Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 217/2015/TT-BTC thủ tục hải quan quản lý thuế hoạt động thương mại biên giới

Số hiệu: 217/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quản lý thuế đối với mua bán hàng hóa của cư dân biên giới

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới (BG) của thương nhân và cư dân BG theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg .

Theo đó, chính sách quản lý thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu, lối mở BG của cư dân BG như sau:

- Hàng hóa nằm trong danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân BG nhưng vượt định mức miễn thuế tại Quyết định 52 thì Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện tính thuế trên tờ khai hàng cư dân BG và thu thuế ngay tại cửa khẩu, lối mở.

- Hàng hóa của cư dân BG nằm ngoài Danh mục hàng hóa mua bán trao đổi cư dân BG thực hiện khai báo trên tờ khai hàng cư dân BG và phải thực hiện đầy đủ các quy định về chính sách mặt hàng.

- Đối với các cửa khẩu chưa có kho bạc thu thuế tại cửa khẩu thì cơ quan hải quan viết biên lai và thu thuế trực tiếp, việc chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thực hiện theo Điều 10 Thông tư 126/2014/TT-BTC .

Thông tư 217/2015/TT-BTC có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI CỦA THƯƠNG NHÂN VÀ CƯ DÂN BIÊN GIỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2015/QĐ-TTG NGÀY 20/10/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động Thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về thủ tục hải quan; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh trong hoạt động thương mại biên giới; thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan và quản lý thuế đối với việc mua gom, vận chuyển hàng hóa mua bán, trao đổi của thương nhân và cư dân biên giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại biên giới;

2. Cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới tại cửa khẩu, chợ cửa khẩu, chợ biên giới và chợ trong khu kinh tế cửa khẩu;

3. Cơ quan Hải quan và các cơ quan, tổ chức, quản lý điều hành hoạt động thương mại biên giới;

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thương mại biên giới theo quy định tại Thông tư này.

Chương II

THỦ TỤC HẢI QUAN, GIÁM SÁT HẢI QUAN, QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI - ĐỐI VỚI VIỆC MUA GOM, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA MUA BÁN TRAO ĐỔI CỦA THƯƠNG NHÂN VÀ CƯ DÂN BIÊN GIỚI

Điều 3. Thủ tục hải quan và quản lý thuế đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo pháp luật quản lý thuế hiện hành.

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân qua biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật về chính sách mặt hàng, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm.

3. Thương nhân là hộ kinh doanh được đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh phải đăng ký mã số thuế trước khi làm thủ tục hải quan.

Điều 4. Thủ tục hải quan và quản lý thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu, lối mở biên giới của cư dân biên giới

1. Hàng hóa mua bán trao đổi cư dân biên giới thực hiện khai báo trên tờ khai hàng nhập khẩu cư dân biên giới và tờ khai hàng xuất khẩu cư dân biên giới (Mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư này). Tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu cư dân biên giới do cơ quan Hải quan (hoặc Biên phòng) in theo mẫu và phát cho cư dân biên giới.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện xác nhận trên tờ khai hàng cư dân biên giới như sau: Công chức đăng ký tiếp nhận tờ khai ký và đóng dấu công chức vào góc trên bên phải tờ khai; công chức kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức tính, thu thuế ký tên đóng dấu công chức vào phía dưới tờ khai, phần kiểm tra, tính thuế của cơ quan hải quan.

3. Đối với hàng hóa nằm trong danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nhưng vượt định mức miễn thuế quy định tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện tính thuế trên tờ khai hàng cư dân biên giới và thu thuế ngay tại cửa khẩu, lối mở.

4. Hàng hóa của cư dân biên giới nằm ngoài Danh mục hàng hóa mua bán trao đổi cư dân biên giới thực hiện khai báo trên tờ khai hàng cư dân biên giới và phải thực hiện đầy đủ các quy định về chính sách mặt hàng; Chi cục Hải quan cửa khẩu tính thuế và thu ngay tại cửa khẩu, lối mở.

5. Đối với các cửa khẩu chưa có kho bạc thu thuế tại cửa khẩu thì cơ quan hải quan viết biên lai và thu thuế trực tiếp, việc chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính.

6. Hàng hóa của cư dân biên giới mua bán trao đổi qua cửa khẩu biên giới thực hiện kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra kiểm soát về chất lượng theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Hàng hóa nhập khẩu của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế nhưng không sử dụng cho đời sống và sản xuất của mình khi bán nhượng lại phải kèm tờ khai hàng cư dân biên giới để thương nhân mua gom thực hiện đăng ký, khai báo với cơ quan hải quan theo Điều 6 Thông tư này.

8. Đối với cửa khẩu, lối mở không có cơ quan hải quan thì Bộ đội Biên phòng quản lý theo quy định tại Điều 51 Luật Hải quan; thủ tục, kiểm tra và xác nhận theo hướng dẫn tại khoản 1; 2; 3; 4; 5; 6 Điều này.

