Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Số hiệu: 796/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 12/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 796/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vviệc hướng dẫn lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tng th phát trin hệ thng đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Đ án điu chỉnh Quy hoạch tng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Xây dựng Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với những nội dung chính sau:

I. Mục tiêu

- Định hướng phân bố hợp lý hệ thống đô thị trên toàn tỉnh, xác định mô hình phát triển đô thị; tchức không gian, phân vùng chức năng hợp lý, đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các đô thị, phát huy tiềm năng, khai thác hiệu quả lợi thế và nguồn lực, hỗ trợ nhau cùng phát triển ổn định, bền vững;

- Cụ thể hóa các mục tiêu Quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gn kết phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ an ninh quốc phòng, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng;

- Làm cơ sở cho việc lập các quy hoạch xây dựng khác; xác định các chương trình đu tư, những dự án ưu tiên đầu tư; hoạch định các chính sách quản lý phát triển đô thị, các điểm dân cư, các khu chức năng khác theo lộ trình tới năm 2030 và định hướng đến năm 2050 trên phạm vi toàn tỉnh.

II. Phạm vi ranh gii và quy mô diện tích lập quy hoạch

1. Phạm vi, ranh gii lập quy hoạch: Bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Ninh Bình, vị trí cụ th như sau:

- Phía Bc giáp tỉnh Hà Nam và Hòa Bình;

- Phía Đông giáp tỉnh Nam Định;

- Phía Nam và Đông Nam giáp bin Đông;

- Phía Tây và Tây Nam giáp Thanh Hóa;

- Phía Tây Bắc giáp tỉnh Hòa Bình.

2. Quy mô diện tích lập quy hoạch: 1389,1 km2.

3. Thi hạn lập quy hoạch:

- Quy hoạch ngn hạn: Đến năm 2015 và 2020.

- Quy hoạch dài hạn: Đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

IV. Quy mô phát triển dân số

1. Đến năm 2015:

STT

Tên đơn vị

Quy mô dân số d báo

Nội thị (người)

Ngoại thị (người)

Tổng số (người)

1

Đô thị Ninh Bình

199.500

100.000

299.500

2

Đô thị Tam Điệp

65.000

20.000

85.000

3

Đô thị Nho Quan

22.500

12.500

35.000

4

Đô thị Phát Diệm

33.000

17.000

50.000

5

Huyện Nho Quan

8.000

85.000

93.000

6

Huyện Gia Viễn

12.500

100.000

112.500

7

Huyện Yên Mô

18.500

90.000

108.500

8

Huyện Yên Khánh

19.000

108.400

127.400

9

Huyện Kim Sơn

9.000

110.000

119.000

Tổng cộng

387.000

642.900

1.029.900

2. Đến năm 2020:

STT

Tên đơn vị

Quy mô dân số dbáo

Nội thị (người)

Ngoại thị (người)

Tổng số (người)

1

Đô thị Ninh Bình

230.000

90.000

320.000

2

Đô thị Tam Điệp

102.500

22.500

125.000

3

Đô thị Nho Quan

31.000

12.000

43.000

4

Đô thị Phát Diệm

40.000

15.000

55.000

5

Huyện Nho Quan

20.500

98.000

118.500

6

Huyện Gia Viễn

26.500

111.000

137.500

7

Huyện Yên Mô

25.000

107.400

132.400

8

Huyện Yên Khánh

31.000

117.400

148.400

9

Huyện Kim Sơn

15.000

127.700

142.700

Tổng cộng

521.500

701.000

1.222.500

3. Đến năm 2030:

STT

Tên đơn vị

Quy mô dân số d báo

Nội thị (người)

Ngoại thị (người)

Tổng số (người)

1

Đô thị Ninh Bình

500.000

80.000

580.000

2

Đô thị Tam Điệp

127.500

22.500

150.000

3

Đô thị Nho Quan

38.500

11.500

50.000

4

Đô thị Phát Diệm

48.800

11.200

60.000

5

Huyện Nho Quan

31.000

110.200

141.200

6

Huyện Gia Viễn

40.000

118.100

158.100

7

Huyện Yên Mô

37.000

111.700

148.700

8

Huyện Yên Khánh

41.100

128.200

169.300

9

Huyện Kim Sơn

19.800

129.600

149.400

Tổng cộng

883.700

723.000

1.606.700

4. Đến năm 2050:

STT

Tên đơn vị

Quy mô dân số d báo

Nội thị (người)

Ngoại thị (người)

Tổng số (người)

