Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 65/2012/TT-BNNPTNT trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch

Số hiệu: 65/2012/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 26/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Chủ vật thể thuộc diện phải kiểm dịch hoặc người được chủ vật thể ủy quyền phải đăng ký kiểm dịch thực vật với cơ quan kiểm dịch thực vật ít nhất 24 giờ trước khi xuất khẩu vật thể.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu
- Giấy ủy quyền của chủ vật thể
- Vận đơn (Bill hàng)
- Phiếu đóng gói (Packinglist)
- Hợp đồng mua bán, thư tín dụng (nếu có)
- Giấy chứng nhận khử trùng.

Cơ quan kiểm dịch sẽ kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho lô vật thể đạt yêu cầu trong phạm vi 24 giờ sau khi kiểm tra, trường hợp kéo dài quá 24 giờ cơ quan kiểm dịch thực vật phải báo cho chủ vật thể biết.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 65/2012/TT-BNNPTNT, có hiệu lực ngày 11/02/2013.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho các lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh (dưới đây gọi tắt là giấy chứng nhận).

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân (dưới đây gọi tắt là chủ vật thể) Việt Nam và nước ngoài có hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (dưới đây gọi tắt là vật thể) tại Việt Nam.

Điều 2. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

Chi cục kiểm dịch thực vật vùng, trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu thuộc Cục Bảo vệ thực vật hoặc chi cục bảo vệ thực vật cấp tỉnh được Cục Bảo vệ thực vật uỷ quyền cấp giấy chứng nhận (dưới đây gọi tắt là cơ quan kiểm dịch thực vật).

Điều 3. Thời gian cấp giấy chứng nhận

Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp giấy chứng nhận cho lô vật thể đạt yêu cầu trong phạm vi 24 giờ sau khi kiểm tra vật thể. Trong trường hợp phải kéo dài quá 24 giờ, cơ quan kiểm dịch thực vật phải báo cho chủ vật thể biết.

Điều 4. Phí, lệ phí

Chủ vật thể phải nộp phí, lệ phí kiểm dịch thực vật theo quy định hiện hành.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Mục 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI LÔ VẬT THỂ XUẤT KHẨU

Điều 5. Hồ sơ

1. Hồ sơ

a) Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu (Mẫu giấy 9 ban hành kèm theo phụ lục 1 của Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012, Bản chính).

b) Giấy ủy quyền của chủ vật thể: Áp dụng trong trường hợp chủ vật thể ủy quyền cho người khác thực hiện đăng ký kiểm dịch thực vật (Bản chính). Đối với vật thể xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới hoặc lối mở đường bộ, không yêu cầu giấy ủy quyền của chủ vật thể.

c) Vận đơn (Bill hàng): Chỉ áp dụng đối với vật thể xuất khẩu bằng đường biển khi chủ vật thể yêu cầu cơ quan kiểm dịch thực vật xác nhận vào giấy chứng nhận các thông tin nêu trong vận đơn (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu). Chủ vật thể chỉ nộp vận đơn cho cơ quan kiểm dịch thực vật khi vật thể đã được kiểm tra kiểm dịch thực vật và đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định.

d) Phiếu đóng gói (Packinglist): Áp dụng đối với vật thể xuất khẩu bằng đường biển trong trường hợp vật thể không đồng nhất (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).

đ) Hợp đồng mua bán, thư tín dụng (nếu có) (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).

e) Giấy chứng nhận khử trùng (Bản chính): Áp dụng đối với vật thể xuất khẩu có yêu cầu khử trùng được ghi trong hợp đồng mua bán, thư tín dụng.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 6. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận

1. Đăng ký kiểm dịch thực vật

Chủ vật thể hoặc người được chủ vật thể ủy quyền đăng ký kiểm dịch thực vật trước ít nhất 24 giờ với cơ quan kiểm dịch thực vật nơi gần nhất trước khi xuất khẩu vật thể.

