Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 15/2016/TT-BXD cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng

Số hiệu: 15/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

 

1. Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng

 
Thông tư số 15 năm 2016 thì đã bổ sung nhiều quy định mới về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng mới, theo giai đoạn, giấy phép xây dựng cho dự án hay công trình nhà ở riêng lẻ,… Theo đó:
 
- Sử dụng mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới theo Thông tư 15.
 
- Nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính (thay vì bản sao có chứng thực như trước kia) đối với các loại giấy tờ như: Bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; Quyết định thu hồi đất; giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, di tích lịch sử theo phân cấp;...
 
- Cụ thể thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với từng trường hợp xem tại Thông tư 15/TT-BXD.
 

2. Quy trình và thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

 
- Theo Thông tư số 15 của Bộ Xây dựng, quy trình cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng sẽ thực hiện theo Điều 102 Luật Xây dựng 2014.
 
- Về thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng có một số điểm mới sau so với Thông tư 10/2012/TT-BXD:
 
+ Bộ Xây dựng sẽ cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt;
 
+ Ủy ban nhân dân cấp xã không còn thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng bởi không còn phân biệt hồ sơ đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị và nông thôn mà đã gộp chung lại 1 bộ hồ sơ.
 
+ Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có nhiều loại và cấp khác nhau và có hồ sơ xin cấp phép xây dựng thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng công trình cấp cao nhất sẽ cấp giấy phép cho các công trình còn lại của dự án.
 
Thông tư 15/2016/TT-BXD có hiệu lực này 15/8/2016, thay thế Thông tư 10/2012/TT-BXD và những quy định về cấp phép xây dựng tại Thông tư 19/2009/TT-BXD.
 
Đối với các công trình đã khởi công xây dựng trước ngày Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực, trước kia thuộc đối tượng không cần giấy phép xây dựng nhưng theo Luật Xây dựng 2014 lại thuộc trường hợp phải có giấy phép xây dựng thì vẫn được tiếp tục xây dựng mà không cần giấy phép, nếu chưa khởi công xây dựng thì phải có hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng.

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi Điều chỉnh:

Thông tư này quy định chi Tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Những quy định khác liên quan đến cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan cấp giấy phép xây dựng; chủ đầu tư; tổ chức tư vấn xây dựng, thi công xây dựng và tổ chức, cá nhân liên quan đến cấp giấy phép xây dựng.

Điều 2. Quản lý trật tự xây dựng

1. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng:

Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào nội dung được quy định trong giấy phép xây dựng đã được cấp và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng:

a) Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan. Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

b) Nội dung quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) hoặc Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc. Đối với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì nội dung quản lý xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ thiết kế đã được thẩm định và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng

1. Quyền:

a) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng;

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép xây dựng;

c) Được xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 4 Điều 102 của Luật Xây dựng năm 2014;

d) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 khi có nhu cầu.

2. Nghĩa vụ:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

c) Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình;

d) Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Xây dựng và cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Căn cứ các quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư này xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng; Điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

b) Thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng đối với những công trình cấp đặc biệt do Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng tại địa phương;

d) Định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng tình hình cấp giấy phép và quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.

2. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm:

a) Tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi Tiết xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

b) Công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch chi Tiết xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) đã được phê duyệt và cấp giấy phép quy hoạch xây dựng theo quy định khi chủ đầu tư có yêu cầu;

c) Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các công việc cần thiết đối với công trình đầu tư xây dựng ở khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt;

d) Trả lời bằng văn bản về kiến trúc, quy hoạch thuộc quyền quản lý đối với các công trình khi có văn bản hỏi ý kiến của cơ quan cấp phép xây dựng trong thời gian theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014;

đ) Kiến nghị với cơ quan cấp phép xây dựng không cấp phép đối với các công trình được thiết kế không theo quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch xây dựng.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

1. Niêm yết công khai các Điều kiện, thủ tục hành chính, quy trình, thời gian cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

2. Có lịch tiếp dân và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cấp phép xây dựng.

3. Thực hiện đúng quy trình cấp, cấp lại, Điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014; xem xét cấp giấy phép xây dựng và chịu trách nhiệm về những nội dung của giấy phép xây dựng đã cấp; bồi thường thiệt hại do việc cấp phép chậm, cấp phép sai so với quy định, kể cả các trường hợp được ủy quyền cấp giấy phép xây dựng.

4. Thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

5. Không được chỉ định tổ chức, cá nhân thiết kế hoặc thành lập các đơn vị thiết kế trực thuộc để thực hiện thiết kế cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

6. Cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 khi chủ đầu tư có yêu cầu.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

Các cơ quan liên quan trong quá trình cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm:

1. Có văn bản trả lời cho cơ quan cấp phép xây dựng về nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình trong thời gian quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014. Nếu quá thời hạn quy định mà không trả lời thì được coi là đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung quản lý của mình.

2. Thực hiện các biện pháp cần thiết khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

3. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng

1. Đối với tư vấn thiết kế:

a) Giám sát tác giả thực hiện theo thiết kế đã được cấp phép xây dựng;

b) Chịu sự kiểm tra, bị xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

2. Đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng:

a) Giám sát thực hiện theo thiết kế và giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp theo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng;

b) Giám sát thực hiện theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

c) Báo cáo cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện sai với thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng được cấp;

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

3. Đối với nhà thầu thi công xây dựng:

a) Thi công đảm bảo chất lượng theo thiết kế đã được phê duyệt và giấy phép xây dựng;

b) Từ chối thực hiện khi công trình không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng hoặc khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng sai với thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng được cấp;

c) Thông báo cho cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng không đúng với thiết kế, nội dung giấy phép xây dựng được cấp;

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Chương II

HỒ SƠ, THẨM QUYỀN VÀ QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

1. Đối với công trình không theo tuyến:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến.

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000;

- Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500.

3. Đối với công trình tôn giáo:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm các tài liệu như quy định tại Khoản 1 Điều này và bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan tôn giáo theo phân cấp.

4. Đối với công trình tín ngưỡng:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng như quy định tại Khoản 1 Điều này.

5. Công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, di tích lịch sử theo phân cấp;

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ các mặt đứng, các mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

6. Đối với công trình quảng cáo:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng công trình quảng cáo;

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50 - 1/100.

7. Đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài đầu tư tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này và các Điều Khoản quy định của Hiệp định hoặc thỏa thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam.

8. Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điều này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

1. Đối với công trình không theo tuyến:

Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì có thể đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo hai giai đoạn. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Giai đoạn 1:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, bản vẽ mặt bằng, mặt cắt chính của phần công trình đã được phê duyệt trong giai đoạn 1 tỷ lệ 1/50 - 1/200 kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: Giao thông, thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/100 - 1/200.

- Giai đoạn 2:

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chính giai đoạn 2 của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

Việc phân chia công trình theo giai đoạn thực hiện do chủ đầu tư xác định theo quyết định đầu tư. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến;

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thực hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000;

- Các bản vẽ theo từng giai đoạn:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Đối với công trình ngầm yêu cầu phải có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/100 - 1/500.

3. Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điều này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp phép giấy phép xây dựng cho dự án

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 - 1/500;

b) Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

c) Bản vẽ các mặt đứng và các mặt cắt chính của từng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

d) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 của từng công trình kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

5. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

4. Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp luật.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới tỷ lệ 1/50 - 1/500.

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa Điểm công trình sẽ di dời tới.

5. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ Điều kiện năng lực thực hiện.

6. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phương án di dời theo quy định tại Khoản 5 Điều 97 Luật Xây dựng 2014.

7. Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Điều 14. Giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Căn cứ quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 và trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, vị trí xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể quy mô công trình, chiều cao tối đa, thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy - nổ, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng các Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như quy định đối với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ quy định tại các Điều 8, 11, 12, 13 Thông tư này. Riêng tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”.

3. Trường hợp công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn hết thời gian tồn tại, nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện quy hoạch xây dựng, nếu chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tiếp thì đề nghị với cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn tại.

Điều 15. Các tài liệu khác của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Ngoài các tài liệu quy định đối với mỗi loại công trình, nhà ở riêng lẻ nêu tại các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Thông tư này, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khác đối với các trường hợp sau:

1. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư này, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.

Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình liền kề đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề.

5. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

Điều 16. Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

1. Điều chỉnh giấy phép xây dựng:

a) Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:

- Đối với công trình:

+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt Điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế Điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Đối với nhà ở riêng lẻ:

+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200. Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;

- Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

b) Nội dung giấy phép xây dựng Điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp.

2. Gia hạn giấy phép xây dựng:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng được ghi trong giấy phép xây dựng được cấp.

3. Cấp lại giấy phép xây dựng:

a) Giấy phép xây dựng được cấp lại đối với các trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất;

b) Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao;

c) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

4. Trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành trước khi đề nghị Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng.

Điều 17. Quy trình và thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều này căn cứ các Điều kiện quy định tại các Điều 91, 92, 93, 94 Luật Xây dựng năm 2014 để xem xét cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Quy trình cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 102 của Luật Xây dựng năm 2014.

2. Thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng:

a) Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp;

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, d Khoản này;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này, trừ các công trình nêu tại Điểm a Khoản này.

3. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp không đúng quy định.

5. Trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án mà dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình cấp cao nhất có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại thuộc dự án.

6. Giấy phép xây dựng mới; cải tạo, sửa chữa; di dời; giấy phép xây dựng có thời hạn theo mẫu tại Phụ lục số 4 Thông tư này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Xử lý chuyển tiếp

1. Công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng trước thời Điểm Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực thuộc đối tượng không phải có giấy phép xây dựng nhưng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng, nếu đã khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015 thì được tiếp tục xây dựng mà không phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng, nếu chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và hướng dẫn của Thông tư này.

2. Việc Điều chỉnh, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng đối với công trình đã được cấp giấy phép xây dựng trước ngày Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực được thực hiện theo quy định của Thông tư này. Thẩm quyền Điều chỉnh, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng do cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng thực hiện.

3. Trường hợp công trình theo quy định tại Khoản 1 Điều này đã khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015 nếu có Điều chỉnh thiết kế thì chủ đầu tư chỉ cần trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định phần thiết kế Điều chỉnh trước khi xây dựng theo thiết kế Điều chỉnh. Đối với nhà ở riêng lẻ không thuộc đối tượng yêu cầu phải do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế thì chủ đầu tư trình phần thiết kế Điều chỉnh tới cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp để được xem xét chấp thuận hoặc xem xét Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

4. Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc dự án phát triển đô thị và dự án phát triển nhà ở đã được xây dựng trước ngày 01/01/2015 có Điều chỉnh thiết kế so với thiết kế mẫu, thiết kế điển hình của dự án đã được phê duyệt nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải Điều chỉnh giấy phép xây dựng (đối với trường hợp đã có giấy phép xây dựng) hoặc được công nhận để thực hiện giao dịch, đăng ký sở hữu theo quy định của pháp luật.

5. Công trình đã được cấp giấy phép xây dựng trước khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực, nhưng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng nếu có Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp thì lập hồ sơ đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định của Thông tư này.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi Tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và những quy định về cấp giấy phép xây dựng tại Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ Xây dựng;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: …………………………………

1. Thông tin về chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………..

- Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ………………………

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

- Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………………

- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

- Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

2. Thông tin công trình:

- Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………..

- Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2.

- Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………

- Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện …………………………………..

- Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

- Loại công trình: ………………………………….. Cấp công trình: ……………………………

- Diện tích xây dựng: ……… m2.

- Cốt xây dựng: ……… m

- Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình: ……………………………. Cấp công trình: …………………………………

- Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

- Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ………………………………..

- Diện tích xây dựng: ……….m2.

- Cốt xây dựng: …………m

- Chiều cao công trình: ……..m

3.4. Đối với công trình quảng cáo:

- Loại công trình: …………………………….. Cấp công trình: ………………………………

- Diện tích xây dựng: ……………..m2.

- Cốt xây dựng: …………..m

- Chiều cao công trình: ……………….m

- Nội dung quảng cáo: …………………….

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

- Cấp công trình: ………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2.

- Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ………..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

- Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ……………………….

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

- Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

- Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ………………………

+ Diện tích xây dựng: …….m2.

+ Cốt xây dựng: ………m

+ Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng)

- Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+ Chiều cao công trình: ………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+ Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………

- Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

- Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

- Tên dự án: ……………………………………

+ Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

* Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: ……………………………

* Các thông tin chủ yếu của công trình: …………………………………………

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

- Công trình cần di dời:

- Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: ……………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………m2.

- Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m2.

- Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m2.

- Địa Điểm công trình di dời đến: ……………………………………………………..

- Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m2.

- Tại: ………………………………………… Đường: ………………………………..

- Phường (xã) ………………………………. Quận (huyện) ……………………….

- Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………….

- Số tầng: ……………………………………………………………………………..

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………

- Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………..

- Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: …………………..

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………………………………………

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………… tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

…… ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

PHỤ LỤC SỐ 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Kính gửi: ………………………………….

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): …………………………………………………………………

- Người đại diện: ………………………………… Chức vụ: ……………………………….

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………….

- Số nhà: ……………………… Đường (phố) ………………. Phường (xã) ………………

- Quận (huyện) ………………………………………. Tỉnh, thành phố: ……………………

- Số điện thoại: ………………………………………………………………………………….

2. Địa Điểm xây dựng: …………………………………………………………………………

- Lô đất số: ……………………………………………. Diện tích ………………………..m2.

- Tại: ………………………………………………………. Đường: ………………………….

- Phường (xã) …………………………………………. Quận (huyện) ………………………

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………….

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

-

4. Nội dung đề nghị Điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):

-

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………….

- Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………………………

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ……………. Cấp ngày ……………

- Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………..

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………….do …………… Cấp ngày: ……………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………………………………………….

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………….. cấp ngày ………………………….

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế Điều chỉnh/gia hạn: ……. tháng.

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép Điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

………. ngày……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

PHỤ LỤC SỐ 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế: …………………………………..

1.1. Tên: ……………………………………

1.2. Địa chỉ: ……………………………………….

1.3. Số điện thoại: ………………………………………..

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: …………………………………….

2. Kinh nghiệm thiết kế: ………………………………….

2.1. Kê khai ít nhất 03 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a) ………………………………………..

b) ………………………………………..

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

a) Số lượng: …………………………….

Trong đó:

- Kiến trúc sư: ……………………………………………….

- Kỹ sư các loại: ………………………………………………….

b) Chủ nhiệm thiết kế:

- Họ và tên: ……………………………………………

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): ………………………………

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): …………

c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):

- Họ và tên: ………………………………………………..

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): ………………………………………

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): …………

……….., Ngày …… tháng.... năm ....
Đại diện tổ chức, cá nhân thiết kế
(Ký ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 1)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

1. Cấp cho: ………………………………………………………………….

- Địa chỉ:

Số nhà: ….. Đường (phố) ….. Phường (xã): ....Quận (huyện).... Tỉnh, thành phố …………

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) ……………………………

- Theo thiết kế: ……………………………………….

- Do: (tên tổ chức tư vấn) …………………lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………………………………

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ……………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………………..

+ Mật độ xây dựng: …………….., hệ số sử dụng đất: ………………………..

+ Chỉ giới đường đỏ: ……………….., chỉ giới xây dựng: ………………………..

+ Màu sắc công trình: …………………………………

+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm): ……………

Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp thì bổ sung các nội dung sau:

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………. m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): ……….. m2

+ Chiều cao công trình: …………. m;

+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): ………………..

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

3. Giấy tờ về đất đai: ………………………………….

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………….

…………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 2)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dụng cho công trình ngầm)

1. Cấp cho: ………………………………………………………………………………

- Địa chỉ:

- Số nhà: …… Đường (phố) …… Phường (xã): …… Quận (huyện).... Tỉnh, thành phố: ...

2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: ………………………..

- Theo thiết kế: …………………………..

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ……………… lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): …………………………………………

- Gồm các nội dung sau:

- Tên công trình: ……………………………………………………………..….

- Vị trí xây dựng: ………………………………..

+ Điểm đầu công trình (Đối với công trình theo tuyến): ……………………..

+ Điểm cuối công trình (Đối với công trình theo tuyến): ………………………………

- Quy mô công trình: ……………………………………………………………….

- Tổng chiều dài công trình: ……………………………………………m.

- Chiều rộng công trình: …… từ: ……………. m, đến: …………………m.

- Chiều sâu công trình: ……. từ: ……………. m, đến: …………………m.

- Khoảng cách nhỏ nhất đến công trình lân cận: …………………………………………..

3. Giấy tờ về đất đai: …………………………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………………..

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 3)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dụng cho công trình theo tuyến trong đô thị)

1. Cấp cho: …………………………………………………………………………..

- Địa chỉ:

- Số nhà: ……….. Đường ………. Phường (xã):…… Quận (huyện)….. Tỉnh, thành phố: …………

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) ……………………………

- Theo thiết kế: ……………………………………

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ……………… lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………………………………………..

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): …………………………………………….

+ Hướng tuyến công trình: ……………………………………………………….

+ Cốt nền xây dựng công trình: ……………………………………………………………

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): ……………………………….

3. Giấy tờ về đất đai: …………………………………….

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 4)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến)

1. Cấp cho: ………………………………………………………………….

- Địa chỉ:

- Số nhà: ……. Đường ……. Phường (xã): ….. Quận (huyện)…….. Tỉnh, thành phố: ……..

2. Được phép xây dựng hạng Mục công trình: (tên hạng Mục công trình) ………

- Theo thiết kế: …………………………………..

- Do: (tên tổ chức tư vấn) …………….. lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………………………………

- Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ………………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………….

+ Mật độ xây dựng: ……….., hệ số sử dụng đất: ………………………….

+ Chỉ giới đường đỏ: …………, chỉ giới xây dựng: ………………………

+ Diện tích xây dựng: ……. m2

* Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: ……… m2

+ Chiều cao công trình: ………..m

+ Số tầng (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng): ……… tầng

+ Màu sắc công trình: ……………………………..

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

3. Giấy tờ về đất đai: ………………………………………….

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………..

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 5)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến trong đô thị)

1. Cấp cho: ……………………………………………………………

- Địa chỉ:

- Số nhà: ……. Đường ……. Phường (xã): …… Quận (huyện)…… Tỉnh, thành phố: ....

