Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3624/QĐ-BCT 2019 Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện tử

Số hiệu: 3624/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3624/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU D ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cNghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử v chký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN;

Theo đề nghcủa Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu và Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện tử”.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi:

1. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mu D điện tử cho hàng hóa xut khẩu sang các nước Cam-pu-chia, B-ru-nây, In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Xinh-ga-po và Thái Lan.

2. Cấp bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mu D bản giấy cho hàng hóa xut khẩu sang các thtrường nêu tại khoản 1 Điều này theo đề nghị của thương nhân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 4. Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Chánh Văn phòng Bộ, các cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, XNK.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

QUY TRÌNH

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU D ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3624/QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy trình cp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mu D điện tử quy định thủ tục nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mu D, được thực hiện trên Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (sau đây viết tắt là Hệ thng eCoSys) tại địa chhttp://ecosys.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương tại địa chỉ http://dichvucong.moit.gov.vn hoặc các địa chkhác của Chính phủ.

2. Hàng hóa được cấp C/O Mu D điện tử là hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xhàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

3. Thương nhân tham gia Quy trình cấp C/O Mu D điện tử bao gồm người xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện có giy ủy quyền hợp pháp của người xuất khu hoặc nhà sản xuất.

4. Cơ quan, tổ chức cấp C/O tham gia Quy trình cấp C/O Mẫu D điện tử bao gồm các Phòng Quản lý Xuất nhập khu khu vực và các cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi được Bộ Công Thương ủy quyền.

Điều 2. Hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu D điện tử

1. Thương nhân tham gia Quy trình cấp C/O Mu D điện tử khai báo bộ hồ sơ thương nhân điện tử trên Hệ thống eCoSys hoặc tại các địa chnêu tại khoản 1 Điều 1 Quy trình này. Trường hợp đã nộp hồ sơ thương nhân bản giấy, thương nhân cập nhật hồ sơ thương nhân điện tử trong lần thay đổi hồ sơ thương nhân kế tiếp.

2. Thương nhân khai báo dữ liệu theo biểu mẫu sẵn có trên Hệ thống eCoSys hoặc tại các địa chỉ nêu tại khoản 1 Điều 1 Quy trình này trên cơ sở các thông tin xác thực liên quan đến hàng hóa đề nghị cấp C/O Mu D và đính kèm dưới dạng điện tử các chứng từ được quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Các văn bản, chứng từ này phải được thương nhân xác thực bằng chữ ký số do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Thương nhân không phải nộp bản giấy các văn bản, chứng từ đã đính kèm dưới dạng điện tử qua Hệ thống eCoSys hoặc tại các địa chỉ nêu tại khoản 1 Điều 1 Quy trình này cho cơ quan, tổ chức cấp C/O, trừ trường hp được yêu cầu khi có nghi ngờ về tính xác thực của hồ sơ.

4. Trường hợp đề nghị cấp bổ sung C/O Mu D bản giấy, thương nhân nộp đơn đề nghị cấp C/O theo mẫu số 04 ca Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s31/2018/NĐ-CP của Chính phủ và mẫu C/O Mu D bn giấy đã khai hoàn chỉnh cho cơ quan, tổ chức cấp C/O.

Điều 3. Xử lý hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu D điện tử

1. Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu D điện t, cơ quan, tổ chức cấp C/O có trách nhiệm thông báo trên Hệ thống eCoSys kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu D điện tử cho thương nhân. Cụ thể:

a) Trường hồ sơ đề nghị cấp C/O Mu D điện tử phù hp với quy định hiện hành, cơ quan, tổ chức cấp C/O duyệt cấp C/O Mu D điện tử trên Hệ thống eCoSys để gửi dữ liệu C/O đã cấp sang các Nước thành viên ASEAN qua Cơ chế một cửa quốc gia.

b) Trường hp hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu D điện tử của thương nhân không phù hp với quy định hiện hành, cơ quan, tổ chức cấp C/O cần nêu rõ lý do không chấp thuận và thông báo để thương nhân sửa đổi, bổ sung.

