Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 33/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 131/2020/QH14 chính quyền đô thị Hồ Chí Minh

Số hiệu: 33/2021/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 131/2020/QH14 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2020 CỦA QUỐC HỘI VỀ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy ban nhân dân quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ủy ban nhân dân phường thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân phường).

5. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Quy định về quản lý công chức

1. Công chức của Ủy ban nhân dân phường thuộc biên chế công chức của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và do Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (sau đây gọi là Chủ tịch quận), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (sau đây gọi là Phó Chủ tịch quận), giao quyền Chủ tịch quận, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

3. Chủ tịch quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường (sau đây gọi là Chủ tịch phường), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường (sau đây gọi là Phó Chủ tịch phường), người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, giao quyền Chủ tịch phường theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch quận thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp luật về thẩm quyền và phân cấp, ủy quyền.

5. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân phường.

Điều 4. Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

1. Mỗi Ban thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách, Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân.

2. Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách (sau đây gọi là Ủy viên chuyên trách) tại các Ban thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được xác định như sau:

a) Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế;

b) Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - ngân sách;

c) Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - xã hội;

d) Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị.

3. Tiêu chuẩn chức danh Ủy viên chuyên trách:

a) Là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đương nhiệm;

b) Có trình độ đại học trở lên, có khả năng tham gia xây dựng chính sách và tổ chức các hoạt động giám sát, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực phù hợp chức danh Ủy viên chuyên trách quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Các Ủy viên hoạt động chuyên trách được hưởng lương theo quy định pháp luật hiện hành đối với cán bộ, công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp sở.

Điều 5. Quy định về cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường

Việc sử dụng, quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở phường thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Quy định về người hoạt động không chuyên trách

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu của thực tiễn và ngân sách Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận

1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận gồm:

a) Chủ tịch quận;

b) Phó Chủ tịch quận;

c) Trưởng Công an quận;

d) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận;

đ) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận;

e) Các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP để quy định cụ thể tên gọi và số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận cho phù hợp. Riêng Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận gọi là Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.

3. Việc thành lập các cơ quan hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân quận được thực hiện theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính và theo quy định pháp luật chuyên ngành.

4. Việc thành lập các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận thực hiện theo quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành.

Điều 8. Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban nhân dân quận

1. Ủy ban nhân dân quận làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Chủ tịch quận là người đứng đầu Ủy ban nhân dân quận, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

3. Phó Chủ tịch quận giúp Chủ tịch quận giải quyết các công việc theo phân công của Chủ tịch quận, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch quận và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chủ tịch vắng mặt, một Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền bằng văn bản điều hành, giải quyết công việc và ký các văn bản của Ủy ban nhân dân quận.

Trường hợp khuyết Chủ tịch quận thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giao quyền Chủ tịch quận cho một Phó Chủ tịch quận cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Chủ tịch quận.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận quy định tại các khoản 2, 3, 5 và 11 Điều 5 Nghị quyết số 131/2020/QH14 phải được thảo luận tập thể trước khi Chủ tịch quận quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Công chức của quận làm việc theo quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tập thể quy định tại khoản này gồm: Chủ tịch quận, Phó Chủ tịch quận, Trưởng Công an quận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận. Ngoài ra, căn cứ vào nội dung cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có thể mời thêm các thành phần khác có liên quan.

5. Hoạt động của Ủy ban nhân dân quận nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, tuân thủ trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền được giao, theo đúng quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại quận và theo quy định của pháp luật, bảo đảm các hoạt động của Ủy ban nhân dân quận phải dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt.

7. Khi cần thiết, Chủ tịch quận ủy quyền cho Phó Chủ tịch quận, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch phường để giải quyết một hoặc một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 9. Tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận

1. Việc tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận thực hiện theo quy chế làm việc, do Chủ tịch quận triệu tập để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Chủ tịch quận mời Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của quận, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội của quận, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ứng cử trên địa bàn quận tham dự cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận khi nội dung cuộc họp có các vấn đề liên quan.

3. Kết luận cuộc họp liên quan đến người dân phải được đưa tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận (trừ thông tin thuộc bí mật Nhà nước) theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận để thông tin công khai và kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và Nhân dân biết, thực hiện.

Điều 10. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch quận với Nhân dân

1. Hằng năm, trước kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch quận có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại với Nhân dân ở quận về tình hình hoạt động của quận và những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng của công dân trên địa bàn quận.

Căn cứ vào quy mô dân số, Chủ tịch quận có thể tổ chức đối thoại với Nhân dân theo phường, Ủy ban nhân dân quận phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và Ủy ban nhân dân phường để Ủy ban nhân dân phường thông báo đến các cộng đồng dân cư và tổ dân phố về thời gian, địa điểm, nội dung của hội nghị đối thoại với Nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức hội nghị.

2. Kết quả hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch quận với Nhân dân phải được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở quận trước 07 ngày khai mạc kỳ họp thường kỳ gần nhất của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 11. Trách nhiệm của Chủ tịch quận và Phó Chủ tịch quận

1. Chủ tịch quận có trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật Cán bộ, công chức, các quy định khác của pháp luật có liên quan, chấp hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận và các trách nhiệm sau:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận;

b) Chịu trách nhiệm quản lý công chức, viên chức của quận, phường theo quy định tại Nghị định này và theo phân cấp, ủy quyền;

c) Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận; ký các văn bản của Ủy ban nhân dân quận với chức danh Chủ tịch và chịu trách nhiệm về các văn bản của Ủy ban nhân dân quận.

2. Phó Chủ tịch quận có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch quận phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm về các chỉ đạo, quyết định của mình.

3. Chủ tịch quận hoặc Phó Chủ tịch quận vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này thì bị xem xét xử lý theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, quy định của pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 12. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân quận với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

1. Chủ tịch quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Khi gặp những vấn đề vượt thẩm quyền, Chủ tịch quận phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện chế độ báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận chấp hành việc kiểm tra của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 13. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân quận với Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận

Thực hiện theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận với Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân quận chịu sự lãnh đạo của Quận ủy và báo cáo Quận ủy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao.

2. Ủy ban nhân dân quận phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận trong thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Điều 14. Trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận

1. Hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận là quyết định.

2. Soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận

a) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận do Chủ tịch quận phân công và trực tiếp chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận soạn thảo. Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyết định;

b) Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định. Cơ quan, tổ chức có liên quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo quyết định. Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến và bảo đảm ít nhất là 07 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quyết định.

3. Thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận

a) Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận trước khi trình. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân quận họp, cơ quan soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Phòng Tư pháp để thẩm định;

b) Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm: tờ trình và dự thảo quyết định; bản tổng hợp ý kiến về dự thảo quyết định; tài liệu khác (nếu có);

c) Nội dung và báo cáo thẩm định thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 121 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtkhoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

d) Chậm nhất là 05 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân quận họp, Phòng Tư pháp gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan soạn thảo.

4. Hồ sơ dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch quận

a) Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban nhân dân quận chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân quận họp để chuyển đến Chủ tịch quận, Phó Chủ tịch quận và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận;

b) Hồ sơ dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân quận bao gồm: tài liệu quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp.

5. Trình tự xem xét, ban hành dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận

a) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận được lấy ý kiến thảo luận tập thể tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận do Chủ tịch quận tổ chức;

b) Chủ tịch quận ký ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân quận với tư cách là người đứng đầu cơ quan ban hành.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điều 15. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

a) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

b) Phòng Nội vụ;

c) Phòng Tư pháp;

d) Phòng Tài chính - Kế hoạch

đ) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

e) Phòng Văn hóa và Thông tin;

g) Phòng Quản lý đô thị;

h) Phòng Tài nguyên và Môi trường;

i) Phòng Giáo dục và Đào tạo;

k) Thanh tra quận;

l) Phòng Kinh tế;

m) Phòng Y tế;

n) Phòng Khoa học và Công nghệ.

2. Căn cứ quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP , Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định nhưng số lượng không quá 03 người.

Điều 16. Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước

1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh với ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm đủ nguồn cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh, xã hội cho thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Điều 17. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường

1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường gồm:

a) Chủ tịch phường;

b) Phó Chủ tịch phường;

c) Trưởng Công an phường;

d) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường;

đ) Các công chức khác: Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội.

