Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình

Số hiệu: 30/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 30/2016/TT-BXD về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (hợp đồng EPC) với các quy định về nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC, ký kết hợp đồng EPC, quản lý thực hiện hợp đồng EPC, trách nhiệm của các bên trong hợp đồng EPC.

 

1. Nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC và ký kết hợp đồng EPC

 
Thông tư 30 của Bộ Xây dựng quy định người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức hợp đồng EPC cho các dự án, gói thầu xây dựng căn cứ vào quy mô, tính chất từng dự án, gói thầu EPC.
 
Chỉ áp dụng hợp đồng EPC cho các dự án, gói thầu xây dựng cần rút ngắn thời gian thực hiện; các dự án, gói thầu xây dựng có yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ.
 
Cũng theo Thông tư 30 của Bộ Xây dựng, bên nhận thầu hợp đồng EPC phải có đủ điều kiện về kinh nghiệm, tài chính, năng lực hành nghề và năng lực hoạt động. Cụ thể bên nhận thầu EPC phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung công việc gói thầu; có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện hợp đồng EPC; có khả năng đáp ứng được các yêu cầu tài chính và chứng minh được khả năng huy động để thực hiện hợp đồng EPC.
 
Thông tư 30/BXD cũng khuyến khích bên nhận thầu hợp đồng EPC đề xuất các sáng kiến hoặc sử dụng kinh nghiệm để hoàn thành hợp đồng EPC chất lượng, đúng tiến độ và nâng cao hiệu quả của dự án.
 

2. Quản lý thực hiện hợp đồng EPC

 
Thông tư số 30 quy định cụ thể việc quản lý thực hiện hợp đồng EPC gồm:
 
- Quản lý công tác khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng thuộc phạm vi của hợp đồng EPC;
 
- Quản lý công tác mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ thuộc phạm vi của hợp đồng EPC;
 
- Quản lý công tác thi công xây dựng công trình thuộc phạm vi của hợp đồng EPC;
 
- Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng EPC thuộc phạm vi của hợp đồng EPC;
 
- Quản lý chất lượng các công việc của hợp đồng thuộc phạm vi của hợp đồng EPC;
 
- Quản lý an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ thuộc phạm vi của hợp đồng EPC;
 
- Quản lý điều chỉnh hợp đồng EPC và các nội dung cần thiết khác thuộc phạm vi của hợp đồng EPC; và
 
- Quản lý giá hợp đồng, thanh toán và quyết toán hợp đồng EPC.
 

3. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu, bên nhận thầu, của tư vấn của bên giao thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC

 
Bên giao thầu EPC, theo Thông tư số 30/2016/BXD có trách nhiệm cử và thông báo bằng văn bản cho bên nhận thầu về nhân lực chính thực hiện hợp đồng EPC; thẩm định, phê duyệt hoặc trình phê duyệt kịp thời thiết kế xây dựng; xin giấy phép xây dựng, bàn giao mặt bằng cho bên nhận thầu theo hợp đồng EPC; kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.
 
Thông tư 30/BXD quy định bên nhận thầu EPC có nghĩa vụ cung cấp đủ nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng EPC; tiếp nhận, bàn giao lại tài liệu, phương tiện do bên giao thầu cung cấp; giữ bí mật các thông tin liên quan đến hợp đồng; lập thiết kế xây dựng các hạng mục công trình, công trình chính; tổ chức việc mua sắm, chế tạo và cung cấp thiết bị công nghệ thực hiện hợp đồng và lựa chọn nhà thầu phụ; chạy thử đồng bộ công trình và bàn giao công trình hoàn thành.
 
 
Thông tư 30/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/02/2017. Những nội dung khác về hợp đồng EPC không được quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo Nghị định 37/2015, Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Thông tư 08/2016/TT-BXD về hợp đồng tư vấn xây dựng và Thông tư 09/2016/TT-BXD về hợp đồng thi công xây dựng.

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC).

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP), bao gồm: nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC; công tác chuẩn bị và ký kết hợp đồng EPC; quản lý thực hiện hợp đồng EPC; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng EPC; tổng thầu EPC; hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng EPC.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với các quy định tại Thông tư này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng EPC thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Điều 1 Thông tư này.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng EPC không thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Điều 1 Thông tư áp dụng quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC

1. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và quy mô của từng dự án, gói thầu EPC và các quy định của pháp luật Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức hợp đồng EPC cho các dự án, gói thầu xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng.

2. Hợp đồng EPC chỉ áp dụng đối với những dự án, gói thầu xây dựng cần rút ngắn thời gian thực hiện; những dự án, gói thầu xây dựng có yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ và phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng công trình đến khâu đào tạo vận hành, chuyển giao công trình.

3. Bên nhận thầu thực hiện hợp đồng EPC phải có đủ điều kiện về kinh nghiệm, năng lực tài chính, năng lực hành nghề và năng lực hoạt động đối với toàn bộ phạm vi công việc cần thực hiện của hợp đồng EPC gồm năng lực về: thiết kế, cung cấp thiết bị, cung cấp dịch vụ đào tạo, vận hành, chuyển giao công nghệ, thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Bên nhận thầu EPC không được giao thầu phụ quá 60% khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng EPC.

4. Việc quản lý chi phí hợp đồng EPC không được vượt giá hợp đồng EPC đã ký kết theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng EPC.

5. Hồ sơ thiết kế của các dự án, gói thầu áp dụng hợp đồng EPC phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

6. Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng EPC phải phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Điều 4. Công tác chuẩn bị và ký kết hợp đồng EPC

1. Trong quá trình chuẩn bị, ký kết và thực hiện hợp đồng, khuyến khích bên nhận thầu đề xuất các sáng kiến, biện pháp hoặc vận dụng kinh nghiệm của mình để hoàn thành các công việc theo hợp đồng EPC, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, mục tiêu, yêu cầu và nâng cao hiệu quả của dự án, gói thầu.

2. Trước khi ký kết hợp đồng EPC các bên phải thỏa thuận cụ thể những nội dung chủ yếu sau:

a) Phạm vi công việc dự kiến thực hiện theo hợp đồng EPC;

b) Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, loại, cấp công trình; quy mô, công suất và phương án sản phẩm được lựa chọn, năng lực khai thác sử dụng;

c) Các thông tin về các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, địa chất công trình, địa chất thủy văn, thủy văn của khu vực nơi xây dựng công trình;

d) Các yêu cầu về thiết kế xây dựng và một số thông số thiết kế ban đầu;

đ) Các phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị và thương mại; xuất xứ thiết bị, sản phẩm;

e) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài phạm vi công trình; giải pháp phòng, chống cháy, nổ thuộc phạm vi của gói thầu EPC;

g) Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng;

h) Các yêu cầu về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thử nghiệm, vận hành chạy thử, bảo hành và bảo trì công trình;

i) Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng thuộc phạm vi của gói thầu EPC;

k) Danh mục và mức độ áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng trong thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình;

l) Các chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật;

m) Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của bên nhận thầu đối với gói thầu, gồm: năng lực về thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình;

n) Yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và những vấn đề khác.

o) Các yêu cầu liên quan đến các thủ tục phê duyệt; số lượng các loại hồ sơ, tài liệu và mốc thời gian phải nộp cho bên giao thầu;

p) Kế hoạch tiến độ thực hiện và các mốc hoàn thành những công việc, hạng mục công trình chủ yếu và toàn bộ công trình để đưa vào khai thác, sử dụng;

q) Phân định trách nhiệm giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, đường giao thông nội bộ và các dịch vụ khác có sẵn trên công trường và việc xử lý giao diện giữa các gói thầu trong cùng một dự án xây dựng;

3. Chuẩn bị hợp đồng EPC

Các điều khoản, điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng EPC được chuẩn bị phải phù hợp với các nội dung được hướng dẫn tại Điều 18 của Thông tư này.

4. Ký kết hợp đồng EPC

a) Hợp đồng EPC chỉ được ký kết khi đáp ứng được các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng quy định tại Điều 4 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

b) Yêu cầu đối với bên nhận thầu EPC

Bên nhận thầu thực hiện hợp đồng EPC phải có đủ năng lực hoạt động, năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, cụ thể:

- Có đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung công việc gói thầu. Trường hợp bên nhận thầu liên danh thì phải có thỏa thuận liên danh, trong đó phải có một nhà thầu đại diện liên danh, đóng vai trò là nhà thầu đứng đầu liên danh, chịu trách nhiệm chung và phải có cam kết thực hiện công việc theo phân giao trách nhiệm giữa các nhà thầu, từng nhà thầu trong liên danh phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với công việc được phân giao;

- Có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công việc theo hợp đồng EPC như: có kinh nghiệm về thiết kế; có khả năng, kinh nghiệm làm nhà thầu xây dựng các dự án, gói thầu với yêu cầu kỹ thuật và quy mô tương đương; trong cơ cấu tổ chức của bên nhận thầu có các đơn vị đầu mối về tư vấn thiết kế, gia công chế tạo, cung ứng vật tư, thiết bị và thi công xây dựng;

- Có khả năng đáp ứng được các yêu cầu tài chính của dự án, gói thầu và chứng minh được khả năng huy động để thực hiện hợp đồng EPC.

c) Việc thương thảo và ký kết hợp đồng EPC được căn cứ vào các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt hoặc văn bản chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền;

d) Thời gian tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng phải phù hợp với tiến độ chung và bảo đảm hiệu quả thực hiện dự án.

Điều 5. Quản lý thực hiện hợp đồng EPC

Việc quản lý thực hiện hợp đồng EPC thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

1. Quản lý phạm vi thực hiện các công việc theo mục tiêu của gói thầu và theo danh mục công việc trong hợp đồng đã ký kết; kiểm tra tính chính xác, sự đầy đủ và phù hợp của các tài liệu khảo sát, thiết kế, tài liệu kỹ thuật được áp dụng cho các công việc của hợp đồng EPC.

2. Quản lý tiến độ thực hiện các công việc phù hợp với tiến độ chung của dự án và hợp đồng EPC đã ký kết.

3. Kiểm tra, quản lý chất lượng, khối lượng các công việc cần thực hiện theo hợp đồng EPC.

4. Quản lý chi phí thực hiện các công việc theo hợp đồng EPC; kiểm soát, thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng EPC.

5. Quản lý an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường;

6. Quản lý điều chỉnh hợp đồng EPC và các nội dung cần thiết khác của hợp đồng EPC.

Điều 6. Quản lý công tác khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng thuộc phạm vi của hợp đồng EPC

1. Công tác khảo sát xây dựng thuộc phạm vi của hợp đồng EPC phải tuân thủ quy định tại Mục 1 Chương IV Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Chương II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quy định của pháp luật có liên quan.

2. Quản lý công tác thiết kế xây dựng

a) Công việc thiết kế xây dựng thuộc phạm vi của hợp đồng EPC phải tuân thủ các quy định về thiết kế được quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Chương III Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ; Mục 1 Chương III Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2015/NĐ-CP); Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quy định của pháp luật có liên quan.

b) Quản lý thẩm định, thẩm tra, phê duyệt và điều chỉnh thiết kế xây dựng:

- Thiết kế do bên nhận thầu lập phải được thẩm định, thẩm tra và phê duyệt theo quy định tại Điều 24, 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CPđiểm e khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

- Bên nhận thầu có thể lập thiết kế cho từng phần, bộ phận của công trình phù hợp với các giai đoạn kỹ thuật để trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng, Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư thẩm định, thẩm tra và phê duyệt theo quy định.

- Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định của Điều 83 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 trừ nội dung quy định tại khoản 7 Điều 83 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình (viết tắt là Thông tư số 18/2016/TT-BXD); quy định của pháp luật có liên quan.

- Việc thẩm định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng có thể được thực hiện đối với từng phần, bộ phận công trình hoặc toàn bộ công trình, dự án.

Điều 7. Quản lý công tác mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ thuộc phạm vi của hợp đồng EPC

1. Trước khi tiến hành mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ cho hợp đồng EPC bên nhận thầu phải tiến hành lập các yêu cầu để trình bên giao thầu cho ý kiến chấp thuận trước khi tiến hành mua sắm nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Việc chấp thuận của bên giao thầu không làm giảm trách nhiệm của bên nhận thầu đối với việc mua sắm vật tư, thiết bị cho hợp đồng EPC.

2. Bên nhận thầu có thể tiến hành mua sắm trực tiếp hoặc thuê thầu phụ để mua sắm vật tư, thiết bị cho hợp đồng EPC. Trường hợp thuê thầu phụ để mua sắm vật tư, thiết bị, thì nhà thầu phải thỏa thuận và thống nhất với bên giao thầu các yêu cầu đối với nhà thầu phụ cung cấp vật tư, thiết bị trước khi tiến hành lựa chọn nhà thầu phụ nhưng không được làm thay đổi yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, công nghệ trong hợp đồng EPC đã ký.

Điều 8. Quản lý công tác thi công xây dựng công trình thuộc phạm vi của hợp đồng EPC

1. Bên nhận thầu chỉ được tiến hành thi công xây dựng công trình khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quy định của pháp luật có liên quan, như: phần thiết kế của công trình chuẩn bị thi công đã được thẩm định, thẩm tra và phê duyệt theo đúng quy định; đã có giấy phép xây dựng cho phần công trình chuẩn bị thi công xây dựng, trừ trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

2. Việc quản lý công tác thi công xây dựng công trình của hợp đồng phải phù hợp với các quy định tại Chương IV Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

3. Quản lý công tác lựa chọn nhà thầu phụ: Việc lựa chọn nhà thầu phụ phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP .

4. Những nội dung về quản lý công tác thi công xây dựng công trình chưa được quy định trong Thông tư này, các chủ thể căn cứ vào quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình để thực hiện cho phù hợp.

Điều 9. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng EPC thuộc phạm vi của hợp đồng EPC

Khi ký kết hợp đồng EPC các bên thống nhất tiến độ thực hiện hợp đồng theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, trong đó cần thể hiện các mốc hoàn thành các công việc chính như: mốc hoàn thành các giai đoạn thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công các hạng mục chủ yếu, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tiến độ thực hiện dự án.

Điều 10. Quản lý chất lượng các công việc của hợp đồng thuộc phạm vi của hợp đồng EPC

1. Các công việc, hạng mục, công trình bàn giao phải đảm bảo chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Bên nhận thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng do mình thực hiện và chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

2. Tất cả các công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi của hợp đồng EPC khi đưa vào sử dụng phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Điều 11. Quản lý an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ thuộc phạm vi của hợp đồng EPC

Khi thực hiện các công việc của hợp đồng EPC, ngoài quy định tại Điều 48 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP các bên còn phải tuân thủ các quy định sau:

1. Bên giao thầu phải kiểm tra giám sát nhà thầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, thực hiện việc bảo vệ môi trường xung quanh, phòng chống cháy nổ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký kết và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Quản lý an toàn lao động:

a) Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về an toàn lao động;

b) Bên nhận thầu phải có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn cho người lao động của mình; Bên nhận thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn cho người lao động và những trang thiết bị cứu hộ cần thiết;

c) Bên nhận thầu phải thường xuyên kiểm tra, có phương pháp kiểm định, thí nghiệm và sửa chữa, kiểm soát các thiết bị bảo vệ, dàn giáo, sàn công tác, kích nâng và thiết bị đi lại, nâng hạ, chiếu sáng và bảo vệ, tiêu chuẩn thay thế các thiết bị này;

d) Đảm bảo có hàng rào, chiếu sáng, bảo vệ và trông nom công trình cho tới khi hoàn thành và bàn giao.

3. Quản lý môi trường:

a) Bên nhận thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh;

b) Các bên có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp bên nhận thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì bên giao thầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu bên nhận thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường;

c) Cá nhân, tổ chức để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

4. Quản lý phòng chống cháy nổ:

a) Các bên tham gia hợp đồng EPC phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ;

b) Lắp đặt và duy trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy để có thể kiểm soát, cảnh báo hoặc dự đoán một cách hợp lý, tránh không để xảy ra các thiệt hại về người và tài sản do cháy;

Điều 12. Quản lý điều chỉnh hợp đồng EPC và các nội dung cần thiết khác thuộc phạm vi của hợp đồng EPC

1. Việc điều chỉnh hợp đồng EPC phải tuân thủ các quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định số 37/2015/NĐ-CP .

2. Ngoài ra, tùy theo đặc điểm, tính chất của từng hợp đồng EPC mà các bên tham gia hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng để quản lý thực hiện hợp đồng EPC cho phù hợp.

Điều 13. Quản lý giá hợp đồng, thanh toán và quyết toán hợp đồng EPC

1. Hình thức giá hợp đồng trọn gói là hình thức cơ bản được áp dụng cho hợp đồng EPC. Trường hợp áp dụng các hình thức giá hợp đồng khác được quy định tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất và quy mô của từng dự án, gói thầu EPC để lựa chọn hình thức giá hợp đồng cho phù hợp, nhưng phải đáp ứng điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của dự án trước pháp luật.

2. Khi áp dụng hợp đồng trọn gói cần có bảng giá cho các công việc, hạng mục công việc, hạng mục công trình kèm theo hợp đồng EPC để thuận tiện cho việc quản lý điều chỉnh hợp đồng EPC trong quá trình thực hiện.

3. Việc thanh toán hợp đồng EPC phải thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

4. Việc quyết toán hợp đồng EPC phải thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

5. Việc điều chỉnh giá hợp đồng EPC phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC

1. Quyền của bên giao thầu

a) Từ chối nghiệm thu sản phẩm không đạt chất lượng theo hợp đồng; không nghiệm thu những thiết bị công nghệ không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ và các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;

b) Kiểm tra việc thực hiện các công việc của bên nhận thầu theo nội dung hợp đồng đã ký kết nhưng không được làm cản trở hoạt động bình thường của bên nhận thầu;

c) Tạm dừng việc thực hiện công việc theo hợp đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả khi phát hiện bên nhận thầu thực hiện công việc vi phạm các nội dung đã ký kết trong hợp đồng hoặc các quy định của nhà nước;

d) Yêu cầu bên nhận thầu bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm của hợp đồng theo nội dung hợp đồng đã ký kết;

đ) Xem xét, chấp thuận danh sách các nhà thầu phụ đủ điều kiện năng lực chưa có trong hợp đồng EPC theo đề nghị của bên nhận thầu;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của bên giao thầu

a) Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đúng thời hạn theo quy định;

b) Cử và thông báo bằng văn bản cho bên nhận thầu về nhân lực chính tham gia quản lý và thực hiện hợp đồng;

c) Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký;

d) Nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kịp thời thiết kế xây dựng gồm: thuyết minh thiết kế, bản tính, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát có liên quan, quy trình bảo trì của các công trình, hạng mục công trình theo quy định;

đ) Xin giấy phép xây dựng theo quy định, bàn giao mặt bằng cho bên nhận thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký;

e) Giám sát việc thực hiện công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết; kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định;

g) Thỏa thuận với bên nhận thầu về hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị công nghệ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký;

h) Bảo đảm quyền tác giả đối với các sản phẩm tư vấn theo hợp đồng;

i) Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình;

k) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC

1. Quyền của bên nhận thầu

a) Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện làm việc liên quan đến công việc theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký;

b) Được đề xuất với bên giao thầu về những công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng; từ chối thực hiện những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết khi chưa được hai bên thống nhất hoặc những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu;

c) Tổ chức, quản lý thực hiện các công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết;

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu

a) Cung cấp đủ nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị và các phương tiện cần thiết khác để thực hiện các công việc theo hợp đồng;

b) Tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bàn giao lại các tài liệu, phương tiện do bên giao thầu cung cấp theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký;

c) Thông báo cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không đảm bảo ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc theo hợp đồng EPC đã ký;

d) Giữ bí mật các thông tin liên quan đến hợp đồng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện công việc theo hợp đồng đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và các thỏa thuận khác trong hợp đồng EPC đã ký;

e) Lập thiết kế xây dựng của các hạng mục công trình, công trình chính phù hợp với thiết kế cơ sở hoặc thiết kế FEED được duyệt và trình cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này và quy định của pháp luật về xây dựng;

g) Tổ chức việc mua sắm, chế tạo và cung cấp thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu và tiến độ thực hiện của hợp đồng; lựa chọn nhà thầu phụ trình bên giao thầu chấp thuận theo đúng hợp đồng EPC đã ký; thỏa thuận và thống nhất với bên giao thầu về nội dung hồ sơ mời thầu mua sắm các thiết bị công nghệ theo đúng hợp đồng EPC đã ký;

h) Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo theo đúng hợp đồng EPC đã ký;

i) Thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành chạy thử đồng bộ công trình và bàn giao công trình hoàn thành cho bên giao thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật hiện hành;

k) Đảm bảo các sản phẩm do mình cung cấp không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;

l) Bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm của hợp đồng cho bên giao thầu theo nội dung hợp đồng EPC đã ký;

m) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của tư vấn của bên giao thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC (áp dụng đối với trường hợp bên giao thầu thuê tư vấn)

1. Quyền của tư vấn của bên giao thầu EPC

a) Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn và phương tiện làm việc theo thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn phù hợp với hợp đồng EPC;

b) Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của bên giao thầu hoặc khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn;

c) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu;

d) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật đối với những sản phẩm tư vấn có quyền tác giả;

đ) Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, được quyền yêu cầu bên nhận thầu thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp đồng EPC đã ký.

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của tư vấn của bên giao thầu EPC

a) Hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Bảo quản và giao lại cho bên giao thầu những tài liệu và phương tiện làm việc do bên giao thầu cung cấp theo hợp đồng sau khi hoàn thành công việc theo đúng hợp đồng EPC đã ký;

c) Thông báo ngay bằng văn bản cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc;

d) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định;

đ) Ký xác nhận cho bên nhận thầu các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công tác quản lý thực hiện hợp đồng EPC thuộc nghĩa vụ của tư vấn theo hợp đồng tư vấn đã ký với bên giao thầu.

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Quản lý hợp đồng tổng thầu EPC

1. Hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng.

2. Nội dung quản lý thực hiện hợp đồng tổng thầu EPC như quy định từ Điều 5 đến Điều 12 Thông tư này với phạm vi toàn bộ dự án.

3. Quyền và nghĩa vụ của tổng thầu EPC: theo quy định tại Điều 15 Thông tư này với phạm vi toàn bộ dự án và các nghĩa vụ sau:

a) Quản lý phạm vi thực hiện các công việc theo mục tiêu của dự án và theo danh mục công việc trong hợp đồng đã ký kết; kiểm tra tính đúng đắn, sự đầy đủ và phù hợp của các tài liệu khảo sát, thiết kế, tài liệu kỹ thuật được áp dụng.

b) Kiểm soát tiến độ thực hiện các công việc phù hợp với tiến độ chung của dự án và hợp đồng tổng thầu EPC đã ký kết.

c) Kiểm soát toàn bộ các phương tiện và biện pháp thi công trong phạm vi công trường của toàn bộ dự án.

d) Bổ sung hoặc thay thế các nhà thầu phụ để đảm bảo chất lượng, giá cả và tiến độ thực hiện các công việc của hợp đồng sau khi được chủ đầu tư chấp thuận;

đ) Quản lý chi phí thực hiện các công việc theo hợp đồng; kiểm soát, thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

e) Tổng thầu EPC có trách nhiệm tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động trong phạm vi trong và ngoài công trường nhằm đảm bảo thực hiện hợp đồng tổng thầu EPC một cách an toàn, hiệu quả; Điều phối các nhà thầu phụ về việc sử dụng hợp lý các công trình phụ trợ, các công trình phục vụ thi công để tránh lãng phí; sử dụng, bảo vệ mặt bằng và giữ gìn an ninh trật tự công trường.

g) Chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong việc tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình theo hợp đồng đã ký.

4. Chi phí tổng thầu EPC được tính trong giá hợp đồng tổng thầu EPC.

Điều 18. Hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng EPC công bố kèm theo Thông tư này

1. Mẫu hợp đồng EPC công bố kèm theo Thông tư này bao gồm hai phần:

Phần I. Các căn cứ ký kết hợp đồng

Phần II. Các điều khoản và điều kiện hợp đồng

2. Hướng dẫn áp dụng:

a) Mẫu hợp đồng EPC công bố kèm theo Thông tư này là mẫu hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu; trường hợp bên giao thầu là nhà thầu thì các bên vận dụng mẫu hợp đồng này để thực hiện cho phù hợp.

b) Mẫu hợp đồng EPC công bố kèm theo Thông tư này để các chủ thể tham khảo và vận dụng cho phù hợp vào điều kiện thực tiễn của dự án, công trình và gói thầu EPC. Khi áp dụng mẫu hợp đồng kèm theo Thông tư này, các bên căn cứ quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP , hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định khác của Nhà nước có liên quan để thỏa thuận trong hợp đồng.

c) Các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng các mốc thời gian cụ thể về thời hạn thanh toán, thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời hạn trả lời văn bản, thời gian chấm dứt hợp đồng và các trường hợp tương tự.

d) Nếu phạm vi và yêu cầu công việc của gói thầu cụ thể khác với phạm vi và yêu cầu công việc trong mẫu hợp đồng kèm theo Thông tư này, các bên thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung, nhưng phải phù hợp với quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP .

đ) Trường hợp các bên thống nhất phạm vi công việc nghiệm thu sản phẩm khác với mẫu hợp đồng kèm theo Thông tư này, thì các bên thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung, nhưng phải phù hợp với quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP .

e) Trường hợp nhà thầu là nhà thầu liên danh, các bên thỏa thuận trong hợp đồng việc bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP .

g) Các bên thỏa thuận mức tạm ứng phù hợp với yêu cầu của từng loại công việc trong hợp đồng và quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP .

h) Các bên thỏa thuận loại đồng tiền và hình thức thanh toán trong hợp đồng nhưng không trái với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật về ngoại hối.

i) Mẫu hợp đồng này áp dụng cho loại hợp đồng trọn gói. Trường hợp áp dụng các loại giá hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh hoặc kết hợp các loại giá hợp đồng, thì các bên căn cứ vào các quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Thông tư này để sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho phù hợp.

Điều 19. Xử lý chuyển tiếp và hiệu lực thi hành

1. Xử lý chuyển tiếp

a) Những hợp đồng EPC đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo các quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và các thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký.

b) Các hợp đồng EPC đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Thông tư này thì báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng và không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

c) Nội dung về hợp đồng EPC trong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt nhưng chưa phát hành nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Thông tư này thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, nếu có thay đổi nội dung liên quan đến hợp đồng cho phù hợp với các quy định của Thông tư này, thì phải thông báo cho tất cả các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu biết để điều chỉnh các nội dung của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho phù hợp; trường hợp đã đóng thầu thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này.

2. Những nội dung khác về hợp đồng EPC không hướng dẫn tại Thông tư này, thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP , Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng và Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2017.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án ND tối cao; Viện kiểm sát ND tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, TCT Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;
- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTXD(T).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

MẪU HỢP ĐỒNG EPC

(Công bố kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày … …tháng… ….. năm …..

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số: ......../.....(Năm) /...(ký hiệu hợp đồng)

DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) HOẶC GÓI THẦU (TÊN GÓI THẦU) SỐ ………

THUỘC DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) .........

GIỮA

(TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ)

(TÊN GIAO DỊCH CỦA NHÀ THẦU)

MỤC LỤC

PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

ĐIỀU 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

ĐIỀU 3. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 4. PHẠM VI CÔNG VIỆC

ĐIỀU 5. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐIỀU 6. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

ĐIỀU 7. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐIỀU 8. THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH VÀ VẬN HÀNH THỬ KHI HOÀN THÀNH

ĐIỀU 9. NGHIỆM THU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

ĐIỀU 10. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 11. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG

ĐIỀU 12. GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN

ĐIỀU 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

ĐIỀU 14. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TƯ VẤN

ĐIỀU 15. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA NHÀ THẦU

ĐIỀU 16. ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 17. NHÀ THẦU PHỤ

ĐIỀU 18. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI CHỦ ĐẦU TƯ

ĐIỀU 19. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU

ĐIỀU 20. BẢO HIỂM VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

ĐIỀU 21. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT

ĐIỀU 22. THƯỞNG, PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

ĐIỀU 23. RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG

ĐIỀU 24. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

ĐIỀU 25. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 26. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC);

Căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc thiết kế FEED) được phê duyệt tại Quyết định số …;

Căn cứ . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . (các căn cứ khác nếu có);

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tại văn bản số và Biên bản hoàn thiện hợp đồng EPC ngày . . . . . . . . . . . . . . . . .

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …… tại (địa danh) ………………………, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

Một bên là:

1. Chủ đầu tư:

Tên giao dịch ………………………….

Đại diện (hoặc người được ủy quyền theo giấy ủy quyền số... ngày...)

là: Ông/bà …………………. Chức vụ: …………

Địa chỉ: …………………….

Tài khoản: ………………..

Mã số thuế: ……………….

Điện thoại: ……………….. Fax: …………………..

E-mail: ……………………..

và bên kia là:

2. Nhà thầu: (nếu là nhà thầu liên danh thì ghi đầy đủ thông tin về từng nhà thầu tham gia liên danh, trong đó ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh)

Tên giao dịch:

Đại diện (hoặc người được ủy quyền theo giấy ủy quyền số... ngày...)

là: Ông/bà ………… Chức vụ: …………………

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Tài khoản: ...................................................................................................................

Mã số thuế: .................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ..........................................................

E-mail: ……………………….

Hai bên tại đây cùng thống nhất ký hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình thuộc gói thầu/dự án (tên gói thầu hoặc dự án) như sau:

ĐIỀU 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

Các từ và cụm từ sử dụng cho hợp đồng này sẽ có ý nghĩa như diễn giải sau đây (trừ khi ngữ cảnh diễn đạt rõ một ý nghĩa khác):

1.1. Chủ đầu tư là ……… (tên giao dịch của chủ đầu tư như đã nêu trong phần các bên tham gia Hợp đồng).

1.2. Nhà thầu là ……….. (tên của nhà thầu như được nêu trong phần các bên tham gia Hợp đồng).

1.3. Đại diện Chủ đầu tư là người được Chủ đầu tư nêu ra trong Hợp đồng hoặc được chỉ định theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư.

1.4. Đại diện Nhà thầu là người được Nhà thầu nêu ra trong Hợp đồng hoặc được Nhà thầu chỉ định bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Nhà thầu.

1.5. Nhà tư vấn là tổ chức do Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực hiện một hoặc một số công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hiện hợp đồng này.

1.6. Đại diện Nhà tư vấn là người được Nhà tư vấn chỉ định làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ do tư vấn giao.

1.7. Dự án là... (tên dự án).

1.8. Công việc được hiểu là các công việc thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình, sẽ được Nhà thầu thực hiện phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng và đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư một cách hợp lý, với mục đích cuối cùng là cung cấp cho Chủ đầu tư một công trình hoàn chỉnh, an toàn và vận hành một cách hiệu quả.

1.9. Hợp đồng là toàn bộ hồ sơ hợp đồng, theo quy định tại khoản 2.1. [Hồ sơ hợp đồng].

1.10. Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy định tại Phụ lục số... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư].

1.11. Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu là đơn dự thầu được Nhà thầu ký và tất cả các văn bản khác mà Nhà thầu trình cho Chủ đầu tư được đưa vào trong hợp đồng theo quy định tại Phụ lục số... [Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu].

1.12. Tiêu chuẩn dự án là các quy định về kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số về điều kiện tự nhiên áp dụng cho dự án/công trình như được mô tả tại Phụ lục số... [Tiêu chuẩn dự án].

1.13. Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn dự án để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng như được mô tả tại Phụ lục số... [Chỉ dẫn kỹ thuật].

1.14. Hồ sơ thiết kế là tất cả các bản vẽ, bảng tính toán, thuyết minh kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan đến Công trình... (tên công trình) do Nhà thầu thực hiện đã được Chủ đầu tư chấp thuận.

1.15. Thiết kế FEED là thiết kế được triển khai ở giai đoạn sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt để làm cơ sở triển khai thiết kế chi tiết đối với các công trình do tư vấn nước ngoài thực hiện theo thông lệ quốc tế.

1.16. Đơn dự thầu là đề xuất của Nhà thầu đã được Chủ đầu tư chấp thuận trong đó ghi giá dự thầu để thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công, hoàn thiện công trình, sửa chữa mọi sai sót của công trình theo đúng các thỏa thuận của hợp đồng.

1.17. BênChủ đầu tư hoặc Nhà thầu tùy theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt.

1.18. Ngày bắt đầu công việc là ngày được thông báo theo khoản 10.1. [Ngày bắt đầu và hoàn thành toàn bộ công việc], trừ khi được nêu khác trong thỏa thuận Hợp đồng.

1.19. Thời hạn hoàn thành là thời gian để hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình (tùy từng trường hợp) theo khoản 10.2. [Thời hạn hoàn thành] bao gồm cả thời gian được gia hạn theo khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành], được tính từ ngày khởi công (hoặc một ngày cụ thể do các bên thỏa thuận).

1.20. Biên bản nghiệm thu là biên bản được phát hành theo Điều 9 [Nghiệm thu của Chủ đầu tư]

1.21. Ngày trừ khi được quy định khác, “ngày” được hiểu là ngày dương lịch và “tháng” được hiểu là tháng dương lịch.

1.22. Ngày làm việc là ngày theo dương lịch trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của luật pháp Việt Nam.

1.23. Thiết bị của Nhà thầu là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Nhà thầu thực hiện, hoàn thành công việc theo hợp đồng và sửa chữa sai sót (nếu có).

1.24. Công trình chính là các công trình... (tên công trình) mà Nhà thầu thực hiện theo Hợp đồng.

1.25. Hạng mục công trình là một công trình chính hoặc một phần công trình chính đơn lẻ được nêu trong hợp đồng (nếu có).

1.26. Công trình tạm là tất cả các công trình phục vụ thi công công trình chính.

1.27. Công trình là công trình chính và công trình tạm.

1.28. Thiết bị của Chủ đầu tư là máy móc, phương tiện do Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu sử dụng để thực hiện công việc, như đã nêu trong Phụ lục số... [Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư].

1.29. Bất khả kháng được định nghĩa tại Điều 23 [Rủi ro và bất Khả kháng]

1.30. Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1.31. Công trường là địa điểm Chủ đầu tư giao cho Nhà thầu để thi công công trình cũng như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp đồng.

1.32. Thay đổi, điều chỉnh là sự thay đổi, điều chỉnh phạm vi công việc, Chỉ dẫn kỹ thuật, Bản vẽ thiết kế, Giá hợp đồng hoặc Tiến độ thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

ĐIỀU 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

2.1. Hồ sơ hợp đồng

Hồ sơ hợp đồng bao gồm các căn cứ ký kết hợp đồng; các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các tài liệu sau:

2.1.1. Thông báo trúng thầu (hoặc văn bản chỉ định thầu hoặc văn bản chấp thuận);

2.1.2. Điều kiện cụ thể của hợp đồng, các điều khoản tham chiếu;

2.1.3. Dự án đầu tư (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) được phê duyệt;

2.1.4. Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư;

2.1.5. Tiêu chuẩn dự án, chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế (thiết kế FEED hoặc thiết kế cơ sở);

2.1.6. Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu;

2.1.7. Biên bản đàm phán hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản;

2.1.8. Các phụ lục của hợp đồng;

2.1.9. Các tài liệu khác có liên quan.

2.2. Thứ tự ưu tiên của các tài liệu

Nguyên tắc những tài liệu cấu thành nên hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng, quan hệ thống nhất giải thích tương hỗ cho nhau, nhưng nếu có điểm nào không rõ ràng hoặc không nhất quán thì các bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất. Trường hợp, các bên không thống nhất được thì thứ tự ưu tiên các tài liệu cấu thành hợp đồng để xử lý vấn đề này được quy định như sau:

2.2.1. Thông báo trúng thầu (hoặc văn bản chỉ định thầu hoặc văn bản chấp thuận);

2.2.2. Điều kiện cụ thể của hợp đồng, các điều khoản tham chiếu;

2.2.3. Dự án đầu tư (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) được phê duyệt;

2.2.4. Tiêu chuẩn dự án; hồ sơ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật;

2.2.5. Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư;

2.2.6. Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu;

2.2.7. Biên bản đàm phán hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản;

2.2.8. Các phụ lục của hợp đồng;

2.2.9. Các tài liệu khác có liên quan.

(Trường hợp thay đổi thứ tự ưu tiên nêu trên, các bên thống nhất để quy định trong hợp đồng).

ĐIỀU 3. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

3.1. Luật và ngôn ngữ áp dụng cho hợp đồng

3.1.1. Hợp đồng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

3.1.2. Ngôn ngữ áp dụng và giao dịch hợp đồng là tiếng Việt (đối với các hợp đồng có sự tham gia của phía nước ngoài thì ngôn ngữ giao dịch là tiếng Việt và tiếng nước ngoài do các bên thỏa thuận. Trường hợp xảy ra tranh chấp thì bản tiếng Việt được coi là bản gốc, việc xử lý tranh chấp phải căn cứ vào bản tiếng Việt).

3.2. Chuyển nhượng hợp đồng

Không bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng hoặc bất cứ phần lợi ích hoặc quyền lợi theo Hợp đồng. Tuy nhiên các bên có thể chuyển nhượng một phần Hợp đồng nhưng phải phù hợp với các quy định của pháp luật và phải được bên kia chấp thuận trước khi chuyển nhượng. Các bên có thể sử dụng Hợp đồng làm bảo đảm đối với một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính.

3.3. Việc bảo mật

Ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện theo nghĩa vụ hoặc tuân theo các quy định của pháp luật, cả hai bên đều phải xem các chi tiết của Hợp đồng là bí mật và của riêng mình. Nhà thầu không được tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của công trình cho bên thứ 3 khi chưa có sự thỏa thuận trước với Chủ đầu tư.

3.4. Tuân thủ pháp luật

Khi thực hiện Hợp đồng phải tuân thủ pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các bên phải:

3.4.1. Chủ đầu tư phải đảm bảo điều kiện khởi công công trình theo quy định của pháp luật;

3.4.2. Nhà thầu phải thông báo, nộp tất cả các loại thuế, lệ phí, phí và xin tất cả giấy tờ (giấy phép) theo quy định của pháp luật liên quan đến công việc; Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư do sai sót vì không tuân thủ pháp luật của mình gây ra.

3.5. Trách nhiệm riêng rẽ và trách nhiệm liên đới

Trường hợp Nhà thầu là nhà thầu liên danh thì:

3.5.1. Hợp đồng này ràng buộc trách nhiệm riêng rẽ và liên đới mỗi thành viên trong liên danh.

3.5.2. Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về nhà thầu đứng đầu liên danh, là nhà thầu sẽ liên kết các thành viên trong liên danh;

3.5.3. Nhà thầu đứng đầu liên danh được chấp thuận là có đầy đủ thẩm quyền để ràng buộc tất cả các thành viên tạo thành Nhà thầu trong tất cả các vấn đề liên quan đến Hợp đồng.

3.5.4. Nhà thầu không được thay đổi cơ cấu hoặc tư cách pháp lý của mình nếu không được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Để tránh hiểu lầm, trách nhiệm riêng rẽ và liên đới của mỗi thành viên tạo thành Nhà thầu sẽ không có ý định để bị ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi nội dung của Thỏa thuận liên danh trong Phụ lục số ...

3.6. Các cách thông tin

Bất cứ chỗ nào trong các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này quy định việc các bên đưa ra các yêu cầu, các đề nghị hoặc ban hành, chấp thuận một vấn đề nào đó, thì các bên phải thông tin cho nhau bằng một trong các cách sau:

a) Bằng văn bản và chuyển trực tiếp (theo giấy biên nhận), được gửi bằng đường bưu điện, bằng fax, hoặc email.

b) Được gửi, chuyển đến địa chỉ để thông tin được với người nhận.

