Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2021 điều chỉnh bổ sung Danh mục các công trình dự án thu hồi đất Hà Nội

Số hiệu: 24/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoch sử dụng đất;

Xét Tờ trình s133/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố vviệc điều chỉnh, bsung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyn mục đích đất trng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra s 43/BC-HĐNĐ ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách; Báo cáo giải trình số 254/BC-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung: Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố như sau: 17 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích 49,21 ha và 10 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 với diện tích 14,19 ha. (Danh mục tại Biểu 01 kèm theo)

2. Bổ sung danh mục 625 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích là 2.163,8 ha; 349 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 với diện tích là 472,8 ha. (danh mục tại Biểu 2A, 2B, 3, 4 kèm theo)

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được Hội đồng nhân dân Thành phthông qua, các dự án sử dụng vn ngân sách Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bdự toán ngân sách Thành phố năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố; các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do các quận, huyện, thị xã bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2021.

Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ; căn cứ pháp lý của các dự án và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Hội đồng nhân dân Thành phố giao tại Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tđại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 23 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu UBTVQH;
- VP Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH TP Hà N
i;
- TT HĐND, UBND,
UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các Ban Đảng TU; VPTU, VP Đoàn ĐBQH và HĐNDTP, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Cổng GTĐT TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Biểu 01: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2020 CỦA HĐND THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Đơn vị, tổ chức đăng ký

Diện tích
(Ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ lý do đề nghị loại bỏ

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

phường, xã

1. Ba Đình

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường mầm non phường Cống Vị

DGD

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng

0,153

 

0,153

Ba Đình

Ngõ 294 Đội Cấn. Phường Cống Vị

Chưa thỏa thuận được về công tác PCCC đphê duyệt Dự án

2

Thu hồi địa đim nhà đất của Tổng công ty Thương mại Hà Nội để tổ chức bán đấu giá

ODT

TT Phát trin quỹ đất

0,006

 

0,006

Ba Đình

25 Quán Thánh, p.Quán Thánh

Dự án chậm trin khai thực hiện.

3

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư s 9.10.16 phường Vĩnh Phúc

DSH

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng

0,015

 

0,015

Ba Đình

Phường Vĩnh Phúc

Dự án đã thực hiện xong.

2. Đông Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Kim Tiên, xã Xuân Nộn đến đê sông Cà Lồ

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,27

0,89

1,27

Đông Anh

Xuân Nộn

Tạm dừng triển khai, đề nghị bỏ ra ngoài danh mục

2

Xây dựng trường tiểu học Nam Hồng 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,46

1,00

1,46

Đông Anh

Nam Hồng

Tạm dừng trin khai, đề nghị bỏ ra ngoài danh mục

3. Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

GPMB theo quy hoạch khu đất DD1, DD2 xã Dông Dư, huyện Gia Lâm (khu Đầm Cọ)

ONT

Ban QLDA DTXD Gia Lâm

0,44

 

0,44

Gia Lâm

xã Đông Dư

Chưa thực hiện trong năm 2021

2

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA DTXD

4,47

3,58

4,47

Gia Lâm

Phù Đổng

Chưa thực hiện trong năm 2021

3

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm văn hóa thể thao xã Kim Sơn (Ao Lò Gạch Thôn Kim Sơn)

DGT

Ban QLDA DTXD Gia Lâm

3,67

2,00

3,67

Gia Lâm

Xã Kim Sơn

Chưa thực hiện trong năm 2021

4

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCCX, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

4,72

2,83

4,72

Gia Lâm

Kiêu K

Chưa thực hiện trong năm 2021

5

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất DT3, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1,49

0,75

1,49

Gia Lâm

Đa Tốn

Chưa thực hiện trong năm 2021

4. Hoài Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm văn hóa xã Minh Khai

DVH

UBND xã Minh Khai

0,90

0,90

0,90

Hoài Đức

Minh Khai

UBND xã Minh Khai có CV 34/UBND ngày 16/3/2021 xin dừng đầu tư

5. Long Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ngõ 564 NVC qua trường MN Gia Thụy đến ngõ 720 NVC) phường Gia Thụy, quận Long Biên.

DHT

Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên

1,00

 

1,00

Long Biên

Gia Thụy

HĐND Quận đã có Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 điều chỉnh Nghị quyết 129/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND quận Long Biên (Phân GĐ đầu tư) - Dự án số TT 72 trong Quyết định 1185

6. Sóc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất xen kẹt tại Khu Cửa ấp, thôn Xuân Sơn

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,48

 

0,48

Sóc Sơn

Trung Giã

Chưa cắm mốc, chưa GPMB

2

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đu giá QSD đất tại Xứ đồng Gò Trai, thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,49

0,49

0,49

Sóc Sơn

xã Đức Hòa

Vướng mắc trong GPMB

3

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá tại Cổng Cả, thôn Dưc Thượng, xã Tiên Dược

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,3

0,25

0,15

Sóc Sơn

Tiên Dược

Đang GPMB, nhưng gặp vướng mc (0.15ha)

4

Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Sơn - Minh Trí (giai đoạn 2)

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện

27,00

 

27,00

Huyện Sóc Sơn

Xã Bắc Sơn, Minh Trí

Chưa có vốn

5

Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Hương Đình

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

1,50

1,50

1,50

Huyện Sóc Sơn

Xã Mai Đình

Chưa có vốn

 

 

 

 

49,36

14,19

49,21

 

 

 

 

 

 

 

17

10

17

 

 

 

 

BIỂU 2A: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã

Đơn vtổ chức đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đt trồng lúa

Thu hi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1. Ba Vì

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

5,200

5,200

5,200

Ba Vì

Đồng Thái

- QĐ số 852/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt QHTMB 1/500 khu đấu giá QSD đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyn Ba Vì; QĐ s476/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND huyện Ba Vì v vic phê duyt điều chỉnh bổ sung QHTMB 1/500 khu đấu giá QSD đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, Đồng Thái, Ba Vì; QĐ số 5060/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND huyn Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư XDHTKT khu đấu giá QSD đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì; Văn bản số 1472/UBND-KH&ĐT về vic điều chỉnh dự án và thời gian thực hiện dự án; QĐ số 6785/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ l1/500. Tờ trình số 806/TTr-UBND ngày 15/4/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc thẩm định báo cáo nghiên cu khả thi điều chỉnh dự án. Bản định vtọa độ mốc của Sở TNMT tháng 12/2020

2

Đầu tư HTKT, đấu giá QSD đất khu Gốc Đa - Gò Móc, thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

0,010

 

0,010

Ba Vì

Phong Vân

- QĐ s2886/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao ủy quyền chủ đầu tư thực hin các dự án đấu giá QSD đất tại xã Phong Vân; QĐ số 5055/QĐ-UBND ngày 12/9/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; QĐ số 7647/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND huyn Ba Vì về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư; QĐ s1338/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3

Đầu tư HTKT, điểm đấu giá QSD đất khu Đồng Dinh, thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

0,200

0,200

0,200

Ba Vì

Phong Vân

- QĐ s2886/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao y quyền chủ đầu tư thực hiện các dự án đấu giá QSD đất ở tại xã Phong Vân;

- QĐ số 5056/QĐ-UBND ngày 12/9/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc cho phép thực hiện chuẩn bđầu tư;

- QĐ số 7576/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư;

- QĐ số 8676/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- QĐ số 7331/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500, xã Phong Vân.

4

Điểm đấu giá QSD đất khu giáp đường TL 415, thôn Lặt, xã Minh Quang

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

0,450

0,450

0,450

Ba Vì

Minh Quang

- QĐ số 70/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND huyện Ba Vì cho phép hực hiện chuẩn bị đầu tư;

- QĐ số 3842/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc điều chỉnh cho phép thực hiện đầu tư;

- Biên bản xác định mốc giới ngày 17/9/2018 của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội;

- QĐ số 1251/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt điều chnh quy hoạch TMB tlệ 1/500.

- QĐ số 1691/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- QĐ số 2116/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

5

Điểm đấu giá QSD đất khu ông Ngạnh, Tân Hồng

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chđầu tư

0,500

0,500

0,500

Ba Vì

Tân Hồng

- QĐ số 930/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bng tỷ lệ 1/500;

- n bản s988/UBND ngày 30/8/2011 của UBND huyện Ba Vì;

- Biên bản xác định mốc giới ngày 23/3/2013 của Sở TNMT Hà Nội;

- QĐ số 4515/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc điều chỉnh cho phép chuẩn bị thực hiện đầu tư;

- QĐ số 1635/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện Ba Vì phê duyt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (phần điều chnh bổ sung).

6

Gia cchống sạt lở bờ sông tại xã Chu Minh - Đông Quang

DTL

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

2,15

 

2,15

Ba Vì

Chu Minh, Xã Đông Quang

QĐ số 219/QD-SNN ngày 04/3/2021 về việc phê duyệt phương án xử lý cấp bách hạng mục xử lý cấp bách gia c mái kè, chống sạt lbờ hu sông Hồng; Quyết định 7563/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; QĐ số 6248/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.