2. Nộp hồ sơ

Chủ vật thể hoặc người được chủ vật thể ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan kiểm dịch thực vật tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

3. Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

4. Kiểm tra vật thể và cấp chứng nhận

Cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm tra vật thể. Căn cứ vào kết quả kiểm tra vật thể, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì thông báo chủ vật thể biết và nêu rõ lý do.

Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI LÔ VẬT THỂ TÁI XUẤT KHẨU

Điều 7. Hồ sơ

1. Hồ sơ

a) Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu (Mẫu giấy 9 ban hành kèm theo phụ lục 1 của Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012, bản chính).

b) Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).

c) Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất hàng (Bản sao chụp).

d) Vận đơn (Bill hàng): Áp dụng đối với vật thể tái xuất khẩu bằng đường biển (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu). Chủ vật thể chỉ nộp vận đơn cho cơ quan kiểm dịch thực vật khi vật thể đã được kiểm tra kiểm dịch thực vật và đủ điều kiện tái xuất khẩu theo quy định.

đ) Phiếu đóng gói (Packinglist): Áp dụng đối với vật thể tái xuất khẩu bằng đường biển trong trường hợp vật thể không đồng nhất (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).

e) Giấy ủy quyền của chủ vật thể: Áp dụng trong trường hợp chủ vật thể ủy quyền cho người khác thực hiện đăng ký kiểm dịch thực vật (Bản chính). Đối với vật thể tái xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới hoặc lối mở đường bộ, không yêu cầu giấy ủy quyền của chủ vật thể.

g) Hợp đồng mua bán, thư tín dụng (nếu có) (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận

1. Đăng ký kiểm dịch thực vật

Chủ vật thể hoặc người được chủ vật thể ủy quyền đăng ký kiểm dịch thực vật trước ít nhất 24 giờ với cơ quan kiểm dịch thực vật nơi gần nhất trước khi tái xuất khẩu vật thể.

2. Nộp hồ sơ

Chủ vật thể hoặc người được chủ vật thể ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan kiểm dịch thực vật tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

3. Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

4. Kiểm tra vật thể và cấp chứng nhận

Cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm tra vật thể. Căn cứ vào kết quả kiểm tra vật thể, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì thông báo chủ vật thể biết và nêu rõ lý do.

Mục 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI LÔ VẬT THỂ NHẬP KHẨU

Điều 9. Hồ sơ

1. Hồ sơ

a) Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu giấy 3 ban hành kèm theo phụ lục 1 của Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012, bản chính).

b) Bản khai kiểm dịch thực vật: Áp dụng đối với vật thể nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển trước khi cập cảng (Mẫu giấy 4 ban hành kèm theo phụ lục 1 của Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012, bản chính).

c) Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương (Bản chính).

d) Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu: Áp dụng đối với vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).

đ) Vận đơn (Bill hàng): Áp dụng đối với vật thể nhập khẩu bằng đường biển (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).

e) Phiếu đóng gói (Packinglist): Áp dụng đối với vật thể nhập khẩu bằng đường biển trong trường hợp vật thể không đồng nhất (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).

g) Giấy ủy quyền của chủ vật thể: Áp dụng trong trường hợp chủ vật thể ủy quyền cho người khác thực hiện đăng ký kiểm dịch thực vật (Bản chính). Đối với vật thể nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới hoặc lối mở đường bộ, không yêu cầu giấy ủy quyền của chủ vật thể.

h) Hợp đồng mua bán, thư tín dụng (nếu có) (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 10. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận

1. Đăng ký kiểm dịch thực vật

Chủ vật thể hoặc người được chủ vật thể ủy quyền đăng ký kiểm dịch thực vật trước ít nhất 24 giờ với cơ quan kiểm dịch thực vật nơi gần nhất trước khi nhập khẩu vật thể.

2. Nộp hồ sơ

Chủ vật thể hoặc người được chủ vật thể ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan kiểm dịch thực vật tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

3. Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

4. Kiểm tra vật thể và cấp chứng nhận

Cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm tra vật thể. Căn cứ vào kết quả kiểm tra vật thể, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì thông báo chủ vật thể biết và nêu rõ lý do.

