Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 126/2014/TT-BTC thủ tục kê khai thu nộp thuế tiền chậm nộp phạt hàng hóa xuất nhập khẩu

Số hiệu: 126/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cải cách thủ tục nộp thuế cho hàng xuất nhập khẩu

Bộ Tài Chính đã có hướng dẫn mới về việc kê khai, thu nộp tiền thuế, tiền phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Thông tư 126/2014/TT-BTC.

Thông tư này đã quy định chi tiết hơn về trình tự nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng có thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước, theo đó có một số nội dung đáng chú ý như:
 
- Sử dụng mẫu bảng kê mới (số 01/BKNT) thay cho mẫu kèm Thông tư 128/2011/TT-BTC .
- Khi nộp tiền thuế, tiền phạt tại các TCTD thì nơi tiếp nhận tiến hành truy vấn thông tin trên cổng thanh toán điện tử hải quan và chuyển ngay số tiền này vào tài khoản thu NSNN, nếu thông tin không khớp thì yêu cầu người nộp tiền điều chỉnh thông tin trước khi chuyển.

Trường hợp không có thông tin người nộp tiền trên cổng thanh toán thì vẫn tiến hành chuyển tiền dựa trên thông tin trên bảng kê, sau đó chuyển thông tin đó cho cơ quan hải quan để bổ sung.
 
Thông tư cũng quy định về điều kiện, thủ tục đối với các TCTD để tham gia hệ thống thu NSNN.
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2014.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỘT SỐ THỦ TỤC VỀ KÊ KHAI, THU NỘP THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi chung là thu nộp tiền thuế).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Người nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế, điều 2 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2013/NĐ-CP); người khai hải quan theo quy định tại Điều 18 Luật Hải quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP;

b) Cơ quan hải quan: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan;

c) Cơ quan Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

d) Các tổ chức cá nhân liên quan: các Tổ chức tín dụng, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thu nộp thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Cổng thanh toán điện tử hải quan” là hệ thống kết nối, trao đổi, đối chiếu và cung cấp thông tin điện tử để phục vụ công tác thu nộp ngân sách nhà nước giữa cơ quan Hải quan, cơ quan Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

2. “Hệ thống kế toán nghiệp vụ thuế hải quan” là chương trình ứng dụng quản lý kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan Hải quan.

3. “Tổ chức tín dụng phối hợp thu với cơ quan Hải quan”: là những tổ chức tín dụng đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với Tổng cục Hải quan.

4. “Tổ chức tín dụng chưa phối hợp thu với cơ quan Hải quan”: là những tổ chức tín dụng chưa ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với Tổng cục Hải quan.

5. “Tổ chức tín dụng được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu”: là những tổ chức tín dụng có ký thỏa thuận với Kho bạc Nhà nước về việc phối hợp thu ngân sách nhà nước.

Điều 3. Điều kiện tổ chức tín dụng tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước với cơ quan Hải quan

Các tổ chức tín dụng có đủ các điều kiện sau được đăng ký tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan:

1. Đã triển khai hệ thống Core Banking.

2. Có phần mềm thu ngân sách nhà nước tích hợp với Core Banking, có khả năng kết nối và trao đổi thông tin với cổng thanh toán điện tử hải quan của cơ quan hải quan.

3. Có đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước.

4. Cam kết tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm trong việc thực hiện phối hợp thu ngân sách nhà nước.

5. Đảm bảo cơ sở pháp lý hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng:

Trường hợp tổ chức tín dụng có điều kiện đặc thù, chưa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này, Tổng cục Hải quan có văn bản trình Bộ Tài chính giải quyết từng trường hợp cụ thể theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, bảo mật, công bằng và hiệu quả.

Điều 4. Hồ sơ đăng ký, thủ tục tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước của tổ chức tín dụng

1. Hồ sơ đăng ký:

a) Công văn đề nghị của tổ chức tín dụng trong đó nêu rõ giải pháp thu hộ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của tổ chức tín dụng; cam kết tuân thủ các nguyên tắc, quy trình trách nhiệm khi phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan: 01 bản chính;

b) Xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức tín dụng đã áp dụng chương trình Core Banking: 01 bản chính;

c) Quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về thành lập tổ chức tín dụng: 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức tín dụng;

d) Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng: 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức tín dụng;

e) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức tín dụng.

2. Thủ tục, trình tự đăng ký:

a) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Hải quan có công văn thông báo gửi tổ chức tín dụng về việc đã tiếp nhận đủ hồ sơ và các công việc triển khai thực hiện;

b) Trường hợp tổ chức tín dụng đủ điều kiện tham gia phối hợp thu, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày có công văn thông báo gửi tổ chức tín dụng, Tổng cục Hải quan cử đoàn khảo sát kiểm tra hạ tầng công nghệ để xác định việc đáp ứng kết nối, trao đổi thông tin với cổng thanh toán điện tử hải quan và đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức tín dụng;

c) Trường hợp biên bản kết luận của đoàn khảo sát xác nhận tổ chức tín dụng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư này thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, Tổng cục Hải quan thông báo với tổ chức tín dụng đủ điều kiện tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với cơ quan Hải quan, chuẩn bị triển khai về hạ tầng công nghệ và phần mềm đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin qua cổng thanh toán điện tử hải quan để ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử theo quy định tại Thông tư này;

d) Trường hợp biên bản kết luận của đoàn khảo sát xác nhận tổ chức tín dụng chưa đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư này thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, Tổng cục Hải quan có công văn trả lời tổ chức tín dụng về việc không đủ điều kiện tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với cơ quan Hải quan theo quy định tại Thông tư này.

Điều 5. Điều kiện trao đổi thông tin nộp thuế bằng phương thức điện tử

Cơ quan Hải quan, cơ quan Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng sử dụng phương thức điện tử trong việc trao đổi thông tin nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Thực hiện kết nối trực tiếp giữa các hệ thống tập trung của Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng với cổng thanh toán điện tử hải quan.

2. Thông tin nộp thuế ở dạng các thông điệp điện tử trao đổi giữa các bên liên quan:

a) Phải đầy đủ tiêu chí theo quy định tại mẫu biểu thu ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Thông tư này và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

b) Phải được ký bằng chứng thư số và áp dụng phương án bảo mật;

c) Thông tin về số hiệu, ký hiệu của giấy nộp tiền, bảng kê do tổ chức tín dụng lập được thống nhất khi trao đổi thông tin với cơ quan hải quan, cơ quan Kho bạc Nhà nước và trao đổi giữa cơ quan Kho bạc Nhà nước với cơ quan hải quan.

3. Chứng thư số sử dụng để ký trên thông điệp điện tử:

a) Có hiệu lực trong suốt thời gian hai bên kết nối trao đổi thông tin qua cổng thanh toán điện tử của cơ quan hải quan. Khi thay đổi chứng thư số các bên sẽ thông báo bằng văn bản;

b) Được cung cấp từ các đơn vị chứng thực số công cộng do Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép, trong trường hợp trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và các tổ chức tín dụng;

c) Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính trong trường hợp trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Địa điểm, hình thức nộp thuế

1. Địa điểm nộp thuế:

a) Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc tại tổ chức tín dụng.

Thủ tục, trình tự nộp thuế tại tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư này; thủ tục, trình tự nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư này;

b) Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế bằng tiền mặt nhưng Kho bạc Nhà nước hoặc các tổ chức tín dụng không tổ chức điểm thu tại địa điểm làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện thu số tiền thuế do người nộp thuế nộp và chuyển toàn bộ số tiền thuế đã thu vào tài khoản thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại theo quy định.

Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế có nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và tiền thu khác tại các cơ quan hải quan khác và muốn nộp ngay số tiền nợ đó tại cơ quan hải quan nơi đang làm thủ tục hải quan; người nộp thuế tự khai báo và nộp tiền tại điểm thu của Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng hoặc cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục (nếu Kho bạc Nhà nước không bố trí điểm thu).

Trường hợp thu hộ tiền thuế, Chi cục hải quan nơi thu hộ có trách nhiệm fax biên lai thu thuế cho Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế để Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế có văn bản nhờ thu hộ và xử lý theo quy định.