Điều 5. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân, hộ kinh doanh tại chợ cửa khẩu, chợ biên giới, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu

1. Thương nhân đủ điều kiện theo quy định tại Điều 18 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg mua bán trao đổi hàng hóa tại chợ cửa khẩu, chợ biên giới, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu khi xuất, nhập khẩu thực hiện đăng ký tờ khai, làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

2. Thương nhân nhập hàng hóa từ nước có chung biên giới đưa vào chợ hoặc xuất hàng hóa từ chợ sang nước có chung biên giới, khi làm thủ tục hải quan đăng ký tờ khai giấy (theo mẫu tại phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC). Thủ tục hải quan và quản lý thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

3. Thương nhân của nước có chung biên giới đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước có chung biên giới, nếu không có Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện được thành lập theo quy định của pháp luật tại Việt Nam, chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định, khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu phải thông qua Đại lý hải quan.

4. Hàng hóa nhập từ nước có chung biên giới đưa vào chợ hoặc từ chợ xuất sang nước có chung biên giới thuộc đối tượng phải kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật, thủy sản), thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm thì phải hoàn thành các thủ tục kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định trước khi làm thủ tục hải quan.

Điều 6. Thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động mua gom hàng hóa của cư dân biên giới

1. Thương nhân khi thực hiện mua gom hàng hóa của cư dân biên giới tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu phải lập bảng kê mua gom hàng hóa và khai báo trên tờ khai giấy (quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính).

2. Thủ tục hải quan, chính sách quản lý thuế, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng thực hiện theo quy định hiện hành, hồ sơ gồm:

2.1. Tờ khai hải quan giấy (Mu tại phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính);

2.2. Bảng kê cụ thể lượng hàng hóa mua gom từ các tờ khai hàng cư dân biên giới, có chữ ký của thương nhân thực hiện việc mua gom (Mẫu Bảng kê ban hành kèm theo Thông tư này).

2.3. Các tờ khai hàng cư dân biên giới;

2.4. Các văn bản xác nhận về kiểm dịch, kiểm tra chất lượng (nếu thuộc các mặt hàng phải kiểm dịch, kiểm tra nhà nước về chất lượng).

3. Địa điểm thực hiện mua gom: Khu vực cửa khẩu biên giới; Chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg.

4. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thương nhân mua gom hàng hóa cư dân biên giới thực hiện đăng ký, khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi có chợ cửa khẩu, chợ biên giới, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; tại Trạm kiểm soát liên hợp được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập hoặc tại Chi cục Hải quan nơi cư dân biên giới đã nhập lượng hàng hóa đó; thời gian phải làm thủ tục hải quan sau khi mua gom không quá 30 ngày.

5. Thương nhân mua gom hàng của cư dân biên giới chỉ được bán hoặc vận chuyển hàng hóa đã mua gom ra khỏi khu vực cửa khẩu, khu vực chợ vào nội địa khi đã hoàn thành thủ tục hải quan, nộp đầy đủ thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định. Thương nhân được sử dụng tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan để làm chứng từ lưu hành, vận chuyển hàng hóa vào nội địa.

6. Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục, thu đủ các loại thuế (nếu có) tại khâu nhập khẩu; lưu tờ khai hàng cư dân biên giới cùng hồ sơ lô hàng mua gom của thương nhân theo quy định.

7. Hàng hóa của thương nhân mua gom hàng cư dân biên giới phải tập kết để đảm bảo công tác kiểm tra hàng hóa tại các địa điểm sau: khu vực cửa khẩu; kho bãi của thương nhân trong khu vực biên giới; địa điểm kiểm tra tập trung hoặc địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa ở biên giới; các địa điểm khác đã được cơ quan hải quan công nhận hoặc thành lập ở khu vực biên giới.

8. Hàng hóa lưu giữ trong kho, bãi của thương nhân phải bố trí lưu giữ riêng hàng mua gom đã làm thủ tục, hàng mua gom chưa làm thủ tục để thuận tiện trong kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng khi cần thiết.

Điều 7. Giám sát hải quan đối với hàng hóa của thương nhân, hộ kinh doanh, cư dân biên giới mua bán trao đổi qua cửa khẩu

1. Nguyên tắc giám sát, xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan đối với thương nhân, hộ kinh doanh như sau:

1.1. Trường hợp khai trên Hệ thống thông quan tự động: Chi cục Hải quan cửa khẩu chỉ xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan trên hệ thống khi hàng xuất khẩu đã vận chuyển qua biên giới, hàng nhập khẩu đã có xác nhận đủ điều kiện đưa ra khu vực giám sát hải quan.

1.2. Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy (mẫu tại phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC và mẫu tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu cư dân biên giới ban hành kèm theo Thông tư này): Công chức hải quan ký tên, đóng dấu công chức, ghi ngày, tháng, năm vào ô “Xác nhận của hải quan giám sát” của tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu hoặc xác nhận vào phần kiểm tra thực tế của tờ khai hàng xuất, nhập khẩu cư dân biên giới.