1

Đô thị Ninh Bình

730.000

70.000

800.000

2

Đô thị Tam Điệp

162.000

18.000

180.000

3

Đô thị Nho Quan

50.000

10.000

60.000

4

Đô thị Phát Diệm

65.000

10.000

75.000

5

Huyện Nho Quan

50.000

123.100

173.100

6

Huyện Gia Viễn

70.200

134.100

204.300

7

Huyện Yên Mô

50.000

126.400

176.400

8

Huyện Yên Khánh

60.800

143.600

204.400

9

Huyện Kim Sơn

30.000

146.300

176.300

Tổng cộng

1.268.000

781.500

2.049.500

V. Định hướng phát triển không gian đô thị

Phát trin không gian đô thị theo hướng đa cực, gồm: Hai cực tăng trưởng quan trọng chính là đô thị Ninh Bình và đô thị Tam Điệp; hai cực tăng trưởng phụ là đô thị Nho Quan và đô thị Phát Diệm. Lấy các tuyến giao thông sau làm các trục liên kết chính các đô thị: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10, Quốc lộ 12B và Đường tỉnh ĐT477.

VI. Định hướng quy hoạch hệ thống các đô thị

1. Các đô thị hiện hữu:

1.1. Đô thị Ninh Bình: Định hướng Ninh Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh vào năm 2015 và là đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2030. Dự kiến giai đoạn 2015-2020 sẽ điều chỉnh mở rộng phạm vi, ranh giới như sau: Lấy thành phố Ninh Bình làm trung tâm và sáp nhập toàn bộ diện tích huyện Hoa Lư, một phần đất của Thị xã Tam Điệp, huyện Yên Mô, huyện Yên Khánh, huyện Gia Viễn, huyện Nho Quan.

a) Tính chất đô thị:

- Là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, lịch sử du lịch của tỉnh.

- Là trung tâm văn hóa, lịch sử, du lịch cấp Quốc gia, có ý nghĩa Quốc tế.

- Là đô thị đu mi giao thông, cửa ngõ phía Nam vùng Duyên hải Bc Bộ;

- Có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (ngưi)

Quy mô đất xây dựng đô thị (ha)

Tỷ lệ đô thị hóa (%)

Dự kiến năm 2015

299.500

5.092

64,2

Dự kiến năm 2020

320.000

5.440

69,0

Dự kiến năm 2030

580.000

9.280

84,0

Dự kiến năm 2050

800.000

12.000

90,0

c) Nguồn động lực phát trin chính của vùng: Khai thác mạnh tính cht đặc thù của đô thị, trong đó:

- Phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ khách tham quan du lịch.

- Phát triển thương mại, dịch vụ, đầu tư khai thác tt hiệu quả kinh tế, trong đó thành phố Ninh Bình là cơ sở hậu cần làm dịch vụ trung chuyn hàng hóa Bc Nam. Tại thành PhNinh Bình xây dựng các trung tâm thương mại lớn, siêu thị, hệ thống chợ trung tâm, tương xứng vai trò là trung tâm thương mại nht của tỉnh. Phát trin nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, xây dựng và phát trin loại hình du lịch Home stay phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước tham quan, tương xng với vai trò là trung tâm du lịch lớn của cả nước.

- Khả năng sản xuất công nghiệp tập trung.

d) Cơ cu đô thị:

- Là đô thị có cơ cấu đa năng, gồm các khu chủ yếu sau:

+ Bảo tồn thiên nhiên các khu: Quần thể danh thắng Tràng An; các khu làng xóm cũ với nét văn hóa truyền thống của đng bằng Bc Bộ, văn hóa lúa nước... phục vụ cho loại hình du lịch Home stay.

+ Khu đô thị trung tâm (trên cơ sở khu Trung tâm của thành phố Ninh Bình hiện tại, phát trin thêm các khu vực liền kề thuộc địa bàn Hoa Lư).

+ Các khu đô thị phát trin mới theo mô hình phường hoặc thị trn trực thuộc như: Ninh Hải, Ninh Vân, Trường Yên, khu núi chùa Bái Đính, khu đô thị công nghiệp Khánh Phú.

- Yêu cầu: Giữa đô thị trung tâm và các khu vực cơ cấu thành phn, các đô thị mới phát triển (phường hoặc thị trấn trực thuộc) phải được kết nối hạ tầng đng bộ, đảm bảo tính thống nhất và bền vững. Các đô thị mới, đặc biệt là khu đô thị núi chùa Bái Đính và khu đô thị công nghiệp Khánh Phú phải được lập quy hoạch theo tính chất đô thị loại I đquản lý chặt chẽ sự phát triển ngay từ đầu.

1.2. Đô thị Tam Điệp: Hiện tại là đô thị loại III, định hướng trở thành thành phố vào năm 2015 và đến 2020 là đô thị loại II.

a) Tính chất đô thị:

- Là thành phố trực thuộc tỉnh.

