Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công Hà Nội

Số hiệu: 25/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 04/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/NQ-ND

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

(từ ngày 03/12/2019 đến ngày 05/12/2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phvề kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ vng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại các tờ trình số 258/TTr-UBND ngày 19/11/2019; 268/TTr-UBND ngày 22711/2019; 272/TTr-UBND, 273/TTr-UBND, 274/TTr-UBND, 275/TTr-UBND và 276/TTr-UBND ngày 26/11/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; báo cáo thẩm tra số 81/BC-HĐND ngày 26/11/2019 và số 106/BC-HĐND ngày 03/12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách; báo cáo giải trình số 376/BC-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành ph; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành ph,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 12 dự án (bao gồm 11 dự án nhóm B và 01 dự án trọng điểm nhóm C) sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư dự kiến 3.892.585 triệu đồng.

(Chi tiết tại 13 phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

1.1. Chỉ đạo các đơn vị được giao; nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện: Rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khp ni đng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kĩ thuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện; Xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; Đối với các dự án trường học cần bsung vào quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội theo quy đnh của Luật Quy hoạch s21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 và thực hiện rà soát, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng theo quy định. Đối với các dự án giao thông áp dụng đúng quy định xlý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Trình cp có thm quyn quyết định đu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan; Trong công tác lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cn lưu ý thực hiện (hoặc giải trình việc không thực hiện) ý kiến của các sở, ngành đã đóng góp tại bước lập, trình, thẩm định và phê duyệt chủ trương đu tư dự án.

1.2. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: Thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình trin khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

1.3. Trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm cần cân đối nguồn vốn ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp huyện (đối với các dự án có sử dụng ngân sách cấp huyện) theo tiến độ đảm bảo hoàn thành các dự án theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 04/12/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban CTĐB thuộc UBTV Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Các B
an Đảng, các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- C
ác VP: Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- Các s
: KHĐT, TC, XD, GTVT,
GDĐT, TNMT, QHKT;
- Thường trực HĐND, UBND các QHTX;
- C
ông báo Thành ph;
- C
ng giao tiếp điện tử Thành ph;
- L
ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỰ ÁN HĐND, THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TẠI KỲ HỌP THỨ 11
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

TT

Dự án

Nhóm dự án

Tổng mức đầu tư

Thi gian thực hiện

Ch đu tư

Ghi chú

B

Tr.đ C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng.

11

I

3.892.585

 

 

 

I

Lĩnh vực giáo dục và đào to

3

1

627.745

 

 

 

1

Xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Bắc Từ Liêm

 

1

42.745

2020-2021

UBND quận Bc Từ Liêm

Ph lc 2

2

Xây dựng trưng THPT Việt Hùng, huyện Đông Anh

1

 

175.000

2021-2024

UBND huyện Đông Anh

Phụ lục 3

Đầu tư từ ngân sách Huyện

3

Xây dựng trưng THPT Nguyên Khê, huyện Đông Anh

1

 

160.000

2021-2024

UBND huyện Đông Anh

Phụ lục 4

Đầu tư từ ngân sách Huyện

4

Xây dựng trường THPT Uy Nỗ, huyện Đông Anh

1

 

250.000

2021-2024

UBND huyện Đông Anh

Phlục 5

Đầu tư từ ngân sách Huyn

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Các lĩnh vực hoạt động kinh tế

8

 

3.264.840

 

 

 

*

Lĩnh vc hạ tầng giao thông

7

 

3.103.310

 

 

 

1

Xây dựng, khp nối đường giao thông khu chức năng đô th Tây Tựu, qun Bắc Từ Liêm

1

 

92.789

2021-2023

UBND quận Bắc Từ Liêm

Phụ lục 6

2

Nâng cp, mrộng Quốc lộ 32 trên địa bàn huyện Ba Vì - giai đoạn 1 (đoạn qua thị trấn Tây Đng), huyện Ba Vì

1

 

365.355

2021-2023

UBND huyện Ba Vì

Phụ lục 7

3

Ci tạo, nâng cấp đường tnh lộ 414C đi xã Thuần Mỹ (nối khu du lịch Suối Hai với khu du lịch nước khoáng nông Thuần Mỹ), huyện Ba Vì