1.3. Công chức hải quan giám sát tại cửa khẩu kiểm tra, đối chiếu thông tin trên tờ khai hải quan đã có xác nhận đủ điều kiện đưa ra khu vực giám sát hải quan với thực tế tình trạng bên ngoài hàng hóa xuất nhập khẩu.

2. Xử lý kết quả giám sát:

2.1. Nếu kết quả kiểm tra, đối chiếu phù hợp thì công chức hải quan giám sát hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan; xác nhận trên Hệ thống hàng đã qua khu vực giám sát hải quan hoặc ký tên, đóng dấu công chức, ghi ngày, tháng, năm vào ô 31 tờ khai hàng xuất khẩu và ô 36 tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với tờ khai giấy).

2.2. Nếu kết quả kiểm tra không phù hợp thì không cho phép hàng hóa xuất khẩu hoặc không cho hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan; báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan để chỉ đạo thực hiện hủy xác nhận trên Hệ thống (trong trường hợp đã xác nhận), xác minh làm rõ và xử lý theo quy định (nếu có vi phạm).

3. Giám sát hải quan đối với hàng hóa của cư dân biên giới mua bán trao đổi qua cửa khẩu:

3.1. Trường hợp hàng hóa nằm trong danh mục, trong tiêu chuẩn miễn thuế: Công chức hải quan thực hiện giám sát trực tiếp tại cửa khẩu và xác nhận vào phần kiểm tra thực tế của tờ khai hàng nhập khẩu cư dân biên giới.

3.2. Trường hợp hàng hóa ngoài danh mục, vượt tiêu chuẩn miễn thuế: Công chức hải quan thực hiện giám sát trực tiếp tại cửa khẩu, xác nhận vào phần kiểm tra thực tế và phần tính, thu thuế tại tờ khai hàng nhập khẩu cư dân biên giới.

Chương III

KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THƯỜNG XUYÊN QUA LẠI BIÊN GIỚI

Điều 8. Kiểm tra hải quan

1. Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới khi qua cửa khẩu phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

2. Hàng hóa của cư dân biên giới không thuộc danh mục mua bán trao đổi cư dân biên giới, vượt định mức miễn thuế theo quy định tại Nghị định hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan phải kiểm tra thực tế hàng hóa. Trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa nếu cần thiết phải thay đổi hình thức kiểm tra hàng hóa thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa quyết định.

3. Hàng hóa của thương nhân mua bán qua biên giới; hàng hóa của thương nhân mua gom hàng cư dân biên giới thực hiện kiểm tra hải quan theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm tra hải quan.

Điều 9. Quản lý nhà nước của cơ quan hải quan đối với hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới

1. Tổng cục Hải quan phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn, quản lý hoạt động thương mại biên giới đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Xây dựng phần mềm quản lý đối với hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới trên cơ sở mã vạch tích hp trên chứng minh thư biên giới, số thông hành cư dân biên giới hoặc các giấy tờ khác cho phép cư dân qua lại biên giới;

3. Xây dựng phần mềm quản lý, tính thuế đối với tờ khai cư dân biên giới đáp ứng được quy định tại Điều 14 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 và quản lý, tính thuế và in tờ khai cư dân biên giới theo mẫu tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu ban hành kèm Thông tư này; phần mềm quản lý tính thuế được kết nối với phần mềm quản lý tờ khai cư dân biên giới để tính và thu thuế;

4. Trang bị hệ thống máy tính, thiết bị đọc mã vạch đảm bảo quản lý của cơ quan hải quan và tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới.

5. Đối với các cửa khẩu chưa trang bị phần mềm và thiết bị kiểm tra mã vạch để quản lý cư dân biên giới, Chi cục Hải quan cửa khẩu mở sổ theo dõi hàng cư dân biên giới (theo mẫu sổ ban hành kèm Thông tư này).

6. Cập nhật thông tin của tờ khai giấy lên hệ thống: Chi cục Hải quan cửa khẩu cập nhật đầy đủ các thông tin về người xuất nhập khẩu, mã số thuế, hợp đồng mua bán (nếu có), số ngày tháng tờ khai, tên hàng, số lượng, trị giá, số tiền thuế phải nộp, cuối ngày truyền về Tổng cục Hải quan.

7. Tổng cục Hải quan xây dựng Hệ thống dữ liệu giá theo Danh mục hàng hóa mua bán trao đổi cư dân biên giới để phục vụ công tác tham vấn, tham chiếu khi cần thiết.

8. Việc khai trên tờ khai giấy thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Tờ khai giấy theo mẫu tại phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC và tờ khai hàng xuất khẩu cư dân biên giới tại Thông tư này không được sử dụng để làm chứng từ hoàn thuế GTGT.