- Là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, du lịch, công nghiệp của vùng Tây Nam tỉnh Ninh Bình.

- Là đô thị đu mối giao thông và có vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Tỷ lệ đô thị hóa (%)

Dự kiến năm 2015

85.000

1.190

71,4

Dự kiến năm 2020

125.000

2.125

78,6

Dự kiến năm 2030

150.000

2.400

81,3

Dự kiến năm 2050

180.000

2.700

87,1

1.3. Đô thị Phát Diệm: Hiện tại là đô thị loại V, định hướng giai đoạn 2015-2020 trở thành đô thị loại IV và là thị xã trực thuộc tỉnh.

a) Tính chất đô thị:

- Là thị xã trực thuộc tỉnh.

- Là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội vùng Đông Nam tỉnh Ninh Bình; có ưu thế phát triển dịch vụ du lịch, tiu thủ công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản.

- Có vị trí chiến lược, là cửa ngõ phía Đông Nam của tỉnh Ninh Bình.

- Là trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái và tôn giáo tín ngưng vùng phía Bắc nước ta.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Tỷ lệ đô thị hóa (%)

Dự kiến năm 2015

50.000

850

59,5

Dự kiến năm 2020

55.000

935

66,7

Dự kiến năm 2030

60.000

960

76,7

Dự kiến năm 2050

75.000

1.125

82,8

1.4. Đô thị Nho Quan: Hiện tại là đô thị loại V, định hướng giai đoạn 2015-2020 trở thành đô thị loại IV và là Thị xã trực thuộc tỉnh.

a) Tính chất đô thị:

- Là thị xã trực thuộc tỉnh.

- Là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội vùng Tây Bắc tỉnh Ninh Bình.

- Là đô thị du lịch, công nghiệp, dịch vụ, thương mại khu vực Tây Bắc tỉnh Ninh Bình.

- Là đô thị đầu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Tỷ lệ đô thị hóa (%)

Dự kiến năm 2015

35.000

595

58,3

Dự kiến năm 2020

43.000

713

65,7

Dự kiến năm 2030

50.000

800

71,3

Dự kiến năm 2050

60.000

900

77,8

1.5. Đô thị Bình Minh: Là đô thị loại V.

a) Tính chất đô thị:

- Là thị trấn huyện lỵ (dự kiến giai đoạn 2015-2020 sẽ là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Kim Sơn).

- Là thị trấn dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiu thủ công nghiệp vừa và nh, công nghiệp sạch.

- Là đô thị đầu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2015

5.000

85

Dự kiến năm 2020

8.000

136

Dự kiến năm 2030

9.300

148,8

Dự kiến năm 2050

13.300

199,5

1.6. Đô thị Yên Ninh: Là đô thị loại V.

a) Tính chất đô thị:

- Là thị trấn huyện lỵ (trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Yên Khánh).

- Là thị trn dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp sạch.

- Là đô thị đầu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2015

15.000

255

Dự kiến năm 2020

20.000

340

Dự kiến năm 2030

27.000

432

Dự kiến năm 2050

40.000

600

1.7. Đô thị Me: Là đô thị loại V.

a) Tính chất đô thị:

- Trước mắt là thị trấn huyện lỵ (trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Gia Viễn). Dự kiến giai đoạn 2015-2020, sau khi trung tâm hành chính huyện Gia Viễn chuyn về thị trấn Gián Khu thì tính chất đô thị là trung tâm dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiu thủ công nghiệp của huyện Gia Viễn.

- Là đô thị đu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2015

5.500

110

Dự kiến năm 2020

6.500

110

Dự kiến năm 2030

7.500

120

Dự kiến năm 2050

10.200

153

1.8. Đô thị Yên Thịnh: Là đô thị loại V.

a) Tính chất đô thị:

- Là thị trấn huyện lỵ (Trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Yên Mô).

- Là thị trấn dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiu thủ công nghiệp vừa và nhỏ.

- Là đô thị đầu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2015

10.000

170

Dự kiến năm 2020

12.000

204

Dự kiến năm 2030

15.000

359,76

Dự kiến năm 2050

20.000

480

2. Các đô thị mi:

2.1. Đô thị Gián Khẩu: Là đô thị loại V (dự kiến giai đoạn 2030-2050 sẽ trở thành đô thị loại IV).

a) Tính chất đô thị:

- Là thị trn huyện lỵ (dự kiến giai đoạn 2015-2020 sẽ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Gia Viễn).

- Là thị trn dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiu thủ công nghiệp.

- Là đô thị đu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2015

7.000

119

Dự kiến năm 2020

15.000

255

Dự kiến năm 2030

25.000

400

Dự kiến năm 2050

50.000

750

2.2. Đô thị Rịa: Là đô thị loại V.

a) Tính chất đô thị:

- Là thị trấn huyện lỵ (dự kiến giai đoạn 2015-2020 sẽ là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Nho Quan).