Trường hợp bên nhận thông báo một địa chỉ khác (địa chỉ mới) thì sau đó thông tin phải được chuyển theo một địa chỉ mới này. Nếu không, thì bất kỳ thông báo hoặc yêu cầu nào của một bên cho bên kia sẽ được gửi tới các địa chỉ tương ứng của các bên được quy định dưới đây.

Chủ đầu tư:

+ Địa chỉ: …………………………………

+ Điện thoại: ……………………………………….

+ Email: …………………………………………….

+ Fax: ………………………………………………

+ Website: …………………………………………

Nhà thầu (trường hợp là nhà thầu liên danh thì ghi đầy đủ thông tin của các thành viên trong liên danh)

- Tại nước ngoài (nếu là Nhà thầu nước ngoài):

+ Địa chỉ: …………………………………

+ Điện thoại: ……………………………………….

+ Email: …………………………………………….

+ Fax: ………………………………………………

+ Website: …………………………………………

- Tại Việt Nam:

+ Địa chỉ: …………………………………

+ Điện thoại: ……………………………………….

+ Email: …………………………………………….

+ Fax: ………………………………………………

+ Website: …………………………………………

ĐIỀU 4. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Nhà thầu sẽ thực hiện việc thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình được mô tả trong Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư] trên cơ sở giá hợp đồng theo Điều 12 [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán], như được mô tả chung, nhưng không giới hạn bởi các Khoản dưới đây và sẽ sửa chữa mọi sai sót thuộc trách nhiệm của mình.

Các công việc thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình nói trên được gọi chung là Công việc sẽ được thực hiện phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng và đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư một cách hợp lý, với mục đích cuối cùng là cung cấp cho Chủ đầu tư một công trình hoàn chỉnh, an toàn và vận hành một cách hiệu quả. Nhà thầu sẽ:

4.1. Cung cấp các dịch vụ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các dịch vụ khác liên quan tới Công việc;

4.2. Cung cấp hoặc thu xếp để cung cấp tất cả các lao động, quản lý, thiết bị và vật tư cần thiết để thực hiện Công việc ngoại trừ trường hợp đặc biệt được quy định trong hợp đồng;

4.3. Mua sắm, xúc tiến, kiểm tra và thu xếp để giao đến công trường tất cả vật tư, thiết bị cho công trình và Công việc, tất cả các công trình tạm và các vật tư cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình phù hợp với hồ sơ thiết kế và hợp đồng;

4.4. Lập biện pháp tổ chức thi công và thi công xây dựng công trình như được mô tả trong Phụ lục số... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư];

4.5. Thiết lập các qui trình, các hệ thống quản lý, báo cáo đầy đủ nhằm kiểm soát chất lượng và tiến độ của Công việc một cách chặt chẽ và cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các thông tin để có thể đánh giá về chất lượng và tiến độ thực tế của Công việc một cách độc lập;

4.6. Thi công xây dựng tất cả các công trình tạm và duy trì tất cả các hạng mục đó một cách an toàn và hiệu quả cho việc thực hiện Công việc cho đến khi chúng được đưa ra khỏi công trường hoặc hoàn trả theo yêu cầu của hợp đồng;

4.7. Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức, quản lý và giám sát Nhà thầu phụ và lao động trên công trường phục vụ cho Công việc, đảm bảo rằng họ được chỉ dẫn về phương pháp làm việc thích hợp và an toàn lao động, vệ sinh môi trường;

4.8. Cung cấp, quản lý và quy định việc đi lại trong khu vực công trường; việc đến và đi từ công trường một cách an toàn và có trật tự đối với nhân lực của Nhà thầu bao gồm: lao động tại hiện trường, nhân viên quản lý và giám sát, nhân viên quản lý công trường, nhân sự của các nhà cung cấp, nhà thầu phụ;

4.9. Chuẩn bị chạy thử (vận hành) công trình như quy định tại Phụ lục số... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư];

4.10. Thực hiện chạy thử công trình như quy định tại Phụ lục số... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư];

4.11. Giám sát và chỉ đạo việc chạy thử công trình;

4.12. Thu xếp các thủ tục hải quan bao gồm cả việc thu xếp các loại bảo đảm, lưu kho, vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam đối với tất cả vật tư, thiết bị, hàng hóa nhập khẩu nào phục vụ cho thi công xây dựng công trình;

4.13. Phối hợp với các Nhà thầu phụ, nhà cung cấp, các Bên khác do Nhà thầu thuê có liên quan đến Công việc và với các Nhà bản quyền công nghệ (nếu có) nhằm đảm bảo rằng tất cả các vật tư, thiết bị sử dụng vào công trình đúng theo quy định của hợp đồng;

4.14. Cung cấp tất cả các thiết bị và dịch vụ khác cần thiết để đạt được nghiệm thu bàn giao công trình theo hợp đồng;

4.15. Luôn luôn thực hiện Công việc một cách an toàn.

4.16. Đào tạo, hướng dẫn nhân lực của Chủ đầu tư để vận hành và bảo trì công trình trong phạm vi được quy định cụ thể trong các yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có).

4.17. Thực hiện việc hoàn công theo đúng quy định hiện hành.

4.18. Bất kỳ hoạt động nào không được nêu rõ tại Điều này nhưng có thể suy diễn từ hợp đồng là cần thiết để hoàn thành Công việc thì Nhà thầu sẽ thực hiện và chi phí cho công việc đó được coi như là đã tính trong giá hợp đồng, trừ khi có quy định khác trong hợp đồng.

ĐIỀU 5. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5.1. Các yêu cầu chung

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của công trình (hoặc thiết kế chi tiết trên cơ sở thiết kế FEED) và về tính chính xác của các công việc này.

Trong quá trình thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công mà Nhà thầu phát hiện bất kỳ sai sót hay khác biệt nào giữa các yêu cầu của Chủ đầu tư, thì Nhà thầu sẽ thông báo ngay cho Chủ đầu tư trước khi tiến hành thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và đề nghị Chủ đầu tư làm rõ nếu cần.

Vào bất kỳ thời điểm nào mà Chủ đầu tư phát hiện sai sót trong hồ sơ thiết kế do Nhà thầu thực hiện, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu tiến hành chỉnh sửa các sai sót cho phù hợp với các yêu cầu của Chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung sau đây mà Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư cung cấp cho Nhà thầu:

5.1.1. Các tài liệu, số liệu và các thông tin được ghi trong Hợp đồng được xem như là không được thay đổi hoặc do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm;

5.1.2. Mục đích sử dụng của công trình hoặc phần công trình nào đó do Chủ đầu tư đưa ra;

5.1.3. Nhà thầu phải đảm bảo việc thiết kế chi tiết và các tài liệu của Nhà thầu phải theo đúng với:

a) Các quy định của pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

b) Hồ sơ Hợp đồng, bao gồm cả những sửa đổi bổ sung cần thiết theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

5.2. Quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế

Công tác thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của Nhà thầu phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn dự án, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có tiêu chuẩn dự án, chỉ dẫn kỹ thuật) và hệ thống pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

5.3. Các yêu cầu đối với Hồ sơ thiết kế (hoặc bản vẽ thiết kế) của Nhà thầu

Hồ sơ thiết kế của Nhà thầu phải bao gồm các bản vẽ, các tài liệu kỹ thuật và các tài liệu cần thiết khác như được quy định trong hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư và phải đáp ứng được yêu cầu Chủ đầu tư hoặc để Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Trừ khi có quy định khác, hồ sơ thiết kế của Nhà thầu phải được viết bằng ngôn ngữ theo quy định tại Khoản 3.1. [Luật và Ngôn ngữ áp dụng cho hợp đồng].

Nếu các yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc theo quy định của pháp luật đòi hỏi hồ sơ thiết kế của Nhà thầu sẽ được trình cho Chủ đầu tư để xem xét phê duyệt thì hồ sơ thiết kế này sẽ được trình cùng với thông báo được nêu dưới đây. Trừ khi được quy định khác trong các yêu cầu của Chủ đầu tư thì thời gian xem xét phê duyệt không được vượt quá ... (số ngày do các bên thỏa thuận) ngày tính từ ngày Chủ đầu tư nhận được hồ sơ thiết kế hợp lệ của Nhà thầu. Trong khoảng thời gian xem xét phê duyệt, Chủ đầu tư có thể sẽ thông báo cho Nhà thầu biết hồ sơ thiết kế của Nhà thầu có những nội dung không phù hợp với Hợp đồng. Nếu một tài liệu nào đó trong hồ sơ thiết kế của Nhà thầu không phù hợp với Hợp đồng thì Nhà thầu phải sửa đổi, bổ sung và trình lại để Chủ đầu tư xem xét phê duyệt theo khoản này và Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí có liên quan.

Tất cả những công việc đòi hỏi thiết kế phải được Chủ đầu tư phê duyệt thì:

5.3.1. Việc thi công xây dựng công trình chỉ được bắt đầu sau khi hồ sơ thiết kế của Nhà thầu được Chủ đầu tư phê duyệt;

5.3.2. Việc thi công xây dựng công trình phải theo đúng hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt;

5.3.3. Trường hợp thay đổi thiết kế, việc thi công xây dựng công trình chỉ được tiến hành sau khi hồ sơ thiết thay đổi được Chủ đầu tư phê duyệt.

Bất cứ sự thỏa thuận nào như trên hoặc bất cứ sự xem xét phê duyệt nào (theo khoản này hoặc khác) sẽ không miễn giảm trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà thầu đối với công việc.

5.4. Trách nhiệm của Nhà thầu đối với lỗi thiết kế

Nếu Chủ đầu tư phát hiện hồ sơ thiết kế của Nhà thầu có các lỗi, bỏ sót, không nhất quán hoặc không phù hợp với hợp đồng, Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho việc thiết kế bổ sung hoặc sửa đổi các lỗi này cũng như sửa chữa các sai sót đối với các công trình hoặc phần công trình mà Nhà thầu đã thực hiện, kể cả trong trường hợp Chủ đầu tư đã chấp thuận hoặc phê duyệt hồ sơ thiết kế.

ĐIỀU 6. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

6.1. Tất cả các loại vật tư, thiết bị công nghệ trước khi cung cấp tới công trình, phải được kiểm định (Đơn vị kiểm định do Chủ đầu tư chỉ định, chi phí Nhà thầu chịu) đảm bảo đạt chất lượng, chủng loại, xuất xứ theo đúng hợp đồng này.

6.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các thiết bị trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình trong giai đoạn bảo hành và thực hiện chế độ hậu mãi (Nhà thầu chịu trách nhiệm về kỹ thuật, nhân sự như chuyên gia, kỹ thuật viên sửa chữa để hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình vận hành, khắc phục sự cố, bảo trì bảo dưỡng) với thời gian là ... tháng kể từ ngày hết hạn bảo hành.

6.3. Các máy móc, thiết bị trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt phải là thiết bị như đã mô tả trong Hợp đồng và theo đúng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật được Chủ đầu tư chấp nhận (theo tiêu chuẩn, đặc điểm kỹ thuật) và phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) của nước sản xuất và chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ). Nhà thầu phải cung cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của nước sản xuất.

6.4. Các thiết bị chuyển đến công trình phải có chứng thư giám định của cơ quan giám định về xuất xứ, chủng loại, số lượng đạt yêu cầu theo Hợp đồng và hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất), các cam kết, văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu.

6.5. Các thiết bị công nghệ lắp đặt cho công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, phù hợp với các quy định của hợp đồng này và đã qua giám định.

6.6. Các thiết bị lắp đặt vào công trình phải có công suất, thông số kỹ thuật đúng theo hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt.

6.7. Công việc lắp đặt các thiết bị, máy móc cần đảm bảo chính xác để việc vận hành bình thường, kéo dài tuổi thọ của máy móc. Việc lắp đặt thiết bị phải được thực hiện theo thiết kế và các bản vẽ chế tạo đồng thời phải tuân thủ các quy định đã ghi trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, lý lịch thiết bị. Nếu yêu cầu kỹ thuật nào trong thiết kế và hướng dẫn lắp đặt vận hành không có thì theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

6.8. Các thiết bị lắp đặt không đạt yêu cầu kỹ thuật (không đúng thiết kế, không phù hợp với tài liệu hướng dẫn vận hành của nhà chế tạo, không đáp ứng quy định của tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật áp dụng ...) sẽ bị từ chối nghiệm thu và phải chuyển khỏi công trường trong vòng ... ngày.

6.9. Nhà thầu phải chuẩn bị hiện trường thuộc phần lắp đặt thiết bị, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành, công nhân sửa chữa thiết bị, các nguồn năng lượng, vật liệu cần thiết để phục vụ việc nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu không tải đơn động thiết bị.

6.10. Trong thời gian chạy thử không tải liên động và chạy thử có tải, Nhà thầu phải bố trí đủ cán bộ kỹ thuật và công nhân trực để kịp thời xử lý các sự cố và các khiếm khuyết phát sinh.

6.11. Nhà thầu có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thiết kế, đúng thuyết minh kỹ thuật của nhà chế tạo, có trách nhiệm cùng các bên liên quan chạy thử thiết bị đúng công suất thiết kế, giúp Chủ đầu tư đánh giá đúng chất lượng lắp đặt thiết bị.

6.12. Nhà thầu có trách nhiệm tự kiểm tra hoàn chỉnh việc lắp đặt thiết bị, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu (biên bản, sơ đồ hoàn công, nhật ký công trình...); việc lắp đặt thiết bị thực hiện đúng kỹ thuật và chạy thử đạt yêu cầu thiết kế.

ĐIỀU 7. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

7.1. Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc tiêu chuẩn dự án như được mô tả tại Phụ lục số ... [Tiêu chuẩn dự án] và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

7.2. Đảm bảo công trình vận hành tốt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất), các cam kết của Nhà thầu, văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu.

7.3. Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công, tập kết thiết bị, vật tư; sắp xếp thiết bị, vật tư xây lắp tại công trường sao cho không làm ảnh hưởng đến hoạt động xung quanh; biện pháp tổ chức thi công phù hợp với yêu cầu công nghệ, phù hợp với tiến độ cung cấp thiết bị, phù hợp với tiến độ xây dựng và điều kiện thực tế tại công trường.

7.4. Lập tiến độ thực hiện hợp đồng tổng thể và chi tiết theo tháng trình cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) chấp thuận làm căn cứ thực hiện hợp đồng. Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong quá trình thi công xây dựng.

7.5. Căn cứ vào tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt, Nhà thầu phải có quy trình và phương án kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

7.6. Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào trong công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Nhà nước cũng như phù hợp với điều kiện của công trình và theo sự chỉ dẫn Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn).

7.7. Quá trình thi công lắp đặt và vận hành các trang thiết bị phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được Chủ đầu tư phê duyệt và chỉ dẫn của nhà sản xuất.

7.8. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

7.9. Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hợp đồng.

7.10. Sau khi thi công xây dựng công trình, Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, hướng dẫn vận hành cho Chủ đầu tư. Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành, quy trình vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì công trình.

7.11. Sau khi vận hành thử trong thời gian ... ngày, nếu công trình vận hành tốt đạt yêu cầu, thì Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

7.12. Sau khi nghiệm thu công trình, Nhà thầu phải tiếp tục giám sát sự vận hành của công trình liên tục trong vòng ... ngày và có những báo cáo về hiệu quả vận hành của công trình cho Chủ đầu tư.

7.13. Bảo đảm sự vận hành hiệu quả của toàn bộ công trình, thỏa mãn được các yêu cầu của Chủ đầu tư theo hợp đồng.

ĐIỀU 8. THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH VÀ VẬN HÀNH THỬ KHI HOÀN THÀNH (Sau đây viết tắt là thử nghiệm khi hoàn thành)

8.1. Nghĩa vụ của Nhà thầu

Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) không muộn hơn.... ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các thử nghiệm khi hoàn thành. Trừ khi đã có thỏa thuận khác, các lần thử nghiệm khi hoàn thành sẽ được tiến hành trong vòng ... ngày sau ngày đã thông báo hoặc vào ngày mà Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) yêu cầu.

8.2. Việc thử nghiệm khi hoàn thành bị chậm trễ

Nếu các lần thử nghiệm khi hoàn thành bị chậm do Nhà thầu, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể yêu cầu Nhà thầu phải tiến hành các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành. Trong vòng ... ngày sau khi nhận được thông báo, Nhà thầu phải tiến hành các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành trong thời gian đó.

Nếu Nhà thầu không tiến hành các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành trong vòng .... ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) về ngày thử nghiệm khi hoàn thành, thì Chủ đầu tư có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm này và Nhà thầu phải chịu rủi ro, chi phí cho các cuộc thử nghiệm đó. Các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành khi đó sẽ được coi là đã tiến hành và Nhà thầu phải đồng ý kết quả đó.

8.3. Thử nghiệm lại

Nếu công trình hoặc hạng mục công trình thử nghiệm khi hoàn thành không đạt yêu cầu, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành lại các cuộc thử nghiệm không đạt và các công việc có liên quan theo những quy trình và điều kiện tương tự trước đó đã thực hiện.

8.4. Không vượt qua các lần thử nghiệm khi hoàn thành

Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các lần thử nghiệm khi hoàn thành đã được tiến hành lại theo khoản 8.3. [Thử nghiệm lại], khi đó Chủ đầu tư có quyền:

(a) Yêu cầu Nhà thầu tiếp tục tiến hành thử nghiệm lại theo khoản 8.3. [Thử nghiệm lại];

(b) Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua các lần thử nghiệm khi hoàn thành và làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư, khi đó Chủ đầu tư có quyền loại bỏ công trình hoặc hạng mục (tùy theo từng trường hợp), trong trường hợp đó Chủ đầu tư được quyền yêu cầu Nhà thầu bồi thường như điểm (c) khoản 21.4 [Không sửa chữa được sai sót].

ĐIỀU 9. NGHIỆM THU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

9.1. Nghiệm thu công trình

Trong vòng ... ngày sau khi nhận được đề nghị nghiệm thu công trình của Nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ:

(a) Cấp Biên bản nghiệm thu công trình cho Nhà thầu, nêu rõ ngày mà công trình hay hạng mục đã được hoàn thành theo Hợp đồng, hoặc

(b) Không đồng ý và đưa ra lý do nêu cụ thể những công việc mà Nhà thầu cần phải làm để được cấp Biên bản nghiệm thu công trình. Nhà thầu sẽ phải hoàn thành những công việc này trước khi đưa ra thông báo tiếp theo Khoản này.

Trong khoảng thời gian ... ngày, Chủ đầu tư phải cấp hoặc đưa ra các lý do không đồng ý cấp Biên bản nghiệm thu công trình cho Nhà thầu. Ngoài khoảng thời gian này, nếu công trình hay hạng mục (tùy theo từng trường hợp) về cơ bản Nhà thầu đã thực hiện đúng với Hợp đồng, mà Chủ đầu tư không có ý kiến thì Biên bản nghiệm thu công trình coi như đã được cấp.

9.2. Nghiệm thu bộ phận công trình

Chủ đầu tư sẽ cấp biên bản nghiệm thu cho từng phần của Công trình chính. Chủ đầu tư sẽ không sử dụng bất cứ phần nào của công trình (trừ trường hợp sử dụng tạm thời như đã được nêu cụ thể trong hợp đồng hoặc hai bên cùng đồng ý) trừ khi và cho đến khi được cấp Biên bản nghiệm thu phần công trình đó. Tuy nhiên, nếu Chủ đầu tư sử dụng bất cứ phần nào của công trình trước khi Biên bản nghiệm thu đã được cấp thì:

(a) Phần công trình được sử dụng sẽ được coi là đã được tiếp nhận kể từ ngày phần công trình đó được đưa vào sử dụng;

(b) Nhà thầu sẽ không chịu trách nhiệm về phần công trình đó kể từ ngày này, khi đó trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư, và

(c) Nếu Nhà thầu yêu cầu Chủ đầu tư sẽ phải cấp Biên bản nghiệm thu cho phần công trình này.

Nếu Nhà thầu phải chịu các chi phí do việc tiếp nhận và / hoặc sử dụng của Chủ đầu tư mà không phải là việc sử dụng được nêu cụ thể trong hợp đồng và được hai bên đồng ý, khi đó Nhà thầu sẽ (i) thông báo cho Chủ đầu tư và (ii) theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] được quyền thanh toán các chi phí đó cộng với lợi nhuận hợp lý và được tính vào giá hợp đồng. Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư sẽ đồng ý hoặc xác định chi phí này và lợi nhuận theo Khoản 13.4. [Quyết định].

9.3. Can thiệp vào các lần chạy thử khi hoàn thành

Nếu quá ... ngày mà Nhà thầu không tiến hành chạy thử khi hoàn thành được do lỗi của Chủ đầu tư, thì khi đó Chủ đầu tư sẽ coi như đã nghiệm thu công trình hay hạng mục công trình (tùy từng trường hợp) vào ngày mà lẽ ra các cuộc chạy thử khi hoàn thành đã được tiến hành xong.

Theo đó Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ cấp Biên bản nghiệm thu công trình và Nhà thầu sẽ tiến hành ngay các cuộc chạy thử khi hoàn thành càng sớm càng tốt trước ngày hết hạn của thời hạn thông báo sai sót. Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ thông báo trước ... ngày về yêu cầu tiến hành các cuộc chạy thử khi hoàn thành theo những điều khoản của hợp đồng.

Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ hay phải chịu các chi phí do sự chậm trễ tiến hành các cuộc chạy thử khi hoàn thành gây ra, Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn biết và được quyền:

(a) gia hạn thời gian để bù lại cho sự chậm trễ đó, nếu như việc hoàn thành đang hoặc sẽ bị chậm trễ theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành]

(b) thanh toán các chi phí cộng thêm lợi nhuận hợp lý, tính vào Giá hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư sẽ đồng ý hoặc xác định những vấn đề này theo Khoản 13.4. [Quyết định].

9.4. Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng

Việc thực hiện các nghĩa vụ của Nhà thầu sẽ không được coi là đã hoàn thành nếu Nhà thầu chưa được Chủ đầu tư cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, nêu rõ ngày mà Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp đồng.

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng trong vòng ... ngày sau ngày hết hạn của Thời hạn thông báo sai sót hoặc ngay sau khi Nhà thầu đã cung cấp tất cả các tài liệu của Nhà thầu và đã hoàn thành và thử nghiệm khi hoàn thành tất cả công trình, hạng mục công trình bao gồm cả việc sửa chữa các sai sót.

9.5. Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành

Sau khi đã cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện (ghi trong biên bản nghiệm thu) tại thời điểm đó.

9.6. Hoàn trả mặt bằng

Khi nhận được Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, Nhà thầu sẽ dọn khỏi công trường tất cả các thiết bị của Nhà thầu, vật liệu còn thừa, rác và các công trình tạm còn lại trên công trường.

Nếu Nhà thầu không dọn khỏi công trường tất cả các thiết bị của Nhà thầu, vật liệu còn thừa, rác và các công trình tạm còn lại trên công trường trong vòng ... ngày sau khi Chủ đầu tư cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, Chủ đầu tư có thể bán hoặc thải bỏ các vật đó. Chủ đầu tư có quyền được thanh toán các chi phí phát sinh từ việc bán hoặc thải bỏ hay lưu các vật dụng đó trên công trường.

Việc cân đối các khoản tiền thu được từ việc bán các vật dụng trên sẽ được trả cho Nhà thầu. Nếu số tiền này ít hơn các chi phí mà Chủ đầu tư phải trả, Nhà thầu sẽ trả phần chi phí phát sinh dôi ra cho Chủ đầu tư.

9.7. Chạy thử từng phần của công trình

Khoản này sẽ được áp dụng cho tất cả các lần chạy thử được nêu trong Hợp đồng, ngoài việc chạy thử sau khi hoàn thành (nếu có).

Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành chạy thử cụ thể một cách hiệu quả. Nhà thầu phải thống nhất với Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) về thời gian, địa điểm tiến hành chạy thử cụ thể của thiết bị, vật liệu và các hạng mục công trình khác.

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể theo Điều 16 [Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng] có thể thay đổi địa điểm hoặc các chi tiết của các lần chạy thử cụ thể hoặc hướng dẫn Nhà thầu để tiến hành các lần chạy thử bổ sung. Nếu các lần chạy thử bổ sung hoặc thay đổi này cho thấy thiết bị, vật liệu hoặc trình độ của Nhà thầu không phù hợp với Hợp đồng thì các chi phí cho việc tiến hành những thay đổi này sẽ do Nhà thầu chịu bất kể những điều khoản khác của Hợp đồng.

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) phải thông báo trước ... giờ cho Nhà thầu về ý định của mình là sẽ tham gia vào lần chạy thử. Nếu như Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) không tham gia vào lần chạy thử tại địa điểm và thời gian đã thỏa thuận, Nhà thầu có thể tiến hành chạy thử và việc chạy thử coi như đã được tiến hành với sự có mặt của Chủ đầu tư, trừ khi có sự chỉ dẫn khác từ phía Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn).

Nếu Nhà thầu phải chịu sự chậm trễ hay chịu các chi phí do tuân thủ các hướng dẫn của Chủ đầu tư hay do sự chậm trễ thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) biết và được hưởng quyền theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] để:

(a) Gia hạn thời gian do sự chậm trễ này, nếu như việc hoàn thành bị chậm hoặc sẽ bị chậm theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành], và

(b) Thanh toán mọi chi phí cộng thêm vào Giá hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ theo Khoản 13.4 [Quyết định] đồng ý hoặc quyết định các vấn đề này.

Nhà thầu phải trình ngay cho Chủ đầu tư các báo cáo có xác nhận về các lần chạy thử. Khi các lần chạy thử cụ thể đã được tiến hành xong, Chủ đầu tư sẽ phê duyệt biên bản chạy thử của Nhà thầu. Nếu như Chủ đầu tư không tham gia vào các cuộc chạy thử, coi như họ đã chấp nhận các báo cáo là chính xác.

9.8. Từ chối

Nếu như kết quả của cuộc kiểm tra, giám sát, đo đạc hay thử nghiệm cho thấy có những lỗi của thiết bị, vật liệu, thiết kế hay tay nghề hoặc không phù hợp với Hợp đồng, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể từ chối các thiết bị, vật liệu, thiết kế hoặc nhân lực tay nghề bằng cách thông báo cho Nhà thầu với các lý do. Nhà thầu phải sửa chữa sai sót ngay lập tức và đảm bảo cho các mục đã bị bác bỏ được xử lý cho phù hợp với Hợp đồng.

Nếu Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) yêu cầu là thiết bị, vật liệu, thiết kế hay tay nghề cần được thử nghiệm lại, các cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành lại theo đúng những trình tự và điều kiện đã làm trước đó. Nếu như việc từ chối và thử nghiệm lại dẫn đến những chi phí thêm cho Chủ đầu tư thì Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí này cho Chủ đầu tư theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư].

9.9. Công việc sửa chữa

Mặc dầu đã có những cuộc thử nghiệm khi hoàn thành trước đó hay đã cấp chứng chỉ, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể chỉ dẫn Nhà thầu tiến hành:

(a) Đưa đi khỏi công trường hoặc thay thế các thiết bị, vật liệu không phù hợp với Hợp đồng,

(b) Dỡ bỏ và tiến hành lại công việc nếu không phù hợp với hợp đồng, và

(c) Tiến hành công việc cần gấp để đảm bảo an toàn công trình.

Nhà thầu làm theo chỉ dẫn đó trong một thời gian hợp lý, đó là thời gian (nếu có) được xác định trong chỉ dẫn hoặc phải tiến hành ngay, nếu tính cấp bách được xác định theo điểm (c) trên đây.

Nếu Nhà thầu không tuân theo chỉ dẫn, Chủ đầu tư theo Khoản 13.3. [Các chỉ dẫn của Chủ đầu tư] sẽ có quyền thuê và trả lương cho người khác tiến hành các công việc. Trừ khi Nhà thầu được hưởng quyền thanh toán cho công việc, Nhà thầu sẽ phải trả theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] tiền thanh toán cho Chủ đầu tư cho toàn bộ chi phí do không tuân thủ chỉ dẫn gây ra.

9.10. Quyền sở hữu thiết bị và vật liệu

Mỗi danh mục thiết bị và vật liệu trong phạm vi phù hợp với hợp đồng, sẽ trở thành tài sản của Chủ đầu tư Khi Nhà thầu đã được thanh toán cho giá trị của thiết bị và các vật liệu này.

ĐIỀU 10. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

10.1. Ngày bắt đầu và hoàn thành toàn bộ công việc

Ngày bắt đầu Công việc là ngày ... tháng ... năm ... và Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) phải thông báo trước cho Nhà thầu không ít hơn ... ngày về ngày bắt đầu và ngày bắt đầu là trong vòng ... ngày sau khi Hợp đồng có hiệu lực.

Nhà thầu sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình ngay sau ngày bắt đầu công việc và hoàn thành toàn bộ công việc trước ngày.... hoặc thời hạn hoàn thành được điều chỉnh theo đúng tiến độ thực hiện hợp đồng được chủ đầu tư chấp thuận.

10.2. Thời hạn hoàn thành

Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc và từng phần công việc (nếu có) trong khoảng thời hạn hoàn thành công việc bao gồm:

a) Đã qua các lần thử nghiệm khi hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình tùy từng trường hợp, và

b) Hoàn thành tất cả các công việc đã được nêu trong Hợp đồng hoặc hạng mục công trình để được xem xét là đã hoàn thành và được nghiệm thu theo Khoản 9.1. [Nghiệm thu công trình].

10.3. Tiến độ thực hiện công việc

Nhà thầu sẽ trình cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) tiến độ thực hiện công việc chi tiết trong vòng ... ngày sau ngày bắt đầu công việc. Nhà thầu cũng sẽ trình tiến độ thực hiện công việc đã được sửa đổi nếu tiến độ trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Nhà thầu. Trừ khi được nêu khác trong hợp đồng, mỗi bản tiến độ sẽ bao gồm:

a) Trình tự thực hiện công việc của Nhà thầu và thời gian dự tính cho mỗi giai đoạn chính;

b) Quá trình và thời gian thử nghiệm khi hoàn thành được nêu cụ thể trong Hợp đồng, và

c) Báo cáo bổ trợ trong đó bao gồm:

- Mô tả chung về các phương pháp mà Nhà thầu định áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình, và

- Các chi tiết cho thấy sự ước tính hợp lý của Nhà thầu về số lượng mỗi loại Nhân lực và mỗi loại Thiết bị của Nhà thầu cần thiết để thực hiện công việc cho mỗi giai đoạn chính.

Nhà thầu sẽ thực hiện theo tiến độ này và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng đã quy định, trừ khi Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) trong vòng ... ngày sau khi nhận được bản tiến độ thông báo cho Nhà thầu biết phạm vi mà bản tiến độ này không phù hợp với Hợp đồng. Người của Chủ đầu tư sẽ được phép dựa vào bản tiến độ này để vạch ra kế hoạch cho các hoạt động của họ.

Nhà thầu phải thông báo ngay lập tức cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) về các sự kiện hoặc tình huống cụ thể có thể xảy ra trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thực hiện công việc hay làm tăng giá hợp đồng. Trong trường hợp đó, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể yêu cầu Nhà thầu báo cáo về những ảnh hưởng của các sự kiện hoặc tình huống trong tương lai và/hoặc đề xuất theo Khoản 16.3. [Thủ tục điều chỉnh hợp đồng]

Bất cứ thời điểm nào Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) thông báo cho Nhà thầu là tiến độ thực hiện đã không tuân thủ (trong phạm vi đã định) đúng Hợp đồng hoặc phù hợp với tiến độ thực tế và với các kế hoạch mà Nhà thầu đệ trình, Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư một bản tiến độ sửa đổi phù hợp với khoản này.

10.4. Gia hạn Thời gian hoàn thành

Nhà thầu sẽ được phép theo Khoản 24.1 [Khiếu nại của Nhà thầu] gia hạn thời gian hoàn thành nếu và ở phạm vi mà việc hoàn thành cho mục đích của Khoản 9.1. [Nghiệm thu công trình] đang hoặc sẽ bị chậm trễ do một trong những lý do sau đây:

a) Có sự thay đổi (trừ khi việc điều chỉnh thời gian hoàn thành đã được thống nhất theo Khoản 16.3. [Thủ tục điều chỉnh hợp đồng] hoặc một sự thay đổi quan trọng của một phần công việc có trong hợp đồng;

b) Nguyên nhân của sự chậm trễ dẫn đến việc được kéo dài thêm về mặt thời gian theo một Khoản của những Điều kiện này;

c) Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Chủ đầu tư, nhân lực của Chủ đầu tư hay các Nhà thầu khác của Chủ đầu tư gây ra.

d) Việc thiếu nhân lực hay hàng hóa không thể lường trước được do các hoạt động của Chính phủ;

e) Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 23 [Rủi ro và bất khả kháng].

Nếu Nhà thầu tự coi như mình đã được phép gia hạn thời gian hoàn thành, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu]. Khi xác định việc kéo dài thời gian theo khoản này, Chủ đầu tư (hoặc nhà tư vấn) phải xem xét lại những quyết định trước đó và có thể tăng, chứ không được giảm tổng thời gian kéo dài.

10.5. Chậm trễ do Nhà chức trách

Nếu những điều kiện sau đây được áp dụng, cụ thể như:

a) Nhà thầu đã thực hiện đúng các thủ tục do Nhà nước quy định, nhưng Nhà chức trách thực hiện không đúng với thời hạn quy định hoặc không thực hiện công việc do Nhà thầu đã đề nghị và

b) Việc thực hiện chậm hoặc không thực hiện công việc đó mà một Nhà thầu có kinh nghiệm không thể lường trước được khi nộp Hồ sơ dự thầu.

Khi đó việc chậm trễ hoặc không thực hiện công việc này sẽ được coi là nguyên nhân gây chậm trễ theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành].

10.6. Tiến độ thực hiện thực tế

Bất cứ thời điểm nào:

a) Tiến độ thực hiện thực tế quá chậm để hoàn thành công việc trong khoảng thời gian hoàn thành, và / hoặc

b) Tiến độ thực tế đã bị hoặc sẽ bị chậm hơn so với tiến độ thực hiện theo kế hoạch (dự kiến) của công việc đó theo Khoản 10.3. [Tiến độ thực hiện công việc].

mà không phải do những nguyên nhân đã nêu trong Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành], khi đó Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể hướng dẫn cho Nhà thầu, theo Khoản 10.3. [Tiến độ thực hiện công việc], trình một bản tiến độ được sửa đổi và báo cáo mô tả các biện pháp được sửa đổi mà Nhà thầu đề xuất áp dụng để thực hiện tiến độ và hoàn thành trong thời gian hoàn thành.

Trừ khi Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thông báo khác, Nhà thầu sẽ áp dụng những phương pháp đã được sửa đổi này, mà chúng có thể yêu cầu tăng số giờ làm việc và số lượng nhân lực của Nhà thầu và/hoặc hàng hóa mà Nhà thầu phải chịu rủi ro và mọi chi phí. Nếu những phương pháp được sửa đổi này dẫn đến những chi phí tăng thêm cho Chủ đầu tư, theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư], Nhà thầu sẽ phải thanh toán những chi phí này cho Chủ đầu tư, ngoài những thiệt hại do việc chậm trễ gây ra (nếu có) theo Khoản 10.7. dưới đây.

10.7. Những thiệt hại do chậm trễ

Nếu Nhà thầu không tuân thủ Khoản 10.2. [Thời hạn hoàn thành], thì Nhà thầu theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] sẽ phải chi trả cho Chủ đầu tư đối với những thiệt hại do lỗi này. Những thiệt hại này sẽ là số tiền được nêu trong Phụ lục số ... [Tiến độ thực hiện công việc] sẽ được trả hàng ngày trong khoảng thời gian giữa thời gian hoàn thành theo hợp đồng và ngày đã nêu trong Biên bản nghiệm thu công việc. Tuy nhiên, tổng số tiền theo Khoản này sẽ không vượt quá tổng số tiền tối đa do thiệt hại vì chậm trễ gây ra (nếu có) được nêu trong Phụ lục số ...

Những thiệt hại này sẽ chỉ là những thiệt hại do Nhà thầu đền bù vì lỗi đã gây ra, chứ không phải là việc chấm dứt theo Khoản 18.7. [Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư] trước khi hoàn thành Công việc. Việc bồi thường thiệt hại này không làm giảm nhẹ đi cho Nhà thầu nghĩa vụ hoàn thành công việc hoặc bất cứ trách nhiệm, nhiệm vụ nào theo Hợp đồng.

ĐIỀU 11. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG

11.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo đảm thực hiện hợp đồng tương ứng với giá trị và loại tiền tệ đã quy định trong Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Nhà thầu phải gửi bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Chủ đầu tư trong vòng.... ngày sau khi cả hai bên đã ký hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải do một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật cấp theo mẫu ở phụ lục số... hoặc theo mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng bảo đảm thực hiện có hiệu lực cho tới khi Nhà thầu đã thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa xong các sai sót. Nếu các điều khoản của Bảo đảm thực hiện nêu rõ ngày hết hạn và Nhà thầu chưa được phép nhận Chứng nhận thực hiện vào thời điểm... ngày trước ngày hết hạn, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của Bảo đảm thực hiện cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong.

Chủ đầu tư không được thu bảo đảm thực hiện hợp đồng, ngoại trừ số tiền mà Chủ đầu tư được quyền hưởng theo Hợp đồng trong trường hợp:

(a) Nhà thầu không gia hạn được hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng, trong trường hợp đó Chủ đầu tư có thể thu toàn bộ số tiền của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

(b) Nhà thầu không thanh toán cho Chủ đầu tư khoản nợ như Nhà thầu thỏa thuận hoặc được xác định phải trả tại Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] hoặc Điều 24 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp], trong vòng ... ngày sau khi thỏa thuận hoặc quyết định phải trả.

(c) Nhà thầu không sửa chữa những sai sót trong vòng ... ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư yêu cầu sửa chữa sai sót, hoặc

(d) Trường hợp cho phép Chủ đầu tư được chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 18.7. [Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư], bất kể có thông báo chấm dứt hay chưa.

Chủ đầu tư phải bồi thường và gánh chịu những thiệt thòi cho Nhà thầu về những hư hỏng, tổn thất và chi phí (bao gồm chi phí và lệ phí tư pháp) do việc khiếu nại về bảo đảm thực hiện hợp đồng gây nên ở phạm vi mà Chủ đầu tư không được phép khiếu nại.

Chủ đầu tư phải trả lại bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu trong vòng ... ngày sau khi cấp biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng và sau khi Chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm bảo hành công trình theo đúng quy định của Hợp đồng.

11.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng

Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh tiền tạm ứng trong vòng ... ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực với tương ứng với giá trị và loại tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải có hiệu lực cho đến khi việc thu hồi tiền tạm ứng kết thúc và sẽ được giảm trừ tương ứng với giá trị tiền tạm ứng được thu hồi.

ĐIỀU 12. GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN

12.1. Giá hợp đồng

12.1.1. Trừ khi các bên có quy định khác trong Điều kiện cụ thể, Hợp đồng này là hợp đồng trọn gói và chỉ được điều chỉnh theo các quy định trong Hợp đồng.

12.1.2. Sau khi đánh giá toàn bộ công việc mà Nhà thầu đã thực hiện và đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu giá hợp đồng gồm:

a) Bằng Việt Nam Đồng: ............................. Đồng.

Trong đó (nếu các bên có thỏa thuận tách riêng từng phần công việc):

- Phần thiết kế: ... Đồng,

- Phần cung cấp thiết bị: ... Đồng,

- Phần thi công xây dựng công trình: ... Đồng.

b) Bằng Ngoại tệ: …………………… (ghi tên đồng ngoại tệ sử dụng).

Trong đó (nếu các bên có thỏa thuận tách riêng từng phần công việc):

- Phần thiết kế: ...,

- Phần cung cấp thiết bị: …,

- Phần thi công xây dựng công trình:....

c) Bất kỳ khoản bổ sung hay giảm trừ nào được Chủ đầu tư phê duyệt theo quy định của Hợp đồng.