Điều 10. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại biên giới

1. Thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát phương tiện của cá nhân tổ chức vào khu vực biên giới để giao nhận hàng theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 33 Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

1.1. Phương tiện của cá nhân, cơ quan, tổ chức ở khu vực biên giới thường xuyên qua lại biên giới phải đăng ký một lần với cơ quan hải quan; Chi cục Hải quan cửa khẩu mở sổ quản lý phương tiện (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này), ghi chép đầy đủ các thông tin: Người điều khiển phương tiện (hoặc chủ phương tiện), địa chỉ cư trú, số giấy tờ tùy thân (chứng minh thư, số thông hành...), loại phương tiện, biển số xe (nếu có).

1.2. Trường hợp vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì người điều khiển phương tiện phải xuất trình cho cơ quan hải quan tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan.

2. Nhiệm vụ của công chức giám sát phương tiện của tổ chức cá nhân qua lại biên giới: Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đảm bảo hàng hóa xuất nhập khẩu khi qua biên giới phải được làm thủ tục, kiểm tra hải quan theo đúng quy định.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư này hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất, bảo đảm vừa tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động thương mại biên giới, vừa thực hiện tốt công tác quản lý hải quan.

2. Cơ quan hải quan nơi có thẩm quyền thực hiện thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi theo đúng quy định tại Thông tư này. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế báo cáo, phản ánh cụ thể về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết từng trường hợp cụ thể.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi hoặc bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 94 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, văn bản số 1883/BTC-TCHQ ngày 19/02/2009, văn bản số 195/BTC-TCHQ ngày 06/01/2011 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới./.

Nơi nhận:
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP Quốc
hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Tổng Bí thư;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- BCĐQG chống buôn lậu, GLTM và hàng giả;
- UBND
tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCHQ(
202b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

HQ2015/TKNKBG

HẢI QUAN VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN…….
CHI CỤC HQCK……….

TỜ KHAI NHẬP KHẨU HÀNG CƯ DÂN BIÊN GIỚI
(Số tờ khai: …../TKNKBG ngày ..... tháng .... năm 201...)

Công chức tiếp nhận

I. Phần khai báo của cư dân:

- Họ tên cư dân:………………………………….. Địa chỉ: ……………………………………………..

- Số giấy thông hành/CMT biên giới: ……………………Ngày cấp…………………………………..

- Cơ quan cấp: …………………………………………………………………………………………….

- Lần: …………..tháng ……………năm 201 …………………………………………………………….

- Đã miễn thuế trong tháng: ………………………………………………………………………………

A

Hàng hóa trong Danh mục, trong định mức

Xuất xứ

ĐVT

Lượng hàng

Đơn giá

Trị giá

Ghi chép khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

B

Hàng hóa ngoài Danh mục, vượt định mức

Xuất xứ

ĐVT

Lượng hàng

Đơn giá

Trị giá

Ghi chép khác

Tổng cộng trị giá

Ghi chú:

- Cư dân đã được miễn thuế 04 lần trong tháng thì ghi “đã miễn”;

- Cư dân mới được miễn thuế dưới 04 lần trong tháng thì ghi “chưa miễn”;

- Đơn giá, trị giá quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP .

- Chi cục Hải quan cửa khẩu in tờ khai trên giấy A4, phát miễn phí cho cư dân biên giới.

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên)

II. Phần kiểm tra và tính thuế của Hải quan:

- Ln: …………..tháng ………..năm 20 ………………………………………………………………….

- Thuế đã miễn trong tháng: ……………………………………………….; Tỷ giá:…………………….

Số TT

Tên hàng
HS

Xuất xứ

Lượng hàng

ĐVT

Trị giá (VNĐ)

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

Thuế NK

Tiền thuế phải nộp

Tổng cộng:

CÔNG CHỨC KIỂM TRA THỰC TẾ
(Ký, đóng dấu công chức)

CÔNG CHỨC TÍNH, THU THUẾ
(Ký, đóng dấu công chức)

Ghi chú:

- Cư dân đã được miễn thuế 04 lần trong tháng thì ghi “đã miễn” và phải nộp đủ thuế các loại;

- Cư dân mới được miễn thuế dưới 04 lần/tháng thì ghi “chưa miễn” và chi phải nộp đủ thuế phần vượt tiêu chuẩn miễn thuế;

- Kèm biên lai thu thuế số: ……ngày ……tháng …….năm 201 .........

- Cán bộ Biên phòng xác nhận vào TK (Đối với cửa khẩu, lối mở không có cơ quan hải quan)

HQ2015/TKXKBG

HẢI QUAN VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN…….
CHI CỤC HQCK……….

TỜ KHAI XUẤT KHẨU HÀNG CƯ DÂN BIÊN GIỚI
(Số tờ khai: …../TKXKBG ngày ... tháng....năm 201...)

Công chức tiếp nhận

I. Phần khai báo của cư dân:

- Họ tên cư dân:………………………………….. Địa chỉ: ……………………………………………..

- Số giấy thông hành/CMT biên giới: ……………………Ngày cấp…………………………………..

- Cơ quan cấp:…………………………………………………………………………………………….

