Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 46/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 12/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2016/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 840/TTr-SXD ngày 27 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (I + II);
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- CT và các PCT/ UBND Tỉnh;
- Các Ban đảng, Đoàn thể Tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công Báo Đồng Tháp;
- Lưu: VT + NC/KTN.nbht

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Ủy ban nhân dân Tỉnh cho Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ( Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ), Ban quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện).

2. Các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này ngoài việc thực hiện Quy định này còn phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ - CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 46/2015/NĐ-CP).

Chương II

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

Điều 2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

1. Sở Xây dựng:

a) Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Nội dung quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Nghị định số 46/2015/NĐ -CP;

b) Quản lý Nhà nước về chất lượng các công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông đô thị (trừ công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ), trừ các công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý;

c) Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

2. Sở Giao thông vận tải quản lý Nhà nước về chất lượng công trình giao thông trừ các công trình giao thông do Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. Nội dung quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 của Nghị định số 46/2 015/NĐ-CP.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Nhà nước về chất lượng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trừ các công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. Nội dung quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

4. Sở Công Thương quản lý Nhà nước về chất lượng công trình công nghiệp trừ các công trình công nghiệp do Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. Nội dung quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

5. Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình trong khu công nghiệp, các công trình được giao quản lý trực tiếp trong khu kinh tế (đã được giao đất). Nội dung quản lý theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 55, Điểm c, d, e, g Khoản 3 Điều 55 của Nghị định số 46/2015/NĐ -CP.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình do mình quyết định đầu tư; công trình xây dựng cấp IV không phân biệt loại và nguồn vốn đầu tư đầu tư trên địa bàn quản lý, trừ các công trình do Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dng chuyên ngành làm chủ đầu tư (nếu có). Nội dung quản lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 55 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

Điều 3. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

1. Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định tại Điều 2 Quy định này, trừ các công trình do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện và những công trình đã ủy quyền quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

2. Ban quản lý Khu kinh tế kiểm tra các loại công trình xây dựng trong các Khu công nghiệp, các công trình được giao quản lý trực tiếp trong Khu kinh tế cửa khẩu (đã được giao đất).

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc kiểm tra đối với công trình từ cấp III trở xuống do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; công trình xây dựng cấp IV không phân biệt loại được đầu tư trên địa bàn quản lý trừ các công trình do Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dng chuyên ngành làm chủ đầu tư (nếu có) và công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, công trình cấp IV sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách (do chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu).

Điều 4. Giải quyết sự cố công trình xây dựng

1. Ủy ban nhân dân Tỉnh chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì giải quyết đối với sự cố cấp III trên địa bàn quản lý. Nội dung giải quyết sự cố theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

2. ủy quyền Sở Xây dựng chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh (sự cố cấp II, cấp III) trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Chế độ báo cáo định kỳ về chất lượng công trình

1. Sở Xây dựng tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Tỉnh về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và đột xuất (khi có yêu cầu).

2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hàng năm và đột xuất (khi có yêu cầu).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/09/2016 Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.113

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.198.139.112