7

Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá QSD đất khu Đồng Đành, thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

0,5

0,5

0,5

Ba Vì

Tiên Phong

- QĐ số 1655/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyt chtrương đầu tư và giao ủy quyền chủ đầu tư;

- QĐ số 1190/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng mặt bng tỷ lệ 1/500;

- QĐ số 2614/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Ba Vì về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư;

- QĐ số 5538/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư;

- QĐ số 6493/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư;

- Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

8

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đim đấu giá QSD đất khu giáp trường mầm non thôn La Thin, xã Tân Hồng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

0,450

 

0,450

Ba Vì

Tn Hồng

- QĐ số 2212/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Ba Vì về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; QĐ số 954/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND huyện Ba Vì về việc điều chỉnh cho phép chuẩn bị đầu tư; QĐ 1655/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao ủy quyền chđầu tư; QĐ số 1412/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, QĐ số 5539/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự toán chuẩn bđầu tư; QĐ số 6565/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án. Bản định vmốc của Sở TNMT tháng 3/2021.

9

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái đnh cư tại thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

4,930

 

4,930

Ba Vì

Tản Lĩnh

- QĐ số 2142/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án; QĐ số 1564/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyt Quy hoạch tng mặt bằng t l1/500; QĐ số 237/QĐ-SXD ngày 05/4/2017 của sở Xây dựng Hà Nội về việc phê duyệt TKBVTC và Dự toán. Biên bản xác định mốc giới ngày 06/01/2016 của Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Văn bản số 5257/UBND-ĐT của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; QĐ số 94/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; Báo cáo s145/BC-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện Ba Vì báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư; Tờ trình số 706/TTr-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện Ba Vì vviệc xin chủ trương điều chnh, bổ sung dự án.

10

Xây dựng HTKT khu Gò Tròn, thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

1,600

 

1,600

Ba Vì

Phú Sơn

- QĐ số 8102/QĐ-UBND ngày 12/12/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500 xã Phú Sơn; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Ba Vì; QĐ số 1552/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự toán chun bị đầu tư; QĐ số 1753/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị d án.

11

Đấu giá QSD đất khu đồi Bc Nồi, thôn Chóng, xã Yên Bài

ONT

Trung lâm PTQĐ đại diện chđầu tư

0,500

 

0,500

Ba Vì

Yên Bài

- QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt chtrương đầu tư và giao ủy quyền chủ đầu tư thực hiện dự án; QĐ số 1240/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND huyện Ba Vì về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; QĐ số 122/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt nhiệm vụ QHTMB. QĐ số 417/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500; Biên bn xác định mốc giới ngày 12/5/2017 của Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội; QĐ số 7338/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt điều chnh cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án; QĐ số 1804/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự toán các chi phí thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo KTKT; QĐ số 2175/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án.

12

Đấu giá QSD đất khu đồi Nội Đền, thôn Chóng, xã Yên Bài

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

0,500

 

0,500

Ba Vì

Yên Bài

- QĐ 961/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư và giao nhiệm vụ ủy quyền thực hiện chủ đầu tư các dự án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các xã trên địa bàn huyện Ba Vì; QĐ số 1093/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND huyện Ba Vì về việc cho phép thực hiện chuẩn bđầu tư; QĐ số 420/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bng 1/500; Biên bản xác định mốc giới ngày 12/5/2017 của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội. QĐ số 7341/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND huyện Ba Vì vviệc phê duyệt điều chỉnh cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án. QĐ số 1803/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự toán các chi phí thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo KTKT. QĐ số 2178/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đon chuẩn bị dự án.

13

Đấu giá QSD đất khu đồi Hậu Giang, thôn Muỗi, xã Yên Bài

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

0,500

 

0,500

Ba Vì

Yên Bài

- QĐ số 961/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND huyện Ba Vì vviệc phê duyệt kế hoạch đầu tư và giao nhiệm vụ ủy quyền thực hiện chủ đầu tư các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc các xã trên địa bàn huyện Ba Vì; QĐ s1076/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND huyện Ba Vì về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; QĐ số 167/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bng 1/500; Biên bản xác định mốc giới ngày 09/4/2018 của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội; QĐ số 7344/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt điều chnh cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; QĐ số 1802/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự toán các chi phí thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo KTKT. QĐ số 2177/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án.

14

Đấu giá QSD đất khu đồi Lạn Giang, thôn Muỗi, xã Yên Bài

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

0,500

 

0,500

Ba Vì

Yên Bài

- QĐ số 961/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư và giao nhiệm vụ ủy quyền thực hiện chủ đầu tư các dự án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các xã trên địa bàn huyện Ba Vì;

- QĐ số 1089/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND huyện Ba vì về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư;

- QĐ số 166/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500;

- Biên bản xác định mc giới ngày 09/4/2018 của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội;

- QĐ số 7342/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt điều chỉnh cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án;

- QĐ số 1801/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự toán các chi phí thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo KTKT;

- QĐ số 2176/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND huyện Ba Vì phê duyt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án.

15

Dự án đu giá QSD đất khu giáp trạm xá cũ thôn Quang Ngọc, Vạn Thắng

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

0,060

 

0,060

Ba Vì

Vạn Thng

- QĐ số 2839/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 ca UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao ủy quyền chủ đầu tư thực hiện dự án;

- QĐ số 3146/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND huyện Ba Vì cho phép chuẩn bị đầu tư.

- QĐ số 2340/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt quy hoạch tổng mặt bng tỷ lệ 1/500;

- QĐ số 1639/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

16

Dự án đấu giá QSD đất ở khu đường vào UBND xã, xã Vạn Thắng

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

0,020

 

0,020

Ba Vì

Vạn Thng

- QĐ số 2839/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao ủy quyền chủ đầu tư thực hiện dự án;

- QĐ số 3143/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND huyện Ba Vì cho phép chuẩn bị đầu tư;

- QĐ số 2339/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 ca UBND huyện Ba Vì phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500;

- QĐ số 1641/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

17

Điểm đấu giá QSD đất khu Vũ Lâm - Cổng Tiền, thtrấn Tây Đằng

ODT

Trung tâm PTQĐ, đại diện chủ đầu tư

0,021

 

0,021

Ba Vì

Tây Đng

- QĐ số 2321/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;

- QĐ số 3314/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500;

- QĐ số 5375/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

18

Đầu tư xây dựng HTKT. đấu giá QSD đất khu Cổng V, xã Sơn Đà

ONT

Trung tâm PTQĐ đại diện chủ đầu tư

0,420

0,420

0,420

Ba Vì

Sơn Đà

- QĐ số 2567/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500;

- QĐ số 1659/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

- QĐ số 2190/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- QĐ số 264/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND huyện Ba Vì về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và đất công của UBND xã Sơn Đà để thực hiện dự án.

- QĐ số 1315/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao ủy quyền chủ đầu tư d án.

- QĐ số 2192/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc điều chnh thời gian thực hiện dự án.

19

Trạm y tế xã Khánh Thượng

DYT

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì

0,14

0,14

0,14

Ba Vì

Khánh Thượng

Quyết định số 6905/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trạm y tế xã Khánh Thượng

2. Cầu Giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà họp, sân chơi tổ dân phố số 8 phường Quan Hoa

DSH

UBND quận Cầu Giấy

0,0466

 

0,0466

Cầu Giấy

Quan Hoa

- QĐ số 4485/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND quận Cầu Giấy về việc cho phép chuẩn bị đầu tư; 2163/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND quận Cầu Giấy về việc giao ban quản lý dự án quận Cầu Giấy thực hiện công tác GPMB; 2843/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND quận Cu Giấy phê duyệt điều chnh tên dự án

3. Chương Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trụ sở làm việc Đảng ủy HĐND - UBND xã Tiên Phương

TCS

Huyện Chương Mỹ

0,5147

 

0,5147

Chương Mỹ

xã Tiên Phương

QĐ chtrương đầu tư số 234/QĐ-UBND ngày 23/9/2019; QĐ phê duyệt dự án s 6951/QĐ-UBND ngày 05/8/2020; chgiới đường đỏ 1/500 số 81/07-2018

2

Trụ sở làm việc Đảng ủy HĐND - UBND xã Nam Phương Tiến

TCS

Huyện Chương Mỹ

0,7217

 

0,7217

Chương Mỹ

xã Nam Phương Tiến

Nghị quyết s11/NQ-HĐND ngày 27/8/2019 của HĐND huyện Chương Mỹ; QĐ phê duyệt dự án đầu tư s 4507/QĐ-UBND ngày 28/5/2020;

3

Trường Mầm non trung tâm xã Thượng Vực

DGD

Huyện Chương Mỹ

0,42

 

0,42

Huyện Chương Mỹ

xã Thượng Vực

Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư số 173/HĐND ngày 10/8/2016; QĐ phê duyệt dự án số 9136/QĐ-UBND ngày 20/10/2020; QĐ thiết kế bản vẽ thi công số 1651/QĐ-UB ngày 07/4/2017; Văn bản chấp thuận điều chỉnh Quy hoạch TMB t l1/500 số 1727/UBND-XDCB ngày 15/6/2017