Thủ tục, trình tự nộp thuế tại cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

2. Hình thức nộp thuế: Người nộp thuế được lựa chọn nộp tiền thuế bằng chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt. Một Bảng kê nộp thuế, một giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước được sử dụng để nộp tiền thuế cho một hoặc nhiều tờ khai hải quan.

Điều 7. Nộp thuế qua các tổ chức tín dụng có ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan (sau đây gọi là tổ chức tín dụng phối hợp thu)

1. Trường hợp người nộp thuế nộp trực tiếp qua tổ chức tín dụng phối hợp thu với cơ quan Hải quan nhưng chưa có ủy nhiệm thu với Kho bạc Nhà nước:

a) Người nộp thuế xác định số tiền thuế phải nộp cho từng loại thuế, kê khai các thông tin về thu ngân sách trên Bảng kê nộp thuế theo mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư này gửi tổ chức tín dụng phối hợp thu để nộp tiền hoặc yêu cầu trích chuyển tiền nộp thuế;

b) Tổ chức tín dụng phối hợp thu kiểm tra thông tin người nộp thuế kê khai, đối chiếu với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan và thực hiện xử lý như sau:

b1) Trường hợp thông tin người nộp thuế kê khai phù hợp với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan, tổ chức tín dụng phối hợp thu có trách nhiệm:

- Trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế hoặc thu tiền của người nộp thuế để chuyển ngay vào tài khoản thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại;

- Đồng thời truyền ngay dữ liệu thông tin thu ngân sách theo đúng định dạng thống nhất (một thông điệp truyền sang cổng thanh toán điện tử hải quan theo từng tờ khai tương ứng với một giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) đến cổng thanh toán điện tử hải quan cho cơ quan hải quan.

b2) Trường hợp thông tin người nộp thuế kê khai chưa phù hợp với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan:

- Chưa phù hợp về mã số thuế, tên người nộp thuế, số tiền thuế, số tờ khai: tổ chức tín dụng phối hợp thu yêu cầu người nộp thuế làm rõ, sửa đổi, bổ sung thông tin phù hợp trước khi chuyển tiền;

- Chưa phù hợp về thông tin mục lục ngân sách (mã nội dung kinh tế): tổ chức tín dụng phối hợp thu thực hiện chuyển tiền và thông tin thu để cơ quan hải quan thông quan hàng hóa kịp thời cho người nộp thuế; Sau đó phối hợp với cơ quan hải quan kiểm tra và bổ sung các thông tin cho phù hợp.

b3) Trường hợp kiểm tra thông tin người nộp thuế kê khai nhưng không có thông tin trong cổng thanh toán điện tử hải quan (người nộp thuế nộp tiền trước khi hệ thống có thông tin tờ khai), tổ chức tín dụng phối hợp thu căn cứ thông tin tờ khai theo kê khai của người nộp thuế trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và truy vấn thông tin còn lại khác trong cơ sở dữ liệu trên cổng thanh toán điện tử hải quan (trường hợp cổng thanh toán điện tử hải quan chưa đáp ứng thì lấy các thông tin khác từ trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính) để thực hiện:

- Trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế hoặc thu tiền của người nộp thuế để chuyển ngay vào tài khoản thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại;

- Đồng thời truyền ngay dữ liệu thông tin thu ngân sách theo đúng định dạng thống nhất (một thông điệp truyền sang cổng thanh toán điện tử hải quan theo từng tờ khai tương ứng với một giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) đến cổng thanh toán điện tử hải quan cho cơ quan hải quan.

c) Sau khi nhận được thông tin do tổ chức tín dụng phối hợp thu gửi qua cổng thanh toán điện tử hải quan, cơ quan hải quan cập nhật thông tin thu, hạch toán thanh khoản nợ, thông quan hàng hóa cho người nộp thuế theo quy định;

d) Sau khi nhận được thông tin chuyển tiền do tổ chức tín dụng phối hợp thu chuyển đến, Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán kế toán số tiền phát sinh vào tài khoản thu ngân sách nhà nước hoặc tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan.

Cuối ngày hoặc chậm nhất vào đầu ngày làm việc tiếp theo, Kho bạc Nhà nước truyền thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước qua trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính và cổng thanh toán điện tử hải quan.

đ) Sau khi nhận được thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước gửi đến, cơ quan hải quan cập nhật thông tin và hạch toán kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước theo quy định;

e) Trường hợp hệ thống đường truyền dữ liệu giữa tổ chức tín dụng và cổng thanh toán điện tử hải quan có sự cố, tổ chức tín dụng phối hợp thu in và đóng dấu đã thanh toán trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chuyển cơ quan hải quan để kiểm tra thông tin và thông quan hàng hóa.

Sau khi khắc phục sự cố đường truyền, tổ chức tín dụng phối hợp thu truyền lại toàn bộ thông tin thu đã cấp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho người nộp thuế sang cổng thanh toán điện tử hải quan theo quy định.

2. Trường hợp người nộp thuế nộp trực tiếp qua tổ chức tín dụng phối hợp thu với cơ quan Hải quan và đồng thời có ủy nhiệm thu với Kho bạc Nhà nước:

a) Người nộp thuế xác định số tiền thuế phải nộp cho từng loại thuế, kê khai các thông tin về thu ngân sách trên Bảng kê nộp thuế theo mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư này gửi tổ chức tín dụng ủy nhiệm thu để nộp tiền hoặc yêu cầu trích chuyển tiền nộp thuế;

b) Tổ chức tín dụng phối hợp thu kiểm tra thông tin người nộp thuế kê khai, đối chiếu với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan và thực hiện xử lý như sau:

b1) Trường hợp thông tin người nộp thuế kê khai phù hợp với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan, tổ chức tín dụng phối hợp thu có trách nhiệm:

- Trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế hoặc thu tiền của người nộp thuế để chuyển ngay vào tài khoản thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại;

- Đồng thời truyền ngay dữ liệu thông tin thu ngân sách theo đúng định dạng thống nhất (một thông điệp truyền sang cổng thanh toán điện tử hải quan theo từng tờ khai tương ứng với một giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) đến cổng thanh toán điện tử hải quan cho cơ quan hải quan và truyền thông tin tới Kho bạc Nhà nước.

b2) Trường hợp thông tin người nộp thuế kê khai chưa phù hợp với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan:

- Chưa phù hợp về mã số thuế, tên người nộp thuế, số tiền thuế, số tờ khai: tổ chức tín dụng phối hợp thu yêu cầu người nộp thuế làm rõ, sửa đổi, bổ sung thông tin phù hợp trước khi chuyển tiền;

- Chưa phù hợp về thông tin mục lục ngân sách (mã nội dung kinh tế): tổ chức tín dụng phối hợp thu thực hiện chuyển tiền và thông tin thu để cơ quan hải quan thông quan hàng hóa kịp thời cho người nộp thuế; Sau đó phối hợp với cơ quan hải quan kiểm tra và bổ sung các thông tin cho phù hợp.

b3) Trường hợp kiểm tra thông tin người nộp thuế kê khai nhưng không có thông tin trong cổng thanh toán điện tử hải quan (người nộp thuế nộp tiền trước khi hệ thống có thông tin tờ khai), tổ chức tín dụng phối hợp thu căn cứ thông tin tờ khai theo kê khai của người nộp thuế trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và truy vấn thông tin còn lại khác trong cơ sở dữ liệu trên cổng thanh toán điện tử hải quan (trường hợp cổng thanh toán điện tử hải quan chưa đáp ứng thì lấy các thông tin khác từ trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính) để thực hiện:

- Trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế hoặc thu tiền của người nộp thuế để chuyển ngay vào tài khoản thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại;

- Đồng thời truyền ngay dữ liệu thông tin thu ngân sách theo đúng định dạng thống nhất (một thông điệp truyền sang cổng thanh toán điện tử hải quan theo từng tờ khai tương ứng với một giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) đến cổng thanh toán điện tử hải quan cho cơ quan hải quan.

c) Sau khi nhận được thông tin do tổ chức tín dụng phối hợp thu gửi qua cổng thanh toán điện tử hải quan, cơ quan hải quan cập nhật thông tin thu, hạch toán thanh khoản nợ, thông quan hàng hóa cho người nộp thuế theo quy định;

d) Sau khi nhận được thông tin chuyển tiền do tổ chức tín dụng phối hợp thu chuyển đến, Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán kế toán số tiền phát sinh vào tài khoản thu ngân sách nhà nước hoặc tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan.