- Là thị trấn dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ.

- Là đô thị đầu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2015

4.000

68

Dự kiến năm 2020

10.000

170

Dự kiến năm 2030

15.000

240

Dự kiến năm 2050

25.000

375

2.3. Đô thị Ngã ba Anh Trỗi: Là đô thị loại V.

a) Tính chất đô thị:

- Là thị trấn dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiu thủ công nghiệp vừa và nhỏ.

- Là đô thị đầu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2015

4.000

68

Dự kiến năm 2020

6.500

110

Dự kiến năm 2030

10.000

160

Dự kiến năm 2050

15.000

225

2.4. Đô thị Gia Lâm: Là đô thị loại V.

a) Tính chất đô thị:

- Là thị trấn dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiu thủ công nghiệp vừa và nhỏ.

- Là đô thị đu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2020

4.000

68

Dự kiến năm 2030

6.000

96

Dự kiến năm 2050

10.000

150

2.5. Đô thị Khánh Thành: Là đô thị loại V.

a) Tính cht đô thị:

- Là thị trấn dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiu thủ công nghiệp vừa và nhỏ.

- Là đô thị đầu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2015

4.000

68

Dự kiến năm 2020

6.500

110

Dự kiến năm 2030

7.600

121

Dự kiến năm 2050

10.800

162

2.6. Đô thị Khánh Thiện: Là đô thị loại V

a) Tính chất đô thị:

- Là thị trn dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiu thủ công nghiệp vừa và nhỏ.

- Là đô thị đầu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2020

4.500

76,5

Dự kiến năm 2030

6.500

104

Dự kiến năm 2050

10.000

150

2.7. Đô thị Bút: Là đô thị loại V.

a) Tính chất đô thị:

- Là thị trn dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ.

- Là đô thị đu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2015

4.000

68

Dự kiến năm 2020

6.000

102

Dự kiến năm 2030

10.000

160

Dự kiến năm 2050

12.000

180

2.8. Đô thị Lồng: Là đô thị loại V.

a) Tính chất đô thị:

- Là thị trn dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiu thủ công nghiệp vừa và nhỏ.

- Là đô thị đầu mối giao thông.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2015

4.500

76,5

Dự kiến năm 2020

7.000

119

Dự kiến năm 2030

12.000

192

Dự kiến năm 2050

15.000

225

2.9. Đô thị Kim Đông: Là đô thị loại V.

a) Tính chất đô thị:

- Là trung tâm của khu kinh tế biển Kim Sơn

- Là trung tâm thương mại, dịch vụ và công nghiệp của huyện Kim Sơn.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2015

4.000

68

Dự kiến năm 2020

5.000

85

Dự kiến năm 2030

6.500

104

Dự kiến năm 2050

11.700

176

2.10. Đô thị Văn Long: Là đô thị loại V.

a) Tính chất đô thị: Là trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng của huyện Gia Viễn.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2020

5.000

85

Dự kiến năm 2030

7.500

120

Dự kiến năm 2050

10.000

158

2.11. Đô thị Cồn Ni: Là đô thị loại V.

a) Tính chất đô thị: Là trung tâm dịch vụ du lịch bin của tỉnh.

b) Quy mô đô thị:

Hạng mục

Quy mô dân số đô thị (người)

Quy mô đt xây dựng đô thị (ha)

Dự kiến năm 2020

2.000

34

Dự kiến năm 2030

4.000

64

Dự kiến năm 2050

5.000

75

3. Tổng hp số lượng và phân loại các đô thị:

Đến giai đoạn cuối kỳ của Quy hoạch, toàn tỉnh sẽ có 19 đô thị, trong đó phân thành các giai đoạn chính như sau:

- Giai đoạn 2015-2020: Toàn tỉnh có 18 đô thị; trong đó có 02 đô thị loại II (đô thị Ninh Bình và đô thị Tam Điệp), 02 đô thị loại IV (đô thị Nho Quan và đô thị Phát Diệm) và 14 đô thị loại V (gồm các đô thị: Me, Yên Ninh, Yên Thịnh, Gián Khẩu, Rịa, Ngã Ba Anh Trỗi, Gia Lâm, Khánh Thành, Khánh Thiện, Vân Long, Bút, Lồng, Bình Minh, Kim Đông).