STT

Tên hàng

Xuất xứ

ĐVT

Lượng hàng

Đơn giá

Trị giá

Ghi chép khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng cộng trị giá

Ghi chú:

- Đơn giá, trị giá quy đổi ra VNĐ theo t giá quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP .

- Chi cục Hải quan cửa khẩu in tờ khai trên giấy A4, phát miễn phí cho cư dân biên giới.

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
(K
ý, ghi rõ họ tên)

 

II. Phần kiểm tra và tính thuế của Hải quan:

Số TT

Tên hàng
HS

Xuất xứ

Lượng hàng

ĐVT

Trị giá (VNĐ)

Thuế GTGT

Thuế XK

Tiền thuế phải nộp

Tổng cộng:

CÔNG CHỨC KIỂM TRA THỰC TẾ
(Ký, đóng dấu công chức)

CÔNG CHỨC TÍNH, THU THUẾ
(Ký, đóng dấu công chức)

Ghi chú:

- Kèm biên lai thu thuế số:………. ngày …..tháng ……..năm 201 ....

- Cán bộ Biên phòng xác nhận vào TK (Đối với cửa khẩu, lối mở không có cơ quan hải quan).

Mẫu số QLPT-BG 2015/HQVN

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------

SỔ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN
THƯỜNG XUYÊN QUA LẠI BIÊN GIỚI
(Năm 201….. )

Mở sổ: Ngày …..tháng …..năm 201……
Khóa sổ: Ngày tháng ……năm 201 ……
Từ trang ……..(Bằng chữ ……………….)
đến trang …………(bằng chữ …………)

CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP …………..
CHI CỤC HẢI QUAN CK ……………
Ngày…. tháng ……năm 201....

CHI CỤC TRƯỞNG
(ký tên đóng dấu Chi cục)

Ghi chú:

- Lãnh đạo Chi cục ký tên đóng dấu vào trang bìa, ghi đầy đủ các tiêu chí và đóng dấu giáp lai tất cả các trang của sổ.

- Trường hợp theo dõi bằng hệ thống máy tính phải đầy đủ nội dung các thông tin giám sát, lưu vào ổ cứng, đĩa để lưu trữ.

SỔ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN THƯỜNG XUYÊN QUA LẠI CỬA KHẨU

STT

Chủ phương tiện (người điều khiển phương tiện)

Địa chỉ

Số CMT/ Giấy thông hành

Loại phương tiện

Biển KS của phương tiện

Ghi chép khác

BK-MGHCDBG 2015/HQVN

BẢNG KÊ MUA GOM HÀNG NK CƯ DÂN BIÊN GIỚI

Thương nhân mua gom: …………………………………………………..Đ/c: …………………………

Số ĐKKD: .................. Ngày. …. .tháng……..năm …………..

STT

Tên hàng

Slượng

Trị giá

S/ngày/tháng của tờ khai cư dân

Chữ ký của cư dân

NGƯỜI KÊ KHAI

- Thương nhân tự in theo mẫu.

STDHCDBG 2015/HQVN

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------

SỔ THEO DÕI HÀNG CƯ DÂN BIÊN GIỚI
(Năm 201….. )

Mở sổ: Ngày …..tháng …..năm 201……
Khóa sổ: Ngày …….tháng ……năm 201 ……
Từ trang ……..(Bằng chữ ……………….)
đến trang …………(bằng chữ …………)

CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP …………..
CHI CỤC HẢI QUAN CK ……………
Ngày…. tháng ……năm 201....

CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- Lãnh đạo Chi cục ký tên đóng dấu vào trang bìa, ghi đầy đủ các tiêu chí và đóng du giáp lai tất c các trang của sổ.

- Trường hợp theo dõi bằng hệ thống máy tính phải đầy đủ nội dung các thông tin giám sát, lưu vào cứng, đĩa để lưu trữ.

- Sổ này gồm 02 phần có 200 trang: Phần theo dõi hàng nhập khẩu từ trang 01-100; Phần theo dõi hàng xut khẩu từ trang 101-200.

SỔ THEO DÕI HÀNG CƯ DÂN BIÊN GIỚI NHẬP KHẨU

STT

Họ tên cư dân

Tên hàng

Trị giá

Ngày NK, s Tờ khai

Ghi chép khác

SỔ THEO DÕI HÀNG CƯ DÂN BIÊN GIỚI XUẤT KHẨU

STT

Họ tên cư dân

Tên hàng

Trị giá

Ngày XK, s Tờ khai

Ghi chép khác

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 217/2015/TT-BTC

Hanoi, December 31, 2015

 

CIRCULAR

GUIDING CUSTOMS PROCEDURES AND TAX ADMINISTRATION OF BORDER TRADE ACTIVITIES OF TRADERS AND BORDER RESIDENTS UNDER THE PRIME MINISTER’S DECISION NO. 52/2015/QD-TTG OF OCTOBER 20, 2015[1]

Pursuant to June 23, 2014 Law No. 54/2014/QH13 on Customs;

