà pháp luật quy định trách nhiệm tham gia quản lý Nhà nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận ở địa phương.

Điều 12. Về việc tuyển chọn thẩm phán, giới thiệu hội thẩm Tòa án nhân dân

1. Trong trường hợp có thay đổi thành viên của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc của Hội Luật gia Việt Nam tham gia Hội đồng tuyển chọn thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực, thì trên cơ sở đề nghị của Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Bộ Tư pháp trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định về việc thay đổi thành viên đó.

2. Trong trường hợp có thay đổi thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc của Hội luật gia Việt Nam tham gia Hội đồng tuyển chọn thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, thì trên cơ sở đề nghị của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh hoặc của Hội Luật gia cấp tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định về việc thay đổi thành viên đó.

3. Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ và danh sách dự kiến tuyển chọn thẩm phán của Toà án nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày họp Hội đồng tuyển chọn thẩm phán để Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở địa phương nơi cư trú đối với người dự kiến được tuyển chọn làm thẩm phán.

Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ và danh sách dự kiến tuyển chọn thẩm phán của Toà án nhân dân cấp huyện chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày họp Hội đồng tuyển chọn thẩm phán để Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở địa phương nơi cư trú đối với người dự kiến được tuyển chọn làm thẩm phán.

4. Chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân thông báo để Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân địa phương theo hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 13. Về hoạt động giám sát

1. Cơ quan Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, thanh tra ở địa phương có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, tiếp thu kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Ban Thanh tra nhân dân và ý kiến của các tầng lớp nhân dân phản ánh thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Khi cần thiết, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân tham gia giám sát, thanh tra, kiểm tra, ở xã, phường, thị trấn. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm cung cấp thông tin, cử người tham gia khi được yêu cầu tham gia giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan Nhà nước.

Khi Ban Thanh tra nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi được giám sát, kiểm tra có trách nhiệm cung cấp thông tin, trả lời kiến nghị theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chỉ đạo tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn, giúp đỡ, động viên và bảo vệ công dân khi họ thực hiện quyền giám sát của mình.

3. Hội đồng nhân dân các cấp khi thực hiện nhiệm vụ giám sát có trách nhiệm:

a. Mời đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia xây dựng kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân.

b. Mời đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia hoạt động giám sát.

c. Cung cấp thông tin có liên quan đến công tác giám sát của Hội đồng nhân dân cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

d. Tạo điều kiện để đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa kiến nghị liên quan đến nội dung giám sát.

đ. Tiếp nhận những thông tin có liên quan đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp cung cấp.

4. Người đứng đầu cơ quan Nhà nước có trách nhiệm:

a. Tiếp, cung cấp thông tin và giải trình những vấn đề liên quan theo yêu cầu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi tiến hành hoạt động giám sát;

b. Cử đại diện tham gia hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị;

c. Xem xét, giải quyết kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt; xem xét, giải quyết, xử lý kịp thời những trường hợp vi pháp pháp luật và thông báo kết quả xử lý cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có kiến nghị theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Nghị định này.

Điều 14. Về hoạt động đối ngoại nhân dân

1. Cơ quan Nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai có hiệu quả.

2. Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm hối hợp khi được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận đề nghị tham gia triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân.

3. Khi cơ quan Nhà nước tiến hành hoạt động đối ngoại liên quan đến hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì mời đại diện của Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia.

Cơ quan Nhà nước và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp có trách nhiệm phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và đối ngoại nhà nước nhằm thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại trong khu vực và trên thế giới theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Điều 15. Trả lời kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Tại các kỳ họp, phiên họp của Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân có đại diện của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận tham dự và trực tiếp nêu kiến nghị thì Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm trả lời ngay tại kỳ họp, phiên họp; trong trường hợp cần nghiên cứu thêm thì trả lời bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất không quá ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị hoặc trả lời tại kỳ họp, phiên họp tiếp theo.

2. Trong trường hợp cơ quan nhà nước nhận được kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì cơ quan đó có trách nhiệm trả lời trong thời hạn chậm nhất không quá ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị. Trong trường hợp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận chưa tán thành với việc trả lời, thì các bên phối hợp thảo luận để thống nhất phương án giải quyết. Nếu không thống nhất được thì báo cáo lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp trên. Cơ quan Nhà nước cấp trên xem xét, giải quyết trong thời hạn chậm nhất không quá bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo.

3. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét những kiến nghị của tổ chức và cá nhân về việc đình chỉ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật được phản ánh thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Điều 16. Làm việc liên tịch giữa cơ quan Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cơ quan Nhà nước và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức làm việc liên tịch định kỳ sáu tháng hoặc khi cần thiết theo yêu cầu của một bên để trao đổi về những vấn đề liên quan cần giải quyết. Nội dung, chương trình, thời gian do hai bên thoả thuận và thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác.

Điều 17. Về việc tham dự kỳ họp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp cử đại diện tham dự các cuộc họp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp khi được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mời tham dự. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân dự kỳ họp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để thông báo tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, những vấn đề khác có liên quan ở địa phương và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Mặt trận để xem xét, giải quyết.

Chương 3:

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Điều 18. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặt trận

1. Cán bộ mặt trận được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặt trận hàng năm được sử dụng trong nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

2. Cơ quan Nhà nước có liên quan ở Trung ương phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện để Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặt trận của Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặt trận ở Trung ương.

3. Hàng năm, Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thống nhất kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặt trận tại địa phương.

Điều 19. Về việc điều động, biệt phái cán bộ, công chức sang công tác tại cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm xem xét, đáp ứng yêu cầu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc điều động hoặc biệt phái cán bộ, công chức sang công tác tại cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Điều 20. Chế độ, chính sách đối với cán bộ mặt trận và cán bộ, công chức làm công tác mặt trận

1. Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của cán bộ mặt trận các cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức khi được cơ quan quản lý, sử dụng cử tham gia hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thì được cơ quan đó bảo đảm các chế độ theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước là Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoặc được cử phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì được cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao; tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác trong thời gian tham gia công tác mặt trận do cơ quan đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó chi trả.

Điều 21. Kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và yêu cầu nhiệm vụ được giao, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp trong dự toán chung để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

2. Trường hợp có hoạt động đột xuất, hoạt động phát sinh mới chưa được bố trí kinh phí bảo đảm, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập dự toán kinh phí bổ sung đề nghị Chính phủ, Uỷ ban nhân dân và cơ quan tài chính cùng cấp xem xét và bổ sung kinh phí thực hiện;

3. Đối với những công việc do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với cơ quan Nhà nước tiến hành thì căn cứ nguồn kinh phí được cấp cho công việc này (nếu có), cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện phân bổ kinh phí cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp theo nhiệm vụ cụ thể được phân công;

4. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán theo chế độ quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 22. Bảo đảm điều kiện hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong trường hợp thay đổi cấp hoặc địa giới hành chính của các đơn vị hành chính và trong trường hợp đặc biệt

Khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi cấp hoặc địa giới hành chính của các đơn vị hành chính và trong trường hợp đặc biệt thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất và tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ổn định tổ chức, điều kiện làm việc.

Chương 4:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 23. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có thành tích khi tham gia phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố tình cản trở hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 25. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội động nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No: 50/2001/ND-CP

Hanoi, August 16, 2001

 

DECREE

DETAILING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON VIETNAM FATHERLAND FRONT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Vietnam Fatherland Front of June 12, 1999;
At the proposal of the Minister of Justice and after reaching agreement with the Standing Board of the Presidium of Vietnam Fatherland Front’s Central Committee,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope and objects of regulation of the Decree

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Relationship between the State agencies and Vietnam Fatherland Front

1. The relationship between the State agencies and Vietnam Fatherland Front Committees as well as the Front’s member organizations of the same level is the relationship of coordination and creation of conditions for each other to well perform their respective functions, tasks and powers under law provisions.

2. The State agencies closely coordinate with and rely on Vietnam Fatherland Front when performing their tasks and exercising their powers.

When requested by Vietnam Fatherland Front Committees, the State agencies shall have to take part in Vietnam Fatherland Front’s activities.

Article 3.- Regulation on working coordination

1. The Government shall coordinate with Vietnam Fatherland Front’s Central Committee in promulgating the Regulation on working coordination.

2. The ministries, ministerial-level agencies and agencies attached to the Government shall coordinate with the Standing Board of the Presidium of Vietnam Fatherland Front’s Central Committee in promulgating the Regulation on working coordination.

3. The People’s Council and People’s Committee at each level shall coordinate with Vietnam Fatherland Front Committee of the same level in promulgating the Regulation on working coordination.