- Giai đoạn 2020-2030: Toàn tỉnh có 19 đô thị; trong đó có 01 đô thị loại I (đô thị Ninh Bình), 01 đô thị loại II (đô thị Tam Điệp), 02 đô thị loại IV (đô thị Nho Quan và đô thị Phát Diệm) và 15 đô thị loại V (gồm các đô thị: Me, Yên Ninh, Yên Thịnh, Gián Khẩu, Rịa, Ngã Ba Anh Trỗi, Gia Lâm, Khánh Thành, Khánh Thiện, Vân Long, Bút, Lồng, Bình Minh, Kim Đông, Cồn Nổi).

- Giai đoạn 2030-2050: Toàn tỉnh có 19 đô thị; trong đó có 01 đô thị loại I (đô thị Ninh Bình), 01 đô thị loại II (đô thị Tam Điệp), 01 đô thị loại III (đô thị Nho Quan), 02 đô thị loại IV (đô thị Phát Diệm và đô thị Gián Khu), 14 đô thị loại V (gồm các đô thị: Me, Yên Ninh, Yên Thịnh, Rịa, Ngã Ba Anh Trỗi, Gia Lâm, Khánh Thành, Khánh Thiện, Vân Long, Bút, Lồng, Bình Minh, Kim Đông, Cồn Nổi).

4. Lộ trình phát triển các đô thị:

- Đô thị Ninh Bình: Hiện là đô thị loại III, định hướng trở thành đô thị loại II vào năm 2015 và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2030. Dự kiến trong giai đoạn 2015-2020 sẽ điu chỉnh mở rộng phạm vi, ranh giới như sau: Lấy thành phNinh Bình làm trung tâm và sáp nhập toàn bộ huyện Hoa Lư; toàn bộ xã Gia Sinh của huyện Gia Viễn; toàn bộ xã Sơn Lai và một phần xã Sơn Hà của huyện Nho Quan; một phn xã Yên Sơn và phường Tân Bình của thị xã Tam Điệp; toàn bộ xã Mai Sơn của huyện Yên Mô; toàn bộ xã Khánh Phú và xã Khánh Hòa của huyện Yên Khánh. Tng diện tích khoảng 21.124 ha.

- Đô thị Tam Điệp: Hiện là đô thị loại III trực thuộc tỉnh, dkiến sẽ trở thành thành ph vào năm 2015 và đến năm 2020 trở thành đô thị loại II.

- Đô thị Nho Quan: Hiện tại là đô thị loại V, dự kiến trong giai đoạn 2015-2020 sẽ được nâng cấp thành đô thị loại IV và là thị xã trực thuộc tỉnh, đến năm 2030 trở thành đô thị loại III.

- Đô thị Phát Diệm: Hiện tại là đô thị loại V, dự kiến trong giai đoạn 2015-2020 sẽ được nâng cấp thành đô thị loại IV và là thị xã trực thuộc tỉnh, giữ nguyên loại đô thị cho đến năm 2050.

- Đô thị Rịa: Hiện chưa thành lập đô thị, dự kiến sẽ thành lập đô thị mới loại V trong giai đoạn 2015-2020, trở thành thị trấn huyện lỵ của huyện Nho Quan (khi thị trn Nho Quan trở thành thị xã) và giữ nguyên loại đô thị cho đến năm 2050.

- Đô thị Bình Minh: Giữ nguyên loại đô thị V như hiện tại, dự kiến trong giai đoạn 2015-2020 sẽ trở thành thị trấn huyện lỵ của huyện Kim Sơn (khi thị trấn Phát Diệm trở thành thị xã).

- Đô thị Gián Khẩu: Hiện chưa thành lập đô thị, dự kiến sẽ thành lập đô thị mới loại V trong giai đoạn 2015-2020, trở thành thị trấn huyện lỵ của huyện Gia Viễn và đến năm 2050 sẽ trở thành đô thị loại IV.

- Đô thị Yên Thịnh: Giữ nguyên đô thị loại V như hiện tại. Dự kiến sẽ mở rộng phạm vi địa giới hành chính vào Quý IV/2012 như sau: Toàn bộ diện tích thị trấn Yên Thịnh hiện tại, diện tích 205,6ha; toàn bộ diện tích đất xã Yên Phú, diện tích 397,97ha và 159,76ha diện tích đất xã Khánh Thịnh; tổng diện tích đất sau khi mở rộng là 763,34ha.

- Các đô thị Yên Ninh, Me: Giữ nguyên đô thị loại V như hiện tại.

- Các đô thị Khánh Thành, Khánh Thiện, Ngã ba Anh Trỗi, Gia Lâm, Vân Long, Bút, Lồng và Kim Đông: Hiện chưa thành lập đô thị, dự kiến giai đoạn 2015-2020 thành lập đô thị mới, trở thành đô thị loại V và giữ nguyên loại đô thị cho đến năm 2050.

