Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 03/2003/NĐ-CP điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội đổi mới cơ chế quản lý tiền lương

Số hiệu: 03/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03/2003/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ ĐỔI MỚI MỘT BƯỚC CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội Khoá XI, kỳ họp thứ 2: Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 "Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2003" và Nghị quyết số 14/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 "Về nhiệm vụ năm 2003";
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Từ 01 tháng 01 năm 2003 điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí như sau:

1. Nâng mức lương tối thiểu từ 210.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ lên 290.000 đồng/tháng áp dụng đối với các đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước và người lao động trong các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).

2. Tăng thêm mức sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang công tác và đã nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ tương ứng với mức tăng lương tối thiểu từ 210.000 đồng/tháng lên 290.000 đồng/tháng.

3. Tăng thêm lương hưu và trợ cấp xã hội hàng tháng so với quy định tại Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ như sau:

a) Tăng thêm 46% lương hưu đối với những người nghỉ hưu theo Nghị định số 218/CP ngày 27 tháng 12 năm 1961 của Chính phủ, Nghị định số 161/CP ngày 30 tháng 10 năm 1964 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung ban hành trước ngày 18 tháng 9 năm 1985.

b) Tăng thêm 42% lương hưu đối với những người nghỉ hưu theo Nghị định số 236/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

c) Tăng thêm 38,1% lương hưu đối với những người nghỉ hưu theo Nghị định số 43/CP ngày 22 tháng 6 năm 1993, Nghị định số 66/CP ngày 30 tháng 9 năm 1993, Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 và Nghị định số 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ.

d) Tăng thêm 38,1% trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

4. Tăng thêm 38,1% quỹ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công so với quỹ hiện hành (đối tượng của năm 2003) tính theo quy định tại Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 2. Bố trí ngân sách năm 2003 để bảo đảm nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương và trợ cấp xã hội như sau:

1. Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương trong phân bổ ngân sách phải giao nhiệm vụ tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) đối với từng cơ quan hành chính, từng đơn vị sự nghiệp để thực hiện điều chỉnh tiền lương.

2. Các đơn vị sự nghiệp có thu (gồm cả các đơn vị đã thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ) sử dụng tối thiểu 40% nguồn thu được để lại cho đơn vị (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu là 35%) để thực hiện điều chỉnh tiền lương.

3. Các cơ quan hành chính có nguồn thu theo quy định sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ để thực hiện điều chỉnh tiền lương.

4. Ngân sách địa phương bố trí 50% số tăng thu năm 2002 (chênh lệch giữa số thu thực nộp ngân sách đến 31 tháng 12 năm 2002 so với dự toán thu do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố giao đầu năm) và 50% số tăng dự toán thu do Thủ tướng Chính phủ giao năm 2003 so với dự toán thu do Thủ tướng Chính phủ giao năm 2002 để thực hiện điều chỉnh tiền lương; dành 50% số tăng thu năm 2003 so với dự toán do Thủ tướng Chính phủ giao năm 2003 để thực hiện điều chỉnh tiền lương và gối đầu cho năm 2004.

5. Bộ Tài chính bố trí ngân sách Trung ương bảo đảm chi trả lương hưu đối với những người nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 (đối với những người nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về sau do Bảo hiểm xã hội chi trả); chi trả trợ cấp ưu đãi người có công; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung nguồn cho các Bộ, ngành, địa phương trong trường hợp đã thực hiện đúng các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của Điều này mà vẫn còn thiếu.

Điều 3. Thực hiện quy định mới về quản lý biên chế, tiền lương và thu nhập đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp như sau:

1. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, hành chính của Đảng, đoàn thể, mở rộng thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp, thực hiện quyền tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, về sử dụng biên chế và trả lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị theo các quy định hiện hành.

Điều 4.

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:

a) Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức lương tối thiểu và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Nghị định này.

b) Hướng dẫn việc quản lý biên chế và trả lương đối với các cơ quan hành chính quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này.

c) Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, về sử dụng biên chế và trả lương đối với các đơn vị sự nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định này.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:

a) Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này.

b) Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 của Nghị định này.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:

a) Hướng dẫn việc bảo đảm nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương và trợ cấp xã hội quy định tại Điều 2 của Nghị định này.

b) Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giao số bổ sung nguồn còn thiếu để thực hiện chi tiền lương tăng thêm ở các bộ, ngành và địa phương quy định tại khoản 5 Điều 2 của Nghị định này.

c) Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm nguồn thực hiện chi tiền lương tăng thêm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 của Nghị định này.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, để thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

b) Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo và các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc phạm vi quản lý.

5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:

a) Trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Nghị định số 33/CP ngày 23 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 95/CP, để thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

b) Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc phạm vi quản lý.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm:

a) Sửa đổi hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi chế độ thu, phân phối và sử dụng các khoản thu, các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền, để thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

b) Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc phạm vi quản lý.

7. Văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định này (nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này) và các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi (nêu tại các điểm a của các khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) phải được ban hành trong quý I năm 2003.

8. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:

a) Triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương và trợ cấp xã hội theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 của Nghị định này.

b) Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc phạm vi quản lý

Điều 5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi có thoả thuận của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành những quy định của Nghị định này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Điều 6.

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

2. Mức tiền lương điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này được sử dụng để tính khoản trợ cấp thôi việc theo thời gian đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ và đối với người thôi việc do tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ cho số năm làm việc từ năm 2003, số năm làm việc từ năm 2002 trở về trước tính toán theo hướng dẫn trước ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Quy định về tính trợ cấp thôi việc theo thời gian đối với lao động dôi dư tại Nghị định này thay thế các quy định về tính trợ cấp đối với lao động dôi dư và lao động thôi việc do tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ và Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ.

3. Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương hoặc sinh hoạt phí theo quy định của Nhà nước được tính lại tương ứng với việc điều chỉnh mức lương tối thiểu và mức sinh hoạt phí quy định tại Nghị định này.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
********

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
********

No. 03/2003/ND-CP

Hanoi, January 15, 2003

 

DECREE

OF THE GOVERNMENT NO. 03/2003/ND-CP DATED JANUARY 15, 2003 ON ADJUSTMENT OF WAGES, SOCIAL SUBSIDIES AND ONE-STEP INNOVATION OF WAGE MANAGEMENT MECHANISM

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated December 25, 2001;
Pursuant to the Labor Code dated June 23, 1994 and the Law on amendments to the Labor Code dated April 2, 2002;
Pursuant to the Resolution of the 11th National Assembly in the second session: Resolution No. 09/2002/QH11 dated November 28, 2002 "on the state budget estimate of 2003" and Resolution No. 14/2002/QH11 December 16, 2002 "on the mission of 2003";
At the request of the Minister of Home Affairs, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Minister of Finance,

HEREBY DECREES:

Article 1. From January 1, 2003, adjust the minimum wages, subsidies and subsistence allowances for the entities on wages, allowances, subsidies and subsistence allowances as follows:

1. Raise the minimum wage from VND 210,000/month as prescribed in Decree No. 77/2000/ND-CP dated December 15, 2000 of the Government to VND 290,000/month applicable to wage and allowance earners from the state budget and employees in enterprises (except foreign-invested enterprises in Vietnam).

2. Raise the monthly subsistence allowance for commune, ward and township officials who are working and retired as prescribed in Decree No. 77/2000/ND-CP dated December 15, 2000 of the Government corresponding to an increase in the minimum wage from VND 210,000/month to VND 290,000/month.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Increase by 46% of pensions for retirees according to the Government's Decree No. 218/CP dated December 27, 1961, the Government's Decree No. 161/CP dated October 30, 1964 and amendments promulgated before September 18, 1985.

b) Increase by 42% of pensions for retirees according to Decree No. 236/HDBT dated September 18, 1985 of the Council of Cabinet (now the Government).

c) Increase by 38.1% of pensions for retirees according to Decree No. 43/CP dated June 22, 1993, Decree No. 66/CP dated September 30, 1993, Decree No. 12/CP dated January 26, 1995 and Decree No. 45/CP dated July 15, 1995 of the Government.

d) Increase by 38.1% of work-capacity loss allowance, and social insurance subsidies for those receiving social insurance subsidies.

4. Increase by 38.1% of the allowance fund for people with meritorious services compared to the current fund (eligible entities of 2003) according to the provisions of Decree No. 77/2000/ND-CP dated December 15, 2000 of the Government.

Article 2. Budget allocation in 2003 to ensure the source of funds for adjustment of wages and social subsidies:

1. Ministries, central agencies and local governments must, regarding budget allocation, request each administration authority, each public sector entity to set aside 10% of funding for recurrent expenditures (except wages and wage-like amounts) to make wage adjustments.

2. Revenue-generating public sector entities (including those that have implemented the financial mechanism under the Government's Decree No. 10/2002/ND-CP dated January 16, 2002) must set aside at least 40% of the retained revenue source (at least 35% for the health sector alone) to make wage adjustments.

3. Administration authority with prescribed revenue sources shall set aside at least 40% of the revenue sources in accordance with the regime to make wage adjustments.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. The Ministry of Finance shall arrange the central budget to ensure the payment of pensions to those who retire before January 1, 1995 (those who retire from January 1, 1995 or later will be paid by the Social Security); ensure the payment of subsidies to people with meritorious services; propose the Prime Minister to decide additional sources of funds for ministries, central authorities and local governments in case Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article have been strictly followed, but they are still underfunded.

Article 3. Implementation of new regulations on payroll, wages and income management for administration authorities and public sector entities as follows:

1. The regulatory bodies, administrative agencies of the Party and mass organizations shall expand implementation of fixed payroll and administrative management according to the provisions of Decision No. 192/2001/QD-TTg dated December 17, 2001 of the Prime Minister; and also cut down of personnel on payroll according to Resolution No. 16 /2000/NQ-CP dated October 18, 2000 of the Government.