Cuối ngày hoặc chậm nhất vào đầu ngày làm việc tiếp theo, Kho bạc Nhà nước truyền thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước qua trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính và cổng thanh toán điện tử hải quan.

e) Sau khi nhận được thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước gửi đến, cơ quan hải quan cập nhật thông tin và hạch toán kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước theo quy định;

f) Trường hợp hệ thống đường truyền dữ liệu giữa tổ chức tín dụng và cổng thanh toán điện tử hải quan có sự cố, tổ chức tín dụng phối hợp thu in và đóng dấu đã thanh toán trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chuyển cơ quan hải quan để kiểm tra thông tin và thông quan hàng hóa.

Sau khi khắc phục sự cố đường truyền, tổ chức tín dụng phối hợp thu truyền lại toàn bộ thông tin thu đã cấp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho người nộp thuế sang cổng thanh toán điện tử hải quan.

Điều 8. Nộp thuế qua tổ chức tín dụng chưa tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan (sau đây gọi là tổ chức tín dụng chưa phối hợp thu)

1. Người nộp thuế xác định số tiền thuế phải nộp cho từng loại thuế, kê khai đầy đủ các thông tin về thu ngân sách trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu số C1-09/NS ban hành kèm theo Thông tư này (đối với trường hợp nộp thuế bằng đồng Việt Nam), kê khai trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ theo mẫu số C1-10/NS ban hành kèm theo Thông tư này (đối với trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ) gửi tổ chức tín dụng để nộp tiền hoặc yêu cầu trích chuyển tiền nộp thuế.

2. Tổ chức tín dụng chưa phối hợp thu căn cứ thông tin do người nộp thuế kê khai, thực hiện chuyển tiền vào tài khoản thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại đảm bảo đầy đủ các thông tin mà người nộp thuế kê khai.

3. Ngay sau khi nhận được thông tin chuyển tiền do tổ chức tín dụng chuyển đến, tổ chức tín dụng đã ủy nhiệm thu với kho bạc nhà nước có trách nhiệm:

a) Kiểm tra thông tin người nộp thuế kê khai, đối chiếu với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan và thực hiện xử lý như sau:

a1) Trường hợp thông tin người nộp thuế kê khai phù hợp với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan, tổ chức tín dụng phối hợp thu thực hiện:

- Chuyển tiền ngay vào tài khoản thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại;

- Đồng thời truyền ngay dữ liệu thông tin thu ngân sách theo đúng định dạng thống nhất (một thông điệp truyền sang cổng thanh toán điện tử hải quan theo từng tờ khai tương ứng với một giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) đến cổng thanh toán điện tử hải quan cho cơ quan hải quan và truyền thông tin tới kho bạc nhà nước.

a2) Trường hợp thông tin người nộp thuế kê khai chưa phù hợp với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan (chưa phù hợp về thông tin mã nội dung kinh tế): thực hiện chuyển tiền và thông tin thu để cơ quan hải quan thông quan hàng hóa kịp thời cho người nộp thuế; Sau đó phối hợp với cơ quan hải quan kiểm tra và bổ sung các thông tin cho phù hợp;

a3) Trường hợp kiểm tra thông tin người nộp thuế kê khai nhưng không có thông tin trong cổng thanh toán điện tử hải quan (người nộp thuế nộp tiền trước khi hệ thống có thông tin tờ khai), tổ chức tín dụng phối hợp thu căn cứ thông tin tờ khai theo kê khai của người nộp thuế trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và truy vấn thông tin còn lại khác trong cơ sở dữ liệu trên cổng thanh toán điện tử hải quan (trường hợp cổng thanh toán điện tử hải quan chưa đáp ứng thì lấy các thông tin khác từ trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính) để thực hiện:

- Chuyển tiền ngay vào tài khoản thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại;

- Đồng thời truyền ngay dữ liệu thông tin thu ngân sách theo đúng định dạng thống nhất (một thông điệp truyền sang cổng thanh toán điện tử hải quan theo từng tờ khai tương ứng với một giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) đến cổng thanh toán điện tử hải quan cho cơ quan hải quan.

b) Sau khi nhận được thông tin do tổ chức tín dụng phối hợp thu gửi qua cổng thanh toán điện tử hải quan, cơ quan hải quan cập nhật thông tin thu, hạch toán thanh khoản nợ, thông quan hàng hóa cho người nộp thuế theo quy định;

c) Sau khi nhận được thông tin chuyển tiền do tổ chức tín dụng phối hợp thu chuyển đến, Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán kế toán số tiền phát sinh vào tài khoản thu ngân sách nhà nước hoặc tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan.

Cuối ngày hoặc chậm nhất vào đầu ngày làm việc tiếp theo, Kho bạc Nhà nước truyền thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước qua trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính và cổng thanh toán điện tử hải quan.

d) Sau khi nhận được thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước gửi đến, cơ quan hải quan cập nhật thông tin và hạch toán kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 9. Nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước

1. Người nộp thuế xác định số tiền thuế phải nộp cho từng loại thuế, kê khai các thông tin về thu ngân sách trên Bảng kê nộp thuế theo mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư này gửi Kho bạc Nhà nước để nộp tiền hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản trích chuyển tiền nộp thuế.

2. Kho bạc Nhà nước kiểm tra thông tin người nộp thuế kê khai, đối chiếu với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan và xử lý như sau:

a) Trường hợp thông tin người nộp thuế kê khai phù hợp với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan, Kho bạc Nhà nước thực hiện:

- Trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế để nộp thuế hoặc thu tiền của người nộp thuế để chuyển vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước;

- Hạch toán kế toán số tiền phát sinh vào tài khoản thu ngân sách nhà nước hoặc tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan;

- Truyền thông tin thu theo từng tờ khai qua cổng thanh toán điện tử hải quan cho cơ quan Hải quan 15 phút/01 lần;

Cuối ngày hoặc chậm nhất vào đầu ngày làm việc tiếp theo, Kho bạc Nhà nước truyền thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước qua trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính và cổng thanh toán điện tử hải quan để cơ quan hải quan đối chiếu với chứng từ đã truyền trong ngày.

b) Trường hợp thông tin người nộp thuế kê khai trên Bảng kê nộp thuế chưa phù hợp về mã số thuế, tên người nộp thuế, số tiền thuế, số tờ khai, Kho bạc Nhà nước yêu cầu người nộp thuế sửa đổi, bổ sung thông tin cho phù hợp trước khi chuyển tiền.

Trường hợp thông tin mục lục ngân sách (mã nội dung kinh tế) trên Bảng kê nộp thuế chưa phù hợp: Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển tiền và thông tin thu để cơ quan hải quan thông quan hàng hóa kịp thời cho người nộp thuế; Sau đó phối hợp với cơ quan hải quan kiểm tra và bổ sung thông tin theo quy định.c) Trường hợp kiểm tra thông tin người nộp thuế kê khai nhưng không có thông tin trong cổng thanh toán điện tử hải quan (người nộp thuế nộp tiền trước khi hệ thống có thông tin tờ khai), Kho bạc nhà nước căn cứ thông tin tờ khai theo kê khai của người nộp thuế trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và truy vấn thông tin còn lại khác trong cơ sở dữ liệu trên cổng thanh toán điện tử hải quan (trường hợp cổng thanh toán điện tử hải quan chưa đáp ứng thì lấy các thông tin khác từ trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính) để thực hiện:

- Trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế hoặc thu tiền của người nộp thuế để chuyển ngay vào tài khoản thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại;

- Đồng thời chuyển ngay dữ liệu thông tin thu ngân sách theo từng tờ khai hải quan đến cổng thanh toán điện tử hải quan cho cơ quan Hải quan.

3. Sau khi nhận được thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước chuyển đến, cơ quan hải quan cập nhật, hạch toán kế toán thanh khoản nợ và số thu thuế, thông quan hàng hóa cho người nộp thuế theo quy định.

