Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 173/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 36/2008/QĐ-BTC Quyết định 111/2008/QĐ-BTC Quyết định 112/2008/QĐ-BTC về Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 173/2009/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 173/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2008/QĐ-BTC NGÀY 12/6/2008; QUYẾT ĐỊNH SỐ 111/2008/QĐ-BTC NGÀY 01/12/2008, QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/2008/QĐ-BTC NGÀY 01/12/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật này;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013; Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN –Trung Quốc giai đoạn 2009-2011; Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009-2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi quy định về: “Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu nêu trên không muộn hơn ngày 15/10/2008” tại Điều 3 Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 như sau:

“ Đối với các trường hợp hồ sơ hoàn thuế nộp sau ngày 15/10/2008 nếu đủ điều kiện quy định tại Quyết định này (trừ điều kiện về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế) thì được xem xét hoàn thuế theo đúng quy định”.

Điều 2. Bổ sung vào Điều 4 Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 1/12/2008 như sau:

“ Đối với các trường hợp hồ sơ hoàn thuế nộp sau ngày 15/10/2008 nếu hàng hoá nhập khẩu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN –Trung Quốc thì được xem xét hoàn thuế theo đúng quy định”.

Điều 3. Bổ sung vào Điều 5 Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 1/12/2008 như sau:

“ Đối với các trường hợp hồ sơ hoàn thuế nộp sau ngày 15/10/2008 nếu hàng hoá nhập khẩu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 21/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc thì được xem xét hoàn thuế theo đúng quy định”

Điều 4. Cục Hải quan địa phương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xử lý hoàn thuế cho các trường hợp thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tại các quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008, Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC ngày 5/5/2008, Quyết định số 21/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008 nêu trên của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhưng nộp hồ sơ hoàn thuế muộn hơn ngày 15/10/2008 để hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này.

Điều 5.

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008; Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008, Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính không thay đổi.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
-VP TW Đảng và các ban của Đảng;
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh,thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính Phủ; Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT,TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 173/2009/TT-BTC

Hanoi, August 27, 2009

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE MINISTER OF FINANCE’S DECISION NO. 36/2008/QD-BTC OF JUNE 12, 2008, DECISION NO. 111/2008/QD-BTC OF DECEMBER 1, 2008, AND DECISION NO. 112/2008/QD-BTC OF DECEMBER 1, 2008

Pursuant to June 3, 2008 Law No. 17/2008/QH12 on Promulgation of Legal Documents and its guiding documents;
Pursuant to June 14, 2005 Law No. 45/2005/QH11 on Import and Export Duties and November 29, 2006 Law No. 78/2006/QH11 on Tax Administration;
The Ministry of Finance amends and supplements a number of articles of the Minister of Finance’s Decision No. 36/2008/QD-BTC of June 12, 2008, promulgating Vietnam’s special preferential tariffs for implementation of the Agreement on Common Effective Tariffs in the 2008-2013 period; Decision No. 111/2008/QD-BTC of December 1, 2008, promulgating Vietnam’s special preferential tariffs for implementation of the ASEAN-China Free Trade Area, and Decision No. 112/2008/QD-BTC of December 1, 2008, promulgating Vietnam’s special preferential tariffs for implementation of the ASEAN-Republic of Korea Free Trade Area as follows:

Article 1. To amend the provision: “The deadline for submitting import tax refund dossiers is October 15, 2008” in Article 3 of Decision No. 36/2008/QD-BTC of June 12, 2008, as follows:

“For import duty refund dossiers submitted after October 15, 2008, if meeting all conditions prescribed in this Decision (except the condition on the time of submission of duty refund dossiers), they shall be considered for duty refund according to regulations.”

Article 2. To add to Article 4 of Decision No. 111/2008/QD-BTC of December 1, 2008, the following:

“For duty refund dossiers submitted after October 15, 2008, if the imported goods meet all conditions prescribed in Articles 1 and 2 of the Minister of Finance’s Decision No. 20/2008/QD-BTC of May 5, 2008, promulgating Vietnam’s special preferential tariffs for implementation of the ASEAN- China Free Trade Area, they shall be considered for duty refund according to regulations.”

Article 3. To add to Article 5 of Decision No. 112/2008/QD-BTC of December 1, 2008, the following:

“For import duty refund dossiers submitted after October 15, 2008, if the imported goods meet all conditions prescribed in Articles 1, 2 and 3 of the Minister of Finance’s Decision No. 21/2008/QD-BTC of May 5, 2008, promulgating Vietnam’s special preferential tariffs for implementation of the ASEAN- Republic of Korea Free Trade Area, they shall be considered for duty refund according to regulations.”
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 173/2009/TT-BTC ngày 27/08/2009 sửa đổi Quyết định 36/2008/QĐ-BTC Quyết định 111/2008/QĐ-BTC Quyết định 112/2008/QĐ-BTC về Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.600

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151