- Đô thị Cồn Nổi: Hiện chưa thành lập đô thị, dự kiến giai đoạn 2020-2030 thành lập đô thị mới, trở thành đô thị loại V và giữ nguyên loại đô thị cho đến năm 2050.

VI. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1. Quy hoạch hệ thống giao thông:

1.1. Đường bộ:

a) Giao thông đối ngoại:

- Cải tạo và nâng cp các tuyến Quc lộ 1A, 10, 12B, 45 đạt tiêu chun cp (I÷III), phục vụ cho yêu cầu phát trin của tỉnh Ninh Bình.

- Hoàn chỉnh xây dựng tuyến đường tránh Quốc lộ 1 phía Tây thành ph Ninh Bình (chuyn đi từ tuyến đường tỉnh ĐT 477 kéo dài), với quy mô 4 làn xe.

- Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Bãi Vọt.

- Xây dựng tuyến mới Quốc lộ 12B kéo dài từ Tam Điệp ct qua Quc lộ 10 đến đô thị Bình Minh nối liền hệ thống trục quốc lộ trong tỉnh.

- Xây dựng tuyến Quốc lộ ven bin đoạn qua địa phận Ninh Bình từ cng Kè Đông đi trong khu vực đê Bình Minh I và điểm cuối giao giữa đê Bình Minh I và đê Bình Minh II đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng, quy mô nền đường (4÷6) làn xe.

- Quốc lộ 38B (đoạn qua tỉnh Ninh Bình): Quy hoạch, hoàn thiện nâng cấp toàn tuyến đạt cấp III đng bng, xây dựng tuyến từ Đi Sọng (xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan) tới thị trấn Thiên Tôn vượt sông Đáy kết nối với đường tỉnh ĐT.486 của Nam Định.

b) Hệ thng đường tnh:

- Nâng cấp và cải tạo các tuyến tỉnh lộ hiện nay đạt tiêu chun cp (IIV), đảm bảo lưu thông trong tỉnh và nối liền với hệ thống các trục quốc lộ phục vụ cho phát trin kinh tế - xã hội trong tương lai.

- Xây dựng mới một số tuyến giao thông theo quy hoạch, nối liền hệ thống các đô thị cũ và mới đảm bảo phát triển đng đu giữa các khu vực, các min trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nâng cấp và mở rộng các đường giao thông liên xã, thôn, đảm bảo giao thông đến trung tâm các huyện, xã thuận tiện.

1.2. Đường sắt:

- Cải tạo, xây dựng, nâng cấp hoàn thiện tuyến đường sắt Bc - Nam.

- Di chuyn ga Ninh Bình (trên tuyến đường sắt Bắc - Nam) hiện nay vphường Nam Bình, thành phố Ninh Bình theo quy hoạch.

1.3. Đường thủy:

- Tập trung khai thác tuyến đường thy trên sông Đáy, các cảng và bến bãi hiện có.

- Nạo vét, cải tạo và nâng cấp các tuyến sông chính (như sông: Đáy, Hoàng Long, Vạc,...) đthoát lũ nhanh và tăng cường khả năng vận tải hàng hóa.

- Phát trin các bến phà, bến đò tại các huyện có tuyến vận tải thủy nội địa đi qua phục vụ vận chuyn hành khách, hàng hóa. Xây dựng hệ thống bến đò, bến khách ngang sông đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn.

1.4. Đường ng không:

Quy hoạch vị trí sân bay tại khu vực xã Sơn Lai, huyện Nho Quan đkhai thác dịch vụ bay taxi và đảm bảo an ninh quốc phòng (vị trí này thay thế cho vị trí đã quy hoạch tại Tam Châu - Khánh Hội - Yên Khánh).

2. Quy hoạch san nền, thoát nước mưa:

2.1. Quy hoạch san nền:

- Yêu cu cao độ xây dựng cho các đô thị phải cao hơn cao độ ngập lụt của các sông trong khu vực.

- Các đô thị hiện trạng phải có các giải pháp chống ngập   lụt (san nền cục bộ, xây dựng các hchứa và sử dụng hệ thng bơm của các trạm bơm nông nghiệp bơm nước ra các sông chính khi có mưa lũ,...).

- Các khu đô thị xây dựng mới cần tránh khu vực có địa hình phức tạp, hiện tượng sạt lở, hang các-tơ, khu vực bán sơn địa, hốc ngầm.

a) Quy hoạch thoát nước mưa:

- Sử dụng hệ thống thoát nước mặt chung, riêng, nửa chung tùy thuộc vào tính cht quy mô từng đô thị. Với các đô thị nhỏ, các thị trn, sử dụng hệ thng thoát nước chung. Các đô thị lớn (Ninh Bình, Tam Điệp, Phát Diệm, Nho Quan) giai đoạn đầu sử dụng hệ thống thoát nước riêng một nửa; giai đoạn sau 2020 cn có phương án tách riêng hệ thống thoát nước thải đxử lý trước khi xả vào môi trường.