Pursuant to November 29, 2006 Law No. 78/2006/QH10 on Tax Administration; November 20, 2012 Law No. 21/2012/QH13 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Tax Administration; and November 26, 2014 Law No. 71/2014/QH13 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes;

Pursuant to June 14, 2005 Commercial Law No. 36/2005/QH 11;

Pursuant to the Government’s Decree No. 08/2015/ND-CP of January 21, 2015, detailing, and providing measures to implement, the Customs Law regarding customs procedures, inspection, supervision and control;

Pursuant to the Government’s Decree No. 12/2015/ND-CP of February 12, 2015, detailing the implementation of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes and amending and supplementing a number of articles of the Decrees on Taxes;

Pursuant to the Government’s Decree No. 187/2013/ND-CP of November 20, 2013, detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods purchase and sale and goods purchase, sale, processing and transit agency activities with foreign countries;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government’s Decree No. 01/2015/ND-CP of January 2, 2015, detailing the scope of areas of customs operation, and responsibilities for coordination in prevention and combat of transboundary smuggling and illegal transportation of goods;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 52/2015/QD-TTg of October 20, 2015, on management of border trade activities with bordering countries;

Pursuant to the Government’s Decree No. 215/2013/ND-CP of December 23, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the General Director of Customs;

The Minister of Finance promulgates the Circular providing customs procedures and tax administration of border trade activities of traders and border residents as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular guides customs procedures, customs inspection and supervision, and tax administration of imports, exports and vehicles on entry or exit in border trade activities; and customs procedures, customs inspection and tax administration of repurchase and transportation of goods purchased, sold and exchanged by traders and border residents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Organizations and individuals engaged in border trade activities.

2. Border residents purchasing, selling and exchanging goods across border at border gates, border-gate markets, border markets and markets in border-gate economic zones.

3. Customs offices, and agencies and organizations managing and administering border trade activities.

4. Other agencies, organizations and individuals involved in border trade activities under this Circular.

Chapter II

CUSTOMS PROCEDURES, CUSTOMS SUPERVISION AND TAX ADMINISTRATION OF IMPORTS AND EXPORTS IN BORDER TRADE ACTIVITIES, AND REPURCHASE AND TRANSPORTATION OF GOODS PURCHASED, SOLD AND EXCHANGED BY TRADERS AND BORDER RESIDENTS

Article 3. Customs procedures and tax administration for traders importing and exporting goods across border

1. Customs procedures for goods imported and exported across border by traders must comply with the Ministry of Finance’s Circular No. 38/2015/TT-BTC of March 25, 2015, and traders shall fulfill the tax obligations under the current law on tax administration.

2. Goods imported and exported across border by traders must comply with the law on commodity policies, quarantine, and quality and food safety inspection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Customs procedures and tax administration of goods purchased, sold and exchanged by border residents through border gates or border crossings

1. For purchased, sold and exchanged goods, border residents shall fill in a border residents’ imports declaration and exports declaration (made according to the forms issued together with this Circular). Customs offices (or border guards) shall print these declarations according to set forms and distribute them to border residents.

2. The border-gate Customs Branch shall make certification on a border residents’ goods declaration as follows: The declaration-receiving officer shall give his/her signature and append a seal in the top right corner of the declaration; the officer conducting physical inspection of goods and the officer calculating and collecting taxes shall give their signatures and append seals at the bottom of the declaration in the section reserved for the customs office.

3. For goods on the list of goods purchased, sold and exchanged by border residents in excess of the duty-free limit provided in the Prime Minister’s Decision No. 52/2015/QD-TTg, the border-gate Customs Branch shall calculate taxes in the border residents’ goods declaration and collect taxes right at border gates or border crossings.

4. For goods outside the list of purchased, sold and exchanged goods, border residents shall declare them on the border residents’ goods declarations and comply with regulations on commodity policies; the border-gate Customs Branch shall calculate and collect taxes right at border gates or border crossings.

5. For border gates where no treasury offices are available for tax collection, the customs office shall write a receipt and directly collect taxes; the tax amount collected from taxpayers shall be remitted into the state budget under Article 10 of the Ministry of Finance’s Circular No. 126/2014/TT-BTC of August 28, 2014.

6. Goods purchased, sold and exchanged through border gates by border residents are subject to quarantine, food safety inspection and quality control under Article 16 of the Prime Minister’s Decision No. 52/2015/QD-TTg of October 20, 2015.

7. For goods which are imported by border residents within the duty-free limit but not used for daily life and production, their resale shall be enclosed with the border residents’ goods declarations for repurchasing traders to make registration and declaration with customs offices under Article 6 of this Circular.

8. For border gates or border crossings where no customs offices are available, border guards shall manage them under Article 51 of the Customs Law; procedures, inspection and certification must comply with the guidance provided in Clauses 1 thru 6 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Traders fully meeting the conditions provided in Article 18 of Decision No. 52/2015/QD-TTg that purchase, sell or exchange goods at border-gate markets, border markets and markets in border-gate economic zones shall, when importing or exporting goods, register declarations and undergo customs procedures at border-gate Customs Branches.