2. Được phép xây dựng hạng Mục công trình: (tên hạng Mục công trình) ……………..

- Theo thiết kế: ………………………………………

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ………………..lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): …………………………………….

- Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): …………………………………………….

+ Hướng tuyến công trình: ………………………………………………………….

+ Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………………..

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn 2:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ………………………………………..

+ Hướng tuyến công trình: ……………………………………………………..

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………………………………..

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

3. Giấy tờ về đất đai: ……………………………………..

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ………………………………………………….

………, ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 6)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dụng cấp cho dự án)

1. Cấp cho: ……………………………………………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Số nhà: ….. Đường (phố) ….. Phường (xã): ….. Quận (huyện) …… Tỉnh, thành phố: ………

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: ……………………….

- Tổng số công trình: (n) công trình

- Công trình số (1-n): …………………………

(Ghi theo nội dung tại các Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 .... phù hợp với từng loại công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng)

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: …………………………………….

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công:

- Công trình: ………………………..

- Công trình: …………………………

5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung sau đây:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………..

………., ngày …. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 7)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

1. Cấp cho: ……………………………………………………………………..

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

- Số nhà: ……… Đường….. Phường (xã): ….. Quận (huyện).... Tỉnh, thành phố: …..

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) ………………………………

- Theo thiết kế: ……………………………….

- Do: ………………………………………..lập

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): …………………………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………………………

+ Mật độ xây dựng: …….., hệ số sử dụng đất: …………………………….

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ………………………………………….

+ Màu sắc công trình (nếu có): ………………………

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………….m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng) …………..…m2

+ Chiều cao công trình: ………..m; số tầng ………….

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: ……………………………..

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………………………

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 8)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH/NHÀ Ở

Số: /GPSC (GPCT)

1. Cấp cho: …………………………………………………………………..

- Địa chỉ: …………………………………………………………..

- Người đại diện: ………………………………. Chức vụ: ……………………………

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………

- Số nhà: …………. Đường (phố) …………… Phường (xã) ……………………………….

- Quận (huyện) ……………………………. Tỉnh, thành phố: ………………………………….

- Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

2. Hiện trạng công trình: ……………………………………………………………………….

- Lô đất số: ………………………………….. Diện tích ….. m2.

- Tại: …………………………………………… . …………………………………….

- Phường (xã) ……………………… Quận (huyện) ……………… Tỉnh, thành phố: ………

- Loại công trình: ……………………………..Cấp công trình: ……………………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………..m2.

- Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ……m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau: ………………………..

- Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ………………………….

- Diện tích cải tạo: …….m2.

- Tổng diện tích sàn: …….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …….. m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình: ……………………….

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………………

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 9)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Số: /GPDDCT

1. Cấp cho: ………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

- Số nhà: ……….. Đường (phố): ……………………………………………………………

- Phường (xã): ……………………. Quận (huyện) ………………………………………….

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………..

2. Được phép di dời công trình:

- Tên công trình: ……………………………………………………………..

- Từ địa Điểm: (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

- Quy mô công trình: (diện tích mặt bằng, chiều cao công trình)

- Tới địa Điểm: ………: (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

- Lô đất di dời đến: (diện tích, ranh giới)

- Cốt nền công trình di dời đến: ………………………………………………………

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ……………………………………………………….

3. Thời gian di dời: Từ …………… đến ……………..

4. Nếu quá thời hạn quy định tại giấy phép này phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………………..

……., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 10)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN

Số: /GPXD

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

1. Nội dung tương ứng với nội dung của giấy phép xây dựng đối với các loại công trình và nhà ở riêng lẻ.

2. Công trình được tồn tại đến: ………………….

3. Chủ đầu tư phải tự dỡ bỏ công trình, không được đòi hỏi bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn ghi trong giấy phép được cấp.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ………………………………………………….

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ………………………………………………….

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

MINSITRY OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No.: 15/2016/TT-BXD

Hanoi, June 30, 2016

 

CIRCULAR

GUIDING ISSUANCE OF CONSTRUCTION PERMIT

Pursuant to the Law on construction No. 50/2014/QH13;

Pursuant to the Government’s Decree No. 62/2013/ND-CP dated June 25, 2013 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Construction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 on the management of investment and construction projects;

In consideration of the request of Director General of Construction Activities Management Agency,

Minister of Construction promulgates this Circular to provide the following guidelines on the issuance of construction permit.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and regulated entities

1. Scope:

This Circular provides detailed regulations on the application for issuance of construction permit, the amendment and extension of construction permit, fixed-term construction permit, and procedures and power to issue construction permit.

Other issues related to the issuance of construction permit shall be governed by the Law on construction in 2014 and the Government’s Decree No. 59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 on the management of investment and construction projects.

2. Regulated entities:

This Circular applies to construction licensing authorities, main investors, construction consulting organizations, construction execution organizations and other entities involved in the issuance of construction permit.

Article 2. Construction order management

1. A work of which the construction permit is required:

The construction order shall be managed on the basis of contents specified in the issued construction permit and relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The construction order shall be managed on the basis of the approved construction planning and relevant laws.  People’s Committees of all levels shall, within their competence, promulgate regulations on planning and architectural management to use as the basis for issuance of construction permit and management of construction order in regions where the approved construction planning is not available.

b) The construction order management of works which are exempt from construction permits includes the inspection of the adherence to the construction planning and urban design (if any) or regulations on planning and architectural management. In cases where the construction design has been appraised and approved by a specialized construction authority, the construction order management refers to the inspection of the compliance with the approved construction design and relevant laws.

Article 3. Rights and obligations of the applicant for construction permit

1. Rights:

An applicant for construction permit shall have the following rights:

a) Request the construction licensing authority to explain, instruct and comply with regulations on the issuance of construction permit;

b) Complain or denounce for violations against regulations on the issuance of construction permit;

c) Construct the work as referred to in Clause 2 Article 102 of the Law on construction in 2014;

d) Request construction licensing authorities to issue construction permits to the works which are exempted from construction permits as referred to in Clause 2 Article 89 of the Law on construction in 2014, if necessary.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

An applicant for construction permit must:

a) Submit sufficient documents and fees for the issuance of construction permit;

b) Assume responsibility for the accuracy and truthfulness of application dossiers for the issuance of construction permit;

c) Within 07 working days before starting the construction, make a written announcement about the construction starting date to the people's committee of the commune where the work shall be constructed;

d) Strictly comply with contents of the construction permit.

Article 4. Responsibilities of construction departments and construction planning management agencies

1. Each construction department shall discharge the following duties:

a) Based on regulations on the issuance of construction permit and construction order management of the Law on construction in 2014, the Government’s Decree No. 59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 on the management of investment and construction projects and this Circular, formulate and request the people's committee of province to promulgate regulations on the issuance of construction permit, amendment and extension of construction permit, and fixed-term construction permit in conformity with actual conditions of that province;

b) Issue construction permits upon the assignment by provincial people’s committee;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) On a periodical basis of every 06 months and annual basis, submit reports to Ministry of Construction on the issuance of construction permit and construction order management in the province.

2. Construction planning management agencies shall discharge the following duties:

a) Prepare, approve and submit detailed construction plans to people’s committee of province to promulgate regulations on urban planning and architectural management in order to use as the basis for issuance of construction permit and management of construction order;

b) Publicly announce and provide information about the approved detailed construction planning and urban design (if any), and issue the planning permit as referred to in laws and at the request of the main investor;

c) Instruct the main investor to perform necessary tasks for investment and construction works in the regions where the approved construction planning is not available;

d) Give written response to the architecture and planning within their management to the works of which the request for opinions made by a construction licensing authority within the period prescribed in Point d Clause 1 Article 102 of the Law on construction in 2014;

dd) Request the construction licensing authorities not to issue construction permits to the works whose design is not conformable to the approved planning or architecture, or request competent authorities to take actions against the works in breach of the construction planning.

Article 5. Responsibilities of construction licensing authorities

1. Publicly announce requirements, administrative procedures, formalities and period for issuance of construction permits at the place where the applications for construction permit are received.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Comply with procedures for issuance, re-issuance, amendment and extension of construction permits as referred to in Article 102 of the Law on construction in 2014; consider the applications for construction permit and assume responsibility for contents of the issued construction permits; compensate for either the issuance of construction permit made later than the prescribed period or the issuance of a construction permit made in an improper way, including the cases where the issuance of construction permit is authorized.

4. Collect, manage and use the collected fees for the issuance of construction permit in conformity with regulations.

5. A construction licensing authority is not allowed to appoint entities to design or establish its affiliates in charge of design to provide construction designs to the applicants for construction permit.

6. Issue construction permits to the works which are exempted from construction permits as referred to in Clause 2 Article 89 of the Law on construction in 2014 at the requests of main investors.

Article 6. Responsibilities of relevant agencies

Agencies involved in the issuance of construction permit shall discharge the following duties:

1. Give written response to construction licensing authorities in terms of contents within their management within the period prescribed in Point dd Clause 1 Article 102 of the Law on construction in 2014. Over the prescribed period, if a relevant agency fails to respond in writing, it deems that such agency has approved the said contents and must assume responsibility thereof.

2. Implement appropriate measures upon the notice of competent authorities for taking actions against the work which is constructed inconsistently with the planning, or without the construction permit, or inconsistently with the issued construction permit.