4

Xây dựng trụ sở làm việc Đồn công an Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ thuộc Công an thành phố Hà Nội

CAN

Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa, xã hội thành phHà Nội

0,14

0,14

 

Chương Mỹ

xã Thủy Xuân Tiên

Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt báo cáo KTKT; Bản đồ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

5

Xây dựng trụ sở Viện kim sát nhân dân huyện Chương Mỹ

TSC

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành ph Hà Nội

0,3

0,3

0,3

Chương Mỹ

TT Chúc Sơn

Thông báo 133/TB-VP ngày 29/4/2020 về kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Hùng phó chủ tịch UBND TP Hà Nội tại cuộc họp giao ban công tác triển khai thực hiện các dự án của ban quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP; QĐ 943/QĐ-UBND ngày 28/2/2018 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyt chủ trương đầu tư dự án, bản đồ hiện trạng khu đất t l1/500. Vb số 825/UBND-QLĐT ngày 09/4/2021 của UBND huyện Chương Mỹ về việc tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh chtrương đầu tư; VB s1003/SCT-QLNL ngày 12/3/2021 của Sở Công thương về việc tham gia ý kiến thẩm định điều chnh chủ trương đầu tư

6

Tái định cư Dự án mở rộng, cải tạo trường Cao đng Cảnh sát nhân dân I

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

2,933

 

2,933

Chương Mỹ

xã thủy Xuân tiên

QĐ 2887/QĐ-BCA-H01 ngày 28/4/2021 của Bộ Công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản đồ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; VB s 1023/T09-P6 ngày 14/5/2021 của Trường Cao đẳng CSND I về việc cung cấp thêm nội dung trong QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư

7

Dự án mở rộng, cải tạo trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

CAN

Trường Cao đng Cảnh sát nhân dân I - Bộ Công an

10,942

9

 

Chương Mỹ

xã Thủy Xuân tiên

QĐ 2887/QĐ-BCA-H01 ngày 28/4/2021 ca Bộ Công an về việc phê duyt chtrương đầu tư; Bản đồ tổng mặt bng tỷ lệ 1/500; VB s1023/T09-P6 ngày 14/5/2021 của Trường Cao đẳng CSND I về việc cung cấp thêm nội dung trong QĐ phê duyệt ch trương đầu tư

8

Xây dựng Trạm ra đa 26

DQP

Sư đoàn 361 Bộ tư lnh Phòng không-Không quân

2,903

2,903

 

Chương Mỹ

xã Lam Điền

Bộ quốc phòng có văn bản s12016/BQP-TM ngày 10/10/2017 thống nhất vị trí; ngày 2/11/2018. Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có quyết định số 1697/QĐ-TM về việc quy hoạch vị trí đóng quân Trạm ra đa 26/e293/f361 thuộc Quân chng Phòng quân-Không quân tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Quyết định số 1443/QĐ-TM ngày 30/7/2020 của Bộ Tổng tham mưu phê duyệt vị trí đóng quân; VB s5920/STNMT-CCQ:LĐĐ ngày 13/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn sử dng đất vào mục đích quốc phòng; VB số 735/SĐ-HC ngày 22/4/2021 về việc xin ý kiến điều chỉnh ranh giới; Bản đồ điều chỉnh QH tỷ lệ 1/500

9

Kiên cố hóa kênh tiêu chính Thập Cửu, trạm bơm Hạ Dục, huyện Chương Mỹ

DTI

Ban QLDA ĐTXD công trình NN và PTNT thành phố Hà Nội

1,54

 

1,54

Chương Mỹ

Phú Nghĩa, Ngọc Hòa, Đại Yên, Hợp Đồng, Tốt Động, Trường Yên

Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 13/7/2011. 6618/QĐ-UBND ngày 31/10/2013, 2282/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án; Quyết định 1865/QĐ-SNN ngày 24/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt thiết kế BTTC- Tổng dự toán dự án

10

Dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Phụ Chính, xã Hòa Chinh

DVH

UBND xã Hòa Chính

0,365

 

0,15

Chương Mỹ

xã Hòa Chính

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Chương Mỹ về phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản v QH tng mặt bằng khu đất tỷ lệ 1/500 tháng 3/2021

4. Đan Phưng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1B và hệ thống kênh tiêu Hát Môn (gồm kênh tiêu Hát Môn, B1, B2, B3) huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

DTL

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội

1,00

 

1,00

Đan Phượng

Trung Châu, Thọ An, Phương Đình

Quyết định s5259/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1B và hệ thống kênh tiêu Hát Môn (gồm kênh tiêu Hát Môn, B1, B2, B3) huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

2

Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu thoát nước liên xã Hồng Hà, Hạ Mỗ, Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng

DTL

UBND huyện Đan Phượng (Phòng Kinh tế)

2,02

0,17

0,76

Đan Phượng

Hồng Hà, Hạ Mỗ, Thượng Mỗ

Phụ lục 20 Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của HĐND TPHN về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội; Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500; Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu thoát nước liên xã Hồng Hà, Hạ Mỗ, Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

3

Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Tháp 2,Đồng Tháp, từ trường mầm non Đồng Tháp đi xã Song Phượng

DGT

UBND huyện

1,90

1,90

1,90

Đan Phượng

Đồng Tháp

Quyết định số 9046/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đồng Tháp 2, xã Đồng Tháp, từ trường mầm non Đồng Tháp đi Song Phượng

4

Xây dựng tuyến đường N17 từ đường N4 đến đê Trung Châu

DGT

UBND huyện

1,75

1,00

1,75

Đan Phượng

Thọ Xuân, Trung Châu

Quyết định s8111/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường N17 từ đường N4 đến đê Trung Châu

5

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ đê Tiên Tân đi nhà ông Tám thôn Tiến Bộ, xã Thượng Mỗ

DGT

UBND xã Thượng M

0,35

 

0,03

Đan Phượng

Thượng Mỗ

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho ý kiến đầu tư dự án; Quyết định số 8823/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND huyện Đan Pợng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông đê Tiên Tân đi nhà ông Tám thôn Tiến Bộ, xã Thượng Mỗ

5. Đông Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đầu tư các hạng mục hoàn thiện trưng mầm non Hoa Lâm, xã Mai Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,15

0,99

1,15

Đông Anh

Mai Lâm

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;

- Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

2

Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao huyện Đông Anh

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,85

1,80

1,85

Đông Anh

Uy N

- Văn bn 46/HĐND-TT ngày 18/6/2018 của HĐND huyện Đông Anh vviệc phê duyệt ch trương

- Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh (Phụ lục số 04)

- Văn bn s156/QLĐT-QH của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về thông tin địa điểm quy hoạch thực hiện dự án

- Quyết định số 7851/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

3

Xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Nam Hà đến trục kinh tế miền Đông, xã Liên Hà, huyện Đông Anh.

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

3,7

2,17

3,7

Đông Anh

Liên Hà

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;

- Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chnh; phê duyệt bản vẽ thi công - dự toán xây dựng dự án Xây dựng tuyến đường kết ni từ đường Nam Hà đến đường trục kinh tế miền Đông xã Liên Hà, huyện Đông Anh.

4

Chnh trang, cải tạo nâng cấp tuyến đường gom, vỉa hè phía đông đường quốc lộ 3, huyện Đông Anh (Đoạn từ nút giao đường sắt Hà Nội - Lào Cai đến ngã tư Nguyên Khê)

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

3,8

 

3,8

Đông Anh

Nguyên Khê; Th trn Đông Anh

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chtrương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Quyết định số 7371/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

5

Chỉnh trang, cải tạo nâng cấp tuyến đường gom, va hè phía đông đường quốc lộ 3, huyện Đông Anh (Đoạn từ ngã tư Nguyn Khê đến cầu Phù Lỗ)

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

2,2

 

2,2

Đông Anh

Nguyên Khê;

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chtrương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Quyết định số 7372/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

6

Đầu tư xây dựng tuyến đưng từ đường LK53 (ven sông Ngũ Huyện Khê) đến hết thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, huyện Đông Anh theo quy hoạch

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

2,9

2

2,9

Đông Anh

Dục Tú

- Quyết định số 5151/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

- Quyết định số 7709/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chgiới đường đỏ tuyến đường.

7

Đầu tư xây dựng tuyến đường là khu đô thị Nguyên Khê qua phía Đông thôn Cán Khê và xóm Núi đến đường gom sông Đào Nguyên Khê

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

2,3

1,57

2,3

Đông Anh

Nguyên Khê

- Quyết định số 5111/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án;

- Quyết định số 7710/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

8

Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao và khp ni hạ tầng khu vực xóm Hậu Uy Nỗ

DTT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

2,07

1,01

2,07

Đông Anh

Uy Nỗ

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;

Văn bn s2033/UBND-QLĐT ngày 25/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc.