2. Công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường là người được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức danh thuộc cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường (trừ điểm c khoản 1 Điều này).

Điều 18. Nguyên tắc hoạt động và làm việc của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch phường

1. Ủy ban nhân dân phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành Ủy ban nhân dân phường làm việc theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch phường tổ chức cuộc họp để thảo luận tập thể về các vấn đề quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 9 Nghị quyết số 131/2020/QH14 trước khi quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Tập thể quy định tại khoản này gồm: Chủ tịch phường, Phó Chủ tịch phường, Trưởng Công an phường, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường và các công chức khác có liên quan.

3. Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch được ủy quyền phải có kinh nghiệm từ 3 năm công tác trở lên ở lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch.

4. Phó Chủ tịch phường giúp Chủ tịch phường giải quyết các công việc theo phân công của Chủ tịch phường, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch phường và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Khi Chủ tịch phường vắng mặt, một Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm thay mặt Chủ tịch điều hành và giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân phường.

5. Trường hợp khuyết Chủ tịch phường thì Chủ tịch quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định giao quyền Chủ tịch phường cho một Phó Chủ tịch phường cho đến khi có Chủ tịch phường mới.

6. Hoạt động của Ủy ban nhân dân phường nhằm bảo đảm đáp ứng sự hài lòng của người dân, tuân thủ trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền được giao, theo đúng quy định của pháp luật và quy chế làm việc của phường.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại phường theo quy định của pháp luật, bảo đảm các hoạt động của Ủy ban nhân dân phường phải dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt.

Điều 19. Tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân phường

1. Việc tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo quy chế làm việc, do Chủ tịch phường triệu tập để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Khi nội dung cuộc họp có các vấn đề liên quan, Chủ tịch phường mời Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của phường, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội của phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp khác của Ủy ban nhân dân phường.

3. Kết luận cuộc họp liên quan đến người dân phải được đưa tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân phường (trừ thông tin thuộc bí mật Nhà nước) theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường để thông tin công khai và kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và Nhân dân biết, thực hiện.

Điều 20. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch phường với Nhân dân

1. Hằng năm, trước kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại với Nhân dân ở phường về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân phường, những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng của công dân ở địa phương. Trường hợp do quy mô dân số, có thể tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân qua các đại diện tổ dân phố. Ủy ban nhân dân phường phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến Tổ trưởng tổ dân phố về thời gian, địa điểm, nội dung của hội nghị đối thoại với Nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức hội nghị.

2. Kết quả hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch phường thuộc quận với Nhân dân phải được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch quận và Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở quận.

Kết quả hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch phường thuộc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh với Nhân dân phải được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 21. Trách nhiệm của Chủ tịch phường

1. Chủ tịch phường là người đứng đầu Ủy ban nhân dân phường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường.

2. Trực tiếp sử dụng và quản lý công chức của phường theo quy định tại Nghị định này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chủ tịch phường chịu trách nhiệm quản lý toàn diện mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân phường.

4. Ký các văn bản của Ủy ban nhân dân phường với chức danh Chủ tịch, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở phường và chịu trách nhiệm về các văn bản của Ủy ban nhân dân phường.

5. Thực hiện nghĩa vụ của công chức và chấp hành quy định về những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 22. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch phường

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong phạm vi lĩnh vực được Chủ tịch phường phân công.

2. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch phường, trước pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong phạm vi lĩnh vực được phân công.

3. Ký thay Chủ tịch phường các văn bản của Ủy ban nhân dân phường khi được Chủ tịch phường phân công, ủy quyền.

4. Thực hiện nghĩa vụ của công chức và chấp hành quy định về những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 23. Trách nhiệm của các công chức khác của phường

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch phường và Phó Chủ tịch phường phụ trách trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn được Chủ tịch phường phân công theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết công việc được giao theo đúng quy định về thời gian, kết quả và thẩm quyền; tận tụy phục vụ Nhân dân, không gây khó khăn, phiền hà cho Nhân dân. Nếu vấn đề giải quyết vượt thẩm quyền, phải báo cáo Chủ tịch phường hoặc Phó Chủ tịch phường phụ trách xem xét, quyết định.

3. Tuân thủ quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường, chấp hành nghiêm túc sự phân công nhiệm vụ của Chủ tịch phường; giải quyết công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.

4. Không chuyển công việc thuộc trách nhiệm của mình cho công chức khác khi không có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền; không tự ý giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của công chức khác. Trường hợp nội dung công việc có liên quan đến công chức khác mà có ý kiến khác nhau thì phải báo cáo Chủ tịch phường xem xét, quyết định.

5. Công chức Tư pháp - Hộ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch phường và pháp luật về việc thực hiện nội dung được ủy quyền tại khoản 3 Điều 18 Nghị định này, không được ủy quyền tiếp cho cá nhân khác thực hiện nội dung đã được ủy quyền.

6. Chịu trách nhiệm lập, bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn; thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, chính xác tình hình lĩnh vực công việc được giao theo quy định với Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường phụ trách.

7. Thực hiện nghĩa vụ của công chức và chấp hành quy định về những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 24. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch phường với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch quận và Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

1. Chủ tịch phường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Khi gặp những vấn đề vượt thẩm quyền, Chủ tịch phường phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện chế độ báo cáo với Chủ tịch quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân phường chấp hành việc kiểm tra, giữ mối liên hệ chặt chẽ và tuân thủ sự hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn phường.

Điều 25. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch phường với Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

1. Ủy ban nhân dân và Chủ tịch phường chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hằng quý, báo cáo kết quả hoạt động với Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch phường chịu trách nhiệm giải trình các vấn đề có liên quan trước Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh khi có yêu cầu.

Điều 26. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch phường với Đảng ủy phường

Ủy ban nhân dân và Chủ tịch phường chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy phường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch phường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch phường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường trong thực hiện các nhiệm vụ công tác, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích của nhân dân; tạo điều kiện cho các tổ chức này hoạt động có hiệu quả; định kỳ hàng tháng hoặc khi thấy cần thiết thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các hoạt động của Ủy ban nhân dân phường để các tổ chức này biết và phối hợp, vận động nhân dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều 28. Quan hệ công tác của Chủ tịch phường với Tổ dân phố

1. Chủ tịch phường phải thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên và của Ủy ban nhân dân phường đến các tổ dân phố để triển khai thực hiện; kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt các quy định về thực hiện dân chủ ở phường, hoạt động tự quản của tổ dân phố.

2. Chủ tịch phường phân công các công chức của phường phụ trách, nắm tình hình tại các tổ dân phố. Hằng tháng, các công chức của phường được phân công làm việc với Tổ trưởng tổ dân phố thuộc địa bàn phụ trách hoặc trực tiếp tham dự các cuộc họp của tổ dân phố để nghe phản ánh tình hình, kiến nghị và giải quyết các khiếu nại của Nhân dân theo quy định của pháp luật.

Chương V

TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Điều 29. Biên chế công chức phường

1. Biên chế công chức bình quân làm việc tại Ủy ban nhân dân phường là 15 người, số bình quân này được tính cho tổng số phường của một quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số lượng biên chế công chức của Ủy ban nhân dân phường ở từng quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trong tổng số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao.

3. Căn cứ vào các khoản 1, 2 Điều này và yêu cầu nhiệm vụ của từng phường, Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quyết định cụ thể số lượng công chức của từng vị trí chức danh công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường.

Điều 30. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân phường

1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hoặc phân cấp, ủy quyền cho Chủ tịch quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và phường trực thuộc.

2. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và phường thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và vị trí chức danh quy định tại Điều 17 Nghị định này.

Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường, việc bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 Luật Dân quân tự vệ.

3. Căn cứ vào số lượng, vị trí chức danh công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận, phường và nhu cầu tuyển dụng, Chủ tịch quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tuyển dụng, gửi Sở Nội vụ thống nhất trước khi thực hiện (trường hợp được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp hoặc ủy quyền).