2. The public sector entities shall exercise their autonomy in organizing the performance of tasks, using payrolls and paying salaries to their officials and public employees according to applicable regulations.

Article 4.

1. The Ministry of Home Affairs shall take charge and coordinate with concerned ministries and central authorities in:

a) Guiding the adjustment of the minimum wages and subsistence allowances for the earners of wages, allowances and subsistence allowances under the state budget specified in Clauses 1 and 2, Article 1 of this Decree.

b) Guiding the management of payroll and wage payment to administration authorities specified in Clause 1, Article 3 of this Decree.

c) Guiding the implementation of the autonomy mechanism on task performance, payroll use and wage payment for public sector entities specified in Clause 2, Article 3 of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Guiding the adjustment of the minimum wages for enterprises specified in Clause 1, Article 1 of this Decree.

b) Guiding the adjustment of pensions, social subsidies and allowances for people with meritorious services specified in Clauses 3 and 4, Article 1 of this Decree.

3. The Ministry of Finance shall take charge and coordinate with concerned ministries and central authorities in:

a) Guiding assurance of sources for adjustment of wages and social subsidies specified in Article 2 of this Decree.

b) After receiving the Prime Minister's decision, allocating extra funds to underfunded sources to pay the increased wage in the ministries, central authorities and local governments specified in Clause 5, Article 2 of this Decree.

c) Inspecting and urging ministries, central authorities and local governments to take measures to ensure the source of additional wage payment specified in Clauses 1, 2, 3 and 4, Article 2 of this Decree.

4. The Ministry of Education and Training shall take charge and coordinate with concerned ministries and central authorities in:

a) Proposing the Prime Minister to promulgate a Decision replacing Decision No. 70/1998/QD-TTg dated March 31, 1998 of the Prime Minister on the collection and use of tuition fees of public educational and training institutions under the national education system, in order to implement Clause 2, Article 2 of this Decree from January 1, 2003.

b) Implementing the Government's Decree No. 10/2002/ND-CP dated January 16, 2002 for educational and training institutions and revenue-generating public sector entities under their management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Proposing the Government to promulgate a Decree replacing Decree No. 95/CP dated August 27, 1994 of the Government on partial collection of hospital charges and Decree No. 33/CP dated May 23, 1995 of the Government on the amendment of Clause 1, Article 6 of Decree No. 95/CP, to implement Clause 2, Article 2 of this Decree from January 1, 2003.

b) Implementing the Government's Decree No. 10/2002/ND-CP dated January 16, 2002 for medical examination and treatment establishments and revenue-generating public sector entities under their management.

6. Ministries and ministerial-level agencies are responsible for:

a) Amending or proposing the Government or the Prime Minister to amend the regime of collection, distribution and use of revenues, charges and fees within their competence, in order to implement Clauses 2 and 3 Article 2 of this Decree from January 1, 2003.

b) Implementing the Government's Decree No. 10/2002/ND-CP dated January 16, 2002 for revenue-generating public sector entities under their management.

7. Documents of ministries and ministerial-level agencies that provide guidelines for this Decree (stated in Clauses 1, 2 and 3 of this Article) and documents submitted to the Government or Prime Minister for amendments (mentioned in Point a of Clauses 4, 5 and 6 of this Article) must be promulgated in the first quarter of 2003.

8. People's Committees of provinces and centrally affiliated cities are responsible for:

a) Implementing measures to secure sources for adjustment of wages and social subsidies according to Clauses 1, 2, 3 and 4, Article 2 of this Decree.

b) Implementing the Government's Decree No. 10/2002/ND-CP dated January 16, 2002 for revenue-generating public sector entities under their management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 6.

1. This Decree comes into force 15 days after its publication in the Official Gazette.

2. The wage adjustment amount specified in Clause 1, Article 1 of this Decree is used to calculate the severance e for redundant employees according to Decree No. 41/2002/ND-CP dated April 11, 2002 by the Government and for those who quit their jobs due to payroll downsizing according to Resolution No. 16/2000/NQ-CP dated October 18, 2000 of the Government for the number of working years since 2003, number of working years from 2002 and earlier calculated according to the guidance before January 1, 2003.

Regulations on calculation of severance pay e for redundant employees in this Decree replace the provisions on calculation of severance pay for redundant employees and employees who quit their jobs due to payroll downsizing specified in Decree No. 41/ 2002/ND-CP dated April 11, 2002 of the Government and Resolution No. 16/2000/NQ-CP dated October 18, 2000 of the Government.

3. Deductions and entitlements based on wages or subsistence allowances as prescribed by the State shall be recalculated corresponding to the adjustment of the minimum wages and subsistence allowances specified in this Decree.

Article 7. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of Governmental agencies, the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-affiliated cities shall implement this Decree.

 

Phan Van Khai

(Signed)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 về điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29.190

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236