Quyết định số 7979/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

9

Xây dựng HTKT khu đấu X5 thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đđấu giá QSD đất

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

3,5

3,5

3,5

Đông Anh

Liên Hà

Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X5 thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đđấu giá QSD đất; Quyết định số 7582/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 8343/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;

10

Xây dựng HTKT khu đấu X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đđấu giá QSD đất

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

2,7

2,7

2,7

Đông Anh

Liên Hà

Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phHà Nội để đấu giá QSD đất; Quyết định số 7581/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 8342/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt d án;

11

Xây dựng HTKT khu đấu X8 thôn Hà Phong, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

1,6

1,6

1,6

Đông Anh

Liên Hà

Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X8 thôn Hà Phong, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đ đu giá QSD đất; Quyết định số 7583/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chtrương đầu tư dự án; Quyết định số 8344/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;

12

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

3,37

3,37

3,37

Đông Anh

Tiên Dương

Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyn Đông Anh về việc phê duyệt chtrương đầu tư và điều chnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh; Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt cập nhật một số nội dung và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện Đông Anh;

- Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

13

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A7, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

9,07

6,5

9,07

Đông Anh

Uy N

- Văn bản số 69/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của thường trực HĐND huyện Đông Anh vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 8251/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án;

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 huyện Đông Anh;

- Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 ca UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chnh dự án.

14

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

15,75

 

15,75

Đông Anh

Uy Nỗ

- Văn bản s96/HĐND-TT ngày 02/11/2017 của thường trực HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

- Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500

- Quyết định số 8250/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án

15

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A8, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

14,69

 

14,69

Đông Anh

Uy N

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/05/2019 ca HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chnh ch trương đu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh. QĐ số 6647/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND huyện phê duyệt qh 1/500

16

Xây dựng trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã Tiên Dương

Tên cũ: Xây dựng trung tâm hành chính xã Tiên Dương huyện Đông Anh

TSC

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,368

1

1,368

Đông Anh

Tiên Dương

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chtrương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh. Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

17

Xây dựng trường mầm non xã Vĩnh Ngọc

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

0,4993

 

0,4993

Đông Anh

Vĩnh Ngọc

- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt ch trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;

- Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chtrương một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyn Đông Anh.

- Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

18

Xây dựng trường THCS Cổ Loa 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,33

1

1,33

Đông Anh

Uy Nỗ

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/08/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chnh chủ trương đu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh trong đó có dự án: Xây dựng trường THCS Cổ Loa 2;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 7970/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trưng THCS Cổ Loa 2;

19

Xây dựng trưng tiu học Hải Bối 2

DGD

Ban QLDA DTXD Huyện

3,2297

2,5

3,2297

Đông Anh

Hải Bối

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án: Xây dựng Trường tiểu học Hải Bối 2;

Văn bản s3179/UBND-QLĐT ngày 31/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận bản vtổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc dự án Xây dựng trường tiểu học Hải Bối 2

20

Xây dựng trường mầm non Thtrấn 1

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

0,9684

0,9684

0,9684

Đông Anh

Nguyên Khê và Thị trấn Đông Anh

- Các nghị quyết của HĐND huyện Đông Anh: số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 về việc phê duyệt chtrương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh; số 26/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 về việc phê duyệt điều chnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;

- Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;

21

Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thụy Lâm.

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

0,167

 

0,167

Đông Anh

Thụy Lâm

- NghQuyết 01/NQ/HĐND ngày 16/01/2019 về phê duyệt chtrương đầu tư.

- Nghị Quyết 13/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 điều chỉnh chủ trương đu tư.

- QĐ số 7600/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 phê duyệt dự án đầu tư.

- QĐ số 5814/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 phê duyệt thiết kế BVTC-dự toán.

22

Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

DTL

Ban QLDA ĐTXD công trình cấp thoát nước và môi trường Hà Nội

15,261

 

15,261

Đông Anh

Vĩnh Ngọc, Hải Bối

Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, thành ph Hà Nội

23

Hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh

DTL

Ban QLDA ĐTXD công trình cấp thoát nước và môi trường Hà Nội

30,6

 

30,6

Đông Anh

Vĩnh Ngọc, Hải Bối

Quyết định số 6120/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án Hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh, huyện Đông Anh, Hà Nội

24

Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt để đấu giá QSD đất (Khu số 1) tại xóm thượng, xã Uy Nỗ

ONT

UBND xã Uy N

0,0387

0,0387

0,0387

Đông Anh

Uy Nỗ

- Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Biên bản định vị mốc ngày 05/1/2019 giữa STài nguyên và Môi trường và UBND xã Uy N.

- Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

25

Xây dựng HTKT khu đất xen kt X4 thôn Đoài, xã Kim Nỗ phục vụ đấu giá QSD đất

ONT

UBND xã Kim Nỗ

0,4571

0,4571

 

Đông Anh

Kim N

Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 8/2/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 9566/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án

26

Xây dựng trường THCS Nguyên Khê

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh

1,71

 

1,71

Đông Anh

Xã Nguyên Khê

- Quyết định số 5958/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị tỷ lệ 1/500 Trung tâm xã Nguyên Khê;

- Quyết định số 8071/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trường trung học cơ sở Nguyên Khê

27

Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,68

 

0,68

Đông Anh

Hải Bối

- Quyết định số 5526/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, Hà Nội;

- Văn bản số 5500/VP-ĐT ngày 06/7/2020 của UBND Thành phố v/v địa điểm tái định cư phc vụ GPMB tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;

6. Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0,43

 

0,43

Gia Lâm

Xã Kiêu K

Quyết định số 7990/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyn Gia Lâm v vic p duyt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m, huyện Gia Lâm; Văn bản số 1094/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án;

2

Giải phóng mặt bng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất kim đất CCKO1-8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - Đi học nông nghiệp I và chỉnh trang đô thị tại xã Cổ Bi, huyn Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

1,68

1,40

1,68

Gia Lâm

Cổ Bi

- Quyết định số 8069/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyn Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án;

- Quyết định số 8098/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc điều chnh dự án đầu tư (điều chnh tên);

- Biên bản cm mốc hiện trưng ngày 28/1/2021.

3

Giải phóng mặt bng phục vụ đấu giá quyền sử dụng các khu đất thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 và chỉnh trang đô thị tại xã Kiêu Kỵ, Cổ Bi và thtrấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

1,84

1,84

1,84

Gia Lâm

Cổ Bi, Trâu Quỳ, Kiêu Kỵ

- Quyết định số 8070/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư;

- Quyết định số 8096/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc điều chnh dự án đầu tư (điều chnh tên)

- Biên bản cm mốc hiện trường ngày 28/1/2021.

4

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất CCKO2. BĐX4 theo quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 và chnh trang đô thị tại xã Kiêu K, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

2,76

2,60

2,76

Gia Lâm

Kiêu kỵ

- Quyết định số 8068/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư

- Quyết định số 8097/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc điều chnh dự án đầu tư (điều chnh tên);

- Biên bản cm mốc hiện trường ngày 28/1/2021.

5

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng khu dân cư đô thmới và chnh trang đô thị tại khu đất KK, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3,32

0,94

3,32

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

Quyết định số 8792/QĐ-UBND ngày 4/11/2020 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư: Giải phóng mặt bng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng khu dân cư đô thị mới và chnh trang đô thtại khu đất KK, Xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

6

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C8-C9, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0,90

0,90

0,90

Gia Lâm

Yên Viên

Quyết định số 8020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyt dự án đầu tư: Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chnh trang đô thị tại khu đất C8-C9, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

7

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng, phục vụ cộng đồng dân cư và chnh trang đô thtại khu đất C14, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

4,20

2,94

4,20

Gia Lâm

Trâu Quỳ

Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C14 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Bản vQH TMB chấp thuận tháng 9/2019; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/09/2020 của Hi đồng nhân dân huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện

8

Giải phóng mặt bng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chnh trang đô thị tại khu đất C16, thtrấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

3,43

1,37

3,43

Gia Lâm

Trâu Quỳ

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C16 tại Thtrấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Bn vQH TMB chấp thuận tháng 9/2019; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/09/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về phê duyệt chtrương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện

9

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C19, xã Đa Tn, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

0,76

 

0,76

Gia Lâm

Đa Tốn

Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chtrương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tn, huyện Gia Lâm.

Bản vQH TMB chấp thuận tháng 9/2019

Quyết định số 8056/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND huyện Gia Lâm vviệc phê duyệt DA BCNCKT dự án

10

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất đ xây dựng, chỉnh trang khu dân cư đô thị tại các khu đất thuộc trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2,20

 

2,20

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

Quyết định số 8266/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án đầu tư. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/09/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm v phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền ca HĐND Huyện (đổi tên)

11

Xây dựng tuyến đường khớp ni từ khu đô thị Đặng Xá đến trưng tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1,50

1,00

1,50

Gia Lâm

Xã Cổ Bi, TT Trâu Quỳ

QĐ số 9096/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư.

Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về phê duyệt chgiới đường đỏ tuyến đường.

12

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê tả Đuống qua thôn Phù Đổng 3 đến đường liên xã Ninh Hiệp - Phù Đổng - Trung Mầu, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1,30

0,85

1,30

Gia Lâm

Xã Phù Đổng

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/09/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện.

Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 08/04/2021 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chgiới đường đỏ.

