Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 1999 số 14/1999/QH10

Số hiệu: 14/1999/QH10 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 12/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/1999/QH10

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1999

 

LUẬT

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM SỐ 14/1999/QH10 NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1999

Để nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân - một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam;
Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Luật này quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị

1- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Điều 2. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp là cơ quan chấp hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp đó hiệp thương cử ra, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 4. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là các tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật này.

Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuân theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời các tổ chức thành viên của Mặt trận vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.

Điều 5. Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước

1- Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

2- Quan hệ phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước được thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan nhà nước hữu quan ở từng cấp ban hành.

3- Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động có hiệu quả.

Chương 2:

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Điều 6. Tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

1- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đa dạng các hình thức hoạt động, các phong trào yêu nước để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và định cư ở nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm động viên mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy tính tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo để vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước.

3- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tuyên truyền, vận động người Việt Nam định cư ở nước ngoài đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Điều 7. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thi hành chính sách, pháp luật

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thi hành chính sách, pháp luật với các nội dung sau đây:

1- Tham gia tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

2- Phối hợp, tham gia với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội;

3- Tham gia với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn nhân dân xây dựng hương ước, quy ước về nếp sống tự quản ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cộng đồng dân cư khác ở cơ sở phù hợp với pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân;

4- Tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hoà giải;

5- Tổng hợp, nghiên cứu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước.

Điều 8. Tham gia công tác bầu cử

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, theo quy định của pháp luật về bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước hữu quan tổ chức Hội nghị cử tri ở nơi cư trú, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 9. Tham gia xây dựng pháp luật

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật với các nội dung sau đây:

1- Kiến nghị với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

2- Trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự án luật, pháp lệnh;

3- Cùng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nghị quyết, thông tư liên tịch để hướng dẫn thi hành những vấn đề khi pháp luật quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia quản lý nhà nước;

4-Tham gia góp ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác.

Điều 10. Tham gia tố tụng, tuyển chọn Thẩm phán, giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền và trách nhiệm tham gia tố tụng, tham gia Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn để bầu, cử làm Hội thẩm Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Tham dự các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Uỷ ban nhân dân

1- Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được mời tham dự phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan.

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân; được mời tham dự các phiên họp của Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan.

2- Tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thông báo về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; đề xuất kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân những vấn đề cần thiết.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét, trả lời kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Hoạt động giám sát

1- Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giám sát mang tính nhân dân, hỗ trợ cho công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước, nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

2- Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện bằng các hình thức sau đây:

a) Động viên nhân dân thực hiện quyền giám sát;

b) Tham gia hoạt động giám sát với cơ quan quyền lực nhà nước;

c) Thông qua hoạt động của mình, tổng hợp ý kiến của nhân dân và các thành viên của Mặt trận kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, xem xét, giải quyết, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát. Khi nhận được kiến nghị của Mặt trận thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, trả lời trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Hoạt động đối ngoại nhân dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân trong khu vực và trên thế giới theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, vì hoà bình, hợp tác và phát triển.

Chương 3:

NHỮNG BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Điều 14. Bộ máy giúp việc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bộ máy giúp việc. Tổ chức, biên chế bộ máy giúp việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất của cán bộ Mặt trận.

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức

1- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm:

a) Tạo điều kiện để cán bộ, công chức làm nhiệm vụ khi họ được cử vào Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc được phân công, phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ;

b) Cung cấp thông tin cần thiết khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có yêu cầu để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

2- Các cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xướng hoặc thực hiện các chương trình, dự án mà Mặt trận được giao.

Điều 16. Kinh phí hoạt động, tài sản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1- Kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

2- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật tài sản mà Nhà nước giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tài sản do các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài tặng cho.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực của Luật

Luật này có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Những quy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trái với Luật này đều bãi bỏ.

Điều 18. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 14/1999/QH10

Hanoi, June 12, 1999

 

LAW

ON VIETNAM FATHERLAND FRONT

(No. 14/1999/QH10 of June 12, 1999)

In order to enhance the role of Vietnam Fatherland Front in the cause of national renewal, contribute to exercising the socialist democracy, consolidate the cohesive relationship between the people and the Party as well as the State, and bring into full play the patriotism and great solidarity tradition of the entire people - a factor decisive for the Vietnamese revolutions victory;
Inheriting the historic role of the National United Front founded and led by the Communist Party of Vietnam and President Ho Chi Minh;
Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
This Law prescribes for the Vietnam Fatherland Front,

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Vietnam Fatherland Front in the political system