2. Traders that import goods from a bordering country into a market or export goods from a market to a bordering country shall, when conducting customs procedures, make a paper customs declaration (according to the form provided in Appendix IV to Circular No. 38/2015/TT-BTC). Customs procedures and tax administration must comply with the Government’s Decree No. 08/2015/ND-CP of January 21, 2015, and Circular No. 38/2015/TT-BTC of March 25, 2015.

3. Traders from a bordering country that possess a business registration certificate granted in such country, if having no branch or representative office in Vietnam under law and possessing no business registration certificate granted by a competent Vietnamese agency under regulations, shall conduct import or export procedures through customs agents.

4. Goods imported from a bordering country into a market or exported from a market to a bordering country, which are subject to health, animal, plant or aquatic product quarantine or quality and food safety inspection, must completely undergo quarantine and quality and food safety inspection procedures as prescribed before customs clearance.

Article 6. Customs procedures and tax administration for repurchase of goods of border residents

1. When repurchasing goods of border residents at border markets, border-gate markets and markets in border-gate economic zones, traders shall make a list of repurchased goods and fill in a paper declaration (made according to the form provided in Appendix IV to the Ministry of Finance’s Circular No. 38/2015/TT-BTC of March 25, 2015).

2. Customs procedures, tax administration policies, quarantine and quality inspection must comply with current regulations. A dossier must comprise:

2.1. A paper customs declaration (made according to the form provided in Appendix IV to the Ministry of Finance’s Circular No. 38/2015/TT-BTC of March 25, 2015);

2.2. A detailed list of the quantity of repurchased goods of border residents’ goods declarations, bearing a signature of the repurchasing trader (made according to the form issued together with this Circular);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4. Written certifications of quarantine and quality inspection (for goods subject to quarantine and quality inspection).

3. Places for repurchase: border gates, border markets, border-gate markets and markets in border-gate economic zones provided in Clause 2, Article 15 of Decision No. 52/2015/QD-TTg.

4. Places for customs clearance: Traders repurchasing goods of border residents shall make customs registration and declaration at border-gate Customs Branches where border-gate markets, border markets or markets in border-gate economic zones are available; at joint control stations established under the Prime Minister’s decisions; or at Customs Branches where border residents import the goods; the time limit for customs clearance is 30 days after the date of repurchase.

5. Traders repurchasing goods of border residents may sell or transport the repurchased goods from border gates or markets into the inland only after completing customs procedures, fully paying taxes and fulfilling other obligations under law. They may use the cleared customs declarations as documents for circulation and transportation of goods into the inland.

6. Border-gate Customs Branches shall carry out procedures and collect all taxes (if any) at the stage of importation, and keep the border residents’ goods declarations together with dossiers of the goods lots repurchased by traders under regulations.

7. Goods repurchased by traders from border residents shall be gathered to facilitate goods inspection at border gates, traders’ warehouses and storing yards in border areas, places for centralized inspection or places for goods gathering and inspection in border areas, or other places recognized or established in border areas by customs offices.

8. In traders’ warehouses or storing yards, repurchased goods having undergone procedures shall be stored separately from repurchased goods not yet undergoing procedures to facilitate the inspection and control by functional agencies when necessary.

Article 7. Customs supervision of goods purchased, sold and exchanged through border gates by traders, business households and border residents

1. Principles of supervision and certification of goods going through customs supervision areas for traders and business households are as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. If the declaration is made on paper (according to the form provided in Appendix IV to Circular No. 38/2015/TT-BTC and the forms of border residents’ imports and exports declarations issued together with this Circular): The customs officer shall give his/her signature, append the officer seal and write the date of declaration in the box “certification by supervision officer” of the import declaration and export declaration, or give certification in the physical inspection section of the border residents’ imports and exports declarations.

1.3. The customs officer conducting supervision at border gates shall check and compare information in the customs declaration of goods already certified as eligible for being brought out of the customs supervision area with the actual state of imports and exports.

2. Handling of supervision results:

2.1. If the inspection and comparison results are consistent, the customs officer shall supervise goods brought out of the customs supervision area; certify in the system that the goods have gone through the customs supervision area or give his/her signature, append the officer seal and write the date of handling in box 31 of the exports declaration and box 36 of the imports declaration (for paper declarations).

2.2. In case the inspection results are inconsistent, the customs officer shall not permit the goods to be exported or brought out of the customs supervision area; report such to the head of the Customs Branch for directing the cancellation of certification in the system (if the certification has been made), clarify the case and handle violations (if any) under law.

3. Customs supervision of goods purchased, sold and exchanged through border gates by border residents:

3.1. In case the goods are on the duty-free list and within the duty- free limit, the customs officer shall personally conduct supervision at border gates and make certification in the physical inspection section of the border residents’ imports declaration.