13

Xây dựng trưng THCS Đặng Xá, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0,1

 

0,1

Gia Lâm

Đặng Xá

Quyết định số 8933/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 ca UBND huyện về việc Phê duyệt dự án đu tư.

14

Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đa Tn, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2,2

 

2,2

Gia Lâm

Đa Tn

Quyết định số 8936/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện về việc Phê duyệt dự án đầu tư.

15

Di chuyn tuyến đường ống xăng dầu phục vụ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn xã Phú Thị và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

DNL

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1

 

1

Gia Lâm

Xã Phú Thị, xã Đặng Xá

QĐ: 4128/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án.

16

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kt thôn vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0,21

 

0,21

Gia Lâm

Cổ Bi

- Quyết định phê duyệt chtrương đầu tư số 7126/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Gia Lâm. QĐ phê dự án 4487/QĐ-UBND ngày 7/6/2018; Văn bản s750/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/1/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án;

17

GPMB, xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất tại xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm

0,129

 

0,129

Gia Lâm

Trung Mầu

- Quyết định số 7366/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 ca UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

- Văn bản số 705/UBND-QLĐT ngày 31/3/2021 của UBND Huyện về việc chấp thuận QH TMB dự án

- Bản v QH TMB đã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt ngày 31/3/2021 (v trí C5)

- Bản vẽ QH TMB dã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt ngày 31/3/2021 (vị trí C11)

18

GPMB, xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất ti xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm

0,072

 

0,072

Gia Lâm

Kim Sơn

- Quyết định số 7363/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm vv phê duyệt chủ trương đầu tư

- Văn bản số 681/UBND-QLĐT ngày 29/3/2021 của UBND Huyện về việc chấp thuận QH TMB dự án

- Bn vẽ QH TMB đã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt ngày 29/3/2021 (vị trí B60)

19

Giải phóng mặt bằng khu đấu giá quyền sử dụng đất X3, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ONT

UBND huyện Gia Lâm

3,37

2,01

3,37

Gia Lâm

Yên Thường

Quyết đnh s4492/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất X3 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm;

- Biên bn định vmốc giới của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 17/9/2018

20

Giải phóng mặt bằng khu đấu giá quyền sử dụng đất X4, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường,

ONT

UBND huyện Gia Lâm

1,23

0,82

1,23

Gia Lâm

Yên Thường

Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất X4 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

- Biên bản định vị mốc giới của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 17/9/2018

7. Hà Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đấu ni giao thông giáp ranh khu dân cư Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông. Trong đó:

- La Khê 0.02 ha LUC.

- Hà Cầu 0.02 ha LUC

- Quang Trưng 0.02 ha

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận Hà Đông

0,06

0,04

0,06

Quận Hà Đông

Phường La Khê, Hà Cầu, Quang Trung

Quyết định số 5182/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án: Đấu ni giao thông giáp ranh khu dân cư Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông.

8. Hai Trưng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trường mầm non tại khu đất Ao Vét Bùn I, II phường Trương Định

DGD

UBND qun Hai Bà Trưng

0,2940

 

0,2940

Quận Hai Bà Trưng

Ao Vét Bùn 1, 2- Phường Trương Định

- Nghị Quyết số 52/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án: Xây dựng trường mầm non tại khu đất Ao Vét Bùn I, II phường Trương Đnh

- Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2021-2023

2

Xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung và ngõ 423 Minh Khai

DGT

UBND quận HBT

0,0676

 

0,0676

Quận Hai Bà Trưng

Phường Vĩnh Tuy

- QĐ số 3507/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND quận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Thời gian thực hiện dự án 2019-2021

- Kế hoạch s99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2021

- Văn bản s1511/QHKT-HKTK ngày 19/4/2021 về việc thẩm định chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ ngõ 61 Lạc Trung và ngõ 423 Minh Khai;

3

Xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

DGT

BQLDA đầu tư xây dựng công trình GT TP Hà Nội

42

 

42

Quận Hai Bà Trưng

Quận Hai Trưng

- QĐ số 214/QĐ-TTg ngày 07/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

- QĐ số 2673/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 của UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;

- Thời gian thực hiện dự án 2020-2022

- VB số 839/BQLCTGT-KH ngày 24/5/2021 của BQLDA Đầu tư Xây dựng CTGT thành phố Hà Nội về việc đăng ký bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021

9. Hoài Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hệ thống thoát nước thải kết hợp giao thông nông thôn xã Dương Liễu - Cát Quế

DGT

Ban QLDA

0,30

0,30

0,30

Hoài Đức

Dương Liễu, Cát Quế

Quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 24/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án. Bản định vị tọa độ mốc giới ngày 30/12/2020 của Sở TN&MT. Văn bản gia hạn thời gian thực hiện dự án ngày 29/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức.

2

Tuyến đường Lại Yên - Vân Canh (Từ liên khu vực 2 đến đường vành đai 3.5) huyện Hoài Đức

DGT

Ban QLDA

13,53

9,80

13,53

Hoài Đức

Lại Yên, Vân Canh, Song Phương.

Nghị Quyết 12/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Quyết định số 4758/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND huyện Hoài Đức vv phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

3

Trụ sở công an xã Đắc Sở

CAN

Ban QLDA

0,16

0,16

 

Hoài Đức

Đc Sở

Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức vv phê duyệt Báo cáo KTKT.

4

Đường bờ trái kênh Đan Hoài giai đoạn 2 (Đoạn từ cầu qua kênh Đan Hoài vào trường THCS Dương Liễu đến đường liên xã Minh Khai - Đức Thượng)

DGT

Ban QLDA

2,27

0,14

2,27

Hoài Đức

Minh Khai, Dương Liễu

Quyết định số 8618/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án ĐTXD.

5

Xây dựng nhà lớp học 3 tầng, nhà giáo dục thể chất và các hạng mục phụ trợ trường THCS Minh Khai

DGD

Ban QLDA

0,40

0,40

0,40

Hoài Đức

Minh Khai

Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 ca UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư.

6

Xây mới Ban Chỉ huy quân sự và chỉnh trang khuôn viên UBND xã An Thượng

DTS

Ban QLDA

0,04

0,04

0,04

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt báo cáo kinh tế-Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 10184/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

7

Nâng cấp, mở rộng trường Tiểu học Song Phương

DGD

Ban QLDA

0,86

0,86

0,86

Hoài Đức

Song Phương

Quyết định số 9485/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

8

Trường Tiểu học thị trấn Trạm Trôi B

DGD

Ban QLDA

0,85

 

0,85

Hoài Đức

Trạm Trôi

Quyết định 6301/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức vv phê duyệt dự án ĐTXD và Quyết định số 10247/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

9

Khu cây xanh thdục ththao xã Đức Giang

DKV

Trung tâm PTQĐ

2

2

2

Hoài Đức

Đức Giang

Nghquyết 18/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND huyện Hoài Đức; Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

10

Trạm trung chuyển rác thải khu Rẻ Sen

RAC

UBND xã Minh Khai

0,11

0,11

0,11

Hoài Đức

Minh Khai

Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện Hoài Đc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

11

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã An Thượng - Vị trí X2

ONT

Trung tâm PTQĐ

5,40

4,56

0,7

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết; Biên bản bàn giao mốc ngày 27/6/2019;

Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND huyện Hoài Đc v/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng HTKT khu đất đu giá trên địa bàn xã An Thượng- v trí X2;

12

Xây dựng hạ tng kỹ thuật khu đất dịch vụ thị trấn Trạm Trôi - v trí X1

TMD

Ban QLDA

2,23

2,02

0,02

Hoài Đức

TT Trạm Trôi

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND huyện Hoài Đc về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Quyết định số 5660/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt Dự án; Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 ca UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư (giai đoạn 2)

10. Hoàng Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án xây dựng trường THCS Mai Động

DGD

UBND quận Hoàng Mai

0,59

 

0,59

Hoàng Mai

Mai Động

- Thông báo số 668/TB-UBND ngày 13/11/2012 của UBND huyện Hoàng Mai về việc chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án.

- Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 29/07/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyt dự án.

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Tây nam Kim Giang 1

ODT

UBND quận Hoàng Mai (thực hiện công tác GPMB). Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp Thành phố (thực hiện công tác xây dựng HTKT)

12,73

 

0,20

Hoàng Mai

Đại Kim

- Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND Thành phố phê duyệt dự án.

- Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 của UBND Thành phố chuyển chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ Sở Xây dựng sàn Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố.