1. Vietnam Fatherland Front is a political coalition organization, a voluntary union of political organizations, socio-political organizations, social organizations and individuals representing all classes, social strata, ethnic groups, religions and overseas Vietnamese.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- The tasks of Vietnam Fatherland Front

Vietnam Fatherland Front is tasked to rally the people and build up the entire peoples great solidarity bloc, enhance the political and moral unity among the people, propagate and mobilize the people to bring into full play their mastery, materialize the Partys guidelines and policies, strictly abide by the Constitution and laws, supervise the operations of the State agencies, people-elected delegates, as well as State officials and employees; gather the peoples opinions and petitions, then report and propose them to the Party and the State; take part in building and consolidating the peoples administration; join the State in caring for and protecting the legitimate rights and interests of the people; and take part in developing the friendship and cooperation between the Vietnamese people and the people of other countries in the region and the world.

Article 3.- The principles of organization and operation of Vietnam Fatherland Front

Vietnam Fatherland Front is organized and operates under its own statute and in compliance with the Constitution and laws.

The organization and operation of Vietnam Fatherland Front shall comply with the principles of voluntariness, democratic consultation, coordinated and unified actions.

The Vietnam Fatherland Front Committee at each level is the executive body of the Vietnam Fatherland Front organization of the same level, nominated by the Congress of delegates of the Vietnam Fatherland Front organization at such level through consultative meetings, and responsible for organizing the performance of the tasks of Vietnam Fatherland Front.

Article 4.- Members of Vietnam Fatherland Front

The members of Vietnam Fatherland Front are organizations and individuals specified in Clause 1, Article 1 of this Law.

When coordinating and unifying their actions, the members of Vietnam Fatherland Front shall have to abide by Vietnam Fatherland Fronts statute; but at the same time, the member organizations of Vietnam Fatherland Front still retain their independence.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The relationship between Vietnam Fatherland Front and the State is the relationship of coordination for the performance and exercise of tasks and powers according to the provisions of the Constitution and laws.

2. The coordination relationship between Vietnam Fatherland Front and the State shall be effected under the working coordination regulations promulgated by the Vietnam Fatherland Front Committees and the concerned State agencies at each level.

3. The State creates conditions for the effective operation of Vietnam Fatherland Front.

Chapter II

RESPONSIBILITIES AND RIGHTS OF VIETNAM FATHERLAND FRONT

Article 6.- Rallying the entire people in a great solidarity bloc

1. Vietnam Fatherland Front develops diversified forms of activities and patriotic movements in order to rally and unite all Vietnamese in the country and overseas, irrespective of their classes, social strata, ethnic groups, beliefs, religions and past, aiming to mobilize all resources for the construction and defense of the socialist Vietnamese Fatherland.

2. Vietnam Fatherland Front promotes the activeness of the prominent individuals in various social classes, strata, ethnic groups and religions in order to mobilize the people to fulfill the political, socio-economic, national security and defense and external affairs tasks of the State.

3. Vietnam Fatherland Front takes part in the propagandization and mobilization of overseas Vietnamese to enhance their community unity, to help one another in daily life, to preserve the national cultural identity and fine traditions, maintain their close relations with their families and native land, and contribute to the construction of their native land and country.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Vietnam Fatherland Front shall propagandize and mobilize the people to exercise their mastery and observe the policies and laws with the following contents:

1. To take part in the propagandization and mobilization of the people to materialize the Partys guidelines and policies and observe the States laws;

2. To coordinate with and join the State agencies in organizing campaigns and patriotic emulation movements, mobilizing the people to unite with and help one another to develop economy and build cultural life, solving the social problems, building the entire-people defense, and in maintaining the political security and social order and safety;

3. To join the Peoples Councils and Peoples Committees of the same level in organizing and mobilizing the people to exercise democracy in localities, guiding people to elaborate the village conventions and rules on the self-management way of life in hamlets, villages, mountain villages, urban residence groups and other population communities at grassroots level in conformity with laws, thus contributing to building and protecting the peoples administration;

4. To take part in the conciliation activities in localities according to the provisions of the legislation on conciliation;

5. To gather and study the peoples opinions and aspirations, then report and propose them to the Party and the State.

Article 8.- Taking part in the electoral work

Within its function, tasks and powers and under the provisions of the legislation on election, Vietnam Fatherland Front shall organize the consultative conferences to select and recommend candidates for the election of deputies to the National Assembly or the Peoples Councils; join the organizations in charge of election; coordinate with the concerned State agencies in organizing conferences of voters in their residence places as well as meetings between voters and candidates; take part in the propagandization and mobilization of voters to observe the legislation on election; and take part in the supervision of the election of deputies to the National Assembly or deputies to the Peoples Councils.

