Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 44/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Văn Khoa
Ngày ban hành: 05/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2016/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH LÂN CẬN KHI THI CÔNG PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý cht lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư s 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2014/BXD An toàn trong xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 15645/TTr-SXD- QLCLXD ngày 10 tháng 10 năm 2016 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn s 6539/STP-VB ngày 05 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ nội dung có ý kiến đối với phương án thi công tầng hầm trong việc đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận tại điểm e, Khoản 1 Chỉ thị số 19/2014/CT-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận TQVN TP;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng NCTH; TTCB;
- Lưu: VT, (ĐT-Mtu) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Khoa

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH LÂN CẬN KHI THI CÔNG PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy định này gồm các yêu cầu về lập, phê duyệt thiết kế biện pháp thi công và thi công phần ngầm công trình, nhằm đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình.

Đối với nhà ở riêng lẻ, quy định chỉ áp dụng cho các trường hợp thi công tầng hầm, bán hầm, móng bè, móng băng và có công trình hiện hữu liền kề.

Đối tượng điều chỉnh của Quy định là các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phần ngầm công trình; các chủ sở hữu, chủ quản lý công trình liền kề, công trình lân cận công trình có phần ngầm; các cơ quan nhà nước quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Phần ngầm công trình xây dựng là tầng hầm, bán hầm và các bộ phận của công trình nằm dưới mặt đất

2. Công trình liền kề là công trình nằm sát công trình có thi công phn ngầm, có chung hoặc không có chung bộ phận kết cấu (móng, cột, tường, sàn, mái) với công trình được xây dựng.

3. Công trình lân cận là các công trình ở gần vị trí xây dựng công trình có thi công phần ngầm, có thể bị ảnh hưởng lún, biến dạng hoặc bị các hư hại khác do thi công phần ngầm công trình gây ra.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Việc thi công phần ngầm công trình phải tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng, quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng.

2. Công tác thi công phần ngầm công trình chỉ được thực hiện khi có thiết kế biện pháp thi công được chủ đầu tư phê duyệt.

3. Phương án, thiết bị thi công được chọn phải đảm bảo ít ảnh hưởng nhất đến công trình lân cận, môi trường xung quanh.

Chương II

LẬP VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH

Điều 4. Lập thiết kế biện pháp thi công phần ngầm công trình

1. Nhà thầu thi công lập thiết kế biện pháp thi công phần ngầm công trình trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, hồ sơ khảo sát hiện trạng công trường xây dựng.

2. Hồ sơ khảo sát hiện trạng công trường xây dựng phải thể hiện đầy đủ hiện trạng địa chất, thủy văn, địa hình khu vực; các công trình liền kề, lân cận; các kết cấu công trình ngầm hiện hữu; các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm trong khu vực và phải có các nội dung sau:

a) Bản vẽ hiện trạng khu vực công trường;

b) Ảnh chụp hiện trạng công trình lân cận;

c) Đánh giá độ ổn định của các công trình hiện hữu lân cận có khả năng bị ảnh hưởng khi thi công;

d) Xác định các giá trị chuyển vị, biến dạng tối đa; tốc độ chuyển vị, biến dạng báo động của các công trình lân cận có khả năng bị ảnh hưởng.

3. Thiết kế biện pháp thi công phần ngầm công trình phải phù hợp điều kiện địa chất, thủy văn, độ sâu phần ngầm, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật liên quan, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng và phải có các nội dung sau:

a) Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho cộng đồng;

b) Tính toán phạm vi ảnh hưởng (chiều rộng, chiều sâu) do biện pháp thi công phần ngầm gây ra ứng với các giai đoạn thi công. Việc tính toán phải căn cứ trên các tác động từ tất cả các hoạt động thi công được thực hiện, để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp (như khoan, đào đất, bơm hạ nước ngầm, rung chấn, tải trọng lớn...);

c) Kết quả khảo sát hiện trạng chất lượng các công trình liền kề và các công trình khác trong phạm vi ảnh hưởng;

d) Hệ thống quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận thuộc phạm vi ảnh hưởng để thực hiện quan trắc trong suốt quá trình thi công;