4. Chủ tịch phường trực tiếp sử dụng, quản lý công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường theo các nội dung sau:

a) Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ;

b) Thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, nâng lương, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

d) Thực hiện việc thống kê và báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình đội ngũ công chức theo quy định;

đ) Thực hiện các nội dung khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 31. Trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức các chức danh lãnh đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân quận, phường

Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận, phường và các chức danh lãnh đạo, quản lý khác của Ủy ban nhân dân quận thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Điều 32. Thời hạn bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý của quận, phường

1. Thời hạn bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận, phường cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

2. Chủ tịch quận, phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính quận, phường.

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận, phường khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải tiến hành quy trình xem xét, bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 33. Khen thưởng, kỷ luật đối với công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận, phường

Trình tự, thủ tục và thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật đối với công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận, phường thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 34. Tạm đình chỉ công tác đối với công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận, phường

1. Công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận, phường nếu vi phạm kỷ luật lao động hoặc vi phạm pháp luật có văn bản yêu cầu hoặc đã được xác định bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền thì có thể bị tạm đình chỉ công tác.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Chủ tịch quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch phường theo phân cấp quản lý công chức ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác khi có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương VI

LẬP DỰ TOÁN, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN, PHƯỜNG

Điều 35. Lập dự toán ngân sách

1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương (đối với ngân sách cấp Thành phố Hồ Chí Minh và ngân sách huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, ngân sách xã, thị trấn); hướng dẫn cụ thể yêu cầu, nội dung, tài liệu xây dựng, lập, điều chỉnh dự toán ngân sách quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, ngân sách phường đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nội dung và thời gian lập dự toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Lập dự toán ngân sách hằng năm:

a) Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh lập dự toán thu, chi ngân sách phường gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, tổng hợp cùng với dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quyết định dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách năm sau của cấp mình chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định dự toán và phân bổ ngân sách.

b) Ủy ban nhân dân phường thuộc quận lập dự toán thu, chi ngân sách phường gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch quận xem xét, tổng hợp cùng với dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc quận trình Ủy ban nhân dân quận, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

c) Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao dự toán ngân sách năm sau cho Ủy ban nhân dân từng quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

d) Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành việc giao dự toán ngân sách năm sau cho từng phường, từng cơ quan, đơn vị dự toán trực thuộc.

Điều 36. Chấp hành ngân sách

1. Phân bổ giao dự toán ngân sách:

a) Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định giao dự toán của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và từng phường, gửi Sở Tài chính, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện.

b) Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và từng phường, gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện.

c) Việc phân bổ và giao dự toán phải bảo đảm thời hạn và yêu cầu quy định tại Điều 49 và Điều 50 của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao; nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách theo quy định của pháp luật; chi đúng chế độ, chính sách, đúng mục đích, đúng đối tượng, theo tiến độ thực hiện và trong phạm vi dự toán được giao.

3. Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán được giao, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách.

4. Việc điều chỉnh dự toán ngân sách quận, phường trong quá trình chấp hành ngân sách thực hiện theo quy định tại Điều 53 Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước.

Việc điều chỉnh dự toán ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 37. Quyết toán ngân sách nhà nước

1. Hằng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước và các ban, ngành liên quan xét duyệt quyết toán các cơ quan, đơn vị trực thuộc và tổng hợp quyết toán ngân sách quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

a) Ủy ban nhân dân phường thuộc quận lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách phường hằng năm, báo cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận để xét duyệt và tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách quận, báo cáo Ủy ban nhân dân quận gửi Sở Tài chính.

b) Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách phường hằng năm, báo cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh để xét duyệt và tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Thời gian Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân cùng cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan do Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định.

2. Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH, BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC

Điều 38. Nhiệm vụ về quốc phòng

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng tại quận, phường theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao về quốc phòng ở quận, phường.

b) Tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tiếp nhận, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ; phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có liên quan trong xây dựng khu vực phòng thủ theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng dự bị động viên, Dân quân tự vệ tại địa phương theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự, khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn; thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự; chính sách hậu phương quân đội; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chi viện nhân lực, vật lực, tài chính cho lực lượng vũ trang nhân dân hoạt động trên địa bàn khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác về quốc phòng theo quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch quận, phường đề xuất và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này do Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao.

Điều 39. Nhiệm vụ về an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh phường theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội do cấp có thẩm quyền giao.

b) Tổ chức thực hiện xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, tham gia xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần tăng cường tiềm lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.

c) Giao Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường chỉ đạo Công an quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận, thành phố thuộc Thành phố, phường; thực hiện chế độ, chính sách đối với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường và các tổ chức thành viên, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh và trật tự, an toàn xã hội ở quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường.

đ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường chấp hành việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trên địa bàn quận, phường, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh và trật tự, an toàn xã hội ở quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường.

2. Chủ tịch quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này do Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao.

Điều 40. Nhiệm vụ phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Tổ chức thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 42. Điều khoản chuyển tiếp

1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó.

Phòng Nội vụ rà soát hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại Ủy ban nhân dân phường để báo cáo Chủ tịch quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, Chủ tịch quận, Chủ tịch thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định chuyển cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại Ủy ban nhân dân phường thành công chức thuộc biên chế Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường do Chủ tịch quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp.

2. Thời gian giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận, phường trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 được tính vào thời gian giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận, phường quy định tại các khoản 1, 2 Điều 32 của Nghị định này.

3. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức phường đáp ứng tiêu chuẩn công chức và yêu cầu công việc.

Điều 43. Bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại quận, thành phố Thủ Đức và các phường

1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với:

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, phường;

b) Các trường hợp đang là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường nhưng không được bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận, phường khi thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 và Nghị định này.

2. Số lượng lãnh đạo, quản lý và biên chế công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức đơn vị tại thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

3. Cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc ở Ủy ban nhân dân phường khi không được chuyển thành công chức thì thực hiện giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ; Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và các quy định khác có liên quan.

4. Ngoài những chế độ, chính sách quy định khoản 3 Điều này, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức ở phường thuộc diện giải quyết chế độ, chính sách quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

Điều 44. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và ngân sách phường năm 2021

1. Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách

a) Nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách quận, các phường thuộc quận đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định được tiếp tục thực hiện đến hết năm ngân sách 2021.

b) Nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa ngân sách cấp Thành phố Hồ Chí Minh với ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các phường thuộc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định.

Nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa ngân sách cấp thành phố Hồ Chí Minh với ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các phường thuộc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định được thực hiện đến hết năm ngân sách 2021.

2. Tổ chức điều hành dự toán ngân sách đơn vị dự toán ngân sách năm 2021 của quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường:

a) Đối với ngân sách quận, phường thuộc quận:

- Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, căn cứ dự toán ngân sách năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân quận, phường quyết định, Ủy ban nhân dân các quận, phường thực hiện điều hành ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân quận, phường thực hiện điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán còn lại của năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Trong quá trình điều hành ngân sách phát sinh phải thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách thì được phép điều chỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán cấp I; trường hợp vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân phường báo cáo Ủy ban nhân dân quận để tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định, báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

b) Đối với ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường thuộc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh:

- Đối với ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ dự toán ngân sách năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quyết định, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều hành ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

- Đối với các phường thuộc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, căn cứ dự toán ngân sách năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân phường quyết định, Ủy ban nhân dân phường thực hiện điều hành ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường thực hiện điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán còn lại của năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Trong quá trình điều hành ngân sách phát sinh phải thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách thì được phép điều chỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán cấp I; trường hợp vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân phường báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Căn cứ các nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, các phường thực hiện.

3. Công tác quyết toán ngân sách quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường năm ngân sách 2021

a) Kết thúc năm ngân sách 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác kế toán, gồm: Khóa sổ kế toán; kiểm kê tài sản; xác định nợ chưa thanh toán; lập báo cáo tài chính; lập biên bản bàn giao; giao, nhận bàn giao tài liệu, dữ liệu kế toán theo đúng quy định;

b) Chuyển kết dư ngân sách quận, phường; nguồn cải cách tiền lương ngân sách quận, phường và các khoản cần phải chuyển khác về ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh quản lý theo đúng quy định. Riêng đối với các phường thuộc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyển các nội dung quy định tại điểm này về ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 45. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Nghị quyết số 131/2020/QH14 và Nghị định này.