4. Trường hợp hệ thống đường truyền dữ liệu giữa Kho bạc Nhà nước và cổng thanh toán điện tử hải quan có sự cố, Kho bạc Nhà nước in và đóng dấu đã thanh toán trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chuyển cơ quan hải quan để kiểm tra thông tin và thông quan hàng hóa.

Sau khi khắc phục sự cố đường truyền, Kho bạc Nhà nước truyền lại toàn bộ thông tin thu đã cấp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho người nộp thuế sang cổng thanh toán điện tử hải quan.

Điều 10. Quy định về việc nộp thuế bằng tiền mặt trực tiếp tại cơ quan hải quan và thời hạn chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan vào ngân sách nhà nước:

1. Nộp thuế bằng tiền mặt trực tiếp tại cơ quan hải quan:

a) Người nộp thuế xác định số tiền thuế phải nộp cho từng loại thuế, kê khai theo mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để nộp tiền;

b) Cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai sử dụng biên lai thu tiền không in mệnh giá để thu tiền của người nộp thuế, hạch toán kế toán thanh khoản nợ thuế và số thu thuế, thông quan hàng hóa theo quy định.

Trình tự nhập thông tin, làm thủ tục thu tiền và xử lý các liên giấy nộp tiền thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

c) Cuối ngày hoặc chậm nhất vào đầu ngày làm việc tiếp theo, cơ quan hải quan đến Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu làm thủ tục nộp tiền;

d) Đối với các khoản thu phạt vi phạm hành chính mà số tiền thu phạt phải nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ trước khi nộp vào ngân sách nhà nước, cơ quan hải quan lập bảng kê biên lai và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, trong đó ghi rõ nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ. Kho bạc Nhà nước hoặc các tổ chức tín dụng làm thủ tục thu tiền và hạch toán vào tài khoản tạm thu, tạm giữ theo quy định hiện hành;

đ) Trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại địa bàn đặc biệt khó khăn, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế, cơ quan hải quan có trách nhiệm chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước đối với số tiền thuế của nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tạm nhập - tái xuất, hàng tạm xuất - tái nhập, hoặc nộp vào ngân sách nhà nước đối với các trường hợp khác.

2. Thời hạn chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan vào ngân sách nhà nước:

Đối với số tiền thuế đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước, định kỳ hàng tháng sau khi khóa sổ kế toán, nếu quá 90 ngày kể từ ngày đã thực nộp thuế nhưng người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thanh khoản thì cơ quan hải quan ban hành quyết định chuyển tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 11. Đối chiếu số liệu và xử lý sai sót trong đối chiếu giữa cơ quan hải quan với tổ chức tín dụng đã phối hợp thu

1. Nội dung đối chiếu:

a) Đối chiếu chi tiết thông tin giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước với đầy đủ các chỉ tiêu trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước;

b) Đối chiếu tổng số giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, tổng số tiền theo mục lục ngân sách: Chi tiết theo cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước địa phương;

c) Bảng kê thông tin đối chiếu thực hiện theo mẫu số 02/BKĐC-TCTD ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Phạm vi đối chiếu: Toàn bộ thông tin giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước phát sinh từ 16 giờ 30 phút ngày làm việc liền trước đến 16 giờ 30 phút của ngày làm việc tính theo giờ của cổng thanh toán điện tử hải quan.

3. Thời điểm thực hiện đối chiếu:

a) Đối chiếu trực tuyến: Cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu thông tin giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngay tại thời điểm nhận được từ tổ chức tín dụng tại cổng thanh toán điện tử hải quan. Nội dung đối chiếu theo từng thông tin giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước;

b) Đối chiếu hàng ngày: được thực hiện vào 17 giờ 00 của ngày đối chiếu. Nội dung đối chiếu theo quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Đối chiếu theo tháng: vào ngày 05 của tháng tiếp theo thực hiện tổng hợp kết quả đối chiếu hàng ngày của tháng trước;

d) Đối chiếu theo năm: vào ngày 10 tháng 01 của năm thực hiện tổng hợp kết quả đối chiếu của 12 tháng của năm trước;

Trường hợp đối chiếu tháng, năm vào ngày nghỉ, ngày lễ, thì ngày đối chiếu là ngày làm việc tiếp theo;

Kết quả đối chiếu theo ngày, tháng, năm được 2 bên sử dụng để phát hiện sai sót, xử lý kịp thời và đối chiếu với Kho bạc Nhà nước.

4. Phương thức đối chiếu: Hai bên thực hiện đối chiếu, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử qua cổng thanh toán điện tử hải quan.

5. Xử lý kết quả thông tin đối chiếu:

Thông tin đối chiếu phải đảm bảo khớp đúng từng giao dịch, tổng số lượng giao dịch, tổng số tiền chi tiết theo tài khoản tiền thuế (chuyên thu, tạm thu), mục lục ngân sách, tổ chức tín dụng, cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước địa phương.

a) Trường hợp thông tin đối chiếu khớp đúng: cơ quan Hải quan xác nhận với tổ chức tín dụng phối hợp thu qua cổng thanh toán điện tử hải quan;

b) Trường hợp thông tin đối chiếu chưa khớp đúng: hai bên phải rà soát, phối hợp xác định nguyên nhân và xử lý đến khi khớp đúng;

c) Điều chỉnh thông tin đối chiếu: Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện sai sót thì thông báo cho cơ quan hải quan và Kho bạc Nhà nước để điều chỉnh theo quy định hiện hành;

d) Trường hợp quá 01 ngày làm việc, cơ quan hải quan xác định thông tin giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước do tổ chức tín dụng phối hợp thu đã truyền đến nhưng không nhận được thông tin giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước chuyển đến:

- Cơ quan hải quan thông báo cho tổ chức tín dụng phối hợp thu Danh sách giấy nộp tiền, bảng kê nộp thuế không nhận được thông tin từ Kho bạc Nhà nước qua cổng thanh toán điện tử hải quan;

- Tổ chức tín dụng có trách nhiệm làm rõ nguyên nhân đã chuyển cho Kho bạc Nhà nước nhưng thông tin chưa đến cổng thanh toán điện tử hải quan hoặc chưa chuyển thông tin thu sang Kho bạc Nhà nước, giải trình với cơ quan hải quan về việc chưa chuyển thông tin thu sang Kho bạc Nhà nước, và thực hiện nộp tiền thuế và tiền chậm nộp trên số tiền chậm chuyển theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục hậu quả vi phạm do mình gây ra;

- Các tổ chức tín dụng vi phạm thời gian chuyển tiền theo quy định, cơ quan hải quan dừng việc phối hợp thu.

Điều 12. Đối chiếu số liệu và xử lý sai sót trong đối chiếu giữa cơ quan hải quan với Kho bạc Nhà nước liên quan

1. Nội dung đối chiếu:

a) Đối chiếu chi tiết thông tin giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước với đầy đủ các chỉ tiêu trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước;

b) Đối chiếu tổng số giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, tổng số tiền theo mục lục ngân sách: Chi tiết theo cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước địa phương.

2. Thời điểm thực hiện đối chiếu:

Hàng ngày, sau khi nhận được bảng kê chứng từ nộp ngân sách (Mẫu số: 04/BK-CTNNS ban hành kèm theo Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) do Kho bạc Nhà nước gửi đến, trong vòng 01 ngày cơ quan hải quan thực hiện đối chiếu các thông tin thu ngân sách nhà nước đã nhận trong ngày từ các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước với Bảng kê chứng từ nộp ngân sách (Mẫu số: 04/BK-CTNNS).

Trường hợp đối chiếu có sai sót, trong vòng 07 ngày làm việc:

- Cơ quan hải quan thông báo cho Kho bạc Nhà nước Danh sách giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước không nhận được thông tin từ Kho bạc Nhà nước qua cổng thanh toán điện tử hải quan;

- Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm làm rõ nguyên nhân và phối hợp với cơ quan hải quan, tổ chức tín dụng phối hợp thu để xử lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014.

