Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 703/QĐ-CT năm 2013 phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030

Số hiệu: 703/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 25/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/QĐ-CT

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đô thị;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 29/6/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV) về đẩy mạnh quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 28/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 727/SKH-XDCB ngày 30/8/2012; đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 80/BC-STC ngày 15/4/2013 và đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tại Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 12/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

3. Mục tiêu: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 theo tiêu chí đô thị loại II và định hướng phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

4. Nội dung và quy mô điều chỉnh quy hoạch

4.1. Phạm vi điều chỉnh: Điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở quy mô đồ án quy hoạch chung thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang), tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 28/7/2007.

4.2. Nội dung điều chỉnh: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng và quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, cụ thể như sau:

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng kinh tế - xã hội; dân số, lao động; sử dụng đất đai; hiện trạng đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội, môi trường của đô thị;

- Xác định tính chất, mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, lao động, quy mô đất xây dựng đô thị, các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho đô thị phù hợp với các yêu cầu phát triển của từng giai đoạn 10 năm, 20 - 25 năm;

- Dự kiến sử dụng đất của đô thị theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn;

- Định hướng phát triển không gian đô thị;

- Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Đánh giá môi trường chiến lược;

- Đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư phát triển và nguồn lực thực hiện;

- Định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật đô thị theo các giai đoạn được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

- Hồ sơ đồ án quy hoạch chung thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hằng năm của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang) căn cứ nội dung phê duyệt tại quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng; Luật Đấu thầu và quy định hiện hành của Nhà nước về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nội dung tại Quyết định này đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực Tỉnh uỷ; (Báo
- Thường trực HĐND tỉnh; cáo)
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: TH, XDCB, TC;
- Lưu VT . (Hg - 25)

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 703/QĐ-CT năm 2013 phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.141
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144