- Quyết định số 119/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 11/1/2008, số 3129/QĐ-UBND ngày 23/6/2009, số 3791/QĐ-UBND ngày 23/8/2012, số 1535/QĐ-UBND ngày 31/3/2016, số 8843/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

11. Long Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm

DGT

UBND huyện Gia Lâm

12,37

 

5,48

Long Biên

Phường Thạch Bàn, quận Long Biên

Quyết định 8185/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định 8928/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt thiết kế bn vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; Văn bản số 2312/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phc vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; Biên bản bàn giao mốc ngày 15/5/2020 của Sở Tài nguyên môi trường bàn giao mốc giới cho chủ đầu tư và các đơn vị liên quan; Diện tích đất nằm trên địa bàn quận Long Biên là 5.48ha. Diện tích đất nm trên địa bàn huyện Gia Lâm 6.89ha

2

Xây dựng trường Mầm non tại ô quy hoạch A.8/NT2 phường Ngọc Thụy

DGD

Ban QLDA ĐTXD

0,5

 

0,5

Long Biên

Ngọc Thụy

- Quyết định số 6884/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND quận Long Biên phê duyệt BCNCKT;

- Dự kiến phê duyệt TKBVTC-DT T5/2021, thực hiện quý III/2021;

3

Xây dựng trường Mầm non tại ô quy hoạch A.4/NT1 phường Ngọc Thụy

DGD

Ban QLDA ĐTXD

0,5

 

0,5

Long Biên

Ngọc Thụy

- Quyết định số 6842/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND quận Long Biên phê duyệt BCNCKT;

- Dự kiến phê duyệt TKBVTC-DT T5/2021, thực hiện quý III/2021;

4

Xây dựng tuyến đường theo QH dc mương Gia Thụy - Cầu Bây từ khu đấu giá thạch bàn đến hầm chui đường vành đai 3

DGT

Ban QLDA ĐTXD

1,8

 

1,8

Long Biên

Thạch Bàn

- Quyết định số 6890/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND quận Long Biên phê duyệt BCNCKT;

- Dự kiến phê duyệt TKBVTC-DT T5/2021, thực hiện quý III/2021;

5

Xây dựng 3 tuyến đường theo quy hoạch (01 tuyến đường 13.0m nối từ đường đê tả Hồng hữu Đung đến đường 40m Ngọc Thụy, 01 tuyến từ ngõ 66 Ngọc Thụy đến đường 40m Ngọc Thụy và 01 tuyến 13.5m từ ngõ 140 Ngọc Thụy đến hết ô A.8/NT2)

DGT

Trung tâm PTQĐ quận Long Biên

1,8

 

1,8

Long Biên

Ngọc Thụy

- Quyết định số 6887/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND quận Long Biên phê duyệt BCNCKT;

- Dự kiến phê duyệt TKBVTC-DT T5/2021, thực hiện quý III/2021;

6

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ công ty may X20 đến khu công viên công nghệ thông tin, phường Phúc Đồng

DGT

Ban QLDA ĐTXD

1

 

1

Long Biên

Phúc Đồng

- Quyết định số 6885/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND quận Long Biên phê duyệt BCKTKT;

- Dự kiến thực hiện quý III/2021;

7

Đầu tư xây dựng 03 tuyến đường B=17.5m (L=1050m); B=22m (L=356m). B=40m (L=830m) từ Ngô Gia tự đến khu đô thị Thượng Thanh, quận Long Biên

DGT

Ban QLDA ĐTXD

7,0

 

7,0

Long Biên

Thượng Thanh

- Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt BCNCKT;

- Dự kiến phê duyệt TKBVTC-DT T6/2021, thực hiện quý IV/2021;

8

Xây dựng tuyến đường 13.5m theo quy hoạch từ ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ qua trường Mầm non Gia Thụy đến ngõ 720 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên.

DHT

Ban QLDA ĐTXD

0,85

 

0,85

Long Biên

Gia Thụy

- Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND qun Long Biên phê duyệt BCNCKT;

- Dự kiến phê duyệt TKBVTC-DT T7/2021, thực hiện quý IV/2021;

9

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (gồm C14/N04. C14/N05. C14/N06. C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1. C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên

DHT

Ban QLDA ĐTXD

11,9

 

0,5

Long Biên

Phúc Đồng

- Quyết định số 7653/QĐ-UNBD ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt BCNCKT;

- Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND quận Long Biên phê duyệt HSTKBVTC-DT

10

Xây dựng HTKT các ô quy hoạch A.4/NO4. A8/NO1. A8/NO2. A4/P3. A4/P4. A4/HH2. A4/HH3 phường Ngọc Thụy

DHT

Ban QLDA ĐTXD

4,26

 

2,7

Long Biên

Ngọc Thụy

- Quyết định số 7648/QĐ-UNBD ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt BCNCKT;

- Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND quận Long Biên phê duyệt HSTKBVTC-DT

11

Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 - thành phố Hà Nội

DHT

Trung tâm PTQĐ quận Long Biên

0,2

 

0,2

Long Biên

Thạch Bàn

Quyết định số 653/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2013 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 - thành phố Hà Nội

12

Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.9/LX9. C.10/LX10. C.13/LX6. C.10/LX4. C.9/LX7 (vị trí 1). C.11/P1. C.9/LX7 (vị trí 2) phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

DHT

Trung tâm PTQĐ quận Long Biên

0,31

 

0,31

Long Biên

Vit Hưng

Văn bản số 114/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của Hội đồng nhân dân quận phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 5411/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án

13

Ô đất LKS5-04 tổ 21 phường Thượng Thanh

ODT

Trung tâm PTQĐ quận Long Biên

0,016

 

0,016

Long Biên

Thượng Thanh

- Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND quận Long Biên v/v phê duyệt BCKTKT công trình: Xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá QSD đất tại tổ 21, 22 phường Thượng Thanh, Long Biên; QĐ 2917/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND Thành phố v/v thu hồi 3925m2 đất tại tổ 21, 22 phường Thượng Thanh, quận Long Biên

14

Hoàn chnh hạ tầng kỹ thuật ô đất A.8/CC phường Ngọc Thụy, quận Long Biên

DHT

UBND quận Long Biên

0,89

 

0,89

Long Biên

Ngọc Thụy

Ngày 04/3/2021 UBND quận đã ban hành QĐ số 768/QĐ-UBND vviệc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

15

Giải phóng mặt bng, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/CCK0. G.2/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, đường dẫn cu Vĩnh Tuy phục vụ đấu giá QSD đất, phường Long Biên

DHT

ODT

UBND quận Long Biên

1,35

 

1,35

Long Biên

Long Biên

Quyết định 7605/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

12. Mê Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà văn hóa thôn Thọ Lão

DSH

UBND xã Tiến Thịnh

0,21

0,20

0,21

H. Mê Linh

xã Tiến Thịnh

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Mê Linh; Quyết định số 3607/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm và quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500.

2

Nhà văn hóa thôn Trung Hà

DSH

UBND xã Tiến Thịnh

0,149

0,149

0,149

H.Mê Linh

Xã Tiến Thịnh

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về việc phê duyệt chtrương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Mê Linh; Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm và quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500.

3

Xây dựng trường Tiểu hc Đại Thịnh A,Đại Thịnh, huyện Mê Linh

DGD

Ban Quản lý dán ĐTXD huyện Mê Linh

1,66

1,40

1,66

Mê Linh

Đại Thịnh

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện Mê Linh;

Quyết định số 1019 ngày 05/03/2021 Phê duyệt địa đim quy hoạch dự án; Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 về việc Phê duyệt dự án

4

Cải tạo, mrộng trường Tiểu học Tráng Việt B, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh

DGD

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Mê Linh

0,97

0,64

0,97

Mê Linh

Tráng Việt

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện Mê Linh; Quyết định số 1016 ngày 05/03/2021 Phê duyệt địa điểm quy hoạch dự án; Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 về việc Phê duyệt dự án

5

Xây dựng trường Mầm non xã Tiến Thăng, huyện Mê Linh (khu Bạch Trữ).

DGD

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Mê Linh

1,0

0,15

1,0

Mê Linh

Tiến Thng

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện Mê Linh;

Quyết định số 1017 ngày 05/03/2021 Phê duyệt địa điểm quy hoạch dự án, Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 về việc Phê duyệt dự án

6

Trụ sĐảng, HĐND và UBND xã Tam Đồng, huyện Mê Linh

TCS

UBND huyện Mê Linh

1,41

1,41

0,96

Mê Linh

Mê Linh

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện Mê Linh; Quyết định số 1018 ngày 05/03/2021 Phê duyệt địa điểm quy hoạch dự án; Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 về việc Phê duyệt dự án

7

Trụ sở mới, hội trường Đảng ủy, HĐND - UBND và nhà truyền thống xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

TCS

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Mê Linh

1,37

1,37

1,37

Mê Linh

Mê Linh

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND huyện Mê Linh; Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 Phê duyệt địa điểm quy hoạch dự án; Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 về việc Phê duyệt dự án

13. Mỹ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non trung tâm xã Hùng Tiến

DGD

UBND huyện

0,68

 

0,68

Mỹ Đức

Hùng Tiến

QĐ số 1552/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND huyện Mỹ Đức vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Báo cáo KTKT

2

Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Tuy Lai A

DGD

UBND huyện

0,75

0,75

0,75

Mỹ Đức

Tuy Lai

Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án đu tư xây dựng.