3.2. In case the goods are outside the duty-free list and exceed the duty-free limit, the customs officer shall personally conduct inspection at border gates, and make certification in the physical inspection section and the section for tax calculation and collection of the border residents’ imports declaration.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Customs inspection

1. Goods purchased, sold and exchanged by border residents through border gates are subject to inspection and supervision of customs offices.

2. Border residents’ goods which are outside the list of goods purchased, sold and exchanged by border residents and exceed the duty- free limit prescribed in the Decree guiding the Law on Import Duty and Export Duty, are subject to physical inspection upon customs clearance. In the course of physical inspection of goods, if seeing it necessary to change the form of inspection, the head of the Customs Branch conducting inspection shall decide on change.

3. Goods purchased and sold across border by traders, and goods repurchased by traders from border residents are subject to customs inspection under Article 29 of the Government’s Decree No. 08/2015/ND-CP of January 21, 2015, and legal documents on customs inspection.

Article 9. Customs offices’ state management of goods purchased, sold and exchanged by border residents

1. The General Department of Customs shall coordinate with units under the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of National Defense and the Ministry of Agriculture and Rural Development, and related units in guiding and managing border trade activities in accordance with law.

2. To develop a software for management of goods purchased, sold and exchanged by border residents on the basis of barcodes integrated in border identity cards, border residents’ laissez-passers or other papers permitting residents to travel across border.

3. To develop a software for tax administration and calculation of border residents’ declarations which satisfy the conditions specified in Article 14 of Decision No. 52/2015/QD-TTg of October 20, 2015, conduct tax administration and calculation, and print border residents’ declarations according to the import declaration form and export declaration form issued together with this Circular. The software for tax administration and calculation shall be connected to the software for management of border residents’ declarations for tax calculation and collection.

4. To install computers and barcode scanners to facilitate the management by customs offices and create favorable conditions for border residents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. To update information of paper customs declarations onto the system: Border-gate Customs Branches shall update sufficient information on importers, exporters, tax identification numbers, purchase and sale contracts (if any), dates, serial numbers of declaration forms, goods appellations, quantity and value, and payable tax amounts, and transmit such information to the General Department of Customs at the end of the day.

7. The General Department of Customs shall establish a price database based on the list of goods purchased, sold and exchanged by border residents to serve the consultation and reference when necessary.

8. The paper customs declaration shall be filled under Article 25 of the Government’s Decree No. 08/2015/ND-CP of January 21, 2015. Paper declarations made according to the form provided in Appendix IV to Circular No. 38/2015/TT-BTC and border residents’ exports declarations provided in this Circular may not be used as documents for value-added tax refund.

Article 10. Customs inspection and supervision of vehicles of individuals and organizations traveling across border

1. Procedures for, and inspection and supervision of, vehicles of individuals and organizations entering border areas for goods delivery and receipt under Article 81 of the Government’s Decree No. 08/2015/ND-CP of January 21, 2015, and Article 33 of the Ministry of Finance’s Circular No. 42/2015/TT-BTC of March 27, 2015, on customs procedures for vehicles on entry or exit, shall be carried out.

1.1. Vehicles of individuals, agencies and organizations in a border area which frequently travel across border are subject to single registration with the customs office; the border-gate Customs Branch shall open a vehicle management book (made according to the form issued together with this Circular), with the following information: vehicle driver (or vehicle owner), residence address, number of personal identification paper (identity card, laissez-passer, etc.), type of vehicle, and number plate of vehicle (if any).

1.2. If transporting imports and exports, the vehicle driver shall produce to the customs office the imports and exports declarations already cleared from customs procedures.

2. Tasks of officers supervising vehicles of organizations and individuals traveling across border: To prevent, detect and handle acts of smuggling and illegal transboundary transportation of goods, ensuring that customs procedures and inspection are conducted under regulations for imports and exports going across border.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Implementation responsibility

1. The General Director of Customs shall, pursuant to this Circular, guide customs offices for unified implementation in order to create favorable conditions for border trade activities and properly perform the customs management.

2. Competent customs offices shall implement provisions on customs procedures, customs inspection and supervision, import duty and export duty, and tax administration of purchased, sold and exchanged goods under this Circular. Customs offices, customs declarants and taxpayers shall report problems arising in the course of implementation to the Ministry of Finance (the General Department of Customs) for consideration, guidance and settlement on a case-by-case basis.

3. In the course of implementation, if relevant documents referred to in this Circular are amended, supplemented or replaced, the amending, supplementing or replacing documents shall prevail.

Article 12. Effect

This Circular takes effect 45 days from the date of its signing. To annul Article 94 of the Ministry of Finance’s Circular No. 38/2015/TT- BTC of March 25, 2015, Document No. 1883/BTC-TCHQ of February 19, 2009, and Document No. 195/BTC-TCHQ of January 6, 2011, on customs procedures and tax administration of border trade activities.-

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

* All appendices and forms issued together with this Circular are not translated.

[1] Công Báo Nos 169-170 (08/2/2016)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 217/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.345

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!