Các quy định tại thông tư này thay thế các quy định về địa điểm, hình thức nộp thuế, kê khai nộp thuế, chuyển tiền, chuyển thông tin, đối chiếu số liệu và xử lý sai sót đối chiếu số liệu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Điều 16 Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại và Điều 22 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Trường hợp các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Điều 14. Triển khai thực hiện

1. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ tình hình thực tế, khả năng hạ tầng kỹ thuật để quy định chuẩn dữ liệu trao đổi thông tin về thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế với các tổ chức tín dụng và ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giữa Tổng cục Hải quan với các tổ chức tín dụng.

2. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, cơ quan Hải quan, cơ quan Kho bạc, Tổ chức tín dụng, cơ quan, tổ chức khác và các cá nhân báo cáo, phản ánh cụ thể về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, thuộc CP, tổ chức tín dụng;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống TN;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website Chính phủ;-
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế, CHQ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc BTC;
- Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT, TCHQ (362 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

NHTM……

NHTM……

Mẫu số: 02/BKĐC-TCTD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NỘP NGÂN SÁCH

Liiên số:…………….Lưu tại……………..

Từ ngày……….đến ngày……………….

STT

Chứng từ

Tờ khai hải quan

Mã số thuế

Tên người nộp

Mã KBNN

Mã TCTD ủy nhiệm thu

CH-TM

Loại ngoại tệ

Số tiền nguyên tệ

Tỷ giá

Số tiền VND

Sêri

Số chứng từ

Ngày hoạch định

Ngày nộp thuế

Số tờ khai

Ngày tờ khai

A

Tài khoản thu NSNN: ....

Cộng tiểu mục:……

Cộng TK:

B

Tài khoản tạm thu:

Cộng tiểu mục:……

Cộng TK:

c

Tài khoản tạm giữ:

Cộng tiểu mục:……

Cộng TK:

Tổng cộng

Tổng số tiền bằng chữ:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................  

NHTMCP............................

Kế toán

Kế toán trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC……

KHO BẠC NHÀ NƯỚC……

Mẫu số: 04/BK-CTNNS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NỘP NGÂN SÁCH

Liên số:…………….Lưu tại……………..

Từ ngày……….đến ngày……………….

STT

Chứng từ

Tờ khai hải quan (1)

Mã số thuế

Tên người nộp

Kỳ thuế (2)

Mã địa bàn

Tài khoản nợ

CH-TM

Loại ngoại tệ

Số tiền nguyên tệ

Tỷ giá

Số tiền VNĐ

Sêri

Số chứng từ

Ngày hoạch định

Ngày nộp thuế

Số tờ khai

Ngày tờ khai

Mã loại hình XNK

A

Tài khoản thu NSNN:….

Cộng tiểu mục:…..

Cộng TK:

B

Tài khoản tm thu:...

Cộng tiểu mục:…..

Cộng TK:

c

Tài khoản tạm giữ:

Cộng tiểu mục:…..

Cộng TK:

Tổng cộng

Tổng số tiền bằng chữ:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán

Kế toán trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Chỉ tiêu (1) chỉ sử dụng đối với bảng kê gửi cơ quan Hải quan;

- Chỉ tiêu (2) chỉ sử dụng đối với bảng kê gửi cơ quan Thuế.

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Mẫu số: C1-09/NS
(TT số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính)

Mã hiệu:…………….
Số:……………………

Người nộp thuế: ................................................................. Mã số thuế:..........................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

………………………………………………………. Huyện:  ……………..Tỉnh, TP: .................

Người nộp thay: ................................................................ Mã số thuế:..........................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Huyện:  ............................................................................  Tỉnh, TP: ..............................

Đề ngh NH (KBNN):  ........................................................... trích TK số:..........................

hoặc thu tiền mặt để:

Nộp vào NSNN □                TK tạm thu

Tại KBNN: ............................................................................... tỉnh, TP:..........................

M tại NHTM ủy nhiệm thu: ..................................................................

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền (1);

Kiểm toán NN □                          Thanh tra TC

Thanh tra CP □                          CQ có thẩm quyền khác

Tên cơ quan quản lý thu:....................................................................................................

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN(*)

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH PHT/KBNN ghi khi thu tiền(**)

STT

Nội dung các khoản nộp NS

Số tiền

Mã Tiu mục

Mã chương

Số t khai

Năm tờ khai

Sắc thuế

Tng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………………………..

Nợ TK: ………………………………………..

ĐBHC:  ………………………………………..

Có TK: ………………………………………..

Mã nguồn NSNN: …………………………………

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
Ngày….tháng….năm….
Người nộp tiền    Kế toán trưởng(3)   Thủ trưởng(3)

NGÂN HÀNG (KBNN)
Ngày….tháng….năm….
Kế toán             Kế toán trưởng

Ghi chú:

1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được ủy nhiệm thu/PHT: NNT phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH PHT/KBNN ghi khi thu tiền (**)”.

Lưu ý:

* Ch tiêu (1): Trường hợp nộp theo văn bản của Kim toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

* Chỉ tiêu (2): Nội dung các khoản nộp NS

* Chỉ tiêu (3): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được ủy nhiệm thu/PHT hoặc nộp tiền tại KBNN

NHTM, KBNN in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

Lưu ý: NHTM, KBNN căn cứ thông tin trên Cổng thanh toán điện tử của Hi quan và thông tin trên Bảng kê nộp thuế do NNT lập đ xác định mã Chương, mã Tiu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH PHT/KBNN ghi khi thu tiền (**)" để chuyn cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ

Tiền mặt □ Chuyển khoản □
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Mẫu số: C1-10/NS
(TT số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính)

Mã hiệu:…………….
Số:……………………

Người nộp thuế: ................................................................. Mã số thuế:..........................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Huyện:  .................................................................................. Tỉnh, TP:..........................

Người nộp thay: ................................................................ Mã số thuế:..........................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Huyện:  ............................................................................  Tỉnh, TP: ..............................

Đề ngh NH (KBNN):  ........................................................... trích TK số:..........................

hoặc thu ngoại tệ tiền mặt để:

Nộp vào NSNN □                         □ TK tạm thu o

Tại KBNN: ............................................................................... tỉnh, TP:..........................

M tại NHTM ủy nhiệm thu: .................................................................. ..........................

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền (1);

Kiểm toán NN □         Thanh tra TC

Thanh tra CP          CQ có thẩm quyền khác

Tên cơ quan quản lý thu: .................................................................................................

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN(*)

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH PHT/KBNN ghi khi thu tiền(**)

STT

Nội dung các khoản nộp NS

Mã Tiu mục

Mã chương

Số tờ khai HQ

Năm tờ khai HQ

Sắc thuế (2)

Số nguyên tệ

Tỷ giá

Số tiền VNĐ

Tng cộng

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HCH TOÁN:

Mã CQ thu: …………………………………..

Nợ TK: ………………………………………..

ĐBHC:  …………………………………..

Có TK: ………………………………………..

Mã nguồn NSNN: ……………………………

Tỷ giá hạch toán:……………………………..

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
Ngày….tháng….năm….
Người nộp tiền   Kế toán trưởng(3)     Thủ trưởng(3)

NGÂN HÀNG (KBNN)
Ngày….tháng….năm….
Kế toán             Kế toán trưởng

Ghi chú:

1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được ủy nhiệm thu/PHT: NNT phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH PHT/KBNN ghi khi thu tiền (**)”.

Lưu ý:

* Ch tiêu (1): Trường hợp nộp theo văn bản của Kim toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

* Chỉ tiêu (2): Nội dung các khoản nộp NS

* Chỉ tiêu (3): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được ủy nhiệm thu/PHT hoặc nộp tiền tại KBNN

NHTM, KBNN in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

Lưu ý: NHTM, KBNN căn cứ thông tin trên Cổng thanh toán điện tử của Hi quan và thông tin trên Bảng kê nộp thuế do NNT lập đ xác định mã Chương, mã Tiu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH PHT/KBNN ghi khi thu tiền (**)" để chuyn cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Mẫu số: 01/BKNT
(Theo TT số 126/2014/TT-BTC
ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính)

Người nộp thuế: ...................................................................  Mã số thuế:.......................

Địa chỉ: ......................................................... Huyện ………………Tỉnh, TP ......................