3

Nhà văn hóa trung tâm xã An Phú

DSH

UBND huyện

0,15

 

0,15

Mỹ Đc

An Phú

Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 vv điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

4

Mở rộng Trường Mầm non Đốc Tín

DGD

UBND huyện

0,15

 

0,15

Mỹ Đức

Đốc Tín

Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND huyện Mỹ Đức phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình Trường Mầm non xã Đốc Tín. Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND huyện Mỹ Đức vviệc phê duyệt điều chỉnh thiết kế dự toán và cơ cấu đầu tư trong tổng mức đầu công trình xây dựng trường Mầm non Đốc Tín

5

Xây dựng Nhà Văn hóa thôn Vĩnh An

DSH

UBND xã

0,185

0,185

0,185

Mỹ Đức

Hồng Sơn

Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND huyện Mỹ Đức về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nhà văn hóa thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn

6

Xây dựng Nhà Văn hóa thôn Trung

DSH

UBND xã

0,26

 

0,26

Mỹ Đức

Hồng Sơn

Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 06/05/2021 của UBND huyện Mỹ Đc về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Nhà văn hóa thôn Trung, xã Hồng Sơn

7

Thu hồi đất Trường tiu học xã Vạn Kim

DGD

UBND xã

0,74

 

0,74

Mỹ Đức

Vạn Kim

QĐ số 1378/QĐ-UBND của UBND huyện Mỹ Đức ngày 24/7/2014 về việc phê duyệt dự án đầu tư trường tiểu học Vạn Kim

14. Nam Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn thiện các tuyến đường xung quanh khu đất dự án đầu tư xây dựng bệnh viện và trung tâm thương mại tại phường Dương Nội quận Hà Đông và phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm

DGT

Ban QLDA quận Hà Đông

0,72

 

0,72

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Văn bản số 727/HĐND-KTNS ngày 30/12/2017 của HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư dự án; QĐ 3691/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND Thành phố phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

15. Phú Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường giao thông liên xã Phượng Dực - Đại Thng

DGT

Ban QLDA - ĐTXD huyện

3,0

1,5

1,5

Phú Xuyên

Phượng Dực - Đại Thng

Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cu khả thi

2

Cải tạo, nâng cấp đường Truyền thống, huyện Phú Xuyên (Đoạn từ QL1A đến đường gom cao tc Pháp Vân - Cầu Giẽ)

DGT

Ban QLDA - ĐTXD huyện

2,0

1,0

1,0

Phú Xuyên

xã Phúc Tiến

Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi

3

Đường trục xã Quang Lãng (nổi từ Tnh lộ 428 đi Chùa Viên Minh)

DGT

Ban QLDA - ĐTXD huyện

2,7

0,8

1,9

Phú Xuyên

xã Quang Lãng

Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cu khả thi

4

Đường trục xã Tri Thủy (nối từ Tnh lộ 428 đi thôn Vĩnh Ninh- thôn Nhân Sơn- thôn Tri Thủy)

DGT

Ban QLDA - ĐTXD huyện

1,5

0,5

1,0

Phú Xuyên

xã Tri Thủy

Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

5

Đường gom Cầu Giẽ - Phú Yên - Vân Từ

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

10,5

 

10,5

Phú Xuyên

Thị trấn Phú Xuyên, xã Phúc Tiến, Đại Xuyên, Phú Yên

Quyết định số 5064/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND TPHN về việc phê duyệt dự án. Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 23/4/2019, số 1742/QĐUB ngày 28/4/2020 của UBND TP về việc phê duyệt điều chỉnh dự án

6

Cầu Nam Hồng

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

0,01

 

0,01

Phú Xuyên

Hồng Thái

QĐ số 6079/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 về việc phê duyệt BCKTKT của dự án

7

Dự án XD nâng cấp mở rộng đường nhánh nối quốc lộ 1A với đường cao tc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua KCN htrợ Nam Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

3,25

 

3,25

Phú Xuyên

Đại Xuyên

QĐ số 3084/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án, số 1596/QĐ-UBND ngày 17/04/2020, số 2821/QĐ-UBND ngày 30/5/2020 về việc điều chỉnh dự án

8

Cầu Nội Cói

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

0,3

0,3

 

Phú Xuyên

Văn Hoàng

QĐ số 5244/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án

16. Phúc Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo, mở rộng đường giao thông từ cổng Bầu thôn Dum đến cầu mới kênh tưới Phù Sa

DGT

BQLDA ĐTXD huyện

0,42

0,3

0,42

Huyện Phúc Thọ

Xã Thọ Lộc

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện Phúc Thọ về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. Văn bản số 3403/VQH-TT2 ngày 19/11/2020 của Viện QHXD Hà Nội cung cấp số liệu hạ tầng KT.

2

Đường liên xã Ngọc Tảo đi Thượng Cốc

DGT

BQLDA ĐTXD huyện

3,3

0,8

3,3

Huyện Phúc Thọ

Xã Ngọc Tảo và xã Thượng Cốc

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thvề việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư

3

Trưng mm non xã Phụng Thượng

DGD

BQLDA ĐTXD huyện

1,37

1,37

1,37

Huyện Phúc Thọ

Xã Phụng Thượng

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án đầu tư. VB số 1850/UBND-QLĐT ngày 25/12/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

4

Trường mầm non Tam Hiệp B

DGD

BQLDA ĐTXD huyện

1,1

1,1

1,1

Huyện Phúc Thọ

Xã Tam Hiệp

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án. VB số 1849/UBND-QLĐT ngày 25/12/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

5

Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1B và hệ thống kênh tiêu Hát Môn (gồm kênh tiêu Hát Môn, B1, B2, B3)

DTL

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghip và PTNT thành phố Hà Nội

4,1

 

4,1

Huyện Phúc Thọ

Các xã: Hát Môn; Thanh Đa,  Xuân Đnh, Thượng Cốc, Sen Phương, Thọ Lộc, Võng Xuyên, Vân Nam

Quyết định số 5259/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND Thành phố về việc phê dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 09/QĐ-KH&ĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 08/01/2021 phê duyệt lựa chọn nhà thầu.

6

Đường ni quốc lộ 32 vào các xã Thọ Lộc, Võng Xuyên. Phương Độ lên Đê Hữu Hồng

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện

3

3

3

Huyện Phúc Thọ

Thọ Lộc, Võng Xuyên

QĐ số 1819a/QĐ-UBND ngày 26/7/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án (dự án đang thực hiện); QĐ số 2668/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND huyện Phúc Thọ về điều chỉnh dự án; QĐ số 4880/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 về điều chỉnh thời gian thực hiện d án đến hết 2021.

7

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Vô, xã Tam Hip

ONT

Ban QLDA XDHT các khu đất

0,55

0,55

0,21

Huyện Phúc Thọ

Tam Hiệp

Quyết định số 509a/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế, kỹ thuật; Văn bản số 246/UBND-QLĐT ngày 07/3/2019 chấp thuận bản vtổng mặt bằng và phương án kiến trúc; Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND huyện Phúc Thọ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (2016-2022)

8

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu đồng Trường Yên, xã Long Xuyên

ONT

Ban QLDA XDHT các khu đất

0,49

0,49

0,49

Huyện Phúc Thọ

Long Xuyên

Quyết định số 5816/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng dự án. Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND huyện Phúc Thọ về việc điều chỉnh thi gian thực hiện dự án (2016-2022)

9

Nhà văn hóa thôn 3, xã Sen Phương;

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,12

 

0,12

Huyện Phúc Thọ

Xã Sen Phương

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4129/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1572/UBND-QLĐT ngày 05/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

10

Nhà văn hóa thôn 4, xã Sen Phương;

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,1

0,1

0,1

Huyện Phúc Thọ

Xã Sen Phương

NghQuyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4130/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1600/UBND-QLĐT ngày 10/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

11

Nhà văn hóa thôn 8, xã Sen Phương;

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,1

 

0,1

Huyện Phúc Thọ

Xã Sen Phương

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4131/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1571/UBND-QLĐT ngày 05/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

12

Nhà văn hóa thôn 9, xã Sen Phương;

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,11

 

0,11

Huyện Phúc Thọ

Xã Sen Phương

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4132/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1570/UBND-QLĐT ngày 05/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

13

Nhà văn hóa thôn 6, xã Tích Giang;

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,11

0,11

0,11

Huyện Phúc Thọ

Xã Tích Giang

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4133/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1584/UBND-QLĐT ngày 06/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

14

Nhà văn hóa thôn 3 xã Phụng Thượng

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,16

 

0,16

Huyện Phúc Thọ

Xã Phụng Thượng

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 3301/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1449/UBND-QLĐT ngày 14/10/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

15

Nhà văn hóa thôn Bảo Vệ 2, xã Long Xuyên;

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,11

0,11

0,11

Huyện Phúc Thọ

Xã Long Xuyên

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ, QĐ số 4134/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1510/UBND-QLĐT ngày 27/10/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

16

Nhà văn hóa thôn Phù Long 3, xã Long Xuyên;

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,1

0,1

0,1

Huyện Phúc Thọ

Xã Long Xuyên

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4135/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1645/UBND-QLĐT ngày 17/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

17

Nhà văn hóa thôn Bảo Lộc 2, xã Võng Xuyên;