1

 

405.161

2021-2024

UBND huyện Ba Vì

Phụ lc 8

4

Nâng cp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trn Kim Bài tới nút giao Ngã tư Vác, huyện Thanh Oai

1

 

386.636

2021-2023

UBND huyện Thanh Oai

Phụ lục 9

5

Ci tạo, nâng cp Tnh lộ 413 đoạn từ Km0+00 đến Km5+900, thị xã Sơn Tây

1

 

491.203

2021-2024

UBND thị xã Sơn Tây

Ph lc 10

6

Cải tạo, nâng cp Tỉnh lộ 414 (đoạn tngã ba Vị Thy đi Xuân Khanh), thị xã Sơn Tây

1

 

394.682

2021-2024

UBND thị xã Sơn Tây

Phụ lc 11

7

Xây dựng tuyến đường từ đường Dục Nội xã Việt Hùng đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh

1

 

967.484

2021-2025

UBND huyện Đông Anh

Phụ lục 12

Đu tư từ ngân sách Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Lĩnh vực hạ tầng kĩ thut

1

 

161.530

 

 

 

1

Gii phóng mặt bng và xây dựng hàng rào bo vệ khu đất 3AI, 3A2 phường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, đ bàn giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

 

161.530

2020-2021

UBND quận Nam Từ Lm

Phụ lục 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ QUẬN BẮC TỪ LIÊM
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

1. Mục tiêu đầu tư: Hình thành khu Liên cơ quan khang trang, hiện đại cả vkiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan xung quanh; tạo môi trường làm việc, giảng dạy chuyên nghiệp và đào tạo các khóa học chính trị một cách đồng bộ và hiệu quả.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới 01 khối nhà bao gồm 01 tầng hầm và 03 tầng nổi; diện tích xây dựng khoảng 688,6m2 trên khu đất rộng khoảng 2.066m2 và các công trình phụ trợ. Các hạng mục chính: Khối nhà chính, cung cấp lắp đặt thiết bị, nội tht, sân đường nội bộ, vườn cây, bể nước, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ đng bộ khác.

3. Dự án trọng điểm nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 42.745 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Bắc Từ Liêm.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021.

8. Chủ đầu tư: UBND quận Bắc Từ Liêm.

 

PHỤ LỤC 3

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VIỆT HÙNG, HUYỆN ĐÔNG ANH
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

1. Mục tiêu đu tư: Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

2. Quy mô đầu tư:

- Quy mô đào tạo khoảng 2.025 học sinh (tương ứng 45 lớp).

- Đầu tư xây mới 30 phòng học, các phòng học chức năng, khu hiệu bộ, các công trình phụ trợ khác; đồng bộ trang thiết bị; đoạn đường vào trường theo quy định.

- Diện tích khu đất dự kiến khoảng 2,95ha.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 175.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách huyện Đông Anh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đông Anh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

8. Chủ đầu tư: UBND huyện Đông Anh.

 

PHỤ LỤC 4

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

1. Mục tu đầu tư: Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

2. Quy mô đầu tư:

- Quy mô đào tạo khoảng 1.800 học sinh (tương ứng 45 lớp).

- Xây mới 30 phòng học, các phòng học chức năng, phòng học bộ môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khu hiệu bộ và các công trình phụ trợ đảm bảo theo tiêu chuẩn trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Đầu tư đồng bộ trang thiết bị theo tiêu chuẩn.

- Diện tích khu đất dự kiến khoảng 2,28ha.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 160.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách huyện Đông Anh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đông Anh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

8. Chủ đầu tư: UBND huyện Đông Anh.

 

PHỤ LỤC 5

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG UY NỖ, HUYỆN ĐÔNG ANH
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, định hướng phát triển thành trường Trung học phổ thông chất lượng cao.

2. Quy mô đầu tư:

- Quy mô đào tạo khoảng 1.575 học sinh (tương ứng 45 lớp)

- Quy mô xây dựng: Xây mới 45 phòng học, các phòng học chức năng, phòng học bộ môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khu hiệu bộ và các công trình phụ trợ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập; đầu tư đồng bộ trang thiết bị theo quy định.