Người nộp thay:...................................... Mã số thuế của người nộp thay ......................

Địa chỉ: ........................................................ Huyện ……………….Tỉnh, TP ......................

Đề nghị KBNN (NH) …………………trích TK số ……………………….hoặc thu tiền mặt để:

Nộp vào NSNN □      TK tạm thu

Tại KBNN: .................................................................................. tỉnh, TP: ......................

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu: .....................................................................

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thm quyền (1):

Kiểm toán NN □        Thanh tra TC □

Thanh tra CP □         CQ có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan qun lý thu: .................................................................................................

STT

Số tờ khai HQ

Năm tờ khai HQ

Sắc thuế (2)

Nguyên tệ (nộp bằng ngoại tệ)

Tỷ giá

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ.................................................................................................

.......................................................................................................................................

Ngày….tháng….năm….
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
Người nộp tiền 
 Kế toán trưởng(3)     Thủ trưởng đơn vị(3)

KBNN (NGÂN HÀNG)
Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)

Ghi chú:

1. Lưu ý

* Chỉ tiêu (1): Trường hợp nộp theo văn bản của Kim toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

* Ch tiêu (2): Nội dung các khoản nộp NS

* Ch tiêu (3): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được ủy nhiệm thu/PHT hoặc nộp tiền tại KBNN, NHTM, KBNN in Gỉấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

Lưu ý: NHTM, KBNN căn cứ thông tin trên Cổng thanh toán điện tử của Hi quan và thông tin trên Bảng kê nộp thuế do NNT lập đ xác định mã Chương, mã Tiu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH PHT/KBNN ghi khi thu tiền (**)" để chuyn cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 126/2014/TT-BTC

Hanoi, August 28, 2014

 

CIRCULAR

ON PROCEDURES FOR DECLARATION, COLLECTION, PAYMENT OF TAXES, LATE PAYMENT INTERESTS, FINES, AND OTHER AMOUNTS PAYABLE UPON EXPORT AND IMPORT

Pursuant to the Law on State budget No. 01/2002/QH11 dated December 16, 2002 of the National Assembly;

Pursuant to the Law on Tax administration No. 78/2006/QH11 dated November 19, 2006; Law on amendments to the Law on Tax administration No. 21/2012/QH13 dated November 20, 2012 of the National Assembly;

Pursuant to the Law on Customs No. 54/2014/QH13 dated June 23, 2014 of the National Assembly;

Pursuant to the Law on Electronic transactions No. 51/2005/QH11 dated November 29, 2005 of the National Assembly;

Pursuant to the Law on the State bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010 of the National Assembly;

Pursuant to the Law on credit institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010 of the National Assembly;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Decree No. 27/2007/ND-CP of the Government dated February 23, 2007 on electronic transactions in the financial operations;

Pursuant to Decree No. 101/2012/ND-CP of the Government dated November 22, 2012 on non-cash payment;

Pursuant to the Decree No. 81/2013/ND-CP of the Government dated July 19, 2013 providing guidance and implementing measures on the Law on Handling administrative violations;

Pursuant to Decree No. 215/2013/ND-CP of the Government dated December 23, 2013 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the General Department of Customs;

The Minister of Finance issues Circular on procedures for declaration, collection, payment of taxes, late payment interests, fines, and other amounts payable upon export and import as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular stipulates the procedures for declaration, collection, payment of taxes, late payment interests, fines, and other amounts payable upon export and import (hereinafter referred to as collection and payment of taxes).

2. Regulated entities:

a) The taxpayers as prescribed in Clause 1 Article 2 of the Law on Tax administration, Article 2 of the Decree No. 83/2013/ND-CP dated July 22, 2013 of the Government providing guidance on the Law on Tax administration and Law on amendments to the Law on Tax administration (hereinafter referred to as the Decree No. 83/2013/ND-CP); the customs declarants as prescribed in Article 18 of the Law on Customs; entities authorized to collect tax as prescribed in Article 3 of the Decree No. 83/2013/ND-CP;

b) Customs authorities: the General Department of Customs, Customs Departments in provinces and cities, Sub-department of Customs, Sub-department of Post-Clearance Inspection;

c) State Treasury authorities: State Treasury, Exchange Department of State Treasury, State Treasury in central-affiliated cities and provinces, State Treasury in districts, towns, central-affiliated cities and provinces;

d) Other relevant entities: credit institutions, other entities relating to collection and payment of taxes and other amounts payable upon export and import.

Article 2. Interpretation of terms

In this Circular, these terms below shall be construed as follows:

1. “Customs e-payment gateway” means a system of connection, exchange, comparison and provision for electronic information to provide collection and payment of the state budget between customs authorities, State Treasury authorities and credit institutions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. “Authorized credit institutions" means the credit institutions that have entered into agreements with the General Department of Customs on collecting the state budget revenues (collecting government revenues) and issuing tax guarantee electronically.

4. “Unauthorized credit institutions" means the credit institutions that have not entered into agreements with the General Department of Customs on collecting the state budget and issuing tax guarantee electronically.

5. “Credit institutions under agreements with State Treasury" means the credit institutions that have entered into agreements with the State Treasury on authorized collection of state budget revenues.

Article 3. Requirements for credit institutions under agreements with customs authorities on collecting the state budget revenues

The credit institutions that satisfy the requirements below may register for collection of government revenues in cooperation with the General Department of Customs:

1. Core banking system has been developed.

2. There is state budget collecting software integrating with Core Banking, which may connect and exchange information with customs e-payment gateway of customs authorities.

3. There are adequate equipment, facilities, human resources that satisfy the requirements for collecting the state budget revenues.

4. The conformity with rules, procedures, responsibility for collecting state budget revenues is ensured.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case the credit institution has not satisfied requirements as prescribed in Clause 3 of this Article, the General Department of Customs shall request the Ministry of Finance (in writing) to consider on a case-by-case basis according to rules of ensuring safety, security, fair and effectiveness.

Article 4. Application and procedures for collecting the state budget revenues in cooperation applied to credit institutions

1. Application:

a) The Dispatch of the credit institution which contains: credit institution’ solution for collecting taxes upon import and export; a commitment to conform to rules and procedures while collecting the state budget revenues in cooperation with the General Department of Customs: 01 original;

b) The Certification issued by the State bank of the credit institution’ application of Core Banking: 01 original;

c) The Decision of Governor of the State bank on establishing the credit institution: 01 certified true copy bearing the seal of the credit institution;

d) The Establishment and operation license of the credit institution: 01 certified true copy bearing the seal of the credit institution;

e) The Certificate of Enterprise registration: 01 certified true copy bearing the seal of the credit institution.

2. Procedures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) If the credit institution satisfies requirements for collection, the General Department of Customs shall send a delegation to inspect the technical infrastructure in order to ensure that the credit institution satisfies requirements for connection and information exchange with the customs e-payment gateway and information technology system’s safety and security within 10 working days from the day on which the written notification is sent to the credit institution;

c) If such delegation concludes in writing that the credit institution has satisfied requirements of as prescribed in Article 3 of this Circular, within 10 working days, the General Department of Customs shall notify the qualified credit institution that it must prepare technology infrastructure and software that satisfy requirements for information exchange through customs e-payment gateway in order to enter into an agreement on collecting the State budget revenues and issuing tax guarantee electronically under this Circular;

d) If such delegation certifies in writing that that credit institution has not satisfied requirements as prescribed in Article 3 of this Circular, within 10 working days, the General Department of Customs shall notify the credit institution of its ineligibility to collect state budget revenues in cooperation electronically with customs authorities under this Circular.

Article 5. Requirements for electronic exchange of tax payment information

Customs authorities, State Treasury authorities, credit institutions that exchange tax payment information electronically must satisfy the requirements below:

1. The consolidated systems of the General Department of Customs, State Treasury and credit institutions must be connected directly with customs e-payment gateway.