- Hệ thng thoát nước hoạt động theo chế độ tự chảy và chủ động, dựa theo độ dc địa hình tự nhiên đthoát nước ra các sông chính. Với các đô thị có địa hình thấp không tự thoát được cn xây dựng các hồ cha, các trạm bơm nông nghiệp phục vụ tiêu úng khi có mưa lớn.

- Không chế cao độ xả nước tại các cửa xả bằng mực nước cao nhất ứng với tần xuất lũ P = (1,0÷5,0)%

3. Quy hoạch cấp nước:

Nâng công suất các nhà máy nước hiện có đồng thời xây dựng thêm một số nhà máy nước tại các đô thị Ninh Bình, Tam Điệp, Phát Diệm, Nho Quan, Yên Ninh, Yên Thịnh, Me và các đô thị mới theo từng giai đoạn quy hoạch đảm bảo yêu cu cp nước sinh hoạt và phục vụ sản xut công nghiệp trong tương lai.

Chỉ tiêu sử dụng nước sinh hoạt:

Đô thị

Tiêu chuẩn sử dụng (l/ng.ngđ)

T l dân số được cấp nước sạch (%)

c công cộng

c tưới rửa đường

Công nghiệp và TTCN (m3/ha)

Nước rò rỉ

Nước bn thân trm xử lý

Ninh Bình

200

100

10% nước sinh hoạt

10% nước sinh hoạt

35

25% nước sinh hoạt

5% tổng s

Tam Điệp

180

100

10% nước sinh hoạt

10% nước sinh hoạt

35

25% nước sinh hoạt

5% tng s

Phát Diệm, Nho Quan và các đô thị huyện lỵ

150÷180

100

10% nước sinh hoạt

10% nước sinh hoạt

35

25% nước sinh hoạt

5% tổng số

Các đô thị khác

150

100

10% nước sinh hoạt

10% nước sinh hoạt

35

25% nước sinh hoạt

5% tổng số

(Công suất cụ thể các nhà máy nước theo hồ sơ đồ án quy hoạch).

4. Quy hoạch cấp điện:

Nguồn điện của tỉnh Ninh Bình được cấp từ lưới điện Quốc gia và nhà máy nhiệt điện Ninh Bình.

a) Chỉ tiêu cp điện:

Đô thị

Cấp cho sinh hoạt dân dụng

Công nghiệp và TTCN (kw/ha)

Công cộng và dịch vụ (kw/người)

Ngắn hạn 10 năm (kw/ngưi)

Dài hạn sau 10 năm (kw/người)

Ninh Bình

0,45

0,70

140÷250

35% điện sinh hoạt

Tam Điệp

0,30

0,50

140÷250

35% điện sinh hoạt

Phát Diệm, Nho Quan và các đô thị huyện lỵ

0,20

0,33

140÷250

30% điện sinh hoạt

Các đô thị khác

0,20

0,33

140÷250

30% điện sinh hoạt

b) Lưới điện:

Lưới điện phân phối trung áp được thiết kế và xây dựng theo hướng quy hoạch về cấp điện áp là 22kV. Những khu vực quy hoạch lưới trung áp lâu dài mà chưa có nguồn 22kV thì sử dụng cấp điện áp hiện có trong khu vực (35kV hoặc 10kV) làm cấp điện áp phân phối trong thời kỳ quá độ. (Nguồn điện và nhu cu dùng điện của từng đô thị theo hồ sơ đán quy hoạch).

5. Quy hoạch thoát nước bn và vệ sinh môi trường:

5.1. Quy hoạch thoát nước thải:

a) Chỉ tiêu thoát nước thải:

TT

Các khu vực

Đơn vị tính

Tiêu chun

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2030

Năm 2050

1

Đô thị Ninh Bình

l/ngày

180

180

200

200

2

Đô thị Tam Điệp

l/ngày

150

150

180

180

3

Các đô thị Nho Quan, Phát Diệm

l/ngày

150

150

180

180

4

Các đô thị là thị trấn huyện lị

l/ngày

150

150

180

180

5

Các đô thị khác

l/ngày

120

120

150

150

6

Công cộng

% sinh hoạt

10

10

10

10

7

Dịch v

% sinh hoạt

15

15

15

15

8

Khu công nghiệp

m3/ha

35

35

35

35

b) Nước thải sinh hoạt:

- Đến năm 2015: Sử dụng mạng thoát nước chung.

