Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 05/2003/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 05/2003/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Tống Văn Nga
Ngày ban hành: 14/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2003/TT-BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 05/2003/TT-BXD NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN

Thi hành Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương. Căn cứ nội dung quy định trong điểm 2 mục II Thông tư số 04/2003/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp. Trên cơ sở giá điện, giá xăng dầu điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Để thực hiện điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản do có các yếu tố thay đổi nói trên đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước quy định trong các Điều 10, 11, 12 Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ và khoản 4, điểm 2, 3 khoản 6 Điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ; Khoản 4, 5, 6 và 14 Điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ. Sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng cơ bản như sau:

I- ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP

1- Điều chỉnh chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình xây dựng lập theo các bộ đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính theo mức lương tối thiểu 144.000,0 đồng/tháng được nhân với hệ số điều chỉnh KNC = 2,01, tính theo mức lương tối thiểu 210.000,0 đồng/tháng được nhân với hệ số điều chỉnh KNC = 1,38.

Riêng công trình xây dựng trong các quận nội thành thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chi phí công nhân trong dự toán xây lắp lập theo các bộ đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của địa phương tính theo mức lương tối thiểu 144.000,0 đồng/tháng được nhân với hệ số điều chỉnh KNC = 2,04, tính theo mức lương tối thiểu 210.000,0 đồng/tháng được nhân với hệ số điều chỉnh KNC = 1,40.

Đối với công trình xây dựng lập dự toán theo đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong đơn giá hoặc được hưởng phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20%, hay được hưởng phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức lớn hơn 10% thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công theo quy định hiện hành.

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng lập theo các bộ đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; Trong đó, tiền lương công nhân điều khiển, sửa chữa máy và thiết bị thi công tính theo mức lương tối thiểu 144.000,0 đồng/tháng được nhân với hệ số KMTC = 1,13, tính theo mức lương tối thiểu 210.000,0 đồng/tháng được nhân với hệ số KMTC = 1,06.

Hệ số điều chỉnh nêu trên không áp dụng cho việc điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp của công trình xây dựng mà chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp được xác định theo giá ca máy được cấp có thẩm quyền ban hành riêng không có trong bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998, Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11/6/2001 và Quyết định số 38/2002/QĐ-BXD ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong giá trị dự toán xây lắp công trình xây dựng (chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra): Được tính theo quy định hiện hành.

Nội dung các khoản mục chi phí trong giá trị dự toán xây lắp hạng mục công trình xây dựng như các quy định hiện hành.

II- ĐIỀU CHỈNH CÁC CHI PHÍ KHÁC TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng trước thuế lập theo đơn giá khảo sát xây dựng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định ban hành trên cơ sở định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thông tư 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng và mức lương tối thiểu 210.000,0đ/tháng thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng trước thuế được nhân với hệ số điều chỉnh KKS = 1,18.

2. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong tổng dự toán công trình xây dựng: Được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Riêng đối với dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị xác định trên cơ sở bảng giá quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 502/BXD-VKT ngày 18/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KQHD= 1,50 và dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BXD ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KQHT = 1,19.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này áp dụng thống nhất trong cả nước kể từ ngày 01/01/2003 và thay thế Thông tư số 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001, Thông tư số 04/2002/TT-BXD ngày 27/6/2002 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng.

1. Những dự án đầu tư xây dựng đang lập hoặc đã hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư thì tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh phù hợp theo chế độ tiền lương mới.

2. Công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng đang tổ chức thực hiện lập hồ sơ thiết kế - tổng dự toán, dự toán thì giá trị dự toán xây lắp các hạng mục công trình và các khoản mục chi phí khác trong tổng dự toán của công trình được xác định theo các nội dung hướng dẫn của Thông tư này.

3. Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu, chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại.

4. Các công trình, hạng mục công trình áp dụng hình thức chỉ định thầu có khối lượng chuyển tiếp từ năm trước sang năm 2003 thì Chủ đầu tư xác định giá trị khối lượng xây dựng đã thực hiện đến hết ngày 31/12/2002 và khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ 01/01/2003 để áp dụng việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản theo quy định tại Thông tư này.

5. Những công trình, hạng mục công trình áp dụng hình thức đấu thầu theo phương thức hợp đồng có điều chỉnh giá thực hiện theo quy định trong điểm a, b khoản 2 Điều 7 Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ, có khối lượng chuyển tiếp từ năm trước sang năm 2003 thì Chủ đầu tư xác định giá trị khối lượng xây dựng đã thực hiện đến hết ngày 31/12/2002 và khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ 01/01/2003 để áp dụng việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản theo quy định tại Thông tư này.

6. Không điều chỉnh giá trị dự toán theo quy định tại Thông tư này đối với những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu theo phương thức "Hợp đồng trọn gói".

7. Đối với công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước được phép lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựng cơ bản công trình), Ban đơn giá công trình căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Thông tư này, xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây lắp.

Khuyến khích công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng không sử dụng các nguồn vốn đã nêu ở trên áp dụng Thông tư này để điều chỉnh dự toán công trình xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chậm nhất trong quý III/2003 hoàn thành xây dựng hệ thống đơn giá xây dựng cơ bản trên cơ sở mức lương tối thiểu mới nói trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ảnh Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết.

 

Tống Văn Nga

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 05/2003/TT-BXD

Hanoi, March 14, 2003

 

CIRCULAR

GUIDING THE ADJUSTMENT OF THE COST ESTIMATES OF CAPITAL CONSTRUCTION WORKS

In furtherance of the Government's Decree No. 03/2003/ND-CP of January 15, 2003 adjusting wages and social allowances and partially renewing wage management mechanism;

Pursuant to the provisions at Point 2, Section II of Circular No. 04/2003/TT-BTDTBXH of February 17, 2003 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs guiding the adjustment of the minimum wage level and allowances in enterprises; On the basis of the adjusted electricity and petroleum prices decided by the competent agencies;

In order to adjust the cost estimates of capital construction works due to the above-mentioned changes in the construction works funded with State budget capital, State-guaranteed credit capital, State's development investment credit capital and development investment capital of State enterprises, prescribed in Articles 10,11 and 12 of the Regulation on Construction and Investment Management, issued together with the Government's Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999, and Clause 4 and Points 2 and 3, Clause 6, Article 1 of the Government's Decree No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000 amending and supplementing a number of articles of the Regulation on Construction and Investment Management, issued together with Decree No. 52/1999/ND-CP ; Clauses 4, 5, 6 and 14, Article 1 of the Government's Decree No. 07/2003/ND-CP of January 30, 2003 amending and supplementing a number of articles of the Regulation on Construction and Investment Management, issued together with the Government's Decree No. 52/1999/ND-P of July 8, 1999 and Decree No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000;

After reaching agreement with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Construction hereby guides the adjustment of the cost estimates of capital construction works as follows:

I. ADJUSTMENT OF THE VALUE OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION COST ESTIMATES:

1. Adjustment of labor cost:

The labor cost in construction and installation cost estimates of construction works, which are elaborated according to the current sets of capital construction unit prices of provinces and centrally-run cities and calculated according to the minimum wage level of VND 144,000/month, shall be multiplied by the adjustment coefficient of KL= 2.01, and those calculated according to the minimum wage level of VND 210,000/month shall be multiplied by the adjustment coefficient of KL = 1.38.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2003/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.913

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100