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị định này. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và phường.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 33/2021/ND-CP

Hanoi, March 29, 2021

 

DECREE

ON ELABORATION AND MEASURES FOR IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL ASSEMBLY’S RESOLUTION NO. 19/2020/QH14 DATED JUNE 19, 2020 ON PILOT URBAN ADMINISTRATION MODEL FOR HO CHI MINH CITY

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Local Government Organization June 19, 2015;

Pursuant to the Law on amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the National Assembly’s Resolution No. 131/2020/QH14 dated November 16, 2020 on pilot urban administration model for Ho Chi Minh City;

At the request of the Minister of Home Affairs;

The Government promulgates a Decree on elaboration and measures for implementation of the National Assembly’s Resolution No. 19/2020/QH14 dated November 16, 2020 on pilot urban administration model for Ho Chi Minh City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Decree elaborates and provides for measures for implementation of the National Assembly’s Resolution No. 131/2020/QH14 dated November 16, 2020 on pilot urban administration model for Ho Chi Minh City.

Article 2. Regulated entities

This Decree applies to:

1. The People's Council and the People's Committee of Ho Chi Minh City.

2. The People's Committees of districts of Ho Chi Minh City.

3. The People's Councils and the People's Committees affiliated to Ho Chi Minh City.

4. The People's Committees of wards affiliated to districts, the People's Committees of wards affiliated to cities affiliated to Ho Chi Minh City (hereinafter referred to as the People's Committees of wards).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Management of officials

1. Officials of the People's Committees of wards are on the state regular payroll of the People's Committees of districts, the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City and managed and employed by the People's Committees of districts or the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City.

2. The President of the People's Committee of Ho Chi Minh City shall decide to appoint, re-appoint, dismiss, transfer, second, commend, reward, discipline or suspend work for the President of People's Committee of district (hereinafter referred to as the President of district), the Vice President of People's Committee of district (hereinafter referred to as the Vice President of district), and delegate power to the President of district, the President of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City in accordance with the law.

3. The President of district and the President of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City shall decide to appoint, re-appoint, dismiss, transfer, second, commend, reward, discipline or suspend work for the President of People's Committee of ward (hereinafter referred to as the President of ward), the Vice President of People's Committee of ward (hereinafter referred to as the Vice President of ward), heads and deputies of heads of specialized agencies affiliated to district-level People's Committees and delegate power to the President of ward in accordance with the law.

4. The People's Committee of Ho Chi Minh City and the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City shall recruit, employ and manage officials working at the People’s Committee of district, the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City, and the People’s Committee of ward, in accordance with the law on authority and delegation and authorization.

5. The Department of Home Affairs of Ho Chi Minh City, within its assigned functions and duties, is responsible for guiding and inspecting the recruitment, employment and management of officials working at the People's Committees of districts, the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City, and the People’s Committees of wards.

Article 4. Full-time members of the Boards affiliated to the People’s Council of Ho Chi Minh City

1. Each Board affiliated to the People’s Council of Ho Chi Minh City has 01 full-time member; the full-time member shall be considered and approved by the Standing board of People’s Council of Ho Chi Minh City at the request of the Chief Board of People’s Council.

2. Full-time members of the Boards affiliated to the People’s Council of Ho Chi Minh City consist of:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Full-time members of the Board of Economics and Budget;

c) Full-time members of the Board of Culture and Society;

d) Full-time members of the Board of Urban areas.

3. Qualifications for a full-time member:

b) Be an incumbent Ho Chi Minh City’s People’s Council deputy;

b) Obtain at least a bachelor’s degree; be capable of participating in policy-making and organizing supervision activities, having professional skills, practical experiences and capacity suitable to the title of full-time member specified in Clause 2 of this Article.

4. Full-time members shall be entitled to salaries in accordance with current laws applicable to officials and be entitled to a position-based allowance as equal as the head of provincial-level department.

Article 5. Officials of Party organizations, Vietnam Fatherland Front Committee and socio-political organizations of wards

The employment, management, and policies applicable to communal officials of the Party organizations, the Vietnam Fatherland Front Committee, and the socio-political organizations in wards comply with the regulations of the Party, laws, and guidance of competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In consideration of circumstances, situation and the city budget, the People's Committee of Ho Chi Minh City shall seek approval from the People's Council at the same level for the number, titles, and benefits, policies for part-time officials in wards and neighborhoods as prescribed by law.

Chapter II

ORGANIZATION AND OPERATION OF THE PEOPLE'S COMMITTEE OF DISTRICT, RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDENT OF DISTRICT

Article 7. Organizational structure of the People's Committee of district

1. Organizational structure of the People's Committee of district:

a) The President of district;

a) The Vice President of district;

c) The Police Chief of district;

d) The Commander of the Military Command of district;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Other administrative agencies and public sector entities of the People’s Committee of district.

2. The People's Committee of Ho Chi Minh City shall, pursuant to the Government's Decree No. 37/2014/ND-CP dated May 5, 2014 on organization of specialized agencies under the People’s Committee of suburban districts, urban districts, towns and provincial cities and Decree No. 108/2020/ND-CP dated September 14, 2020 of the Government on amendments to Decree No. 37/2014/ND-CP to regulate specific names and number of specialized agencies under the People’s Committee of district accordingly. Particularly, the Office of the People's Council and the People’s Committee of district are called the Office of the People’s Committee of district.

3. The establishment of other administrative agencies under the People’s Committee of district shall comply with the provisions of law on the establishment, reorganization, dissolution of administrative organizations and in accordance with specialized laws.

4. The establishment of public sector entities under the People’s Committee of district shall comply with the regulations on the establishment, reorganization and dissolution of public sector entities and the provisions of specialized legal documents.

Article 8. Principle of operation of the People’s Committee of district

1. The People’s Committee of district works under the principle of unity of command and democratic centralism.

2. The President of district is the head of the People’s Committee of district, responsible for leading, managing and administering the People’s Committee of district to perform assigned functions, tasks, and powers.

3. The Vice President of district assists the President of district to handle the affairs as assigned by the President of district, is held accountable to the President of district and to the law for the assigned tasks. When the President is absent, a Vice President is authorized in writing by the President to administer, handle affairs, and sign documents of the People’s Committee of district.

In case the President of district is vacant, the President of the People's Committee of Ho Chi Minh City shall decide to delegate the power of the President of district to a Vice President of the district until there is a decision to appoint the President of district.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The collectives defined in this Clause include:  the President of district, the Vice President of district, the Chief Police of district, the Commander of Military Command of district, and the heads of specialized agencies under the People’s Committee of district. In addition, based on the content of the meeting, the President of district can invite other stakeholders.

5. Activities of the People’s Committee of district to meet the satisfaction of the people, comply with the order, procedures, right authority assigned, in accordance with the law and the working regulations of the People's Committee of district.

6. Promote administrative reform, apply online public services to resolve administrative procedures for individuals and organizations in the district and in accordance with the law, ensure the operations of the People’s Committee of district must be democratic, open, transparent, unified, and thorough.

7. When necessary, the President of district authorizes the Vice President of district, the head of the specialized agency, other administrative agency, and public-sector entity of the People’s Committee of district and the President of the ward to handle one or several tasks within the jurisdiction of the People's Committee of district.

Article 9. Holding meetings of the People's Committee of district

1. The holding of meetings of the People’s Committee of district shall comply with the working regulations, convened by the President of district to perform assigned functions and tasks.

2. The President of district invites the Secretary of the Party Committee of district, the President of the Vietnam Fatherland Front Committee of district, the heads of socio-political organizations of district, the National Assembly deputies and People's Council deputies of Ho Chi Minh City to attend the meeting of the People’s Committee of district when the meeting agenda has related issues.

3. The conclusion of a meeting related to the people must be reported on the web portal of the People’s Committee of district (except for information belonging to State secrets) in accordance with the law and working regulations of the People’s Committee of district to make public information to agencies, organizations and the people in a timely manner.

Article 10. Holding a dialogue conference between the President of district and the People

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Based on the size of the population, the President of district can hold dialogues with the people by ward or neighborhood. The People's Committee of district must announce on the mass media and the People's Committees of wards so that the People's Committees of wards notify residential communities and neighborhoods of the time, location and content of the dialogue conference with the people at least 07 days before the date of the conference.

2. The results of a dialogue conference between the President of district and the People must be sent to the Standing Committee of the People's Council, the People's Committee, the President of the People's Committee of Ho Chi Minh City, and the Leader of the group of the People's Council deputies of Ho Chi Minh City in the district 7 days before the opening of the nearest regular meeting of the People's Council of Ho Chi Minh City.