12.1.3. Trừ khi có các quy định khác một cách rõ ràng trong hợp đồng, giá hợp đồng bao gồm tất cả các chi phí để thực hiện công việc: toàn bộ chi phí, phí, lợi nhuận và tất cả các loại thuế liên quan đến công việc theo đúng quy định của pháp luật;

12.1.4. Giá hợp đồng bao gồm tất cả chi phí liên quan đến bản quyền, ...

12.1.5. Trừ khi có quy định khác rõ ràng trong hợp đồng, Nhà thầu phải tự chịu mọi rủi ro liên quan đến chi phí thực hiện công việc và Nhà thầu được xem như đã có được tất cả các thông tin cần thiết và đã tính đến tất cả các tình huống có thể ảnh hưởng tới chi phí khi xác định giá hợp đồng.

12.2. Tạm ứng hợp đồng

12.2.1. Sau khi nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng, Chủ đầu tư sẽ ứng trước cho Nhà thầu số tiền (tổng giá trị tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng):

a) Bằng Việt Nam: ….. Đồng, tương ứng với ... % giá hợp đồng.

Trong đó (nếu các bên có thỏa thuận tách riêng từng phần công việc):

- Phần thiết kế: ... Đồng, tương ứng với ... % giá trị phần thiết kế;

- Phần cung cấp thiết bị: ... Đồng, tương ứng với ... % giá trị phần thiết kế;

- Phần thi công xây dựng công trình: ... Đồng, tương ứng với ... % giá trị phần thiết kế;

b) Bằng Ngoại tệ: ……. (Đơn vị tính của Ngoại tệ sử dụng thanh toán), tương ứng với ... % giá hợp đồng.

Trong đó (nếu các bên có thỏa thuận tách riêng từng phần công việc):

- Phần thiết kế: ... (tên ngoại ngoại tệ), tương ứng với ... % giá trị phần thiết kế;

- Phần cung cấp thiết bị: ... (tên ngoại ngoại tệ), tương ứng với ... % giá trị phần thiết kế;

- Phần thi công xây dựng công trình: ... (tên ngoại ngoại tệ), tương ứng với ... % giá trị phần thiết kế;

c) Chi tiết của các lần tạm ứng như Phụ lục số ... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán hợp đồng].

12.2.2. Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ trong các lần thanh toán. Tỷ lệ giảm trừ sẽ dựa trên tỷ lệ thu hồi được quy định trong Phụ lục số .... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán]. Tiền tạm ứng hợp đồng sẽ được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng như được quy định chi tiết tại Phụ lục số .... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán].

12.3. Thanh toán

12.3.1. Đồng tiền và hình thức thanh toán

a) Đồng tiền sử dụng để thanh toán hợp đồng xây dựng là đồng tiền Việt Nam và .... (ghi cụ thể loại ngoại tệ sử dụng trong thanh toán).

b) Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản (hoặc bằng hình thức khác do các bên tự thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan), riêng đối với phần thiết bị thực hiện theo hình thức mở L/C không hủy ngang.

12.3.2. Tiến độ thanh toán

Việc thanh toán thực hiện giai đoạn và được chia làm ... lần, chi tiết như quy định của tiến độ thanh toán được nêu cụ thể tại Phụ lục số ... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán hợp đồng]. Trong đó:

a) Đối với phần thiết kế:

- Lần 1: thanh toán ... % giá hợp đồng sau khi Nhà thầu hoàn thành thiết kế hạng mục công trình hoặc hoàn thành công việc ... (cụ thể do các bên thỏa thuận).

- Lần 2: thanh toán ... % giá hợp đồng sau khi Nhà thầu hoàn thành thiết kế hạng mục công trình hoặc hoàn thành công việc ... (cụ thể do các bên thỏa thuận).

- Lần...

- Lần cuối: thanh toán ... % giá hợp đồng sau khi Nhà thầu hoàn thành toàn bộ phần thiết kế công trình và được Chủ đầu tư phê duyệt.

b) Đối với phần cung cấp thiết bị:

- Lần 1: thanh toán ... % giá trị hợp đồng sau khi Nhà thầu cung cấp đến công trình thiết bị của hạng mục công trình … ;

- Lần 2: thanh toán ... % giá trị hợp đồng sau khi Nhà thầu cung cấp đến công trình thiết bị của hạng mục công trình … ;

- Lần...

- Lần cuối: thanh toán ... % giá trị hợp đồng sau khi Nhà thầu cung cấp đến công trình toàn bộ thiết bị theo hợp đồng.

c) Đối với phần thi công xây dựng công trình:

- Lần 1: thanh toán ... % giá hợp đồng (hoặc giá trị hạng mục hoàn thành) sau khi Nhà thầu hoàn thành hạng mục công trình....(tên hạng mục công trình).

- Lần 2: thanh toán ... % giá hợp đồng (hoặc giá trị hạng mục hoàn thành) sau khi Nhà thầu hoàn thành hạng mục công trình....(tên hạng mục công trình).

- Lần...

- Lần cuối: thanh toán... % giá hợp đồng (hoặc toàn bộ giá trị còn lại) sau khi Nhà thầu hoàn thành các công việc và thỏa thuận theo hợp đồng.

Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng đã ký sau khi Nhà thầu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng đã được nghiệm thu, các bên đã hoàn thành việc quyết toán hợp đồng theo Điều 25. [Quyết toán và thanh lý hợp đồng] và sau khi Chủ đầu tư nhận được bảo đảm bảo hành công trình của Nhà thầu.

Các đợt thanh toán thực hiện theo tiến độ thanh toán này. Trường hợp, tiến độ thực hiện công việc thực tế chậm hơn tiến độ thanh toán của hợp đồng, Chủ đầu tư có thể đồng ý xác định mức thanh toán theo tiến độ thanh toán của hợp đồng hoặc thanh toán theo tiến độ thực hiện thực tế khi Nhà thầu hoàn thành công việc.

12.3.3. Hồ sơ thanh toán

Nhà thầu sẽ nộp hồ sơ thanh toán ... bộ lên Chủ đầu tư sau khi đến thời hạn thanh toán nêu trong Hợp đồng. Hồ sơ thanh toán bao gồm các tài liệu chủ yếu sau (đối với các hợp đồng cụ thể, trường hợp đòi hỏi phải có các tài liệu khác thì các bên phải thỏa thuận cụ thể các tài liệu đó):

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư hoặc đại diện Nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Nhà thầu; Biên bản nghiệm thu khối lượng này là bản xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo Hợp đồng (không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết);

- Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư hoặc đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Nhà thầu như Phụ lục số 3;

- Đề nghị thanh toán của Nhà thầu như Phụ lục số 1 gồm các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng như Phụ lục số 2, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư và đại diện Nhà thầu.

12.3.4. Thời hạn thanh toán

Trừ trường hợp có quy định khác với Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư], sau khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định của hợp đồng Chủ Đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu trong vòng ... ngày làm việc.

12.3.5. Thanh toán bị chậm trễ

Nếu Nhà thầu không nhận được tiền thanh toán theo Khoản 12.3. [Thanh toán], Chủ đầu tư sẽ phải bồi thường thiệt hại về tài chính cho nhà thầu trên cơ sở số tiền đã không được thanh toán trong thời gian chậm trễ theo lãi suất quá hạn áp dụng cho ngày đầu tiên chậm thanh toán do ngân hàng thương mại nơi Nhà thầu mở tài khoản thanh toán công bố cho đến khi Chủ đầu tư đã thanh toán đầy đủ cho Nhà thầu.

12.3.6. Thanh toán tiền bị giữ lại

Chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ các khoản tiền bị giữ lại cho Nhà thầu khi các bên đã đủ căn cứ để xác định giá trị của các lần thanh toán và khi Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định tại Khoản 20.2. [Bảo hành].

ĐIỀU 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

13.1. Nhân lực của Chủ đầu tư

13.1.1. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đảm bảo người của Chủ đầu tư và các Nhà thầu khác của Chủ đầu tư trên công trường:

(a) Hợp tác với Nhà thầu theo Khoản 15.3. [Hợp tác]

(b) Hành động tương tự như những gì yêu cầu Nhà thầu thực hiện theo điểm (a), (b) và (c) của Khoản 15.5. [Các quy định về an toàn] và theo Khoản 15.13. [Bảo vệ môi trường]

13.1.2. Đại diện của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư có thể chỉ định người đại diện để thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải cung cấp cho Nhà thầu thông báo về tên, địa chỉ, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện.

Đại diện của Chủ đầu tư sẽ phải thực thi các nhiệm vụ đã được phân công cho mình và sẽ thực hiện các quyền lực được ủy quyền bởi Chủ đầu tư. Trừ khi và cho đến khi Chủ đầu tư thông báo khác cho Nhà thầu, Đại diện của Chủ đầu tư được coi là có toàn quyền của Chủ đầu tư theo Hợp đồng, ngoại trừ chi tiết cụ thể trong Khoản 18.7. [Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư].

Nếu Chủ đầu tư muốn thay thế bất cứ người nào được chỉ định làm đại diện cho mình thì trong vòng không ít hơn... ngày, Chủ đầu tư phải cung cấp cho Nhà thầu một thông báo về tên, địa chỉ, nhiệm vụ và quyền hạn cùng ngày chỉ định người thay thế.

13.1.3. Nhân viên khác của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư có thể chỉ định nhân viên đại diện để thực hiện một số công việc cụ thể của hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải cung cấp cho nhà thầu thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về tên, các thông tin để liên lạc, nhiệm vụ và quyền hạn của nhân viên này.

Những nhân viên này phải là những người có trình độ thích hợp, có đủ trình độ thực hiện những nhiệm vụ và những quyền hạn được giao và thông thạo ngôn ngữ giao tiếp được quy định tại Khoản 3.1. [Luật và ngôn ngữ áp dụng]

13.1.4. Người được ủy quyền

Tất cả những người bao gồm đại diện Chủ đầu tư và những người được phân công nhiệm vụ hoặc ủy quyền của Chủ đầu tư, sẽ chỉ có quyền đưa ra các chỉ dẫn cho Nhà thầu trong trường hợp được nêu rõ trong việc ủy quyền. Bất kỳ sự chấp thuận, xem xét, xác nhận, đồng ý, kiểm tra, giám sát, chỉ dẫn, thông báo, đề xuất, yêu cầu, kiểm định hoặc các hành động tương tự của người được ủy quyền, để phù hợp với việc ủy quyền, sẽ có cùng hiệu lực như là nếu hành động đó do chính Chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên:

(a) Nó sẽ không làm giảm bớt bất kỳ trách nhiệm nào theo hợp đồng của Nhà thầu, bao gồm trách nhiệm về lỗi, sự bỏ sót, sự không nhất quán và không đúng yêu cầu, trừ khi có quy định khác trong thông báo có liên quan đến người được ủy quyền cho các hành động như vậy,

(b) Bất kỳ một sự thất bại nào trong việc không chấp thuận một công việc, thiết bị hoặc vật liệu nào đó, sẽ không có nghĩa là sự phê duyệt và, do vậy, sẽ không phương hại đến quyền của Chủ đầu tư trong việc bác bỏ công việc, thiết bị, hoặc vật liệu đó;

(c) Nếu Nhà thầu có điều gì hoài nghi đối với một quyết định hoặc chỉ dẫn nào của trợ lý thì Nhà thầu có thể nêu vấn đề đó với Chủ đầu tư, là người sẽ nhanh chóng khẳng định, đảo ngược hoặc biến đổi quyết định hoặc chỉ dẫn đó.

13.2. Khiếu nại của Chủ đầu tư

Nếu Chủ đầu tư tự xét thấy mình có quyền với bất kỳ thanh toán nào theo bất cứ điều nào của những Điều kiện này hoặc các quy định khác liên quan đến Hợp đồng, và/ hoặc đối với việc kéo dài thời gian thông báo sai sót, Chủ đầu tư phải thông báo và cung cấp các chi tiết cụ thể cho Nhà thầu.

Phải thông báo càng sớm càng tốt sau khi Chủ đầu tư nhận thấy vấn đề hoặc tình huống dẫn tới khiếu nại. Thông báo về việc kéo dài Thời hạn thông báo sai sót phải được thực hiện trước khi hết hạn thời gian thông báo.

Các thông tin chi tiết phải xác định cụ thể Điều hoặc cơ sở khiếu nại khác, và phải bao gồm minh chứng của số tiền và/hoặc sự kéo dài mà Chủ đầu tư tự cho mình có quyền được hưởng liên quan đến Hợp đồng. Chủ đầu tư sau đó phải tiến hành theo Khoản 13.4. [Quyết định] để nhất trí hoặc quyết định (i) số tiền (nếu có) mà Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thanh toán và/hoặc (ii) kéo dài (nếu có) thời hạn thông báo sai sót theo Khoản 21.3. [Kéo dài thêm thời hạn thông báo sai sót].

Chủ đầu tư có thể khấu trừ số tiền này từ bất kỳ khoản nợ hay sẽ nợ nào của Nhà thầu. Chủ đầu tư chỉ được quyền trừ hoặc giảm số tiền từ tổng số được xác nhận khoản nợ của Nhà thầu hoặc theo một khiếu nại nào khác đối với Nhà thầu theo Khoản này.

13.3. Các chỉ dẫn của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư có thể đưa ra cho Nhà thầu những chỉ dẫn cần thiết để Nhà thầu thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. Mỗi một chỉ dẫn phải được viết thành văn bản và phải nêu rõ nghĩa vụ liên quan đến nó và các Khoản (hoặc điều khoản khác của Hợp đồng) mà trong đó các nghĩa vụ được ghi rõ. Nếu hướng dẫn dẫn đến một biến đổi thì áp dụng Điều 16 [Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng]

Nhà thầu phải tiếp nhận các chỉ dẫn của Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư hoặc những người có quyền hạn phù hợp được ủy quyền theo Điều này.

13.4. Quyết định

Bất kể khi nào Điều kiện này quy định rằng Chủ đầu tư phải đồng ý hoặc quyết định vấn đề, Chủ đầu tư phải trao đổi với Nhà thầu để cố gắng đi đến thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận, Chủ đầu tư phải đưa ra một quyết định khách quan phù hợp Hợp đồng với sự xem xét kỹ tất cả các bối cảnh liên quan.

Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu từng thỏa thuận hoặc quyết định với các thông tin cụ thể chứng minh. Mỗi bên phải cố gắng tôn trọng hiệu lực của mỗi thỏa thuận hoặc quyết định, trừ khi Nhà thầu đưa ra một thông báo cho Chủ đầu tư về sự không thỏa mãn của mình với quyết định trong vòng ... ngày kể từ khi nhận được thông báo. Sau đó, bên kia có thể chuyển sự bất đồng cho Ban xử lý tranh chấp (nếu có) theo Khoản 24.4. [Có kết luận của Ban xử lý tranh chấp].

13.5. Nghĩa vụ cho Nhà thầu quyền tiếp cận công trường

Chủ đầu tư phải cho Nhà thầu quyền tiếp cận và sử dụng toàn bộ các phần của công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu không quy định thời gian trong Phụ lục số ... [Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư], Chủ đầu tư phải cho phép Nhà thầu quyền tiếp cận và quyền sử dụng công trường để triển khai thi công xây dựng công trình đúng theo tiến độ thực hiện công việc đã trình cho Chủ đầu tư theo Khoản 10.3. [Tiến độ thực hiện công việc]

Trường hợp, Nhà thầu không nhận được quyền tiếp nhận và sử dụng công trường do sự chậm trễ của Chủ đầu tư và phải gánh chịu chi phí phát sinh trong thời gian này, thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư và được quyền theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] yêu cầu:

(a) Kéo dài thời gian thời gian thi công do sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị chậm hoặc sẽ bị chậm, theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành]

(b) được thanh toán chi phí phát sinh và cộng thêm vào trong Giá hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo này Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) phải thực hiện theo Khoản 13.4. [Quyết định] để chấp thuận hoặc quyết định vấn đề này.

Tuy nhiên, nếu và trong phạm vi mà việc Chủ đầu tư không cho phép những quyền ấy cho Nhà thầu là do sai sót hoặc sự chậm trễ của Nhà thầu, bao gồm một sai sót, hoặc chậm trễ trong việc nộp bất cứ tài liệu nào của Nhà thầu, thì Nhà thầu sẽ không được quyền hưởng việc gia hạn thời gian, chi phí này.

13.6. Hỗ trợ Nhà thầu trong việc xin phép cơ quan có thẩm quyền

Chủ đầu tư phải (trường hợp ở vị thế làm được điều này) hỗ trợ hợp lý cho Nhà thầu theo đề nghị của Nhà thầu trong việc xin giấy phép hoặc văn bản chấp thuận để thực hiện công việc theo quy định của pháp luật.

13.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 14. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TƯ VẤN

(Trong trường hợp Chủ đầu tư thuê tư vấn)

14.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà tư vấn

Nhà tư vấn là Người sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao cho theo hợp đồng tư vấn. Nhà tư vấn có thể bao gồm những cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này.

Nhà tư vấn không có quyền sửa đổi hợp đồng. Nhà tư vấn có thể thực hiện quyền hạn được gắn với chức danh Nhà tư vấn như đã được xác định hoặc được bao hàm do thấy cần thiết trong hợp đồng. Nếu Nhà tư vấn được yêu cầu phải có sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể thì những yêu cầu này phải được nói rõ trong Hợp đồng. Chủ đầu tư cam kết không áp đặt thêm những gò ép đối với quyền hạn của Nhà tư vấn, trừ những gì đã thỏa thuận với Nhà thầu.

Trừ khi được nêu khác đi trong điều kiện này, thì:

(a) Mỗi khi thực thi nhiệm vụ hoặc thực hiện một quyền hạn đã được xác định cụ thể hoặc bao hàm trong hợp đồng, Nhà tư vấn được xem là làm việc cho Chủ đầu tư.

(b) Nhà tư vấn không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào theo hợp đồng, cho một bên nào, và

(c) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, thẩm tra, chỉ dẫn, thông báo, đề xuất, yêu cầu, thử hoặc hành động tương tự nào của Nhà tư vấn (bao gồm cả trường hợp không có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Nhà thầu khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không tuân thủ đúng.

14.2. Ủy quyền của Nhà tư vấn

Nhà tư vấn có thể phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho một số cá nhân nhất định sau khi được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Những cá nhân này có thể là một Nhà tư vấn thường trú và/hoặc giám sát viên độc lập được chỉ định để giám sát và/hoặc chạy thử các hạng mục thiết bị và/hoặc vật liệu. Sự phân công, ủy quyền hoặc hủy bỏ sự phân công, ủy quyền của Nhà tư vấn phải thể hiện bằng văn bản và chỉ có hiệu lực khi nào cả hai bên nhận được văn bản đó. Tuy nhiên, trừ khi có thỏa thuận khác của hai bên, Nhà tư vấn sẽ không ủy quyền để quyết định bất kỳ vấn đề gì theo Khoản 13.4. [Quyết định].

Các cá nhân này phải là những người có trình độ phù hợp, đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ theo ủy quyền, đồng thời phải thông thạo ngôn ngữ giao tiếp như đã được xác định tại Khoản 3.1. [Luật và ngôn ngữ áp dụng].

Mỗi người được phân công nhiệm vụ hoặc được ủy quyền chỉ được quyền đưa ra chỉ dẫn cho Nhà thầu trong phạm vi được xác định trong giấy ủy quyền. Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, chỉ dẫn, thông báo, đề xuất, yêu cầu, thử nghiệm hoặc hành động tương tự nào của một cá nhân phù hợp với sự ủy quyền sẽ có cùng hiệu lực như là việc thực hiện công việc của chính Nhà tư vấn. Tuy nhiên:

(a) Bất kỳ một sự không thành công trong công việc, không chấp thuận một công việc, thiết bị hoặc vật liệu nào đó, sẽ không có nghĩa là sự phê duyệt, và do vậy, sẽ không phương hại đến quyền của Nhà tư vấn trong việc bác bỏ công việc, thiết bị hoặc vật liệu đó.

(b) Nếu Nhà thầu có điều gì hoài nghi đối với một quyết định hoặc chỉ dẫn nào đó của các cá nhân này thì Nhà thầu có thể nêu vấn đề đó với Nhà tư vấn, là người sẽ nhanh chóng khẳng định, đảo ngược hoặc thay đổi quyết định hoặc chỉ dẫn đó.

14.3. Chỉ dẫn của Nhà tư vấn

Nhà tư vấn có thể đưa ra cho Nhà thầu (bất kỳ lúc nào) các chỉ dẫn và bản vẽ bổ sung hoặc sửa đổi cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa mọi sai sót, tất cả phải phù hợp với hợp đồng. Nhà thầu sẽ chỉ nhận các chỉ dẫn của Nhà tư vấn hoặc người được ủy quyền. Nếu có bất kỳ sự chỉ dẫn nào tạo nên sự thay đổi thì sẽ áp dụng theo Điều 16 [Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng].

Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn do Nhà tư vấn hoặc người được ủy quyền đưa ra, về bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến hợp đồng. Khi có thể, các chỉ dẫn của Nhà tư vấn và người được ủy quyền phải được đưa ra ở dạng văn bản. Nếu Nhà tư vấn hoặc một người được ủy quyền:

(a) Đưa ra chỉ dẫn bằng miệng

(b) Nhận được sự đề nghị hoặc yêu cầu bằng văn bản về chỉ dẫn từ bản thân nhưng không trả lời bằng cách đưa ra ý kiến bằng văn bản trong vòng ... ngày làm việc, sau khi nhận được đề nghị hoặc yêu cầu đó.

Thì sự đề nghị hoặc yêu cầu đó chính là chỉ dẫn bằng văn bản của Nhà tư vấn hoặc người được ủy quyền (tùy trường hợp).

14.4. Thay thế Nhà tư vấn

Nếu Chủ đầu tư có ý định thay thế Nhà tư vấn thì không ít hơn ... ngày trước khi dự định thay thế, Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu biết chi tiết tương ứng của Nhà tư vấn được dự kiến thay thế. Chủ đầu tư không được thay thế Nhà tư vấn bằng một người mà Nhà thầu có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng cách gửi thông báo cho Chủ đầu tư kèm theo các chi tiết để làm các lý lẽ để giải thích.

14.5. Quyết định của Nhà tư vấn

Những điều kiện này quy định rằng, Nhà tư vấn (thay mặt cho Chủ đầu tư) sẽ tiến hành công việc theo Khoản này để đồng ý hay quyết định một vấn đề, Nhà tư vấn phải trao đổi ý kiến với từng bên để cố gắng đạt được sự thống nhất chung.

Nhà tư vấn cần thông báo cho hai bên về từng thỏa thuận hay quyết định với lý lẽ bảo vệ của mình. Mỗi bên phải cố gắng tôn trọng hiệu lực của mỗi thỏa thuận hoặc quyết định, trừ khi và cho tới khi được xem xét theo Điều 24 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp].

ĐIỀU 15. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA NHÀ THẦU

15.1. Trách nhiệm chung của Nhà thầu

Nhà thầu phải thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình theo Hợp đồng và phải sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình. Khi đã hoàn thành, công trình phải đúng theo mục đích sử dụng như xác định trong Hợp đồng.

Nhà thầu phải cung cấp thiết bị và tài liệu của Nhà thầu được nêu trong Hợp đồng và toàn bộ người của Nhà thầu, hàng hóa, vật liệu tiêu hao, những thứ khác và dịch vụ bất kể là tạm thời hay lâu dài được yêu cầu trong và cho thiết kế, thi công, hoàn thành và sửa chữa sai sót.

Công trình này phải bao gồm tất cả công việc cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư, hoặc được đề cập đến trong Hợp đồng và tất cả các công việc (kể cả không được nêu trong Hợp đồng) cần thiết cho sự ổn định hoặc việc hoàn thành hoặc sự an toàn và bản thân sự vận hành tốt công trình.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sự thỏa đáng, ổn định và an toàn cho việc hoạt động trên công trường, các phương pháp xây dựng và toàn bộ công trình.

Nhà thầu, bất cứ khi nào Chủ đầu tư yêu cầu, phải đệ trình các chi tiết của việc bố trí và các phương pháp mà Nhà thầu đề xuất áp dụng cho việc thi công công trình. Không được thay đổi đáng kể những sự bố trí và các phương pháp nếu không thông báo trước với Chủ đầu tư.

15.2. Đại diện Nhà thầu

Nhà thầu phải chỉ định đại diện Nhà thầu và ủy quyền cho người đại diện thay mặt Nhà thầu quản lý thực hiện Hợp đồng.

Trừ khi đại diện Nhà thầu được nêu tên trong Hợp đồng, trước ngày khởi công, Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư tên và các chi tiết của người mà Nhà thầu đề nghị làm Đại diện của Nhà thầu để xem xét và đồng ý. Nếu người này không được chấp nhận hoặc sau đó bị gạt bỏ hoặc nếu người được bổ nhiệm không đảm bảo hoạt động với tư cách là người đại diện Nhà thầu thì, một cách tương tự, Nhà thầu phải trình tên và các thông tin chi tiết của người đại diện khác thích hợp cho vị trí này.

Nếu không được sự đồng ý trước của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được bãi nhiệm đại diện Nhà thầu hoặc bổ nhiệm người khác thay thế.

Đại diện của Nhà thầu, thay mặt Nhà thầu, phải tiếp nhận các chỉ dẫn theo khoản 13.3. [Chỉ dẫn của Chủ đầu tư] hoặc khoản 14.3. [Chỉ dẫn của Nhà tư vấn].

Đại diện của Nhà thầu có thể ủy quyền chức năng và thẩm quyền cho những người có năng lực và có thể hủy bỏ việc ủy quyền này tại bất cứ thời điểm nào. Việc ủy quyền hoặc hủy bỏ sẽ chỉ có hiệu lực khi Chủ đầu tư nhận được thông báo trước do đại diện nhà thầu ký, nêu tên người này và quy định quyền, chức năng và thẩm quyền được giao hoặc hủy bỏ.

Đại diện Nhà thầu và những người này phải thông thạo ngôn ngữ giao tiếp được xác định tại khoản 3.1. [Luật và ngôn ngữ áp dụng].

15.3. Hợp tác

Như đã được quy định trong Hợp đồng hoặc chỉ dẫn của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn), Nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc đối với:

(a) Nhân lực của Chủ đầu tư,

(b) Các Nhà thầu khác do Chủ đầu tư thuê, và

(c) Các nhân viên của các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước,

là những người có thể được thuê hoặc cử đến để thực hiện công việc không có trong Hợp đồng ở trên.

Các dịch vụ cho những người này và các Nhà thầu khác có thể bao gồm việc sử dụng thiết bị của Nhà thầu, các công trình tạm hoặc việc bố trí đường vào công trường là trách nhiệm của Nhà thầu. Trường hợp các dịch vụ này làm phát sinh chi phí ngoài giá hợp đồng thì các bên xem xét thỏa thuận bổ sung chi phí này.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động thi công xây lắp của mình trên công trường, và phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của các Nhà thầu khác ở phạm vi (nếu có) được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư.

Theo Hợp đồng, nếu có yêu cầu Chủ đầu tư trao cho Nhà thầu quyền sử dụng bất cứ nền móng, kết cấu, nhà xưởng hoặc phương tiện tiếp cận nào theo đề nghị của Nhà thầu, Nhà thầu phải nộp những hồ sơ đề nghị này cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) theo đúng thời gian và thể thức quy định trong Hồ sơ mời thầu.

15.4. Định vị các mốc

Nhà thầu phải định vị công trình theo các mốc và cao trình tham chiếu được xác định trong Hợp đồng. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm về việc định vị đúng tất cả các hạng mục của công trình và phải điều chỉnh sai sót về vị trí, cao độ, kích thước hoặc phóng tuyến của công trình.

Chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào về việc cung cấp thông tin trong các mục được chỉ ra trên đây hoặc các thông báo để tham chiếu đó (các điểm mốc, tuyến và cao trình chuẩn), nhưng Nhà thầu phải cố gắng thích hợp để kiểm chứng độ chính xác của chúng trước khi sử dụng.

Trường hợp, Nhà thầu bị chậm trễ và / hoặc phải chịu chi phí mà không phải do lỗi của mình gây ra, thì Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) và có quyền thực hiện theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] về:

(a) Gia hạn thời gian cho sự chậm trễ đó, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm trễ theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành]

(b) Thanh toán mọi chi phí cộng thêm vào giá hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ tiến hành theo Khoản 13.4. [Quyết định] để đồng ý hoặc quyết định (i) xem có phải và (nếu đúng như vậy) thì tới mức nào mà sai sót không thể phát hiện được một cách hợp lý, và (ii) những vấn đề được mô tả ở đoạn (a) và (b) trên đây liên quan đến mức độ này.

15.5. Các quy định về an toàn

Nhà thầu phải:

(a) Tuân thủ tất cả quy định an toàn lao động hiện hành;

(b) Chịu trách nhiệm về an toàn cho tất cả những người được phép có mặt trên công trường;

(c) Có biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và cho những người được phép có mặt trên công trường.

15.6. Điều kiện về công trường

Chủ đầu tư phải cung cấp cho Nhà thầu toàn bộ các số liệu liên quan mà Chủ đầu tư có về điều kiện địa chất, địa chất thủy văn và những nội dung của công tác khảo sát về công trường, bao gồm cả các yếu tố môi trường liên quan đến Hợp đồng.

Trong phạm vi có thể thực hiện được (có tính đến chi phí và thời gian), Nhà thầu được coi là đã có được tất cả những thông tin cần thiết về những rủi ro, bất trắc và những tình huống khác có thể ảnh hưởng hoặc tác động đến hồ sơ dự thầu hoặc công trình. Cũng tới một chừng mực như vậy, Nhà thầu được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên, và đã được thỏa mãn trước khi nộp thầu, về tất cả những khía cạnh có liên quan, bao gồm (không hạn chế) về:

(a) Địa hình của công trường, bao gồm cả các điều kiện địa chất công trình,

(b) Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu;

(c) Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa sai sót.

(d) Các quy định của pháp luật về lao động;

(e) Các yêu cầu của Nhà thầu về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân lực, điều kiện giao thông, nước và các dịch vụ khác.

Nhà thầu được coi là đã đủ thông tin về tính đúng và đủ của điều kiện công trường để xác định Giá hợp đồng.

15.7. Điều kiện vật chất không lường trước được

Trong khoản này, “các điều kiện vật chất” là các điều kiện vật chất tự nhiên và nhân tạo, những trở ngại vật chất khác cũng như gây ô nhiễm mà Nhà thầu gặp phải tại công trường khi thi công công trình, bao gồm cả các điều kiện ngầm dưới đất, điều kiện thủy văn nhưng không kể các điều kiện khí hậu.

Nếu Nhà thầu gặp phải các điều kiện vật chất bất lợi mà Nhà thầu cho là không lường trước được, thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) biết một cách sớm nhất có thể được. Thông báo này sẽ mô tả các điều kiện vật chất sao cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể kiểm tra được và phải nêu lý do tại sao Nhà thầu coi các điều kiện vật chất đó là không lường trước được. Nhà thầu phải tiếp tục thi công xây dựng công trình, sử dụng các biện pháp thỏa đáng và hợp lý và là thích ứng với điều kiện vật chất đó, và phải tuân theo bất kỳ chỉ dẫn nào mà Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể đưa ra. Nếu một chỉ dẫn tạo ra sự thay đổi, thì áp dụng theo Điều 16 [Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng].

Nếu và tới mức độ khi mà Nhà thầu, gặp phải các điều kiện vật chất thuộc loại không lường trước được, gửi thông báo về việc đó, bị chậm trễ và / hoặc gánh chịu chi phí do các điều kiện này gây nên, thì Nhà thầu được hưởng quyền theo khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] về;

(a) Gia hạn thời gian để bù cho bất kỳ sự chậm trễ nào như vậy, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm trễ, theo khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành],

(b) Thanh toán bất kỳ chi phí nào như vậy và được đưa vào giá hợp đồng

Tuy nhiên trước khi chi phí bổ sung được chấp thuận hoặc quyết định lần cuối cùng theo đoạn (b), Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) cũng có thể xem xét lại xem có phải những điều kiện vật chất khác ở các phần tương tự của công trình (nếu có) là thuận lợi hơn và đã được Nhà thầu dự tính trước khi nộp hồ sơ dự thầu một cách hợp lý hay chưa. Nếu và tới chừng mực là những điều kiện thuận lợi hơn đó đã xảy ra, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể thực hiện phù hợp với khoản 13.4. [Quyết định] để đồng ý hoặc quyết định giảm bớt chi phí sinh ra cho những điều kiện này, có thể được thêm vào (trừ bớt) trong giá hợp đồng và chứng chỉ thanh toán. Tuy nhiên, hệ quả thực của toàn bộ sự điều chỉnh theo đoạn (b) và toàn bộ khoản bớt trừ này, đối với các điều kiện tự nhiên gặp phải trong các phần tương tự của công trình, sẽ không dẫn đến sự giảm giá thực trong giá hợp đồng.

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể tính đến bất kỳ bằng chứng nào của những điều kiện vật chất được Nhà thầu thấy trước khi nộp hồ sơ dự thầu và có thể Nhà thầu có được, nhưng không bị ràng buộc bởi bất kỳ bằng chứng nào như vậy.

15.8. Quyền về đường đi và phương tiện

Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại chuyên dùng và/hoặc tạm thời mà Nhà thầu cần có, bao gồm lối vào công trường. Nhà thầu, tự mình, cũng phải có thêm các phương tiện khác bên ngoài công trường cần cho công việc bằng sự chịu rủi ro và kinh phí của mình.

15.9. Tránh ảnh hưởng đến các công trình và dân cư

Nhà thầu không được can thiệp một cách không cần thiết hoặc không thích hợp vào:

(c) Sự thuận tiện của công chúng, hoặc

(d) Việc tiếp cận, sử dụng và chiếm lĩnh toàn bộ đường đi, vỉa hè bất kể nó là công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của Chủ đầu tư hoặc những người khác.

Nhà thầu phải bồi thường và đảm bảo cho Chủ đầu tư không bị mọi thiệt hại gây ra do tất cả các hư hỏng, tổn thất và chi phí (bao gồm các lệ phí và chi phí pháp lý) do bất kỳ sự can thiệp không cần thiết và không phù hợp nào gây ra.

15.10. Đường vào công trường

Nhà thầu phải được coi là đã thỏa mãn về sự có sẵn và phù hợp của các tuyến đường tới công trường. Nhà thầu phải nỗ lực hợp lý để tránh làm hư hỏng đường hoặc cầu do việc sử dụng đi lại của Nhà thầu hoặc người của Nhà thầu gây ra. Những nỗ lực này phải bao gồm việc sử dụng đúng các phương tiện và tuyến đường thích hợp.

Trừ khi được quy định khác trong các Điều kiện này:

(a) Nhà thầu (trong quan hệ giữa các bên) sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chữa nếu Nhà thầu làm hỏng khi sử dụng các tuyến đường đó;

(b) Nhà thầu phải cung cấp các biển hiệu, biển chỉ dẫn cần thiết dọc tuyến đường và phải xin phép nếu các cơ quan liên quan yêu cầu cho việc sử dụng các tuyến đường, biển hiệu, biển chỉ dẫn;

(c) Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào có thể nảy sinh từ việc sử dụng hoặc các việc liên quan khác đối với các tuyến đường đi lại;

(d) Chủ đầu tư không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đường riêng biệt nào, và

(e) Chi phí do sự không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đường vào cho yêu cầu sử dụng của Nhà thầu, sẽ do Nhà thầu chịu.

15.11. Vận chuyển Hàng hóa

Trừ khi có quy định khác:

(a) Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn ... (21 ngày) trước ngày mà mọi thiết bị hoặc hạng mục hàng hóa chính khác được vận chuyển tới công trường;

(b) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc đóng gói, xếp hàng, vận chuyển, nhận, dỡ hàng, lưu kho và bảo vệ toàn bộ hàng hóa và các vật dụng khác cần cho công trình; và

(c) Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu thiệt hại cho Chủ đầu tư đối với các hư hỏng, mất mát và chi phí (kể cả lệ phí và phí tư pháp) do việc vận chuyển hàng hóa và phải thương lượng và thanh toán toàn bộ yêu cầu đòi đền bù phát sinh từ việc vận tải của họ.

15.12. Thiết bị Nhà thầu

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị Nhà thầu. Khi được đưa tới công trình, thiết bị của Nhà thầu phải là để dùng riêng cho việc thi công công trình. Nhà thầu không được di chuyển ra khỏi công trường bất kỳ một mục thiết bị chủ yếu nào nếu không được sự đồng ý của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn). Tuy nhiên, không yêu cầu phải có sự đồng ý đối với các xe cộ vận chuyển hàng hóa hoặc Nhân lực Nhà thầu ra khỏi công trường.

15.13. Bảo vệ Môi trường

Nhà thầu phải thực hiện các giải pháp hợp lý để bảo vệ môi trường (cả trên và ngoài công trường) và hạn chế thiệt hại và ảnh hưởng tới con người và tài sản do ô nhiễm, tiếng ồn và các hậu quả khác từ hoạt động của Nhà thầu gây ra.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng các khí thải, chất thải trên mặt đất và dòng thải do hoạt động của Nhà thầu không được vượt quá mức quy định trong các yêu cầu của Chủ đầu tư và không được vượt quá mức quy định của Luật hiện hành.

15.14. Điện, nước và dịch vụ khác

Trừ trường hợp quy định ở dưới đây, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác mà Nhà thầu cần.

Nhà thầu có quyền sử dụng cho mục đích thi công Công trình việc cung cấp điện, nước và dịch vụ khác có thể có trên công trường mà các chi tiết và giá đã được đưa ra trong các yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu, tự mình phải chịu rủi ro và dùng chi phí của mình, cung cấp máy móc thiết bị cần thiết để sử dụng những dịch vụ này và để đo số lượng tiêu thụ.

Số lượng tiêu thụ và số tiền phải trả (theo giá cả này) cho các dịch vụ phải được chấp thuận hoặc xác định theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] và Khoản 13.4. [Quyết định]. Nhà thầu phải thanh toán những khoản tiền này.

15.15. Thiết bị và vật liệu do Chủ đầu tư cấp (nếu có)

Chủ đầu tư phải có sẵn các thiết bị của mình (nếu có) để Nhà thầu dùng cho thi công công trình phù hợp với các chi tiết nội dung, bố trí sắp xếp và giá cả được nêu trong đặc tính kỹ thuật. Trừ khi có quy định khác trong các đặc tính kỹ thuật thì:

(a) Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đối với thiết bị của Chủ đầu tư, trừ trường hợp nêu tại tiết (b) dưới đây.

(b) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với từng thiết bị của Chủ đầu tư trong khi người của Nhà thầu vận hành, lái, điều khiển quản lý hoặc kiểm soát nó.

Số lượng thích hợp và số tiền phải trả (với giá đã nêu) để sử dụng thiết bị của Chủ đầu tư phải được đồng ý hoặc quyết định theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] và Khoản 13.4. [Quyết định]. Nhà thầu phải thanh toán số tiền này cho Chủ đầu tư.

Chủ đầu tư phải cung cấp, miễn phí, “các vật liệu do mình cung cấp” (nếu có) theo các chi tiết nêu trong các yêu cầu của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải chịu rủi ro và dùng chi phí của mình, cung cấp những vật tư này tại thời điểm và địa điểm được quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu phải kiểm tra những vật liệu này và phải thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư về sự thiếu hụt, sai sót hoặc không có của những vật liệu này. Trừ khi hai bên có thỏa thuận khác, Chủ đầu tư phải xác định ngay sự thiết hụt, sai sót như đã được thông báo.

Sau khi được kiểm tra, vật liệu cấp không sẽ phải được Nhà thầu bảo quản và giám sát cẩn thận. Trách nhiệm kiểm tra, bảo quản của Nhà thầu không tách Chủ đầu tư khỏi trách nhiệm đối với sự thiếu hụt, sai sót, lỗi không thấy rõ khi kiểm tra.