3. Compensate for damages caused by their mistakes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Design consulting organizations:

a) Supervise designers performing according to the licensed design;

b) Bear the inspection, incur penalties for violations and compensate for damages caused by their mistakes.

2. Construction supervision consulting organizations:

a) Supervise the compliance with the approved design and the issued construction permit in cases where the construction permit is required;

b) Supervise the compliance with the appraised and approved design in cases where the construction permit is exempted;

c) Report to the responsible authorities on the cases where the main investor/construction contractor fails to comply with the approved design and contents of the issued construction permit;

d) Compensate for damages caused by their mistakes.

3. Construction contractors:  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Refuse to construct the work of which the owner fails to obtain a construction permit as referred to in laws; refuse to comply with the main investor’s request to construct the work inconsistent with its design and the issued construction permit;

c) Report to the responsible authorities on the cases where the main investor requests to construct the work inconsistently with the approved design and contents of the issued construction permit;

d) Compensate for damages caused by their mistakes.

Chapter II

APPLICATION, POWER AND PROCEDURES FOR THE ISSUANCE OF CONSTRUCTION PERMIT

Article 8. Application for construction permit for new construction works

1. Non-linear construction works:

a) The application form for construction permit, using the form stated in Annex 1 herein;

b) The copy or the file containing the photograph of the original of one of the documents proving the land title as referred to in the law on land. The copy or the file containing the photograph of the original of the written approval for construction site granted by district-level people’s committee shall be submitted if a transmitter station or tower is constructed on the land whose function is not for construction and it is unable to change the land use purpose;   

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The site plan showing the location of the work on the land lot with scale of 1:100 - 1:500, enclosed with the work location diagram;

- Principal plans, elevations and sections of the work with scale of 1:50 - 1:200;

- Foundation plans with scale 1:100 - 1:200 and footing sections with scale of 1:50, enclosed with diagrams for connecting the work with other technical structures such as traffic system, water supply and drainage, sewage treatment system, power supply, communications system and other infrastructures related to the work with scale of 1:50 - 1:200.

2. Linear construction works in urban area:

a) The application form for construction permit, using the form stated in Annex 1 herein;

b) The copy or the file containing the photograph of the original of one of the documents proving the land title as referred to in the law on land or the written approval by the competent authority for the work location and linear plan.

c) The copy or the file containing the photograph of the original of Decision on appropriation of land granted the competent authority as referred to in the law on land;

d) The copies or files containing photographs of two sets of original technical design drawings or construction design drawings which have been approved as referred to in the law on construction, each set consists of:

- The diagram of the linear work with scale 1:100 - 1:500;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Principal cross sections of the linear work with scale of 1:50 - 1:200;

- With regard to underground works, the following documents must be supplemented:

+ Cross sections and longitudinal sections which show the depth of the work with scale of 1:50 - 1:200;

+ Diagram of connection to the infrastructure outside the work with scale 1:100 - 1:500.

3. Religious construction works:

The application for construction work includes the documents prescribed in Clause 1 of this Article and the copy or the file containing the photograph of the original written approval by the competent authority for the necessity and the scale of the religious construction work.

4. Faith construction works:

The application for construction permit shall comply with regulations in Clause 1 of this Article.

5. Monuments, grand picture works:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The copy or the file containing the photograph of the original of one of the documents proving the land title as referred to in the law on land;

c) The copy or the file containing the photograph of the original of the license or the written approval by the regulatory agency in cultural and historical sites;

d) The copies or files containing photographs of two sets of original technical design drawings or construction design drawings which have been approved as referred to in the law on construction, each set consists of:

- The work location diagram with the scale of 1:100 - 1:500;

- The plans of the work with scale of 1:100 - 1:500;

- Principal elevations and sections of the work with scale of 1:50 - 1:200.

a) The application form for construction permit, using the form stated in Annex 1 herein;

b) The copy or the file containing the photograph of the original of one of the documents proving the land title as referred to in the law on land. The copy or the file containing the photograph of the original written approval for construction site granted by district-level people’s committee shall be submitted if the work is constructed on the land whose function is not for construction and it is unable to change the land use purpose;  

c) The copy or the file containing the photograph of the original land or work lease contract in case of lease of land or work for building the advertisement work;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For new construction works:

+ The work location diagram with the scale of 1:50 - 1:500;

+ The plans of the work with scale of 1:50 - 1:500;

+ Footing sections and the work sections with scale of 1:50;

+ Principal elevations of the work with scale of 1:50 - 1:200;

- For the billboard which is attached to a legal existing building:

+ Structural drawing of the work item where the billboard is attached with the scale of 1:50;

+ Elevations of the work to which the billboard is attached with scale of 1:50 - 1:100;

7. Works of diplomatic missions and international organizations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. In cases where the construction design has been appraised and approved by a specialized construction authority, design drawings regulated in this Article shall be copies or files containing photographs of original drawings which have been approved by specialized construction authorities.

Article 9. Application for phase-based construction permit  

1. Non-linear construction works:

With regard to special-grade or grade-I construction works, the investor who has demand may apply for phase-based construction permit. The application for such type of construction permit consists of:

a) The application form for construction permit, using the form stated in Annex 1 herein;

b) The copy or the file containing the photograph of the original of one of the documents proving the land title as referred to in the law on land. The copy or the file containing the photograph of the original of the written approval for construction site granted by district-level people’s committee shall be submitted if the cell tower or the base transceiver station is constructed on the land whose function is not for construction and it is unable to transform the land use purpose;  

c) The copies or files containing photographs of two sets of original technical design drawings or construction design drawings which have been approved as referred to in the law on construction, each set consists of:

- Phase 1:

+ The site plan showing the location of the work on the land lot with scale of 1:100 – 1:500, enclosed with the work location diagram;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Phase 2:

+ Principal plans, elevations and sections in phase 2 of the work with scale of 1:50 - 1:200;

2. Linear construction works in urban area:

The investment shall take charge of the division of the work into phases in compliance with the investment decision.  The application consists of:

a) The application form for construction permit, using the form stated in Annex 1 herein;

b) The copy or the file containing the photograph of the original of one of the documents proving the land title as referred to in the law on land or the written approval by the competent authority for the work location and linear plan;

c) The copy or the file containing the photograph of the original of Decision on appropriation of land granted the competent authority in connection with the land area for a phase or the entire project as referred to in the law on land;

d) The copies or files containing photographs of two sets of original technical design drawings or construction design drawings which have been approved as referred to in the law on construction, each set consists of:

- The diagram of the linear work with scale of 1:100 - 1:500;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Phase-based drawings:

+ Phase-based principal cross sections of the linear work with the scale of 1:50 - 1:200;

+ With regard to underground works, cross sections and longitudinal sections which show the depth of the work according to the construction phase with the scale of 1:50 - 1:200;

+ Diagram of connection to the infrastructure systems according to the construction phase with scale 1:100 - 1:500.

3. In cases where the construction design has been appraised and approved by a specialized construction authority, design drawings regulated in this Article shall be copies or files containing photographs of original drawings which have been approved by specialized construction authorities.

Article 10. Application for construction permit for project  

1. The application form for construction permit, using the form stated in Annex 1 herein.

2. The copy or the file containing the photograph of the original of one of the documents proving the land title as referred to in the law on land.

3. The copies or files containing photographs of two sets of original technical design drawings or construction design drawings which have been approved as referred to in the law on construction, each set consists of:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The site plan showing the location of each construction work on the land lot with scale of 1:100 – 1:500, enclosed with the work location diagram;

c) Principal elevations and sections of each construction work with scale of 1:50 - 1:200;

d) Foundation plans with scale 1:100 - 1:200 and footing sections with scale of 1:50 of each construction work, enclosed with diagrams for connecting the work with drainage system, sewage treatment system, water supply, power supply and communications systems with scale of 1:50 - 1:200.

In cases where the construction design has been appraised and approved by a specialized construction authority, design drawings regulated in Clause shall be copies or files containing photographs of construction design drawings which have been approved by specialized construction authorities.

4. The copy or the file containing the photograph of the original decision on approval for the investment and construction project.

Article 11. Application for construction permit for detached house

1. The application form for construction permit, using the form stated in Annex 1 herein.

2. The copy or the file containing the photograph of the original of one of the documents proving the land title as referred to in the law on land.

3. The copies or files containing photographs of two sets of original technical design drawings or construction design drawings which have been approved as referred to in the law on construction, each set consists of:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Principal plans of floors, elevations and sections of the work with scale of 1:50 - 1:200;

c) Foundation plans with scale 1:50 - 1:200 and footing sections with scale of 1:50, enclosed with diagrams for connecting the work with drainage system, sewage treatment system, water supply, power supply and communications systems with scale of 1:50 - 1:200.

In cases where the construction design has been appraised and approved by a specialized construction authority, design drawings regulated in Clause shall be copies or files containing photographs of construction design drawings which have been approved by specialized construction authorities.

4. With regard to a house with basement in a densely constructed area, apart from documents regulated in Clauses 1, 2 and 3 of this Article, the application for construction permit shall also include the copy or the file containing the photograph of original written approval by the investor for foundation construction method in order to ensure the safety of the work and adjacent works.

5. If a house is constructed next to another work, the investor’s written commitment on safety of the adjacent work must be submitted.  