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,1

0,1

0,1

Huyện Phúc Thọ

Xã Võng Xuyên

Nghị Quyết số 06/NQ-HDND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4136/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1599/UBND-QLĐT ngày 10/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bng

18

Nhà văn hóa thôn Lục Xuân, xã Võng Xuyên;

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,14

0,14

0,14

Huyện Phúc Thọ

Xã Võng Xuyên

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4137/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1582/UBND-QLĐT ngày 06/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

19

Nhà văn hóa thôn Phúc Trạch, xã Võng Xuyên;

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,1

0,1

0,1

Huyện Phúc Thọ

Xã Võng Xuyên

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4138/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1583/UBND-QLĐT ngày 06/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

20

Nhà văn hóa thôn Võng Nội, xã Võng Xuyên;

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,12

0,12

0,12

Huyện Phúc Thọ

Xã Võng Xuyên

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4139/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1585/UBND-QLĐT ngày 06/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

21

Nhà văn hóa Thôn 4, xã Liên Hiệp

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,13

 

0,13

Huyện Phúc Thọ

Xã Liên Hiệp

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4140/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1587/UBND-QLĐT ngày 06/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

22

Nhà văn hóa Thôn 6 xã Liên Hiệp

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,09

0,09

0,09

Huyện Phúc Thọ

Xã Liên Hiệp

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4141/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1511/UBND-QLĐT ngày 27/10/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

23

Nhà văn hóa thôn Bảo Lộc 1, xã Võng Xuyên

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,14

0,14

0,14

Huyện Phúc Thọ

Xã Võng Xuyên

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4143/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1586/UBND-QLĐT ngày 06/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

24

Nhà văn hóa thôn 6 xã Ngọc Tảo

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,05

 

0,05

Huyện Phúc Thọ

Xã Ngọc Tảo

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4144/QĐ UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1624/UBND-QLĐT ngày 12/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

25

Nhà văn hóa thôn 7 xã Ngọc Tảo

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,05

 

0,05

Huyện Phúc Thọ

Xã Ngọc To

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4145/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyt BCKTKT; VB số 1623/UBND-QLĐT ngày 12/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

26

Nhà văn hóa thôn 10 xã Ngọc To

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,05

 

0,05

Huyện Phúc Thọ

Xã Ngọc Tảo

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4146/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1644/UBND-QLĐT ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mặt bằng

27

Nhà văn hóa thôn 3 xã Hát Môn

DVH

BQLDA ĐTXD huyện

0,07

 

0,07

Huyện Phúc Thọ

Xã Hát Môn

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND huyện Phúc Thọ. QĐ số 4120/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt BCKTKT; VB số 1552/UBND-QLĐT ngày 03/11/2020 của UBND luyện Phúc Thọ chấp thuận tổng mt bng

28

Trường mầm non Phương Độ

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Phúc Thọ

0,41

0,31

0,31

Huyện Phúc Thọ

Phương Độ

Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Văn bản số 667/UBND-QLĐT ngày 13/6/2019 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận bản vẽ TMB;

Văn bản số 1190/UBND-QLĐT ngày 21/8/2020 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận bn vTMB điều chỉnh (điều chỉnh diện tích)

29

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Tre, L Gió, thôn Bảo Lộc xã Võng Xuyên

ONT

Ban QLDA XDHT các khu đất

4,46

4,46

0,4

Huyện Phúc Thọ

Võng Xuyên

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng số 2194/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND thành phố Hà Nội. Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Quyết định số 5844a/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt thiết kế bản v thi công và tổng dự toán công trình; Văn bản số 9454/SXD-QLXD ngày 15/10/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư. Văn bản số 5442/UBND-ĐT ngày 6/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Tờ trình số 877/TTr-UBND ngày 17/6/2021 của UBND huyện Phúc Thọ đề nghị cho phép gia hạn tiến độ dự án (dự án đang thực hiện GPMB)

17. Quốc Oai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp đường từ đường ĐT421B đi thôn Yên Thái và thôn Việt Yên xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

DGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai

1,65

0,74

0,74

Huyện Quốc Oai

Xã Đông Yên

Quyết định số 5464/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án

2

Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Quốc Oai

TSC

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai

0,54

0,54

0,54

Huyện Quốc Oai

TT Quốc Oai

Quyết định số 7715/QĐ-UBND ngáy 29/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dán ĐTXD (Theo dự án được phê duyệt diện tích thu hồi đất khoảng 1 ha, hiện đang trình phê duyệt Chủ trương với diện tích thu hồi khoảng 0.54ha)

3

Trường THCS Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai

0,91

0,91

0,91

Huyện Quốc Oai

Xã Tân Phú

Quyết định số 8080/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

4

Xây dựng mrộng Trường Tiểu học Dại Thành

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai

0,63

0,46

0,63

Huyện Quốc Oai

Xã Đại Thành

Quyết định số 8054/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

5

Trường tiểu học Thạch Thán

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai

1,1

1,1

1,1

Huyện Quốc Oai

Xã Thạch Thán

Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt điều chỉnh BCKT kỹ thuật trường TH Thạch Thán

6

Trường Mầm non Hòa Thạch A

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai

0,8

 

0,8

Huyện Quốc Oai

Xã Hòa Thạch

Quyết định số 7234/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

7

Xây dựng mới trạm bơm và hoàn thiện hệ thống tiêu Yên Sơn, huyện Quốc Oai

DTL

Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT Thành phố

7,32

2,04

5,28

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai, Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, xã Yên Sơn

Quyết định số 6129/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

8

Xây dựng tuyến đường phát triển phía Tây Nam huyện Quốc Oai từ đường tnh 421B đi đường tỉnh 419 nối với đường tnh 423 hiện trạng

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

15,76

8,6

15,76

Quốc Oai

Xã Cấn Hữu; Xã Đồng Quang; Xã Cộng Hòa

Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Xây dựng tuyến đường phát triển phía Tây Nam huyện Quốc Oai từ đường tnh 421B đi đường tnh 419 nối với đường tỉnh 423 hiện trạng

18. Sóc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại Khu Đồng Sau, thôn Thạch Lỗi

ONT

TTPTQĐ

0,42

0,1

0,41

Sóc Sơn

xã Thanh Xuân

QĐ số 5765/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao ch tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017

2

Xây dựng HTKT khu đất để đấu giá QSD đất tại thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn

ONT

TTPTQĐ

3,4

3

3

Sóc Sơn

Tiên Dược

Văn bản số 84/HĐND-TT ngày 26/6/2018 của Hội đng nhân dân huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

3

DA XD HTKT khu TĐC thôn Đa Hội phục vụ GPMB dự án khu LHXLCT Sóc Sơn

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

5

 

0,14

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 7222/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư XDCT

4

Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch dự án: Cải tạo, nâng cp đường 131 đoạn Núi Đôi đi xã Tân Minh, Bắc Phú và đường khu tập thể 143-418 xã Bc Phú

ONT

TTPTQĐ

1,5

 

0,2

Sóc Sơn

Tân Minh, Bắc Phú

Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND huyện vv phê duyệt DA đầu tư

5

Xây dựng HTKT chỉnh trang, phát triển khu dân cư tại Cửa Điện, thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã

ONT

TTPTQĐ

1,53

1,53

1,53

Sóc Sơn

Trung Giã

Quyết định phê duyệt chủ trương số 2958/QĐ-UBND ngày 26/9/2018. Quyết định phê duyệt đề cương kinh phí CBĐT số 3227/QĐ-UBND ngày 15/10/2018. VB chấp thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 số 2137/UBND-QLĐT ngày 27/9/2019 của huyện Sóc Sơn

6

Đầu tư xây dựng công trình đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tnh Bắc Giang (Phần diện tích thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn)

DGT

Ban QLDA DTXD các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang - TTPTQD

1,1

0,2

0,9

Sóc Sơn

xã Tân Hưng

Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang; - Văn bản số 1062/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phối hợp đầu tư tuyến đường nối từ Quốc lộ 1B Hà Nội Lạng Sơn đến tuyến đường Quốc lộ 3 mới HN - TN

7

Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB dự án khu du lịch sinh thái Sóc Sơn (khu 1, khu 2, khu 3) thôn Vệ Linh, Cộng Hòa, xã Phù Linh

ONT

TTPTQĐ

5,6

5,6

0,3

Sóc Sơn

Phù Linh

Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư

8

XD MR và nâng cấp Trưng Cao đẳng An ninh nhân dân I

CAN

Trường Cao đẳng an ninh

7,73

0,40

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

QĐ 9478/QĐ-BCA-H2 ngày 11/11/2020 của Bộ công an v/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; QĐ số 1798/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND Tp v/v phê duyệt Q1-QHCTXD tỷ lệ 1/500 dự án

9

Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc

DGT

Ban QLDA 2- Bộ Giao thông vận tải

0,28

 

0,28

Sóc Sơn

xã Trung Giã

Quyết định 1040/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2019 của - Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư.

10

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Bắc Sơn phục vụ di dân vùng ảnh hưởng của khu LHXL chất thải Sóc Sơn (phạm vi bán kính 500m)

ONT

Ban QLDA ĐTXD huyện

7,8

 

7,80