Article 11. Responsibilities of the President of district and the Vice President of district

1. The President of district is responsible for implementing the provisions of the Law on officials, other relevant law provisions, abiding by the working regulations of the People’s Committee of district and has the following responsibilities:

a) Be held accountable to the law, the People's Council, the People's Committee, the President of the People's Committee of Ho Chi Minh City for the performance of duties and powers of the People’s Committee of district.

b) Be responsible for the management of officials and public employees of the district and wards according to the provisions of this Decree and according to the delegation and authorization;

c) Promulgate working regulations of the People’s Committee of district; sign documents of the People’s Committee of district with the title of President and is responsible for the documents of the People’s Committee of district.

2. The Vice President of district is responsible for performing the duties assigned, authorized by the President of district and responsible for his or her directions and decisions.

3. The President of district or the Vice President of district, who breaches the responsibilities specified in Clause 1 or 2 of this Article, shall be handled according to the provisions of the Law on officials, the provisions of relevant laws and guiding documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The President of district is subject to the direct leadership and direction of the People's Committee and the President of the People's Committee of Ho Chi Minh City. When encountering issues beyond his/her authority, the President of district must report to the People's Committee and the President of the People's Committee of Ho Chi Minh City to seek direction; report to the People's Committee and President of the People's Committee of Ho Chi Minh City according to regulations.

2. The People’s Committee of district, the specialized agencies of the People’s Committee of district shall abide by the inspection by the People's Committee, the President of the People's Committee of Ho Chi Minh City and the specialized agencies of the People's Committee of Ho Chi Minh City in performing tasks.

Article 13. Working relationship of the People’s Committee of district with the Party Committee of district, the Vietnam Fatherland Front Committee and socio-political organizations of district

Follow the working regulations of the People’s Committee of district with the Party Committee of district, the Vietnam Fatherland Front Committee, and socio-political organizations of district and perform the following tasks:

1. The People’s Committee of district is subject to the leadership of the Party Committee of district and reports to the Party Committee of district on the performance of the tasks assigned by the People's Committee, President of the People's Committee of Ho Chi Minh City.

2. The People’s Committee of district shall closely coordinate with the Vietnam Fatherland Front Committee and socio-political organizations of district in performing the tasks as prescribed.

Article 14. Procedures for promulgating legal documents of the People’s Committee of district

1. The form of legislative document of the People's Committee of district is decision.

2. Drafting the decision of the People’s Committee of district

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Based on the nature and content of the draft decision, the drafting agency shall seek consultation of the concerned agencies or organizations and the entities directly affected by the decision. The concerned agencies and organizations from whom the consultations are sought shall have to respond in writing within 07 days from the date of receipt of the draft decision. In case of taking opinions from entities directly affected by the decision, the agency seeking consultation is responsible for identifying issues that need to be consulted and to ensure at least 07 days from the date of consultation so that the entities give consultations about the draft decision.

3. Appraise draft decisions of the People’s Committee of district

a) The Department of Justice is responsible for appraising the draft decision of the People’s Committee of district before submitting it. At least 10 days before the meeting date of the People’s Committee of district, the drafting agency must send draft decision documents to the Department of Justice for appraisal;

b) Documents submitted for appraisal include:  statement and draft decision; a summary of consultation responses about the draft decision; other documents (if any);

c) Contents and reports on appraisal in compliance with Clauses 3, 4 and 5 Article 121 of the Law on Promulgation of Legislative Documents and Clause 36 Article 1 of the Law on amendments to the Law on Promulgation of Legislative Documents;

d) At least 05 days before the meeting date of the People’s Committee of district, the Department of Justice sends the appraisal report to the drafting agency.

4. Documents about draft decision to be submitted to the People’s Committee of district, the President of district

a) The drafting agency sends documents about the draft decision to the People’s Committee of district at least 03 working days before the meeting date of the People’s Committee of district to send it to the President, the Vice President and the heads of specialized agencies of the People’s Committee of district;

b) Documents about draft decision to be submitted to the People’s Committee of district include: Documents specified in Point b Clause 3 of this Article; appraisal report of the Department of Justice.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The draft decision of the People’s Committee of district is consulted in a collective discussion at the meeting of the People’s Committee of district held by the President of district;

b) The President of district signs for promulgation of the decision of the People’s Committee of district as the head of the issuing agency.

Chapter III

ORGANIZATION AND OPERATION OF THE PEOPLE'S COMMITTEE OF THE CITY AFFILIATED TO HO CHI MINH CITY, RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDENT OF THE PEOPLE'S COMMITTEE OF THE CITY AFFILIATED TO HO CHI MINH CITY

Article 15. Specialized agencies affiliated to the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City

1. Specialized agencies affiliated to the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City include:

a) Office of the People’s Council and the People's Committee;

b) Division of Home Affairs;

c) Division of Justice;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Division of Labor, War Invalids, and Society;

e) Division of Culture and Information;

g) Division of Urban area management;

h) Division of Natural resources and Environment;

i) Division of Education and Training;

k) Inspectorate of district;

l) Division of Economics;

m) Division of Health;

n) Division of Science and Technology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The number of deputies of the heads of specialized agencies affiliated to the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City shall be decided by the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City but up to 03 persons.

Article 16. Management of finance and state budget

1. The People's Committee of Ho Chi Minh City shall seek approval from the People’s Council of the same level for the delegation of revenue sources and obligatory expenditures between the budget of Ho Chi Minh City and the budget of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City.

2. The People's Committee of Ho Chi Minh City shall seek approval from the People’s Council of the same level for the given rate of budgetary allocation in conformity with the budget of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City to ensure the resources for realization of socio-economic development objectives of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City.

3. The People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City shall implement the regimes for creation of the sources of wage reform as prescribed. After the budget of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City ensures sufficient sources of wage reform and implementation of social security policies for the period of budget stability as prescribed by the competent authorities, the People's Council of the city affiliated to Ho Chi Minh City may decide the use of the residual wage reform source of the budget of the city affiliated to Ho Chi Minh City to invest in socio-economic infrastructure under the obligatory expenditures of the city budget.

Chapter IV

ORGANIZATION AND OPERATION OF THE PEOPLE'S COMMITTEE OF WARD, RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDENT OF WARD

Article 17. Organizational structure of the People's Committee of ward

1. Organizational structure of the People's Committee of ward:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Vice President of ward;

c) The Police Chief of ward;

d) The Commander of the Military Command of ward;

dd) Officials:  Office - Statistics; Land Administration - Construction - Urban and Environment; Finance - Accounting; Justice - Civil registration; Culture - Society.

2. An official working at the People’s Committee of ward is the person recruited or appointed to hold the title within the organizational structure of the People’s Committee of ward (except for Point c, Clause 1 of this Article).

Article 18. Principle of operation and working of the People’s Committee of ward and the President of ward

1. The People's Committee of ward work under principle of unity of command. The President of ward is the head, responsible for leading, managing and administering the work of the People’s Committee of ward working according to the working regulations of the People’s Committee of ward, ensuring the principle of democratic centralism and comply with the provisions of the law.

2. The President of ward shall hold collective discussion about the issues specified in clauses 1, 2, and 3 Article 9 of Resolution No. 131/2020/QH14 before the President of ward decides and takes responsibility for his/her decision.

The collectives defined in this Clause include:  The President of ward, the Vice President of ward, the Chief Police of ward, the Commander of Military Command of ward, and other relevant officials.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The official in charge of Justice - Civil registration must have experience from 3 years of working in the field of Justice - Civil registration.

4. The Vice President of ward assists the President of ward to handle the affairs as assigned by the President of ward, is held accountable to the President of ward and to the law for the assigned tasks.

When the President of ward is absent, a Vice President is authorized by the President to act on behalf of the President to administer and handle the affairs of the People’s Committee of ward.

5. In case a President of ward is vacant, the President of district, the President of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City shall issue a decision to delegate the authority of the President of ward to a Vice President of ward until a new President of ward is available.

6. Activities of the People’s Committee of ward to meet the satisfaction of the people, comply with the order, procedures, right authority assigned, in accordance with the law and the working regulations of the People's Committee of ward.

7. Promote administrative reform, apply online public services to resolve administrative procedures for individuals and organizations in the district and in accordance with the law, ensure the operations of the People’s Committee of ward must be democratic, open, transparent, unified, and thorough.

Article 19. Holding meetings of the People's Committee of ward

1. The holding of meetings of the People’s Committee of ward shall comply with the working regulations, convened by the President of ward to perform assigned functions and tasks.