2. The information about tax payment in the form of digital messages which is exchanged between relevant parties must satisfy the requirements below:

a) State budget deposit slips (enclosed herewith) are completed and conformable with applicable regulations of law;

b) The messages must be signed by e-certificates and protected;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. E-certificates which used as signatures on digital messages shall:

a) Remain effective throughout both parties' period of connection and exchange of information via customs e-payment gateway of customs authorities. If e-certificates are changed, both parties shall notify each other in writing;

b) Be supplied by the public digital signature authentication units that is licensed by the Ministry of Information and Communications in case of information exchange between the General Department of Customs and the credit institutions;

c) Comply with regulations of the Ministry of Finance in case of information exchange between the General Department of Customs and State Treasury.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Article 6. Location and method of tax payment

1. Location:

a) The taxpayers directly pay taxes at the State Treasury or at the credit institution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) In case the taxpayers pay taxes in cash but taxes are not collected by the State Treasury or the credit institution where customs procedures are carried out, the customs authority where customs declaration sheet is registered shall collect taxes and transfer such total collected tax into a state revenues’ account of the State Treasury which is opened at a commercial bank as prescribed.

At the time the customs declaration sheet is registered, if the taxpayers owe taxes, late payment interests, fines, and other amounts payable to other customs authorities and they wish to settle such amounts at the customs authority where customs procedures are carried out, the taxpayers shall makes the declaration themselves and pay them at the State Treasury, credit institution or customs authority where customs procedures are carried out (if taxes are not collected by the State Treasury).

Where tax collection is authorized, the authorized Sub-department of Customs must fax the tax receipts to Sub-department of Customs where the businesses owe taxes in order for the later to issue the collecting order as prescribed.

Procedures for tax payment at the customs authorities shall be carried out as prescribed in Article 10 of this Circular.

2. Method of tax payment: the taxpayers may decide whether to pay taxes by wire transfer or in cash. One list of tax payment, one state budget payment slip shall be used to pay taxes on one or multiple customs declaration sheets.

Article 7. Tax payment to credit institutions that have entered into an agreement with the General Department of Customs on collecting the state budget (hereinafter referred to as authorized credit institutions)

1. In case the taxpayers directly pay taxes to credit institutions under agreements with customs authorities but not under agreements with the State Treasury:

a) The taxpayers shall determine the amounts payable of each type of taxes, complete form 01/BKNT enclosed with this Circular, and send it to the authorized the credit institution;

b) The authorized credit institution shall check the declaration of taxpayers, compare it with information inquiry on the customs e-payment gateway and follow the procedures below:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Withdraw the amount from the accounts of taxpayers or collect the amount from taxpayers and transfer to the state budget revenues’ account of the State Treasury which is opened at a commercial bank;

- Concurrently transmit the revenues collection data in a uniform format (a message which is transmitted to customs e-payment gateway according to a declaration sheet is equivalent to a state budget payment slip) to customs e-payment gateway for the customs authority.

b2) In case the declaration of taxpayers is not conformable with the information inquiry on the customs e-payment gateway:

- If the TIN, name of taxpayers, amount of taxes, the number of declaration forms are not conformable: the authorized credit institution shall request the taxpayers to clarify and correct information before transferring money;

- If the list of budget entries (heading, sub-heading) is not conformable: the collecting credit institution shall transfer the amount and transfer the information about revenues collection in order for the customs authority to grant clearance to taxpayers; and cooperate with the customs authority in checking and correcting information.

b3) In case the declaration of the taxpayers does not exist on the customs e-payment gateway (the taxpayers pay the amount before the system receives the declaration), the authorized credit institution shall examine the State budget payment slip of the taxpayers and other information on the customs e-payment gateway (if customs e-payment gateway is not conformable, they shall rely on other information from data center of the Ministry of Finance) in order to:

- Withdraw the amount from the accounts of the taxpayers or collect the amounts from the taxpayers and transfer to the State budget revenues’ account of the State Treasury which is opened at a commercial bank;

- Concurrently transmit the revenues collection data in a uniform format (a message which is transmitted to customs e-payment gateway according to a declaration sheet is equivalent to a state budget payment slip) to customs e-payment gateway for the customs authority.

c) After receiving the information sent by the collecting credit institution through customs e-payment gateway, the customs authority shall update information about collected amounts, record debt payments, and grant clearance to taxpayers as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

By the end of that day or on the beginning of the next day at the latest, the State Treasury must transfer the information about state budget record to data center of the Ministry of Finance and customs e-payment gateway.

dd) After receiving information about recorded revenues collection sent by the State Treasury, the customs authority shall update information and record such budget receipts for accounting purposes as prescribed;

e) In case the data transfer system between credit institutions and customs e-payment gateway has encountered a problem, authorized credit institutions shall print the State budget payment slip and append the “PAID” stamp thereon, then send it to the customs authority in order to check information and grant clearance.

After the data transfer system has been recovered, the authorized credit institution shall retransfer the information about state budget revenues collection to customs e-payment gateway as prescribed.

2. In case the taxpayers directly pay to a credit institution under an agreement with the customs authority and also under an agreement with the State Treasury:

a) The taxpayers shall determine the amounts payable of each types of taxes, complete form 01/BKNT enclosed with this Circular, and send it to the authorized credit institution;

b) The authorized credit institution shall check the declaration of taxpayers, compare with information inquiry on the customs e-payment gateway and follow the procedures below:

b1) In case the information about taxpayers is declared conformably with information inquiry on the customs e-payment gateway, the authorized credit institution must:

- Withdraw the amount from the accounts of taxpayers or collect the amount from taxpayers and transfer to the State budget revenues’ account of the State Treasury which is opened at a commercial bank;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b2) In case the declaration of taxpayers is not complied with the information inquiry on the customs e-payment gateway:

- If the TIN, name of taxpayers, amount of taxes, the number of declaration sheets are not conformable: the authorized credit institution shall request the taxpayers to clarify and correct information before the transferring money;

- If the list of budget entries (heading, sub-heading) is not conformable: the authorized credit institution shall transfer the amounts and the information about revenues collection in order for customs authorities to grant clearance to the taxpayers; after that they shall cooperate with customs authorities in checking and correcting information.

b3) In case the declaration of taxpayers does not exist on the customs e-payment gateway (the taxpayers pay the amounts before the system receives the declaration), the authorized credit institution shall examine the State budget payment slip of the taxpayers and other information on the customs e-payment gateway (if customs e-payment gateway is not conformable, they shall rely on other information from data center of the Ministry of Finance) in order to:

- Withdraw the amount from the accounts of the taxpayers or collect the amount from taxpayers and transfer to the State budget revenues’ account of the State Treasury which is opened at a commercial bank;

- Concurrently transmit the revenues collection data in a uniform format (a message which is transmitted to customs e-payment gateway according to a declaration sheet is equivalent to a state budget payment slip) to customs e-payment gateway for the customs authority.

c) After receiving the information sent by credit institutions through customs e-payment gateway, the customs authority shall update information about revenues collection record debt payments, grant clearance to the taxpayers as prescribed;

d) After being informed of the wire transfer sent by credit institutions, the State Treasury shall include additional amounts in budget receipt accounts or the customs authority’s deposit account.

By the end of that day or on the beginning of the next day at the latest, the State Treasury must transmit the information about recorded revenues collection to the data center of the Ministry of Finance and customs e-payment gateway.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f) In case the data transfer system between the credit institution and customs e-payment gateway has encountered a problem, the authorized credit institution shall print the state budget payment slip and append the “PAID” stamp thereon, then send it to the customs authority in order to check information and grant clearance.

After the data transfer system has been recovered, the authorized credit institution shall retransfer the information about revenues collection to customs e-payment gateway as prescribed.

Article 8. Tax payment to credit institutions that have not entered into an agreement with the General Department of Customs on collecting the state budget (hereinafter referred to as unauthorized credit institutions)

1. The taxpayers shall determine the amounts payable of each types of taxes, complete form C1-09/NS enclosed with this Circular (if tax is paid in VND), or complete form C1-10/NS enclosed with this Circular (if tax is paid in foreign currencies) and send it to the credit institution.

2. The unauthorized credit institutions shall rely on the information declared by the taxpayers to transfer the amount into state budget revenues’ account of the State Treasury which is opened at a commercial bank with adequate declaration of taxpayers.