- Giai đoạn sau năm 2015: Dần tách riêng thoát nước mưa và nước thải.

c) Nước thải công nghiệp, bệnh viện:

- Các khu công nghiệp: Nước thải sẽ được thu gom đến các trạm xử lý tập trung bằng hệ thống đường ống riêng đảm bảo đạt tiêu chuẩn về xử lý nước thải trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

- Nước thải bệnh viện, các trung tâm y tế: Không cho phép xả trực tiếp ra môi trường mà cần phải xử lý, khử trùng đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả vào hệ thng thoát nước của thành phố, thị xã và khu vực xung quanh.

5.2. Quy hoạch quản lý chất thải rắn:

a) Tiêu chun phát sinh và tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt:

Loại đô thị

Lượng chất thải rắn phát sinh (Kg/người.ngày)

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn (%)

Ninh Bình

1,3

100

Tam Điệp

1,0

95

Các đô thị còn lại

0,9

90

b) Tiêu chun phát sinh và tỷ lệ thu gom chất thải rắn công nghiệp:

Khu vc

Tiêu chuẩn tính toán (tấn/ha.ngđ)

Tỷ lệ thu gom (%)

Tỷ lệ CTR công nghiệp không nguy hại (%)

Tỷ lệ CTR công nghiệp nguy hại (%)

Khu công nghiệp

0,2÷0,25

90÷95

60

40

Cụm, tiểu thủ công nghiệp

0,15÷0,2

85÷90

60

40

c) Tiêu chun phát sinh và tỷ lệ thu gom chất thải rắn y tế:

Chỉ tiêu giường bệnh (giường/1000 ngưi)

Tiêu chuẩn CTR phát sinh (Kg/giường.ngđ)

Tỷ lệ thu gom (%)

Tỷ lệ CTR sinh hoạt (%)

Tỷ lệ CTR nguy hại (%)

4

2,2

100

75

25

d) Hệ thống các khu xử rác cho các đô thị:

- Chất thải rắn sinh hoạt: Mỗi đô thị xây dựng các đim tập kết thu gom và vận chuyển rác đến các nhà máy xử lý rác tập trung. Rác thải được thu gom bằng các xe đy tay và tập kết tại các đim chung chuyn tại mỗi khu vực sau đó được vận chuyn đến khu xử lý tập trung của tỉnh bng xe chở rác chuyên dụng.

- Chất thải rắn công nghiệp: Xây dựng hệ thống xử lý tại các nhà máy, khu công nghiệp, rác thải bệnh viện cn được xử lý riêng (lò thiêu đt chuyên dụng) đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

(Vị trí quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn theo hồ sơ đồ án quy hoạch).

e) Định hướng công nghệ xử lý chất thải rắn:

Áp dụng công nghệ xử lý hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam, giảm thiểu tối đa lượng chất thải rắn cần chôn lp. Tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải, đặc biệt đối với chất thải công nghiệp; đối với chất thải rắn hữu cơ, áp dụng phương pháp chế biến thành phân vi sinh phục vụ nông nghiệp bằng dây chuyền công nghệ hiện đại, đng bộ hoặc xây dựng nhà máy xử lý cht thải rn khép kín theo hình thức xã hội hóa, với công nghệ hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường, có thtái sử dụng triệt để rác thải; đối với chất thải công nghiệp nguy hại và cht thải y tế, xử lý bng phương pháp đốt với các lò đốt hiện đại; chỉ chôn lấp các cht trơ không th tái chế, tái sử dụng và phân tro, xỉ còn lại của quá trình đốt chất thải nguy hại. Các ô chôn lấp phải đạt tiêu chuẩn chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chun Việt Nam.

5.3. Quy hoạch quản lý nghĩa trang:

Các đô thị phải có quy hoạch cụ thể khu hung táng và cát táng riêng biệt. Yêu cầu khoảng cách ly hp vệ sinh đến điểm dân cư gần nhất là (1,5÷2,0)km. Dự kiến quy hoạch hai nghĩa trang tập trung của tỉnh bố trí tại khu vực Tam Điệp và khu vực huyện Nho Quan với quy mô mỗi nghĩa trang khoảng 150-300ha.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

1. Sở Xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan công bố công khai, rộng rãi đy đủ nội dung quy hoạch đã phê duyệt trong thời hạn 15 ngày (ktừ ngày Quyết định này có hiệu lực) cho các ngành, địa phương, các tổ chức và nhân dân biết, thực hiện, đồng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch.

b) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những vi phạm theo quy định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

a) Chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý việc xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

b) Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh đã được duyệt, triển khai lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo phân cấp và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làm cơ sở quản lý xây dựng chặt chẽ.

3. Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trin khai thực hiện quy hoạch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 12/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Công báo tỉnh;
- Wesite tỉnh;
- Lưu VT, VP4,2,3,5,6,7,8,9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.128

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242