Article 9.- Taking part in the legislative work

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To propose to the National Assembly Standing Committee and the Government the draft programs for elaborating laws and ordinances;

2. To submit to the National Assembly and its Standing Committee bills and draft ordinances;

3. To join the competent State agencies in promulgating resolutions and joint circulars to guide the implementation of law provisions on Vietnam Fatherland Fronts responsibility to participate in the management of the State;

4. To contribute its comments on bills, draft ordinances, resolutions, decrees and other draft legal documents.

Article 10.- Taking part in the legal proceedings, selection of judges and recommendation of peoples assessors to the peoples courts

Vietnam Fatherland Front has the right and responsibility to take part in legal proceedings, participate in the Judge Selection Council, and recommend qualified persons to be elected or appointed as assessors of the peoples courts according to provisions of law.

Article 11.- Attending meetings of the National Assembly Standing Committee and the Government, sessions of the Peoples Councils and meetings of the Peoples Committees

1. The President of the Central Committee of Vietnam Fatherland Front shall be invited to attend meetings of the National Assembly Standing Committee and the Government when relevant matters are put to discussion.

The presidents of the Vietnam Fatherland Front Committees in the localities shall be invited to attend in sessions of the Peoples Councils as well as meetings of the Peoples Committees of the same level when relevant matters are put to discussion.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The State agencies shall have to consider and reply the petitions of Vietnam Fatherland Front according to provisions of law.

Article 12.- Supervising activities

1. The supervision by Vietnam Fatherland Front is the peoples supervision in support of the States supervision, examination and inspection work, which aims to contribute to safeguarding and building the Socialist Republic of Vietnam into a clean and strong one operating effectively and efficiently, and to protect the legitimate rights and interests of the people.

Vietnam Fatherland Front supervises the operations of the State agencies, people-elected delegates, State officials and employees according to provisions of law.

2. Supervising activities of Vietnam Fatherland Front shall be carried out in the following forms:

a) Mobilizing the people to exercise their rights to supervision;

b) Joining the State power bodies in the supervising activities;

c) Through its activities, gathering and forwarding comments made by the people and its members to competent State agencies to request the latter to commend and reward good persons and good deeds, to consider, solve and handle cases of law offenses.

The heads of the agencies and organizations shall have to create conditions for Vietnam Fatherland Front to perform the supervising task. When receiving the petitions from the Front, the heads of the agencies and organizations shall have to consider and reply within a time limit prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Vietnam Fatherland Front shall carry out and expand the peoples external activities in the region and around the world along the external affair guidelines of the Party and the State, thus contributing to enhancing the friendship among nations for peace, cooperation and development.

Chapter III

GUARANTIES FOR THE OPERATION OF VIETNAM FATHERLAND FRONT

Article 14.- Assisting apparatus

Vietnam Fatherland Front has an assisting apparatus. The organizational structure and staff of the assisting apparatuses of the Vietnam Fatherland Front organizations at all levels shall be defined by the competent agencies.

Vietnam Fatherland Front shall have to foster and raise the capability and qualifications of the Fronts cadres.

Article 15.- The responsibilities of relevant agencies and organizations

1. The heads of the relevant agencies and organizations shall have to:

a) Create conditions for State officials and employees to perform their tasks when they are appointed to the Vietnam Fatherland Front Committee or assigned to coordinate with Vietnam Fatherland Front in their work.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The agencies and organizations shall, within their respective functions tasks and powers, have to coordinate with Vietnam Fatherland Front in carrying out the campaigns initiated by the latter or executing programs and/or projects assigned to the Front.

Article 16.- The operating fund and property of Vietnam Fatherland Front

1. The operating fund of Vietnam Fatherland Front shall be allocated by the State budget according to provisions of law.

2. Vietnam Fatherland Front shall be entitled to receive, manage and use according to the provisions of law the property assigned by the State to it as well as property donated by Vietnamese or foreign organizations and/or individuals.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 17.- The effect of this Law

This Law takes effect after its public announcement.

All stipulations related to Vietnam Fatherland Front which are contrary to this Law are now annulled.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Government and the Central Committee of Vietnam Fatherland Front shall, within their respective functions, tasks and powers, guide the implementation of this Law.

This Law was passed on June 12, 1999 by the Xth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 5th session.

 

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
Nong Duc Manh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 1999

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.176

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!