2. When the content of the meeting has relevant issues, the President of ward invites the Secretary of the Party Committee, the President of the Vietnam Fatherland Front Committee of ward, the heads of socio-political organizations of ward, the Secretary of party cell, neighborhood head, the heads of specialized agencies affiliated to the People’s Committee of district, the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City to attend regular meetings and other meetings of the People’s Committee of ward.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 20. Holding a dialogue conference between the President of ward and the People

1. On an annual basis, before the regular meeting of the People's Council of Ho Chi Minh City, the President of ward is responsible for holding a dialogue conference with the people in the ward about the operation of the People’s Committee of ward and wards, and issues related to the rights and wishes of citizens in the ward. Depending on the population size, a dialogue can be organized with the People through the representatives of neighborhoods. The People's Committee of ward must announce on the mass media and neighborhood heads of the time, location and content of the dialogue conference with the people at least 07 days before the date of the conference.

2. The results of a dialogue conference between the President of ward and the People must be sent to the Standing Committee of the People's Council, the People's Committee, the President of the People's Committee of Ho Chi Minh City, and the Leader of the group of the People's Council deputies of Ho Chi Minh City of district.

The results of a dialogue conference between the President of ward affiliated to the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City and the People must be sent to the Standing Committee of the People's Council, the People's Committee, the President of the People's Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City, and the Leader of the group of the People's Council deputies of the city affiliated to Ho Chi Minh City.

Article 21. Responsibilities of the President of ward

1. The President of ward is the head of the People’s Committee of ward, is held accountable to the law and President of the district, the President of the People's Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City about all activities of the People’s Committee of ward.

2. Directly employ and manage officials of ward according to the provisions of this Decree and under the delegation and authorization of the People's Committee, the President of district, and the President of the People's Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City.

3. The President of ward is responsible for the comprehensive management of all activities of the People’s Committee of ward.

4. Sign the documents of the People’s Committee of ward with the title of President, the head of the regulatory agency in the ward and take responsibility for the documents of the People’s Committee of ward.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 22. Responsibilities of the Vice President of ward

1. Perform duties and powers of the People’s Committee of ward within domains assigned by the President of ward.

2. Be held accountable to the President of ward and the law when performing tasks and public duties within assigned domains.

3. Sign for the President of ward the documents of the People’s Committee of ward when assigned by the President of ward.

4. Fulfill the obligations of officials and avoid doing prohibited acts by officials according to the Law on officials and other relevant law provisions.

Article 23. Responsibilities of other officials of the People’s Committee of ward

1. Be held accountable to the President of ward and the Vice President of ward in charge during performing state management tasks in the specialized fields assigned by the President of ward in accordance with law.

2. Take initiative in advising, proposing to settle the assigned tasks strictly according to the regulations on time, results and competence; be dedicated to serve the people, not causing difficulties or troubles to the people. If any issue goes beyond the authority, the official must report to the President of ward or the Vice President of ward in charge for consideration and decision.

3. Abide by the working regulations of the People’s Committee of ward, strictly observe the assignment of tasks of the President of ward; handle tasks according to their assigned responsibilities and tasks, and ensure the work progress and quality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The official in charge of Justice - Civil registration is held accountable to the President of ward and the law for the implementation of the authorization in Clause 3 Article 18 of this Decree, and may not authorize another individual to perform such authorization.

6. Be responsible for the preparation, preservation and archival of documents related to professional work; to promptly and accurately report the situation of assigned work fields according to regulations to the President of ward and the Vice President of ward in charge.

7. Fulfill the obligations of officials and avoid doing prohibited acts by officials according to the Law on officials and other relevant law provisions.

Article 22. Working relationship of the People’s Committee of ward and the President of ward with the People’s Committee of district and the President of district and the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City, the President of the People's Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City

1. The President of ward is subject to the direct leadership and direction of the President of district, the President of the People's Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City. When encountering issues beyond his/her authority, the President of ward must report to the President of district, the President of the People's Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City to seek direction; report to the President of district, the President of the People's Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City according to regulations.

2. The People’s Committee of ward shall inspect, keep close contact, and comply with the practice guidance of the specialized agency under the People’s Committee of district, the People's Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City in performing tasks in the ward.

Article 25. Working relationship of the People’s Committee of ward and the President of ward with the People’s Council of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City

1. The People’s Committee of ward and the President of ward shall be subject to supervision of the People’s Council of the city affiliated to Ho Chi Minh City during their operation, performance of tasks and powers; the compliance with the Constitution, laws, the implementation of resolutions of the People’s Council of the city affiliated to Ho Chi Minh City and the People’s Council of Ho Chi Minh City.

2. Quarterly reports or ad-hoc reports, upon request, on performance shall be sent to the People’s Council of the city affiliated to Ho Chi Minh City. The President of ward shall be accountable to the People’s Council of the city affiliated to Ho Chi Minh City for relevant issues.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The People's Committee and the President of ward are subject to the leadership of the Party Committee of ward in performing the duties assigned by the People's Council, the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City, the People’s Committee of district as per the law.

Article 27. Working relationship of the People’s Committee of ward and the President of ward with the Vietnam Fatherland Front Committee and the socio-political organizations of ward

The People's Committee and the President of ward coordinate closely with the Vietnam Fatherland Front Committee and the socio-political organizations in the ward in performing their duties, taking care of lives and protecting interests of the People; enable these organizations to operate effectively; on a monthly basis or where necessary report on the local socio-economic development and activities of the People’s Committee of ward so that these organizations know and coordinate, mobilize the People to strictly abide by the Party's policies and guidelines, the State's policies and laws.

Article 28. Working relationship of the President of ward with the neighborhood

1. The President of ward must promptly inform the Party and State policies and guidelines, the direction documents of superior regulatory agencies and the People’s Committee of ward to neighborhoods for implementation; inspect the implementation of the Party's guidelines and the State's legal policies in the local area; promote the People's mastery, effective implementation of regulations on the democracy in the ward, autonomy activities of the neighborhood.

2. The President of ward assigns the ward's officials to take charge of, direct and keep informed of situation of the neighborhoods. Every month, ward officials are assigned to work with the leader of the local neighborhood or attend the meetings of the neighborhood in person to listen to reports, proposals and resolve complaints of the People in accordance with the law.

Chapter V

RECRUITMENT, EMPLOYMENT AND MANAGEMENT OF OFFICIALS AND PUBLIC EMPLOYEES WORKING AT THE PEOPLE'S COMMITTEE OF DISTRICT AND THE PEOPLE’S COMMITTEE OF WARD

Article 29. Regular officials of ward

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The People's Committee of Ho Chi Minh City shall submit to the People's Council of the same level for decision on the number of regular officials of the People’s Committee of ward in each district, city affiliated to Ho Chi Minh City out of total regular personnel allocated by the competent authority.

3. Based on Clauses 1 and 2 of this Article and situation of each ward, the People’s Committee of district, the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City shall decide a given number of officials of each official position working at the People’s Committee of ward. .

Article 30. Recruitment, employment, and management of officials and public employees working at the People's Committee of ward, the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City, and the People’s Committee of ward

1. The People's Committee of Ho Chi Minh City, the President of the People’s Committee of Ho Chi Minh City shall, on their own or delegation, authorization to the President of district, the President of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City, recruit, employ and manage officials and public employees working at the People's Committee of districts, city affiliated to Ho Chi Minh City and wards.

2. The recruitment, employment and management of officials and public employees working at the People's Committees of districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards shall comply with the provisions of the Law on officials and the Government's regulations on recruitment, employment and management of officials and the titles specified in Article 17 hereof.

For the title of Commander of Military Command of ward, the appointment shall comply with Point e, Clause 1, Article 23 of the Law on Militia.

3. Based on the number and position of officials working at the People's Committees of districts and wards and recruitment needs, the President of district, the President of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City shall develop a recruitment plan and send it to the Department of Home Affairs for an unanimous agreement before implementation (if delegated or authorized by the People's Committee or the President of the People's Committee of Ho Chi Minh City).

4. The President of ward shall directly employ and manage officials working at the People’s Committee of ward according to the following contents:

a) Arranging, assigning tasks, and inspecting the performance of tasks;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Providing or requesting competent authorities to provide training, retraining, planning, pay raise, assessment and grading of quality, commendation and discipline according to regulations;

d) Make statistics and report to competent authorities on the official staff according to regulations;

Perform other contents as delegated or authorized by the People's Committee or the President of the People's Committee of Ho Chi Minh City, the People’s Committee of district, city affiliated to Ho Chi Minh City.