2. Trường hợp thương nhân đề nghị cấp bổ sung C/O Mu D bản giấy, trong thời hạn 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp C/O và mẫu C/O Mẫu D bản giấy đã khai hoàn chnh, phù hợp với C/O mẫu D điện tử đã cấp, cơ quan, tổ chức cấp c/o trả kết quả cấp C/O Mu D bản giấy.

Điều 4. Trách nhiệm của thương nhân đề nghị cấp C/O Mẫu D điện tử

1. Thương nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, xác thực của các thông tin khai báo trên Hệ thống eCoSys và các văn bản, chứng từ, dữ liệu điện tử được ký bằng chữ ký số trong bộ hồ sơ đính kèm trên Hệ thống eCoSys.

2. Thương nhân chịu trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu D điện tử theo quy định ti khoản 3 Điều 30 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Thương nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về xuất xứ hàng hóa.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Cục Xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm tập huấn cho cán bộ của các cơ quan, tổ chức cp C/O và thương nhân tham gia Quy trình này, theo dõi việc thực hiện Quy trình cấp C/O Mu D điện tử.

2. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chịu trách nhiệm xây dựng và đảm bảo Hệ thống eCOSys vận hành thông sut, trao đổi dữ liệu C/O Mu D điện tử với chế một cửa quốc gia, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các tổ chức, cá nhân liên quan đđảm bảo việc thực hiện Quy trình cấp C/O Mu D điện tử.

3. Các cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi có trách nhiệm xác nhận tình hình tuân thủ pháp luật về xuất xứ hàng hóa của thương nhân tham gia Quy trình cấp C/O Mu D điện tử tại cơ quan, tổ chức đó.

4. Các cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị cấp C/O Mu D; phát hiện những điểm chưa hợp lý trong quá trình thực hiện để kiến nghị khắc phục, sửa đổi kịp thời. Định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, phản ánh các khó khăn, vướng mắc về Cục Xuất nhập khẩu và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế sđể tổng hợp.

5. Thương nhân phản ánh các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy trình này về cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi hoặc Bộ Công Thương (theo địa chỉ thư điện tử ecosys@moit.gov.vn hoặc co@moit.gov.vn) để được hướng dẫn và xử lý./.

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 3624/QD-BCT

Hanoi, December 9, 2019

 

DECISION

PROCEDURES FOR ISSUANCE OF ELECTRONIC CERTIFICATE OF ORIGIN FORM D

MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 of the Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to Decree No. 31/2018/ND-CP dated March 8, 2018 of Government on elaborating to a number of articles of Law on Foreign Trade Management regarding Goods Origins;

Pursuant to Decree No. 130/2018/ND-CP dated September 27, 2018 of Government on elaborating to implementation of Law on E-Transactions regarding digital signatures and digital signature authentication services;

Pursuant to Circular No. 22/2016/TT-BCT dated October 3, 2016 of Ministry of Industry and Trade on implementing rules of origin under ASEAN Trade In Goods Agreement;

At the request of Director General of Agency of Foreign Trade and Director General of Vietnam E-commerce and Information Technology Agency,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. “Procedures for issuance of electronic certificate of origin form D” are attached to this Decision.

Article 2. Agencies and organizations issuing preferential certificates of origin shall:

1. Issue electronic certificates of origin form D for goods exported to Cambodia, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand.

2. Issue addition physical certificates of origin form D for goods exported to countries specified in Clause 1 of this Article at request of traders.

Article 3. This Decision comes into force from January 1, 2020.

Article 4. Director General of Agency of Foreign Trade, Director General of Vietnam E-commerce and Information Technology Agency, agencies and organizations issuing preferential certificates of origin and relevant organizations and individuals are responsible for implementation of this Decision./.

 

 

MINISTER
Tran Tuan Anh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PROCEDURES

FOR ISSUANCE OF ELECTRONIC CERTIFICATES OF ORIGIN FORM D
(Attached to Decision No. 3624/QD-BCT dated December 9, 2019 of Minister of Industry and Trade)

Article 1. Scope and regulated entities

1. Procedures for issuance of electronic certificates of origin form D specify sequences of applying and handling application for certificates of origin (C/O) form D. The procedures shall be implemented on the System for managing and issuing electronic certificates of origin (hereinafter referred to as “eCoSys”) at http://ecosys.gov.vn or websites of Ministry of Industry and Trade at http://dichvucong.moit.gov.vn or other websites of the government.