đ) Quy trình thi công thử nghiệm, đánh giá tác động để có biện pháp giảm thiu ảnh hưởng trước khi thực hiện thi công nếu sử dụng phương pháp rung để hạ hoặc rút cọc, cừ;

e) Phương án ứng phó sự cố sạt lở, lún nghiêng công trình lân cận;

g) Biện pháp xử lý rác, chất thải phát sinh trong quá trình thi công; quy trình đảm bảo vệ sinh trong và ngoài công trường xây dựng; biện pháp khôi phục hiện trạng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật công cộng bị ảnh hưởng.

Điều 5. Phê duyệt thiết kế biện pháp thi công phần ngầm công trình

1. Chủ đầu tư tự thẩm định (nếu đủ năng lực) hoặc lựa chọn đơn vị có năng lực phù hợp, để thẩm tra thiết kế biện pháp thi công phần ngầm công trình làm cơ sở cho việc phê duyệt. Nội dung thẩm định hoặc thẩm tra phải bao gồm:

a) Sự tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng;

b) Đánh giá về sự phù hợp, đầy đủ của bản vẽ thiết kế biện pháp thi công;

c) Đánh giá về tính toán khả năng chịu lực của các kết cấu phục vụ thi công;

d) Đánh giá về phạm vi, mức độ ảnh hưởng công trình lân cận của biện pháp thi công áp dụng;

đ) Đánh giá sự phù hợp của phương tiện, thiết bị phục vụ thi công;

e) Đánh giá về mức độ đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận của thiết kế biện pháp thi công;

g) Đánh giá về biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.

2. Trường hợp đã có các kết cấu phụ trợ thi công trong thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế biện pháp thi công phần ngầm phải được tư vấn thiết kế xem xét, cho ý kiến.

3. Nhà thầu thực hiện điều chỉnh, bổ sung thiết kế biện pháp thi công phần ngầm công trình theo các ý kiến thẩm định hoặc của tư vấn thẩm tra, tư vấn thiết kế trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt.

4. Chủ đầu tư trước khi phê duyệt phải kiểm tra thiết kế biện pháp thi công, đảm bảo các điều kiện sau:

a) Nhà thầu đã hoàn chỉnh, bổ sung thiết kế biện pháp thi công theo đánh giá thẩm định hoặc của tư vấn thẩm tra, tư vấn thiết kế; có giải trình phù hợp về những nội dung không thống nhất.

b) Có biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công xây dựng.

Chương III

THI CÔNG PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH

Điều 6. Điều kiện thi công phần ngầm công trình

Chỉ được tiến hành thi công phần ngầm công trình khi đã đảm bảo các điều kiện sau:

1. Đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định.

2. Có thiết kế biện pháp thi công được phê duyệt.

3. Đã thực hiện các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho công trình lân cận.

4. Có sơ đồ chỉ dẫn vị trí, độ sâu các tuyến ngầm của hệ thống hạ tầng và văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý các tuyến đó nếu thực hiện đào đất trong khu vực có các tuyến ngầm của hệ thống hạ tầng.

5. Có bố trí nhân sự giám sát trong suốt quá trình thi công.

6. Có văn bản nghiệm thu các điều kiện đảm bảo an toàn giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Điều 7. Trách nhiệm của các bên tham gia xây dựng khi thi công phần ngầm công trình

1. Chủ đầu tư phải bố trí người có năng lực phù hợp để kiểm tra, theo dõi việc thi công phần ngầm công trình của nhà thầu, đảm bảo đúng thiết kế biện pháp thi công đã phê duyệt. Tạm dừng thi công khi phát hiện có dấu hiệu mất an toàn, xảy ra sự cố công trình; thông báo kịp thi cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nếu có hư hỏng, sự cố công trình lân cận.

2. Nhà thầu thi công tiến hành thi công phần ngầm công trình tuân thủ thiết kế biện pháp thi công được phê duyệt. Nếu phát hiện có cấu kiện, công trình ngầm hoặc điều kiện địa chất bất thường so với hồ sơ khảo sát hiện trạng công trường, hoặc phát hiện có hiện tượng mất an toàn phải thông báo ngay cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát để xử lý.

3. Tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện thi công phần ngầm công trình theo Điều 6 Quy định này, báo cáo kết quả cho chủ đầu tư; tham gia nghiệm thu các điều kiện đảm bảo an toàn trước khi thi công; bố trí cán bộ giám sát suốt thời gian thi công phần ngầm, kiểm tra việc tuân thủ thiết kế biện pháp thi công của nhà thầu, báo cáo chủ đầu tư nếu phát hiện vi phạm; kiểm tra việc thực hiện quan trắc, các kết quả quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận thuộc phạm vi ảnh hưởng để cảnh báo kịp thời hoặc đình chỉ thi công nếu có hiện tượng mất an toàn; đề nghị nhà thầu điều chỉnh thiết kế biện pháp thi công, trình chủ đầu tư phê duyệt nếu phát hiện sai sót, bất hợp lý gây nguy cơ mất an toàn.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện những nội dung tại Điều 4, 5, 6, 7 Quy định này.

2. Các cơ quan quản lý các tuyến ngầm của hệ thống hạ tầng có trách nhiệm cung cấp thông tin sơ đồ chỉ dẫn vị trí, độ sâu các tuyến ngầm cho chủ đầu tư công trình khi có yêu cầu, để làm cơ sở lập thiết kế biện pháp thi công.

3. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ Quy định này đối với các công trình được phân cấp quản lý.

4. Giao các Ban Quản lý khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ Quy định này đối với các công trình thuộc địa giới quản lý.

5. Giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ Quy định này đối với các công trình nhà ở riêng lẻ; yêu cầu chủ sở hữu, đơn vị quản lý công trình lân cận tạo điều kiện cho chủ đầu tư, nhà thầu trong việc khảo sát hiện trạng chất lượng công trình lân cận; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

6. Giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối kiểm tra việc tuân thủ Quy định này đối với các công trình được phân cấp quản lý và các công trình xây dựng chuyên ngành khác trên địa bàn; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hay cần thiết phải thay đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế, giao Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố hoặc tự ban hành văn bản hướng dẫn nếu thuộc thẩm quyền giải quyết.

Điều 9. Kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Thanh tra xây dựng có trách nhiệm kiểm tra điều kiện thi công phần ngầm công trình theo Điều 6 Quy định này, xử lý nếu phát hiện vi phạm.

2. Các cơ quan quản lý theo phân cấp tại Điều 8 thông báo cho Thanh tra xây dựng để xử lý nếu phát hiện vi phạm khi kiểm tra việc thực hiện Quy định này; kiểm tra, có ý kiến việc khắc phục vi phạm làm cơ sở cho Thanh tra xây dựng xem xét cho phép tiếp tục thi công đối với các trường hợp bị đình chỉ thi công./.

PEOPLE’S COMMITTEE
OF HO CHI MINH CITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 44/2016/QD-UBND

Ho Chi Minh City, November 05, 2016

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATIONS ON ENSURING SAFETY FOR NEARBY WORKS DURING THE CONSTRUCTION OF UNDERGROUND WORKS IN HO CHI MINH CITY

Pursuant to the Law on Organizing the Local Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Construction Law dated June 18, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. 46/2015/ND-CP dated May 12, 2015 on quality management and maintenance of construction works;

Pursuant to the Circular No. 05/2015/TT-BXD dated October 30, 2015 of the Ministry of Construction on management of construction quality and maintenance of detached houses;

Pursuant to the National Technical Standards QCVN 18:2014/BXD for construction safety;

At the request of the Director of Department of Construction in Statement No. 15645/TTr-SXD- QLCLXD dated October 10, 2016 and appraisal opinions of the Department of Justice in the Official Dispatch No. 6539/STP-VB dated August 05, 2016.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Issued together with this Decision is the Regulation on ensuring safety for nearby works during the construction of underground works in Ho Chi Minh City.