- Diện tích khu đất dự kiến khoảng 2,06ha.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 250.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách huyện Đông Anh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đông Anh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

8. Chủ đầu tư: UBND huyện Đông Anh.

 

PHỤ LỤC 6

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG UY NỖ, HUYỆN ĐÔNG ANHCHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG, NỐI ĐƯỜNG GIAO THÔNG KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY TỰU, QUẬN BẮC TỪ LIÊM
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

1. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thng giao thông khu vực theo quy hoạch, khớp ni các dự án đã triển khai thi công với trục đường Tây Thăng Long; Tạo đưng vào để thực hiện các dự án trong khu chức năng đô thị Tây Tựu theo quy hoạch, từng bước hiện thực hóa quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch khu đô thị S1 đã được phê duyệt.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới tuyến đường có tổng chiều dài khoảng L=896m, gồm có 03 đoạn:

- Đoạn 1 (điểm đầu kết nối với tuyến đường trục Tây Thăng Long, điểm cuối kết nối với đoạn 3): L1=600m; Bnền = 17,0m (Bmặt=7m, B=2x4,5m=9m, Bpc=1m);

- Đoạn 2 (điểm đầu giao với trục Tây Thăng Long, điểm cuối kết nối với đoạn 1): L2=102m, Bnền=24,0m (Bmặt=14m, B=2x5m=10m);

- Đoạn 3 (điểm đầu kết nối với ô đất có ký hiệu DV07 thuộc khu chức năng Tây Tựu, điểm cuối kết ni với ô đất có ký hiệu XH thuộc khu chức năng đô thị Tây Tựu): L3=194m, Bnền=46,0m (Bmt=13m, B=2x7,5m=15m, Bpc=18m).

Các hạng mục chủ yếu: Nền, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước; cấp nước, chiếu sáng; Cây xanh, tổ chức giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 92.789 triệu đồng.

5. Nguồn vn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Bắc Từ Liêm.

7. Thi gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Chủ đầu tư: UBND quận Bắc Từ Liêm.

 

PHỤ LỤC 7

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 32 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA VÌ GIAI ĐOẠN 1 (ĐOẠN QUA THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG) HUYỆN BA VÌ
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống đường trục hướng tâm phía Tây, kết ni các đường QL21, Việt Trì - Ba Vì, cầu Vĩnh Thịnh...; phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch; tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng cho huyện Ba Vì nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung.

2. Quy mô đầu tư: Nâng cấp mrộng tuyến đường có chiều dài khoảng L=1.700m, điểm đầu tại lý trình Km53+500 (tại ngã 4 giao giữa Quốc lộ 32 với Đường tính 412, thuộc địa phận thị trấn Tây Đằng), điểm cuối tại lý trình Km55+200 (giáp ranh thị trấn Tây Đằng với xã Vật lại); Quy mô mặt cắt ngang: Bnền= Bvh + B + Bdpc + B + Bvh= 6,0+10,5+2,0+10,5+6,0m = 35,0m.

Các hạng mục chủ yếu: Nền, mặt đường; hệ thống thoát nước; hệ thống cấp nước, cấp điện; điện chiếu sáng; cây xanh; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 365.355 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Ba Vì

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Chủ đầu tư: UBND huyện Ba Vì.

 

PHỤ LỤC 8

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH LỘ 414C ĐI XÃ THUẦN MỸ (NỐI KHU DU LỊCH SUỐI HAI VỚI KHU DU LỊCH NƯỚC KHOÁNG NÓNG THUẦN MỸ), HUYỆN BA VÌ
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng tuyến đường, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hơn nữa nhiệm vụ trục giao thông chính của khu vực, tăng cường khả năng thông thương hàng hóa, đáp ứng nhu cầu vận tải, du lịch, dịch vụ trong vùng; góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo định hướng đã được phê duyệt.