Mục 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI LÔ VẬT THỂ QUÁ CẢNH

Điều 11. Hồ sơ

1. Hồ sơ

a) Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu giấy 3 ban hành kèm theo phụ lục 1 của Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012, bản chính).

b) Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).

c) Giấy ủy quyền của chủ vật thể: Áp dụng trong trường hợp chủ vật thể ủy quyền cho người khác thực hiện đăng ký kiểm dịch thực vật (Bản chính).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận

1. Đăng ký kiểm dịch thực vật

Khi vật thể quá cảnh vào cửa khẩu đầu tiên của Việt Nam, chủ vật thể hoặc người được chủ vật thể ủy quyền phải đăng ký kiểm dịch thực vật trước ít nhất 24 giờ với cơ quan kiểm dịch thực vật nơi gần nhất.

2. Nộp hồ sơ

Chủ vật thể hoặc người được chủ vật thể ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan kiểm dịch thực vật tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

3. Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

4. Giám sát, kiểm tra vật thể và cấp chứng nhận

Cơ quan kiểm dịch thực vật giám sát hoặc kiểm tra vật thể theo quy định. Căn cứ vào kết quả giám sát hoặc kiểm tra vật thể, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì thông báo chủ vật thể biết và nêu rõ lý do.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm:

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan kiểm dịch thực vật cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư này.

2. Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận và lưu hồ sơ theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật về kiểm dịch thực vật.

3. Trách nhiệm của chủ vật thể:

a) Chấp hành các quy định nêu tại Thông tư này và các quy định của pháp luật về kiểm dịch thực vật.

b) Thực hiện các quy định trong giấy tờ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật được cấp.

c) Nộp các khoản phí và lệ phí kiểm dịch thực vật theo quy định hiện hành.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2013.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quang ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo Chính phủ; Website Chính phủ;
- Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ NN và PTNT;
- Các Chi cục KDTV vùng thuộc Cục BVTV;
- Lưu VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Freedom – Happiness
---------------

No.65/2012/TT-BNNPTNT

Hanoi, December 26, 2012

 

CIRCULAR

REGULATING ORDER, PROCEDURES FOR GRANTING CERTIFICATE OF PLANT QUARANTINE

Pursuant to the Decree No.01/2008/ND-CP dated January 03, 2008 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

Pursuant to the Decree No.75/2009/ND-CP of September 10, 2009 of the Government amending Article 3 of the Decree No.01/2008/ND-CP dated January 03, 2008 of the Government defining the functions , tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and rural Development;

Pursuant to the Decree No.02/2007/ND-CP dated January 05, 2007 of the Government on Plant Quarantine;

At the request of Director of the Department of Plant Protection;

The Minister of Agriculture and Rural Development issues the Regulations on order and procedures for granting certificate of plant quarantine.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. This Circular provides for the order and procedures for granting certificates of plant quarantine for the lots of objects subject to plant quarantine for export, re-export, import and in transit (hereinafter referred to as the certificate).

2. This Circular applies to the Vietnamese and foreign organizations or individuals (hereinafter referred to as object owners) with operations of export, re-export, import and transit of objects subject to plant quarantine (hereinafter referred to as objects) in Vietnam.

Article 2. Competence to grant certificate

Branch of regional plant quarantine, border gate plant quarantine station under the Plant Protection Department or the provincial-level plant protection Branches authorized to grant Certificate by the Plant Protection Department (hereinafter referred to as the plant quarantine agencies).

Article 3. Time for granting certificate

The plant quarantine agencies grant certificates for the lots of objects meeting the requirements within 24 hours after inspecting the objects. In case of requiring to last longer than 24 hours, the plant quarantine agencies must notify the owners.