Article 4.- Responsibilities of the State agencies in ensuring the operation of Vietnam Fatherland Front

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter II

COORDINATION BETWEEN THE STATE AGENCIES AND VIETNAM FATHERLAND FRONT IN EXERCISING THE LATTERS RIGHTS AND THE RESPONSIBILITIES

Article 5.- On rallying the entire people in a great solidarity bloc

1. The State agencies shall base themselves on their functions, tasks and powers to join Vietnam Fatherland Front Committees of the same level in elaborating plans and programs to develop diversified forms of rallying people from all walks of life to participate in the patriotic movement, uniting Vietnamese people at home and abroad, aiming to mobilize all resources for the construction and defense of the socialist Vietnam Fatherland.

2. The State agencies shall make suggestions and work out plans to join the Standing Boards of Vietnam Fatherland Front Committees at all levels in rallying and promoting the role of prominent individuals from various social classes, strata, ethnic groups and religions in the mobilization of people to fulfill the State’s political, socio-economic, defense and foreign affairs tasks.

3. The Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Public Security, the Ministry of Culture and Information, the Ministry of Education and Training, the concerned ministries and branches, the People’s Councils and People’s Committees at all levels shall coordinate with and create conditions for Vietnam Fatherland Front Committees and the Front’s member organizations at all levels to propagate and mobilize overseas Vietnamese through appropriate measures and forms, to build the entire people’s solidarity bloc, help one another in daily life, preserve the national cultural identities and fine traditions, respect laws of the host countries, maintain close relations with their families and native land and contribute to the construction of their native places and country.

Article 6.- On the propagation and mobilization of people

1. The State agencies shall, within the ambit of their respective functions, tasks and powers, have to coordinate with Vietnam Fatherland Front Committees and the Front’s member organizations of the same level in elaborating programs on propagating, educating and mobilizing people to implement the Party’s undertakings and policies as well as the State’s laws; in organizing campaigns and patriotic movements; mobilizing people to unite with and help one another in economic development, the building of new life in population quarters, the cultural life; in settling social problems, building the entire-people defense and maintain the political security, social order and safety.

2. The State agencies shall advise Vietnam Fatherland Front Committees and the Front’s member organizations of the same level on the objectives and contents of campaigns and create conditions for Vietnam Fatherland Front Committees and the Front’s member organizations at the same level to organize such campaigns.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The commune-level People’s Councils and People’s Committees shall coordinate with Vietnam Fatherland Front Committees of the same level in directing coordination between the chiefs of hamlets, villages, urban quarters and other population communities at the grassroots and the heads of the Fronts working teams in propagating and mobilizing people to implement the Regulation on the grassroots democracy and other campaigns in the localities.

The commune-level People’s Committees shall coordinate with Vietnam Fatherland Front Committees of the same level in directing and guiding activities of the self-managed organizations set up under law provisions in population communities in their respective localities.

Article 7.- On the electoral work

Basing themselves on the Law on Election of Deputies to the National Assembly, the Law on Election of Deputies to the People’s Councils, the joint-resolutions of the Government and Vietnam Fatherland Front’s Central Committee and other legal documents related to the electoral work, the State agencies shall ensure necessary conditions for Vietnam Fatherland Front Committees at all levels to exercise their rights and fulfill their responsibilities in the electoral work:

1. The Government Commission for Organization and Personnel shall coordinate with the National Assembly’s Office and the Standing Board of the Presidium of Vietnam Fatherland Front’s Central Committee in guiding the structure and membership of the Front’s member organizations that take part in the organization of elections; organizing conferences on professional training for cadres involved in electoral work; organizing briefings according to regions and areas; directing, inspecting the electoral work, and reviewing this work;

2. The Finance Ministry shall assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel, the National Assembly’s Office and the Standing Board of the Presidium of Vietnam Fatherland Front’s Central Committee in guiding the use of funding for election.

Article 8.- Organizing meetings between voters and deputies to the People’s Councils at all levels

The Standing Board of the provincial- and district-level People’s Councils, the chairmen or vice chairmen of the commune-level People’s Councils shall assume the prime responsibility and coordinate with the Standing Boards of Vietnam Fatherland Front Committees of the same level in elaborating plans on organizing meetings between voters and deputies to the People’s Councils at all levels, ensuring material foundations and summing up voters’ opinions as well as suggestions at such meetings.