Article 2. This Decision shall come into force after ten (10) days, from the date on which it is signed. Repeal the contents which specify the opinions on the basement construction plan. These opinions concern the safety of such work and other nearby works specified in point e, Clause 1, Directive No. 19/2014/CT-UBND dated August 25, 2014 of the People’s Committee of the city, on raising the state responsibilities in managing the quality of construction works and the construction safety in Ho Chi Minh City.

Article 3. The Chief of Staff of the People’s Committee of Ho Chi Minh City, Director of the Department of Construction, Heads of Departments - boards - sectors of the city, Chairpersons of People’s Committees of districts, wards, communes and villages, related organizations and individuals shall implement this Decision./.

 

 

PP. PEOPLE’S COMMITTEE
PP. CHAIRMAN
DEPUTY CHAIRMAN
Le Van Khoa

 

DECISION

ON ENSURING SAFETY FOR NEARBY WORKS DURING THE COSNTRUCTION OF UNDERGROUND WORKS IN HO CHI MINH CITY
(Enclosed with the Decision No. 44/2016/QD-UBND dated November 05, 2016 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

This Decision specifies the requirements for developing and approving the designed construction method for underground works, in order to ensure safety for the nearby works during the construction of the underground works.

 For the detached houses, this regulation is only applicable to the constructions of basement, semi-basement, bed-plate foundation, extended foundation and other existing adjacent works.

The regulated entities of this Regulation are organizations and individuals participate in the construction of the underground works; owners, managers of the nearby works; regulatory agencies managing the specialized construction works in Ho Chi Minh City.

Article 2. Definitions

1. Underground works are basements, semi-basements and parts of the work which are underground.

2. Adjacent works are works closed to the underground works, share or do not share the same structures (foundation, columns, walls, floors, roofs) with such underground works.

3. Nearby works are works located near to the underground works. They can be affected and sink down or become distorted or damaged due to the construction of such underground works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The construction of the underground works must comply with the law regulations on management of construction quality, environmental safety and hygiene, prevention and control of fire during the construction.

2. The construction of underground works shall be started only when there is a designed construction method which is approved by the investor.

3. The construction methods and equipment shall only cause minor effects to the nearby works and the surrounding environment.

Chapter II

DEVELOPMENT AND APPROVAL OF THE DESIGNED CONSTRUCTION METHOD FOR UNDERGROUND WORKS

Article 4. Development of the designed construction method

1. The contractor shall develop the designed construction method for the underground works based on the approved construction drawing and survey document on the current state of the construction site.

2. The survey document on the current state of the construction site shall fully specify the state of geology, hydrographic and geography; the adjacent and nearby works; structures of current underground works; underground technical infrastructure within the area and shall also include:

a. A drawing of the current state of the construction site.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Evaluation of the stability of the nearby existing works which may be affected during the construction.

d. The transposition value and maximum distortion value; alarming rate of the transposition and distortion of nearby works which may be affected.

3. The designed construction method for underground works must satisfy the requirements for geology, hydrographic and depth. It must also comply with the related and applied technical standards, as well as having:

a. Labor safety method and safety method for the community.

b. Calculation of the scope (width, depth) affected by such underground construction method during the stages of construction. The calculation must be done based on the impacts of all construction activities which have been carried out, in order to suggest appropriate handling methods (such as drilling, digging, pumping underground water, tremors, counterweight, etc.)

c. The result of the survey on the current quality of adjacent works and other works within the affected scope.

d. Distortion monitoring system of the work and nearby works within the affected scope, in order to make observation throughout the construction process.

dd. Experimental construction process and impact evaluation process, in order to develop methods for reducing effects before starting the construction in case of extracting by vibration.

e. Methods for dealing with landslides, sinking and leaning of nearby works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Approval for the designed construction method for underground works

1. The investor shall appraise (if he is capable) or select an appropriate potential unit to appraise the designed construction method for underground construction works, in order to use this appraisal as a basis for approval. The appraisal or inspection contents shall specify whether the method:

a. Comply with the related and applied technical standards.

b. Is appropriate and sufficient.

c. Include the calculation of the load-bearing capacity of structures serving the construction.

e. Evaluate the scope and degree of impact to nearby works of the applied construction method.

dd. Evaluate the appropriateness of means and equipment serving the construction.

e. Ensure safety for the works and nearby works.

g. Ensure labor safety and hygiene, prevent and control fire during the construction.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The contractor shall modify and supplement the designed construction method based on the appraisal opinions or opinions from the inspector or the design counselor before submitting such method to the investor for approval.