Article 12. Application for construction permit for repair/renovation works

1. The application form for construction permit to repair/renovate the building or house, using the form stated in Annex 1 herein.

2. The copy or the file containing the photograph of the original of one of the documents proving the ownership, management and use of the work/house as referred to in laws or the copy of the construction permit issued by competent authority.

3. The copy or the file containing the photograph of the original of the approved drawing on current conditions of a part of the work or the work item in need of repair/renovation with the scale in proportion to the scale of drawings regulated in the application for repair/renovation permit and photos (10 x 15 cm) of existing conditions of that work and adjacent works before the repair/renovation.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Application for structure relocation permit

1. The application form for structure relocation permit, using the form stated in Annex 1 herein.

2. The copy or the file containing the photograph of the original of one of the documents proving the land title over the land where the structure will be moved to as referred to in the law on land and legal documents about the ownership of the work in compliance with regulations of the law.

3. The copy or the file containing the photograph of the original master plans where the structure will be moved to with the scale of  1:50 - 1:500.

4. The copy or the file containing the photographs of the original foundation plans with scale of 1:100 - 1:200 and the original of the footing sections with the scale of 1:50 at the place where the structure will be moved to.

5. The copy or the file containing the photograph of the original report on quality survey and assessment of existing conditions carried out by the competent entity.

6. The copy or the file containing the photograph of the original structure relocation plan as referred to in Clause 5 Article 97 of the Law on construction in 2014.

7. In cases where the construction design has been appraised and approved by a specialized construction authority, design drawings regulated in Clause 3 and Clause 4 of this Article shall be copies or files containing photographs of construction design drawings which have been approved by specialized construction authorities.

Article 14. Fixed-term construction permit    

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The application for fixed-term construction permit shall be the same as the application for construction permit for each type of construction work or detached house as referred to in Articles 8, 11, 12, 13 of this Circular.  However, the heading of the application form shall be “Application for fixed-term construction permit”.

3. If the lifespan of the building which is constructed under the fixed-term construction permit expires but the Government fails to implement the construction planning, the investor in need of remain the building may request the licensing authority to extend the lifespan of that building.

Article 15. Other required documents of the application for construction permit

Apart from the types of documents required for each type of work/detached house as referred to in Articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of this Circular, the following documents must be supplemented:

1. With regard to the work whose design must be appraised as referred to by laws, the application for construction permit must also include the copy or the file containing the photograph of the original report on design appraisal results made by the specialized construction authority.

2. With regard to the work with basement in a densely constructed area, the application for construction permit must also include the copy or the file containing the photograph of original written commitment made by the investor on the safety of that work and adjacent works.

3. With regard to the work whose design is not yet appraised by a specialized construction authority, the application for construction permit must also include the copy or the file containing the photograph of the original declaration about the competence and experience of the entity in charge of construction design according to the form state in Annex No. 3 herein, enclosed with the copy of the license for construction practice.

The household may self-make the construction design and assume responsibility for the safety of the work which is a detached house with less than 03 storeys and total floor area of less than 250 m2 and adjacent works.

4. The copy or the file containing the photograph of original written commitment on the safety of the adjacent work must be included in the application for construction permit for a detached house which is constructed next to another work.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Application for amendment, extension and re-issuance of construction permit

1. Amendment of construction permit:    

a) The application for amendment of construction permit consists of:

- For the works:

+ The application form for amendment of construction permit, using the form stated in Annex 2 herein;

+ The original of the issued construction permit;

+ The copy or the file containing the photographs of originals of plans, elevations and sections of the part of the work or the work item requiring amendment with the scale of 1:50 - 1:200;

+ The copy or the file containing the photograph of the original written approval for amended construction design granted by the competent person as referred to by law, enclosed with the declaration about the competence and experience of the entity in charge of construction design if the construction design is not appraised by a specialized construction authority or the report on appraisal of amended construction design made by a specialized construction authority in conformity with the law on construction.

- For detached houses:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The original of the issued construction permit;

+ The copy or the file containing the photographs of originals of plans, elevations and sections of the part of the work or the work item requiring amendment with the scale of 1:50 - 1:200. The report on design appraisal results must be enclosed in case the construction design must be appraised by a specialized construction authority as regulated by law;

- In cases where the construction design has been appraised and approved by a specialized construction authority, design drawings regulated in this Point shall be copies or files containing photographs of approved construction design drawings.

b) Amended contents shall be recorded directly on the issued construction permit or in a separate annex which is an integral part of the issued construction permit.

2. Extension of construction permit:    

a) The application form for extension of construction permit, using the form stated in Annex 2 herein;

b) The original of the issued construction permit;

The extended period shall be specified in the issued construction permit.

3. Re-issuance of construction permit:     

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The re-issued construction permit is the duplicate;  

c) The application for re-issuance of construction permit consists of:

- The application form for re-issuance of construction permit in which the reason for re-issuance must be specified, using the form stated in Annex 2 herein;

- The original of the issued construction permit (if the issued construction permit is torn or crumpled).

4. Any violations against the issued construction permit must be handled in compliance with current regulations before the application for amendment, extension or re-issuance of construction permit.

Article 17. Procedures and power to issue, amend, extend, re-issue and revoke the construction permit

2. The power to issue, amend, extend, re-issue and revoke the construction permit:

a) Construction permits for special-grade works shall be issued by Ministry of Construction;

b) People’s Committee of province shall assign the Construction Department to take charge of the issuance of construction permit to grade-I and grade-II works; ranked religious works, cultural – historical site works, and monuments or grand picture works in the administrative division under its jurisdiction; the works constructed on the principal routes or streets in urban areas according to regulations of the people’s committee of province; the works of the foreign-invested projects; the works of other projects and other works as assigned by the people’s committee of province;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) People’s Committee of province may assign management boards of industrial parks, export processing zones, economic zones and high-tech zones, or management boards of urban areas to issue construction permits to the works under their management, except for the works mentioned in Point a of this Clause.

3. The authority that is competent to issue the construction permit shall take charge of amendment, extension, re-issuance and revocation of the issued construction permit.

4. People’s committee of province shall make decision on revocation of the construction permit which has been issued by its inferior in an improper manner.

5. In case the application for construction permit for a project which includes the works of various types and grades is submitted, the authority in charge of issuance of construction permit to the highest-grade work shall issue construction permits to the works of other grades of that project.

6. Construction permits for new construction works, repair/renovation works, structure relocation permits, and fixed-term construction permits shall comply with the form stated in Annex 4 herein.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 18. Transitional provision

1. With regard to the work which is permitted to construct without the construction permit as referred to by law before the effective date of the law on construction in 2014 but requires the construction permit as regulated in the law on construction in 2014, the investor shall be exempted from obtaining the construction permit provided that the commencement date of that work is before January 01, 2015. Otherwise, if the construction of that work is not yet started, the investor must apply for the construction permit in compliance with the law on construction in 2014, the Government’s Decree No. 59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 on management of investment and construction project and guidelines in this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. If the design of the work which is referred to in Clause 1 of this Article and constructed before January 01, 2015 is amended, the investor shall only request a specialized construction authority to appraise and approve the amended design before using that amended design in construction.  For detached house whose construction design must not be appraised by a specialized construction authority, the investor shall request the competent licensing authority to approve the amended design or consider the amendment of construction permit.

4. If the design of a detached house which belongs to the urban development project and the housing development project and is constructed before January 01, 2015 is changed in a way different from the approved sample or standard design of the project, it does not require to apply for the amendment of the issued construction permit or that house shall be also recognized to conduct relevant transactions or register for the ownership thereof as referred to by law provided that that amended design still ensures norms in the construction planning approved by competent authority.

5. If the amendment of the design of the work which is constructed with the construction permit issued before the effective date of the Law on construction in 2014 and eligible for exemption from the construction permit as referred to in the Law on construction in 2014 results in the change of contents in the issued construction permit, the application for amendment of construction permit must be carried out in compliance with regulations in this Circular.

Article 19. Effect

1. This Circular takes effect as of August 15, 2016.

2. This Circular replaces the Circular No. 10/2012/TT-BXD dated December 20, 2012 of Ministry of Construction on guiding the implementation of a number of contents of the Government's Decree No. 64/2012/ND-CP dated September 04, 2012 on the issuance of construction permit and regulations on the issuance of construction permits in the Circular No. 19/2009/TT-BXD dated June 30, 2009 of Ministry of Construction on management of investment and construction in industrial parks and economic zones.

3. Ministries, Ministerial-level agencies, people’s committees at all levels and relevant entities shall be responsible for implementing this Circular./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX NO. 1

(Promulgated under the Circular No. 15/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

 

APPLICATION FORM FOR CONSTRUCTION PERMIT

(Applied to non-linear construction works/ Linear construction works in urban area/ Monuments or grand picture works/ Advertisement works/ Detached house/ Repair or renovation works/ Construction phases of non-linear construction works or linear construction works in urban areas or projects or structure relocation)

To:………………………….

1. Investor’s information:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Representative:…………………………………….. Position (if any): …………………..

- Contact address:………………………………………………………………………………

- House number: ………………………… Street/ Quarter:………………….. Ward/ Commune:……………………………………….