The Standing Boards of Vietnam Fatherland Front Committees of the same level shall preside over meetings according to law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Government Office and the Ministry of Justice shall have to gather proposals of Vietnam Fatherland Front’s Central Committee and its member organizations regarding the draft law- and ordinance-making programs, programs on elaboration of the Government’s resolutions and decrees as well as the Prime Minister’s decisions and directives to be submitted to the competent State agencies.

2. The Government shall give its written comments on the draft laws and ordinances submitted by Vietnam Fatherland Front’s Central Committee.

3. When drafting laws or ordinances related to the basic rights and obligations of citizens, the functions, tasks and powers of Vietnam Fatherland Front and its member organizations or the State apparatus, the key drafting bodies shall have to send the drafts to Vietnam Fatherland Front Committees and the Front’s member organizations for comments.

Regarding the draft resolutions and decrees of the Government, decisions and directives of the Prime Minister as well as decisions, directives and circulars of the ministers, the heads of the ministerial-level agencies and agencies attached to the Government, which relate to the rights and responsibilities of Vietnam Fatherland Front or the regimes and policies for the Fronts cadres, the key drafting bodies shall send the drafts to the Standing Board of the Presidium of Vietnam Fatherland Front’s Central Committee and the Front’s concerned member organizations for comments.

Article 10.- On the elaboration of legal documents of the People’s Councils and People’s Committees

1. Offices of the People’s Councils and People’s Committees and judicial agencies of the People’s Committees of the same level shall have to gather the proposals of Vietnam Fatherland Front and its member organizations of the same level regarding the draft resolution-making programs of the People’s Councils as well as the decision- and directive-making programs of the People’s Committees and submit them to the competent agencies.

2. Regarding the draft resolutions, decisions and directives related to the rights and responsibilities of Vietnam Fatherland Front, the regimes and policies for the Front’s cadres or the locals’ rights and interests, the key drafting bodies shall have to send the drafts to Vietnam Fatherland Front Committees and the Front’s member organizations of the same level for comments.

Article 11.- The promulgation of legal documents jointly by the State agencies and Vietnam Fatherland Front Committees as well as socio-political organizations being the Front’s members

The Government shall coordinate with Vietnam Fatherland Front’s Central Committee in promulgating joint resolutions guiding the implementation of issues over which the laws prescribe Vietnam Fatherland Front’s responsibility to take part in the State management responsibility.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 12.- On the selection of judges and recommendation of jurors to the people’s courts

1. In case of change of members of Vietnam Fatherland Front’s Central Committee or Vietnam Lawyers’ Association participating in the council for selection of judges of the provincial-level people’s courts, military courts of military zones or equivalent levels and regional military courts, the Ministry of Justice shall, based on the proposal of the Standing Board of the Presidium of Vietnam Fatherland Front’s Central Committee or the Central Committee of Vietnam Lawyers’ Association, submit the substitution of such members to the National Assembly Standing Committee for decision.

2. In case of change of members of Vietnam Fatherland Front Committee or Vietnam Lawyers’ Association participating in the council for selection of judges of the district-level people’s courts, the director of the provincial/municipal Justice Services shall, based on the proposal of the Standing Board of the provincial-level Vietnam Fatherland Front Committee or provincial-level Vietnam Lawyers’ Association, submit the substitution of such members to the Justice Minister for decision.

3. The chairman of the council for selection of judges of the provincial-level people’s courts shall, within 30 days before the meeting of the judge-selection council, send dossiers and list of persons to be selected judges of the provincial-level people’s courts to the Standing Board of the Presidium of Vietnam Fatherland Front’s Central Committee so that the latter may gather opinions of people in the localities where the to be-selected judges reside.

The chairman of the council for selection of judges of the district-level people’s courts shall, within 30 days before the meeting of the judge-selection council, send dossiers and list of persons to be selected judges of the district-level people’s courts to the Standing Board of the provincial-level Vietnam Fatherland Front Committee so that the latter may gather opinions of people in the localities where the to be-selected judges reside.

4. Within 30 days before the opening of the first session of the provincial- or district-level People’s Council, the Standing Board of the People’s Council shall notify the Standing Board of Vietnam Fatherland Front Committee of the same level thereof so that the latter organize consultative conferences to, select and recommend jurors to the local people’s court under the guidance of Vietnam Fatherland Front’s Central Committee.