4. Before the investor approves the method, he/she must examine it and make sure that:

a. The contractor has completed and supplemented such method based on the appraisal opinions or opinions from the inspector or the design counselor; and there are appropriate explanations about the inconsistent contents.

b. There are methods for ensuring environmental safety and hygiene, as well as preventing and controlling fire during the construction process.

Chapter III

CONSTRUCTION OF THE UNDERGROUND WORKS

Article 6. Conditions for starting the construction of underground works

The underground works shall only be built after they satisfy the following requirements:

1. Become qualified for the construction according to the regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Have carried out labor and environmental safety methods, as well as fire prevention methods, in order to ensure safety for the nearby works.

4. Have a map which indicates the location and depth of the underground segments of the infrastructure system, as well as an approval document from the management agency of such segments if digging is carried out in their area.

5. Have supervisory personnel working throughout the construction process.

6. Have acceptance records on the safety conditions agreed between the investor and the contractor.

Article 7. Responsibilities of the parties participating in the construction of underground works

1. The investor shall assign potential employees to inspect and monitor the construction process of the contractor and ensure that such process is carried out in accordance with the designed construction method which has been approved. Suspend the construction if there is any unsafe sign or any sign of construction problems; timely notify the People’s Committee of the districts and specialized construction management agencies if there is any damage or problem occurs to the nearby works.

2. The contractor starting the construction of underground works shall comply with the designed construction method which has been approved. If there is any sign of abnormal building components or abnormal geological conditions compared to the survey on current state of the construction site, or any unsafe sign, the parties shall notify the investor immediately in order to receive counseling and supervision to handle such case.

3. The supervision counselor shall inspect the construction conditions of the underground works according to Article 6 hereof and report the result to the investor; participate in making the acceptance record on the safety conditions before starting the construction; assign supervisory employees during such process to inspect whether the contractor complies with the designed construction method, and to report any detected violation to the investor; inspect the monitoring process and report the results of the distortion monitoring process of the work and nearby works in order to timely warn or suspend the construction if there is any unsafe sign; request the contractor to modify the designed construction method and submit such modification to the investor for approval if any mistake or illogical sign is detected.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Implementation responsibilities

1. Investors, organizations and individuals who participate in the constructions in Ho Chi Minh city shall implement the contents specified in Article 4, 5, 6, 7 hereof.

2. The agencies managing the underground segments of the infrastructure system shall provide the map that indicates the location and depth of such segments for the investors as required, in order to use this information as the basis for developing the designed construction method.

3. The Department of Transport, Department of Industry and Trade, Department of Natural Resources and Environment, Department of Agriculture and Rural Development shall provide guidelines and inspect the implementation of this Regulation of the works under their management.

4. The Management Board of new urban areas, industrial areas, export processing zones and high-tech zones shall provide guidelines and inspect the implementation of this Regulation of the works under their management.

5. The People's Committees of districts shall provide guidelines and inspect the detached houses’ implementation of this Regulation; request the owners and the management unit of nearby works to enable the investors and contractors to carry out survey on the current quality of such nearby works; timely handle the violations.

6. The Department of Construction which is the key agency shall inspect the implementation of this Regulation of the works under their management and other specialized construction works in Ho Chi Minh City; timely handle the violations. During the implementation process, if there is any problem or if it is required to amend and supplement this Regulation in order to comply with the current conditions, the Department of Construction shall summarize the opinions from related agencies to provide suggestion for the People's Committee of the city or promulgate the documented guidelines themselves if the case is under their authority.

Article 9. Inspection and handling of violations

1. The construction inspector shall inspect the construction conditions of the underground works according to Article 6, hereof and handle any detected violation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 05/11/2016 Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.146

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198