3. After being informed of wire transfer sent by the credit institution, the credit institution under agreement with the State Treasury must:

a) Check the declaration of the taxpayers, compare with information inquiry on the customs e-payment gateway and follow the procedures below:

a1) In case the information about taxpayers is declared conformably with information inquiry on the customs e-payment gateway, the authorized credit institution must:

- Transfer the amount into State budget revenues’ account of the State Treasury which is opened at a commercial bank;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a2) In case the declaration of taxpayers is not conformable with the information inquiry on the customs e-payment gateway (not conformable with heading or sub-heading): the authorized credit institution shall transfer the amount and the information about the revenues collection in order for the customs authority to grant clearance to the taxpayers; after that it shall cooperate with the customs authority in checking and correcting information;

a3) In case the declaration of taxpayers does not exist on the customs e-payment gateway (the taxpayers pay the amount before the system receives the declaration), the authorized credit institution shall examine the state budget payment slip of the taxpayers and other information on the customs e-payment gateway (if customs e-payment gateway is not conformable, they shall rely on other information from data center of the Ministry of Finance) in order to:

- Transfer the amount into State budget revenues’ account of the State Treasury which is opened at commercial bank;

- - Concurrently transmit the revenues collection data in a uniform format (a message which is transmitted to customs e-payment gateway according to a declaration sheet is equivalent to a state budget payment slip) to customs e-payment gateway for the customs authority.

b) After receiving the information sent by the credit institution through customs e-payment gateway, the customs authority shall update information about revenues collection, record debit payments, grant clearance to taxpayers as prescribed;

c) After being informed of wire transfer sent by credit institutions, State Treasury shall include additional amounts in budget receipt accounts or customs authorities’ deposit account.

By the end of that day or on the beginning of the next day at the latest, the State Treasury must transmit the information about revenues collection to the data center of the Ministry of Finance and customs e-payment gateway.

d) After receiving the information about recorded revenues collection sent by the State Treasury, the customs authority shall update information and record such budget receipts for accounting purposes as prescribed.

Article 9. Direct tax payment at the State Treasury

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The State Treasury shall check the declaration of the taxpayers, compare with information inquiry on the customs e-payment gateway and follow the procedures below:

a) In case the information about taxpayers is declared conformably with information inquiry on the customs e-payment gateway, the State Treasury must:

- Withdraw the amount from the accounts of the taxpayers or collect the amount from taxpayers and transfer to the State budget revenues’ account of the State Treasury which is opened at the State Treasury;

- Include additional amounts in the budget revenues’ account or customs authorities’ deposit account.

- Transmit the information about revenues collection on each declaration sheet through the customs e-payment gateway to the customs authority every 15 minutes;

By the end of that day or on the beginning of working day at the latest, the State Treasury must transmit the information about revenues collection to the data center of the Ministry of Finance and customs e-payment gateway in order for the customs authority to compare with transmitted documents.

b) If the TIN, name of taxpayers, amount of taxes, the numbers of declaration forms are not conformable: the State Treasury shall request taxpayers to clarify and correct information before transferring money;

If the budget entries (heading, sub-heading) on the list of payable taxes are not conformable: the State Treasury shall transfer the amount and information about revenues collection in order for the customs authority to grant clearance to the taxpayers; after it they shall cooperate with the customs authority in checking and correcting information.

c) In case the declaration of taxpayers does not exist on the customs e-payment gateway (the taxpayers pay the amount before the system receives the declaration), the State Treasury shall examine the State budget payment slip of the taxpayers and other information on the customs e-payment gateway (if customs e-payment gateway is not conformable, they shall rely on other information from data center of the Ministry of Finance) in order to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Concurrently transmit the information about revenues collection on each sheet through the customs e-payment gateway to the customs authority every 15 minutes;

3. After receiving the information about the recorded revenues collection sent by the State Treasury, the customs authority shall update information, record the debt and tax payment, and grant clearance to taxpayers as prescribed.

4. In case the data transfer system between credit institutions and customs e-payment gateway has encountered a problem, the State Treasury shall print a state budget payment slip and append the “PAID” stamp thereon, then send it to the customs authority in order to check information and grant clearance.

After the data transfer system has been recovered, the State Treasury shall retransfer the information about revenues collection to customs e-payment gateway as prescribed.

Article 10. Regulations on direct tax payment in cash at the customs authorities and time limit for transferring the amount from customs authorities’ deposit account into the State budget’s account:

1. Direct tax payment in cash at the customs authorities:

a) The taxpayers shall determine the amounts payable of each types of taxes, complete form 01/BKNT enclosed with this Circular and send it to authorized credit institutions to pay the amount;

b) The customs authorities where declaration is made shall use the receipts without face value in order to collect taxes from taxpayers, record debit payment for accounting purposes and grant clearance as prescribed.

Procedures for inputting information, collecting the amount and handling with the copies of payment slip shall be carried out under regulations of the Ministry of Finance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) With regard to the fines for administrative violations, which are paid to provisional accounts before paying to the state budget, the customs authority shall issue the receipts and state budget payment slips that clarify "paid to provisional accounts" The State Treasury or credit institutions shall collect the amounts and record it in provisional accounts under current regulations.

dd) Where tax is collected in cash in a severely disadvantaged area, the customs authority shall transfer the tax on raw materials imported for producing exported goods, temporarily imported goods, temporarily exported goods, which has been collected from taxpayers, to the customs authority’s deposit account at State Treasury within 03 working days from the day on which tax is collected. Other taxes collected shall be transferred to government budget.

2. The time limit of transferring from the customs authority’s deposit account into the State budget’s account:

With regard to the amounts of taxes which is transferred into the customs authority’s deposit account at the State Treasury, if the taxpayers have not submitted application for finalization and after 90 days from the tax payment date, the customs authority shall issue the decision on transferring the amounts into the State budget after locking accounting months as prescribed.

Article 11. Comparison of figures and handling with errors in the comparison between customs authorities and collecting credit institutions

1. The comparison:

a) Compare the detailed information on the State budget payment slip with the model State budget payment slip;

b) Compare the number of the State budget payment slips, total amount with regard to budget entries: sorted by customs authority or local State Treasury;

c) The list of comparative information shall be provided in form 02/BKĐC-TCTD enclosed with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The time of comparison:

a) Online comparison: the customs authority shall check and compare the information about the State budget payment slip at the time of receiving from the credit institution through customs e-payment gateway; The comparison with every piece of information about State budget payment slip;

b) Daily comparison: shall be carried out at 17:00 in the date of comparison. The comparison is prescribed in Clause 1 of this Article;

c) Monthly comparison: on the fifth of the next month, the result of daily comparison in the previous month shall be colligated;

d) Yearly comparison: on the tenth of January, the result of monthly comparison in the previous year shall be colligated;

In case the date of monthly or yearly comparison falls on a day off or holiday, it shall be carried out in the next working day;

The result of daily, monthly or yearly comparison shall be used by both parties to detect error, properly handle and compare with the State Treasury.

4. Method of comparison: Both parties shall compare, exchange information by electronic method via customs e-payment gateway.

5. Handling with the result of comparative information:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) In case the information is consistent: the customs authority shall certify the authorized credit institution via customs e-payment gateway;

b) In case the information is not consistent: both parties shall jointly check, find the reasons and process until it is consistent;

c) Adjustments of comparative information: In case the taxpayers detect errors themselves, they shall notify such errors to the customs authority and State Treasury for adjustments under current regulations;

d) If after 01 working day, the customs authority receive the information about state budget payment slips sent by the authorized credit institution, but they do not receive the information about state budget payment slips sent by the State Treasury:

- Customs authorities shall notify the authorized credit institutions that the List of payment slips, the List of tax payment is not included the information from the State Treasury via customs e-payment gateway;

Chapter III

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 13. Effect

1. This Circular shall take effects from November 1, 2014.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. In case relevant documents mentioned in this Circular are amended or replaced, the new documents shall be applied.

Article 14. Implementation

1. Authorize the Director of the General Department of Customs who rely on actual conditions, technical infrastructure to regulate standard of information exchange data about the State budget’s collection, issue tax guarantee to credit institutions and enter into agreement on the State budget’s collection, issue tax guarantee by electronic method upon export and import between the General Department of Customs and credit institutions.

2. In case of any difficulties arising during implementation, customs authorities, State Treasury authorities, credit institutions and other entities shall report to the Ministry of Finance (the General Department of Customs) for consideration.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/08/2014 quy định thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42.449

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!