Article 13.- On supervisory activities

1. The State agencies, when performing the tasks of supervision, examination and inspection in localities shall have to study, consider and accept proposals of Vietnam Fatherland Front Committees of the same level and people’s inspection boards as well as opinions of people of all strata through Vietnam Fatherland Front Committees.

2. When necessary, the State agencies shall have to invite representatives of the people’s inspection boards to take part in the supervision, examination and inspection work in communes, wards or district townships. The people’s inspection boards shall have to supply information and appoint their representatives, when requested, to take part in the supervision, examination and inspection work of the State agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The provincial- and district-level People’s Committees shall coordinate with Vietnam Fatherland Front Committees of the same level in creating conditions for the commune-level Vietnam Fatherland Front Committees to direct the organization and operation of the peoples inspection boards.

The State agencies shall have to coordinate with Vietnam Fatherland Front Committees of the same level in guiding, assisting, mobilizing and protecting citizens when the latter exercise their right to supervision.

3. The People’s Councils at all levels shall, when performing the supervisory task, have the responsibility to:

a/ Invite representatives of the Standing Board of Vietnam Fatherland Front Committee of the same level to join in the elaboration of the People’s Council’s supervisory plan;

b/ Invite representatives of the Standing Board of Vietnam Fatherland Front Committee of the same level to take part in the supervisory activities;

c/ Supply information related to the supervision work of the People’s Council for Vietnam Fatherland Front Committee of the same level;

d/ Create conditions for representatives of the Standing Board of Vietnam Fatherland Front Committee to make proposals on the supervision contents;

e/ Receive information related to the People’s Council’s supervisory activities from the Standing Board of Vietnam Fatherland Front Committee of the same level.

4. The heads of the State agencies shall have the responsibility to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Appoint their representatives to take part in the supervisory activities of Vietnam Fatherland Front when the Front’s Committees so request;

c/ Consider and handle proposals of Vietnam Fatherland Front regarding the commendation or reward of good people and good deeds; consider, settle and promptly handle cases of law violations and notify the handling results to Vietnam Fatherland Front Committees, which have made proposals thereon according to the provisions in Clause 2, Article 15 of this Decree.

Article 14.- On the people’s external activities

1. The State agencies shall, within the ambit of their respective functions, tasks and powers, have to take part in the elaboration of action programs and plans on the people’s external activities of Vietnam Fatherland Front and create conditions for Vietnam Fatherland Front Committees to efficiently implement such programs and plans.

2. The State agencies shall have to coordinate with Vietnam Fatherland Front Committees and the Front’s member organizations in deploying and implementing action programs and plans on the people’s external activities, when the latter so request.

3. When conducting external activities related to the people’s external activities of Vietnam Fatherland Front, the State agencies shall invite representatives of the Standing Boards of Vietnam Fatherland Front Committees to participate therein.

The State agencies and Vietnam Fatherland Front Committees as well as the Front’s member organizations shall have to coordinate the people’s and State’s external activities, aiming to carry out and expand external activities in the region and the world according to the Party’ and State’s external policy.

Article 15.- Answering petitions of Vietnam Fatherland Front

1. At meetings and working sessions of the Government, the People’s Councils and the People’s Committees, participated by representatives of Vietnam Fatherland Front Committees and socio-political organizations being the Front’s members, who directly make petitions, the Government, the People’s Councils and the People’s Committees shall have to immediately reply them; where they need more time to study the petitions, they must give written replies within no more than 30 days after receiving the petitions or reply at the next meeting or session.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The competent State agencies shall have to study and consider the organizations’ and individuals’ petitions on implementation termination, amendment, supplement, replacement or annulment of legal documents, based on the reports of Vietnam Fatherland Front Committees at all levels.

Article 16.- Joint working sessions between the State agencies and Vietnam Fatherland Front

The State agencies and Vietnam Fatherland Front Committees of the same level shall organize joint working sessions every 6 months or when necessary at the request of either of the involved parties in order to exchange ideas on relevant matters that must be solved. The meetings’ contents, agenda and schedules shall be agreed upon by the two parties and comply with the Regulation on working coordination.

Article 17.- On the participation in meetings of Vietnam Fatherland Front Committees

The People’s Councils and People’s Committees at all levels shall appoint their representatives to participate in meetings of Vietnam Fatherland Front Committees of the same level when the latter invite them thereto. The chairmen or vice chairmen of the People’s Councils as well as the presidents or vice presidents of the People’s Committees shall attend meetings of Vietnam Fatherland Front Committees of the same level in order to notify them of the economic, social, security and defense situation as well as relevant issues in localities and accept the Front’s opinions and proposals for consideration and settlement.