15.16. Báo cáo Tiến độ

Trừ khi có quy định khác trong Điều kiện cụ thể, các báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng sẽ được Nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Nhà tư vấn ... bản. Báo cáo đầu tiên phải tính từ ngày khởi công đến ngày cuối cùng của tháng đầu. Sau đó, các báo cáo phải được nộp hàng tháng, mỗi báo cáo phải nộp trong vòng ... ngày sau ngày cuối cùng (của khoảng thời gian liên quan) của tháng.

Báo cáo phải liên tục cho tới khi Nhà thầu hoàn thành toàn bộ công việc còn tồn lại tại thời điểm hoàn thành được nêu trong Biên bản nghiệm thu công trình.

Mỗi báo cáo phải có:

(a) Sơ đồ và mô tả chi tiết tiến độ, bao gồm từng giai đoạn thiết kế, mua sắm thiết bị, gia công, vận chuyển tới công trình, thi công, lắp dựng, kiểm tra và vận hành thử;

(b) ảnh mô tả tình trạng gia công chế tạo và tiến độ trên công trường;

(c) Đối với việc gia công chế tạo thiết bị thì tiến độ còn phải mô tả chủng loại vật tư, xuất xứ, tỷ lệ (%) hoàn thành tiến độ và ngày đã bắt đầu hoặc dự kiến sẽ bắt đầu, gồm:

(i) Bắt đầu gia công chế tạo,

(ii) Thử nghiệm của Nhà thầu,

(iii) Kiểm định của Chủ đầu tư và

(iv) Vận chuyển và tới công trường;

(d) Các chi tiết về nhân lực và thiết bị của Nhà thầu];

(e) Bản sao tài liệu đảm bảo chất lượng, kết quả thử và chứng chỉ của vật liệu;

(f) Danh mục các thay đổi, thông báo được đưa ra theo Khoản 13.2 [Khiếu nại của Chủ đầu tư] và thông báo được đưa ra theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu];

(g) Số liệu thống kê về an toàn, gồm chi tiết của các hoạt động và các trường hợp nguy hại liên quan đến yếu tố môi trường và quan hệ công cộng; và

(h) So sánh tiến độ theo kế hoạch và tiến độ thực tế, với chi tiết của mọi sự việc hoặc tình huống có thể gây nguy hiểm cho việc hoàn thành theo Hợp đồng, và các biện pháp đang (hoặc sẽ) được áp dụng để khắc phục sự chậm trễ.

15.17. An ninh công trường

Trừ khi có quy định khác trong những Điều kiện cụ thể:

(a) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc không cho phép những người không có nhiệm vụ vào công trường, và

(b) Những người có nhiệm vụ được giới hạn trong phạm vi nhân lực của Nhà thầu và của Chủ đầu tư và những người khác do Chủ đầu tư (hoặc người thay mặt) thông báo cho Nhà thầu biết, là những người có nhiệm vụ của các Nhà thầu khác do Chủ đầu tư thuê làm việc trên công trường.

15.18. Hoạt động của Nhà thầu trên công trường

Nhà thầu phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công trường, và khu vực bổ sung mà Nhà thầu có và được Chủ đầu tư đồng ý là nơi làm việc. Nhà thầu phải có sự chú ý cần thiết để giữ cho thiết bị của Nhà thầu và nhân lực của Nhà thầu chỉ hoạt động trong phạm vi công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận.

Trong thời gian thi công công trình, Nhà thầu phải giữ cho công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp thiết bị hoặc vật liệu thừa của Nhà thầu. Nhà thầu phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công trình tạm ra khỏi công trường khi không cần nữa.

Sau khi Biên bản nghiệm thu đã được cấp cho công trình, Nhà thầu phải dọn sạch và đưa đi tất cả thiết bị Nhà thầu, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác rưởi và công trình tạm. Nhà thầu phải để lại những khu vực đó của công trường và công trình trong trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Nhà thầu có thể để lại công trường, trong giai đoạn thông báo sai sót, những hàng hóa cần để Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng.

15.19. Đào tạo

Nhà thầu sẽ tiến hành đào tạo nhân lực của Chủ đầu tư để vận hành và bảo trì công trình trong phạm vi được quy định cụ thể trong các yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu Hợp đồng nêu rõ việc đào tạo phải được tiến hành trước khi nghiệm thu công trình, công trình sẽ không được coi là hoàn thành để bàn giao theo Khoản 9.1. [Nghiệm thu công trình] cho đến khi đào tạo được hoàn thành.

15.20. Tài liệu hoàn công

Nhà thầu sẽ chuẩn bị và kịp thời cập nhật một bộ hồ sơ đầy đủ các tài liệu hoàn công về công tác thi công công trình, chỉ rõ chính xác các vị trí, kích cỡ và các chi tiết của công trình xây dựng như đã được thi công. Những tài liệu này sẽ được giữ ở công trường và được sử dụng riêng cho những mục đích của Khoản này. Chủ đầu tư sẽ được cung cấp ... bản của những hồ sơ này trước khi tiến hành kiểm định khi hoàn thành.

Ngoài ra, Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các bản vẽ hoàn công của các công trình, cho thấy tất cả những chi tiết công trình được thực hiện và trình những bản vẽ đó cho Chủ đầu tư để xem xét phê duyệt theo Điều 5 [Các yêu cầu đối với công tác thiết kế xây dựng công trình]. Nhà thầu sẽ nhận được sự chấp thuận của Chủ đầu tư về kích thước của chúng, hệ thống tham chiếu và các chi tiết liên quan khác.

Trước khi cấp biên bản nghiệm thu công trình, Nhà thầu sẽ cung cấp cho Chủ đầu tư những số liệu cụ thể và các bản vẽ hoàn công theo các yêu cầu của Chủ đầu tư. Công trình sẽ không được coi là hoàn thành để nghiệm thu theo Khoản 9.1. [Nghiệm thu công trình] khi Chủ đầu tư chưa nhận được những tài liệu này.

15.21. Hướng dẫn vận hành và bảo trì

Trước khi tiến hành vận hành thử khi hoàn thành, Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư những tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì tạm thời đầy đủ các chi tiết để Chủ đầu tư có thể vận hành, bảo dưỡng, tháo đỡ, lắp đặt lại, điều chỉnh và sửa chữa các thiết bị.

Công trình sẽ không được coi là hoàn thành để nghiệm thu theo Khoản 9.1. [Nghiệm thu công trình] khi Chủ đầu tư chưa nhận được những tài liệu hướng dẫn chi tiết cuối cùng về vận hành và bảo trì và những tài liệu hướng dẫn khác được nêu cụ thể trong các yêu cầu của Chủ đầu tư cho những mục đích này.

15.22. Các vấn đề khác có liên quan

Tất cả các cổ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng mục địa chất hoặc khảo cổ được tìm thấy trên công trường sẽ được đặt dưới sự bảo quản và thẩm quyền của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải chú ý không cho người của mình hoặc người khác lấy đi hoặc làm hư hỏng các đồ vật tìm thấy này.

Khi phát hiện ra những đồ vật này, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để hướng dẫn giải quyết. Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ và/ hoặc phải chịu chi phí để thực hiện hướng dẫn thì Nhà thầu phải thông báo tiếp cho Chủ đầu tư và có quyền theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] đòi:

(a) Kéo dài thời gian bù cho sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành]

(b) Thanh toán các chi phí đó và sẽ được tính vào Giá hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo tiếp theo này, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) phải tiến hành theo Khoản 13.4. [Quyết định] để đồng ý hoặc quyết định những vấn đề này.

15.23. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 16. ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG

16.1. Điều chỉnh giá hợp đồng

16.1.1. Giá hợp đồng được điều chỉnh khi bổ sung khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký. Khi có khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết thì các bên phải lập Phụ lục Hợp đồng bổ sung, trong đó cần xác định rõ về khối lượng công việc bổ sung và đơn giá áp dụng.

16.1.2. Trường hợp bất khả kháng thực hiện theo Điều 23 [Rủi ro và Bất khả kháng].

16.2. Điều chỉnh hợp đồng

Việc thay đổi có thể được Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) triển khai vào bất cứ thời điểm nào trước khi cấp Biên bản nghiệm thu công trình theo khoản 9.1. [Nghiệm thu công trình] bằng việc yêu cầu thay đổi hoặc do Nhà thầu đề xuất.

Nhà thầu chỉ được phép tiến hành thay đổi hoặc sửa chữa các công việc khi có sự chấp thuận của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn). Mọi sửa đổi này không có giá trị làm giảm hoặc vô hiệu hóa hiệu lực hợp đồng.

Trường hợp, Nhà thầu không thực hiện được bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) và nêu rõ lý do (i) Nhà thầu không thể có được những phương tiện cần thiết theo yêu cầu cho việc thay đổi, (ii) việc đó sẽ làm giảm sự an toàn hoặc ổn định của công trình hoặc (iii) việc đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc đạt được các bảo lãnh thực hiện. Khi nhận được thông báo này Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ xem xét quyết định hoặc thay đổi hướng dẫn.

16.3. Thủ tục điều chỉnh hợp đồng

Khi Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) yêu cầu thay đổi hoặc Nhà thầu đề xuất thay đổi, Nhà thầu sẽ trả lời bằng văn bản lý do tại sao Nhà thầu không thể đáp ứng (nếu là trường hợp đó) hoặc trình:

a) Bản mô tả thiết kế được đề xuất và/hoặc công việc sẽ được tiến hành và kế hoạch thực hiện chúng,

b) Đề xuất của Nhà thầu về các thay đổi cần thiết cho Tiến độ thực hiện công việc và thời gian hoàn thành theo Điều 10 [Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng], và

c) Đề xuất của Nhà thầu về việc điều chỉnh Giá hợp đồng.

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) ngay sau khi nhận được đề xuất đó sẽ trả lời nêu rõ đồng ý hay không đồng ý hoặc có ý kiến khác. Nhà thầu sẽ không được trì hoãn công việc nào trong khi đợi sự phản hồi từ phía Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn).

ĐIỀU 17. NHÀ THẦU PHỤ

17.1. Quy định chung về nhà thầu phụ

17.1.1. Nhà thầu không được giao lại toàn bộ công việc theo Hợp đồng cho thầu phụ thực hiện và phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ, an toàn của tất cả công việc hoặc sai sót do thầu phụ của mình thực hiện.

17.1.2. Nhà thầu sẽ không cần có sự chấp thuận của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) về các nhà cung cấp vật liệu hoặc về một hợp đồng thầu phụ mà trong đó Nhà thầu phụ đã được ghi tên trong hợp đồng.

17.1.3. Cần phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) đối với bất kỳ nhà thầu phụ nào chưa được nêu trong hợp đồng.

17.1.4. Nhà thầu phải gửi thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) không ít hơn .... ngày trước ngày dự định bắt đầu công việc của mỗi Nhà thầu phụ.

17.1.5. Mỗi hợp đồng thầu phụ phải có quy định có thể cho phép Chủ đầu tư yêu cầu hợp đồng thầu phụ được nhượng lại cho Chủ đầu tư theo Khoản 17.2. [Nhượng lại lợi ích của hợp đồng thầu phụ] (nếu hoặc khi có thể áp dụng được), hoặc trong trường hợp chấm dứt hợp đồng theo Khoản 18.7. [Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư].

17.2. Nhượng lại lợi ích của hợp đồng thầu phụ

Nếu nghĩa vụ của Nhà thầu phụ kéo dài đến sau ngày hết hạn của thời hạn thông báo sai sót có liên quan, và trước ngày hết hạn, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) chỉ dẫn cho Nhà thầu nhượng lại lợi ích của các nghĩa vụ đó cho Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải thực hiện. Trừ khi được nêu khác đi trong việc nhượng lại, Nhà thầu sẽ không còn nghĩa vụ pháp lý với Chủ đầu tư về công việc do Nhà thầu phụ thực hiện, sau khi việc nhượng lại có hiệu lực.

17.3. Định nghĩa “Nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chỉ định”

Trong hợp đồng, “Nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chỉ định” là một nhà thầu:

(a) Do Chủ đầu tư chỉ định làm nhà thầu phụ cho Nhà thầu để thực hiện một số phần việc chuyên ngành có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khi Nhà thầu không đáp ứng được tiến độ thực hiện hợp đồng sau khi Chủ đầu tư đã yêu cầu, hoặc

(b) Được Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) chỉ dẫn cho Nhà thầu thuê làm nhà thầu phụ.

17.4. Quyền phản đối việc chỉ định

Nhà thầu không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải thuê một Nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chỉ định khi Nhà thầu nêu ra ý kiến từ chối hợp lý bằng cách thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) càng sớm càng tốt với những lý lẽ chi tiết để chứng minh. Việc phản đối được coi là hợp lý, nếu được đưa ra dựa trên bất cứ vấn đề nào được nêu ra tại đây (trong số những vấn đề khác), trừ khi Chủ đầu tư đồng ý bồi thường cho Nhà thầu về những vấn đề, hoặc hậu quả từ vấn đề nảy sinh:

(a) Có lý do để tin rằng Nhà thầu phụ không đủ khả năng, nguồn lực hoặc sức mạnh tài chính;

(b) Hợp đồng thầu phụ không nêu ra là Nhà thầu phụ được chỉ định sẽ bồi thường cho Nhà thầu về những hậu quả từ sự thiếu thận trọng hoặc sử dụng hàng hóa không đúng mục đích, do Nhà thầu phụ, các đại lý hoặc nhân viên của Nhà thầu phụ gây ra;

(c) Hợp đồng thầu phụ không nêu ra rằng, đối với công việc của hợp đồng thầu phụ (gồm cả thiết kế nếu có) Nhà thầu phụ được chỉ định sẽ:

(i) Cam kết với Nhà thầu những trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý mà sẽ giúp được Nhà thầu miễn được nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng, và

(ii) Bồi thường cho Nhà thầu về tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nảy sinh từ hợp đồng hoặc có liên quan đến hợp đồng và từ những hậu quả hoặc bất kỳ sự không thành công nào của Nhà thầu phụ trong việc thực hiện các trách nhiệm hoặc hoàn thành nghĩa vụ pháp lý đó.

17.5. Thanh toán cho Nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chỉ định

Nhà thầu sẽ thanh toán cho Nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chỉ định các khoản tiền mà Nhà tư vấn xác định là phải trả theo hợp đồng thầu phụ. Các khoản tiền này cộng với các khoản thanh toán khác sẽ được đưa vào trong giá hợp đồng theo điểm (b) của Khoản 12.2. [Tạm ứng], trừ trường hợp được nêu trong Khoản 17.6. [Bằng chứng đã thanh toán cho Nhà thầu phụ được chỉ định].

17.6. Bằng chứng đã thanh toán cho Nhà thầu phụ được chỉ định

Trước khi phát hành một giấy thanh toán bao gồm một khoản tiền có thể trả cho Nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chỉ định, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp bằng chứng hợp lý rằng Nhà thầu phụ được chỉ định đã nhận được tất cả các khoản được hưởng phù hợp với những giấy thanh toán trước đây, trừ đi khoản bị giảm bớt được áp dụng để giữ lại hoặc cách nào khác. Trừ khi Nhà thầu:

(a) Nộp cho Nhà tư vấn bằng chứng hợp lý hoặc

(b) Giải thích rõ với Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) bằng văn bản rằng Nhà thầu được hưởng một cách hợp lý quyền giữ lại hoặc từ chối thanh toán các khoản này và Nộp cho Nhà tư vấn bằng chứng hợp lý rằng Nhà thầu phụ được chỉ định đã được thông báo về việc Nhà thầu được hưởng các quyền đó.

Sau đó Chủ đầu tư có thể (theo sự xét đoán duy nhất của mình) thanh toán, trực tiếp cho Nhà thầu phụ được chỉ định, một phần hoặc toàn bộ các khoản tiền đã được xác nhận trước đây (trừ phần giữ lại vẫn thường áp dụng) là khoản được hưởng của Nhà thầu phụ được chỉ định mà Nhà thầu đã không đệ trình được các bằng chứng đã nêu ở điểm (a) hoặc (b) trên đây. Nhà thầu sau đó phải thanh toán lại cho Chủ đầu tư khoản tiền mà Chủ đầu tư đã thanh toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ được chỉ định.

ĐIỀU 18. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI CHỦ ĐẦU TƯ

18.1. Thông báo sửa chữa

Nếu Nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể ra thông báo yêu cầu Nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai hỏng trong khoảng thời gian ... ngày.

18.2. Tạm ngừng công việc

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) vào bất cứ thời điểm nào đều có thể hướng dẫn Nhà thầu tạm ngừng thực hiện công việc của một hạng mục hay toàn bộ công trình khi bên nhận thầu không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động theo hợp đồng đã ký kết. Trong thời gian tạm ngừng đó, Nhà thầu phải bảo vệ, đảm bảo hạng mục hoặc công trình không bị xuống cấp, mất mát hay bị hư hỏng.

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ thông báo nguyên nhân tạm ngừng. Nếu và ở phạm vi nguyên nhân được thông báo và là trách nhiệm của Nhà thầu, khi đó Nhà thầu phải chịu hậu quả của việc tạm ngừng.

18.3. Hậu quả của việc tạm ngừng

Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ và/hoặc phải chịu các chi phí do tuân thủ các hướng dẫn của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) theo Khoản 18.2. [Tạm ngừng công việc] và/hoặc từ việc tiến hành lại công việc, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) và theo quy định của Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] được:

a) Gia hạn thời gian để bù cho chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành]

b) Thanh toán các chi phí liên quan được cộng thêm vào Giá hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) phải tiến hành theo Khoản 13.4. [Quyết định] để thống nhất hoặc quyết định những vấn đề này.

Nhà thầu sẽ không được quyền kéo dài thời gian hay thanh toán các chi phí cho việc sửa các hậu quả do lỗi của Nhà thầu.

18.4. Thanh toán tiền thiết bị và các vật liệu trong trường hợp tạm ngừng công việc

Nhà thầu sẽ được Chủ đầu tư thanh toán giá trị của thiết bị và các vật liệu chưa được vận chuyển đến công trường (vào ngày tạm ngừng) nếu:

a) Công việc đối với thiết bị hoặc sự cung cấp thiết bị và / hoặc các vật liệu đã bị trì hoãn hơn ... ngày, và

b) Thiết bị và / hoặc các vật liệu này đã được Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn và Nhà thầu chấp thuận và tài sản của Chủ đầu tư.

18.5. Việc tạm ngừng kéo dài quá thời gian quy định

Nếu việc tạm ngừng theo Khoản 18.2. [Tạm ngừng công việc] đã tiếp tục diễn ra quá ... ngày, Nhà thầu có thể yêu cầu Chủ đầu tư cho phép tiếp tục tiến hành công việc. Nếu Chủ đầu tư không chấp thuận trong vòng ... ngày sau khi Nhà thầu đã yêu cầu, Nhà thầu có thể thông báo cho Chủ đầu tư và coi như việc tạm ngừng sẽ không còn hiệu lực. Nếu việc tạm ngừng ảnh hưởng đến toàn bộ công trình, Nhà thầu có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 19.2. [Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu].

18.6. Tiếp tục tiến hành công việc

Sau khi được sự chấp thuận hay hướng dẫn tiếp tục tiến hành công việc của Chủ đầu tư, các bên sẽ cùng kiểm tra công trình, thiết bị và các vật liệu bị ảnh hưởng do việc tạm ngừng. Nhà thầu sẽ sửa chữa chỗ xuống cấp, hư hỏng hay mất mát của công trình, thiết bị hoặc các vật liệu đã xảy ra trong thời gian tạm ngừng.

18.7. Chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu tư

Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu Nhà thầu:

(a) Không tuân thủ Khoản 11.1. [Bảo đảm thực hiện hợp đồng] hoặc với một thông báo theo Khoản 18.1. [Thông báo sửa chữa],

(b) Bỏ dở Công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc ... ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng,

(c) Không có lý do chính đáng mà lại không tiếp tục công trình theo Điều 10 [Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng],

(d) Giao lại cho thầu phụ toàn bộ công việc hoặc chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư,

(e) Bị phá sản.

Nếu có ở một trong những trường hợp này, Chủ đầu tư có thể, bằng cách thông báo cho Nhà thầu trước ... ngày, chấm dứt Hợp đồng và trục xuất Nhà thầu ra khỏi công trường. Tuy nhiên, trong trường hợp của phần (e), Chủ đầu tư có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức.

Sự lựa chọn của Chủ đầu tư trong việc quyết định chấm dứt Hợp đồng sẽ không được làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Chủ đầu tư, theo Hợp đồng.

Nhà thầu phải rời Công trường và chuyển các hàng hóa cần thiết, các tài liệu của Nhà thầu và các hồ sơ thiết kế khác của Nhà thầu cho Chủ đầu tư. Tuy nhiên, Nhà thầu sẽ cố gắng hết mức để tuân thủ ngay lập tức các hướng dẫn hợp lý được nêu trong thông báo (i) chuyển nhượng hợp đồng thầu phụ, và (ii) bảo vệ tính mạng và tài sản hay cho sự an toàn của công trình.

Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể hoàn thành Công trình và/hoặc sắp đặt cho các đơn vị khác thực hiện. Chủ đầu tư và các đơn vị này khi đó có thể sử dụng bất cứ hàng hóa, tài liệu nào của Nhà thầu nào và các tài liệu thiết kế khác do Nhà thầu thực hiện hoặc do đại diện Nhà thầu thực hiện.

Chủ đầu tư sẽ thông báo rằng thiết bị của Nhà thầu và các Công trình tạm thời sẽ được giải phóng cho Nhà thầu ở tại hoặc gần Công trường. Nhà thầu sẽ ngay lập tức sắp xếp để chuyển đi, rủi ro và chi phí cho việc này sẽ do Nhà thầu chịu. Tuy nhiên, nếu đến lúc này mà Nhà thầu còn nợ Chủ đầu tư một khoản thanh toán nào thì Chủ đầu tư được quyền bán chúng để lấy lại tiền, số tiền dư ra sẽ được trả cho Nhà thầu.

18.8. Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng

Ngay khi thông báo chấm dứt theo Khoản 18.7. [Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư] có hiệu lực, Chủ đầu tư theo Khoản 13.4. [Quyết định] sẽ đồng ý hoặc xác định giá trị của công trình, hàng hóa và tài liệu của Nhà thầu và các khoản tiền phải thanh toán cho Nhà thầu cho các công việc được thực hiện theo đúng Hợp đồng.

18.9. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng

Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng theo Khoản 18.7 [Chấm, dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư] có hiệu lực, Chủ đầu tư có thể:

(a) Tiến hành theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư],

(b) Không thanh toán thêm cho Nhà thầu cho đến khi chi phí thiết kế (nếu có), thi công, hoàn thành và sửa chữa các sai sót và hư hỏng do chậm trễ trong hoàn thành (nếu có) và các chi phí khác mà Chủ đầu tư chịu đã được thiết lập và/hoặc

(c) Thu lại từ Nhà thầu các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Chủ đầu tư phải chịu và các chi phí thêm khác của việc hoàn thành Công trình, sau khi tính đến bất kỳ một khoản nợ nào đối với Nhà thầu theo Khoản 18.8. [Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng]. Sau khi đã thu hồi lại từ các mất mát, hư hỏng và các chi phí thêm, Chủ đầu tư sẽ thanh toán phần tiền cân đối cho Nhà thầu.

18.10. Quyền chấm dứt Hợp đồng của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư có quyền chấm dứt Hợp đồng vào bất cứ lúc nào thuận tiện cho Chủ đầu tư, bằng cách thông báo cho Nhà thầu việc chấm dứt Hợp đồng. Việc chấm dứt này sẽ có hiệu lực ... ngày sau ngày đến sau của các thời điểm mà Nhà thầu nhận được thông báo này của Chủ đầu tư hoặc Chủ đầu tư trả lại Bảo lãnh thực hiện. Chủ đầu tư sẽ không được chấm dứt Hợp đồng theo Khoản này để tự thi công công trình hoặc sắp xếp cho để Nhà thầu khác thi công công trình.

Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Nhà thầu phải tiến hành theo Khoản 19.3. [Ngừng công việc và di dời thiết bị của Nhà thầu] và sẽ được thanh toán theo Khoản 18.9. [Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng].

ĐIỀU 19. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU

19.1. Quyền tạm ngừng công việc của Nhà thầu

Nếu Chủ đầu tư không tuân thủ Khoản 12.3. [Thanh toán], Nhà thầu có thể, sau khi thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn ... ngày, sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) trừ khi và cho đến khi Nhà thầu được tạm ứng, thanh toán theo các điều khoản của hợp đồng, tùy từng trường hợp và như đã mô tả trong thông báo.

Việc tạm ngừng công việc của Nhà thầu theo khoản này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà thầu đối với các chi phí tài chính theo Mục 12.3.5 [Thanh toán bị chậm trễ] và để chấm dứt hợp đồng theo Khoản 19.2. [Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu].

Nếu Nhà thầu tiếp đó nhận được tạm ứng hoặc thanh toán (như đã nêu trong Khoản tương ứng và trong thông báo trên) trước khi thông báo chấm dứt hợp đồng, Nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc trở lại như bình thường ngay khi có thể được.

Nếu Nhà thầu phải chịu sự chậm trễ và/hoặc các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo Khoản này, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư và theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] có quyền:

(a) Gia hạn thời gian để bù cho sự chậm trễ như vậy, nếu việc hoàn thành đang hoặc sẽ bị chậm trễ theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành]

(b) Thanh toán cho chi phí đó cộng thêm lợi nhuận hợp lý, được tính vào giá hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư sẽ đồng ý hoặc quyết định các vấn đề này theo Khoản 13.4. [Quyết định].

19.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu

Nhà thầu được quyền chấm dứt hợp đồng nếu:

(a) Nhà thầu không nhận được số tiền được thanh toán đúng theo trong vòng ... ngày sau khi hết hạn thời gian thanh toán được nêu trong điểm 12.3.2 [Tiến độ thanh toán] mà việc thanh toán phải được tiến hành trong thời gian đó (trừ việc giảm trừ theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư],

(b) Chủ đầu tư về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng,

(c) Nhà thầu phải ngừng công việc ... ngày liên tục do lỗi của Chủ đầu tư,

(d) Việc tạm ngừng bị kéo dài ảnh hưởng đến toàn bộ công trình như được mô tả trong Khoản 18.5. [Việc tạm ngừng kéo dài quá thời gian quy định], hoặc

(e) Chủ đầu tư bị phá sản hoặc giải thể.

Trong bất cứ sự kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, Nhà thầu có thể bằng thông báo trước ... ngày cho Chủ đầu tư để chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên trong trường hợp của điểm (e) Nhà thầu có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức.

19.3. Ngừng Công việc và di dời thiết bị của Nhà thầu

Sau khi nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 18.10. [Quyền chấm dứt Hợp đồng của Chủ đầu tư] hoặc Khoản 19.2. [Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu] đã có hiệu lực, Nhà thầu sẽ ngay lập tức:

(a) Ngừng tất cả các công việc thêm, ngoại trừ các công việc đã được Chủ đầu tư hướng dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của công trình.

(b) Chuyển giao toàn bộ tài liệu của Nhà thầu, thiết bị, các vật liệu và các công việc khác mà Nhà thầu đã được thanh toán, và

(c) Di dời tất cả hàng hóa khỏi công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho an toàn và rời khỏi công trường.

19.4. Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng

Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 19.2. [Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu] đã có hiệu lực, Chủ đầu tư sẽ ngay lập tức:

(a) Trả lại bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng và các bảo đảm khác có liên quan cho Nhà thầu,

(b) Thanh toán cho Nhà thầu theo Khoản 18.9. [Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng], và

(c) Thanh toán cho Nhà thầu những thiệt hại hoặc mất mát hư hỏng khác mà Nhà thầu phải chịu do việc chấm dứt Hợp đồng này.

ĐIỀU 20. BẢO HIỂM VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

20.1. Bảo hiểm

Các bên phải mua các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật; các loại bảo hiểm tự nguyện khác do các bên tự thỏa thuận.

20.2. Bảo hành

Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng Nhà thầu phải:

- Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian là... (không ít hơn 24 tháng) tháng đối với các công trình cấp đặc biệt, cấp 1 với mức bảo hành là 3% giá trị hợp đồng;.... (không ít hơn 12 tháng) tháng đối với các công trình cấp 2, cấp 3, cấp 4 và các công trình còn lại với mức bảo hành là 5% giá trị hợp đồng; Bảo hành thiết bị theo quy định của nhà sản xuất;

- Nộp cho Chủ đầu tư Bảo đảm thực hiện bảo hành công trình trong vòng ... ngày sau ngày nhận được Biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng. Bảo đảm thực hiện bảo hành này phải có giá trị cho đến hết thời gian bảo hành và phải do một thể nhân hoặc pháp nhân cấp và phải theo mẫu quy định trong Phụ lục số ... [Các biểu mẫu] hoặc mẫu khác thì phải được Chủ đầu tư chấp thuận;

- Trong thời gian bảo hành công trình, bảo hành thiết bị Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công xây dựng công trình bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá ... ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một Nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải thanh toán cho bên thứ ba trong vòng ... ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các khoản thanh toán này. Trường hợp, hết hạn thanh toán mà Nhà thầu vẫn không thanh toán các khoản chi phí này thì Chủ đầu tư sẽ thực hiện theo Điều 24 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp] để yêu cầu Nhà thầu phải thanh toán.

ĐIỀU 21. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT

21.1. Hoàn thành Công việc còn dở dang và sửa chữa sai sót

Để công trình và tài liệu của Nhà thầu và mỗi hạng mục cần phải luôn ở trong tình trạng do Hợp đồng quy định (trừ trường hợp bị hỏng) đến ngày hết hạn của thời hạn thông báo sai sót, Nhà thầu sẽ phải:

(a) Hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào ngày đã nêu trong Biên bản nghiệm thu trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư yêu cầu, và

(b) Thực hiện các công việc sửa chữa các sai sót hoặc hư hỏng do Chủ đầu tư thông báo vào ngày hoặc trước thời hạn thông báo sai sót của công trình hay hạng mục hết hạn.

Nếu sai sót xuất hiện hoặc hư hỏng xảy ra, Nhà thầu sẽ được Chủ đầu tư thông báo.

21.2. Chi phí sửa chữa sai sót

Tất cả công việc được nêu trong phần (b) của khoản 21.1. [Hoàn thành công việc dở dang và sửa chữa sai sót] sẽ được tiến hành và Nhà thầu phải chịu rủi ro và các chi phí, nếu và ở mức độ công việc được quy cho là:

(b) Thiết bị, các vật liệu hoặc tay nghề không phù hợp với Hợp đồng,

(c) Nhà thầu không tuân thủ các nghĩa vụ khác.

Nếu và ở mức độ mà việc đó được quy cho nguyên nhân khác, Nhà thầu sẽ được Chủ Đầu tư thông báo ngay lập tức và khi đó sẽ áp dụng khoản 16.3. [Thủ tục điều chỉnh hợp đồng].

21.3. Kéo dài thêm thời hạn thông báo sai sót

Theo khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] Chủ đầu tư sẽ được quyền kéo dài thêm Thời hạn thông báo sai sót về công trình hoặc hạng mục nếu và ở mức độ mà công trình, hạng mục công trình hay một bộ phận chính của Nhà máy (tùy từng trường hợp và sau khi đã nghiệm thu) không thể sử dụng được cho mục đích đã định do sai sót hoặc hư hỏng. Tuy nhiên, Thời gian thông báo sai sót sẽ không được kéo dài quá năm (cụ thể do các bên tự thỏa thuận).

Nếu việc cung cấp và/hoặc lắp đặt thiết bị và / hoặc các vật liệu bị tạm ngừng theo khoản 18.2. [Tạm ngừng công việc] hay khoản 19.1. [Quyền tạm ngừng công việc của Nhà thầu], theo Điều này nghĩa vụ của Nhà thầu sẽ không áp dụng cho những sai sót hoặc hư hỏng xảy ra quá ... (2 năm) sau khi Thời gian thông báo sai sót hết hiệu lực.

21.4. Không sửa chữa được sai sót

Nếu Nhà thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong khoảng thời gian hợp lý, Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có thể ấn định ngày để sửa chữa các sai sót hay hư hỏng. Nhà thầu sẽ được thông báo về ngày này.

Nếu Nhà thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng vào ngày đã thông báo và việc sửa chữa sẽ được thực hiện mà Nhà thầu phải chịu chi phí theo khoản 21.2. [Chi phí sửa chữa sai sót], Chủ đầu tư (tùy theo lựa chọn) có thể:

(a) Tự tiến hành công việc hoặc thuê người khác theo cách thức hợp lý và Nhà thầu phải chịu mọi chi phí, nhưng Nhà thầu sẽ không chịu trách nhiệm về công việc này; và Nhà thầu theo khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] phải trả cho Chủ đầu tư những chi phí hợp lý phát sinh từ việc Chủ đầu tư sửa chữa các sai sót hoặc hư hỏng;

(b) Khấu trừ hợp lý trong Giá hợp đồng theo khoản 13.4. [Quyết định]; hoặc

(c) nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc Chủ đầu tư về cơ bản bị mất toàn bộ lợi ích từ công trình hay phần lớn công trình, sẽ chấm dứt toàn bộ Hợp đồng hay phần lớn công trình không thể đưa vào sử dụng cho mục đích đã định. Khi đó, theo Hợp đồng hay không, Chủ đầu tư sẽ được quyền lấy lại toàn bộ số tiền đã trả cho Nhà thầu để xây dựng công trình hoặc một phần công trình đó (tùy từng trường hợp cụ thể) cộng thêm với chi phí tài chính và chi phí tháo dỡ phần công trình đó, dọn dẹp công trường và trả thiết bị, các vật liệu lại cho Nhà thầu.

21.5. Di chuyển sản phẩm bị sai sót

Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa tốt ngay trên công trường được và được Chủ đầu tư đồng ý, Nhà thầu có thể chuyển khỏi công trường thiết bị hoặc cấu kiện bị sai sót hay hư hỏng để sửa chữa. Sự đồng ý này của Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tăng số tiền cho bảo lãnh Hợp đồng bằng chi phí thay thế toàn bộ các phần này hay cung cấp sự bảo đảm phù hợp khác.

21.6. Các kiểm định thêm

Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, Chủ đầu tư có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào nêu trong Hợp đồng, bao gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và/hoặc kiểm định sau khi hoàn thành. Yêu cầu này có thể được thông báo trong vòng ... ngày sau khi đã sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng.

Các kiểm định này phải được tiến hành theo các điều kiện được áp dụng cho các kiểm định trước, chỉ khác là được tiến hành bằng sự rủi ro và kinh phí của bên chịu trách nhiệm theo khoản 21.2. [Chi phí sửa chữa sai sót].

21.7. Nhà thầu tìm nguyên nhân

Nhà thầu sẽ, nếu Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) yêu cầu, tìm nguyên nhân dẫn đến sai sót theo chỉ dẫn của Nhà tư vấn. Trừ khi sai sót đã được sửa chữa bằng chi phí của Nhà thầu theo khoản 21.2. [Chi phí sửa chữa sai sót], chi phí của việc tìm kiếm nguyên nhân cộng với lợi nhuận hợp lý sẽ được Chủ đầu tư đồng ý hoặc quyết định theo khoản 13.4. [Quyết định] và sẽ được tính vào Giá hợp đồng.

ĐIỀU 22. THƯỞNG, PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

22.1. Thưởng hoàn thành tốt Hợp đồng:

Nhà thầu thực hiện hợp đồng đảm bảo chất lượng theo quy định với thời gian sớm hơn thời gian quy định tại Hợp đồng này thì được Chủ đầu tư xem xét thưởng hợp đồng với mức thưởng là ... % giá hợp đồng cho mỗi (ngày, tuần, tháng ...) thực hiện xong sớm hơn và tối đa là ....

22.2. Phạt vi phạm Hợp đồng:

Nếu Nhà thầu vi phạm về thời gian thực hiện Hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Chủ đầu tư gây ra, Nhà thầu sẽ chịu phạt ...(1) % giá hợp đồng cho một tuần trễ hạn. Tổng giá trị phạt không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

Nếu Nhà thầu vi phạm chất lượng theo quy định tại hợp đồng này cũng như theo các quy định hiện hành thì Nhà thầu phải phá đi làm lại, chi phí cho việc phá đi làm lại và thiệt hại khác do Nhà thầu chịu. Ngoài ra, nếu chậm hoàn thành công trình, Nhà thầu còn chịu phạt vi phạm thời gian hợp đồng nêu trên.

22.3. Bồi thường thiệt hại

Ngoài mức phạt do vi phạm hợp đồng theo quy định tại khoản 22.2 [Phạt do vi phạm hợp đồng], các bên còn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 43 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

22.4. Sự cẩn trọng của Nhà thầu đối với công trình

Nhà thầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo đảm công trình và hàng hóa từ ngày khởi công cho đến ngày phát hành Biên bản nghiệm thu hoặc coi như được phát hành theo khoản 9.1. [Nghiệm thu công trình] cho công trình, khi trách nhiệm được chuyển qua Chủ đầu tư. Nếu Biên bản nghiệm thu được phát hành (hoặc coi như đã phát hành) cho bất cứ hạng mục hay công trình nào, thì trách nhiệm bảo đảm bất kỳ hạng mục nào của công trình đó được chuyển cho Chủ đầu tư.

Sau khi trách nhiệm được chuyển một cách phù hợp cho Chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ nhận trách nhiệm bảo đảm đến bất kỳ công việc nào còn tồn lại chưa giải quyết xong vào ngày được nêu trong Biên bản nghiệm thu cho đến khi các công việc này được hoàn thành.

Nếu bất cứ việc mất mát hay hư hỏng nào xảy ra cho công trình, hàng hóa hoặc tài liệu của Nhà thầu nào trong khoảng thời gian Nhà thầu đang chịu trách nhiệm bảo đảm, do bất cứ lí do nào không được liệt kê trong khoản 23.1. [Rủi ro và bất khả kháng], Nhà thầu sẽ phải sửa những mất mát hay hư hỏng bằng sự rủi ro và chi phí của Nhà thầu, để công trình, hàng hóa và tài liệu của Nhà thầu đúng với Hợp đồng.

Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ hỏng hóc hay mất mát do các hoạt động mà Nhà thầu thực hiện sau khi Biên bản nghiệm thu đã được phát hành. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ một hỏng hóc hay mất mát xảy ra sau khi Biên bản nghiệm thu đã được phát hành và cả những việc xảy ra trước đó mà trách nhiệm thuộc Nhà thầu.

22.5. Quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ

Trong khoản này, “sự xâm phạm” nghĩa là sự xâm phạm (hay bị cho là xâm phạm) bất cứ một bằng sáng chế, thiết kế đã đăng ký, quyền sao chụp, nhãn hiệu, mác thương mại, bí mật thương mại hay quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ khác liên quan đến công trình; và “khiếu nại” nghĩa là sự đòi hỏi quyền lợi (hay kiện tụng đòi hỏi quyền lợi) do thấy rằng bị xâm phạm.

Khi một Bên không gửi thông báo cho Bên kia về bất cứ khiếu nại nào trong vòng ....ngày từ khi tiếp nhận khiếu nại, Bên thứ nhất sẽ bị coi là không phải bồi thường theo khoản này.

Chủ đầu tư phải bồi thường và gánh chịu tổn hại cho Nhà thầu đối với bất kỳ khiếu nại cho rằng bị xâm phạm, đó là hoặc đã là:

(a) Một kết quả không tránh khỏi của sự phục tùng của Nhà thầu đối với các yêu cầu của Chủ đầu tư, hay

(b) Kết quả của việc công trình đang được sử dụng bởi Chủ đầu tư:

(i) Vì một mục đích khác hơn là mục đích được chỉ ra hoặc đã được suy ra một cách thích đáng bởi hợp đồng, hoặc

(ii) Liên quan đến bất kỳ thứ gì không được cung cấp bởi Nhà thầu, trừ khi việc sử dụng như vậy được tiết lộ cho Nhà thầu trước Ngày khởi công hay được nêu trong Hợp đồng.