Article 4. Charges and fees

Object owners must pay charges, fees of plant quarantine in accordance with current regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ORDER, PROCEDURES FOR GRANTING CERTIFICATES

Section 1. ORDER, PROCEDURES FOR GRANTING CERTIFICATES FOR THE EXPORTED LOTS OF OBJECTS

Article 5. Dossier

1. Dossier

a) A written registration for exported/re-exported plant quarantine (Form 9 issued together with Appendix 1 of the Circular No.14/2012/TT-BNNPTNT dated March 27, 2012, original).

b) The written authorization of the object owners: Applicable in case the object owners authorize others to register for plant quarantine (Original). For objects exported through the border gates or pathway entrance, it does not require the authorizations of the object owners.

c) Bill of Lading (B/L): Only applies to objects exported by seaway when the object owners request the plant quarantine agencies to certify into the certificate the information stated in the bill of lading (A copy and present the original for comparison). Object owners only submit the bill of lading to the plant quarantine agencies when the objects were inspected, quarantined and met conditions for export as prescribed.

d) Packing list (Packinglist): Applies to the objects exported by seaway in the event of heterogeneous objects (A copy and present the original for comparison).

đ) The purchase and sale contract, the letter of credit (if any) (A copy and present the original for comparison).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Number of dossier: 01 set.

Article 6. The order and procedures for granting certificate

1. Registration for plant quarantine

Object owners or the persons who are authorized by object owners shall register for plant quarantine with the nearest plant quarantine agencies at least 24 hours before exporting the objects.

2. Filing dossier

Object owners or the persons who are authorized by object owners shall file dossiers directly to the plant quarantine agencies at the department receiving dossiers and returning the results.

3. Receipt and inspection of the completeness and validity of dossiers

Plant quarantine agencies shall receive and inspect the completeness and validity of the dossiers requesting for certificates as prescribed. If the dossiers are complete and valid, they shall be received. If the dossiers are not complete and valid, request the object owners to supplement and complete the dossiers.

4. Inspection of object and grant of certificate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 2. ORDER, PROCEDURES FOR GRANT OF CERTIFICATES FOR THE LOTS OF OBJECTS RE-EXPORTED

Article 7. Dossier

1. Dossier

a) A written registration for exported/re-exported plant quarantine (Form 9 issued together with Appendix 1 of the Circular No.14/2012/TT-BNNPTNT dated March 27, 2012, original).

b) A certificate of imported, transitted and transported-locally plant quarantine (A copy and present the original for comparison).

c) A certificate of plant quarantine of the exporting country (A copy).

d) Bill of Lading (B/L): Applies to objects re-exported by seaway (A copy and present the original for comparison). Object owners only submit the bill of lading to the plant quarantine agencies when the objects were inspected, quarantined and met conditions for re-export as prescribed.

đ) Packing list (Packinglist): Applies to the objects exported by seaway in the event of heterogeneous objects (A copy and present the original for comparison).

e) The written authorization of the object owners: Applicable in case the object owners authorize others to register for plant quarantine (Original). For objects re-exported through the border gates or pathway entrance, it does not require the authorizations of the object owners.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Number of dossier: 01 set.

Article 8. The order and procedures for granting certificate

1. Registration for plant quarantine

Object owners or the persons who are authorized by object owners shall register for plant quarantine with the nearest plant quarantine agencies at least 24 hours before re-exporting the objects.

2. Filing dossier

Object owners or the persons who are authorized by object owners shall file dossiers directly to the plant quarantine agencies at the department receiving dossiers and returning the results.

3. Receipt and inspection of the completeness and validity of dossiers

Plant quarantine agencies shall receive and inspect the completeness and validity of the dossiers requesting for certificates as prescribed. If the dossiers are complete and valid, they shall be received. If the dossiers are not complete and valid, request the object owners to supplement and complete the dossiers.

4. Inspection of object and grant of certificate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 3. ORDER, PROCEDURES FOR GRANT OF CERTIFICATES FOR THE LOTS OF OBJECTS IMPORTED

Article 9. Dossier

1. Dossier

a) A written registration for quarantine (Form 3 issued together with Appendix 1 of the Circular No.14/2012/TT-BNNPTNT dated March 27, 2012, original).

b) A declaration of plant quarantine: Applies to the imported objects transported by seaway before docking (Form 4 issued together with Appendix 1 of the Circular No.14/2012/TT-BNNPTNT dated March 27, 2012, original).

c) A certificate of plant quarantine issued by the plant quarantine agency of the exporting country or a written certification of equivalent value (the original).

d) A permit of imported plant quarantine: Applies to objects required for pest risk analysis before being imported into Viet Nam (A copy and present the original for comparison).