2. Goods issued with electronic C/O form D are goods satisfying origin criteria specified in legislative documents providing guidance on rules of origin under the ASEAN Trade In Goods Agreement.

3. Traders following the procedures for issuance of electronic C/O form D include exporters, manufacturers and representatives legally authorized by exporters or manufacturers.

4. Agencies and organizations issuing C/O participating in the procedures for issuance of electronic C/O form D include regional foreign trade management offices and agencies, organizations issuing preferential C/O authorized by Ministry of Industry and Trade.

Article 2. Application for issuance of electronic C/O form D

1. Traders following the procedures for issuance of electronic C/O form D shall fill in electronic trader dossiers on the eCoSys or at addresses specified in Clause 1 Article 1 of these Procedures. In case physical trader dossiers have been submitted, traders shall update their electronic dossiers in the next dossier revision session.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Traders are not required to submit physical form of documents already attached in electronic form via the eCoSys or at addresses specified in Clause 1 Article 1 of these Procedures for agencies and organizations issuing C/O, unless otherwise demanded upon suspicions about authenticity of the dossiers.

4. In case of application for issuance of physical C/O form D, traders shall submit application using form No. 4 of Annex attached to Decree No. 31/2018/ND-CP of Government and completed physical C/O form D to agencies and organizations issuing C/O.

Article 3. Handling application for issuance of electronic C/O form D

1. Within 6 working hours after receiving applications for issuance of electronic C/O form D, agencies and organizations issuing C/O are responsible for posting notice of application approval results on the eCoSys. To be specific:

a) In case applications for issuance of electronic C/O form D satisfy applicable regulations and law, agencies and organizations issuing C/O shall approve and issue electronic C/O form D on the eCoSys to transmit data on the issued C/O to members of ASEAN via National single-window system.

b) In case applications for issuance of electronic C/O form D does not satisfy applicable regulations and law, agencies and organizations issuing C/O must specify reasons for rejection and post notice to enable traders to revise.

2. In case traders request issuance of physical C/O form D, within 2 working hours after receiving the request and the completed physical C/O form D satisfactory to the issued electronic C/O form D, agencies and organizations issuing C/O shall return the physical C/O form D.

Article 4. Responsibilities of traders applying for issuance of electronic C/O form D

1. Traders shall be legally responsible for accuracy and authenticity of information declared on the eCoSys and electronic documents and data bearing digital signature included in attached files on the eCoSys.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Traders shall be responsible for complying with Circular No. 22/2016/TT-BCT of Ministry of Industry and Trade and other relevant legislative documents on goods origin.

Article 5. Implementation

1. Agency of Foreign Trade shall be responsible for training officials of agencies and organizations issuing C/O and traders participating in these Procedures and monitoring implementation of the Procedures for issuance of electronic C/O form D.

2. Vietnam E-commerce and Information Technology Agency shall be responsible for developing and ensuring that the eCoSys operates continuously, exchanges data on electronic C/O form D with the national single-window system and receives feedback from relevant organizations and individuals to assure implementation of Procedures for issuance of electronic C/O form D.

3. Agencies and organizations issuing preferential C/O shall be responsible for monitoring compliance with regulations and law on goods origin of traders participating in Procedures for issuance of electronic C/O form D within their competence.

4. Agencies and organizations issuing preferential C/O shall be responsible for receiving and handling applications for issuance of C/O form D; discovering flaws during implementation to propose timely revision. On a 6 month basis, submit reports on implementation conditions and results, difficulties and complaints to Agency of Foreign Trade Vietnam E-commerce and Information Technology Agency for consolidation.

5. Traders shall report any difficulties and complaints (if any) during implementation of these Procedures to agencies and organizations issuing preferential C/O or Ministry of Industry and Trade (at email address of ecosys@moit.gov.vn or co@moit.gov.vn) for guidance./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3624/QĐ-BCT ngày 09/12/2019 về Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.934

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!