Nhà thầu sẽ bồi thường và gánh chịu mọi tổn hại cho Chủ đầu tư đối với bất cứ khiếu nại khác nảy sinh hoặc liên quan đến (i) thiết kế, chế tạo, xây dựng hoặc thực hiện Công trình của Nhà thầu, (ii) sử dụng thiết bị của Nhà thầu hoặc (iii) sử dụng Công trình.

Nếu một bên có quyền được đền bù theo khoản này, Bên bồi thường có thể (bằng chi phí của mình) tiến hành các cuộc đàm phán để giải quyết khiếu nại và bất cứ kiện tụng hay phân xử nào có thể nảy sinh từ đó. Bên khác sẽ, theo yêu cầu và bằng chi phí của Bên đền bù, hỗ trợ trong tranh cãi về khiếu nại. Bên khác này (cùng với nhân viên của mình) sẽ không được làm bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến bên đền bù, trừ khi Bên đền bù không thực hiện bất kỳ cuộc đàm phán, kiện tụng hay giải quyết tranh chấp khi được Bên kia yêu cầu.

22.6. Giới hạn của trách nhiệm bồi thường

Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư theo hoặc liên quan đến Hợp đồng ngoài khoản 15.14. [Điện, nước và dịch vụ khác], khoản 15.15. [Thiết bị và vật liệu do Chủ đầu tư cấp], khoản 22.3. [Bồi thường thiệt hại] và khoản 22.5. [Quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ] phải không được vượt quá ... (mức cụ thể do các bên thỏa thuận, thông thường tối đa là giá trị hợp đồng).

Khoản này sẽ không giới hạn trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp gian dối, bỏ cuộc cố ý hay cư xử sai trái bởi Bên phạm lỗi.

ĐIỀU 23. RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG

23.1. Rủi ro và bất khả kháng

a) Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện Hợp đồng.

b) Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro xảy ra một cách khách quan không thể lường trước khi ký kết hợp đồng và không thể khắc phục được mặc dù đã áp mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, như: động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.

c) Khi một Bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong thời gian sớm nhất có thể.

23.2. Hậu quả của các rủi ro

Nếu và trong chừng mực nào đó mọi rủi ro được liệt kê trong khoản 23.1 trên đây dẫn đến mất mát hay hư hỏng cho công trình, bất động sản, vật tư thiết bị hay các tài liệu của Nhà thầu, thì Nhà thầu phải ngay lập tức gửi thông báo cho Chủ đầu tư và sửa chữa sự mất mát và hư hỏng trong phạm vi Chủ đầu tư yêu cầu.

Nếu Nhà thầu phải chịu sự chậm trễ và chịu chi phí do sửa chữa những mất mát hay hư hỏng này Nhà thầu phải gửi một thông báo cho Chủ đầu tư và sẽ có quyền theo khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] để:

a) Kéo dài thời gian vì sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm trễ, theo khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành];

b) Thanh toán mọi chi phí sẽ được cộng vào Giá hợp đồng.

Sau khi nhận thông báo tiếp theo này, Chủ đầu tư phải xem xét để nhất trí hay quyết định các vấn đề này.

23.3. Trách nhiệm của Nhà thầu đối với rủi ro

Nhà thầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo đảm công trình và hàng hóa từ ngày khởi công cho đến ngày phát hành Biên bản nghiệm thu hoặc coi như được phát hành theo Điều 9 [Nghiệm thu của Chủ đầu tư] cho công trình, khi trách nhiệm được chuyển qua Chủ đầu tư. Nếu Biên bản nghiệm thu được phát hành (hoặc coi như đã phát hành) cho bất cứ hạng mục hay công trình nào, thì trách nhiệm bảo đảm bất kỳ hạng mục nào của công trình đó được chuyển cho Chủ đầu tư.

Sau khi trách nhiệm được chuyển một cách phù hợp cho Chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ nhận trách nhiệm bảo đảm đến bất kỳ công việc nào còn tồn lại chưa giải quyết xong vào ngày được nêu trong Biên bản nghiệm thu cho đến khi các công việc này được hoàn thành.

Nếu bất cứ việc mất mát hay hư hỏng nào xảy ra cho công trình, vật tư thiết bị hoặc tài liệu của Nhà thầu nào trong khoảng thời gian Nhà thầu đang chịu trách nhiệm bảo đảm, Nhà thầu sẽ phải sửa những mất mát hay hư hỏng bằng sự rủi ro và chi phí của Nhà thầu, để công trình, vật tư thiết bị và tài liệu của Nhà thầu đúng với Hợp đồng.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ một hỏng hóc hay mất mát xảy ra sau khi Biên bản nghiệm thu đã được phát hành và cả những việc xảy ra trước đó thuộc trách nhiệm của Nhà thầu.

23.4. Bồi thường rủi ro

Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Chủ đầu tư đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan đến:

a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết, của bất cứ người nào xảy ra do nguyên nhân thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót, trừ khi có thể quy cho việc cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Chủ đầu tư, các nhân viên của Chủ đầu tư, hoặc bất kỳ đại diện riêng nào của họ;

b) Hỏng hóc hay mất mát của bất cứ tài sản nào, là bất động sản hay của cá nhân (không phải là công trình), ở phạm vi mà những hỏng hóc hay mất mát này:

- Phát sinh từ hoặc trong quá trình tiến hành hoặc do nguyên nhân của thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót;

- Được quy cho sự bất cẩn, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Nhà thầu, nhân lực của Nhà thầu, hoặc bất cứ người nào trực tiếp hay gián tiếp được họ thuê.

Chủ đầu tư phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Nhà thầu, các nhân viên của Nhà thầu đối với các khiếu nại, thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh tật hay chết được quy cho sự cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Chủ đầu tư, các nhân viên của Chủ đầu tư.

23.5. Thông báo về Bất khả kháng

Nếu một Bên bị cản trở thực hiện bất cứ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do tình trạng bất khả kháng, Bên đó phải gửi thông báo cho Bên kia về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng và phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc đã và sẽ bị cản trở. Thông báo phải được gửi sớm nhất sau khi Bên đó nhận biết được tình trạng, hoặc lẽ ra đã nhận biết được về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng.

Bên đó, khi đã thông báo, phải được miễn cho việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ trong thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực hiện của họ.

Dẫu cho có các quy định nào khác của khoản này, thì bất khả kháng cũng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ Bên nào cho Bên kia theo Hợp đồng.

23.6. Các hậu quả của bất khả kháng

Nếu Nhà thầu bị cản trở thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của mình theo hợp đồng do bất khả kháng mà đã thông báo theo khoản 23.5. [Thông báo về bất khả kháng], và chịu sự chậm trễ và chịu chi phí do bất khả kháng, Nhà thầu sẽ có quyền theo khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu].

a) Kéo dài thời gian do sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị và sẽ bị chậm trễ, theo khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành];

b) Nếu sự việc hay trường hợp thuộc loại được mô tả trong các điểm (b) khoản 23.1. [Rủi ro và bất khả kháng] được thanh toán các chi phí này.

Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư phải xem xét để nhất trí hay quyết định các vấn đề này.

23.7. Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm

Nếu việc thực hiện công trình cơ bản đang được tiến hành bị cản trở liên tục trong thời gian ... ngày do Bất khả kháng đã được thông báo theo khoản 23.5. [Thông báo về bất khả kháng] hoặc trong nhiều khoảng thời gian mà tổng số là trên ... ngày do cùng bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai Bên có thể gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho Bên kia. Trong trường hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng sẽ có hiệu lực ... ngày sau khi bên kia nhận được thông báo.

Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho Nhà thầu:

a) Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu trong Hợp đồng;

b) Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho Nhà thầu, hoặc những thứ Nhà thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của Chủ đầu tư khi đã được Chủ đầu tư thanh toán, và Nhà thầu sẽ để cho Chủ đầu tư tùy ý sử dụng;

c) Mọi chi phí hoặc trách nhiệm khác mà trong trường hợp bất khả kháng Nhà thầu phải chịu để hoàn thành công trình;

d) Chi phí di chuyển các công trình tạm và thiết bị của Nhà thầu khỏi công trình và trả lại các hạng mục thiết bị này cho công trình của Nhà thầu;

e) Chi phí bồi thường cho đội ngũ nhân viên và các người lao động được Nhà thầu thuê cho toàn bộ thời gian liên quan đến công trình vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

ĐIỀU 24. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

24.1. Khiếu nại của Nhà thầu

Trong trường hợp Nhà thầu cho rằng mình có quyền đối với bất kỳ sự gia hạn thời gian hoàn thành và/hoặc bất cứ sự thanh toán thêm theo bất kỳ Điều khoản nào có liên quan tới Hợp đồng, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư mô tả sự việc hay trường hợp dẫn tới việc phát sinh khiếu nại. Thông báo phải được đưa ra ngay và không được quá ... ngày sau khi Nhà thầu nhận thấy hoặc lẽ ra đã ý thức được sự việc hoặc trường hợp này.

Nếu Nhà thầu không thông báo về khiếu nại trong vòng ... ngày thì thời gian hoàn thành sẽ không được kéo dài, Nhà thầu sẽ không được quyền thanh toán thêm và Chủ đầu tư không phải chịu mọi trách nhiệm về khiếu nại. Nếu không sẽ áp dụng những quy định sau đây của khoản này.

Nhà thầu cũng phải trình các thông báo khác theo Hợp đồng yêu cầu và các chi tiết bổ sung cho việc khiếu nại, tất cả đều có liên quan tới sự việc hoặc trường hợp này.

Nhà thầu phải giữ các bản hồ sơ hiện có ở tại công trường hoặc là ở một nơi mà Chủ đầu tư có thể chấp nhận vì có thể sẽ cần thiết để minh chứng cho khiếu nại. Với việc không thừa nhận trách nhiệm của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư có thể sau khi nhận được bất cứ một thông báo nào theo khoản này, phải giám sát việc lưu giữ các hồ sơ và/hoặc hướng dẫn Nhà thầu tiếp tục lưu giữ lâu hơn các hồ sơ hiện có. Nhà thầu phải cho phép Chủ đầu tư kiểm tra tất cả các hồ sơ, và phải nộp các bản sao (nếu được yêu cầu) cho Chủ đầu tư.

Trong thời gian ... ngày sau khi Nhà thầu ý thức được (hoặc lẽ ra đã phải ý thức được), về sự việc hoặc trường hợp đưa đến khiếu nại, hoặc là trong khoảng thời gian khác tương tự mà có thể được Nhà thầu đưa ra và được Chủ đầu tư phê duyệt, Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư đầy đủ chi tiết khiếu nại bao gồm cả các chi tiết hỗ trợ về cơ sở của việc khiếu nại và của yêu cầu kéo dài thời gian và/hoặc thanh toán thêm. Nếu sự việc hoặc trường hợp dẫn đến khiếu nại vẫn tiếp tục có hiệu lực thì:

(a) Các chi tiết đầy đủ của khiếu nại sẽ được xem xét như là tạm thời;

(b) Nhà thầu phải gửi trực tiếp các khiếu nại tạm thời hàng tháng cho thấy sự chậm trễ tích lại và/hoặc khoản tiền khiếu nại và những chi tiết cụ thể mà Chủ đầu tư có thể yêu cầu; và

(c) Nhà thầu phải gửi bản khiếu nại cuối cùng trong vòng ... ngày sau khi hết ảnh hưởng do sự việc hoặc trường hợp gây ra, hoặc trong khoảng thời gian khác có thể được Nhà thầu đề xuất và được Chủ đầu tư đồng ý.

Trong vòng ... ngày sau khi nhận được một khiếu nại hoặc các chi tiết hỗ trợ thêm cho khiếu nại trước đây, hoặc trong khoảng thời gian khác có thể được Chủ đầu tư đề xuất và Nhà thầu chấp nhận, Chủ đầu tư phải trả lời với sự tán thành hay không tán thành và các nhận xét chi tiết. Họ cũng có thể yêu cầu thêm bất cứ chi tiết nào, nhưng tuy nhiên phải được trả lời trên các nguyên tắc của vụ khiếu nại trong khoảng thời gian đó.

Mỗi Chứng chỉ thanh toán phải bao gồm các khoản tiền khiếu nại như đã được chứng minh hợp lý đúng với các điều khoản liên quan của Hợp đồng. Ngoại trừ và cho đến khi các chi tiết được cung cấp đầy đủ để chứng minh toàn bộ khiếu nại, Nhà thầu sẽ chỉ được quyền thanh toán cho phần của khiếu nại mà đã có thể chứng minh được.

Chủ đầu tư sẽ phải tiến hành theo khoản 13.4. [Quyết định] để thống nhất hoặc quyết định (i) gia hạn (nếu có) thời gian hoàn thành (trước hoặc sau hạn định) theo khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành] và /hoặc (ii) thanh toán thêm (nếu có) mà Nhà thầu được quyền theo Hợp đồng.

Các yêu cầu của khoản này là phần bổ sung thêm cho mọi khoản khác có thể áp dụng cho một khiếu nại. Nếu Nhà thầu không tuân thủ khoản này hoặc khoản khác có liên quan đến khiếu nại, thì bất cứ sự kéo dài thời gian hoàn thành và / hoặc khoản thanh toán thêm sẽ phải được xét đến mức độ (nếu có) mà sự vi phạm này đã cản trở hoặc làm ảnh hưởng đến việc điều tra khiếu nại, trừ khi khiếu nại không thông báo đúng như mô tả trong đoạn thứ hai của khoản này.

24.2. Việc cử Ban xử lý tranh chấp (được áp dụng cho trường hợp các bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải bằng Ban xử lý tranh chấp)

Trường hợp các bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua hòa giải bằng ban xử lý tranh chấp, thì các tranh chấp phải được phân xử bởi Ban xử lý tranh chấp theo khoản 24.4. [Có Kết luận của Ban xử lý tranh chấp]. Các bên sẽ cùng chỉ định ra Ban xử lý tranh chấp vào thời hạn.... ngày sau khi một bên thông báo cho Bên kia về ý định của mình về việc đưa tranh chấp lên Ban xử lý tranh chấp.

Ban xử lý tranh chấp gồm, như quy định trong Điều kiện cụ thể, một hoặc ba người có trình độ phù hợp (“những thành viên”). Nếu số lượng thành viên không được quy định như vậy và các Bên không thống nhất, thì Ban xử lý tranh chấp sẽ gồm ba người.

Nếu Ban xử lý tranh chấp bao gồm ba người, thì mỗi Bên sẽ cử một thành viên để cho bên kia chấp thuận. Các bên sẽ lấy ý kiến của hai thành viên này và sẽ thỏa thuận về thành viên thứ ba, người sẽ được chỉ định làm Chủ tịch.

Tuy nhiên, nếu như có danh sách các thành viên hiện có trong Hợp đồng, thì các thành viên sẽ được chọn từ danh sách này hơn là một người nào khác mà không thể hoặc không tự nguyện chấp nhận sự chỉ định vào Ban xử lý tranh chấp.

Sự thống nhất giữa các Bên và cả thành viên duy nhất (“người xử lý tranh chấp”) hoặc là từng người một trong ba thành viên được sẽ kết hợp chặt chẽ bằng việc tham khảo Điều kiện của thỏa thuận xử lý tranh chấp với các sửa đổi được thống nhất giữa các thành viên.

Các khoản thù lao cho thành viên duy nhất hoặc của mỗi một trong ba thành viên sẽ được các bên thống nhất khi thỏa thuận các mục chỉ định. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm trả một nửa khoản thù lao này.

Nếu ở thời điểm nào đó mà các bên thỏa thuận, họ có thể chỉ định một người thích hợp hoặc các người để thay thế một hoặc nhiều thành viên của Ban Xử lý. Trừ khi các Bên thỏa thuận khác, việc chỉ định sẽ có hiệu lực nếu một thành viên từ chối đảm nhận hoặc không thể đảm nhận bởi nguyên nhân tử vong, không có năng lực, từ chức hoặc kết thúc nhiệm kỳ. Việc thay thế phải được chỉ định theo cách tương tự như đối với việc chỉ định hoặc thỏa thuận người bị thay thế như mô tả trong khoản này.

Việc chỉ định bất cứ thành viên nào có thể bị kết thúc bằng sự nhất trí của cả hai Bên, nhưng Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu không được tự ý hành động. Mặt khác trừ khi có sự đồng ý của cả hai Bên, việc chỉ định Ban xử lý tranh chấp (gồm mỗi thành viên) sẽ chấm dứt khi Ban xử lý tranh chấp đã đưa ra quyết định về việc phân xử tranh chấp.

24.3. Không thỏa thuận được về Ban xử lý tranh chấp

Nếu có bất cứ điều kiện nào dưới đây gồm:

(a) Các Bên bất đồng trong việc chỉ định thành viên duy nhất của Ban xử lý tranh chấp vào thời hạn được nêu trong khoản 24.2;

(b) Một trong hai Bên không đề cử được thành viên (để bên kia chấp thuận) cho Ban xử lý tranh chấp gồm ba người vào thời hạn đó;

(c) Các Bên không thống nhất việc chỉ định thành viên thứ ba (để giữ vai trò Chủ tịch của Ban xử lý tranh chấp) vào thời hạn đó;

(d) Các Bên không thống nhất việc chỉ định một người thay thế trong vòng ... ngày ngay sau ngày mà thành viên duy nhất hoặc một trong ba thành viên từ chối hoặc không thể đảm nhận công việc do tử vong, không đủ khả năng, từ chức hoặc hết nhiệm kỳ, thì cơ quan chỉ định hoặc viên chức có tên trong Điều kiện cụ thể, dựa trên yêu cầu của một Bên nào hoặc cả hai Bên và sau khi trao đổi thỏa đáng với hai Bên, sẽ chỉ định thành viên vào Ban xử lý tranh chấp. Việc chỉ định này sẽ là kết luận cuối cùng. Mỗi Bên phải có trách nhiệm trả một nửa tiền thù lao cho cơ quan hoặc viên chức được quyền chỉ định này.

24.4. Có kết luận của Ban xử lý tranh chấp

Nếu một tranh chấp (bất cứ loại nào) xảy ra giữa các Bên liên quan đến, hoặc phát sinh từ Hợp đồng, bao gồm bất cứ tranh chấp nào liên quan đến việc chứng nhận, xác định, hướng dẫn, ý kiến hoặc đánh giá của Chủ đầu tư, thì ngay sau khi Ban xử lý tranh chấp được chỉ định theo khoản 24.2. [Việc cử Ban xử lý tranh chấp] và khoản 24.3. [Không thỏa thuận được về Ban xử lý tranh chấp] mỗi bên có thể đề đạt tranh chấp bằng văn bản cho Ban xử lý tranh chấp để xem xét và ra kết luận. Các ý kiến này phải được nêu rõ là chúng được thực hiện theo khoản này.

Đối với Ban xử lý tranh chấp có ba người thì Ban xử lý tranh chấp sẽ được coi như đã nhận các ý kiến này vào ngày Chủ tịch Ban xử lý tranh chấp cũng nhận được.

Hai Bên phải ngay lập tức có đủ mọi thông tin cho Ban xử lý tranh chấp, tạo điều kiện tiếp cận công trường và các phương tiện phù hợp mà Ban xử lý tranh chấp có thể yêu cầu cho mục đích đưa ra quyết định cho việc tranh chấp, Ban xử lý tranh chấp phải được coi là không hành động như các trọng tài.

Trong thời gian ... ngày sau khi nhận được các ý kiến như vậy, hoặc nhận được khoản tạm ứng theo như Phụ lục số ... [Ban xử lý tranh chấp]. Những Điều kiện trong hợp đồng của thỏa thuận xử lý tranh chấp, bất cứ kỳ hạn nào muộn hơn, hoặc trong khoảng thời gian khác có thể được Ban xử lý tranh chấp đề xuất và được hai Bên chấp thuận Ban xử lý tranh chấp phải đưa ra quyết định của mình, những quyết định này phải hợp lý và phải được công bố rằng nó phù hợp với khoản này. Tuy nhiên nếu như không Bên nào thanh toán đầy đủ các hóa đơn được nộp bởi mỗi thành viên đúng theo Phụ lục số... [Ban xử lý tranh chấp], Ban xử lý tranh chấp sẽ không có nghĩa vụ phải đưa ra quyết định cho đến khi hóa đơn được thanh toán đầy đủ. Quyết định sẽ ràng buộc hai Bên phải thực hiện ngay lập tức quyết định trừ khi và cho đến khi được xem xét lại theo sự hòa giải hoặc một quyết định trọng tài như được mô tả dưới đây. Trừ khi Hợp đồng đã chấm dứt, khước từ hoặc hủy bỏ, Nhà thầu phải tiếp tục thực hiện công trình theo Hợp đồng.

Nếu một Bên không thỏa mãn với quyết định của Ban xử lý tranh chấp, thì Bên đó trong vòng ... ngày sau khi nhận được quyết định, có thể thông báo cho Bên kia về việc chưa thỏa mãn của mình. Nếu Ban xử lý tranh chấp không đưa ra quyết định trong vòng ... ngày (hoặc thời gian khác được chấp nhận) sau khi nhận được hồ sơ hoặc khoản thanh toán như vậy thì bên này trong vòng …… ngày sau thời hạn này có thể thông báo cho Bên kia về việc chưa thỏa mãn.

Trong mỗi sự kiện, thông báo về việc chưa thỏa mãn phải công bố là nó phù hợp với khoản này, và trình bày những vấn đề của Tranh chấp và những lý do chưa thỏa mãn. Ngoại trừ những quy định trong khoản 24.7. [Không tuân thủ kết luận của Ban xử lý tranh chấp] và khoản 24.8. [Hết hạn việc chỉ định Ban xử lý tranh chấp], không bên nào được quyền khởi sự phân xử tranh chấp trừ khi một thông báo về việc chưa thỏa mãn đã được đưa ra theo khoản này.

Nếu Ban xử lý tranh chấp đã đưa ra quyết định của mình về một vấn đề tranh chấp cho hai bên, và không có thông báo việc chưa thỏa mãn do các bên đưa ra trong vòng ….. ngày sau khi nhận được quyết định của Ban xử lý tranh chấp, thì quyết định sẽ là cuối cùng và ràng buộc cả hai bên.

24.5. Hòa giải

Nếu có bất kỳ nội dung được đưa ra trong kết luận của Ban xử lý tranh chấp mà một bên thông báo không thỏa mãn kết theo khoản 24.4. [Có kết luận của Ban xử lý tranh chấp] nêu trên, các Bên phải cố gắng để giải quyết tranh chấp bằng hoà giải trước khi khởi kiện. Tuy nhiên trừ khi các Bên thỏa thuận khác, việc Trọng tài phân xử có thể tiến hành vào hoặc sau ngày thứ ... sau ngày thông báo không thỏa mãn được đưa ra bởi một bên, ngay cả khi không có hòa giải.

24.6. Giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài (chỉ thỏa thuận một trong hai hình thức này)

Trừ khi tranh chấp được giải quyết thông qua kết luận của Ban xử lý tranh chấp hoặc hòa giải, còn bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến kết luận của Ban xử lý tranh chấp (nếu có) chưa phải là cuối cùng và nếu còn tranh chấp thì phải được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Tòa án. Khi đó, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp phải tuân thủ quy định của pháp luật hoặc quy tắc Trọng tài.

24.7. Không tuân thủ kết luận của Ban xử lý tranh chấp

Trong trường hợp mà:

(a) Không Bên nào đưa ra thông báo không thỏa mãn trong thời gian được quy định tại khoản 24.4. [Có kết luận của Ban xử lý tranh chấp],

(b) Kết luận có liên quan của Ban xử lý tranh chấp (nếu có) là cuối cùng và bắt buộc thực hiện.

(c) Khi một Bên không tuân thủ kết luận của Ban xử lý tranh chấp thì Bên kia có thể đưa việc không tuân thủ này lên Trọng tài hoặc Tòa án phân xử theo khoản 24.6. [Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài hoặc Tòa án], khoản 24.4. [Có kết luận của Ban xử lý tranh chấp] và khoản 24.5. [Hoà giải] sẽ không được áp dụng cho việc này.

24.8. Hết hạn việc chỉ định của Ban xử lý tranh chấp

Nếu tranh chấp xảy ra giữa các bên liên quan đến hoặc phát sinh ngoài hợp đồng hoặc việc thực hiện công trình và không có Ban xử lý tranh chấp thường xuyên, do bởi hết hạn chỉ định hay lý do khác thì:

(a) Khoản 24.4. [Có kết luận của Ban xử lý tranh chấp] và khoản 24.5. [Hòa giải] sẽ không áp dụng, và

(b) Tranh chấp có thể được đưa lên Trọng tài hoặc Tòa án phân xử theo khoản 24.6. [Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài hoặc Tòa án].

ĐIỀU 25. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

25.1. Quyết toán hợp đồng

Trong vòng ... ngày sau khi nhận được Biên bản nghiệm thu và xác nhận của Chủ đầu tư rằng Nhà thầu đã hoàn thành tất cả các công việc theo quy định của hợp đồng, Nhà thầu sẽ trình cho Chủ đầu tư ... bộ hồ sơ quyết toán hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Chủ đầu tư đã chấp thuận về Giá trị của tất cả các công việc được làm theo đúng Hợp đồng, và số tiền khác mà Nhà thầu coi là đến hạn thanh toán theo Hợp đồng hoặc các thỏa thuận khác, bao gồm các tài liệu sau:

(a) Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng;

(b) Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng;

(c) Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà bên Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu;

(d) Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình;

(e) Các tài liệu khác (theo thỏa thuận trong hợp đồng nếu có).

Nếu Chủ đầu tư không đồng ý hoặc cho rằng Nhà thầu chưa cung cấp đủ cơ sở để xác nhận một phần nào đó của hồ sơ quyết toán hợp đồng, Nhà thầu sẽ cung cấp thêm thông tin khi Chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý và sẽ chỉnh sửa hồ sơ quyết toán theo sự nhất trí của hai bên. Nhà thầu sẽ chuẩn bị và trình cho Chủ đầu tư quyết toán hợp đồng như hai bên đã nhất trí.

Tuy nhiên nếu sau khi có những cuộc thảo luận giữa các bên và bất kỳ thay đổi nào trong hồ sơ quyết toán hợp đồng mà hai bên đã nhất trí, Chủ đầu tư sẽ thanh toán các phần đã thống nhất này của hồ sơ quyết toán hợp đồng phù hợp với khoản 12.3. [Thanh toán].

Khi trình quyết toán hợp đồng, Nhà thầu sẽ trình Bản thanh toán trên giấy tờ khẳng định rằng toàn bộ Quyết toán hợp đồng thể hiện việc thanh toán đầy đủ và giải quyết xong tất cả số tiền phải trả cho Nhà thầu theo hoặc liên quan đến Hợp đồng. Bản thanh toán này có thể nêu rằng nó sẽ có hiệu lực khi Nhà thầu đã nhận lại Bảo lãnh Hợp đồng và việc cân bằng nợ nần của số tiền này mà Bản thanh toán sẽ có hiệu lực vào ngày đó.

Căn cứ vào khoản 12.3. [Thanh toán], Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu toàn bộ số tiền còn nợ sau khi trừ đi tất cả số tiền mà Chủ đầu tư được quyền theo khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư].

25.2. Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm với Nhà thầu về bất cứ việc gì và vấn đề gì theo hoặc liên quan đến Hợp đồng, trừ khi Nhà thầu đã nêu cụ thể một số tiền dùng cho việc đó:

a) Trong Quyết toán hợp đồng và

b) Trừ những vấn đề và việc nảy sinh sau khi ký Biên bản nghiệm thu công trình trong bản quyết toán hợp đồng được nêu trong khoản 25.1. [Quyết toán hợp đồng].

Tuy nhiên, khoản này không giới hạn trách nhiệm của Chủ đầu tư về các nghĩa vụ bồi thường hay trách nhiệm của Chủ đầu tư trong các trường hợp gian dối, cố ý vi phạm hay tiến hành sai công việc do lơ là của Chủ đầu tư.

25.3. Thanh lý hợp đồng

Các bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng trong vòng ... ngày, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày:

a) Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký;

b) Hợp đồng bị chấm dứt theo khoản 18.7. [Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư] hoặc khoản 19.2. [Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu] hoặc Hợp đồng bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 26. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

26.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này. Hợp đồng này bao gồm ... trang, và ……… Phụ lục được lập thành ... bản bằng tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau. Chủ đầu tư sẽ giữ ... bản tiếng Việt. Nhà thầu sẽ giữ ... bản tiếng Việt (Trường hợp có sử dụng từ hai thứ Ngôn ngữ trở lên thì quy định thêm về số bản hợp đồng bằng các Ngôn ngữ khác).

26.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày....tháng….năm….. (hoặc thời điểm do các bên thỏa thuận) và sau khi Chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng theo khoản 11.1. [Bảo đảm thực hiện hợp đồng].

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
(Nếu Nhà thầu là nhà thầu liên danh thì tất cả các thành viên trong liên danh đều phải ký tên và đóng dấu, nếu có)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

PHỤ LỤC SỐ 1

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …. tháng ….. năm....

Tên dự án

Tên/số hợp đồng xây dựng:

Chủ đầu tư

Nhà thầu

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số:

Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số tiền như sau:

Số TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giá trị (đồng)

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng (như Phụ lục 2)

2

Giá trị khối lượng các công việc phát sinh ngoài hợp đồng (như Phụ lục 3)

3

Giảm trừ tiền tạm ứng (theo quy định của hợp đồng)

4

Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3)

Bằng chữ:

Hồ sơ kèm theo gồm:

Nhà thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

Đại diện Nhà tư vấn (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

PHỤ LỤC 2

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG

Ngày …. tháng ….. năm....

Tên dự án

Tên/số hợp đồng:

Chủ đầu tư

Nhà thầu

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá thanh toán

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

Theo HĐ

Đã thực hiện

Theo HĐ

Đã thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng cộng

Bằng chữ:

Nhà thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

PHỤ LỤC 3

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH NGOÀI PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA HỢP ĐỒNG

Ngày …. tháng ….. năm....

Tên dự án

Tên/số hợp đồng xây dựng:

Chủ đầu tư

Nhà thầu

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Khối lượng phát sinh

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

Theo Hợp đồng

Theo đơn giá bổ sung

Theo Hợp đồng

Theo đơn giá bổ sung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng cộng

Bằng chữ:

Nhà thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Ghi chú: cột (5) và cột (7) sử dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận sử dụng đơn giá trong hợp đồng để áp dụng cho những công việc phát sinh ngoài phạm vi công việc của hợp đồng cho những công việc phát sinh có tính chất tương tự.

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No. 30/2016/TT-BXD

Hanoi, December 30, 2016

 

CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION CONTRACTS

Pursuant to the Law on Construction No. 50/2014/QH13 dated June 18, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. 37/2015/ND-CP dated April 22, 2015 on guidelines for construction contracts;

Pursuant to the Government's Decree No. 46/2015/ND-CP dated May 12, 2015 on quality management and construction maintenance;

Pursuant to the Government's Decree No. 59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 on project management;

Pursuant to the Government's Decree No. 62/2013/ND-CP dated July 25, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Construction;

At the request of Director of Department of Construction Economics,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

1. This Circular provides guidelines for Engineering, Procurement and Construction contracts (hereinafter referred to as EPC contracts) for construction projects prescribed in Clause 2 Article 1 the Government's Decree No. 37/2015/ND-CP dated April 22, 2015 on guidelines for construction contracts (hereinafter referred to as Decree No. 37/2015/ND-CP), including: rules for applying EPC contracts; preparation and signing of EPC contracts; management of performance of EPC contracts; rights and obligations of entities entering into EPC contracts; EPC general contractors; guidelines for application of EPC contract template.

2. In case of any discrepancy between the text of an international treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory or accedes and regulations of this Circular, such text shall prevail.

Article 2. Regulated entities

1. Entities relating to the formation and management of EPC contracts within the scope prescribed in Article 1 hereof.

2. Entities relating to the formation and management of EPC contracts not within the scope prescribed in Article 1 hereof are recommended to apply this Circular.

Article 3. Rules for applying EPC contracts

1. According to characteristics, nature, and scope of each project, EPC contract package and regulations of law, the investment decision maker shall decide the form of EPC contract for such project and contract package, and take legal responsibility for the effectiveness of construction projects.

2. An EPC contract applies solely to construction projects and contract packages of which execution time is required to be shortened; or those with high requirements for engineering, technology and the uniformity from the engineering design, procurement, construction phases to the training in commissioning and project transfer phases.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The EPC contract costs shall be managed in such a manner as not to exceed the EPC contract price in conformity with its agreements.

5. Engineering designs of projects or contract packages using EPC contracts must satisfy requirements prescribed in Clause 1 Article 54 of the Law on Construction No. 50/2014/QH13.

6. EPC contracts shall be concluded and managed in such a manner in accordance with regulations of law on construction contracts.

Article 4. Preparation and signing

1. During the contract preparation, signing, and performance, the Contractor is encouraged to propose initiatives, measures and apply its experience to complete the work specified in the EPC contract, ensure the safety, quality, schedule, objectives, requirements, and improve the effectiveness of the project/contract package.

2. The parties shall, before the signing of EPC contract, at least reach an agreement on the following contents:

a) Estimated scope of work

b) Location, routes, type, and level of facility; scope, capacity, and chosen procurement plan, use capacity;

c) Materials, and data on natural conditions, geotechnical engineering, hydrogeology, and hydrography of the area where the facility is built;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Plans for technology, engineering, equipment, and commerce; origin of equipment and products;

e) Plan for infrastructure connections within and beyond the scope of facility; fire prevention measures within the scope of EPC contract;

g) Construction-related measures, primary materials to be used;

h) Requirements pertaining to construction quality control, testing, commissioning, guarantees, and maintenance;

i) Solutions to architecture, ground, cross, and vertical section of the facility, sizes and main structure of the facility within the scope of EPC contract;

k) List and levels of standards, technical standards to be used in engineering, procurement, and construction;

l) Technical instructions on supply and equipment, technical services;

m) Requirements pertaining to qualifications of the Contractor in the contract package, including: qualifications in engineering, procurement and construction;

n) Requirements pertaining to environment protection, safety assurance, and fire prevention, and other issues.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

p) Schedule and milestones for completion of essential work and/or items and the whole facility to be put into operation and use;

q) Allocate responsibilities between Employer and Contractor with respect to supply of electricity, water, communications, internal roads, and other available services in the facility, and processing of interface between contract packages within the same construction project;

3. Preparation

Terms, general and special conditions of the EPC contract must be prepared in conformity with guidelines prescribed in Article 18 hereof.

4. Signing

a) An EPC contract is signed only when all rules for signing of the construction contract prescribed in Article 4 of Decree No. 37/2015/ND-CP are satisfied.

b) Requirements for the EPC Contractor

The EPC Contractor must have obtained adequate operation and practice qualifications in accordance with law on construction investment, in particular:

- Its registered lines of business are consistent with the work of the contract package. If the Contractor is a joint venture, a joint venture agreement is required, in which a JV's Party acts as the head of the joint venture, takes general responsibility and commits to undertake the tasks assigned by Contractors, and registered lines of business of each JV's Party are consistent with the assigned tasks;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- It satisfies financial requirements of the project/contract package and proves its capital mobilization to perform the EPC contract.

c) The negotiation and signing of the EPC contract shall be carried out according to requirements in the Bidding Documents, Bids, approved results of bidder selection, or written direct contracting issued by competent authorities;

d) The schedule of negotiation and signing of the contract must be consistent with the general schedule and ensure the effectiveness of the project.

Article 5. Performance management

The performance of EPC contract shall be managed in accordance with Article 7 of Decree No. 37/2015/ND-CP and the following regulations:

1. Manage scope of the work according to objectives of the contract package and list of tasks specified in the contract; inspect whether documents on survey and engineering have applied to the tasks of EPC contract with accuracy, adequacy, and conformity.

2. Manage the schedule of tasks in conformity with the general schedule of the project and the EPC contract.

3. Inspect and manage quality and quantity of tasks to be performed in the EPC contract.

4. Manage expenses associated with tasks in the EPC contract; control, pay, and adjust the EPC prices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Manage the adjustments to the EPC contract and its other necessary contents.

Article 6. Management of construction survey and construction design within the scope of EPC contract

1. The construction survey within the scope of EPC contract must be consistent with Section 1 Chapter IV of the Law on Construction No. 50/2014/QH13; Chapter II of the Government's Decree No. 46/2015/ND-CP dated May 12, 2015 on construction quality control and maintenance (hereinafter referred to as Decree No. 46/2015/ND-CP); Circular of the Minister of Construction on guidelines for construction quality control and maintenance; and regulations of relevant law provisions.

2. Management of construction design

a) The construction design within the scope of EPC contract must be consistent with regulations on design prescribed in the Law on Construction No. 50/2014/QH13; Chapter III of the Government's Decree No. 46/2015/ND-CP; Section 1 Chapter III of the Government's Decree No. 59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 on management of construction projects (hereinafter referred to as Decree No. 59/2015/ND-CP); Circular of the Minister of Construction on guidelines for construction quality control and maintenance; and regulations of relevant law provisions.

b) Management of appraisal, assessment, approval and amendments to construction design:

- Engineering designs made by the Contractor must be appraised, assessed and approved as prescribed in Articles 24 and 25 of Decree No. 59/2015/ND-CP and Point e Clause 2 Article 32 of Decree No. 37/2015/ND-CP.

- The Contractor may create engineering designs for parts of the facility in accordance with technical stages which are submitted to construction authorities, investment decision maker, and investor for appraisal, assessment, and approval as prescribed.

- The appraisal of construction design shall be consistent with Article 83 of the Law on Construction No. 50/2014/QH13, other than regulations in Clause 7 Article 83 of the Law on Construction No. 50/2014/QH13; Circular No. 18/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of the Minister of Construction on guidelines for assessment and approval for projects and construction designs and estimates (hereinafter referred to as Circular No. 18/2016/TT-BXD); and regulations of relevant law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Management of procurement of material and technological equipment within the scope of EPC contract

1. Prior to the procurement for EPC contract, the Contract shall submit requirements for the procurement to the Employer for its consent if agreed upon in the contract. The Employer’s consent will not diminish responsibility of the Contractor for the procurement for EPC contract.

2. The Contractor may perform the direct procurement or subcontract the procurement for the EPC contract. If the procurement is subcontracted, the Contractor shall, prior to the selection of subcontractors, reach an agreement with the Employer on requirements for the subcontractor provided that requirements pertaining to engineering, origin, technology specified in the signed EPC contract remains unchanged.

Article 8. Management of construction within the scope of EPC contract

1. The Contractor may begin the construction only when it satisfies all conditions prescribed in Decree No. 46/2015/ND-CP; Decree No. 59/2015/ND-CP; Circular No. 18/2016/TT-BXD; Circular of the Minister of Construction on guidelines for construction quality control and maintenance; and other relevant law provisions, namely: The engineering design of facility to be executed has been assessed, appraised, and approved as prescribed; a construction license for the part of facility to be executed has been obtained, except for cases eligible for exemption from construction licenses as prescribed.

2. The management of construction specified in the contract must be consistent with Chapter IV of Decree No. 46/2015/ND-CP; Circular of the Minister of Construction on guidelines for construction quality control and maintenance.

3. Management of selection of subcontractors: The selection of subcontractors must satisfy requirements prescribed in Article 47 of Decree No. 37/2015/ND-CP.

4. In case of any absent regulations on management of construction in this Circular, available regulations in Decree No. 37/2015/ND-CP and Circular No. 09/2016/TT-BXD dated March 10, 2016 of the Minister of Construction on guidelines for construction contract shall apply.

Article 9. Management of performance schedule of EPC contract within its scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Quality control within the scope of EPC contract

1. Tasks, items, and facilities to be delivered must meet quality conditions as prescribed in regulations on construction quality control and Article 13 of Decree No. 37/2015/ND-CP. The Contractor must adopt appropriate measures for controlling quality of the work performed by itself or the subcontractor.

2. All facilities, work items within the scope of EPC contract to be put into operation must meet the conditions prescribed in Clause 4 Article 31 of the Government’s Decree No. 46/2015/ND-CP dated May 12, 2015 on construction quality control and maintenance and Circular of the Minister of Construction on guidelines for construction quality control and maintenance.