2. Quy mô đầu tư:

- Loại, cấp công trình: Cải tạo nâng cấp tuyến đường có chiều dài L=8.300m (Điểm đầu tư Ngã 3 Chằm Mè, lý trình Km0+0.00, giao với tỉnh lộ 414 thuộc địa phận xã Ba Trại đến điểm cuối là Ngã 3 Thuần Mỹ, lý trình kM8+300, giao với đưng đê hữu sông Hồng thuộc địa phận xã Thuần Mỹ); kết cu áo đường mềm cấp cao A1; tải trọng thiết kế nền áo đường: Trục xe P=120kN; tải trọng thiết kế nền áo đường: Trục xe P=120kN; tốc độ tính toán: Vtk=60km/h.

- Mặt cắt ngang nền đường: Bnn = 14,0m. Trong đó: Bmt = 7,0m+2x2,0m = 11,0m (bao gồm gia cố 2 bên lề mỗi bên 2,0m như kết cấu mặt đường xe chạy); Blề= 2x1,5m=3,0m.

- Các hạng mục chủ yếu: Nền mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông, rãnh thoát nước, kè đá, điện chiếu sáng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 405.161 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Ba Vì.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

8. Chủ đầu tư: UBND huyện Ba Vì.

 

PHỤ LỤC 9

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC 21B ĐOẠN TỪ THỊ TRẤN KIM BÀI TỚI NÚT GIAO NGÃ TƯ VÁC, HUYỆN THANH OAI
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

1. Mục tiêu đu tư: Tạo ra một tuyến đường giao thông có cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và đi lại của nhân dân trong khu vực. Góp phần giảm ùn tắc giao thông và tạo mỹ quan đô thị cho trung tâm huyện Thanh Oai.

Tăng khả năng khai thác hàng hóa, năng lực kết nối với các tuyến đường hiện hữu và tạo thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh trong khu vực.

Tuyến đường là một phần trong quy hoạch tổng thể chung của thành phố Hà Nội, do đó khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo định hướng đã được phê duyệt và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Oai nói riêng và của Thủ đô Hà Nội.

2. Quy mô đầu tư: Nâng cấp mrộng tuyến đường có chiều dài khoảng L=3,25Km, đoạn từ Km13+200 đến Km 16+450 quốc lộ 21B.

- Mặt cắt ngang nền đường áp dụng với các đoạn ngoài khu vực dân cư: Bnền=35m, bao gm: B=Blề + Bcơ giới + Bphân cách giữa + Bcơ giới + Blề = 5,5+11,25+1,5+11,25+5,5m = 35,0m

- Mặt ct ngang nền đường áp dụng với các đoạn qua khu vực dân cư: Bnn=35m, bao gm: B=B + Bcơ giới + Bphân cách giữa Bcơ giới + B = 5,5+11,25+1,5+11,25+5,5m = 35,0m

Các hạng mục chyếu: Nền, mặt đường; hệ thống thoát nước; hệ thống cấp nước, cấp điện; điện chiếu sáng; cây xanh; PCCC; an toàn giao thông; hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết kế đồng bộ với quy mô cấp đường.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 386.636 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Thanh Oai.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Chủ đu tư: UBND huyện Thanh Oai.

 

PHỤ LỤC 10

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TỈNH LỘ 413 ĐOẠN TỪ KM0 ĐẾN KM5+900, THỊ XÃ SƠN TÂY
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mở rộng mặt cắt theo quy mô đường cp III, đồng bằng, trước mắt đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng lưu lượng giao thông, kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực, tạo điều kiện để phát trin kinh tế - văn hóa - xã hội và du lịch, dịch vụ địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra đầu tư xây dựng tuyến đường sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông liên tnh, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể chung của Thị xã.

2. Quy mô đầu tư: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tnh lộ 413 đoạn từ Km0 đến Km5+900, thị xã Sơn Tây, có chiều dài khoảng L=5,9Km; tốc độ thiết kế Vtk = 60 Km/h; kết cấu áo đường mềm cấp cao A1; Mặt cắt ngang nền đường: Bnền = 30,0m, trong đó: Bmặt = 2x7,5m=15,0m; B = 2x6m = 12,0m; Bpc = 3,0m.