Article 31. Procedures for appointment, re-appointment, transfer, rotation, secondment, dismissal, or resignation of leadership and management positions of the People's Committees of districts, wards

Procedures for the appointment, re-appointment, transfer, rotation, secondment, dismissal, or resignation of the President, Vice-President of the district or ward and other leadership and managerial positions of the People's Committee of district complies with the Law on officials and the Government's regulations on recruitment, employment and management of officials.

Article 32. Term of appointment of leaders and managers of the district or ward

1. The term of appointment of the President and Vice Presidents of district or ward for each appointment is 5 years counting from the effective date of the appointment decision.

2. The presidents of districts and wards do not hold a position for more than 10 consecutive years in the same administrative unit of the district or ward.

3. When the appointment term of the President or Vice President of district or ward expires, the competent agencies or organizations must proceed with the process of consideration, re-appointment, or extension of the term, except where otherwise provided by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Procedures and competence to commend and discipline officials working at the People's Committees of districts and wards comply with the Law on officials, the Law on Emulation and Commendation and other guiding documents..

Article 34. Suspension from work for officials working at the People's Committees of districts and wards

1. An official working at the People’s Committee of district or ward who breaches a labor discipline or commits a violation of law, with a request or confirmation of the competent authority, may be suspended from work.

2. The President of the People’s Committee of Ho Chi Minh City or the President of district, the President of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City, the President of ward shall, within their delegation of official management, issue a decision on work suspension based on the ground specified in clause 1 hereof.

Chapter VI

MAKING OF BUDGET ESTIMATES, ENACTMENT AND STATEMENT OF BUDGET OF DISTRICT OR WARD

Article 35. Making of budget estimates

1. The People's Committee of Ho Chi Minh City shall submit to the People's Council of the same level for decision on the principles, criteria and limits of the local budget allocation; delegation of revenue sources and obligatory expenditures to each local budget level (for budget of Ho Chi Minh City, budgets of districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, budgets of communes and towns); guide specific requirements, contents, construction documents, prepare and adjust budget estimates of districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, wards to ensure compliance with requirements, content and time of making local budget estimates according to regulations of the Law on State Budget.

2. Making of annual budget estimates:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The People's Council of the city affiliated to Ho Chi Minh City shall decide its budget estimates, budget allocation no later than 10 days from the date on which the People’s Council of Ho Chi Minh City decides the budget estimates and budget allocation.

b) The People’s Committee of ward affiliated to the district shall make the budget revenue and expenditure estimate and send it to the Finance - Planning Division of district for consideration and consolidation together with the budget estimates of affiliated budget estimate units of district and submitting them to the People's Committee of district, the Department of Finance, the Department of Planning and Investment, further to the People’s Committee of Ho Chi Minh City and the People’s Council of the same level for decision.

c) No later than 05 working days from the date the People's Council of Ho Chi Minh City decides the budget estimates; the People's Committee of Ho Chi Minh City shall assign the following year's budget estimates to the People’s Committee of district or city affiliated to Ho Chi Minh City.

Prior to December 31 of each year, the People’s Committee of district, city affiliated to Ho Chi Minh City must complete the assignment of following year's budget estimate to each ward, agency, and budget estimate unit.

Article 36. Enactment of budget

1. Allocation of budget estimates:

a) Pursuant to the resolution of the People's Council of Ho Chi Minh City and the decision on allocation of estimates made by the People's Committee of Ho Chi Minh City, the People’s Committee of district shall allocate and assign the budget estimates to each agency, budget-using unit under the district and each ward, send them to the Department of Finance, and at the same time send to the State Treasury where the transactions are made.

b) Pursuant to the resolution of the People's Council of the city affiliated to Ho Chi Minh City, the People's Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City shall allocate and assign the budget estimates to each agency, budget-using unit under the district and each ward, send them to the Department of Finance, and at the same time send to the State Treasury where the transactions are made.

c) The allocation and assignment of budget estimates must comply with the time limit and requirements prescribed in Articles 49 and 50 of the Law on State Budget and its guiding documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The People's Committee of district and the People’s Committee of ward are responsible for the management and use of the budget according to the assigned estimates, evaluating the results of task performance, ensuring efficiency, thrift, compliance with budget spending policies, regimes, standards and expenditure limits.

4. Adjustment of district and ward budget estimates in the course of budget enactment shall comply with Article 53 of the Law on State Budget and its guiding documents.

Adjustment of ward budget estimates of the city affiliated to Ho Chi Minh City in the course of budget enactment shall comply with Article 52 of the Law on State Budget and its guiding documents.

Article 37. Statement of state budget

1. On the annual basis, the People's Committee of Ho Chi Minh City, the People’s Committee of district, the People's Council of the city affiliated to Ho Chi Minh City shall direct the Division of Finance and Planning of district, city affiliated to Ho Chi Minh City to coordinate with the tax authority, the State Treasury and relevant departments and branches in consideration and approval of the statement of budget of affiliates and consolidation of the final budget statement of the district, the People's Council of the city affiliated to Ho Chi Minh City.

a) The People’s Committee of ward shall make an annual report on the statement of budget revenues and expenditures of ward and send it to the Division of Finance and Planning of district to review and consolidate, and report on the final statement of the district budget revenues and expenditures, and then further report to the People’s Committee of district and submit to the Department of Finance.

The People’s Committee of ward affiliated to city affiliated to Ho Chi Minh City shall make an annual report on the statement of budget revenues and expenditures of ward and send it to the Division of Finance and Planning of the city affiliated to Ho Chi Minh City to review and consolidate, and report on the final statement of the district budget revenues and expenditures, and then further report to the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City and the People's Council of Ho Chi Minh City for approval.

The time limit for the People’s Council and the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City to send a final statement of budget to the above-mentioned agencies shall be decided by the People's Council of Ho Chi Minh City.

2. The Department of Finance of Ho Chi Minh City shall appraise and consolidate statements of budget of districts and the city affiliated to Ho Chi Minh City, to further report to the People’s Committee of Ho Chi Minh City, and then to seek approval from the People’s Council of the same level.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ORGANIZATION OF PERFORMANCE OF TASKS ON NATIONAL DEFENSE, SECURITY, SECURITY MEASURES TO ENSURE ORDER, SOCIAL SAFETY, ANTI-CRIME AND PREVENTION AND OTHER LAW VIOLATIONS

Article 38. Duties of national defense

1. Within the scope of its duties and powers, the People's Committee of Ho Chi Minh City shall organize the performance of national defense duties in the districts, wards as prescribed by law and the following specific tasks:

a) Organize the performance of national defense duties in accordance with law and the tasks assigned by competent authorities in districts and wards.

b) Develop the people-based national defense, the people-based national defense position associated with the people's security, the people's security position; build national defense capacity and potential; build a firm and comprehensive defense area; build the local people's armed forces; carry out defense and security education; recruit and call citizens to enlist in the army, receive and facilitate job creation for demobilized soldiers; coordinate with concerned agencies, organizations and people's armed force units in building defense zones according to law provisions.

c) Organize the development, training, operation, and ensure benefits and policies for the local reserve forces, militia and self-defense forces as per the law.

d) Coordinate in construction, management and protection of defense works, military zones, economic-defense zones in the locality; take civil defense measures; military rear-service policy; preferential policies for people with meritorious services to the revolution; supply of human resources, material and financial aid to the people's armed forces operating in the locality while on duty in a state of emergency, a state of defense emergency or a state of war in accordance with law.

dd) Perform other duties and exercise other powers in terms of national defense in accordance with the law.

2. The Presidents of districts and wards shall propose and coordinate the performance of the tasks specified in Clause 1 of this Article, assigned by the People's Committee of Ho Chi Minh City and the President of the People's Committee of Ho Chi Minh City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Within the scope of its duties and powers, the People's Committee of Ho Chi Minh City shall organize the performance of duties of security, social order, and safety in the districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards as prescribed by law and the following specific tasks:

a) Organize the performance of the task of protecting national security, ensuring social order and safety in accordance with law and the tasks of protecting national security, assuring social order, and safety assigned by the competent authority.

b) Organize the building of the people's security, the people's security position associated with the people-based national defense, strong the people-based national defense position, participate in building the people's police force, contributing to increase the potentials to protect national security, ensure social order and safety; carry out defense and security education in accordance with the law.

c) Assign the People's Committees of districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards to direct police of districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards to perform the task of protecting security, social order and safety in the districts and; provide benefits and policies for the forces participating in security and order protection at the grassroots level; take charge and coordinate in construction, management and protection of important national security works in districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards.

d) Direct the People's Committees of districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards to coordinate with Vietnam Fatherland Front Committees of districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards and member organizations, relevant agencies and organizations in performing the task of security protection, social security and order and safety in districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards.

dd) Direct the People's Committees of districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards to abide by inspection, settlement of complaints and whistleblowing and handling of violations of laws in the districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards; conduct preliminary and final review of the performance of the task of protecting security, social order and safety in the districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards.