Article 11. Management of safety, environment protection, and fire prevention within the scope of EPC contract

When the EPC contract is performed, apart from regulations prescribed in Article 48 of Decree No. 37/2015/ND-CP, the parties must comply with the following regulations:

1. The Employer shall inspect the Contractor’s adoption of measures for labor safety, environment protection, and fire prevention as agreed upon in the signed EPC contract and relevant law provisions. 

2. Labor safety management:

a) Adhere to applicable regulations of the Government on labor safety;

b) The Contractor shall provide training in safety for its labor and provide adequate personal protective equipment and necessary rescue equipment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Ensure the availability of fences, lighting and protective system of the facility until its completion and delivery.

3. Management of environment:

a) The Contractor must adopt measures for environment assurance for labor on site and surrounding environment;

b) The parties shall inspect and monitor the construction environment protection, and be subject to the inspection of environment authorities. If the Contractor fails to comply with regulations on environment protection, the Employer or a competent authority is entitled to suspend the construction and require the Contractor to strictly adopt measures for environment protection;

c) Any entity causing harm to environment during the construction process shall take legal responsibility and compensate for damage at its/his/her faults.

4. Management of fire prevention:

a) Involved parties in the EPC contract must comply with regulations on fire prevention;

b) Install and maintain a system of fire safety so as to control, alert, or make reasonable predictions, and avoid possible occurrence of damage to people and property from fire;

Article 12. Management of amendments to EPC contract and other essential contents within the scope of EPC contract

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The involved parties of the contract shall also, according to the characteristics and nature of the contract, apply other regulations of legislation on construction investment for the purpose of managing the contract performance properly.

Article 13. Management of contract price, payment and settlement of EPC contract

1. Lump sum contract is a basic form of contract price applicable to an EPC contract. If the EPC contract applies other forms of contract price as prescribed in Article 15 of Decree No. 37/2015/ND-CP, the investment decision maker shall, according to characteristics, nature, and scope of each EPC project/contract package, select an appropriate form of contract price, provided that it satisfies conditions prescribed in Clause 5 Article 15 of Decree No. 37/2015/ND-CP and take legal responsibility for the project's effectiveness.

2. When the form of lump sum contract is used, a price schedule of tasks and work items must be enclosed with EPC contract so as to facilitate the management of amendments to the EPC contract during its performance.

3. The payment of EPC contract shall be consistent with Article 19 of Decree No. 37/2015/ND-CP.

4. The settlement of EPC contract shall be consistent with Article 22 of Decree No. 37/2015/ND-CP.

5. The adjustments to the EPC contract price shall be consistent with Circular No. 07/2016/TT-BXD dated March 10, 2016 of the Minister of Construction on guidelines for adjustments to construction contract price.

Article 14. Rights and obligations of Employer in management of contract performance

1. The Employer has rights to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Inspect the performance of the Contractor according to the signed contract without prejudicing the Contractor’s ordinary course of business;

c) Suspend the contract performance and request remedial measures upon the occurrence of any work performed by the Contractor that breaches agreed contents in the signed contract or violate regulations of law;

d) Request the Contractor to deliver documents relating to the products of the contract in accordance with the agreed contents;

dd) Consider a list of eligible subcontractors that have not been included in the EPC contract upon the Contractor's request;

e) Other rights as prescribed.

2. The Employer has obligations to:

a) Carry out the acceptance, payment, and settlement of contract on time as prescribed;

b) Assign key personnel to manage and perform the contract and notify the Contractor of such assignment in writing;

c) Provide the Contractor with information, materials, and means deemed necessary to perform the work as agreed upon in the EPC contract;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Apply for construction licenses as prescribed, hand over the premises to the Contractor as agreed in the EPC contract;

e) Monitor whether the tasks have been performed in conformity with the signed contract; inspect whether measures for labor safety, environment protection, and fire prevention have been adopted in accordance with regulations of law;

g) Reach an agreement with the Contractor on Bidding Documents on procurement of technological equipment in conformity with the signed EPC contract;

h) Ensure copyright in the contract-related consultancy products;

i) Provide training courses in commissioning of facilities for administrative officers and workers;

k) Other obligations as prescribed.

Article 15. Rights and obligations of Contractor in management of contract performance

1. The Contractor has rights to:

a) Require the Employer to provide information, materials, and working facilities relating to the work as agreed upon in the EPC contract;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Organize and manage the work performance in accordance with the signed contract;

d) Other rights as prescribed.

2. The Contractor has obligations to:

a) Provide sufficient personnel, materials, machinery, equipment, and other facilities deemed necessary to perform the work specified in the contract;

b) Receive, manage, store, and hand over materials and facilities provided by the Employer in conformity with the signed EPC contract;

c) Notify the Employer of information or materials that are insufficient or working facilities that are unsatisfied to perform the work of the EPC contract;

d) Keep secrets of information relating to the contract as agreed upon in the contract or as prescribed by law;

dd) Perform the work of contract in consideration of safety, quality, schedule and other arrangements as specified in the EPC contract;

e) Create construction designs of work items and main works in conformity with fundamental design or Front End Engineering Design that has been approved, and submit them to the competent authority or investor for assessment and approval as prescribed in Clause 2 Article 6 hereof and regulations of law on construction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Provide training courses in commissioning of facilities, technology transfers, and technical services as specified in the EPC contract for administrative officers and workers;

i) Carry out testing, adjustments, and commissioning synchronously in the facilities and deliver the completed facilities to the Employer as agreed upon in the contract and in accordance with applicable law;

k) Ensure that any products provided does not constitute infringement of intellectual property rights as prescribed by law;

l) Deliver documents relating to the products of the contract to the Employer in accordance with the EPC contract;

m) Other obligations as prescribed.

Article 16. Rights and obligations of consultancy hired by Employer in management of contract performance (to be applicable if the Employer hires a consultancy)

1. The consultancy of the Employer has rights to:

a) Require the Employer to provide information, materials relating to the consulting tasks, and working facilities as agreed upon in the consulting contract in conformity with the EPC contract;

b) Propose changes to conditions for providing consultancy services in the interests of the Employer or upon the occurrence of any elements affecting the consulting service quality;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Have its consultancy service’s copyright protected as prescribed by law;

dd) Request the Employer to fulfill the obligations as specified in the EPC contract within its rights and responsibilities.

e) Other rights as prescribed.

2. The consultancy of the Employer has obligations to:

a) Complete the work on schedule and with quality as specified in the contract;

b) Store and return the materials and working facilities that have been provided by the Employer upon the completion of work as specified in the EPC contract.

c) Notify the Employer of information and materials that are insufficient and working facilities that are unsatisfied in writing;

d) Keep secrets of consultancy services as required by the contract or regulations of law;

dd) Sign documents relating to the management of EPC contract within the consulting obligations as specified in the consulting contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Management of all-inclusive EPC contract

1. All-inclusive EPC contract means a form of contract relating to engineering, procurement and construction of all facilities in a construction project.

2. The management of all-inclusive EPC contract shall be consistent with regulations of Article 5 through Article 12 of this Circular within the entire scope of the project.

3. Rights and obligations of EPC general contractor: In accordance with Article 15 hereof within the entire scope of the project and the following obligations:

a) Manage scope of the work according to objectives of the contract package and list of tasks specified in the contract; inspect whether documents on survey, design and engineering have applied to the tasks of all-inclusive EPC contract with accuracy, adequacy, and conformity.

b) Manage the schedule of tasks in conformity with the general schedule of the project and the all-inclusive EPC contract.

c) Control all construction means and methods within the construction site of the entire project.

d) Make addition or replacement of subcontractors to ensure the quality, price, and schedule of the work specified in the contract with the investor’s consent;

dd) Manage expenses associated with the work in the contract; control, pay and adjust the contract price as agreed and relevant law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Cooperate with the investor in providing training courses in commissioning of the facilities for administrative officers and workers.

4. The all-inclusive EPC contract costs shall be included in its contract price.

Article 18. Guidelines for using EPC contract template enclosed with this Circular

1. The EPC contract template enclosed with this Circular includes 2 parts:

Part I. Bases for signing of contract

Part II. Terms and conditions of contract

2. Guidelines:

a) The EPC contract template enclosed with this Circular is a form of contract used by the investor and the contractor; in a case where the Employer is a contractor, this template shall be applied in such an appropriate manner.

b) The template is used for the purposes of reference and proper application in actual conditions of the project, facilities, and EPC contract package. In case of using the template, the involved parties shall reach an agreement in accordance with regulations Decree No. 37/2015/ND-CP, guidelines in this Circular and relevant regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) If the scope and work requirements in a specific contract package differ from those specified in the contract template, amendments may be allowed provided that they are consistent with regulations of Decree No. 37/2015/ND-CP.

dd) If the scope of acceptance work agreed by the parties differs from that specified in the contract template, amendments may be allowed provided that they are consistent with regulations of Decree No. 37/2015/ND-CP.

e) If the contractor is a joint venture, the parties shall reach an agreement on performance security and bank guarantee for advance payment in accordance with Decree No. 37/2015/ND-CP.

g) The parties shall reach an agreement on an advance amount in accordance with requirements of each type of work in the contract and Decree No. 37/2015/ND-CP.

h) The parties shall reach an agreement on type of currency and methods of payment in the contract in accordance with requirements of the Bidding Documents and regulations of law on foreign exchange.

i) This contract template shall apply to lump sum contract. In case of a contract applying fixed price, adjustable price, or mixed price, the parties shall make appropriate amendments to the contract in accordance with regulations of Decree No. 37/2015/ND-CP and this Circular.

Article 19. Transitional provisions and entry into force

1. Transitional provisions

a) With regard to an EPC contract which has been signed before the effective date of this Circular, the involved parties shall keep complying with regulations on construction contract before such effective date and arrangements specified in the contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) With regard to EPC contract-related contents in Bidding Documents or Request for Proposals, contents that have not been published not in accordance with this Circular shall be amended properly, those that have been published subject to amendments shall be communicated to all bidders that have bought Bidding Documents or Request for Proposals for appropriate amendments to their Bids and Proposals. In case of Bid closing, Point b of this Clause shall apply.

2. Other contents relating to the EPC contract not guided in this Circular shall be consistent with regulations of  Decree No. 37/2015/ND-CP, Circular No. 07/2016/TT-BXD dated March 10, 2016 of the Minister of Construction on guidelines for price adjustments to construction contracts, Circular No. 08/2016/TT-BXD dated March 10, 2016 of the Minister of Construction on guidelines for construction consulting contracts and Circular No. 09/2016/TT-BXD dated March 10, 2016 of the Minister of Construction on guidelines for construction.

3. This Circular comes into force from February 20, 2017.

 

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Pham Khanh

 

TEMPLATE OF EPC CONTRACT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

 [Location]…,[date]…

 

 

 

ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION CONTRACT

 

No.  ......../…(Year)/…(symbol)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PROJECT (PROJECT’S NAME) OR CONTRACT PACKAGE (CONTRACT PACKAGE’S NAME) NO. …

OF PROJECT (PROJECT’S NAME) …

 

BETWEEN

 

(EMPLOYER’S BUSINESS NAME)

 

AND

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(CONTRACTOR’S BUSINESS NAME)

 

TABLE OF CONTENTS

PART 1 - BASES FOR SIGNING OF CONTRACT

PART 2 - TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT

ARTICLE 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

ARTICLE 2. CONTRACT DOCUMENTS AND PRIORITY OF DOCUMENTS

ARTICLE 3. GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 4. SCOPE OF WORK

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ARTICLE 6. REQUIREMENTS PERTAINING TO PROCUREMENT

ARTICLE 7. REQUIREMENTS PERTAINING TO CONSTRUCTION

ARTICLE 8. TESTS ON COMPLETION

ARTICLE 9. EMPLOYER’S TAKING OVER

ARTICLE 10. PERFORMANCE PERIOD AND SCHEDULE

ARTICLE 11. PERFORMANCE SECURITY AND BANK GUARANTEE FOR ADVANCE PAYMENT

ARTICLE 12. CONTRACT PRICE, ADVANCE PAYMENT, AND PAYMENT

ARTICLE 13. GENERAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF EMPLOYER

ARTICLE 14. DUTIES AND ENTITLEMENT OF CONSULTANT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ARTICLE 16. ADJUSTMENTS AND VARIATIONS

ARTICLE 17. SUBCONTRACTORS

ARTICLE 18. SUSPENSION OR TERMINATION OF CONTRACT BY EMPLOYER

ARTICLE 19. SUSPENSION OR TERMINATION OF CONTRACT BY CONTRACTOR

ARTICLE 20. INSURANCE AND GUARANTEE

ARTICLE 21. DEFECTS LIABILITY

ARTICLE 22. REWARDS AND PENALTIES FOR BREACH OF CONTRACT AND LIABILITIES FOR DAMAGE

ARTICLE 23. RISKS AND FORCE MAJEURE EVENTS

ARTICLE 24. CLAIMS AND DISPUTE SETTLEMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ARTICLE 26. GENERAL PROVISIONS

 

PART 1 - BASES FOR SIGNING OF CONTRACT

Pursuant to the Law on Construction  No. 50/2014/QH13 dated June 18, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. 37/2015/ND-CP dated April 22, 2015 on guidelines for construction contracts;

Pursuant to Circular No. 07/2016/TT-BXD dated March 10, 2016 of the Minister of Construction on guidelines for adjustments to prices of construction contracts;

Pursuant to Circular No. 30/2016/TT-BXD of the Minister of Construction on guidelines for Engineering, Procurement and Construction Contracts (EPC contracts);

Pursuant to feasibility study report (or FEED) that has been approved in Decision No. …;

Pursuant to . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . (other bases, if any);Pursuant to results of bidder selection as specified in the document No. .. and record of EPC contract finalization dated . . . . . . . . . . . . . . . .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

On ………….[date], at ……..[location] …………………………., we are:

1. Employer:

Business name: ………………………….

Representative (or the authorized person as specified in the Power of attorney No…dated…)

Mr./Mrs. ………………….                    Position: …………

Address: …………………….

Account: ………………..

TIN: ……………….

Phone number: ………………..Fax: …………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

and:

2. Contractor: (in case of a contractor being joint venture, sufficient information about each JV's Party shall be specified, especially the head of the joint venture)

Business name:

Representative (or the authorized person as specified in the Power of attorney No…dated…)

Mr./Mrs. ………………….                   Position: …………………

Address: .......................................................................................................................

Account: ...................................................................................................................

TIN: .................................................................................................................

Phone number: ……………………………………… Fax: ..........................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

hereby reach a consensus to conclude a EPC contract of the contract package/project (contract package/project’s name) as follows:

ARTICLE 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

Words and phrased used herein shall, unless the context otherwise requires, have the meanings below:

1.1. Employer means (business name of the employer as specified in “Contracting parties”).

1.2. Contractor means……….. (name of contractor as specified in “Contracting parties”).

1.3. Employer’s Representative means a person named by the Employer in the Contract or appointed from time to time and manage the work on behalf of the Employer.

1.4. Contractor’s representative means a person named by the Contractor in the Contract or appointed in writing and manage the work on behalf of the Contractor.

1.5. Consultant means an entity that has been hired by the Employer as specified in an agreement to perform one or multiple professional tasks relating to the management of the contract performance.

1.6. Consultant’s Representative means a person appointed by the Consultant to perform the tasks assigned by the Consultant.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.8. Work means all engineering services, procurement services, and construction work to be executed by the Contractor in conformity with requirements of the Contract and Employer’s Requirements properly so as to provide the Employer with the Works that are completed, safe, and effective.

1.9. Contract means all contract documents as specified in Clause 2.1. [Contract Documents].

1.10. Bidding Documents (or Request for Proposals) of the Employer mean all documents as prescribed in Appendix No. … [Bidding Documents (or Request for Proposals) of the Employer].

1.11. Bid (or Proposals) of the Contractor means Letter of Bid bearing the Contractor’s signature and all other documents submitted to the Employer by the Contractor as specified in the Contract as prescribed in Appendix No. … [Bid (or Proposal) of the Contractor].

1.12. Project Standards means regulations on engineering, economic and technical norms, procedures for performing tasks, criteria, technical indicators, natural condition indicators to be used in the Project/the Works as specified in the Appendix No. ... [Project standards].

1.13. Specifications means a set of technical requirements according to National Technical Regulation, project standards pertaining to materials, products, and equipment to be used in the Works and the construction, surveillance, and work acceptance as specified in Appendix No. … [Technical instructions].

1.14. Engineering Design includes all drawings, calculations, technical specifications and other documents relating to the Works, etc.  (The Works’ name) made by the Contractor that have been approved by the Employer.

1.15. Front End Engineering Design (FEED) means engineering design which is conducted after approval of the construction project as the basis for conducting detailed design of the Works with foreign consultants in conformity with international practice.

1.16. Letter of Bid means a proposal made by the Contractor that has been approved by the Employer clarifying bid price for engineering, procurement, construction and completion of The Works in conformity with the Contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.18. Commencement Date means the date notified under Clause 10.1. [Commencement Date and Time for Completion], otherwise specified in Contract Agreement.

1.19. Time for Completion means the time for completing the Works or a Section (as the case may be) under Clause 10.2 [Time for Completion], with any extension under Clause 10.4. [Extension of Time for Completion], calculated from the Commencement Date (or another specific date agreed upon by the Parties).

1.20. Taking-Over Certificate means a certificate issued under Article 9 [Employer’s Taking Over]

1.21. Day means a calendar day and “month” means calendar month.

1.22. Working Day means a calendar day, except for a Sunday or a holiday as prescribed in Vietnam’s law.

1.23. Contractor's Equipment means all apparatus, machinery, vehicles, and other things required for the execution and completion of the work and the remedying of any defects (if any).

1.24. Permanent Works means the permanent works …(names) to be executed by the Contractor  under Contract.

1.25. Section means a Permanent Work or a part of single Permanent Work specified in the Contract (if any).

1.26. Temporary Works means all temporary works for the execution and completion of the Permanent Works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.28. Employer’s Equipment means apparatus, machinery and vehicles made available by the Employer for the use of the Contract in the execution of the work, as stated in the Appendix No. ... [Bidding Documents (or Request for Proposals) of the Employer].

1.29. Force Majeure is defined in Article 23 [Force Majeure].

1.30. Laws means the whole system of laws of the Socialist Republic of Vietnam.

1.31. Site means the places which the Employer assigns to the Contractor for execution of the Works, and any other places as may be specified in the Contract.

1.32. Variation and Adjustments means any change to the scope of work, Specifications, Drawings, Contract Price, or Schedule upon written prior consent of the Employer.

ARTICLE 2. CONTRACT DOCUMENTS AND PRIORITY OF DOCUMENTS

2.1. Contract Documents

Contract Documents include bases for concluding Contract; terms and conditions of this Contract and other documents:

2.1.1. Notification of Bid Acceptance (or Notification of Direct Contracting or Notification of Acceptance);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.3. Investment Project (or Technical and Economic Report) that has been approved;

2.1.4. Bidding Documents (or Request for Proposals) of the Employer;

2.1.5. Project Standards, Specifications and Engineering Design (FEED or basic engineering);

2.1.6. Bid (or Proposal) of the Contractor;

2.1.7. Note of Contract Negotiation and written amendments;

2.1.8. Contract Appendices;

2.1.9. Other relevant documents.

2.2. Priority of Documents

The documents forming the Contract are integral parts and to be taken as mutually explanatory of one another. The Parties shall reach a consensus on any ambiguity or discrepancy. In a case where the Parties fail to reach a consensus on priority of documents forming the Contract, the priority shall be in accordance with the following sequence:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.2. Special Conditions of Contract, terms of reference;

2.2.3. Investment Project (or Technical and Economic Report) that has been approved;

2.2.4. Project Standards; Engineering Design and Specifications;

2.2.5. Bidding Documents (or Request for Proposals) of the Employer;

2.2.6. Bid (or Proposal) of the Contractor;

2.2.7. Note of Contract Negotiation and written amendments;

2.2.8. Contract Appendices;

2.2.9. Other relevant documents.

(In case of any changes to the abovementioned priority of documents, the Parties shall reach a consensus on them).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Laws and Language

3.1.1. The Contract shall be governed by the system of laws of the Socialist Republic of Vietnam and relevant guiding documents.

3.1.2. The language for communications shall be Vietnamese (if a Contract is involved by a foreign party, the language for communications that is whether Vietnamese or foreign language shall be subject to the agreement of the Parties. In case of any dispute, the Vietnamese version shall be treated as original copy, the dispute shall be settled according to the Vietnamese version).

3.2. Assignment

No Party is entitled to assign the whole or a part of the Contract or any interests or benefits in the Contract. However, a Party may assign a part of the Contract provided that such assignment is in accordance with prescribed regulations of law with prior consent of the other Party. The Parties may use the Contract as a security at a bank or a financial institution.

3.3. Confidentiality

Except for necessary cases to fulfill obligations or comply with regulations of law, the Parties shall treat the Contract confidential. The Contractor may not disclose any information of the Works to a third party without consent of the Employer.

3.4. Compliance with Laws

The Parties shall, in performing the Contract, comply with applicable Laws:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.4.2. The Contractor must give all notices, pay all taxes, duties and fees, and obtain all permits, licenses and approvals, as required by the Laws in relation to the work; the Contractor shall indemnify and hold the Employer harmless against and from the consequences of any failure to comply with regulations of law.

3.5. Several and Joint Liability

If the Contractor is a joint venture:

3.5.1. Each JV’s Party shall be deemed to be jointly and severally liable.

3.5.2. The Contractor shall notify the Employer of their leader who shall have authority to bind JV’s Parties;

3.5.3. The leader of joint venture is approved to have authority to bind JV’s Parties to form the Contractor in all issues relating to the Contract.

3.5.4. The Contractor shall not alter its composition or legal status without the prior consent of the Employer.

In order to avoid misunderstanding, the several and joint liability of each JV’s Party forming the Contractor does not intend to be affected or affected by the Joint Venture Agreement in Appendix No. ...

3.6. Communications

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) in writing and delivered by hand (against receipt), send by post, fax, or email.

b) delivered, sent or transmitted to the address for the recipient’s communications.

If the recipient gives notice of another address, communications shall thereafter be delivered accordingly; and If the recipient has not stated otherwise, any notices or requests sent by a Party to the other accordingly as follows:

Employer:

+ Address: …………………………………

+ Phone number: ……………………………………….

+ Email: …………………………………………….

+ Fax: ………………………………………………

+ Website: …………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In a foreign country (in case of foreign contractor):

+ Address: …………………………………

+ Phone number: ……………………………………….

+ Email: …………………………………………….

+ Fax: ………………………………………………

+ Website: …………………………………………

- In Vietnam:

+ Address: …………………………………

+ Phone number: ……………………………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Fax: ………………………………………………

+ Website: …………………………………………

ARTICLE 4. SCOPE OF WORK

The Contractor shall execute the engineering, procurement, and construction as specified in the Appendix No. ... [Bidding Documents (Request for Proposals) of the Employer] according to the Contract Price under Article 12 [Contract Price, Advance and Payment], as generally specified, but not limited to the following Clauses and remedying all errors under its responsibility.

Work includes engineering, procurement, and construction to be executed by the Contractor in conformity with requirements of the Contract and Employer’s Requirements properly so as to provide the Employer with facilities that are completed, safe, and effective.  The Contractor shall:

4.1. Provide engineering design, construction drawing design and other services relating to the work;

4.2. Provide or arrange to provide necessary personnel, management, and equipment for the purpose of executing the work except for special cases specified in the Contract;

4.3. Procure, promote, and inspect to provide all supply and equipment for the work, Temporary Works and necessary supply for the construction in conformity with the Engineering Design and the Contract;

4.4. Make an Execution Plan and perform the construction work as specified in Appendix No. … [Bidding Documents (or Request for Proposals) of the Employer];

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6. Construct all Temporary Works and maintain all of those Sections safely and effectively for the performance of the work until they are relived of the Site or returned as required by the Contract;

4.7. Conduct recruitment, training, management, and supervision of Subcontractor and personnel on the Site for the performance of the work and ensure that they are provided with guidelines for appropriate working methods and labor safety and environment hygiene;

4.8. Provide, manage, and regulate the traveling in the Site; the access to the Site safely and orderly by personnel of the Contractor, including: workers at the job site, management and supervision staff, site management staff, personnel of Suppliers and Subcontractors;

4.9. Prepare the testing and commissioning as prescribed in Appendix No. … [Bidding Documents (or Request for Proposals) of the Employer];

4.10. Undertake the testing and commissioning as prescribed in Appendix No. … [Bidding Documents (or Request for Proposals) of the Employer];

4.11. Supervise and direct the testing and commissioning;

4.12. Make preparations of customs procedures, including securities, storing, and transport in the Vietnam’s territory applicable to those supply and equipment, imported goods serving the construction;

4.13. Cooperate with Subcontractors, Suppliers, and other Parties hired by the Contractor relating to the work and technology license holders (if any) to ensure that all equipment will be used in the Works in conformity with the Contract;

4.14. Provide all other necessary equipment and services to satisfy the requirements for taking-over and handover of the Works according to the Contract;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.16. Provide personnel of the Employer with training and guidelines to operate and maintain the Works within the scope specified in the Employer’s Requirements (if any).

4.17. Conduct the as-built procedures in accordance with applicable laws.

4.18. The Contractor shall perform any tasks, though not clarified in this Article but may be deemed in the Contract necessary for the completion of the work, and the cost of such task shall be deemed as concluded in the Contract Price, unless otherwise specified in the Contract.

ARTICLE 5. REQUIREMENTS PERTAINING TO ENGINEERING SERVICES

5.1. General requirements

The Contractor shall take responsibilities for technical design and construction drawing design of the work (or detailed design according to FEED) and their accuracy.

If the Contractor, during the process of technical design and construction drawing design identifies any defects or discrepancies in Employer’s Requirements, it shall immediately give notices to the Employer before producing technical design and construction drawing design and request the Employer to make clarifications deemed necessary.

The Employer shall, at any time, upon the identification of defects in the design produced by the Contractor, the Employer shall request the Contractor to remedy such defects in accordance with Employer’s Requirements.

Nevertheless, the Employer shall take responsibility for the accuracy of the following contents provided by the Employer or the Employer’s Representative for the Contractor:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1.2. Purposes of the Works or a part thereof given by the Employer;

5.1.3. The Contractor shall ensure that its detailed design and documents must be consistent with:

a) Regulations of law of the Socialist Republic of Vietnam.

b) Contract Documents, including necessary amendments upon the request of the Employer.

5.2. Regulations and standards in design

The technical design and construction drawing design to be produced by the Contract must comply with Project Standards, Specifications (if any) and the system of law of the Socialist Republic of Vietnam.

5.3. Requirements applicable to design drawings of the Contractor

Design drawings of the Contractor shall include drawings, deliverables, and other necessary documents as prescribed in Bidding Documents (or Request for Proposals) The design drawings shall be written in the language as prescribed in Clause 3.1. [Laws and Language] unless otherwise prescribed by law.

If, upon Employer’s Requirements or required by law, the design drawings of the Contractor shall be submitted to the Employer for considering approving, the following notice shall also be enclosed. Unless otherwise prescribed in Employer’s Requirements, the time for considering approval shall not exceed … (number of days agreed upon by Parties) days from the date on which the Employer receives eligible design drawings from the Contractor. During the process of consideration, the Employer may notify the Contractor of any document in the design drawings not accordance with the Contract. Any document in the design drawings not accordance with the Contract shall be amended by the Contractor and resubmitted o the Employer for consideration under this Clause at the Contractor's expenses.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.1. The construction shall only commence after the design drawings of the Contractor have been approved by the Employer;

5.3.2. The construction shall be executed in conformity with the design drawings approved by the Employer;

5.3.3. In case of any change of the design drawings, the construction shall only commence after the modified design drawings have been approved by the Employer.

The Contractor shall not be released from responsibilities and obligations inspect of the work regardless of any aforementioned agreement or consideration of approval (under this Clause or other Clauses).

5.4. Responsibilities of the Contractor for design defects

In the event the Employer detects any defects, omission, discrepancies, or in accordance with the Contract, the Contractor shall, at its expenses incur all costs of additional design or remedying those defects and repair defective Works or a portion thereof executed by the Contractor, even in the case that the Employer approve the design drawings.

ARTICLE 6. REQUIREMENTS PERTAINING TO PROCUREMENT

6.1. Any kind of equipment provided for the Works shall undergo the verification (the verification entity shall be appointed by the Employer and at its expenses) to ensure the satisfaction of quality, kind, and origin as specified in the Contract.

6.2. The Contractor must take responsibility that all equipment operating throughout the progress of construction, completion of Works during the guarantee period and implementation of after-sale policies (the Contractor shall take responsibility for engineering and personnel, namely specialists, technicians who assist the Employer in the process of commissioning, remedying breakdown, and maintenance) within … months from the expiry date of guarantees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4. Any equipment transferred to the Works must obtain an assessment certificate issued by an authority in charge of assessment of origin, kind, and quantity satisfying requirements specified in the Contract and Bidding Documents (or Request for Proposals), Bids (or Proposals), commitments, and Clarifications of Bids.

6.5. Any technological equipment to be used in the Works must have clear origin, legitimate, and consistent with this Contract, and have undergone verification process.

6.6. Any equipment to be used in the Works must have capacity and specifications in accordance with the design drawings that have been approved by the Employer.

6.7. Equipment must be assembled accurately for the purpose of ensuring its normal operation and prolonging its service life. The equipment shall be assembled in accordance with the design and fabrication drawings and regulations specified in the equipment’s manual in terms of assembly, operation, and profile. Any specifications absent from the design and equipment’s manual shall apply the applicable Vietnam Standards.

6.8. Any equipment which is assembled in such a manner as unsatisfying the specifications (inconsistent with the design, equipment’s manual recommended by manufacturer, and applicable technical standards and regulations, etc.) shall be refused to come to the taking over process and moved out of the Site within … days.

6.9. The Contractor shall prepare the Site related to the equipment assembly, engineering staff, operating workers, repairing workers, energy sources, and necessary materials to serve the unload off-line taking-over.

6.10. During the online unload testing and load testing, the Contractor must make preparations of adequate engineering staff and workers on duty so as to timely handle any occurrence of breakdowns and defects.

6.11. The Contractor shall monitor and provide guidelines for assembly in accordance with specifications, design, and technical specifications of manufacturers, and cooperate with related parties in undertaking testing of equipment with the designed capacity so that the Employer may assess the equipment's assembly at its true quality.

6.12. The Contractor shall complete self-testing of the equipment assembly, prepare sufficient taking-over documents (records, as-built diagram, work logs, etc.), and inspect whether the equipment is assembled in accordance with technical requirements, and the testing satisfies the design requirements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1. The Contractor shall carry out the construction in accordance with applicable technical standards or Project Standards as specified in Appendix No. … [Project Standards] and regulations of law on construction quality control;

7.2. Ensure that the Works is operating as required in Bidding Documents (or request for or Request for Proposals), Bids (or Proposals), commitments of the Contractor, Clarifications of Bid.

7.3. The Contractor shall make an Execution Plan, gather and arrange equipment in such a manner as not to affect surrounding activities; ensure that the Execution Plan satisfies engineering requirements, procurement and construction schedule and actual conditions at Site.

7.4. Make and submit general and monthly Time Schedules to the Employer (or Consultant) for approval as the basis for the Contract performance. Take measures to ensure labor safety, environment hygiene, fire prevention, and security and order during the construction process.

7.5. According to standards for execution and taking-over and the design drawings approved by the Employer, the Contractor shall make procedures and plans for quality inspection in accordance with regulations of law.

7.6. The Contractor shall execute and complete the Works and remedy any defects identified in the Works conforming to the design drawings approved by the Employer and comply applicable construction procedures and rules of the State and conditions of the Works and under guidelines of the Employer (or Consultant).

7.7. The construction and operation process must be strictly consistent with requirements of the design drawings approved by the Employer and recommended by manufacturers.

7.8. During the execution of the Contract, upon occurrence of any loss or damage to the Works, personnel, materials, or equipment, the Contractor shall repair or compensate for such loss or damage at its expenses.

7.9. The Contractor shall execute the construction satisfying technical requirements and Time for Completion as specified in the Contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.11. Within … days after the testing, if the Works have passed the required performance tests, the Employer shall undertake the taking-over the Works to be put into service.

7.12. Upon completion of taking-over, the Contract shall keep supervising the performance of the Works continuously within … days and send reports on performance results to the Employer.

7.13. Ensure the effective performance of the whole of Works that satisfies Employer’s Requirements as specified in the Contract.

ARTICLE 8. TESTS, CORRECTION AND COMMISSIONING ON COMPLETION (hereinafter referred to as Tests on Completion)

8.1. Contractor’s Obligations

The Contractor shall give to the Employer (or Consultant) not less than … days’ notice of the date after which the Contractor will be ready to carry out each of the Tests on Completion. Unless otherwise agreed, Tests on Completion shall be carried out within … days after this date, on such day or days as the Employer (the Consultant) shall instruct.

8.2. Delayed Tests

If the Tests on Completion are being unduly delayed by the Contractor, the Employer (or Consultant) may by notice require the Contractor to carry out the Tests.  Within ... days after receiving the notice, the Contractor shall carry out the Tests within that period.

If the Contractor fails to carry out the Tests on Completion within the period of… days upon receipt of the notice given by the Employer (or Consultant), the Employer may proceed with the Tests at the risk and cost of the Contractor. The Tests on Completion shall then be deemed to have been carried out in the presence of the Contractor and the results of the Tests shall be accepted as accurate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the Works, or a Section, fails to pass the Tests on Completion, the Employer or (Consultant) may require the failed Tests, and Tests on Completion on any related work, to be repeated under the same terms and conditions.

8.4. Failure to Pass Tests on Completion

If the Works, or a Section, fail to pass the Tests on Completion repeated under Clause 8.3. [Retesting], the Employer shall be entitled to:

(a) order further repetition of Tests on Completion under Clause 8.3. [Retesting];

(b) if the failure deprives the Employer of substantially the whole benefit of the Works or Section, reject the Works or Section (as the case may be), in which event the Employer shall have the same remedies as are provided in Point (c) Clause 21.4. [Failure to Remedy Defects].

ARTICLE 9. EMPLOYER’S TAKING OVER

9.1. Taking Over of the Works and Sections

The Employer shall, within … days after receiving the Contractor’s application:

(a) issue the Taking-Over Certificate to the Contractor, stating the date on which the Works or Section were completed in accordance with the Contract, or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within … days, the Employer shall whether issue a Taking-Over Certificate or provide explanation for the refusal. Upon expiry of abovementioned period, if the Works or Section (as the case may be) are substantially in accordance with the Contract and the Employer gives no notice, the Taking-over Certificate shall be treated as issued.

9.2. Taking Over of Parts of the Works

The Employer shall issue a Taking-Over Certificate for any part of the Permanent Works. The Employer may not use any part of the Works (other than as a temporary measure which is either specified in the Contract or agreed by both Parties) unless and until such part is issued with a corresponding Taking-Over Certificate. Nevertheless, if the Employer does use any part of the Works prior to the issuance of the Taking-Over Certificate:

(a) the part which is used shall be deemed to have been taken over as from the date on which it is used;

(b) The Contractor shall cease to be liable for the care of such part as from this date, when responsibility shall pass to the Employer, and

(c) if requested by the Contractor, the Employer shall issue a Taking-Over Certificate for this part.

If the Contractor incurs Cost as a result of the Employer taking over and/or using a part of the Works, other than such use as is specified in the Contract and agreed by both Parties, the Contractor shall (i) give notice to the Employer and (ii) be entitled subject to Clause 24.1 [Contractor's Claims] to payment of any Cost plus profit, which shall be included in the Contract Price. After receiving this notice, the Employer shall proceed in accordance with Clause 13.4. [Determinations] to agree or determine this Cost and profit.

9.3. Interventions with Tests on Completion

If the Contractor is prevented, for more than … days, from carrying out the Tests on Completion by a cause for which the Employer is responsible, the Employer shall be deemed to have taken over the Works or Section (as the case may be) on the date when the Tests on Completion would otherwise have been completed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the Contractor suffers delay and/or incurs Cost as a result of this delay in carrying out the Tests on Completion, the Contractor shall give notice to the Employer or Consultant and shall be entitled to:

(a) an extension of time for any such delay, if the completion is or will be delayed under Clause 10.4. [Extension of Time for completion] and

(b) payment of any such Cost plus profit, which shall be included in the Contract Price.

After receiving this notice, the Employer shall proceed in accordance with Clause 13.4. [Determinations] to agree or determine these matters.

9.4. Taking-Over Certificate to put the Works into service

The Contractor’s fulfillment of obligations shall not be deemed as completed if the Contractor has not been issued with Taking-Over Certificate to put the Works into service by the Employer, clarifying the date on which the obligations are fulfilled in accordance with the Contract.

The Employer (or Consultant) shall issue a Taking-Over Certificate to put the Works into service within … days after expiry of Defects Liability Period or the Contractor has provided all its materials and has completed the Tests on Completion of all the Works and Sections, including remedying defects.

9.5. Unfulfilled obligations

After obtaining the Taking-Over Certificate to put the Works into service, each Party shall remain liable for the fulfillment of any obligation which remains unperformed (specified in the Taking-Over Certificate) at that time.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Upon receiving the Taking-Over Certificate to put the Works into service, the Contractor shall remove any remaining Contractor's equipment, surplus material, wreckage, rubbish and Temporary Works from the Site.

If the Contractor fails to remove remaining Contractor's equipment, surplus materials, rubbish and Temporary Works from the Site within … days from the date on which the Employer has issued the Taking-Over Certificate to put the Works into service, the Employer may sell or otherwise dispose of these items.  The Employer shall be entitled to be paid the costs incurred in connection with such sale, disposal and restoring the Site.

Any balance of the moneys from the sale shall be paid to the Contractor. If these moneys are less than the Employer’s costs, the Contractor shall pay the outstanding balance to the Employer.

9.7. Test runs in every portion of the Works

This Clause shall apply to all test runs specified in the Contract, except for test run after completion (if any).

The Contractor must provide machinery, assistance, materials and other information, electricity, equipment, fuel, tools, personnel, and qualified employees so as to conduct the specific test runs efficiently. The Contractor shall reach a consensus with the Employer (or Consultant) on time, location to conduct the test run of equipment, materials, and other Sections.

The Employer (or Consultant) may, pursuant to Article 16 [Price adjustments and Contract amendments], change the location and details of specific test runs or instruct the Contractor to conduct additional test runs. If additional test runs or changes prove that equipment, materials, or qualifications of the Contractor are not consistent with the Contract, those expenses associated with the conducting of changes shall be covered by the Contractor, irrespective of other terms of the Contract.

The Employer (or Consultant) shall notify the Contractor of its intention to participate in the test run … hours prior to the conducting of the test run. If the Employer (or Consultant) fails to participate in the test run at the place and time as agreed, Contractor may conduct the test run itself, and accordingly the test run shall be deemed to be conducted in the presence of the Employer, unless otherwise instructed by the Employer (or Consultant).

If the Contractor faces delay or incur costs as a result of compliance with the Employer's instructions or delays in the Employer's responsibility, the Contractor shall inform the Employer (or the Consultant) ) and shall be entitled subject to the notice under Clause 24.1. [Contractor's Complaint] to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(b) pay expenses which are included in the Contract Price.

Upon receipt of this notice, the Employer (or Consultant) shall agree or determine these expenses as prescribed in Clause 13.4. [Determinations].

The Contractor shall submit confirmations of test runs to the Employer. When specific test runs are conducted completely, the Employer shall approve the test run record made by the Contractor. If the Employer does not participate in test runs, the confirmations of test runs shall be deemed accurate with the Employer's consent.

9.8. Refusal

If the results of the inspection, monitoring, measurement or testing indicate that there are defects in the equipment, material, design or workmanship or are inconsistent with the Contract, the Employer (or the Consultant) may refuse equipment, materials, design or workmanship by giving notice of reasons to the Contractor.  The Contractor shall correct the defects immediately and ensure that the rejected items are handled in accordance with the Contract.