- Urban/ Suburban district:……………………………… Province/ City:……………………

- Telephone number: …………………………………………………………………………….

2. Information about the work:

- Construction location:……………………………………………………………………………

- Land lot No.: ……………………….. Area: ………………. m2.

- At the house number: …………………………. Street/ Quarter: …………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Province/ City:…………………………………………………………………………………..

3. Contents of the application for construction permit:

3.1. For non-linear construction work:

- Type of the work: ………………………………… Grade of the work: ……………………

- Building area: ………………. m2.

- Construction elevation: ……… m

- Total floor area: …………m2 (floor areas of basements, storeys above the ground, technical storey, mezzanine and attic must be specified).

- The height of the work: …………m (the height of basesments, storeys above the ground, technical storey, mezzanine and attic must be specified).

- Number of storeys(the number of basesments, storeys above the ground, technical storey, mezzanine and attic must be specified)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Type of the work: ………………………………… Grade of the work: ………………………

- Total length of the work: …………….. m (specify the length of the work going through each specific area, each commune/ward, urban/suburban district, province/city).

- Elevation of the work: ………..m (specify the elevation through each area)

- Clearance height of the linear work: …….. m (specify the height through areas).

- Depth of the work: ………..m (specify the depth through each area)

3.3. For monuments, grand picture works:

- Type of the work: ………………………………… Grade of the work: ………………………

- Building area: ………………. ……….m2.

- Construction elevation: ……… m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.4. For advertisement works:

- Type of the work: ………………………………… Grade of the work: ………………………

- Building area: ………………. ……………..m2.

- Construction elevation: ……… m

- Height of the work: ……………..m

- Advertisement contents: ………………………….

3.5. For detached house:

- Grade of the work: …………………………………

- Building area of the 1st floor (ground floor): ………m2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The height of the work: …………m (the height of basesments, storeys above the ground, mezzanine and attic must be specified).

- Number of storeys:  (the number of basesments, storeys above the ground, technical storey, mezzanine and attic must be specified)

3.6. For repair/renovation works:

- Type of the work:………………………….  Grade of the work: …………………………

- Building area of the 1st floor (groundfloor): ……….m2.

- Total floor area: …………m2 (floor areas of basesments, storeys above the ground, technical storey, mezzanine and attics must be specified).

- The height of the work: …………m (the height of basesments, storeys above the ground, mezzanine and attic must be specified).

- Number of storeys:  (the number of basesments, storeys above the ground, technical storey, mezzanine and attic must be specified)

3.7. Issuance of phase-based construction permit for non-linear construction works:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Type of the work: ………………………………… Grade of the work: ……………………

+ Building area: ………………. …….m2.

+ Construction elevation: ……… m

+ Depth of the work: ………m (from the construction elevation)

- Phase 2:

+ Total floor area: …………m2 (floor areas of basesments, storeys above the ground, technical storey, mezzanine and attic must be specified).

+ The height of the work: …………m (the height of basesments, storeys above the ground, mezzanine and attic must be specified).

+ Number of storeys: …… (the number of basesments, storeys above the ground, technical storey, mezzanine and attic must be specified)

3.8. Issuance of phase-based construction permit for linear construction works in urban area:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Total length of the work according to the construction phase: …………….. m (specify the length of the work through each specific area, each commune/ward, urban/suburban disrtict, province/city).

- Elevation of the work: ………..m (specify the elevation through each area according to the construction phase)

- Clearance height of the linear work: …….. m (specify the height through areas according to the construction phase).

- Depth of the work: ………..m (specify the depth through each area according to the construction phase)

3.9. Issuance of construction permit to a Project:

- Name of the project: ……………………………………

+ The project is approved by……………… under the Decision No……….dated………..

- The project consists of: (n) works

Where:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

* Type of the work: ………………………………… Grade of the work: ……………………

* Basic information about the work: ……………………………………………………

3.10. For structure relocation:

- Name of the relocated work:

- Type of the work: ………………………………… Grade of the work: ……………………

- Building area of the 1st floor (groundfloor): ……………………………………………m2.

- Total floor area: …………………………………………………………………m2.

- The height of the work: ………………………………………………………………m.

- Location where the work is moved to:…………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- At:………………………………………. Street: ………………………………..

- Ward (commune):………………………………………. Urban (suburban) district:…………………………

- Province/ City:…………………………………………………………………………………..

- Number of storeys: ……………………………………………………………………

4. Designing organization or head of design: …………………………………

- Name of designing organization: ……………………………

- Certificate of competence in construction (if any): No……………. Issued date: …………

- Name of head of design: …………………………………

- Practicing certificate No………………. Issuing authority:……………. Issued date: ………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Telephone: …………………………………………………………………………

- Practicing license No. (if any): …………………………. Issued date: ……………………..

5. Planned period for completing the work: …………… months.

6. Commitment: I undertake that I shall strictly comply with the issued construction permit and be ready to assume liabilities and face penalties for violations in compliance with current laws.  

Enclosed documents:

1 -

2 -

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX NO. 2

(Promulgated under the Circular No. 15/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

 

APPLICATION FOR AMENDMENT/ EXTENSION/ RE-ISSUANCE OF CONSTRUCTION PERMIT
(Applied to detached houses/ works)

To:………………………….

1. Name of the investor (Householder): ………………………………………………………

- Representative:…………………………………….. Position: ………….…………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- House number: ………………………… Street (Quarter):………………….. Ward (Commune):……………………………………….

- Urban (suburban) district:………………………… Province or City: …………………….

- Telephone number: …………………………………………………………………………..

2. Construction location:………………………………………………………………………..

- Land lot No.: ……………………….. Area: ………………. ………………………..m2.

- At:…………………………………………………………. Street: ………………………….

- Ward (commune):………………………………………. Urban (suburban) district:…………………………

- Province or City:………………………………………………………………………………

3. The issued construction permit: (number, issued date and issuing authority)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

4. Amended contents (or reasons for extension/re-issuance of construction permit):

-

5. Designing organization or head of design: …………………………………

- Name of designing organization: ……………………………

- Certificate of competence in construction (if any): No…………………. Issued date: ……

- Name of head of design: …………………………………

- Practicing certificate No………………. Issuing authority:…………….Issued date: ………

- Address: …………………………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Practicing license No. (if any): …………………………. Issued date: ……………………..

6. Planned period for completing the work according to amended design/ extension: …………… months.

7. Commitment: I undertake that I shall strictly comply with the amended construction permit and be ready to assume liabilities and face penalities for violations in compliance with current laws. 

Enclosed documents:

1 -

2 -

 

…………[place], …………………..[date]
Applicant/Representative of the investor
Signature, full name and seal (if any)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Promulgated under the Circular No. 15/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

 

DECLARATION ABOUT COMPETENCE AND EXPERIENCE OF ENTITY IN CHARGE OF CONSTRUCTION DESIGN

1. Name of designing organization: ……………………………

1.1. Name: ……………………………………

1.2. Address: …………………………………………………………………………

1.3. Telephone: …………………………………………………………………………

1.4. Contents of business registration: ……………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1. At least 03 works whose design is similar to that of the work requiring the construction permit are specified:

a) ……………………………………

b) ……………………………………

2.2. The entity directly taking charge of design:

a) Quantity: ………………………….

Where:

-  Architects: ……………………………………

- Engineers: ……………………………………

b) Head of design:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Number of practicing certificate (the photocopy of practicing certificate must be attached hereto): ……………………………………

- The works of which he/she has acted as the head of design/ chief designer (the work's name, scale, investor, address): ……………………………………

c) Chief designers (chief designers of all modules must be specified):

- Full name: ……………………………………

- Number of practicing certificate (the photocopy of practicing certificate must be attached hereto): ……………………………………

- The works of which he/she has acted as the head of design/chief designer (the work's name, scale, investor, address): ……………………………………

 

 

………..[place], ……………..[date]
Representative of entity in charge of design
(Signature and full name)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX NO. 4 (form 1)

(Page 1)

(Promulgated under the Circular No. 15/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

Licensing authority: ………
----------

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

 

……………..[place], …………………..[date]

 

  CONSTRUCTION PERMIT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Issued to non-linear construction works)

1. This construction permit is issued to: …………………………………………….

- Address:

House No.: ……. Street (Quarter): ………………… Ward (commune):………………………………………. Urban (suburban) district: ………. Province or City: …………………………

2. The above entity is allowed to construct the work: (name of the work): …………………

- According to design: ……………………………

- Made by (name of consulting organization):…………………………

- Appraised or verified by (if any): ………………………………

- With the following contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Floor level of the work: …………………….

+ Building density: ……………………., land-use factor: ………………………..

+ Red boundary line: ……………………, Set back line: ……………………..

+ Color of the work: …………………………………

+ Depth of the work (for the work with basement, from the elevation of 0.00): ……………………………….

With regard to a civil construction work or industrial construction work, the following contents shall be additionally specified:

+ Building area of the 1st floor (groundfloor): ………m2.

+ Total floor area (including area of basesments and mezzanine): ……….. m2

+ Height of the work: ……………..m;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For regions where the urban design is approved, relevant contents shall be supplement as referred to in Regulations on urban planning and architectural management.

3. Land-related documents: ………………………………..

4. This construction permit is valid within 12 months from the issued date. Over the said period, an application for extension of construction permit must be submitted.