Chapter III

CONDITIONS FOR OPERATION OF VIETNAM FATHERLAND FRONT

Article 18.- Training and fostering of the Front’s cadres

1. The Front’s cadres shall be trained and fostered to raise their professional qualifications and working skills in order to meet the requirements of the assigned tasks.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The concerned State agencies at the central level shall coordinate with, assist and create conditions for the Standing Board of the Presidium of Vietnam Fatherland Front’s Central Committee to implement the Front cadre training and fostering plans, programs and contents, worked out by the Central Front Cadre Training and Fostering Center.

3. Annually, the provincial Political Schools and district Political Centers shall coordinate with the Standing Board of the provincial- and district-level Vietnam Fatherland Front Committees in reaching agreement on the Front cadre training and fostering plans and programs in their respective localities.

Article 19.- On the transfer and detachment of officials and public employees to work at offices of Vietnam Fatherland Front Committees at different levels

The State agencies shall have to consider and satisfy Vietnam Fatherland Front Committees’ requests for transfer or detachment of their officials and/or public employees to work at the office of Vietnam Fatherland Front Committees at different levels.

Article 20.- Regimes and policies for the Front’s cadres as well as officials and public servants performing the Front’s tasks

1. Wages, allowances and other regimes for the Front’s cadres at all levels shall comply with the provisions of law.

2. Officials and public servants, when appointed by their managing or employing agencies to take part in the activities of Vietnam Fatherland Front Committees at all levels, shall have their entitlements be assured by their respective agencies under the provisions of law.

3. For the State’s officials, public servants and employees, who are members of Vietnam Fatherland Front Committees at all levels or assigned to coordinate in work with Vietnam Fatherland Front Committees, the agencies or units managing such officials, public servants or employees shall create conditions for them to fulfill their assigned tasks; and pay wages, allowances to and assure other regimes for the latter during their participation in the Front’s activities.

Article 21.- Operating fund of Vietnam Fatherland Front

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Annually, based on the guidance of the competent State agencies and requirements of the assigned tasks, Vietnam Fatherland Front Committees at all levels shall elaborate budget estimates and send them to the finance agencies of the same level for examination and inclusion in the general estimates to be submitted to the competent authority for decision;

2. For unexpected or newly-arising activities for which funding is not available yet, Vietnam Fatherland Front Committees at all levels shall make additional funding estimates and submit them to the Government, the People’s Committees and finance agencies of the same level for consideration and supplement;

3. For the tasks jointly performed by Vietnam Fatherland Front Committees and State agencies, the competent State agencies shall, based on the funding source arranged for these tasks (if any), make allocations for Vietnam Fatherland Front Committees of the same level according to the specific tasks assigned to them.

4. Vietnam Fatherland Front Committees of all levels shall elaborate cost estimates, execute them and make final cost settlement according to the current State budget management regime.

Article 22.- Ensuring conditions for operations of Vietnam Fatherland Front Committees in case of the change of level or administrative boundaries of administrative units and in special cases

When the competent State agencies issue decisions on the change of level or administrative boundaries of the administrative units and in special cases, the competent State agencies shall, within the ambit of their respective tasks and powers, have to ensure material foundations and create conditions for Vietnam Fatherland Front Committees of the same level to stabilize their organization and operations.

Chapter IV

COMMENDATION AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 23.- Commendation and handling of violations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Organizations and individuals recording achievements in coordination of work with Vietnam Fatherland Front shall be commended or rewarded by the competent State agencies as prescribed by law, at the proposals of Vietnam Fatherland Front Committees.

2. Organizations that commit acts of breaching law provisions on Vietnam Fatherland Front shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively handled; and, if causing damage, have to pay compensation therefor as prescribed by law.

Individuals who commit acts of breaching law provisions on Vietnam Fatherland Front shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively handled or examined for penal liability; and, if causing damage, have to pay compensation therefor as prescribed by law.

Any persons who abuse their positions or powers to deliberately obstruct the operation of Vietnam Fatherland Front shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively handled or examined for penal liability under law provisions.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 24.- Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its signing.

Article 25.- Responsibility for implementation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 50/2001/NĐ-CP ngày 16/08/2001 Hướng dẫn Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.744

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214