đ) Bill of Lading (B/L): Applies to objects imported by seaway (A copy and present the original for comparison).

e) Packing list (Packinglist): Applies to the objects imported by seaway in the event of heterogeneous objects (A copy and present the original for comparison).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) The purchase and sale contract, the letter of credit (if any) (A copy and present the original for comparison).

2. Number of dossier: 01 set.

Article 10. The order and procedures for granting certificate

1. Registration for plant quarantine

Object owners or the persons who are authorized by object owners shall register for plant quarantine with the nearest plant quarantine agencies at least 24 hours before importing the objects.

2. Filing dossier

Object owners or the persons who are authorized by object owners shall file dossiers directly to the plant quarantine agencies at the department receiving dossiers and returning the results.

3. Receipt and inspection of the completeness and validity of dossiers

Plant quarantine agencies shall receive and inspect the completeness and validity of the dossiers requesting for certificates as prescribed. If the dossiers are complete and valid, they shall be received. If the dossiers are not complete and valid, request the object owners to supplement and complete the dossiers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The plant quarantine agencies shall inspect the objects. Based on the results of object inspection, the plant quarantine agencies shall grant certificates or not. In case of refusing to grant certificates, then notify the object owners, clearly stating the reasons therefor.

Section 4. ORDER, PROCEDURES FOR GRANT OF CERTIFICATES FOR THE LOTS OF OBJECTS TRANSITED

Article 11. Dossier

1. Dossier

a) A written registration for quarantine (Form 3 issued together with Appendix 1 of the Circular No.14/2012/TT-BNNPTNT dated March 27, 2012, original).

b) A certificate of plant quarantine issued by the competent plant quarantine agency of the country of origin or a written certification of equivalent value (A copy and present the original for comparison).

c) The written authorization of the object owners: Applicable in case the object owners authorize others to register for plant quarantine (Original).

2. Number of dossier: 01 set.

Article 10. The order and procedures for granting certificate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The object owners or the persons who are authorized by object owners shall register for plant quarantine with the nearest plant quarantine agencies at least 24 hours before the objects are transited into the first border gate of Vietnam.

2. Filing dossier

Object owners or the persons who are authorized by object owners shall file dossiers directly to the plant quarantine agencies at the department receiving dossiers and returning the results.

3. Receipt and inspection of the completeness and validity of dossiers

Plant quarantine agencies shall receive and inspect the completeness and validity of the dossiers requesting for certificates as prescribed. If the dossiers are complete and valid, they shall be received. If the dossiers are not complete and valid, request the object owners to supplement and complete the dossiers.

4. Supervision, inspection of object and grant of certificate

The plant quarantine agencies shall supervise or inspect the objects in accordance with provisions. Based on the results of object supervision or inspection, the plant quarantine agencies shall grant certificates or not. In case of refusing to grant certificates, then notify the object owners, clearly stating the reasons therefor.

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Plant Protection Department shall:

Direct, guide, inspect the grant of certificates of the plant quarantine agencies under the provisions of this Circular.

2. The plant quarantine agencies are responsible for the inspection, documentation, grant of certificates and archiving records as prescribed in this Circular and the provisions of the law on plant quarantine.

3. Responsibilities of object owners:

a) To comply with the provisions of this Circular and the provisions of the law on plant quarantine.

b) To comply with the provisions stated in the professional papers of quarantine issued.

c) To pay for charges and fees of plant quarantine in accordance with current regulations.

Article 14. Effect

This Circular takes effect from February 11, 2013.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In the course of implementation, if any problems arise, the organizations and individuals shall reflect to the Ministry of Agriculture and Rural Development (Department of Plant Protection) for promptly settlement. /.

 

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Ba Bong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 65/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2012 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.044

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!