2. The Presidents of districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards shall propose and coordinate the performance of the tasks specified in Clause 1 of this Article, assigned by the People's Committee of Ho Chi Minh City and the President of the People's Committee of Ho Chi Minh City.

Article 40. Duties of prevention and control of law violations

Within the scope of its duties and powers, the People's Committee of Ho Chi Minh City shall organize the performance of prevention and control of law violations in the city as prescribed by law and the following specific tasks:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Take measures to prevent and control crimes and other law violations.

Chapter VIII

IMPLEMENTATION

Article 41. Entry into force

This Decree comes into force as of the date of signing.

Article 42. Grandfather clause

1. From July 1, 2021, the Presidents, Vice Presidents of wards and commune-level officials who are elected or recruited before July 1, 2021 may be changed into officials working in the wards they are working; in case of moving to a new job position, the official must ensure the conditions and standards suitable to that job position.

The Division of Home Affairs shall review the records of the commune-level officials working at the People’s Committee of ward to report to the President of district, the President of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City. Upon a written appraisal issued by the Department of Home Affairs, the President of district, the President of the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City shall issue a decision to move the commune-level official working at the People’s Committee of ward into a public employee on the payroll of the People’s Committee of district, city affiliated to Ho Chi Minh City.

The appointment of grade and salary adjustment for officials working at the People’s Committee of wards shall be submitted in writing by the President of district, city affiliated to Ho Chi Minh City to the Department of Home Affairs for consideration and decision or to submit to competent authorities for consideration and decision as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The People's Committee of Ho Chi Minh City is responsible for formulating plans for training and retraining of ward officials to meet official standards and job requirements.

Article 43. Placement, arrangement, and provision of benefits and policies for officials and public employees working at districts, Thu Duc City, and wards

1. The People's Council and the People's Committee of Ho Chi Minh City shall direct the placement, arrangement, and settlement of benefits and policies for:

a) The Presidents, Vice Presidents of the People's Councils of districts and wards;

b) Those that are the Presidents, Vice Presidents of the People's Committees of districts, wards but are not appointed as President or Vice Presidents of districts, wards upon implementation of Resolution 131/2020/QH14 and this Decree.

2. The number of leaders, managerial positions, and regular officials and public employees of agencies affiliated to Thu Duc City affiliated to Ho Chi Minh City shall comply with the Resolution No. 653/2019/UBTVQH14 dated March 12, 2019 of the Standing Committee of National Assembly on arrangement of administrative divisions of districts and communes in the period of 2019 - 2021.

3. The commune-level officials working in the People’s Committee of ward, when they are not changed into officials, shall be eligible for the benefits and policies according to the provisions of Guideline No. 27-HD/BTCTW dated December 20, 2019 of the Central Committee on guidelines for the implementation of policies and benefits for officials who quit re-election at the Party, authorities, Vietnam Fatherland Front and political-communal organizations, associations at all levels; Decree No. 26/2015/ND-CP dated March 9, 2015 of the Government on benefits and policies for officials who do not meet the age conditions for re-election and re-appointment to hold positions according to tenure in agencies of the Communist Party of Vietnam, the State, socio-political organizations; Decree No. 108/2014/ND-CP dated November 20, 2014 of the Government on policy of downsizing staffing; Decree No. 113/2018/ND-CP dated August 31, 2018 of the Government on amendments to Decree No. 108/2014/ND-CP; Decree No. 143/2020/ND-CP dated December 10, 2020 of the Government on amendments to Decree No. 108/2014/ND-CP and Decree No. 113/2018/ND-CP; Decree No. 46/2010/ND-CP dated April 27, 2010 of the Government on resignation and retirement procedures for officials and other relevant regulations.

4. In addition to the benefits and policies specified in Clause 3 of this Article, on the basis of balancing the local budget, the People's Committee of Ho Chi Minh City submits to the People's Council of the same level for promulgation of policies to support the officials in wards subject to the settlement of benefits and policies specified in Clauses 1 and 3 of this Article.

Article 44. Enactment of budget estimates of district, city affiliated to Ho Chi Minh City, and ward by 2021

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Revenue sources and obligatory expenditures of budgets of districts and wards decided by the People’s Council of Ho Chi Minh City shall remain effective until the budget year of 2021.

b) Revenue sources and obligatory expenditures between the budget of Ho Chi Minh City and the budgets of the city affiliated to Ho Chi Minh City and wards affiliated to city affiliated to Ho Chi Minh City shall be decided by the People’s Council of Ho Chi Minh City.

Revenue sources and obligatory expenditures between the budget of Ho Chi Minh City and the budgets of the city affiliated to Ho Chi Minh City and wards affiliated to city affiliated to Ho Chi Minh City, following the decision made by the People’s Council of Ho Chi Minh City, shall remain effective until the budget year of 2021.

2. Enactment of budget estimates of district, city affiliated to Ho Chi Minh City, and ward by 2021

a) As for budget of district or ward:

- From January 1 to June 30, 2021, based on the budget estimate of 2021 decided by the People’s Council of district, ward, the People’s Committee of district, ward shall enact the budget in accordance with the Law on State Budget and its guiding documents.

- From July 1, 2021, the People’s Committee of district, ward shall enact the budget within the remaining budget estimate of 2021 already decided by the People’s Council. The adjustment to budget estimates may be carried out within the tasks and powers of a level-I budget estimate unit; if the adjustment goes beyond the authority, the People’s Committee of ward shall report to the People’s Committee of district for consolidation and report to the Department of Finance, and to further report to the People’s Committee of Ho Chi Minh City and the Standing board of People’s Council of Ho Chi Minh City for decision, and then to report to the People’s Council at the nearest meeting.

b) As for budget of the city affiliated to Ho Chi Minh City, ward affiliated to city affiliated to Ho Chi Minh City:

- Regarding the budget of the city affiliated to Ho Chi Minh City, based on the budget estimate of 2021 decided by the People’s Council of the city affiliated to Ho Chi Minh City, the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City shall enact the budget as per the Law on State Budget and its guiding documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From January 1 to June 30, 2021, based on the budget estimate of 2021 decided by the People’s Council of ward, the People’s Committee of ward shall enact the budget in accordance with the Law on State Budget and its guiding documents.

From July 1, 2021, the People’s Committee of ward shall enact the budget within the remaining budget estimate of 2021 already decided by the People’s Council of the same level. The adjustment to budget estimates may be carried out within the tasks and powers of a level-I budget estimate unit; if the adjustment goes beyond the authority, the People’s Committee of ward shall report to the People’s Committee of the city affiliated to Ho Chi Minh City to further report to the Standing board of People’s Council of Ho Chi Minh City for decision, and then to report to the People’s Council of the same level at the nearest meeting.

According to the principles prescribed in clause 2 hereof, the People’s Committee of Ho Chi Minh City shall provide guidelines for districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards.

3. Statement of budget estimates of district, city affiliated to Ho Chi Minh City, and ward by 2021

a) By the end of the budget year of 2021, the People’s Committee of Ho Chi Minh City shall provide guidance on accounting for districts, city affiliated to Ho Chi Minh City, and wards: Closing the accounting books; doing asset inventory; determining  unpaid debts; making financial statements; making handover minutes; handing over accounting documents and data as prescribed;

b( Transfer budget surplus of districts and wards; source of wage reform of districts and wards to the budget of Ho Chi Minh City for management in accordance with regulations. The wards affiliated to the city affiliated to Ho Chi Minh City shall transfer the amounts provided for herein to the budget of the city affiliated to Ho Chi Minh City.

Article 45. Implementation

1. The Ministry of Home Affairs shall guide and inspect the pilot implementation of the urban administration model in Ho Chi Minh City specified in Resolution No. 131/2020/QH14 and this Decree.

2. The People's Council, the People's Committee of Ho Chi Minh City is responsible for the implementation of this Decree. The People's Committee of Ho Chi Minh City shall promulgate model working regulations of the People's Committees of districts, the city affiliated to Ho Chi Minh City and wards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 33/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 hướng dẫn Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37.397

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!