If the Employer (or Consultant) requires that the equipment, materials, design or workmanship must be retested, testing will be conducted in accordance with the preceding procedures and conditions.  If the refusal and retesting results in additional costs to the Employer, the Contractor shall be liable to pay such costs to the Employer as prescribed in Clause 13.2. [Employer's Complaint].

9.9. Repairs

Notwithstanding tests that have already been completed or certified, the Employer (or the Consultant) may instruct the Contractor to:

(a) Remove from the Site or replace equipment or materials not conforming to the Contract,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(c) Carry out urgent work to ensure the safety of the Works.

The Contractor shall comply with such instructions within a reasonable period of time, which is the time (if any) specified in the instructions or shall be immediate, if urgency is determined in accordance with paragraph (c) above.

If the Contractor fails to comply with the instructions, the Employer will, pursuant to Clause 13.3. [The Employer’s Instructions] have the right to hire and pay some else to do the work. Unless the Contractor is entitled to be covered with the expenses associated with the work, the Contractor must pay full costs due to its non-compliance with the instructions as prescribed in Clause 13.2. [Employer's Complains].

9.10. Ownership of equipment and materials

Each item of equipment and materials within the scope of the Contract will become the property of the Employer when the Contractor has been paid for the value of the equipment and materials.

ARTICLE 10. CONTRACT PERFORMANCE PERIOD AND SCHEDULE

10.1. Commencement Date and Date for Completion

Commencement Date is …. and the Employer (or Consultant) must given advance notice of Commencement Date to the Contractor no less than ... days and the Commencement Date is within ... days after the Contract takes effect.

The Contractor will commence the engineering, procurement, and construction immediately after the Commencement Date and complete the whole work before.... [date] or the Time for Completion will be adjusted according to the Performance Schedule approved by the Employer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Contractor must complete all or every part of the work (if any) within the Time for Completion including:

a) It has passed the testing after completion of the Works or Sections as the case may be, and

b) It has completed all of the work mentioned in the Contract or Sections for consideration as completed and accepted in accordance with Clause 9.1. [Taking-Over of Works].

10.3. Performance Schedule

The Contractor shall submit to the Employer (or Consultant) detailed performance schedule within ... days after the Commencement Date. The Contractor will also submit the revised performance schedule if the previous schedule is not consistent with the actual progress or inconsistent with the Contractor's obligations.  Except as otherwise stated in the Contract, each Schedule shall include:

a) The contractor's performance order and milestone for each major period;

b) The process and time for testing after completion are specified in the Contract, and

c) Supplementary reports which include:

- General description of the methods that the Contractor intends to apply and the main stages in the engineering, procurement, and construction, and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Contractor shall follow this schedule and fulfil its obligations under the Contract unless the Employer (or the Consultant), within ... days after receipt of the Schedule, notify the Contractor that the extent to which this schedule is inconsistent with the Contract.  Employer’s personnel will be allowed to only rely on this Schedule to make a plan for their activities.

The Contractor shall immediately notify the Employer (or the Consultant) of any particular event or situation that possibly occurs in the future that may adversely affect or delay the performance of the work or increase the Contract Price. In that case, the Employer (or the Consultant) may request the Contractor to report on the effects of future events and/or proposals under Clause 16.3. [Variation Procedure]

Any time the Employer (or the Consultant) informs the Contractor that the progress has not complied (within the identified scope) with the Contract or in accordance with the actual progress and submitted plans, the Contractor shall submit to the Employer a revised schedule in accordance with this Clause.

10.4. Extension of Time for Completion

Pursuant to Clause 24.1 [Contractor's CLAIMS], the Contractor shall be permitted to extend the Time of Completion if and to the extent that the completion for the purpose of Clause 9.1. [Taking-Over of Works] is being or will be delayed due to one of the following reasons:

a) There is a change (unless the adjustment of completion time has been agreed in accordance with Clause 16.3 [Variation Procedure] or an important change of part of the work included in the Contract;

c) The cause of the delay resulting in a prolonged period of time is consistent with a clause of these Conditions;

c) Delays and obstacles on the Site caused by the Employer, the Employer’s personnel or other Contractors.

c) The lack of personnel or goods is unpredictable due to the activities of the Government;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the Contractor considers that it has been allowed to extend the Time of Completion, the Contractor shall give a notice to the Employer (or the Consultant) in accordance with Clause 24.1. [Contractor's CLAIMS]. When determining the extension of time under this Clause, the Employer (or Consultant) must review previous decisions and may increase but not reduce the total duration of the extension.

10.5. Delays due to Authorities

If the following conditions apply, such as:

a) The contractor has complied with the procedures prescribed by the State, but the authorities did not meet the deadline as prescribed or did not perform the work proposed by the Contractor and

b) The delay or failure to perform such work is unpredictable even by an experienced Contractor when submitting bid.

Such delay or failure to perform the work will therefore be considered a cause of delay in accordance with Clause 10.4. [Extension of Time of Completion].

10.6. Actual performance progress

At any time:

a) The actual performance progress is too slow to complete the work within the given Time for Completion time, and/or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

other than the reasons mentioned in Clause 10.4. [Extension of Time for Completion], then the Employer (or the Consultant) may instruct the Contractor, in accordance with Clause 10.3. [Progress of work performance], to submit of a revised schedule and a report describing the modifications proposed by the Contractor to follow progress and complete within the given Time for Completion.

Unless the Employer (or the Consultant) has given another notice, the Contractor shall apply these revised methods, which may require an increase in the number of work hours and the number of Contractor's personnel and/or the goods to which the Contractor is subject to risk and any costs. If these modifications result in additional costs to the Employer, pursuant to Clause 13.2. [The Employer's complaint], the Contractor will pay these costs to the Employer, in addition to the damage caused by the delay (if any) as prescribed in Clause 10.7 hereunder.

10.7. Damage caused by delays

If the Contractor fails to comply with Clause 10.2. [Time for Completion], the Contractor shall, in accordance with Clause 13.2. [Employer's complaint] will pay the Employer for damage caused by this non-compliance.  The damages will be the amount specified in Appendix No. ... [Performance Schedule] will be paid daily for the period between the Time for Completion and the date set forth in the Taking-Over Certificate. However, the total amount under this Clause shall not exceed the total maximum amount resulting from the damage due to delay (if any) set forth in Appendix No ...

The damages will be only damages caused by the Contractor’s faults, rather than termination under Clause 18.7. [Termination by the Employer] before completing the work.  This compensation does not relieve the Contractor’s obligation to complete the work or any of its responsibilities or obligations under the Contract.

ARTICLE 11. PERFORMANCE SECURITY AND BANK GUARANTEE FOR ADVANCE PAYMENT

11.1. Performance Security

The Contractor shall pay the Employer the Performance Security corresponding to the amount and currency prescribed in Special Conditions of Contract.

The Contractor shall furnish the Performance Security to the Employer within … days from the date on which the Contract is signed. The Performance Security shall be issued by a qualified bank or credit institution as required by law using the form in Appendix No. … or another form approved by the Employer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Employer may not collect Performance Security, except for the amount of money to which the Employer is entitled under the Contract in the following cases:

(a) The Contractor fails to extend the validity of the Performance Security; in this case the Employer may collect the full amount of the Performance Security.

(b) The Contractor fails to make payment of the debt as agreed to the Employer or the debt to be payable under Clause 13.2. [Employer’s Claims] or Article 24 [CLAIMS and Settlement of Disputes], within ... days after the agreement or decision on the debt payable.

(c) The Contractor fails to correct defects within ... days after receiving the request of the Employer to remedy defects, or

(d) Where the Employer is allowed to terminate the Contract under Clause 18.7. [Termination by the Employer], regardless of a notice of termination.

Employers must compensate and bear disadvantages to the Contractor for damages, losses and expenses (including legal costs and fees) due to a complaint about the Performance Security to the extent that the Employer is not allowed to make a complaint.

The Employer must return the Performance Security to the Contractor within ... days after issuing the Taking-Over Certificate to put the Works into service and after the Employer has received the Guarantee of Works in accordance with the provisions of the Contract.

11.2. Bank Guarantee for Advance Payment

The Contractor must furnish a Bank Guarantee for Advance Payment to the Employer within ... days after the effective date of the Contract corresponding to the amount and type of advance.  The Bank Guarantee for Advance Payment shall remain valid until the advance payment is recovered and deducted corresponding to the amount of the recovered advance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.1. Contract Price

12.1.1. Except as otherwise provided by the Parties in the Specific Conditions, this Contract is a lump sum contract and shall only be governed by its terms and conditions.

12.1.2. After evaluating all of work performed and obligations fulfilled by the Contractor under the Contract, the Employer shall pay the Contractor the Contract Price including:

a) Vietnamese Dong: VND ..............................

In particular (if the parties have agreed to separate each portion of the work):

- Engineering: VND …,

- Procurement: VND …,

- Construction: VND ….

b) Foreign currency: …………………… (insert foreign currency to be used).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Engineering: ...,

- Procurement: …,

- Construction:….

c) Any additions or reductions approved by the Employer in accordance with the Contract.

12.1.3. Except as otherwise expressly provided in the Contract, the Contract Price includes all costs incurred to perform the work: all costs, fees, profits and all taxes relating to the work in accordance with regulations of law;

12.1.4. Contract Price includes all costs related to copyright, etc.

12.1.5. Except as otherwise expressly provided in the Contract, the Contractor shall bear all risks associated with the cost of performance and the Contractor shall be deemed to have acquired all necessary information and taken into account all circumstances that likely affect the costs when determining the Contract Price.

12.2. Advance

12.2.1. After receiving the Performance Security and the Bank Guarantee for Advance Payment, the Employer shall advance the Contractor an amount (the total advance value must not exceed 50% of the contract value):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In particular (if the parties have agreed to separate each portion of the work):

- Engineering: VND…, in proportion to …% of engineering value;

- Procurement: VND…, in proportion to …% of engineering value;

- Construction: VND…, in proportion to …% of engineering value;

b) Foreign currency: ……. (Unit of foreign currency), in proportion to .. % of Contract Price.

In particular (if the parties have agreed to separate each portion of the work):

- Engineering: (foreign currency’s unit)…, in proportion to …% of engineering value;

- Procurement: (foreign currency’s unit)…, in proportion to …% of engineering value;

- Construction: (foreign currency's unit)…, in proportion to …% of engineering value;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.2.2. The advance will be withdrawn by deduction in the payments.  The deduction rate will be based on the recovery rate specified in Appendix No. ... [Contract Price, Advance, and Payment]. The contract advance will be fully recovered when the payment value reaches 80% of the Contract Price as specified in Appendix No. …[Contract Price, Advance, and Payment].

12.3. Payment

12.3.1. Currency and methods of payment

a) Currency used to pay the Contract is Vietnamese currency and .... (specify the type of foreign currency used in payment).

b) The method of payment is wire transfer (or in other forms agreed upon by the Parties in accordance with the relevant law); except for the contents relating to equipment that will be made in the form of irrevocable L/C.

12.3.2. Milestones

The payments shall be made in … installments, in accordance with the milestones as specified in Appendix No. … [Contract Price, Advance, and Payment]. Where:

a) Engineering:

- First installment: ….% of Contract Price after the Contractor has completed the design of Sections or the work performance ... (agreed upon by the Parties).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- … installment

- Last installment: ….% of Contract Price after the Contractor has completed the full design of the Works that has been approved by the Employer. 

b) Procurement:

- First installment: ….% of Contract Price after the Contractor has furnished equipment of the Sections… ;

- Second installment: ….% of Contract Price after the Contractor has furnished equipment of the Sections… ;

- … installment

- Last installment: ….% of Contract Price after the Contractor has furnished all of equipment as specified in the Contract.

c) Construction:

- First installment: ….% of Contract Price (or value of the completed Sections) after the Contractor has completed the Sections...(Sections’ names).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- … installment

- Last installment: ….% of Contract Price (or remaining value) after the Contractor has completed the work and agreement in the Contract.

The Employer shall pay the Contractor the entire Contract Price after the Contractor has completed all work of the Contract which has been taken over and the Parties have completed the contract settlement as prescribed in Article 25. [Final Settlement and Completion] and after the Employer receives the Guarantee of the Works issued by the Contractor.

Payments are made according to these milestones.  In case the actual work progress is later than the milestones of the Contract, the Employer may agree to determine the payment amounts according to the milestones specified in the Contract or make payments according to the actual work progress when the Contractor has completed the work.

12.3.3. Payment documents

The Contractor will submit the payment documents in ... copies to the Employer upon the deadline for payment stated in the Contract.  Payment documents include but not limited to the following documents (for a specific contract, the relevant Parties shall agree on other documents required):

- Taking-Over Certificate in the payment period with confirmations of Employer’s representative or Consultant’s representative (if any) and Contractor’s representative. This Taking-Over Certificate is an acceptance certificate of the completed Works, Sections, or suitable to the Scope of Work to be performed under the Contract (without the need for certification of completed work quantity);

- Schedule of additional quantity value (if any) beyond the Scope of Work in accordance with the Contract, with the certification of the Employer's representative or Consultant's representative (if any) as stated in Appendix No. 3;

- The payment request made by the Contractor as prescribed in Appendix No. 1, including: the value of the completed quantity under the Contract as specified in Appendix 2, the value of the additional work quantity (if any), the advance deduction, the amount requested for payment in the period after the offsetting with certifications of Employer’s representative and Contractor’s representative.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Except as otherwise provided in Clause 13.2. [Employer’s Claims], after receiving complete payment documents in accordance with the Contract, the Employer will pay the Contractor within ... working days.

12.3.5. Delayed payment

If the Contractor does not receive payment under Clause 12.3. [Payment], the Employer must pay the financial charges to the Contractor on the basis of the amount that was not paid during the late time at the overdue interest rate applicable to the first day of late payment quoted by the commercial bank where the Contractor opens a checking account until the Employer has made full payment to the Contractor.

12.3.6. Payment of Retention Money

The Employer will pay all the retention money withheld by the Contractor when the Parties have sufficient grounds for determining the amounts of the payments and when the Contractor fulfills the obligation to guarantee the Works in accordance with the provisions of Clause 20.2. [Guarantee].

ARTICLE 13. GENERAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF EMPLOYER

13.1 Employer’s Personnel

13.1.1. The Employer must ensure that the Employer’s Personnel and other Contractors on the Site will:

(a) Cooperate with the Contractor in accordance with Clause 15.3. [Cooperation]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.1.2. Employer’s Representative

The Employer may appoint a representative to perform the Contract.  In this case, the Employer must provide the Contractor with notice of the name, address, duties and powers of the representative.

The Employer’s representative shall carry out the duties assigned to him/her and exercise the powers authorized by the Employer. Unless the Employer gives notice to the Contractor, the Employer’s representative shall be deemed to have full rights of the Employer under the Contract, except as specified in Clause 18.7. [Termination by the Employer].

If the Employer wishes to replace any person appointed as its representative, within no less than ... days, the Employer shall appoint the substitute and provide the Contractor with a notice of name, address, duties and power at the same time.

13.1.3. Other personnel of the Employer

The Employer may appoint representatives to perform certain tasks in the Contract.  In this case, the Employer must provide the Contractor with written notice of the names, contact information, duties and powers of these employees.

These employees must be qualified to perform the duties and authorized powers and proficiency in the communication language set forth in Clause 3.1. [Laws and Language]

13.1.4. Authorized person

All persons, including the Employer’s representative and persons assigned or authorized by the Employer, shall have the right to give instructions to the Contractor only in the circumstances specified in the authorization.  Any approval, review, confirmation, consent, inspection, supervision, instruction, notice, recommendation, request, test or similar acts of the authorized persons, in conformity with the authorization, will have the same validity as if the act was done by the Employer.  However:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(b) Any failure to consent to any work, equipment or material shall not constitute an approval and, therefore, shall not prejudice the rights of the Employer in rejecting the work, equipment, or material;

(c) If the Contractor has any suspicion of a decision or instruction of the Assistant, the Contractor may raise the matter with the Employer, who shall promptly assert, reverse or alter that decision or instruction.

13.2. Employer’s Claims

If the Employer considers that it is entitled to any payment in accordance with any of these Conditions or other provisions relating to the Contract, and/or for the extension of the Defects Notification Period, the Employer must give a notice and provide details to the Contractor.

The Employer shall give a notice as soon as possible upon the discovery of a problem or situation that results in a complaint.  Notice of extension of Defects Notification Period must be made before the deadline for notice.

The basis for complaint must be specified in Article(s) or other complaint bases and include evidence of the amount and/or extension to which the Employer claims to be entitled in connection with the Contract.  Subsequently, the Employers must follow the Clause 13.4. [Determinations] to reach a consensus or decide (i) amount (if any) for which the Employer has the right to request from the Contractor and/or (ii) extends Defects Notification Period (if any) as prescribed in Clause 21.3. [Extension of Defects Notification Period].

Employers can deduct this amount from any debt or amount to be owed by the Contractor. Employer is entitled to deduct or reduce the amount from the total Contractor's debt that has been confirmed or any other claim against the Contractor under this Clause.

13.3. Employer’s Instructions

The Employer may provide the Contractor with necessary instructions to fulfill its obligations under the Contract. Each instruction must be in writing and state the obligations associated with it and the Clauses (or other clauses of the Contract) in which the obligations are specified.  If guidance leads to an alternation, Article 16 [ADJUSTMENTS AND VARIATIONS] shall apply.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.4. Determinations

Whenever this Condition stipulates that the Employer must agree or resolve a matter, the Employer must discuss with the Contractor to try to reach an agreement. If no agreement is reached, the Owner must make an objective decision consistent with the Contract with careful consideration of all relevant contexts.

The Owner must notify the Contractor of any agreement or decision with specific evidence.  Each party shall endeavor to respect the validity of each agreement or decision, unless the Contractor notifies the Employer of its dissatisfaction with a decision within ... days from the day on which the notice is received. Subsequently, the other Party may refer the dispute to the Dispute Resolution Board (if any) under Clause 24.4. [Conclusion of the Dispute Resolution Board].

13.5. Permission for the Contractor to access the Site

The Employer must give the Contractor the right to access and use all parts of the Site for the duration of the Contract. If no time is specified in Appendix No. ... [Bid (or Proposal) of the Employer], the Employer must allow the Contractor the right to access and use the Site for executing the construction in accordance with the performance schedule that has been submitted to the Employer under Clause 10.3. [Performance Schedule]Where the Contractor has not received the right to receive and use the Site due to the delay of the Employer and incur costs during this period, the Contractor shall notify the Employer and shall have the right, under Clause 24.1. [Contractor’s Claims] to require:

(a) the extension of the execution period due to the delay if the completion is delaying or will delay as prescribed in Clause 10.4. [Extension of Time for Completion]

(b) the payment of expenses which are included in the Contract Price.

Upon receipt of this notice, the Employer (or Consultant) shall agree or determine these expenses as prescribed in Clause 13.4. [Determinations].

However, if and to the extent that the Employer does not allow such rights to the Contractor due to defects or delays of the Contractor, including a defect or delay in submitting any material, the Contractor will not be entitled to the extension of this time and cost.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Employer shall (if he is in a position to do this) provide reasonable assistance to the Contractor, upon the request of the Contractor, in terms of obtaining a permit or written approval to perform the work in accordance with the law.

13.7. Other rights and obligations as prescribed by law.

ARTICLE 14. DUTIES AND ENTITLEMENT OF CONSULTANT

(To be applicable when the Employer hires a Consultant)

Article 14.1. Duties and rights of Consultant

Consultant is a person who will perform the tasks assigned by the Employer under a consultant contract.  The Consultant may be composed of individuals who have professional qualifications to carry out these tasks.

The Consultant has no right to modify the contract. The Consultant may exercise the rights attached to the title of Consultant as determined or implied as deemed necessary in the Contract. If the Consultant is required to obtain the Employer's approval prior to the exercise of a specific right, these requirements must be stated in the Contract.  The Employer commits itself not to impose any constraints on the Consultant's rights, except for matters as agreed with the Contractor.

Unless stated otherwise under this condition:

(a) Whenever the Consultant perform a task or exercise a right that has been specified or implied in the Contract, the Consultant shall be deemed to be employed by the Employer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(c) Any Consultant's approval, inspection, certification, consent, review, inspection, notice, recommendation, request, test or similar actions (including the absence of objections) will also not exempt the Contractor from any responsibility under the Contract, including responsibility for defects, omissions, discrepancies and noncompliance.

14.2. Authorization of the Consultant

The Consultant may assign tasks and authorize certain individuals with the Employer's consent.  These individuals may be a permanent resident Consultant and/or independent supervisor designated to supervise and/or test equipment and/or materials.  The assignment, authorization or cancellation of the assignment or authorization of the Consultant must be in writing and effective only when both parties receive the written communication. However, unless otherwise agreed by both Parties, the Consultant will not authorize any matter under Clause 13.4. [Determinations].

These individuals must have professional qualifications to carry out the tasks authorized and at the same time acquire proficiency in the communication language as defined in Clause 3.1. [Laws and Language].

Each person assigned to the task or authorized is only entitled to give instructions to the Contractor within the scope of the authorization.  Any consent, inspection, confirmation,  review, instruction, notice, recommendation, request, test or similar act of an individual in accordance with the authorization will have the same effect as the performance of the Consultant.  However:

(a) Any failure to consent to any work, equipment or material shall not constitute an approval and, therefore, shall not prejudice the rights of the Consultant in rejecting the work, equipment, or material.

(b) If the Contractor has any suspicion of a decision or instruction of an individual, the Contractor may raise the matter with the Consultant, who shall promptly assert, reverse or alter that decision or instruction.

14.3. Consultant's Instructions

The Consultant may, at any time, provide the Contractor with additional instructions or drawings necessary for the construction of the Works and for the correction of any defects in accordance with the Contract. The Contractor will only receive instructions from the Consultant or its authorized representative.  If an instruction constitutes a Variation, the Article 16 [ADJUSTMENTS AND VARIATIONS] shall apply.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(a) gives oral instructions; and

(b) receives a written request for instructions from yourself but do not respond by giving written opinion within ... working days, upon receipt of a request

the request is the written instructions of the Consultant or the authorized person (as the case may be).

14.4. Replacement of Consultant

If the Employer intends to replace the Consultant, no less than ... days before the intended replacement date, the Employer shall notify the Contractor of the respective details of the Consultant who is expected to replace.  The Employer shall not replace the Consultant with any person for whom the Contractor expresses its refusal by giving notice to the Employer, together with the details, to explain the reasons.

14.5. Decision of Consultant

These conditions require that when the Consultant (on behalf of the Employer) undertakes the work under this Clause to agree or resolve a matter, it should try to discuss with each Party to reach an agreement.

The Consultant should notify both Parties of each agreement or decision with his defense argument.  Each party shall endeavor to respect the validity of each agreement or decision, unless they are subject to the consideration under Article 24 [CLAIMS and Settlement of Disputes].

ARTICLE 15. GENERAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CONTRACTOR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Contractor shall perform the engineering, procurement, and construction under the Contract and repair any defects in the Works.  Upon completion, the Works must be in accordance with the purposes as defined in the Contract.

The Contractor shall furnish the Contractor's equipment and documents as set out in the Contract and all Contractor's personnel, goods, consumables, other items and services whether temporary or permanent as required in and for engineering, construction, completion and defect correction.

This work must include all the work required to meet the Employer’s Requirements, or is covered by the Contract and all work (including absence from the Contract) necessary for the stability or the completion or the safety and well-functioning of the Works.

The Contractor is responsible for the appropriateness, stability and safety of site operations, construction methods and the entire Works.

The Contractor, whenever requested by the Employer, shall submit the details of the arrangement and methods proposed by the Contractor for the execution of the Works.  No substantial changes to the arrangements and methods may be made without prior notice to the Employer.

15.2. Contractor’s Representative

The Contractor shall appoint a Contractor’s representative and authorize the representative to perform the Contract on behalf of the Contractor.

Unless the representative of the Contractor is named in the Contract, prior to the Commencement Date of the Works, the Contractor shall notify the Employer of name and details of the person requested to be the Contractor's representative for consideration. If this person is not accepted or being rejected thereafter, or if the appointed person is not qualified to act as a Contractor’s representative, the Contractor shall, in such a similar manner, notify the Employer of name and details of another representative suitable for this position.

The Contractor may not discharge the Contractor’s representative or appoint a substitute without prior consent of the Employer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Contractor’s representative may authorize its functions and powers to those who are capable and may revoke this authorization at any time.  The authorization or revocation will only be effective when the Employer receives a prior consent bearing the signature of the Contractor’s representative, authorized person's name and rights and powers vested or canceled.

Contractor’s representative and aforementioned persons must be proficient in the communication language specified in Clause 3.1. [Laws and Language].

15.3. Cooperation

As stated in the Contract or Employer’s Instructions (or the Consultant’s Instructions), the Contractor shall be responsible for the cooperation with:

(a) The Employer’s Personnel,

(b) Other Contractors hired by the Employer, and

(c) Employees of competent authorities,

To be hired or sent to perform the work not included in the Contract.

Services provided for these persons and other Contractors, including the use of Contractor’s equipment, Temporary Works or arrangement of access to the Site fall on the Contractor's responsibility.  Where these services incur expenses not included in the Contract Price, the Parties shall consider these additional expenses.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Under the Contract, if the Contractor requests the Employer to give the right use any platform, structure, workshop or means of access at the request of the Contractor, the Contractor shall submit the request to the Employer (or the Consultant) in conformity with the time and format in the Bidding Documents.

15.4. Location of boundary markers

The Contractor must locate the Works by boundary markers and reference elevation as defined in the Contract.  The contractor will be responsible for accurately identifying all of Sections and correcting the defects of location, height, size or lining of the Works.

The Employer will be responsible for any errors in the information provided in the sections indicated above or the notices for reference (boundary marks, linearity and elevation), but the Contractor must try to verify their precision before the use.

In the event that the Contractor suffers delay and/or incur Cost not at its faults, the Contractor shall give a notice to the Employer (or the Consultant) and shall be entitled subject to notice under Clause 24.1. [Contractor’s Claims] to:

(a) an extension of time for any such delay, if the completion is or will be delayed, under Clause 10.4. [Extension of Time for Completion] and

(b) the payment of any such Cost, which shall be  included in the Contract Price.

Upon receipt of such notice, the Employer (or the Consultant) shall proceed in accordance with the Clause 13.4. [Determinations] to agree or determine (i) whether and (if so) to what extent that errors cannot reasonably be detected, and (ii) the matters described in paragraph (a) and (b) above related to this extent.

15.5. Safety Procedures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(a) comply with all applicable occupational safety regulations;

(b) take care for the safety of all persons entitled to be on the Site;

(c) Adopt measures for ensuring the safety of the Works and for those authorized to be on the Site.

15.6. Site conditions

The Employer shall have made available to the Contractor for its information about sub-surface conditions, hydrogeology and the content of the Site survey, including the environment aspects relating to the Contract.

To the extent which was practicable (taking accounting of cost and time), the Contractor shall be deemed to have obtained all necessary information as to the risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect the Bid or Works. To the same extent, the Contractor shall be deemed to have inspected and examined the Site, its surroundings, the above data and other available information, and to have satisfied before submitting the Bid as to all relevant matters, including limitation):

(a) the form and nature of the Site, including sub-surface conditions,

(b) the hydrological and climatic conditions,

(c) the extent and nature of the work and Goods necessary for the execution and completion of the Works and the remedying of any defects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(e) the Contractor’s requirements for access, accommodation, facilities, personnel, transport, water and other services.

The Contractor shall be deemed to have satisfied itself as to the correctness and sufficiency of the Site conditions in determining Contract Price.

15.7. Unforeseeable Physical Conditions

In this Clause, “physical conditions” means natural physical conditions and man-made and other physical obstructions and pollutants, which the Contractor encounters at the Site when executing the Works, including sub-surface and hydrological conditions but excluding climatic conditions.

If the Contractor encounters adverse physical conditions which he considers to have been Unforeseeable, the Contractor shall give notice to the Employer (or the Consultant) as soon as practicable. This notice shall describe the physical conditions, so that they can be inspected by the Employer (or Consultant), and shall set out the reasons why the Contractor considers them to be Unforeseeable.  The Contractor shall continue executing the Works, using such proper and reasonable measures as are appropriate for the physical conditions, and shall comply with any instructions which the Employer (or Consultant) may give.  If an instruction constitutes a Variation, the Article 16 [ADJUSTMENTS AND VARIATIONS] shall apply.

If and to the extent that the Contractor encounters physical conditions which are Unforeseeable, gives such a notice, and suffers delay and/or incurs Cost due to these conditions, the Contractor shall be entitled subject to notice under Clause 24.1 [Contractor’s Claims] to:

(a) an extension of time for any such delay, if the completion is or will be delayed, under Clause 10.4. [Extension of Time for Completion], and

(b) payment of any such Cost, which shall be included in the Contract Price.

However, before additional Cost is finally agreed or determined under paragraph (b), the Employer (or Consultant) may also review whether other physical conditions in similar parts of Works (if any) were more favorable than could reasonably have been foreseen when the Contractor submitted the Bid. If and to the extent that these more favorable conditions were encountered, the Employer (or Consultant) may proceed in accordance Clause 13.4 [Determinations ] to agree or determine the reductions in Cost which were due to these conditions, which may be included (as deductions) in the Contract Price and Payment Certificates. However, the net effect of all adjustments under paragraph (b) and all these reductions, for all the physical conditions encountered in similar parts of the Works, shall not result in a net reduction in the Contract Price.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15.8. Rights of Way and Facilities

The Contractor shall incur the Cost of special and/or temporary rights-of-way which are necessary for the Works, including access to the Site. The Contractor shall obtain, at its risk and cost, any additional rights of way or facilities outside the Site which he may require for the purposes of the Works.

15.9. Avoidance of Interference

The Contractor shall not interfere unnecessarily or improperly with:

(c) the convenience of the public, or

(d) the access to and use and occupation of all roads and footpaths, irrespective of whether they are public or in the possession of the Employer or of others.

The Contractor shall indemnify and hold the Employer harmless against and from all damages, losses and expenses (including legal fees and expenses) resulting from any such unnecessary or improper interference.

15.10. Access Route

The Contractor shall be deemed to have been satisfied as to the availability and suitability of access routes to the Site. The Contractor shall use reasonable efforts to prevent any road or bridge from being damaged by the Contractor’s traffic or by the Contractor’s Personnel.  These efforts shall include the proper use of appropriate vehicles and routes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(a) the Contractor shall (as between the Parties) be responsible for any maintenance which may be required for his use of access routes;

(b) the Contractor shall provide all necessary signs or directions along access routes, and shall obtain any permission which may be required from the relevant authorities for his use of routes, signs and directions;

(c) the Employer shall not be responsible for any claims which may arise from the use or otherwise of any access route;

(d) the Employer does not guarantee the suitability or availability of particular access routes; and

(e) Costs due to non-suitability or non-availability, for the use required by the Contractor, of access routes shall be borne by the Contractor.

15.11. Transport of Goods

Unless otherwise stated in Particular Conditions:

 (a) the Contractor shall give the Employer not less than …(21 days’ notice) of the date on which any Plant or a major item of other Goods will be delivered to the Site;

(b) the Contractor shall be responsible for packing, loading, transporting, receiving, unloading, storing and protecting all Goods and other things required for the Works; and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15.12. Contractor’s Equipment

The Contractor shall be responsible for all Contractor’s Equipment.  When brought on to the Site, Contractor's Equipment shall be deemed to be exclusively intended for the execution of the Works. The Contractor shall not remove from the Site any major items of Contractor’s Equipment without the consent of the Employer (or the Consultant) However, consent shall not be required for vehicles transporting Goods or Contractor’s Personnel off Site.

15.13. Protection of the Environment

The Contractor shall take all reasonable steps to protect the environment (both on and off the Site) and to limit damage and nuisance to people and property resulting from pollution, noise and other results of his operations.

The Contractor shall ensure that emissions, surface discharges and effluent from the Contractor’s activities shall not exceed the values stated in the Specification or prescribed by applicable Laws.

15.14. Electricity, Water and other Services

The Contractor shall, except as stated below, be responsible for the provision of all power, water and other services he may require.

The Contractor shall be entitled to use for the purposes of the Works such supplies of electricity, water, gas and other services as may be available on the Site and of which details and prices are given in the Employer’s Requirements.  The Contractor shall, at his risk and cost, provide any apparatus necessary for his use of these services and for measuring the quantities consumed.

The quantities consumed and the amounts due (at these prices) for such services shall be agreed or determined in accordance with Clause 13.2 [Employer’s Claims] and Clause 13.4 [Determinations]. The Contractor shall pay these amounts to the Employer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Employer shall make the Employer’s Equipment (if any) available for the use of the Contractor in the execution of the Works in accordance with the details, arrangements and prices stated in the Specification. Unless otherwise stated in the Specification:

(a) the Employer shall be responsible for the Employer’s Equipment, except that

(b) the Contractor shall be responsible for each item of Employer’s Equipment whilst any of the Contractor’s Personnel is operating it, driving it, directing it or in possession or control of it.

The appropriate quantities and the amounts due (at such stated prices) for the use of Employer’s Equipment shall be agreed or determined in accordance with Clause 13.2 [Employer’s Claims] and Clause 13.4 [Determinations].  The Contractor shall pay these amounts to the Employer.

Employer shall supply, free of charge, the “free-issue materials” (if any) in accordance with the details stated in the Employer’s Requirements. The Employer shall, at his risk and cost, provide these materials at the time and place specified in the Contract.  The Contractor shall then visually inspect them, and shall promptly give notice to the Employer of any shortage, defect or default in these materials. Unless otherwise agreed by both Parties, the Employer shall immediately rectify the notified shortage, defect or default.

After this visual inspection, the free-issue materials shall come under the care, custody and control of the Contractor.  The Contractor’s obligations of inspection, care, custody and control shall not relieve the Employer of liability for any shortage, defect or default not apparent from a visual inspection.

15.16. Progress Reports

Unless otherwise stated in the Particular Conditions, monthly progress reports shall be prepared by the Contractor and submitted to the Consultant in … copies.  The first report shall cover the period up to the end of the first calendar month following the Commencement Date.  Reports shall be submitted monthly thereafter, each within … days after the last day of the period to which it relates.

Reporting shall continue until the Contractor has completed all work which is known to be outstanding at the completion date stated in the Taking-Over Certificate for the Works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(a) charts and detailed descriptions of progress, including each stage of design,  procurement, manufacture, delivery to Site, construction, erection and testing;

(b) photographs showing the status of manufacture and of progress on the Site;

(c) for the manufacture of each main item of Plant and Materials, the name of the manufacturer, manufacture location, percentage progress, and the actual or expected dates of:

(i) commencement of manufacture,

(ii) Contractor’s inspections,

(iii) Employer’s tests, and

(iv) shipment and arrival at the Site;

(d) the details described in [Records of Contractor’s Personnel and Equipment];

(e) copies of quality assurance documents, test results and certificates of Materials;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(g) safety statistics, including details of any hazardous incidents and activities relating to environmental aspects and public relations; and

(h) comparisons of actual and planned progress, with details of any events or circumstances with may jeopardize the completion in accordance with the Contract, and the measures being (or to be) adopted to overcome delays.

15.17. Security of the Site

Unless otherwise stated in Particular Conditions:

(a) the Contractor shall be responsible for keeping unauthorized persons off the Site, and

(b) authorized persons shall be limited to the Contractor’s Personnel and the Employer’s Personnel; and to any other personnel notified to the Contractor, by the Employer (or the authorized person), as authorized personnel of the Employer’s other contractors on the Site.

15.18. Contractor’s Operations on Site

The Contractor shall confine his operations to the Site, and to any additional areas which may be obtained by the Contractor and agreed by the Engineer as additional working areas.  The Contractor shall take all necessary precautions to keep Contractor’s Equipment and Contractor’s Personnel within the Site and these additional areas, and to keep them off adjacent land.

During the execution of the Works, the Contractor shall keep the Site free from all unnecessary obstruction, and shall store or dispose of any Contractor’s Equipment or surplus materials.  The Contractor shall clear away and remove from the Site any wreckage, rubbish and Temporary Works which are no longer required.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15.19. Training

The Contractor shall provide personnel of the Employer with training and guidelines to operate and maintain the Works within the scope specified in the Employer’s Requirements. If the Contract states that the training shall be provided before taking-over of Works, the Works shall not be deemed to be completed for taking over under Clause 9.1. [Taking Over of Works] until the training is completed.

15.20. As-built Documents

The Contractor shall prepare and update promptly sufficient as-built documents on execution of the Works, indicating accurate location, size, and specifications of the Works in as they have been executed. These documents shall be kept in the Site and only used for the purposes of this Clause.  The Employer shall be provided with … copies before the commencement of the Tests on Completion.

In addition, the Contractor shall provide the Employer with as-built documents of the Works, indicating details of the Works as they have been executed and submit them to the Employer for approval under Article 5 [Requirements for engineering]. The Contractor will receive an acceptance of the Employer in terms of size, system of references, and other relevant details.

Before issuing the Taking-Over Certificate, the Contractor shall provide the Employer with detailed data and as-built documents as required by the Employer. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 9.1. [Taking Over of Works] if the Employer does not receive the abovementioned documents.

15.21. Operation and Maintenance Manuals

Prior to the commencement of the Tests on Completion, the Contractor shall submit to the Employer operation and maintenance manuals in substantially sufficient detail for the Employer to operate, maintain, dismantle, reassemble, adjust and repair Equipment.

The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 9.1. [Taking Over of Works] until official operation and maintenance manuals and other manuals specified in Employer’s Requirements have been submitted to the Employer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

All antiques, coins, antiquities or other relics or geological or archaeological items found on Site will be placed under the preservation and authority of the Employer. The Contractor shall cause his Personnel or others not to take away or damage any items found.

Upon discovery any of aforesaid items, the Contractor shall immediately give notice to the Employer for consideration. If the Contractor suffers delay and/or incurs Cost from complying with the Engineer’s instructions under Clause 18.2 [Suspension of Work] and/or from resuming the work, the Contractor shall give notice to the Employer (or the Consultant) and shall be entitled subject to Clause 24.1 [Contractor’s Claims] to:

(a) an extension of time for any such delay if the completion is or will be delayed under Clause 10.4. [Extension of Time for Completion]

(b) payment of any such Cost, which shall be included in the Contract Price.

After receiving this notice, the Employer [the Consultant] shall proceed in accordance with Clause 13.4 [Determinations] to agree or determine these matters.

15.23. Other rights and obligations as prescribed by law.

ARTICLE 16. ADJUSTMENTS AND VARIATIONS

16.1.Adjustments

16.1.1. The Contract Price shall be adjusted upon any changes to the quantities of any item of work included in the Contract. In case of any changes to the quantities of any item of work included in the Contract, the Parties shall make an additional Annex, in which quantities of additional work and price shall be specified.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16.2. Variations

Variations may be initiated by the Employer (or the Consultant) at any time prior to issuing the Taking-Over Certificate for the Works under Clause 9.1. [Taking Over of Works] either by an instruction or by a request to submit a proposal.

The Contractor shall execute each Variation or remedy the work solely with consent of the Employer (or the Consultant). Any amendment shall not reduce or invalidate the Contract’s validity.

If the Contractor fails to make any changes required by the Employer, the Contractor shall immediately give notice to the Employer (or the Consultant) stating (with supporting particulars) that (a) the Contractor cannot readily obtain necessary equipment required for the Variation, (ii) such Variation triggers a substantial change in the sequence or progress of the Works or (iii) such changes will badly affect the achievement of performance guarantees. Upon receipt of this notice, the Employer (or the Consultant) shall either confirm or vary the instruction.

16.3. Variation Procedure

If the Employer (or the Consultant) requests a Variation or the Contractor proposes a Variation, the Contractor shall respond in writing, either by giving reasons why he cannot comply (if this is the case) or by submitting:

a) a description of the proposed work to be performed and a program for its execution,

b) the Contractor’s proposal for any necessary modifications to the performance schedule and time for completion under Article 10 [Performance Schedule], and

c) the Contractor’s proposal for adjustments of Contract Price.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ARTICLE 17. SUBCONTRACTORS

17.1. General provisions of Subcontractors

17.1.1. The Contractor shall not subcontract the whole of the Works and shall be responsible for the quality, schedule and safety of the whole of the Works or defects of any Subcontractor.