 


CC:
- Investor;
- On file.

Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

(Page 2)

THE INVESTOR MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING CONTENTS:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Strictly abide by regulations of the law on land, the law on investment and construction, and this construction permit.

3. Inform the licensing authority of the commencement date of the work in a timely manner before the construction of the work is started.

4. Present this construction permit to competent authorities at their requests as referred to by law and hang up signs at the construction site in accordance with the law.

5. Request for amendment of the construction permit and comply with decision thereof by the licensing authority when carrying out the amendment of construction design which results in change of any of the contents as prescribed in Clause 1 Article 98 of the Law on construction in 2014.

 

AMENDMENT/ EXTENSION OF CONSTRUCTION PERMIT

1. Contents of amendment/extension: ………………………………………………………

2. Effect of the construction permit: ………………………………….

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

……..[place], ……………..[date]
Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

ANNEX NO. 4 (form 2)

(Page 1)

(Promulgated under the Circular No. 15/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

Licensing authority: ………
----------
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

 

……………..[place], …………………..[date]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

  CONSTRUCTION PERMIT

No.:               /GPXD

(Issued to underground works)

1. This construction permit is issued to: …………………………………………….

- Address:

- House No………… Street (Quarter)………….. Ward (commune):………….. Urban (suburban) district: ………… Province or City: …………………………

2. The above entity is allowed to construct the work with the following contents: …………

- According to design: ……………………………

- Made by (name of consulting organization):…………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- With the following contents:

- Name of the work: …………………………………

- Construction location: ………………………………

+ Beginning point of the work (for linear construction work): ……………………..

+ Ending point of the work (for linear construction work): ……………………..

- Scale of the work: …………………………………

- Total length of the work: ………………………………………………………………m.

- The width of the work: ………from:……..m, to:…………m.

- The depth of the work: ………from:……..m, to:…………m.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Land-related documents: ………………………………..

4. This construction permit is valid within 12 months from the issued date. Over the said period, an application for extension of construction permit must be submitted.

 


CC:
- Investor;
- On file.

Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

(Page 2)

THE INVESTOR MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING CONTENTS:

1. Assume responsibility before the law if the construction infringes on lawful rights of owners of adjacent buildings.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Inform the licensing authority of the commencement date of the work in a timely manner before the construction of the work is started.

4. Present this construction permit to competent authorities at their requests as referred to by law and hang up signs at the construction site in accordance with the law.

5. Request for amendment of the construction permit and comply with decision thereof by the licensing authority when carrying out the amendment of construction design which results in change of any of the contents as prescribed in Clause 1 Article 98 of the Law on construction in 2014.

 

AMENDMENT/ EXTENSION OF CONSTRUCTION PERMIT    

1. Contents of amendment/extension: ………………………………………………………

2. Effect of the construction permit: ………………………………….

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX NO. 4 (form 3)

(Page 1)

(Promulgated under the Circular No. 15/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

Licensing authority: ………
----------
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

 

……………..[place], …………………..[date]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.:               /GPXD

(Issued to linear construction works in urban area)

1. This construction permit is issued to: …………………………………………….

- Address:

- House No.: ……. Street: …………….. Ward (commune):………………………………………. Urban (suburban) district: ………. Province or City: …………………………

2. The above entity is allowed to construct the work: (name of the work): …………………

- According to design: ……………………………

- Made by (name of consulting organization):…………………………

- Appraised or verified by (if any): ………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Construction location (specify location and address): ………………………………

+ Direction of the linear construction work: …………………………………

+ Floor level of the work: …………………….

+ Depth of the work (for linear construction work): ……………………………….

3. Land-related documents: ………………………………..

4. This construction permit is valid within 12 months from the issued date. Over the said period, an application for extension of construction permit must be submitted.

 


CC:
- Investor;
- On file.

Head of licensing authority
(Signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Page 2)

THE INVESTOR MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING CONTENTS:

1. Assume responsibility before the law if the construction infringes on lawful rights of owners of adjacent buildings.

2. Strictly abide by regulations of the law on land, the law on investment and construction, and this construction permit.

3. Inform the licensing authority of the commencement date of the work in a timely manner before the construction of the work is started.

4. Present this construction permit to competent authorities at their requests as referred to by law and hang up signs at the construction site in accordance with the law.

5. Request for amendment of the construction permit and comply with decision thereof by the licensing authority when carrying out the amendment of construction design which results in change of any of the contents as prescribed in Clause 1 Article 98 of the Law on construction in 2014.

 

AMENDMENT/ EXTENSION OF CONSTRUCTION PERMIT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Effect of the construction permit: ………………………………….

 

 

……..[place], ……………..[date]
Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

ANNEX NO. 4 (form 4)

(Page 1)

(Promulgated under the Circular No. 15/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

Licensing authority: ………
----------
-------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

……………..[place], …………………..[date]

 

  CONSTRUCTION PERMIT

No.:               /GPXD

(Phase-based construction permit for non-linear construction works)

1. This construction permit is issued to: …………………………………………….

- Address:

- House No.: ……. Street: …………….. Ward (Commune):………………………………………. Urban (suburban) district: …………………. Province or City: …………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- According to design: ……………………………

- Made by (name of consulting organization):…………………………

- Appraised or verified by (if any): ………………………………

- With the following contents:

* Phase 1:

+ Construction location (specify the land lot and address): ………………………………

+ Floor level of the work: …………………….

+ Building density: ……………………., land-use factor: ………………………..

+ Red boundary line: ……………………, Set back line: ……………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

* Phase 2:

+ Total floor area: ………………. m2

+ Height of the work: ……………..m

+ Number of storeys (the number of basesments and of mezzanines are specified): …………..storeys

+ Color of the work: …………………………………

For regions where the urban design is approved, relevant contents shall be supplemented as referred to in Regulations on urban planning and architectural management.

3. Land-related documents: ………………………………..

4. This construction permit is valid within 12 months from the issued date. Over the said period, an application for extension of construction permit must be submitted.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

(Page 2)

THE INVESTOR MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING CONTENTS:

1. Assume responsibility before the law if the construction infringes on lawful rights of owners of adjacent buildings.

2. Strictly abide by regulations of the law on land, the law on investment and construction, and this construction permit.

3. Inform the licensing authority of the commencement date of the work in a timely manner before the construction of the work is started.

4. Present this construction permit to competent authorities at their requests as referred to by law and hang up signs at the construction site in accordance with the law.

5. Request for amendment of the construction permit and comply with decision thereof by the licensing authority when carrying out the amendment of construction design which results in change of any of the contents as prescribed in Clause 1 Article 98 of the Law on construction in 2014.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AMENDMENT/ EXTENSION OF CONSTRUCTION PERMIT

1. Contents of amendment/extension: ………………………………………………………

2. Effect of the construction permit: ………………………………….

 

 

……..[place], ……………..[date]
Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

ANNEX NO. 4 (form 5)

(Page 1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Licensing authority: ………
----------
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

 

……………..[place], …………………..[date]

 

  CONSTRUCTION PERMIT

No.:               /GPXD

(Phase-based construction permit issued to linear construction works in urban area)

1. This construction permit is issued to: …………………………………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- House No.: ……. Street: …………….. Ward (Commune):…………….. Urban (Suburban) District: ………………  Province or City:…………………………

2. The above entity is allowed to construct the work item: (name of the work item): ………

- According to design: ……………………………

- Made by (name of consulting organization):…………………………

- Appraised or verified by (if any): ………………………………

- With the following contents:

* Phase 1:

+ Construction location (specify location and address): ………………………………

+ Direction of the linear construction work: …………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Depth of the work (for linear underground construction work): ……………………..

* Phase 2:

+ Construction location (specify location and address): ………………………………

+ Direction of the linear construction work: …………………………………

+ Floor level of the work: …………………….

+ Depth of the work (for linear underground construction work): ……………………..

3. Land-related documents: ………………………………..

4. This construction permit is valid within 12 months from the issued date. Over the said period, an application for extension of construction permit must be submitted.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

(Page 2)

THE INVESTOR MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING CONTENTS:

1. Assume responsibility before the law if the construction infringes on lawful rights of owners of adjacent buildings.

2. Strictly abide by regulations of the law on land, the law on investment and construction, and this construction permit.

3. Inform the licensing authority of the commencement date of the work in a timely manner before the construction of the work is started.

4. Present this construction permit to competent authorities at their requests as referred to by law and hang up signs at the construction site in accordance with the law.

5. Request for amendment of the construction permit and comply with decision thereof by the licensing authority when carrying out the amendment of construction design which results in change of any of the contents as prescribed in Clause 1 Article 98 of the Law on construction in 2014.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AMENDMENT/ EXTENSION OF CONSTRUCTION PERMIT

1. Contents of amendment/extension: ………………………………………………………

2. Effect of the construction permit: ………………………………….

 

 

……..[place], ……………..[date]
Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

ANNEX NO. 4 (form 6)

(Page 1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Licensing authority: ………
----------
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

 

……………..[place], …………………..[date]

 

  CONSTRUCTION PERMIT

No.:               /GPXD

(Issued to projects)

1. This construction permit is issued to: …………………………………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

House No.: ……. Street (Quarter): ………………… Ward (Commune):………………………………………. Urban (Suburban) District: ………………… Province or City:…………………………

2. The above entity is allowed to construct the work belonging to the project: …………………….

- Total number of works: (n) works

- The work No. (1-n): ……………………

(Specify appropriate contents mentioned in Forms No. 1, 2, 3, 4, 5 according to each type of the work for which the construction permit is applied)

3. Land-related documents: ………………………………..

4. Certification of in-progress works:

- The work: …………………………………

- The work: …………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 


CC:
- Investor;
- On file.

Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

(Page 2)

The investor must comply with the following contents:

1. Assume responsibility before the law if the construction infringes on lawful rights of owners of adjacent buildings.

2. Strictly abide by regulations of the law on land, the law on investment and construction, and this construction permit.

3. Inform the licensing authority of the commencement date of the work in a timely manner before the construction of the work is started.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Request for amendment of the construction permit and comply with decision thereof by the licensing authority when carrying out the amendment of construction design which results in change of any of the contents as prescribed in Clause 1 Article 98 of the Law on construction in 2014.

 

AMENDMENT/ EXTENSION OF CONSTRUCTION PERMIT

1. Contents of amendment/extension: ………………………………………………………

2. Effect of the construction permit: ………………………………….

 

 

……..[place], ……………..[date]
Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Page 1)

(Promulgated under the Circular No. 15/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

Licensing authority: ………
----------
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

 

……………..[place], …………………..[date]

 

  CONSTRUCTION PERMIT

No.:               /GPXD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This construction permit is issued to: …………………………………………….

- Address: …………………………………………………………………………

- House No.: ………………… Street: …………. Ward (Commune):………………………………………. Urban (Suburban) District: …………………  Province or City: …………………………

2. The above entity is allowed to construct the work: (name of the work): ………………

- According to design: ……………………………

- Made by: …………………………………….

- With the following contents:

+ Construction location (specify the land lot and address): ………………………………

+ Floor level of the work: …………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Red boundary line: ……………………, Set back line: ……………………..

+ Color of the work (if any): …………………………………

+ Building area of the 1st floor (groundfloor): ……………..…m2.

+ Total floor area (including area of basesments and mezzanine): ……….……..…m2

+ Height of the work: ……………..m; Number of storeys: ……………..

For regions where the urban design is approved, relevant contents shall be supplemented as referred to in Regulations on urban planning and architectural management.

3. Land-related documents: ………………………………..

4. This construction permit is valid within 12 months from the issued date. Over the said period, an application for extension of construction permit must be submitted.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

(Page 2)

THE INVESTOR MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING CONTENTS:

1. Assume responsibility before the law if the construction infringes on lawful rights of owners of adjacent buildings.

2. Strictly abide by regulations of the law on land, the law on investment and construction, and this construction permit.

3. Inform the licensing authority of the commencement date of the work in a timely manner before the construction of the work is started.

4. Present this construction permit to competent authorities at their requests as referred to by law and hang up signs at the construction site in accordance with the law.

5. Request for amendment of the construction permit and comply with decision thereof by the licensing authority when carrying out the amendment of construction design which results in change of any of the contents as prescribed in Clause 1 Article 98 of the Law on construction in 2014.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AMENDMENT/ EXTENSION OF CONSTRUCTION PERMIT

1. Contents of amendment/extension: ………………………………………………………

2. Effect of the construction permit: ………………………………….

 

 

……..[place], ……………..[date]
Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

ANNEX NO. 4 (form 8)

(Page 1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Licensing authority: ………
----------
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

 

……………..[place], …………………..[date]

 

PERMIT FOR REPAIR/RENOVATION OF BUILDING/HOUSE

No.:     /GPSC (GPCT)

1. This permit is issued to: …………………………………………….

- Address: …………………………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Contact address:………………………………………………………………………………

- House No.: ……. Street (Quarter)……………….. Ward (Commune) ……………………

- Urban (suburban) district:………………………… Province or City: ………………………

- Telephone number: …………………………………………………………………………….

2. Existing conditions of the work: …………………………………

- Land lot No.: ……………………….. Area: ………………. m2.

- At:…………………………………………………………. …………………………………….

Ward (Commune):…………….. Urban (Suburban) District: ………………  Province or City:…………………………

- Type of the work:………………………….  Grade of the work: …………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Total floor area: …………m2 (floor areas of basesments, storeys above the ground, technical storey, mezzanine and attic must be specified).

- The height of the work: …………m (the height of basesments, storeys above the ground, mezzanine and attic must be specified).

- Number of storeys:  (the number of basesments, storeys above the ground, technical storeys, mezzanines and attics must be specified)

3. The above entity is allowed to do repair/renovation with the following contents: …………………….

- Type of the work: ………………………………… Grade of the work: …………………………………

- Renovated area: ………………. …….m2.

- Total floor area: …….m2 (floor areas of basesments, storeys above the ground, technical storey, mezzanine and attic must be specified).

- The height of the work: …………m (the height of basesments, storeys above the ground, mezzanine and attic must be specified).

- Number of storeys:  (the number of basesments, storeys above the ground, technical storeys, mezzanines and attics must be specified)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. This permit is valid within 12 months from the issued date. Over the said period, an application for extension of construction permit must be submitted.

 


CC:
- Investor;
- On file.

Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

(Page 2)

THE INVESTOR MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING CONTENTS:

1. Assume responsibility before the law if the construction infringes on lawful rights of owners of adjacent buildings.

2. Strictly abide by regulations of the law on land, the law on investment and construction, and this construction permit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Present this construction permit to competent authorities at their requests as referred to by law and hang up signs at the construction site in accordance with the law.

5. Request for amendment of the construction permit and comply with decision thereof by the licensing authority when carrying out the amendment of construction design which results in change of any of the contents as prescribed in Clause 1 Article 98 of the Law on construction in 2014.

 

AMENDMENT/ EXTENSION OF CONSTRUCTION PERMIT

1. Contents of amendment/extension: ………………………………………………………

2. Effect of the construction permit: ………………………………….

 

 

……..[place], ……………..[date]
Head of licensing authority
(Signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX NO. 4 (form 9)

(Page 1)

(Promulgated under the Circular No. 15/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

 

Licensing authority: ………
----------
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

 

……………..[place], …………………..[date]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.:               /GPDDCT

1. This permit is issued to: …………………………………………….

- Address: …………………………………………………………………………

- House No.: ……. Street (Quarter): …………………………………………………………..

- Ward (commune):………………………………………. Urban (suburban) district:…………………………

- Province or City:…………………………………………………………………………………..

2. To move the following building:

- Name of the building: …………………………………

- From the location: (specify the land lot and address)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To the location:……………….. (specify the land lot and address)

- The land lot where the building is moved to: (area, boundary)

- Floor level where the building is moved to:……………………………………………………

- Red boundary line and set back line: ……………………..

3. Relocation period: From [date]……………………. To [date]………………

4. Over the period permitted herein, an application for extension of the permit must be submitted.

 


CC:
- Investor;
- On file.

Head of licensing authority
(Signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Page 2)

THE INVESTOR MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING CONTENTS:

1. Assume responsibility before the law if the construction infringes on lawful rights of owners of adjacent buildings.

2. Strictly abide by regulations of the law on land, the law on investment and construction, and this construction permit.

3. Inform the licensing authority of the commencement date of the work in a timely manner before the construction of the work is started.

4. Present this construction permit to competent authorities at their requests as referred to by law and hang up signs at the construction site in accordance with the law.

5. Request for amendment of the construction permit and comply with decision thereof by the licensing authority when carrying out the amendment of construction design which results in change of any of the contents as prescribed in Clause 1 Article 98 of the Law on construction in 2014.

 

AMENDMENT/ EXTENSION OF STRUCTURE RELOCATION PERMIT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Effect of the structure relocation permit: ………………………………….

 

 

……..[place], ……………..[date]
Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

ANNEX NO. 4 (form 10)

(Page 1)

(Promulgated under the Circular No. 15/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

Licensing authority: ………
----------
-------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

……………..[place], …………………..[date]

 

FIXED-TERM CONSTRUCTION PERMIT

No.:               /GPXD

(Issued to the works and detached houses)

1. Contents of the fixed-term construction permit are similar to contents of construction permit for types of works and detached houses.

2. The work is allowed to exist up to: [date] ……………………

3. The investor must demolish the building without any claim for compensation for the building which is constructed under the fixed-term construction permit when the Government implements the planning according to the period defined in the issued fixed-term construction permit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 


CC:
- Investor;
- On file.

Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

(Page 2)

THE INVESTOR MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING CONTENTS:

1. Assume responsibility before the law if the construction infringes on lawful rights of owners of adjacent buildings.

2. Strictly abide by regulations of the law on land, the law on investment and construction, and this construction permit.

3. Inform the licensing authority of the commencement date of the work in a timely manner before the construction of the work is started.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Request for amendment of the construction permit and comply with decision thereof by the licensing authority when carrying out the amendment of construction design which results in change of any of the contents as prescribed in Clause 1 Article 98 of the Law on construction in 2014.

 

AMENDMENT/ EXTENSION OF CONSTRUCTION PERMIT

1. Contents of amendment/extension: ………………………………………………………

2. Effect of the construction permit: ………………………………….

 

 

……..[place], ……………..[date]
Head of licensing authority
(Signature and seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


431.793

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!