Các hạng mục chủ yếu: Nn mặt đường, hè đường, hệ thống thoát nước, kè nền đường và an toàn giao thông, hệ thống cây xanh chiếu sáng; hào cáp kỹ thuật; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 491.203 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Sơn Tây.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

8. Chủ đầu tư: UBND thị xã Sơn Tây.

 

PHỤ LỤC 11

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TỈNH LỘ 414 (ĐOẠN TỪ NGÃ BA VỊ THỦY ĐI XUÂN KHANH), THỊ XÃ SƠN TÂY
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo ra một tuyến đường giao thông có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, đi lại của nhân dân trong khu vực và đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Nâng cao chất lượng vận tải hành khách và hàng hóa, giá thành vận tải hợp lý, tiện lợi và an toàn. Góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã Sơn Tây. Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong thị xã Sơn Tây theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Quy mô đầu tư: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 414 (đoạn từ ngã ba Vị Thủy đi Xuân Khanh), thị xã Sơn Tây; có chiều dài khoảng L=4,65Km; tc độ thiết kế Vtk = 60 Km/h; kết cấu áo đường mềm cấp cao A1; Mặt cắt ngang nền đường: Bnn = 35,0m, trong đó: Bmặt = 2x11,25m=22,5m; B = 2x5,5m = 11,0m; Bpc= 1,5m.

Các hạng mục chủ yếu: Nn mặt đường, hè đưng, hệ thống thoát nước, kè nên đường và an toàn giao thông, hệ thống cây xanh chiếu sáng; đường ống chứa cáp kỹ thuật; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 394.682 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành ph.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Sơn Tây.

7. Thi gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

8. Chủ đầu tư: UBND thị xã Sơn Tây.

 

PHỤ LỤC 12

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TỪ ĐƯỜNG DỤC NỘI, XÃ VIỆT HÙNG ĐẾN TUYẾN ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP, HUYỆN ĐÔNG ANH
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

1. Mục tiêu đầu tư: Dự án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, Quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND thành phHà Nội phê duyệt tại Quyết định s 2270/QĐ-UBND ngày 25/5/2012.

Bên cạnh đó dự án nhm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cân đối đầy đủ chức năng sử dụng đất, khớp nối với các dự án đã và đang triển khai trong khu vực; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải quyết tốt những vấn đề phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đông Anh.

Dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chí thực hiện đề án xây dựng huyện Đông Anh thành quận.

2. Quy mô đu tư: Xây dựng mới tuyến đường có chiều dài khoảng L=6.040m; mặt cắt ngang nền đường: B = 30m, trong đó: Bm = 15,0m; B=2x7,5m=15,0m; cầu vượt đường sắt: Dầm hộp thép, 2 làn xe chiều rộng B=9m, chiều dài cầu L=340m, móng mố trụ cầu dùng cọc khoan nhồi BTCT;

Các hạng mục chủ yếu: Nền, mặt đường; cầu vượt đường sắt; hệ thống thoát nước; hệ thống cấp nước, cấp điện; điện chiếu sáng; cây xanh; PCCC; an toàn giao thông; hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết kế đồng bộ với quy mô cấp đường.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 967.484 triệu đồng.

5. Nguồn vn: Ngân sách huyện Đông Anh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đông Anh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2025.

8. Chđầu tư: UBND huyện Đông Anh.

 

PHỤ LỤC 13

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ XÂY DỰNG HÀNG RÀO BẢO VỆ KHU ĐẤT 3A1, 3A2 PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM ĐỂ BÀN GIAO CHO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành ph)

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hàng rào chống lấn chiếm khu đất, giải phóng mặt bằng khu đất 3A1, 3A2 phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm hoán đổi, thay thế chức năng khu đất 1B và bàn giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý sử dụng.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng hàng rào bo vệ khung sắt góc lưới B40 chiều dài khoảng 1.500m, cao 2m và giải phóng mặt bằng khu đất 3A1, 3A2 phường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm diện tích khoảng 9,47ha.

3. Dự án nhóm B.

4. Tng mức đầu tư dự kiến: 161.530 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Nam Từ Liêm.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021.

8. Chủ đầu tư: UBND quận Nam Từ Liêm.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!