17.1.2. The Contractor shall not be required to obtain consent of the Employer (or the Consultant) to suppliers solely of Materials, or to a subcontract for which the Subcontractor is named in the Contract.

17.1.3. the prior consent of the Employer (or the Consultant) to other proposed Subcontractors.

17.1.4. The Contractor shall give the Employer (or the Consultant) not less than … days’ notice of the intended date of commencement of such work on Site.

17.1.5. Each subcontract shall include provisions which would entitle the Employer to require the subcontract to be assigned to the Employer under Clause 17.2. [Assignment of Benefit of Subcontract] (if or when applicable), or in the event of termination under Clause 18.7. [Termination by Employer].

17.2. Assignment of Benefit of Subcontractor

If a Subcontractor’s obligations extend beyond the expiry date of the relevant Defects Notification Period and the Employer (or the Consultant), prior to this date, instructs the Contractor to assign the benefit of such obligations to the Employer, then the Contractor shall do so. Unless otherwise stated in the assignment, the Contractor shall have no liability to the Employer for the work carried out by the Subcontractor after the assignment takes effect.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For the purpose of this Contract, “Nominated Subcontractor” means a Subcontractor:

(a) who is nominated to act as a Subcontractor for the Contractor by the Employer to carry out a portion of the work with high technical requirements or when the Contractor fails to meet the performance schedule after receiving the Employer’s request, or

(b) whom the Employer (or the Consultant) instructs the Contractor to employ as a Subcontractor.

17.4. Objection to Nomination

The Contractor shall not be under any obligation to employ a nominated Subcontractor against whom the Contractor raises reasonable objection by notice to the Employer (or the Consultant) as soon as practicable, with supporting particulars.  An objection shall be deemed reasonable if it arises from (among other things) any of the following matters, unless the Employer agrees in writing to indemnify the Contractor against and from the consequences of the matter:

(a) there are reasons to believe that the Subcontractor does not have sufficient competence, resources or financial strength;

(b) the nominated Subcontractor does not accept to indemnify the Contractor against and from any negligence or misuse of Goods by the nominated Subcontractor, his agents and employees; or

(c) the nominated Subcontractor does not accept to enter into a subcontract which specifies that, for the subcontracted work (including design, if any), the nominated Subcontractor shall:

(i) undertake to the Contractor such obligations and liabilities as will enable the Contractor to discharge his obligations and liabilities under the Contract, and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17.5. Payment to nominated Subcontractors

The Contractor shall pay to the nominated Subcontractor the amounts to be due in accordance with the subcontract. These amounts plus other charges shall be included in the Contract Price in accordance with sub-paragraph (b) of Clause 13.5 [Provisional Sums], except as stated in Clause 17.6 [Evidence of Payments].

17.6. Evidence of Payments

Before issuing a Payment Certificate which includes an amount payable to a nominated Subcontractor, the Employer (or the Consultant) may request the Contractor to supply reasonable evidence that the nominated Subcontractor has received all amounts due in accordance with previous Payment Certificates, less applicable deductions for retention or otherwise.  Unless the Contractor:

(a) submits this reasonable evidence to the Engineer, or

(b) satisfies the Employer (or the Consultant) in writing that he Contractor is reasonably entitled to withhold or refuse to pay these amounts, and submits to the Consultant reasonable evidence that the nominated Subcontractor has been notified of the Contractor’s entitlement,

Then the Employer may (at his sole discretion) pay, direct to the nominated Subcontractor, part or all of such amounts previously certified (less applicable deductions) as are due to the nominated Subcontractor and for which the Contractor has failed to submit the evidence described in sub-paragraphs (a) or (b) above. The Contractor shall then repay, to the Employer, the amount which the nominated Subcontractor was directly paid by the Employer.

ARTICLE 18. SUSPENSION OR TERMINATION BY EMPLOYER

18.1. Notice to Correct

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18.2. Suspension of Work

The Employer (or the Consultant) may at any time instruct the Contractor to suspend progress of part or all of the Works if the Contractor fails to meet requirements for quality, progress, and labor safety under the Contract. During such suspension, the Contractor shall protect, store and secure such part or the Works against any deterioration, loss or damage.

The Employer (or the Consultant) may also notify the cause for the suspension.  If and to the extent that the cause is notified and is the responsibility of the Contractor, the Contractor shall suffer the consequences of the suspension.

18.3. Consequences of Suspension

If the Contractor suffers delay and/or incurs Cost from complying with the Engineer’s instructions under Clause 18.2 [Suspension of Work] and/or from resuming the work, the Contractor shall give notice to the Employer (or the Consultant) and shall be entitled subject to Clause 22.1 [Contractor’s Claims] to:

(a) an extension of time for any such delay if the completion is or will be delayed under Clause 10.4. [Extension of Time for Completion] and

(b) payment of any such Cost, which shall be included in the Contract Price.

After receiving this notice, the Employer [the Consultant] shall proceed in accordance with Clause 13.4 [Determinations] to agree or determine these matters.

The Contractor shall not be entitled to an extension of time for, or to payment of the incurred in, making good the consequences of the Contractor’s faulty.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Contractor shall be entitled to payment of value (as at the date of suspension) of Plant and Materials which have not been delivered to Site, if:

a) the work on Plant or delivery of Plant and/or Materials has been suspended for more than … days, and

b) the Contractor has marked the Plant and/or Materials as the Employer’s property in accordance with the Employer [or the Consultant]’s instructions.

18.5. Prolonged Suspension

If the suspension under Clause 18.2 [Suspension of Work] has continued for more … days, the Contractor may request the Employer [the Consultant]’s permission to proceed.  If the Employer [the Consultant] does not give permission within … days after being requested to do so, the Contractor may, by giving notice to the Employer treat the suspension as an omission. If the suspension affects the whole of the Works, the Contractor may give notice of termination under Clause 19.2 [Termination by Contractor].

18.6. Resumption of Work

After the permission or instruction to proceed is given, the Contractor and the Parties shall jointly examine the Works and the Plant and Materials affected by the suspension. The Contractor shall make good any deterioration or defect in or loss of the Works or Plant or Materials, which has occurred during the suspension.

18.7. Termination by Employer

The Employer shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(b) abandons the Works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract or continual … days of non-performance of the work under the Contract,

(c) without reasonable excuse fails to proceed with the Works in accordance with Clause 10 [Commencement, Delays and Suspension],

(d) subcontracts the whole of the Works or assigns the Contract without the required agreement,

(e) becomes bankrupt.

In any of these events or circumstances, the Employer may, upon giving … days’ notice to the Contractor, terminate the Contract and expel the Contractor from the Site. However, in the case of sub-paragraph (e), the Employer may by notice terminate the Contract immediately.

The Employer’s election to terminate the Contract shall not prejudice any other rights of the Employer, under the Contract.

The Contractor shall then leave the Site and deliver any required Goods, all Contractor’s Documents, and other design documents made by or for him, to the Employer. However, the Contractor shall use his best efforts to comply immediately with any reasonable instructions included in the notice (i) for the assignment of any subcontract, and (ii) for the protection of life or property or for the safety of the Works.

After termination, the Employer may complete the Works and/or arrange for any other entities to do so.  The Employer and these entities may then use any Goods, Contractor’s Documents and other design documents made by or on behalf of the Contractor.

The Employer shall then give notice that the Contractor’s Equipment and Temporary Works will be released to the Contractor at or near the Site.  The Contractor shall promptly arrange their removal, at the risk and cost of the Contractor. However, if by this time the Contractor has failed to make a payment due to the Employer, these items may be sold by the Employer in order to recover this payment. Any balance of the proceeds shall then be paid to the Contractor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

As soon as practicable after a notice of termination under Clause 18.7 [ Termination by Employer] has taken effect, the Employer shall proceed in accordance with Clause 13.4 [ Determinations ] to agree or determine the value of the Works, Goods and Contractor’s Documents, and any other sums due to the Contractor for work executed in accordance with the Contract.

18.9. Payment after Termination

After a notice of termination under Clause 18.7 [Termination by Employer] has taken effect, the Employer may:

(a) proceed in accordance with Clause 13.2 [Employer’s Claims],

(b) withhold further payments to the Contractor until the costs of design (if any), execution, completion and remedying of any defects, damages for delay in completion (if any), and all other costs incurred by the Employer, have been established, and/or

(c) recover from the Contractor any losses and damages incurred by the Employer and any extra costs of completing the Works, after allowing for any sum due to the Contractor under Clause 18.8 [ Valuation at Date of Termination].  After recovering any such losses, damages and extra costs, the Employer shall pay any balance to the Contractor.

18.10. Employer’s Entitlement to Termination for Convenience

The Employer shall be entitled to terminate the Contract, at any time for the Employer’s convenience, by giving notice of such termination to the Contractor. The termination shall take effect … days after the later of the dates on which the Contractor receives this notice or the Employer returns the Performance Security.  The Employer shall not terminate the Contract under this Clause in order to execute the Works himself or to arrange for Works to be executed by another contractor.

After this termination, the Contractor shall proceed in accordance with Clause 19.3 [ Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment] and shall be paid accordance with Clause 18.9 [Payment on Termination].

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19.1. Contractor’s Entitlement to Suspend Work

If the Employer [the Consultant] fails to comply with Clause 12.3 [Payment], the Contractor may, after giving not less than … days’ notice to the Employer, suspend work (or reduce the rate of work) unless and until the Contractor has received the Payment Certificate, reasonable evidence or payment, as the case may be and as described in the notice.

The Contractor’s action shall not prejudice his entitlements to financing charges under Section 12.3.5 [Delayed Payment] and to termination under Clause 19.2 [ Termination by Contractor].

If the Contractor subsequently receives such Payment Certificate, evidence or payment (as described in the relevant Clause and in the above notice) before a notice of termination, the Contractor shall resume normal working as soon as reasonably practicable.

If the Contractor suffers delay and/or incurs Cost as a result of suspending work (or reducing the rate of work) in accordance with this Clause, the Contractor shall give notice to the Employer and shall be entitled subject to Clause 24.1 [Contractor’s Claims] to:

(a) an extension of time for any such delay, if the completion is or will be delayed, under Clause 10.4. [Extension of Time for Completion], and

(b) payment of any such Cost plus profit, which shall be included in the Contract Price.

After receiving this notice, the Employer shall proceed in accordance with Clause 13.4. [Determinations] to agree or determine these matters.

19.2. Termination by Contractor

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(a) the Contractor does not receive the amount due under an Interim Payment Certificate within … days after the expiry of the time stated in Point 12.3.2 [Payment] within which payment is to be made (except for deductions in accordance with Clause 13.2 [Employer’s Claims],

(b) the Employer substantially fails to perform his obligations under the Contract,

(c) The Contractor suspends the work in continual … days at the Employer’s faults,

(d) a prolonged suspension affects the whole of the Works as described in ­Clause 18.5  [Prolonged Suspension], or

(e) the Employer becomes bankrupt or goes into liquidation.

In any of these events or circumstances, the Contractor may, upon giving … days’ notice to the Employer, terminate the Contract.  However, in the case of paragraph (e), the Employer may by notice terminate the Contract immediately.

19.3. Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment

After a notice of termination under Clause 18.10 [Employer’s Entitlement to Termination for Convenience], or Clause 19.2 [Termination by Contractor] has taken effect, the Contractor shall promptly:

(a) cease all further work, except for such work as may have been instructed by the Employer for the protection of life or property or for the safety of the Works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(c) remove all other Goods from the Site, except as necessary for safety, and leave the Site.

19.4. Payment on Termination

After a notice of termination under Clause 19.2 [Termination by Contractor] has taken effect, the Employer shall promptly:

(a) return the Performance Security, Bank Guarantee for Advance Payment to the Contractor and other guarantees,

(b) pay the Contractor in accordance with Clause 18.9 [Payment on Termination], and

(c) pay to the Contractor the amount of any loss or damage sustained by the Contractor as a result of this termination.

ARTICLE 20. INSURANCE AND GUARANTEE

20.1. Insurance

Parties shall purchase compulsory insurance as prescribed by law; and other voluntary insurance agreed upon by Parties.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

After receiving the Taking-Over Certificate for the Works and Sections to be put in use, the Contractor shall:

- Offer warranty for the Works of special class or class 1 within … (not less than 24 months) months with the warranty amount of 3% of Accepted Contract Amount; or offer warranty for the Works of class 2, 3, 4 and other Works within … (not less than 12 months) months with the warranty amount of 5% of Accepted Contract Amount; and offer warranty for equipment as recommended by manufacturers;

- Provide the Employer with a warranty security within … days from the day on which the Taking-Over Certificate for the Works and Sections to be put into use is received. The warranty security shall remain valid until the expiry of the warranty period and be issued by a natural or juridical person using the form prescribed in Appendix No. … [Forms] or another form subject to the Employer’s consent;

- In the warranty period, the Contractor shall remedy any defects by a cause for which the Contractor is responsible in the course of executing the Works at the Contractor’s costs. The remedying defects shall begins not later than … days after receiving the Employer's notice of such defects. Beyond the expiry of the aforementioned period, if the Contractor fails to begin remedying defects, the Employer shall be entitled to employ another Contractor (a third party) to carry out the work and the Contractor shall pay to the Employer the costs reasonably incurred in remedying the defect by the third party. The Contractor shall pay to the third party within … days after receiving such notice of the Employer. Upon expiry of the payment period, if the Contractor fails to pay these costs, the Employer shall subject to Article 24 [Claims and Dispute Settlement] require the Contractor to make payment.

ARTICLE 21. DEFECTS LIABILITY

21.1. Completion of Outstanding Work and Remedying Defects

In order that the Works and Contractor’s Documents, and each Section, shall be in the condition required by the Contract (fair wear and tear excepted) by the expiry date of the relevant Defects Liability Period, the Contractor shall:

(a) complete any work which is outstanding on the date stated in a Taking-Over Certificate, within such reasonable time as is instructed by the Employer, and

(b) execute all work required to remedy defects or damage, as may be notified by (or on behalf of) the Employer on or before the expiry date of the Defects Notification Period for the Works or Section.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21.2. Cost of Remedying Defects

All work referred to in paragraph (b) of Clause 21.1 [Completion of Outstanding Work and Remedying Defects] shall be executed at the risk and cost of the Contractor, if and to the extent that the work is attributable to:

(b) Plant, Materials or workmanship not being in accordance with the Contract,

(c) by the Contractor to comply with any other obligation.

If and to the extent that such work is attributable to any other cause, the Contractor shall be notified promptly by the Employer, and Clause 16.3 [Variation Procedure] shall apply.

21.3. Extension of Defects Liability Period

The Employer shall be entitled subject to Clause 13.2 [Employer’s Claims] to an extension of Defects Notification Period or the Works or a Section if an to the extent that the Works, Section or a major item of Plant (as the case may be, and after taking over) cannot be used for the purposes for which they are intended by reason of a defect or by reason of damage attributable to the Contractor. However, a Defects Notification Period shall not be extended by more than .. years (agreed by Parties).

If delivery and/or erection of Plant and/or Materials was suspended under Clause 18.2. [Suspension of Work] or Clause 19.1 [Contractor’s Entitlement to Suspend Work], the Contractor’s obligations under this Clause shall not apply to any defects or damage occurring more than (two) years after the Defects Notification Period would otherwise have expired.

21.4. Failure to Remedy Defects

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the Contractor fails to remedy the defect or damage by this notified date and this remedial work was to be executed at the cost of the Contractor under Clause 21.2 [Cost of Remedying Defects], the Employer may (at his option):

(a) carry out the work himself or by others, in a reasonable manner and at the Contractor’s cost, but the Contractor shall have no responsibility for this work; and the Contractor shall subject to Clause 13.2 [Employer’s Claims] pay to the Employer the costs reasonably incurred by the Employer in remedying the defect or damage;

(b) determine a reasonable reduction in the Contract Price in accordance with Clause 13.4 [Determinations]; or

(c) if the defect or damage deprives the Employer of substantially the whole benefit of the Works or any major part of the Works, terminate the Contract as a whole, or in respect of such major part which cannot be put to the intended use.  Without prejudice to any other rights, under the Contract or otherwise, the Employer shall then be entitled to recover all sums paid for the Works or for such part (as the case may be), plus financing costs and the cost of dismantling the same, clearing the Site and returning Plant and Materials to the Contractor.

21.5. Removal of Defective Work

If the defect or damage cannot be remedied expeditiously on the Site and the Employer gives consent, the Contractor may remove from the Site for the purposes of repair such items of Plant as are defective or damaged.  This consent may require the Contractor to increase the amount of the Performance Security by the full replacement cost of these items, or to provide other appropriate security.

21.6. Further Tests

If the work of remedying of any defects or damage may affect the performance of the Works, the Engineer may require the repetition of any of the tests described in the Contract.  The requirement shall be made by notice within … days after the defect or damage is remedied.

These tests shall be carried out in accordance with the terms applicable to the previous tests, except that they shall be carried out at the risk and cost of the Party liable, under Clause 21.2 [Cost of Remedying Defects], for the cost of the remedial work.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Contractor shall, if required by the Employer [the Consultant], search for the cause of any defect, under the direction of the Consultant.  Unless the defect is to be remedied at the cost of the Contractor under Clause 21.2 [Cost of Remedying Defects], the Cost of the search plus profit shall be agreed or determined by the Employer in accordance with Clause 13.4 [Determinations] and shall be included in the Contract Price.

ARTICLE 22. REWARDS AND PENALTIES FOR BREACH OF CONTRACT AND LIABILITIES FOR DAMAGE

22.1. Reward for early completion

If the Contractor succeeds to complete the project ahead of schedule specified in the contract, the Employer shall consider rewarding a certain amount of money for each day/weed/month…the work is completed ahead of schedule equivalent to …% of contract price, but not exceeding ….

22.2. Penalties for breaches of agreement:

If the Contractor violates Performance Schedule not caused by any force majeure events or through no fault of the Employer, the Contractor shall face a fine of .... (1) % Contract Price for each late week. Total fine value does not exceed 12% of the violating part of Contract.

If the Contractor violates term of quality in the Contract and that of regulations of law in force, the Contractor must demolish and reconstruct relevant part of Works. The Contractor shall incur Cost of demolition and reconstruction, and any other damage. In case of late completion of the Works, the Contractor shall also liable for a fine of breaking the said Performance Schedule.

22.3. Indemnities

Apart from the fine amounts for breach of Contract under Clause 22.2 [Penalties for breaches of Contract], the Parties shall take responsibility for breaches of construction contract as prescribed in Article 43 of Decree No. 37/2015/ND-CP dated April 22, 2015 of the Government on guidelines for construction contracts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Contractor shall take full responsibility for the care of the Works and Goods from the Commencement Date until the Taking-Over Certificate is issued (or is deemed to be issued under Clause 9.1. [Taking Over of Works and Sections]) for the Works, when responsibility for the care of the Works shall pass to the Employer. If a Taking-Over Certificate is issued (or is so deemed to be issued) for any Section or part of the Works, responsibility for the care of the Section or part shall then pass to the Employer.

After responsibility has accordingly passed to the Employer, the Contractor shall take responsibility for the care of any work which is outstanding on the date stated in a Taking-Over Certificate, until this outstanding work has been completed.

If any loss or damage happens to the Works, Goods or Contractor’s Documents during the period when the Contractor is responsible for their care, from any cause not listed in Clause 23.1 [Risks and Force Majeure], the Contractor shall rectify the loss or damage at the Contractor’s risk and cost, so that the Works, Goods and Contractor’s Documents conform with the Contract.

The Contractor shall be liable for any loss or damage caused by any actions performed by the Contractor after a Taking-Over Certificate has been issued.  The Contractor shall also be liable for any loss or damage which occurs after a Taking- Over Certificate has been issued and which arose from a previous event for which the Contractor was liable.

22.5. Intellectual and Industrial Property Rights

In this Clause, “infringement” means an infringement (or alleged infringement) of Property Rights any patent, registered design, copyright, trade mark, trade name, trade secret or other intellectual or industrial property right relating to the Works; and “claim” means a claim (or proceedings pursuing a claim) alleging an infringement.

Whenever a Party does not give notice to the other Party of any claim within 28 days of receiving the claim, the first Party shall be deemed to have waived any right to indemnity under this Clause.

The Employer shall indemnify and hold the Contractor harmless against and from any claim alleging an infringement which is or was:

(a) an unavoidable result of the Contractor’s compliance with the Contract, or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(i) for a purpose other than that indicated by, or reasonably to be inferred from, the Contract, or

(ii) in conjunction with anything not supplied by the Contractor, unless such use was disclosed to the Contractor prior to the Commencement Date or is stated in the Contract.

The Contractor shall indemnify and hold the Employer harmless against and from any other claim which arises out of or in relation to (i) the design, manufacture, or construction of the Works, or (ii) use of Contractor's Equipment or (iii) use of the Works.

If a Party is entitled to be indemnified under this Clause, the indemnifying Party may (at its cost) conduct negotiations for the settlement of the claim, and any litigation or arbitration which may arise from it.  The other Party shall, at the request and cost of the indemnifying Party, assist in contesting the claim.  This other Party (and its Personnel) shall not make any admission which might be prejudicial to the indemnifying Party, unless the indemnifying Party failed to take over the conduct of any negotiations, litigation or arbitration upon being requested to do so by such other Party.

22.6. Limitation of Liability

Total liability of the Contractor to the Employer, under or in connection with the act other than under Clause 15.14 [Electricity, Water and Gas], Clause 15.15. [Employer’s Equipment and Free-Issue Materials], Clause 22.3. [Indemnities] and Clause 22.5. [Intellectual and Industrial Property Rights], shall exceed …(the sum resulting from the application of a multiplier (less or greater than one) to the Accepted Contract Amount.

This Clause shall not limit liability in any case of fraud, deliberate default or reckless misconduct by the defaulting Party.

ARTICLE 23. RISKS AND FORCE MAJEURE

23.1. Risks and Force Majeure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Force Majeure means a risky event occurring objectively which is unpredictable before entering into the Contract and could not reasonably overcome despite all the necessary measures and possibilities, namely: earthquake, hurricane, flood, tsunami, conflagration, hostilities or other force majeure events.

c) If a Party faces force majeure circumstances, then it shall given notice to the other Party as soon as practicable.

23.2. Consequences of Risks

If and to the extent that any of the risks listed in Clause 23.1 above results in loss or damage to the Works, Real Estate, Equipment or Contractor’s Documents, the Contractor shall promptly give notice to the Employer and shall rectify this loss or damage to the extent required by the Employer.

If the Contractor suffers delay and/or incurs Cost from rectifying this loss or damage, the Contractor shall give a further notice to the Employer and shall be entitled subject to Clause 24.1 [Contractor’s Claims] to:

a) an extension of time for any such delay if the completion is or will be delayed under Clause 10.4. [Extension of Time for Completion];

b) payment of any such Cost, which shall be included in the Contract Price.

After receiving this further notice, the Employer shall proceed to agree or determine these matters.

23.3. Responsibilities of the Contractor for risks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

After responsibility has accordingly passed to the Employer, the Contractor shall take responsibility for the care of any work which is outstanding on the date stated in a Taking-Over Certificate, until this outstanding work has been completed.

If any loss or damage happens to the Works, Goods or Contractor’s Documents during the period when the Contractor is responsible for their care, from any cause not listed in Clause 23.1 [Risks and Force Majeure], the Contractor shall rectify the loss or damage at the Contractor’s risk and cost, so that the Works, Goods and Contractor’s Documents conform with the Contract.

The Contractor shall also be liable for any loss or damage which occurs after a Taking- Over Certificate has been issued and which arose from a previous event for which the Contractor was liable.

23.4. Indemnities

The Contractor shall indemnify and hold harmless the Employer against and from all claims, damages, losses and expenses (including legal fees and expenses) in respect of:

(a) bodily injury, sickness, disease or death, of any person whatsoever arising out of or in the course of or by reason of the Contractor’s execution and completion of the Works and the remedying of any defects, unless attributable to any negligence, willful act or breach of the Contract by the Employer, the Employer’s Personnel, or any of their respective agents, and

b) damage to or loss of any property, real or personal (other than the Works), to the extent that such damage or loss:

- arises out of or in the course of or by reason of the Contractor’s execution and completion of the Works and the remedying of any defects;

- attributable to any negligence, willful act or breach of the Contract by the Employer, the Employer’s Personnel, or anyone directly or indirectly employed by any of them.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23.5. Notice of Force Majeure

If a Party is or will be prevented from performing its substantial obligations under the Contract by Force Majeure, then it shall give notice to the other Party of the event or circumstances constituting the Force Majeure and shall specify the obligations, the performance of which is or will be prevented.  The notice shall be given as soon as practicable after the Party became aware, or should have become aware, of the relevant event or circumstance constituting Force Majeure.

The Party shall, having given notice, be excused performance of its obligations for so long as such Force Majeure prevents it from performing them.

Notwithstanding any other provision of this Clause, Force Majeure shall not apply to obligations of either Party to make payments to the other Party under the Contract.

23.6. Consequences of Force Majeure

If the Contractor is prevented from performing its substantial obligations under the Contract by Force Majeure of which notice has been given under Clause 23.5. [Notice of Force Majeure], and suffers delay and/or incurs Cost by reason of such Force Majeure, the Contractor shall be entitled subject to Clause 24.1 [Contractor’s Claims] to:

a) an extension of time for any such delay if the completion is or will be delayed under Clause 10.4. [Extension of Time for Completion];

b) if the event or circumstance is of the kind described in Points (c) Clause 23.1 [Risks and Force Majeure] and payment of any such Cost.

After receiving this further notice, the Employer shall proceed to agree or determine these matters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the execution of substantially all the Works in progress is prevented for a continuous period of … days by reason of Force Majeure of which notice has been given under Clause 23.5. [Notice of Force Majeure], or for multiple periods which total more than … days due to the same notified Force Majeure, then either Party may give to the other Party a notice of termination of the Contract.  In this event, the termination shall take effect … 7 days after the notice is given.

Upon such termination, the Employer shall issue the Contractor with a Payment Certificate which shall include:

a) the amounts payable for any work carried out for which a price is stated in the Contract;

b) the Cost of Plant and Materials ordered for the Works which have been delivered to the Contractor, or of which the Contractor is liable to accept delivery: this Plant and Materials shall become the property of (and be at the risk of) the Employer when paid for by the Employer, and the Contractor shall place the same at the Employer’s disposal;

c) other Costs or liabilities which in the circumstances were reasonably and necessarily incurred by the Contractor in the expectation of completing the Works;

d) the Cost of removal of Temporary Works and Contractor’s Equipment from the Site and the return of these items to the Contractor’s works;

e) the Cost of compensation of the Contractor’s staff and labor employed wholly in connection with the Works at the date of termination.

ARTICLE 24. CLAIMS AND DISPUTE SETTLEMENT

24.1. Contractor's Claims

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the Contractor fails to give notice of a claim within such period of … days, the Time for Completion shall not be extended, the Contractor shall not be entitled to additional payment, and the Employer shall be discharged from all liability in connection with the claim.  Otherwise, the following provisions of this Clause shall apply.

The Contractor shall also submit any other notices which are required by the Contract, and supporting particulars for the claim, all as relevant to such event or circumstance.

The Contractor shall keep such contemporary records as may be necessary to substantiate any claim. Without admitting the Employer’s liability, the Employer may, after receiving any notice under this Clause, monitor the record-keeping and/or instruct the Contractor to keep further contemporary records.  The Contractor shall permit the Employer to inspect all these records, and shall (if instructed) submit copies to the Employer.

Within … days after the Contractor became aware (or should have become aware) of the event or circumstance giving rise to the claim, or within such other period as may be proposed by the Contractor and approved by the Employer, the Contractor shall send to the Employer a fully detailed claim which includes full supporting particulars of the basis of the claim and of the extension of time and/or additional payment claimed.  If the event or circumstance giving rise to the claim has a continuing effect:

(a) this fully detailed claim shall be considered as interim;

(b) the Contractor shall send further interim claims at monthly intervals, giving the accumulated delay and/or amount claimed, and such further particulars as the Employer may reasonably require; and

(c) the Contractor shall send a final claim within … days after the end of the effects resulting from the event or circumstance, or within such other period as may be proposed by the Contractor and approved by the Employer.

Within … days after receiving a claim or any further particulars supporting a previous claim, or within such other period as may be proposed by the Employer and approved by the Contractor, the Employer shall respond with approval, or with disapproval and detailed comments.  He may also request any necessary further particulars, but shall nevertheless give his response on the principles of the claim within the above defined time period.

Each Payment Certificate shall include such additional payment for any claim as has been reasonably substantiated as due under the relevant provision of the Contract.  Unless and until the particulars supplied are sufficient to substantiate the whole of the claim, the Contractor shall only be entitled to payment for such part of the claim as he has been able to substantiate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The requirements of this Clause are in addition to those of any other Clauses which may apply to a claim. If the Contractor fails to comply with this or another Clause in relation to any claim, any extension of time and/or additional payment shall take account of the extent (if any) to which the failure has prevented or prejudiced proper investigation of the claim, unless the claim is excluded under the second paragraph of this Clause.

24.2. Appointment of the Dispute Board (to be used when the Parties agree to settle disputes through reconciliation by Dispute Board)

Disputes shall be referred to a Dispute Board (hereinafter referred to as DB) for decision in accordance with Clause 24.4 [Obtaining Dispute Board’s Decision].  The Parties shall appoint a DB … days after a Party give notice to the other Party of its intention to refer to a DB for dispute settlement.

The DB shall comprise, as stated in the Particular Conditions, either one or three suitably qualified persons (“the members”). If the number is not so stated and the Parties do not agree otherwise, the DB shall comprise three persons.

If the DB comprises three persons, each Party shall nominate one member for the approval of the other Party.  The first two members shall recommend and the Parties shall agree upon the third member, who shall act as chairman.

However, if a list of potential members has been agreed by the Parties and is included in the Contract, the members shall be selected from those on the list, other than anyone who is unable or unwilling to accept appointment to the DB.

The agreement between the Parties and either the sole member or each of the three members shall incorporate by reference the General Conditions of Dispute Board Agreement contained in the Appendix to these General Conditions, with such amendments as are agreed between them.

The terms of the remuneration of either the sole member or each of the three members, including the remuneration of any expert whom the DB consults, shall be mutually agreed upon by the Parties when agreeing the terms of appointment.  Each Party shall be responsible for paying one-half of this remuneration.

If at any time the Parties so agree, they may appoint a person or persons suitable for replacing one or multiple DB's members. Unless otherwise agreed by Parties, they appointment shall take affect if a member declines to act or is unable to act as a result of death, disability, resignation or termination of appointment. A replacement shall be appointed in the same manner as the replaced person was required to have been nominated or agreed upon, as described in this Clause.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24.3. Failure to Agree on the Composition of the Dispute Board

If any of the following conditions apply, namely:

(a) the Parties fail to agree upon the appointment of the sole member of the DB by the date stated in Clause 24.2;

(b) either Party fails to nominate a member (for approval by the other Party), or fails to approve a member nominated by the other Party, of a DB of three persons by such date;

(c) the Parties fail to agree upon the appointment of a third member (to act as chairman) of the DB by such date;

(d) the Parties fail to agree upon the appointment of a replacement person within … days after the date on which the sole member or one of the three members declines to act or is unable to act as a result of death, disability, resignation or termination of appointment, then the appointing entity or official named in the Particular Conditions shall, upon the request of either or both of the Parties and after due consultation with both Parties, appoint this member of the DB.  This appointment shall be final and conclusive.  Each Party shall be responsible for paying one-half of the remuneration of the appointing entity or official.

24.4. Obtaining Dispute Board’s Decision

If a dispute (of any kind whatsoever) arises between the Parties in connection with, or arising out of, the Contract or the execution of the Works, including any dispute as to any certificate, determination, instruction, opinion or valuation of the Employer, either Party may refer the dispute in writing to the DB for its decision, with copies to the other Party and the Employer under Clause 24.2. [Appointment of Dispute Board] and Clause 24.3. [Failure to Agree on Dispute Board Such reference shall state that it is given under this Clause.

For a DB of three persons, the DB shall be deemed to have received such reference on the date when it is received by the chairman of the DB.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within .. days after receiving such reference or provisional sums in accordance with Appendix No. … [Dispute Board]. Conditions of the Dispute Board Agreement, within any later period, or within such other period as may be proposed by the DB and approved by both Parties, the DB shall give its decision, which shall be reasoned and shall state that it is given under this Clause.  However if no Party makes full payment as indicated in invoices submitted itself under Appendix No. ... [Dispute Board]. Dispute Board is not required to make a decision until theses invoices are fully paid. The decision shall be binding on both Parties, who shall promptly give effect to it unless and until it shall be revised in an amicable settlement or an arbitral award as described below.  Unless the Contract has already been abandoned, repudiated or terminated, the Contractor shall continue to proceed with the Works in accordance with the Contract.

If either Party is dissatisfied with the DB’s decision, then either Party may, within 28 … after receiving the decision, give a Notice of Dissatisfaction to the other Party . If the DB fails to give its decision within the period of … days (or as otherwise approved) after receiving such reference, then either Party may, within … days after this period has expired, give a Notice of Dissatisfaction to the other Party.

In either event, this Notice of Dissatisfaction shall state that it is given under this Clause, and shall set out the matter in dispute and the reason(s) for dissatisfaction.  Except as stated in Clause 24.7 [Failure to Comply with Dispute Board’s Decision] and Clause 24.8 [Expiry of Dispute Board’s Appointment], neither Party shall be entitled to commence lawsuit or arbitration of a dispute unless a Notice of Dissatisfaction has been given in accordance with this Clause.

If the DB has given its decision as to a matter in dispute to both Parties, and no Notice of Dissatisfaction has been given by either Party within … days after it received the DB’s decision, then the decision shall become final and binding upon both Parties.

24.5. Amicable Settlement

Where a Notice of Dissatisfaction has been given under Clause 24.4. [Obtaining Dispute Board’s Decision], both Parties shall attempt to settle the dispute amicably before the commencement of arbitration. However, unless both Parties agree otherwise, the Party giving a Notice of Dissatisfaction should move to commence lawsuit or arbitration after the …  day from the day on which a Notice of Dissatisfaction was given, even if no attempt at an amicable settlement has been made.

24.6. Dispute settlement by Court or Arbitration

Any dispute between the Parties arising out not settled amicably and in respect of which the DB's decision (if any) has not become final and binding shall be finally settled by Court or Arbitration. In this case, the procedures for settlement of disputes shall be consistent with regulations of law or arbitration rules.

24.7. Failure to Comply with Dispute Board’s Decision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(a) no Party gives a Notice of Dissatisfaction in a given time prescribed in Clause 24.4 [Obtaining Dispute Board’s Decision],

(b) the Dispute Board’s decision (if any) is final and binding.

(c) a Party fails to comply with the Dispute Board’s decision, then the other Party may refer the failure itself  to arbitration or a court under Clause 24.6 [Dispute settlement at Court or Arbitration], Clause 24.4. [Obtaining Dispute Board’s Decision] and 24.5. [Amicable Settlement] shall not apply to this reference.

24.8. Expiry of Dispute Board’s Appointment

If a dispute arises between the Parties in connection with, or arising out of, the Contract or the execution of the Works and there is no DB in place, whether by reason of the expiry of the DB's appointment or otherwise:

(a) Clause 24.4. [Obtaining Dispute Board’s Decision] and Clause 24.5. [Amicable Settlement] shall not apply, and

(b) the dispute may be referred directly to arbitration or court under Clause 24.6. [Dispute settlement at Court or Arbitration].

ARTICLE 25. FINAL STATEMENT AND COMPLETION

25.1. Final Statement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(a) Taking-Over Certificate for the whole of the Works under scope of the Contract;

(b) Certificate of additional quantities of any item of work (if any) beyond the scope of the Contract;

(c) calculations of Statement at completion (hereinafter referred to as Statement A-B), clarifying paid sums and outstanding sums payable to the Contractor by the Employer;

(d) as-built documents, logs of executing the Works;

(e) Other documents (as agreed in the Contract, if any).

If the Employer disagrees or cannot verify any part of the draft final statement, the Contractor shall submit such further information as the Employer may reasonably require and shall make such changes in the draft as may be agreed between them. The Contractor shall prepare and submit to the Employer the final statement as agreed.

However if, following discussions between the Employer and the Contract and any changes to the draft final statement which are agreed, the Employer shall make payments as specified in the Final Statement in accordance with Clause 12.3. [Payment].

When submitting the Final Statement, the Contractor shall submit a discharge  which confirms that the total of the Final Statement represents full and final settlement of all money due to the Contractor under or in connection with the Contract. This  discharge may state that it becomes effective when the Contractor has received the Performance Security and the outstanding balance of this total, in which event the discharge shall be effective on such date.

The Employer shall subject to Clause 12.3. [Payment] pay to the Contractor total outstanding sums after deducting total sums to which the Employer is entitled under Clause 13.2. [Employer’s Claims].

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Employer shall not be liable to the Contractor for any matter or thing under or in connection with the Contract, except to the extent that the Contractor shall have included an amount expressly for it:

a) in the Final Statement and also

b) (except for matters or things arising after the issue of the Taking-Over Certificate for the Works) in the Statement at completion described in Clause 25.1. [Statement at Completion].

However, this Clause shall not limit the Employer’s liability under his indemnification obligations, or the Employer’s liability in any case of fraud, deliberate default or reckless misconduct by the Employer.

25.3. Completion

The Parties shall conduct the completion within … days but not exceeding 90 days from the date on which:

a) They has fulfilled obligations completely under the Contract;

b) The Contract is terminated under Clause 18.7. [Termination by Employer] or Clause 19.2. [Termination by Contractor] or the Contract is annulled as prescribed by law.

ARTICLE 26. GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26.2. This Contract takes effect from …. (or at the time agreed by the Parties) and after the Employer receives the Performance Security under Clause 11.1. [Performance Security].

 

CONTRACTOR’S REPRESENTATIVE
(signatures and seals, if any, of all JV’s Parties)

EMPLOYER’S REPRESENTATIVE

 

APPENDIX 1

PAYMENT REQUEST

[Date]……………….

Project’s name:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Employer:

Contractor:

Payment installment No.:

According to the quantity of work that has been taken over, the Contractor requires the Employer to make payment as follows:

No.

Item

Unit

Amount (VND)

Notes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

3

4

5

1

Value of quantity of work done under Contract (specified in Appendix 2)

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Value of quantity of additional work beyond the Contract (specified in Appendix 3)

 

 

 

3

Reduction of Advance Payment (under Contract)

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Value of payment required (1+2-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

In words:

Attachments:

 

Contractor
(Signature, full name, position and seal)

Employer
(Signature, full name, position and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Consultant’s Representative (if any)
(Signature, full name, position and seal)

 

 

APPENDIX 2

SCHEDULE OF VALUE OF WORK DONE UNDER CONTRACT

[Date]……………….

Project’s name

Name/number of Contract:

Employer:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Payment installment No.:

Bases:

No.

Description

Unit

Quantity

Unit

Amount (VND)

Notes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Done

 

Under Contract

Done

 

1

2

3

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

7

8

9

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total

 

 

 

 

 

 

 

In words:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Contractor
(Signature, full name, position and seal)

Employer
(Signature, full name, position and seal)

 

APPENDIX 3

SCHEDULE OF ADDITIONAL QUANTITIES OF WORK BEYOND THE SCOPE OF CONTRACT

[Date]……………….

Project’s name

Name/number of Contract:

Employer:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Payment installment No.:

Bases:

No.

Description

Unit

Additional quantity

Unit (VND)

Amount (VND)

Notes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Additional Unit

Under Contract

Additional Unit

 

1

2

3

4

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

8

9

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Contractor
(Signature, full name, position)

Employer
(Signature, full name, position)

 

Notes: column (5) and (7) is used in case the Parties agree to use the Unit in the Contract to apply any work arising beyond the scope of the Contract and any work arising in similar nature.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


66.855

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!